ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 September 1897

, € «) mm Qvällsfrid. "Ro i qvällens heliga frid Ut på den gyllne vågen, Medan blåklint i midsommartid Sprider sitt skimmer i rågen. Koltrast sjunger — han drillar Då han sin maka söfver — Medan klöfver och timotej Sända sin doft hitöfver. Sakta, 8akt.i går aftonvind Susande fram i qvällen, Medan grenar af björk och lind Svepa mot ljung på hällen." För dagen. Tre svenska målare i konsthallen på nordiska utstäUningen. — IIvr sarnoje- dtrna bereda sig pii And/res ankomst. — Hvruledes Kongostaten "civiliseras." Följande karakteristiker af de tre nu mest framstående svenska målarne återgifva vi efter en artikelförfattare i Stockholms-Tidningen: Bland nu lefvande svenska konstnä- rer torde Carl Larsson vara den, som åtnjuter den största populariteten. Han är alltid vid så solljust lynne, så sprit- tande munter, en smula sjelfsvåldig för- stås i tekniken, så full af skälmen i sina idylliska penselskildringar, och så lättfattlig. Högtidlighet, posering och konstlad symbolism äro fjärran fr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 September 1897

—C AUSTIN. m I «p I M , >" •r" v Min "baby" hy i er sin häst och vagn hos Harry B um och pappa har sina hästar inackorderade på hans stall. Till salu. Om någon är i behof af omslagspapper, så gå till Texas Po- stens kontor. Vi vilja sälja er gam- la tidningar för det billiga priset af 10 cents per hundra. Har ni kapital eller ej; sak samma, vi kunna i hvarje fall sälta er under eget tak. Den der ej kan köpa af oss kan arrendera. Kom och se oss. B. P. Hintze & Co., Austin, Texas. Obarmhertighet mot barn. Richard Tatum arresterades och dömdes i tis- dags för det han på ett omenskligt sätt slagit ett litet minderårigt barn. "Sådant läder ska sådan smörja ha." Käre läsare och prenumeranter! Om någon eller några af eder händelse- vis skulle lå tidningen under två el- ler flere olika adresser, bedja vi den eller dem att godhetsfullt upplysa oss derom. Ny jernväg i Texas. Vederbörliga papper för byggande af en ny jern- väg iordninggöras just nu i Austin. Jernvägen skall gå emellan A...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 September 1897

■Mg ' / TE « •xas m pos TI EP i NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 74.) Austin, Texas, Fredagen den 10 September 1897. Vol. 2. No. 22. Den visa som Kristina Nilsson sjöng vid sitt besök i Ljungby för 40 år sedan då hon der "upptäcktes", har frän den tiden förvarats i afskrift uf en äldre dam derstädes, gammal Ejungbyby, och är af följande lydelse: Kunde jag min känsla mana Att i ord uttrycka sig! Kunde du till hälften ana Huru hcgt jag älskar dig! Natt och dag jag helsning skickar Med det lätta hafvets våg, Kan ej glömma dina blickar, Der din himmel förr jag såg. Än jag mins ditt varma hjerta, Som vid mig sig fästade, Som förstod min tysta smärta Och mitt lif förskönade. "Kunde du som förr mig nämna, Nämna mig vid broders namn, Kunde du som förr nu värma Stelnadt hjerta i din famn! Tag min hand och lägg i dina, Känn hur kall—jttg fryser så— Vinterns vindar kring mig hvina, Hjertat kan ej mera slå. Såsom du jag kan ej glömma, Kan ej så min sorg förs...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 September 1897

TEXAS POSTEN. |?ynets ocsn Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publtsbed overy wetsk, in Austin, Texas. iiy tlie Swbdisii Amkkican PUBLISIHNO Co. Tlie only swedtsli paper in Texas, and tbe oest advertlslnK medluui to reucb tbls ulass t cltlzeus. J. M. Ojbbholm Editor. M. J. Knape Maiiayer. C. J. A. Knape, ueneral Agent. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Jr - - - - - - - - -$1.00. Ett lialfl Jr ------ - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- sta! Note", "Mon y Ori.ers" eller i 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Kast JSixth Ht., Austin, Texas. Advertislng Råtes. On largcr advertisements råtes will be made on application. •'Föreningsbandet'', tidning för re ligion, nykterhet och allmän bi d- ning, är tileln på en ny tidning, som utgifves två gånger i månaden af nykterhetspredikanten cch poeten J. Th...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 September 1897

m * 9 September har kommit med mera väta än vi rimligtvis skul'e hafva ön- skat. Denna vecka började med regn och enligt gammal vana vill väl veckan ut blifva regnig. Måhända regnet gör dock godt för något. * * * Sistlidne måndag var Labor Day. Både ute i Hyde Park och ute vid Dammen var mycket folk, som cele- brerade dagen. Som vanligt vid dy- lika tillfällen intri.ftade en olyckshän- delse i det mr Amstead, under utöf- vandet af sin pligt att hålla åskådar- neutom banan, blef af de framilande bicyklarne omkullslagen och öfver- .faren, hvarvid han blef lifsfarligt "skadad. Mig synes att Labor Da- gen skulle af hvar och en arbetare firas hemma i skötet af sin familj. * * * Våra bomullspatroner ute från landsbygden synas ej till så ofta nu för tiden; men ej underligt heller, de hafva annat att göra. Bomullen är sen i år att öppna sina bollar, men nu börjar den att ymnigt göra så och farmaren småler vid åsynen at de stora präktiga öppnade bollarna. Ja, plocka, plocka på, priset är ju ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 September 1897

nihilistma. PfleislMirgx-mys! erfor —AK— Ixx:st K. W. MESCHTSCHERSKI. (É) (Forts. fr. föieg. n:r.) — Ni, Batuschka, kan vänta i för.ita saleTi, sade tjänstemannen och ledde presten till dörren. Derpft kom han till- baka och fattade mig vid handen. — Hvad faller er in, att göra er be- svär för en sådan landstrykare? Så- dana gifves det hes os3 i dussinvis. .Man kan väl icke göia alla till viljes. — Hör ni, jag har icke kommit hit för att filosofera eller anställa betrak- telser med er. Maf godheten att anmä- la mig. Gif er till tals ett ögonblick, jag skal) g A. och fräga... huru heter ni? — Bob. Mitt familjenamn — denna öfverty- gelse började tränga sig på mig och jag .siip det på hans nnsigtsuttryck — mitt familjenamn ingaf honom ingen syn- nerlig högaktning. Icke desto mindre gick tjänstemannen, sedan han kliat sit bakom örat, att anmäla mig. Kem minuter derefter blef jag an- modad att inträda i gästrummet. En gammal man med snöhvitt hår, svarta ögon och ett tjockt skägg inträdde....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 September 1897

mm <* # livad som Rär för sig ocli intr. Man munter biir vara o,h glud, Så !i.nct det p?j;sr.n(Je til f.rei', Jncn iv.:.:: få;' icke cå åEtr.il Och drifva skoj med folk sciu gråter. Man fckynda bör att tända ljus, Om r-ågon vill i skymning läsa. Men mail bör aldrig bjuda snus Åt folk som ej har någon näsa. I ' Man kan mustascherna få sno Om man så vill med begge händer, Men man får ej med gaffelns klo Vid bordet peta «ina tänder. Man med sin näsduk torka kan Ur ögat tårn, från pannan svetten, Men det går ingalunda au Att putsa näsan med servetten. Man anse må för högsta fröjd Att spela "kuku" i ett gille, Men man bör aldrig sitta nöjd, Om man får Blarren uti kille. Man fuska kan i protokoll Och stjäla trick i långa rader, Men man får aldrig säga noll, När som medspelarn bjudit spader. Man lilla mopsen smeka ma Om man för tanten vänskap hyser, Men "väl bekommet!!" eller så Man säger ej då ka-ten nyser. Man vigga kan pr telefon, Man kyssas kan i fönstersmygen — Men att i banken få ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 September 1897

AUSTIN. U1 Stadens skolor vilja öppna sina dör- rar i morgon för att lemna inträde åt all den efter kunskaper törstande ungdomen. f Skolböcker, både nya och begagna de, samt matkorgar, skrifpapper griffeltaflor pr kontant till lägsta pri ser hos C. F. Rumpels. Slog rätt på spiken. Enligt hvad vår kollega "Lockhart Register" om- förmaler, vill Albert Burleson repre- sentera detta distrikt i nästa kon- gress. Flera nya hus. Mr J. A. Jackson skall snart börja uppförandet af en nätt butiksbyggnad på Östra Sjette gatan. Byggnaden kommer att ko- sta omkring $5,000. Till salu. Om någon är i behof af omslagspapper, så gå till Texas Po- sters kontor. Vi vilja sälja er gam- la ti Iningar för det billiga priset af xo cents pe*" hundra. Har ni kapital eller ej; sak samma, vi kunna i hvarje fall sätta er under eget tak. Den der ej kan köpa af oss kan arrendera. Kom och se oss. B. P. Hintie & Co., Austin, Texas. Egendomshandel. Bland förliden veckas afslutade egendomsaffärer fin- na vi D. J. ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 September 1897

r • W5-* -'" ' w?i> .-mw ■ M$,' '*y:ina—ijHiOi. ä TEXAS posten. 7 NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSK ARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 76.) Austin, Texas, Fredagen den 24 September 1897. Vol. 2. No. 24, Sangen. Hvartill tjenar luftens hägring, Hvartlll fästets stjernevakt? Hvarli'.l morgonrodnans fägring, Hvartiil vårens blomsterprakt? Blommans doft och fågelns qvitter, Fjärilns färgprakt, purpurRkyn,— Allt iir tomt, fåfängligt glitter Och en kort och flyktig syn. Kanske—men hvud blefve verlden, Om det sköna loges bor? Ack, dess syner göra färden Mera både glac' och kort!— Så skall sången ock fördrifva Hjertats vemod, sorg och natt * Och dess pulsar Ijulilgt lifva Till att klappa lätt och gladt! !& Klinga derför, lyra, klinga Giad och frisk bland tidens t.vång! Tusen glada fåglar svinga Genom skogen hän med sång! Vinden siunger, böljan strömmar, Löfven hviska till hvarann', Och bland,qvällens röda drömmar Dagen svärmiskt nyss försvann. Strömmen, klingen derför toner, Till d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 September 1897

j 1 Amerikanska nyheter. Stor hreteikOrd. Lindsborg, Kan., den 8 Sept. Fru SandzenB fader har i är inhöstat en hveteskörd, uppgående till inemot 12,- 000 bushel. President Andrew afgär. Providence, R. I., den 7 Sept. — Pre- sident Andrews kommer att vidblifva sitt beslut att afgä frän sin befattning som hufvudman för Brown-universi- tetet. Till denna slutsats anlände man definitivt vid ett i dag hället samräd mellan honom och sex ledamöter af läroverksstyrelsens verkställande ut- skott. Det anses att styrelsens anhål- lan om att presidenten qvarstode på sin post stält den kinkiga saken mel- lan presidenten o. anstalten i dess rät- ta ljus och att dr Andrews kan, utan att kompromettera anstalten, taga steget ut. Sex offer Jilr en explosion. Cygnet, O., den 7 Sept. — Vid en vid 3-tiden i e. ni. timad explosion af nitroglycerin vid oljebrunneu Grant nära stadsgränsen dödades Sam Bar- ber, Allén Kallis, John Thompson, Charles Partel, Henry Lansdale samt en gosse vid namn Havens. Man var...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 September 1897

m • Svenska nyheter. STOCKHOLM. En praktupplaga af Nya testamentet ar mod anledning af kungajubileet un- der utgifning. ita dansk örlogseskader under befäl af amiral K och kommer att liitsändas för att vid kungajubileet representera i Jan mar k. Eskadern består af pansar- skeppen "Helgoland" och "Torden- skjold," kryssaren "Hekla," minbåton "Hjaolperen" och fyra torpedbåtar. Å "Hekla" föres befälet af prins Walde- mar. 300,000 främlingar. — Enligt beräk- ningar, gjorda af en statistiker härstä- dos, har hufvudstacen sedan den 1 Juni boeökts af ej mindre än omkring 300,- 000 främlingar, deri inberäknade så- väl utländingar som landsortsbor. Till Kongo afreste härifrån den 28 Augusti öfver Göteborg via Antwerpon två unga stockholmare Hilding Bo- ström och John Svensson, hviika er- hållit anställning via ett tyskt r.ffärs- hus i Leopoldville. Utställningen. — Utställningens för- valtningsutskott har den 30 Aug. tal k. m:t öfverlemnat 500,000 kr. i afb3- talning å det förskott af tillsa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 September 1897

1 ■'.1 TEXAS POSTEN. fiyneta oen Annonstidning föp (tfimkavne i Testas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publtehcd every woek, In Austin, Texas, by the SWKifiHii Amkhican Publibhino Oo. Tue only swedtsli puper In Texas, and the •est advertlslng medluui to reacb tbls c hiss f cltliens. J. M. OjKKHOl.M, M. Knafx,. .. C. J. A. KNAPB Ed I tor, Manager. .Ueneral Agent. "OGC<XXX>OCXXX>OOQOGGCX>QCCC<X?X<K,OGCOC<X?OC<>CXK. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumeration s-pris: Ett år---- - - -- - $1.00, Ett hälft är ------ - 00. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stai Note", "Mon y Oruers" eller i 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN", SOS Kast Sixth St., Austin, Texas. Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will bt made on application. I Skördemannen läses: Butterine är ett substitut för smör. Nu h i vi också fått någonting som kal...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 September 1897

• l • (.•! • 3 • BREF FRAN ALLMÄNHETEN. Louise-bref. Red. af Ttxas Panten. Om alla tiga så är det tyst. Så är det ock fjån denna ort^om inte j<g försöker orda någofy Inflyttningen fortgår, så snart är allt landet här i närheten upptaget. Skörden blef god, både korn och bomull; den senare hade bli vit ännu bättre, om inte bomullsmasken hade tagit en stor del af toppskörden. Här ha vi nu på stnare tiden haft allde- les lagom med regn, så gräset växer och hö kan bergås från nu och långt in på hö;ten. Att dessa trakter äro fiamåtgåen- de med afi-eende på settlingen, är klart som dagen. Se bara skilnaden nu och för omkring tre år sedan; der då skördades omkring j oo halar bom- ull, skördas nu omkiing 3,000 balar. Hvad tycks? Framgång åt Texas Posten och alla dess läsare önskar H. E—n. Fort Worth-bref. Red. f Texas Posten. Nyheter, nyheter är det ju hvad vi alla önska att höra, derlör läsa vi med glädje eder tidning hvarje vec ka. Någon sade för en tid sedan att vi kunna läsa alla nyhe...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 September 1897

SI III LISTER y. Petersburgs-mysterier —AK— Fuist K. W MESCHTSCHERSK1. i >1 I rf ! '' JKf «r ) (Fort?. l'r. lör eg. n;r.) — Tro icke, mine hon-ar, skyndade j«g mig att eäga, att jag skämtar. Jag i alar allvarsamt och jag talar så, som man i detta vetenskapens tempel må- >nt< taia. /ifven Franklin, och alla stora lärda, som gjort vetenskapliga upp- ryck ter, syntes i början löjliga och till «** mod förryckta. Jag ber om upp- märksamhet. Följande äro resultaten *f mina forskningar: Låtom oss bör- ia med apan i det vilda tillståndet. Människan erkänner öfver sig skapa- rens makt — stundom, när hon iäknaa ill d« öfverlefvade; apan erkänner den -jjafrig. "Vi vilja icke veta om någon!" sade aporna mig i Afrikas skogar. Människan erkänner stundom — lika - Mdes när hon vågar att vara en "öfver- lefvad" — vissa pligter och känslor mot föräldrarne; apan — aldrig! Den atffvor sin, moder sådana örfilar, att roan icko gorna ser derpä, ehuruväl tag i detta ögonblick förmodar, att min .fc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 September 1897

! Den som lefver får se «* Ha konstig tid vi lefva i, Derom lär tvist ej råda — Yppfinningarna böfja bli M&rkväidiga att skåda. Snart sagdt hvarenda dag som går Har något nytt att gifva — Jag tycker Just om hundra år, Bur konstigt det skall blifva. Stelt visst skall ingen män'ska då Som mask i gruset smyga. Naturligtvis man hittar på Btt praktiskt stttt att flyga. Man får en dr ägt af lämpligt snitt Med vingar smft pä baken •eii sväfvar sedan gladt och fritt Högt öfver alla taken. tym ttåfton gång man tröttnar .vid Att hö*" I>å jorden vara, ■Pili månen pä en liten tid Slån p& visit kan fara. Beskrifva syn så, intressant Mig fattas rätta orden, Att sitta just på månens kant Och titta ner på Jorden. Om hundra år man bud kan ge Per telefon till polen; Man med en "engeltjusare" Ser varelser i solen. Med nypan tar man doft som lån ffir&n konvaljers stänglar ®eh pratar fritt per telefon Sfed sjelfva himlens änglar. På fotogén i fat och krus m mer man står och prutar, '«y äk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 September 1897

AUSTIN. ♦ F Önakaa! En svensk fl eka önskas outtrax för husarbetn i en privat familj bestående af endast tre medlemmar, tiod betalning. Adresb, 307 K. 8tb str. Exkursion till Crosby. På fleias begaran halv* vi faststiildl den 23 Ok- tober lör vår exkursion. Biljetter kom- ma tlllhanduhällas för ett billigt pris, goda för 10 dagar, skrif ti il oss !ör när- mare upp ysnlngar. B. P. Hintzk <fc Co., Auslin, Texas. Arbete och sysselsättning för alla. Wi önska att kokerskor, husjungfrur, kammarjungfrur, tvätterskor, uppassa re, mejeriarbelare och alla undra som behöfva arbeta eller önska buttre plats g.ira ett besök hos K kun Employinent Agency, 503 Congress A ve., Austin. Besök på "Texas Postens" kontor. Aodrew Björkinan. Jehu; Emil Gustaf- son, C. M. Lundberg och Alex Karling, Manoi; Gotfrid Jolinsun och A. W. 1'V-d- rlkenn, l)el Valle; Ernest J. Nelson, till- baka frfin Sverige; Prof. Oscar Norin ocli miss Olg Norm, Worcester, Mass.; Theodor Ledei, City. Tills den 26 Oktober komma v...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 October 1897

/O / TEXAS U/ POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE 1 TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 77.) Austin, Texas, Fredagen den 1 Oktober 1897. Vol. 2. No. 25. Yid H. Maj:t Konung Oscar II :s Jubel- fest den 18. Sept. 1897. Vak upp på slätt, 1 sl<og, pä strand! Statt upp, du ätt af Nordanland! Glöm dagens id och möda! Dig skruda till en jubelfest! Låt hvad ditt hjerta eger bäst I sången rikligt flöda. Bind präriens blommor blyga, smU Till krans! Höj flaggan gul och blå Vid stjernbanéret kära! Till festlig klang din harpa stäm Och glad dig blanda Ibland dem, Som Svea-drotten ära! Hell honom, som af ädel själ Blott velat "Brödrafolkens väl" Inunder flydda åren! Han fridsäll, Srsäll, mer än kung För blicken träder alltid ung, Fast silfver syns i håren. Vårt fosterland, vär forntids land, Med nyväokt 11 f från strand till strand Och dolda krafter rika, Ditt ljusa hopp, din segerkrans, Din storhet, ära, makt och glans De äro hans tillika. Eur stor hans tanke! Hvilken makt Har han 1 forms...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 October 1897

Amerikanska nyheter. ' Skandinaverna i Amerika. 1 X< Frost l Minnesota. St. Paul den 16 Sept. — Temperatu- ren har under det senaste dygnet fallit 48 grader 1 Minnesota, öfver hela sta- ten är det nu klart och ganska kallt. Andrews afgtr—Icke. Detta är senaste underrättelsen rö- rande bråket med president Andrews vid Brown universitet i Providence, K. 1. Den synes vara trovärdig, fastän blott för nå-gra dagar sedan ett motsatt meddelades lika positivt. Olycka A en platform. Saginaw, Mich., den 16 Sept. Un- <ler pågående kapplöpningar i eftermid- dag brast ett stycke af räcket till åskå- dareläktaren hvarvid en mängd män- niskor föllo ett nfstånd af — fot och 20 af dessa fingo kroppsskador, några af allvarlig art. Färgförändring å postfrimärken. Washington den 14 Sept. -- Veder- börande ha beslutit ändra färgen på de mest brukade frimärkena, nämligen af 2-cents valör, från rödt till grönt. Än- dringen göres af det ekonomiska skäl, att den gröna färgen ställer sig billi- gare fö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 October 1897

M K Svenska Nyheter. "^stockSOEM! Prins Carl och prinsessan Ingeborg antibode den 9 Sept. t... Stockholm. Sista utställningsdagen blir den 3 Ok- tober enligt hvad nu definitivt beslutas. "Oscarsstjärnan" lär vara namnet på en ny ordensstjärna, som instiftats vid kungajubileet. Bräa Glasgow telegraferas, att sven- ske och norske vice-konsmn derstädes J. O. Lietlce den 8 Sept. aflidit. Han var född IU.é.. Bes anonyme gifvaren af 50,00 kr. tili' jubileumsfonden lär vara den tysk- födde egaren af Wallbergska hattfabri- ke« i Halmstad, Isak Wallberg, uppgif- ves den 6 Sept. 52,200 resor mellan Barnängsbryggan •eh Nackanäs hade betä.hafvaren å angBlupen "Nackanäs," kapten Wil- helm Peterson, den 4 Sept. gjort. Han har nu i 22 år gått på nämda trade. Den engelska facktidningen "Timber News and Saw Mill Engineer" har ut- gifvit ett särskildt "Scandlnavian ex- hifaitäon number," som egnar icke min- dre än 28 sidor åt utställningen och oli- ka utställare, skrifves den 9 Sept. Sjöifmord. — Den...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 October 1897

'* ■ ,.. ii'-. -• •. f, t TEXAS POSTEN. fiynets oen Annonstidning för iVemkarne i Texas. TEXAS POSTEN. (TUB TKXAS POST.) I'ubll_vied evory wook, ln Austin, Texas, bv the Hwkdinh Amkkican Pdbmshino Co. Tlie only h wedish pupor In Texas, and tlie est ad vertlHlng medium to reacb tblB elans f cltlzens. J. M. Ojekhoj.m, EcJlior. M. J. Knai'21, Manager. C. J. A. Knapb, Ueni-ral Agent. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är - - - - - - - - - #1.00. Ett hälft år ------- 00. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I lörskott obh penningar biira sändas medelst "Po stal Nole", "Mori y Ori.ers" eller I 2 ci-nts frimärken uuder adress. TEXAS ^OSTEIS!", SOS Kast Hixth Ht., Austin, Texas. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Då presidei.t McKinley var på be- sök i Co'umbus, Ohio, erhöll han flera anonyma meddelanden om, att han var utsatt för ett mordattentat. Presidenten v...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x