ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
KOMMUNISTID LASTEVANEMATE ÜHINGUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

KOMMUNISTID LASTEVANE MATE ÜHINGUS. j ; Haridusminister R. J; Heffron teatas parlamendis, vastates ühe saa-; diku küsimusele, et juhtivad kom munistid rajavad teed N.S.W. las tevanemate ja kodanikkude ühin gusse. Nii on ülalmainitud organi satsiooni abiesimees Mr. Bruce Miilis kommunist, kes on töölispar teist välja heidetud oma kommunist-; liku meelsuse pärast. - -i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNE-AUSTRAALIAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

LÄÄNE-AUSTRAALIAST ? Uus-austraallasi Läänes. Amet like ; andmete kohaselt on Lääne Austraalias praegu 2753 uus-auš traallast ^ (või ' 'ex-dipiid''),. neist 489 naist ja 2264 meest. Eestlasi njende." hulgas on vähe üle 300. Uustulnukad oil rakendatud järgmistele tööaladele: majapida mistes—543,, metsanduses ja . sae veskeis—495, riiklikel töil — 391, põllumajanduses—123, teedeehitusel -—169," avalikel töil—103, mitmesu gustel lihttöödel—130, ehitusmater jali tööstuses—71, vesiebitustöödel-— 80, kaevandustes—80, tekstiiltöös tuses—21. Ehituskruntide ost hoogu mine mas.. Mitmed eestlased on juba oina esimesi säästsumme ehituskrunti desse mahutanud. ' Esirinnas sam muvad siin _Northami lähedal . Springhillis töötavad mehed, kellest üles grupp korraga kuni 6 ehitus krunti Perthi vahetusse lähedusse ostis. Kuid ka teistest keskustest on üksikud omandanud . Metropolitan areas maatükke. Mitmel on ehituskrundi ost lä hemal ajal päevakorras, kuid lah tine on veel asukoha küsimus. Pea miseks....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKA KOMMUNISTIDE JUHID VANGLASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

AMEERIKA KOMMUNISTIDE JUHID VANGLASSE. Laupäeval 14. oktoobril mõisteti U Ameerika juhtivat kommunisti kuni 10. aastaks vangi. Süüdimõist-j vas otsuses kinnitati, et süüaluste eesmärgiks oli riigipöörde teosta mine "Ameerikas. Seega on kõik Ameerika tähtsamad kommunistliku partei tegelased, eesotsas partei peasekretäri Eugene ; Dennis 'ega kõrvaldatud avalikust elust. Äratab [ tähelepanu, et ka 5 advokaati mõis teti vangi kuni 6. kuuks. ;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOCIALIST COMPETITIONS IN THE USSR [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

On every possible and impossible j occasion Soviet official propaganda! extols the unlieard-of enthusiasm for work prevailing- among the. workers, and its highest form, the Socialist competitions. . All the speakers at every Soviet congress and meeting repeat the same thing and ascribe thig "enthusiasm for work to the fact that in the Soviet Union the exploitation, of workers by capitalists has been abolished and that, the workers know that* they are working for themselves. However, since it is well-known that the exploitation of workers has by 110 means . disappeared in the USSR, being* carried on by the State in a much more brutal form than any capitalist has ever ap plied, it might be interesting to ex amine that much-praised p^hpme 11011, the Socialist competition.' ! Officially Socialist competition is the mobilization of all the resources of an enterprise to increase its out put quantitatively and, to a lesser extent, qualitatively i in competition with anp$lj.e£ 'enterprise p...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS SÖJAVAE STAABIÜLEM AUSTRAALIAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

UUS SöJAVAE STAABIÜLEM AUSTRAALIAS. Uueks sõjaväe staabiülemaks ni metati kindral-leitnant V. A. . H. Sturdee endise staabiülema kindral leitnant. S. F. Rowell/i asemele.^ a. vana ja töötas alates 1945. ä. •staabiülema asetäitjana. Ta võttis esimesest maailmasõjast osa Galli polis ja Egiptuses, pöördudes Aus traaliasse tagasi 21. aastasena. Teise maailmasõja ajal ta teenis Lüübias, Kreekas ja Egiptuses. 1942. a. ta oli TJüs-Guinea sõjajõu dude ülemjuhatajaks, ajal, mil olu kord oli äärmiselt kriitiline jaapan laste rünnakuobu tõttu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BABY MIGRANT HAS INFANTILE PARALYSIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

■. «■—: • BABY MIGRANT HAS INFAN TILE PARALYSIS. From the Greta Camp lias been admitted to Maitland Hospital an 18 months' old girl, suffering' from in fantile paralysis. She has been under treatment in the isolation ward. The hospital authorities said that her condition showed improvement.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTIDE KAOTUS AUSTRIA VALIMISTEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

KOMMUNISTIDE KAOTUS AUSTRIA VALIMISTEL. Pühapäeval, 9. oktoobril toimu sid Austria parlamendivalimised, millest võtsid osa ümmarguselt 4 milj. hääleõiguslikku kodanikku. Valimistel said kommunistid ainult 5 köllta parlamendi 165 kohast. Seni sed koalitsiooni parteid, parem? poolne rahvapartei ja sotsialistid said kokku 144 kohta, kusjuures suurimaks parteiks -.on endiselt pa rempoolne rahvapartei 77 kohaga. Uue parteina valiti - parlamenti iseseisvate ühing, kuhu on koondu-' nud endised rahvussotsialistid. Uüš ' partei sai 16 kohta. • ' v Austria valimised on järjekord-, seks tõendiks, et niida lähemal sei savad inimesed kommunistlikule tõelikkusele,; seda vähem on poole hoidu kommunismil.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE MIRACLES OF ARITHMETIC [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

■'SB AMTHMETIG In recent years the commun ists have met with losses in all democratic. elections of western Europe. In connection with this it is interesting to note, how the Soviet papers play at miracu defeats.. In the recent Norwegian lous arithmetic, that changes truths into lies and presents lies as truths, are trying to depict the communists as victors even in their elections the communists obtained only a few seats in the new Parlia ment. Hoav shall the Moscow Prav da and Izvestia comment on these elections? Last autumn in Sweden "at the election to -the Second.'Chamber the Communists kept only eight seats out of the fifteen they had. How ever one tries to look at these fig ures, they would seem to indicate clearly one thing, only: that the Communists 'had to register a considerable defeat. But give the sarnie figures to a Bolshevik professor versed in the mysteries of "Stalinism and he will work wonders. Read and admire how subtly and artfully these data were handled by J. E...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NORRAS SOTSIALISTID ESIKOHAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

norras sotsialistid esikohal: Ühteaegu Austria valimistega toi musid ka Norras saadikutekojava limised. Valimistest võttis osa .9 parteid. ' Esikohale tilli sotsiaalde mokraatlik partei, saavutades 80 kohta saadikutekoda 150 köhast. Tugevuselt järgmiseks parteiks on konservatiivid 23 • kohaga. Väärib märkimist/ et võrreldes 1945. a. vali mistega viimased kaotasid 2 kohta. 'Kõige* suurem on kommunistide kaotus, kes uues parlamendis saavad ' ainult 4 kohta endise 11 koha ase mel. *' • " Norra parlamendivaliinised kiti nitavad, et pärastsõjaaegne ''kom munismi palavik on lõplikult kadu nud ja töölisklass oma rõhuvas ena muses on Moskva agentidele selja i pööranud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Is that communism? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

. is' that commu sissm ? • By J. VHDANG. - . We newcomers have had few oc casions to be surprised at the poli tical attitude of some of those Es tonians, who have been out here for a. long- time. It is not at all excep tional for people who by many years of hard work have secured financial independence for them selves, to sympathise with the bar barian power, -which does not want to have anything to do with a per son's financial or political-liberty, not even to say anything about his freedom of i thought or conscience. It is a way of thinking which is so out of "tune with reality, that it sometimes 'amazes by its liaiveriess. And yet the facts should teach something- quite different. These facts tell us, that in this eastern state, which is being glorified,by all communists, very little has re mained of the doctrine, which was formerly taught by Marx and En gels. "The individual does not play a decisive part in the community, .but the determining factor in the life of the community...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÔDA VENEGA VÄLTIMATU ÜTLES AUSTRAALIA KINDRAL STAABI ÜLEM. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

ÜTLES t AUSTRAALIA KINDRAL STAABI ÜLEM. Austraalia ministrite rahukõiiede; ' taustal • kujunes. möödunud nädalal omamoodi üllatuseks uue Austraalia kindralstaabi ülema kindral-leit-: j nant S.turdee sõnavõtt kuninglikud impeeriumi koondise poolt korraU datud lõunasöögil, kus lugupeetud'' kindral väitis, et sõda Venega on möödapääsmatu. "Hoolimata Ühendatud Rahvaste .organisatsioonist ja -teistest ;selle laadilistest organisatsioonidest, kel-: lelgi pole ainustki juhtmõtet, kui das vältida sõda . ja on võimatu en->; nustada, millal algab sõda. "Niipalju on teada, et Vene j taotleb, et Nõukogude kommunismi valitseks maailma. Kui Vene otsus-: tab, et õige aeg on saabunud, siis 1 algab ta sõda, kuigi esialgu ta loo dab saavutada abinõudega: talism ja -ühes. 'ja samas' '•; > /'Ainus. •• tõeline gude Veneleoii Äni|^ika-^ ^^ütella, inis t^leb^^äle ^Ühendriikide rikkus*t^^uurus < "geograafiline asend A osut^vad,^ "tele, et seefmaa peab haäi||Mtf - -:r j timise 'lääneliitlas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

Äsjased valimised Austrias ja Norras tõendasid veel kord, et kom munistidel vaevalt kunagi õnnestub võimule tulla legaalselt, s.t. vabade valimiste tulemusena, nagu see 16 aastat tagasi korda läks Hitleril. Silmapaistvalt üksmeelne ^selles' mõttes paistab olevat Norra rahvas, kes kommunistid oma rahyaesindu . sest peagu täiesti välja lülitas. Eriti vähe hääli . said kommunistid just nendes piirkondades, niis asuvad vastu N.-Vene piiri. See on nii ise loomulik hoiak ühele põhjamaala sele: ta ei karda ähvardust ega, üle võimu suurust, vaid selle asemel, et otsida kompromissi, ta jääb truuks oma tõekspidamistele. On huvitav meenutada sel puhul, et Norra kom munistide esimene lüüasaamine 1946 a. valimistel, oli tookordseks maailmasensatsiooniks. Norra rah vas, kes varematel aegadel oli tun . ttid väga kommunismi-sõbralikuna, pööras Moskvale jubasiis .otsusta^ vait selja ja ühines hiljem ^StaliM: ähvardustest hoolimata -Atlandi Kaitsepaktiga. • - Saksamaalt saabunud .teadete:; järgi oota...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ida-Saksamaa nukuvalitsus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

Ida-Saksamaa nukuvalitsus . Neil päevil astus tegevusse Sak samaa vene okupatsioonitsoonis 11.11. Ida-Saksamaa "valitsus, kus. kõik tähtsamad võtmepositsioonid on vene parteikooliga kommunistide käes. Nii 011 Ida-Saksamaa presi dendiks 73. a. kommunist Wilhelm Pieek, kes olevalt aukraadilt pu naarmee kolonel. Kantsleriks on en dine- pahempoolne sotsialistide te gelane ja praegune fanaatiline kom munist Otto Grotewohl. Uue valitsuse esimeseks sammuks 011, et tööstustoodangu tõstmiseks tuleb rakendada Nõukogude Vene töömeetodeid. 8 milj. tööstus-' töölist peavad Saksamaa hüvanguks tegema rohkem tööd kui seni on teh tud, rõhutavad uue valitsuse juhid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAS ÔHU- VÔI MEREJÔUD? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

Ameerika "Ühendriikides on juba mõnda aega teravalt päevakorral küsimus, kumbale anda eesõigust riigieelarve korras, kas mere- või õhuväele. Noorema generatsiooni sõjaväelased, eesotsas õhujõudude juhtidega, väidavad, et tulevikusõ jäs etendavad määrava tähtsusega osa õhujõud, kuna samal ajal vanem generatsioon kaldub eelistama mere jõudusid, Nii olid-mereväe; asjatund jad hiljuti aru andmas parlamendi (saadikuteko ja) vastava komisjoni ees, kusjuures nad iseloomustasid uut raskepommitajat B 36-t kui puudulikku pikema maa aatom pommi rünnakul. Ühtlasi märkisid nad, et ärgu hinnatagu aatompom mide mõju üle. - Samal ajal kinnitavad õhueritead lased, et moodne 6-mootoriline B 36 —maailma suurim pommilennuk— võib lennata kõikjale oma pommi koormaga. > . "Meie ei saa välja minna sellele, et tulevikus meie oma aatompom midega purustaksime oma liitlaste Atlandi Pakit liikmete linnu, töös tusseadmeid ja inimelamuid, ühes loendamatu inimelude hävitamise ga," ütles admiral "W". H. B. Bland...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOLMAS "SKAUGUMI" LAPS SURI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

KOLMAS "SKAUGUMI" LAPS • SURI. • : Septembri lõpul immigraiitide lae valt ' * Škaügum'ilt" Prinee Henry Hospitali viidud 15 lapsest suri iieil päevil kolmas laps Peetritele 'järg nenud kopsupõletiku tagajärjel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTI LAAGRIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

BATHURSTI LAAGRIS?1. Filipiinidelt jõudis Bathuvsti 9. okt. järjekorras teine trapspqrt põgenikke. Need olid põgenenud pii nast filipiinidele, kus nad paigutati Saniari sa.apel asuvasse Tuba IRÖ laagrisse, kust -siis toijnuJ) eda sisaatmine mitmele poole. Se^QEfl oli transpordis 391 immigrant*, jiejšt rõhuv enamus venelased. Nij$el?fcja järele leidus transpordis Jsa 4 Eesti kodakondsusse kuftfrvv^ isikut. Neist valdas eestifceeii täiesti y$j?ait ü|js. 5Ö-aastates mees, kuna vestjas- - jien# nijnekirjas öjey abielupaijap lap sgg# ejLoskamjd soji^gi epstjkeeli. Nagu mees jutustas olnud teij# y a n^js^i eeš.tlajie, kytf4' ä&ftiellunu# yeifp iannaga ja see ' 'jkjra^j^ioon". jjatfeii nud veel ka^s põlve ning Eestikpn sulaadi^t yälj#piitii4 pass ! oipuiä veel ajinuuiaks sidemeks eestlusega. Saabunij.te jutustuse . järgi pley&t Tu|ia Bpyvlaagrisse ■ jää|ju<J ; yö§l eestiasj, kes kavatsevad sealt e<|asi Siji-djidi^. *fe kinu&asjd sa^JjupujJ ^jla...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BENSIINIPUUDUS HALVAB TÖÖSTUST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

BENSII^IPtJXJpUSHALVAB I J J T^ÖBTÜÄS. - 'Yalitsuse oteüseg^ 15. noyepibrist? .raMoj^'^ita|:še bpjis%i jtarvfta ■rtiiije. See on esjle. kutsunucj terava; ^nsnnipuudiise, ku^fijireg' bensiinid ^štät^TOJ^i^d petavad pidey^tj 'iojjsu.' Bt'.3ä^feuiše-'r poolt ori 50 jfljlj. galloonj jaexisjiijii ptte\ nähtud| $$ja)4ste}js :.yjBi^yyi.4!?KSj • £$mal ajal? Jpii <|p][jgij;ipuud]qi,s i^ab tarviliku; ^jen^iifjii ?isseye4?i, siis oi;, ette näh^i, <$ :j^hej^is. tulevikus tööstustegevus c pealmaa spekaey#ndus]t(>§, ja tellise ja- metsamaterjali tootmjse alal saab" tunduvalt takistatud, kusjuures ^e^si^ipuiidu^e ali ka^ijataB ka lin nade varustamine põllumajandus sa§<^stega<

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AVAMEELSEID MÄRKMEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

Kommunismi ja sotsialismi looja j Karl Marx'i õpetuse järgi (''Kapi-! tal," 3-s koide) seisneb kapitalist liku maailmakorra peapahe töölise^ tüse lähtekohaks. Et sellilt töölise ekspluateerimises kapitalistide poolt. Keeruliste arvestuste najal1 püüdis. Marx tõendada, et tööline, töötades ^.0-16 tundi päevas, nagu see tol ajal oli tavaline, tegelikult saab makstud ainult 8 tünni eest', s.t. t^, teenib oma palga tasa kesk miselt 8 töötunni jooksul. Töötades agia rohkem küj § tundi päevas, läheb, pee tema üleliigne töövaev kui "enamkasu" kapitalisti taskusse. §(ee ongi Marx'i õpe tuse lähtekohaks. Eet seljist töölise ekspluateerimist lõpetada, nõudis Marx 8-tunnise tööpäeva sissesead mist/! mille -eelduseks tema arvates oli kõigi tootmisvahendite natsio- i naliseerimine. , Tegelikkuses on Marx'i õpetus 8-i tunnise' tööpäeva: osas seni teostatud \ ainult' kapitalistlikes, riikides, kus| Jaba; pärast;;-1914-l918;,sõda 48-] tunnine töönädal öli üldiseks näh-j j^usekö, iln^a et olejis vaj...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SHARKEY 3. AASTAKS VANGLASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

SHARKEY 3. AASTAKS VANGLASSE. Austraalia . kommunistliku par tei peasekretär Lawrence Löuis Sharkey mõisteti esmaspäeval Ü7. oktoobril riiki reetvate väljenduste pärast 3. aastaks vangi. See 011 maksimaalne karistus, -mis vastavas paragrahvis ette nähtud süüäluselie. Tehes teatavaks* kohtuotsust-^-koh traiik 't>wjrer'' ütles: Mässule õhutamine — see oji lühidalt kõli kij võttes teie kuritegu — mi$ öise •#t. jsuun§tijd ifhiskoiina ja' Äti.s traalia rahva vastu."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kanton langes [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

Kanton langes Hiina kommunistliku kindrali CJien Keng'i väed, purustades rah vuslaste üksuste nõrga. vastupanu, vallutasid viimaste pealinna Kan ton. Juhtivad rahvuslased lahku sid linnast lennukitega, lennateg Förmoosa saarele, või ■Chungking,i. Chimgking kujuneb rahvusliku Hiina uueks pealinnaks. Briti ja Prantsuse konsulaadid • tegidif-k#ralduse, < et kõik need,-, kes eeldavad, et nende julgeolek Kan-. toriis pole kindlustatud linna lange misel punaste kätte, peavad linnast kiirendatud korras lahkuma.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x