ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

381 - Cliuleni drůbeže Fayetteville, 8. července. — Žá- j dám o radu, jak léčit nebo předejiti nemoci u slepic, jejíž příznaky jsou: slepice vyhlíží zdráva, hřeben i lalůěky má moc červené, horkost je vysoká, péří s ní začne oblézat, na oči hledí, ale se zdá, že nic ne- vidí. Má průjem, výtrus je bělavý, šlemovitý; ze zobáku jí táhne ma- zlavý šlem; hlavu opře o zeni, cho- 0 dit nemůže; zdá se, že má velkou bolest v sobě, krká, pak vyhazuje s ní jak v padoucnici. Trvá to jeden až tři dny, pak pojde. Co mám činit? A. H. Odp. — Nejobyčejnější nemocí mezi drůbeží, a to jak v zimě tak i v letě je cholera, která z pravidla jeví se asi příznaky následujícími: Drůbež večer ještě zdravá, táno jeví patrné známky těžké choroby. Trus její je zprvu bělavý, šlemovi- tý, pak žlutavě zelený jako sirný květ s vodou smíchaný, později stává se řidším, více zelenavým a pěnivým. Dech drůbeže je těžký a rychlý, vole naplněno hlenem a ply- ny následkem toho, že zažívání je 0 porušeno. Hlen ze zobáku vyté...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

8S2 Kily dávat i prasatům do /rádlu sul. O přidávání soli do žrádla pra- satům na mnoze nechce se slyšeti. Sůl má mezi jiným též úlohu, vylu- čování slív a jiných zažívacích šťáv podporovati a trávení zvýŠiti. Slin- né žlázy prasete jsou neobyčejně silně vyvinuty, poměrně mnohem silněji než ti jiných domácích zví- řat. Z toho plyne, že se při žvýká- ní vyvinuje praseti velké množství slin, které potravu provlhčí, tak že obyčejně přídavku soli k tomu cíli není třeba. V mnohých hospodář- stvích ale prase vůbec nežvýká, ne- má co, musíť potravu pouze spol- knouti, poněvadž podává se mu měkká neb tekutá. Tu arciť nepro- sliní se potrava měrou dostatečnou a také nemůže býti úplně strávena. Při tomto způsobu krmení jest proto přídavek soli velmi prospě- šným. Ze všech domácích zvířat potřebuje prase poměrně nejméně soli, nic méně ale i při této malé potřebě přiměřené malé dávky soli jsou dorostlému praseti ku prospě- chu. Morfium u zvířat. U lidí působí morfium pravá do- brodiní. Byvši v ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

- - O \ oIIm- barev Satii. Chci z ie napsat několik slov že- nám a dívkám, na co mají brati O: hled při volbě svých šatil Týká se to zejmena vzrůstu, barvy pleti a barvy vlasů. Zeny velké, štíhlé postavy, mají miti sukně co možno bodně zdobe- né, by se zdály menšími; a zase dá- my postavy malé mají míti sukně bez ozdob. Silné dámy se zdají slabšími v tmavých neb černých £ šatech, naproti tomu v bledých neb bílých šatech síla jejich ještě vyni- kne. Podobně jest to s rukavička- mi; která dáma má velké ruce,nechť nikdy nevolí rukaviček světlých, o- všem má-li ale světlé šaty, tu nuce- na jest si vžiti i rukavičky světlé. Mladé dívky, jimž líčka pročer- venávají jako jabloňový květ, mají se oblékati do světle modrých šatů. Dámy, jež mají pleť skvrnitou, pi. hovitou, mají nositi šaty pestře kvě- tované neb vzorkované, by v pe- strosti skvrnitost pleti se ztrácela. Ostatně rozeznáváme čtvero druhů pleti: i. Pleť světlou s vlasy rusý- mi až bílými jako len. Pleti této sluší barva bledě mo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

3í>4 Obzor Hospodářský. tak i v ohradě, v níž drůbež se pře- ■ chovává. Kuřata nemají se pouštět Časopis tlíiiofaaý rolilictvi, 3ahrad Wna na Pole' dokud rosa neoh~" aictvi, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1 u 16. Iioždétio měsíce. Předplatné ročně 60 ctfi. Zasílá sc jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in tha Bohemian language in the South. 1y F, Patin. Advertising rates on application. Entered as second-class matter in t/ic Hallettsville, Texas, post - office. SlepirpofliHvka čili rýma Weimar, 28. Června. — Prosím o poradu, co mám dělat kuřgjům, které dostaly nějaké bradavky ko- lem očí; také se jim to kazí, že 0- slepnou a scípnou. Nejprve se to zdá taková malá bradavka, pak se kazí a z očí vytéká hnis; konečně očí zapuchnou, že kuře vyhlíží, ja- ko by mělo na každé straně hlavy roh. Některé to mají 11a zobáku a v zobáku hnis ssedlý, žlutý a tuhý. Když mu t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1906

ROČNÍK XVI. BZOR. HALLETSV1LLE, TEXAS, 1. S«PNA 1906. ČÍSLO 1. Rožnov, ig. července.—Do řádu Koperník, čís. 2., byli uvedeni Jos. Mlkušek a Anežka Orsák. V čer- vnové schůzi byla itvedeiia Marie Mik ušek. Do sjezdu máme ještě hezky da- leko, ale v předešlých několika čí- slech orgánu někteří bratři dávají pro opravu stanov již rozličné ná- vrhy. Br. Jochecdává návrh, aby člen, který je pojištěn na $1000, mel v úmrtním fondu #15 zálohy, na $500 $8 a na $2.50 $5. Vím, že to br. Jochec myslí dobře, ale já pochybuji, že by tento spfisob pla- cení Jednote prospěl, myslím, spíše uškodil. Asi v podobném smyslu byl podán návrh řádem Palacký, ale byl poražen. V tomto případě by to bylo ještě horší. Nové řády zakládají obyčejně starší členové a obyčejně k nim přestupují. Ti by tedy musili platit stejně s těmi no- vými, až by jejich fond dosáhl uda- né výše. A noví členové, kteří by přistupovali k řádům starším, kde už je větší záloha, byli by od toho placení brzy osvobozeni. Jsem čle- nem Jed...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1906

Nás cil. Pohlédneme-li po našich česko- amerických osadách musíme s po- těšením doznati, že práce zdejších národních vfidců a činitelů nebyla marná, ba naopak poměrní* úspěš- ná. Všude, na každém místě, kde se větší počet Cechoqioravanu na- lézá mátne založený nějaký spolek, přináležející k té či oné České orga- nizaci. Máme dostatek uvědomě- lých, Čestných a obětavých našin- ců, kteří za řeč českou a dobré jméno národa hotovi jsou obeto- vati vŠe, co by jen v moci jejich bylo, a co by se udělati dalo. Člověk s podivením se táže: C.ím to je, že mnoho našincfi v kraji rod ném národně zanedbaných zde ve vlasti nové takový pěkný spolkový život zíti dovedou; leu v rodném kraji od různých národností opovr- hovaný Čech, v cMně vzpřímil šiji svou ve prospěch svého národa a jako čestný, statečný muž vydobyl si úctu u každého jinonárodovce. Co tedy nás pohádá k činnosti národní, co k obětem a mužnému hájení se proti cizincům? Na to je odpověď lehká; za prvé: svoboda a za druhé láska k mateřs...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1906

Zármutek. "Komu sdělím bolest svoji... ?" Jc večerní soumrak. Velké mo- kré vločky sněhu krouží kolem roz- svícených lump a tenkou měkkou vrstvou kladou se na střechy, hř- bety koní, ramena a čapky. Izvoz- čík Jona Potapov je již celý bílý jako přízrak. Sehnul se jak jen mo- žno sehnouti se živému tělu a sedí nehybné na kozlíku. I kdyby se na něho sesypala celá závéj, neuznal ) by snad za nutné, aby se sebe setřásl sníh. — Rovněž jeho koník jc celý a nehybný. Svojí nehybno- stí, ostrostí svých forem a ztrnulo. stí údu podobá se kopějkovému perníkovému koníku. Podle všeho je pohřížen v myšlenky. Koho od- trhli od pluku a šedé hroudy a při- vedli do infcstského víru, plného podivných světel, neustávajícího šumu a spěchajících lidí, tomu nel- ze nepřemýšleti. — Jona a jeho koník nehnuli se se svých míst již dávno. Vyjeli ze stá- je časně, ale odpočinku ještě nema- jí. A na město padá již večerní ml- ha. Mdlost svítelen ustupuje jasným barvám, pouliční život stává se ruš- | nějším. "Izv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1906

Ctěnému čtenářstvu Obzoru! Opozdili jsme se s tímto číslem následkem změn, jež jsme podnik- nouti musili, abychom zvětšeni listu mohli předsevzíti. Hlavně zdržela nás změna hnací síly a zkoušení presu a formátu, kterým při dosa- vadních prostředcích mohli bychom našim Čtenářům nejvíce četby po- skytnouti. Jakmile s tím spojené obtíže překonáme, zlepšíme úpravu listu a rozmnožíme čítací látku k jižnímu hospodářství se vztahující, jakož i budeme hleděti dohoniti v tom oboru vše, co jsme následkem návalu dopisu poslední dobou od- ložiti musili. Snahou naší jest uči- niti z "Obzoru" nejen dobrý orgán S.P.J.S.T. a R.V.O.S., ale také odbornou četbu jižním hospodářům poskytnouti. NeteČnost člena škodí řádu. Každá osoba má jakýsi vliv, buď pro dobro nebo pro zlo, pro pokrok neb neteČnost a lhostejnost, Nezá- leží zhola ničeho na tom, zdaž dbá- me nebo nedbáme na účinek a pů- sobnost svého konání a jednání a svých náklonností, na ty, kdo jsou kolem nás. Naše konání, náš celý život má jistý p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1906

Kuchař. • Napsal Hed Holi Moravce. "Ani nevím, co bych těm dětem zejtra uvařila, když půjdu na jar- mark. Nejlépe by bylo zadělat a něco jim upéci. Ale bude to do zej- třka tvrdé." Tak hovořila chalupnice Louko- tová se svým mužem chtíc druhého dne jiti na trh do blízkého města. "Tak toho raději nech," řekl jí Loukota. "Upeku,zejtra sám ňákou tu buchtu." "Však bys to nedoved," — smá- la se mu žena. "Není to tak snadné zadělat na buchtu." "Nevídáno," řekl on. "Když to dovedeš ty, snad to dovedu taky.— Vždyť jsem byl u vojanských rok kuchařem, a co jsem se tam nava- řil!" "Ale nikdy jsi nezadělával," od- porovala mu Loukotka. "Jak pak ne?" bránil se Louko, ta. "Na knedlíky každého dne." "Ale knedlík není buchta,"—zas na to ona. — ' 'Povídám, že je to jedno,"vzkřikl muž jejím odporem již podrážděn. "E tak si tedy zadělej," — řekla Loukotka smějíc se. "Mně je to je- dno, alespoň jsem dnes bez práce a mohu si něco přichystati na zej- třek na tu cestu." Káno než Loutkotka odešla, je- ště ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1906

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1 a 15. každého měsíce. Předplatné ročnč 60 ctil. Zattiló SC jeti předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský" Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural ] onrnal in the Bohemian language in the South. by F. Advertising rates on application. Entcrei! as second-class mattcr in l/u Hallettsville, Texas, post - office. Pořezání ostnatým drátem. Z úřadovny tajemníka U.S. V., R.V.O.S. Rozpočet říslo W). na $1,378,302 pojištěného majetku, kde připadá 2'/> centu 7 každého $ioo na vyplacení níže uvedené Škody 11a poškozeném majetku člena K. V. O. S. a sice: Josefu Petrovi, členu osady číslo 17., Rowena, Texas, dne 24. června shořela stodola, kukuřice, seno a jiné krmivo. Skoda celkem • $279,50 Komisi za vyšetření oné škody 3,00 Jan Bauer, člena osady Číslo 73.,Caineron,Texas, utrpěl škodu na majetku dne 23. června bouří a krupobitím 60,0...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1906

c c c 5 c c c c i c c c t t c t t c i t t i t HOREČKA....; Během druhého stupně horečky malarické zvyšuje se teplota neustále, až dosáhne 104 -106 stupňů Fahrenheita. To trvá od jedné do sedmi hodin a potom následuje období potu, s nímž jsou dobře obeznámeni všichni, již sídlí v krajinách, kde různé druhy horeček panují. Severova Febrokura 9 ? 1 5 ? $ 9 9 Rosenberg, 18. července. V i obecně se tvrdí, že proto je v Auie- posledním čísly 4'Obzoru'1 stěžuje ; rice tolik nemocí, že se mnoho sil- si p. lirenner, že souchotiny sklátí né, tučné straw sní a k tomu lího- tak mnoho nadčjných mladíku v vinami zapiji. Proto dobře udělají předčasný hrob. On přikládá vinu j ti, kteří /.de mnoho masa pojí a to tomu, že tak mnozí našinci usazen]! ho trunečku přes míru vypijí, až jsou na botnách anebo na rozsá-1 isou z toho nemocni, kdy/se sebě- hlých prériích, kde déště převláda- rou a do západního Texasu od< | jí. Rádi našincům, aby šli na západ, i jdou. Tam, jak sám p. lirenner tam že budou zd...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1906

černošské námluvy. (ZUlijíI. lihlnílIK. 8. Itatloř.) Když kdysi v Luckiy Baru, ne- ivelikém městečku blíže San Fran- ciska, velmi pocestný gentlemaa jolin Fenonior Snotering prosi) u ■velmi počestného gentlemana Sa- muela Kolumba Gobsn o ruku jeho dcery Polly, rozpřcdl se mezi nimi lento rozhovor: "Ať visím," začal Samuel Gobs, "není-li vaše nabídka největší clí pro mou Polly. Než ona sama jest krásná dívčina; plete kdykoliv muž- ským hlavy, a nepodlehne, a prolo také myslím, že v celé Kalifornii není mladého muže, za kterého by se nemohla provdati, jen kdyby chtčla. Ale abych nepohrdl tako- vým gentlemanem, jako vy, chci vám ji dáti. Kolik chcete mi za ni zaplatiti? Snad rozumíte, co taková dívčna, jako moje Polly, stojí." "Ať jsem na místě proklát," za- dušoval se Samuel Gobs, "je-li v •celé této historce třeba jen jediné slovo pravdy. Dle pravdy tomu je tak, že jsem našel mezi Luckey Ba- rem a Friskem vozík, kterého jsem se ujal a vzal s sebou. Náhodou k druhému konci vozíku byl ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1906

ROČNÍK XVI. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Tampico Alto, Mexiko, 13. srpna. Přestěhoval jsem se asi 140 ir\il od Chamal. Nyní bydlím pět mil jižnC od Tampico, slát Vě- ra Cruz, Mexiko. Tampico jest nejle^ŠÍ přístav v . zemi; některý den viděti od 15—18 velkých par- díků v přístavě. Přijíždějí sem lo- dě ze všech dílů světa. Já mám asi dvě tníle k zálivu mexickému, takže mohu jej viděli denně a sly- šeti hukot jeho vln stále. Mořskou koupel beřu každou neděli. Na podzim hodlám se věnovati zahrad- nictví a posílali rajská jablíčka do Sp. Státu a jinou zeleninu prodá- vat v Tampico. Budování naší o- sady se částečně zarazilo, neboť nevíme, vyplatilo-li by se nám dále pracovati následkem nedorozuměni mezi Amerikány a Méxikány. Ale při tom všem zažijeme často. rozli- čné dobrodružství. }á jsem přijel sem 1. května 140 mil koňmo. Ce- stou viděl jsem mnoho krásné čer- nicové prérie, jež připomínala mi staré časy v Texasu Také trochu strachu jsem zažil, a sice při pře- jíždění řeky Forlon. Voda na...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1906

Však mu zvykne. Byla teplá neděle. Po obědě. Oráč Venca si nasadil na stranu vojenskou řepici, valně již utaha- nou, kterou si koupil na jaře po odvodě, nemoha se dočkat, až mu jt na vo|ně dají, řekl si o zlatku a žel do hospody. Cestou nacpával, aby ničeho nezmeškal. Děvečka oplákla honem nádobí a že se pů- jde podívat domů, do druhé vsi. Dcera Andula šla si vzít lepší žaty, aby také věděla, že je neděle a zašla na zahradu. Tam se tak scházela vesnická děvčata té lepší sorty. Na klep. Chalupník Švejcar zůstal sedět za stolem. Před ním stůl a za ním vystlaná postel. Pokuřoval, poku- řoval, natáhl pomalu nohy na trno- že, záda opřel o barikádu peřin a za chvíli spal, zabořen v pokryté posteli i s dýmkou. Nohy na zemi, tělo na lavici, ramena s hlavou na posteli. Nemá to být, ženské se na tohle zlobí, ale Švejcarka musila mlčet. Nebyla na statečku považo- vána za ženu, ani za selku, jen An- dula ji ctila dle povinnosti a svě- domí jako matku. Švejcar byl neústupný necita. Jen jeho vůle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1906

Láska a bible. K| i 1 <> >1 i ťiiřižská črtu. Nu psul A. Stillus. Asi před dvaceti roky sloužil v jistém lahúdkářském kráme ve čtvr- ti Paříže, nazvané Passy, mladý švarný a hodný hoch jako kupecký mládenec. Klienti mužského rodu jej znali pod jmenem Žán. Odbě- ratelé rodu ženského ve svých sty- cích skromnější, bývali též méně důvěrní, Zán byl pro ně "Monsieur /an" a žádná z návštěvnic, ať již měla zevnějšek kuchařky nebo slu- žky, Černé šaty s bílým fěrtochem a čepečkem téže barvy nebo ať se ob- jevila ve více méně elegantní toi- lette de sortie, by si nikdy nebyla troufala vynechati predikát "Mon- sieur" mluvíc k někomu, kdo byl pro ni očividně pozoruhodnější než zboží, které prodával, ano, než mnohý jiný muž, jemuž se již "pa- ne" více neříká. Zan cítil dobře to co nikdo nemůže nepozorovati, al s láskou to bývá někdy zrovna jako na burse, poptávka ochabuje tím více, čím větší bývá nabídka. Mstil se za ty, jichž láskou se krutě opo- vrhuje a ziistával chladným jako mramo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1906

o Státní demokratický lístek. Demokratická státní konvence v Dallas jmenovala ve čtvrtek 16. t. in. následující čekance pro státní úřady: Za guvernéra: T. M. Campbell z Palestině; za místoguvernéra: A. li. Davis z Cuero; za státního návladního: Robert V. Davidson z Galvestonu; za controllera: J. W. Stephens z Austinu; za pozemkového komisaře Terrell z Austinu; za státního pokladníka Sparks z Belton: za státního školdozorce: Cousins z Austinu; za železničního komisaře: Storey z Lockhart; za předsedu vrchního státního soudu: R. R. Gains z Austinu; za soudce trestního soudu odvo- lacího: Jno.N. Henderson z Bryan. j-j- Sam R. B. L.J. Itldustry, 9. srpna. — Členťim řádu Čeští Bratři, čís. 44., dávám tímto na vědomost, že náš řád bude odbývati příští (čtvrtletní) schůzi druhou neděli v září (dne 9. září). Ctění bratři, prosím Vás snažně o to, abyste se konečně zase jednou v plném poctu do schůze dostavili. Kdo se bez dostatečné příčiny ne- dostaví, bude pokutován. Máme důležitou záležitos...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1906

se dívala přes šeré obrysy stromu na daleké nebe, kde vyskakovala jedna hvězdička po druhé, vstala a když viděla ve světnici světlo, ve- šla tam. "Je to pravda, tatínku, že jste prodal náš domov?" "Je!" řekl suše Švejcar. "Proč jste to udělal?" "Proto, že jsem vám chtěl uká- zati, kdo je tu pánem." "Tatínku, když se už tak stalo, dejte polovici mé matce, je to její podíl." "Jí nic! popouzela tě, abys si nebrala toho, koho já chci. Tobě bych dal polovici jmění, kdybys si jej byla vzala." "Tatínku, říkal jste, že on peněz nepotřebuje." "Nebyl bych dal peníze jemu, a- le tobě." A počal chodit po světnici sem a tam a pustil se do obšírného kázá- ní. Andula stála jako ze dřeva, oči zabodnuty na obraz Rohorodičky na zdi, před nímž v červené skle- ničce na drátěném oku blikalo svě- télko. Jako by tam- hledala rady, útěchy, co si má teď počít. Najednou se vzpřímila a šla k otci. "Tatínku, já si jej tedy vezmu, když je to vaše vůle." Švejcar umlknul, stanul proti dceři, pátraje v jejích očíc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1906

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nic tví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází I u 15. kuždélio měsíce. Předplatné ročně 60 ctú. Zasílá se jeti předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Haliettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. P1W1M seiiiiiiioutlily liy F. Fabian. Advertising rates 011 application. Entcrcd as sccond-class mat to in the Haliettsville, Texas, post - office. Pro budoucnost Jednoty. Budoucnost podpůrné jednoty jako jest naše závisí od stálého pří- stupu nového členstva a to členstva mladého a proto naší nej větší sna- hou a povinností jest získávali mladý lid pro náš kruh. Jak zprávy v orgánu nasvědčují, pracuje se pilné na všech stranách o získání nových členu pro S. P.J. S.a jsou bratři 11 některých řá- dii, že obětují čas i peníze, jen aby kroužek jejich rostl. Vše to činí z lásky k naší Jednotě, nezištně a bez nároku na nějakou odměnu, jen ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1906

fCHUT « & Zdravý muž neb zdravá žena těší se dobré chuti. Potrava, která s přemáháním se požívá, nepůsobí dobře. Jí-li kdo s chutí, celá soustava má z toho užitek a přiměřeně se zlepší a vzpruŽí. Máte-li spatnou chuť, ať je příčina jakákoliv, nejlepším prostředkem proti tomu jest ■ SEVERUV ŽIVOTNÍ BALSÁM t t 6 t i í t t 6 t l ■ w v r Leci nestraviteltiosť, zácpu, všeobecnou osláblosť, nedostatek chuti, kyselost' žaludku, odporný dech. Cena 75c. 1 ' !i 11 i "Severftv Životní balsám osvědčil se tak účinným v mém případě, , že jsem nyní zúplna vyléčen, využíval jsem pouze malou čásť dru- hé láhve. Trpěl jsem"nestravitelností devět let. Právě když jsem byl v Brazílii,v podnebí daleko rozdílném, tato nemoc působila mně veliké bolesti a ačkoliv jsem hledal pomoci, kde jsem mohl, a užíval všelijakých lékův, nenalezl jsem úlevy, až když jsem začal užívati Vአvýtečný Životní balsám. Je to lék, jehožto znamenité vlastnosti nedají se slovy vystihnouti. Vřele jej odporučuji všem, kteří trp...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1906

ROZMANITOSTI. Proti molům. Mezi mnohými drobnými tvory, které hospodyním tak mnohou mr- zutost a práci spúsobuji, jsou moli. Jak známo, je mol vťastoé housen- ka '(íěirv zvaná), jejíž motýlek na jaře a"póčátkem leta poletuje a svá vájíiíkk na vlněné látky a kožešiny kládě. V srpnu líhnou se housenky a upředou si v podzim zámotek, aby v něm mohly přezimovati. Z toho plyne, že máme nejen v květ- nu a červnu, ale i v měsíci srpnu věnovati zmíněnou pozornost a po molech patrati a opatření proti nim. podniknouti. To se ale často opo- míjí — vlněné šatstvo a jiné věci se z jara kafrem posypou a domní- váme se, že jest tím již vše vyko- náno. Za to v některém záhybu přece motýlkové vajíčka uložili, z nich vyvinou se housenky (červy), které pak dílo zkázy nerušeně až do podzimku provozují. Namnoze odporučuje se proti molům tabáko- vý dým a jsou skutečně šaty tabá- kovým kouřem proniklé poměrně jisty před moly. Dámské šaty ne- smí býti arčiť tabákovým kouřem napouštěny, neboť by jejich nosi-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x