ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 August 1897

OI • ? o Svenska nyheter. STOCKHOLM. TUl hedersgeneral 1 svenska armén har konungen utnämt konung Leopold II af Belgien vid dennes Sverigebesök. Plere doktorsdiplom. — Senatorskol- legiet vid universitetet 1 Munchen har enhälligt beslutit erbjuda konung Oscar graden af hedersdoktor. Socialdemokratisk partikongress. — Fjärde socialdemokratiska partikon gressen öppnades den 22 Juli i Stock- holm af redaktör Hjalmar Branting, Konungens jubileumsfond. — A de genom Stockholmskomitén utlemnade listor för tecknande af bidrag till näm- da fond, för hvilka redovisning hittills ingått, uppgår teckningen till omkring 335,000 kronor. Utländska pengar till Sverige. — Hos tre af hufvudstad^ns största vexelaffä- rer ha under Juli första hälft invexlatB utländskt mynt för närmare 290,000 kr., utgörande till största delen tyska, fin- ska och amerikanska pengar. Långväga gäst. — Arkitekten John Bjursten, chef för husbyggnadsarbete- na vid Argentinska republikens järnvä- gar, har anländt för att bese ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 August 1897

TEXAS POSTEN. fiynets ai n Annonstidning föx svanskarne i Texas. TEXAS POSTEN. {THE TEXAS PUST.) PubltBhud evory week, ln Austin. Texas, bv tlie SwKinsn Amkrican Pcblishino Co. Tne ouly tvotllsh p;t|ier in Texas, imd tlie rniil iidvcrtibiiiK medium to ruucb thts clitfts t ciUzens. IL .1. Knapk Mitntiner. C. J. A. Knai*B uetieral Ane"'. ■ooooooooxcocsooooccoccaccocccoctxoccccccoc. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Kl t )tr - -- -- - -- - $1 00. Kil hull i ilr ------- 00. Kil år lili ^vi-rliif ----- 1 O. PreiiUiiiL-iiilioiK ii nr bi-lullmr i 6i>. oii obh peniiintr r l örn saiui.i- nietl''i l l'o- tal Noii-". "Mon \ O >.i'is" fl.• r i 3 C'*ms Irtiimrhi ii :i ,i| -r utir^ss, TEXAS POSTEN, SOS lin t t-ix h .V,, AII ht in, Texas. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will bt made on application. Mr Coxiy har låtit tala om sig på sista tiden, och det ej så litet. Popu- lister cch demokra ter gjoide i ijor gemens...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 August 1897

9 o Austin-snack. För någr* veckor sedan skrel jag under dennt rubrik och jådile våra så husliga husir.ö "rar, att inbespara besväret mid a t «ört upp eld i spi- seln för att t Haga måltiderna lör de- ras herrar och män. Mån^a obehag- ligheter har detta mitt välnvnande råd förorsakat både för andra och mig sjelf. Jag har under hela liden sedan dess måst föda och proppa ma- ten i kycklingar, de der ingen mam- ma hade, ty solens stigar hade ut- kläckt dem. * * * Staden har under de s-ednast för- ^flutna vecko:na vatit allt annat än en ^Kngenäm upp^hål sort. Solens inne- vånare måste lörmodlisen ha känt sig frusna, ty värmea deruppe ifrån har känts här som de deruppe hade fyrnt på mera än vanligt. Tacka vill jag månen, ja, den gubben der synes ju också alltid bitdsriiilande at för- nöjsamhet. Den kärleken, ja den kärleken, ja den kan man säga är svårare a't ut- plåna än den tjäi a är, man stundom fått på sig. Ja^ minnes att jag i mi- na unudomsttagar, då jag ännu var en liten pilt, gic...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 August 1897

f Jg £ Li - ST.3r r«f !■•'■* .;' **■ fiÉMMrrv '; \^j f \ 5 I i I NIHILISTEffl. Petersburgs-mysterier —AF- Furet K. W. MK8CHTSCHERSKI. (5) (Forts. fr. föreg. n:r.) - Och har er mor sagt er något före I något. —Grefvinnan Olga Mickailowna Re- browa, vid Moika, i eget hus. — Jag tackar ödmjukast! — Men hvartlll vill ni veta allt detta? — Jag vill begifva mig till dem och säga grefvinnan, att hon skall taga bättre vara på sin dotter, eljes blir hon enleverad af er. — Var så god, men jag måste endast säga er, att det är onyttigt, ty frökens hjärta är så uppeldadt för mig, att sjelfva satan icke skulle kunna uträtta vårt sällsamma död? — Nej, hon bad blott om en pre3t. — Och ni skickade efter en? — Jag ville sjelf gå, men min broder tillät det icke. — Han tillät det icke? ropade jag. Jag måste ha ropat mycket högt, ty brodern vände sig om till mig. — Ja, jag tillät det icke. Förundrar det er kanske? Ja, det förundrar mig. svarade jag ]cgrtm er? — Ni är seminarist? — Nej, bonde. — En bonde...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 August 1897

Bäckens säng. Dansande, yrande, orädd jag hoppar Ned ifrån klippornas svindlande höjd. Kyssande dalarnas blommor och knop- par, Ilar jag hädan och sjunger med fröjd. Lekande lustigt bland tufvor och ste- nar, Jag skrattar åt allt, som vill hindra min gång. Fåfängt I fängslen mig, löfklädda gre- nar! Fåfängt I söken att dämpa min såug. Ute på ängen blommorna tjusa, Bedja mig stanna och hvila en stund. Tackar så mycket! Hän vill jag rusa Att dölja min fåra i närmaste lund. Snart är jag framme vid dammen, der qvarnen Står med det moseklädda torftaket på, Beskuggad af lindar, der människobar- nen Leka i sanden vid stug'väggen grå. Länge jag sprungit bland fjäll och i da- lar, Sett allt hvad skönt, som i lunderna fans. Här under grönskande pilar och alar Ljuft vill jag drömma vid fullmånens glans. Arnard. För dagen. få utstå ännu många svårare prof i konsten att vänta, innan den — icke kommer till målet." Förtialningen med grekisk-turkiska fredsslutet. — En historia om den sven- ska höjl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 August 1897

M' "mi wnm "HHL. . "T AUSTIN. Hemsökare, kommen till Södra Te- xas! Vi hafva goda och väl belägna landsträckor i Ci osby och andra plat- ser. Ni betjenar edert eget intresse genom att undersöka dem. För vi- dare upplysning och för att erhålla billig resa tillskrif L. Nelson, Cros- bv, cchCHAS E. Johnson, Room i, ' Vilson Blk , Houston, Texas. "Texas Postens" kontor flyttadt. Vi vilja härmed till våra ärade vän- ner och prenumeranter tillkännagif- va, att vi denna dag hafva flyttadt vårt kontor och tryckeri till nummer 203 East Sixth street, en trappa upp. Lätt att finna, ty det är snedt öfvtr gatan från Driskiil hotel. Vi inbju- da alla att komma till oss uti vår nya och rymliga lokal, der vi på det hjert- ligaste vilja emottaga alla Texas Po stens gynnare och vänner.—Red. Till salu. Om någon är i behof af omslagspapper, så gå till Texas Po- stens kontor. Vi vilja sälja er gam- la tidningar för det billiga priset af 10 cents per hundra. Haldeman & Co. Niir ni behöfva "lumber" el...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 August 1897

m , . .'i i m H i TEXAS /< >> ' "" 't mns*res~~-- . V' i NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. ■VÄ :«* ife- i -ULJ äsn 2 Arg. (Lop. n:r 73.) Austin, Texas, Fredagen den 27 Augusti 1897. Vol. 2. No. 20. Klondyke. Der bodde vid Yukon bland snö och is 1 fjällen en jotun så gammal och vis. Han gömde i jorden sitt- guld en qväll och öfver detsamma han välte ett fjäll. Se'n log han i skägget, af rimfrost hvitt, och sade belåtet till vifvet slit: "Jag, jotun vid Yukon så gammal och vis, har gömt mina guldkorn bland snö och is. Om någon dem önskar, så kom och sök. De hittas dook aldrig till Ragnarök." Men jotunavifvet då gaf till svar: "Du jotunastolle, du dig bedrar. Du menskor ej känner, det hör jag grant; men jag fkall dig säga ett ord som är sant. Om guldet du gömde vid polens is, de skulle deffinna på något vis. Och finge det ligga i Aetna smält, de skulle det ösa derur så snällt. Och det du vid Yukon så väl har gömt i mejinlskors fickor skall snart bli tömdt. H...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 August 1897

\ L \. V \ v m ■NMMfBP Amerikanska nyheter. Mordbrand. Ft. Scott, Kans., d. 9 Aug.— Ett tred- je försök att bränna upp staden Mo- rän i Allén county höll i går afton på att lyckas. Åtta affärslokaler blefvo lågornas rof och skadan som anrätta- des uppskattas till $30,000. Buselemen- tet 1 staden försöker på detta sätt att hämnas på affärsmännen för några li- den oförrätt. Väldigt oljellöde. Anderson, d«p ,12 Aug. — Vid anstäld borrning har härstädes öpnate en oljebrunn, som utan sprängning ger 550 tunnor olja per dygn. En Btörre oljereservoir synes vara belägen här- städes, ty inom statens finnas inga brunnar, som flöda med så stort tryck. Den rå oljan inbringar nu 43 cents per tunna. Blir hane Kista bollspel. Kansas City, Mo., den 12 Aug. — Walla Tonoka, en ung choctaw-indlan, om är dömd att skjutas den 25 Augusti för mord på en annan indian, kommer att under sheriff Wilsons uppslgt del- taga i ett bollspel härstädes om nästa lördag. Detta kommer att göra stor reklam och en stor ås...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 August 1897

Svenska Nyheter. •' år och varit ådömd 36 åra vanfräjd. i Rådhusrätten dömde honom den 17 JU' I • STOCKHOLM. Sigrid Arnoldson och m:e Melba vän- tas komma att sjunga i Stockholm un- der kungajubileet. Fröken Jessie Shay, en af Förenta Staternas mera framstående yngre pia- nister, uppehåller sig f. n. i hufvudsta- den bl. a. för att studera svenska kom- positörer. Pastor primarlus dr Håhl kommer att söndagen den 22 Augusti installeras i kyrkoherdeämbetet i Storkyrkan af stadskonsistoriets vice praeses, kyrko- herden A. Strandell, som härtill af är- kebiskopen förordnats. Nykterhetsbrigaden är namnet på det allra nyaste nykterhetssälskapet i hufvudstaden. Chefen för nykterhets- brigaden bär titel af "brigadör." I för- ening med nykterhetsverksamheten skall upprättas en sjukkassa. Den svenska punschen tyckes ha fal- lit en del utländska deltagare i journa- listkongressen särdeles väl i smaken. Så ha i dagarna från en punschlirma härstädes några sändningar af gått så- väl till Frankrike...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 August 1897

B#éwM i-tedc TEXAS POSTEN. flynets ann Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, In Auntin, Texas, by the Bwkdibh Amkbicah Publishinq Oo. Tiie only swedlsli pupor ln Texas, and the oo t advertlHlng medium to reacli tbls class f citlzen.s. ..; Manager. Ueneral Airent. M. J. Kkapb,..'. C. J. A. KNAPB, 'OOOOCCCCOO(>yX<><XiCCC<X>OOCCCCC< OCCCCCC<XXX>Z. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är -------- - 81.00. Ett hälft år ------ - 00. Ett år till Sverige - - - - - 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra säntfas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orcers" eller I 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 10S East Sixth St., Austin, Texas. Advertlslng Råtes. On largcr advertisements råtes will be made on application. Det säges att en menniska dör af brist på luft inom fem minuter; af brist på sömn inom tio dagar; af brist på vat...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 August 1897

ffiEF FRAN ALLMÄNHETEN. ft o o (Jroder, lat sangen skalla! De fleste svenskar i och omkring .ustin minnes nog, att det är endast l år sedan musik började ölvas af är boende "söner cch döttrar från ögan nord". För ett tiotal år se- an fans knappt ett musikinstrument något svenskt hem. För samma tid llbaka voro få svenskar, om ens nå- nn, som kunde "traktera" ett nju- ikinstrument. Har ni, ärade läsare f Texas Posten, observerat hvilken kilnac! mellan då och nu? Har ni innit ut, att nu finnes ett eller flera isikinstrument i de flesta svenskars as, ech att der är alltid någon, an- ngen son eller dotter, som behand ir detsamma, ej allenast till föräl- rarnas, utan jemväl till alla andras örtjusning, som möjligen haft till- äilen att lyssna dertill? Har ni be- ktadt att här finnas dem, at Sveas öner och döttrar, som i musikalisk legåfning kunna jemföras med hvem om helst af detta lands storskräflan- le "musici"? Om ej, sä låt mig hän- isa till Georgetown, Hutto, New iweden och Decker. H...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 August 1897

T v z / Petersburgs-mysterier Af— fårat K. W. MK6CHTSCHER8KI. (G) (Forts. fr. föreg. n:r.) Sjunde kapitlet. FRÅN HUFVUDV ANINGEN KÄLLAREN. —. Hvart g&n I? friade grefvinnan modern, i det hon trädde på. tröskeln Xill rummet. — Till en källare, sade jag. — Ni, med min dotter? — Ja, min nådiga! I detta ögonblick utträdde den unga grefvinnan, klädd 1 lammskinnsinössa och en kort jacka, garnerad med lam- ■Bkinn. Hon var målnlngsvärdt skön. Hennes ögon blixtrade, hennes kinder glödde, näsborrarna voro vidgade; hon förmådde knapt andas af vrede, hen- nes bröst höjde sig stormande; hennes rörelser voro raska och kantiga. Och jag märkte ännu något: när hon gick förbi spegeln, blef hon stående och be- traktade sig. Det kunde icke mera her- ska det ringaste tvifvel: framför mig stod icke längre nihilistskan, utan den I sin kärlek till Kedrow särade — och huru sårade! — qvinnan. Lefven väl; I skeletter, I böcker, I Setschenows bilder? Allt sönderföll i stoft! Blott ett har blifvit öfrigt: e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 August 1897

m #- SkyniuiiiKCii. Blida skymning, sank dig sakta neder, Tyst och ljudlöst öfver näjden vida, Jag vill stilla här din ankomst bida, Då du slöjan öfver blomstren breder. Dagen lyktad är och sorlet, bruset, Vana skuggor smyga mellan snåren; Lifvets oro tystnat har och tåren Faller tyst och osedd ner i gruset* Allting slumrar, blomman slutit bla- den, Solens afskedekyse hon smakat redan, Sofver ljufligt drömmande alltsedan Fogelskaran slutade balladen. Allt är så tyst, blott en flägt af vinden Smyger mellan löfven der i dungen. Trastens sång, e ton i vemod sjungen, Hör jag ifrån toppen utaf linden. Trötta anden söker ock sin hvila, Söker den i blida skymningsqvällen; När i klarhet tindrar stjärnepällen Myriader tankar uppåt ila. Blida skymning, sänk dig sakta, stilla, Gjut din frid utöfver all naturen. Låt mig hän på drömmens vinge buren Slumra fridfullt, slumra ljufligt stilla. Axel F. Johnson, mycket läckra .matsedlar åstadkom- S som han för många år sedan gifvit den En ädel qvinna....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 August 1897

•\i AUSTIN. Min "baby" hyrersin häst och vagn hos Harry B um och pappa har sina hästar inackorderade på hans stall. Till aln. Om någon är i behof af omslagspapper, så gå till Texas Po- stens kontor. Vi vilja sälja er gam- la tidningar för det billiga priset af 10 cents per hundra. Har ni kapital eller ej; sak samma, vi kunna i hvarje fall sätta er under eget tak. Den der ej kan köpa af oss kan arrendera. Kom och se oss. B P. Hintze & Co., Austin, Texas. "Properity". Våra-arkitekter rap- portera att de hafva sina händer fulla med arbete och att många nya bygg- nader snart komma att uppföras. Så- dant visar bäst huru goda tiderna äro. Käre läsare och prenumeranter! Om någon eller några af eder händelse vis skulle iå tidningen under två el- ler flere olika adresser, bedja vi den eller dem att godhetsfullt upplysa oss derom. Till unga män och qvinnor, som ön- ska förvärfva sig grundlig och prak- tisk skicklighet i att sköta alla slags affärer, rekommendera vi Grif- Jitts' Lollege of...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 September 1897

I l O TEXAS POSTEN. tre va- NYHETS- OCH ANNONS -TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. — ■ | | IIH.t 2 Arg. (Löp. n:r 73.) Austin, Texas, Fredagen den 3 September 1897. Vol. 2. No. 21. oll- ö t est vi T. af a "Eko." För Postens små läsare och läsarinnor. I. Frans har ett sinne rysligt hetsigt. Om motsagd—blir han genast vred Och strax är färdig med elt spetsigt Och elakt s- ar att ge besked. "Miu lille Frans, jag kan ej lida Att se dig vred," hans moder sagt, "Du sjell till slut derför får svida, Om du ej tager dig i akt." "Béd Gud dig hjelpa alt bekämpa Put! sinne, då du frestad är; Haa ensarn kan din vrede dämpa, Blott du. i bön hans hjelp begär." MenfFrans ånyo snart förglömde Förmaningen han fått af mor; I fula ord sin vrede tömde Och trätte på sin lille bror. II. En dag gick Frans till skogeu Att se om nötter fauns; Ty frukten nu var mogen, Det visste lille Frans. t Men inåt skogen, bara Kit stenkast, låg ett fjäll, Der ekot hördes svara Hvart rop, med röst så gäll. Bär ungdomen tillh...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 September 1897

fe ■■ ,r' VWÖ** eHS mSmKHIMHB! «H- Amerikanska nyheter. Snö i South Dakota. Wilmot, S. D., den 17 Aug — En stark snöstorm anstälde i lördags stor skada på. höglandet vester om staden. Nederbörden åtföljdes af stark storm och vid femtiden pä eftermiddagen var snön pä sina ställen tvä tum djup. In- dianerna säga att de aldrig hört talas om nägot snöfall här så tidigt som Au- gusti. Banditer i Arizona. Silver City, N. M„ den 19 Aug. — Black Jacks röfvarliga, som opererar iå gränsen mellan Mexico och Förenta Staterna, har injagat skräck i traktens befolkning till följd af sin laglösa fram- fart. Banditerna nedskjuta utan barm- hertighet hvem helst de möta. En af- delning deputerade under anförande af sheriff McAfee blef i dag tillbakasla- gen med förlust af två män. Banditer- na flydde till Mexico. Otroligt om sann t. Terre Haute, Ind., den 19 Aug. — Mrs W. H. Thompson arresterades här i dag på misstanke att hafva gjort af med sitt några veckor gamla barn. Ei.'ter en längre ransakning b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 September 1897

Svenska nyheter. STOCKHOLM. öfveringeniör Andrée har till chefen å "Svensksund," grefve Ehrensvärd, öfverlemnat ett belopp af 425 kr. att I användas till premier åt"Svensksunds" besättning. Ej mindre än 11 stycken tyska tor- pedobåtar lågo förankrade pä ström- men den första veckan i Augusti. Hela flottiljen afseglade den 7 Augusti frän Stockholm. Carl Snoilsky har i sommar varit sys- selsatt med att ordna och fullborda en ny diktsamling, som i höst utkommer på Hugo Gebers förlag. Denna samling blir den femte; den fjärde utkom, som bekant, 1887 samt en ny upplaga deraf 1892. Hvar skola jubileumssanatorierna förläggas? — Konungen lär ha förkla- rat att tre sanatorier skola upprättas, ett i hvardera af rikets tre hufvuddelar, det norrländska sanatoriet i Jämtland. För öfrigt kommer en komité att träf- fa närmare bestämmelser. På Stockholms gator har under nå- gra dagar uppenbarat sig en sjöman med en mycket språkkunnig papegoja på axeln. "Gojan" är synnerligen för- faren 1 engelska sp...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 September 1897

B* - - 1 TEXAS POSTEN. flynets o en Annonstidning för ivenskarne i Testos. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlslied ovory week, lu Austln, Texas, by the Bwkdish Amkhican Pcblishino Oo. The only swedlsh paper In Texas, and the segt advertlslnK medium to reach thls class ( cltlzuns. J. M. OJEHHOLM, Editor. M. J. Knapb Manager. C. J. A. Knape, General Agent. occcccccooccc Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Ar - - - - - - - - -$1.00. Ett hal fl år ------- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott abh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Oröers" eller i 2-oents fri märken under adress. TEXTAS TFOSTElSr, tOS Fast Sixth St., Austin, Texas. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Den menniska, som hela sitt lit bygget- luftslott, kommer antagl geu icke att ega så mycket som en egen hydda atl dö i—stofthyddan undan- tagen. Senaste underiät...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 September 1897

BREF FRAN ALLMÄNHETEN. Kristendom och kyrkoväsende. Insändt af F. W—n. I no. 20 af eder ärade tidning före- kom en artikel med ofvanstående ti- tel. Jag genomläste deosamma, tän- kande att den måtte innehålla något särdeles godt, men fann till min sorg att den motsade både bibeln och sundt förnuft. Författaren sätter "den höglärde teologidoktorn och den halfnakne hotientotten på en och samma vetan- dets nivå inför den eviga allvetenhe- • ten." Det vore lyckligt, ty annars torde den ärade författaren komma på en ytterst låg vetandets stånd- punkt inför Gud. Vi finna dock i skriften, från hvilken författaren sy- nes grunda sina påståenden, att Sa- lomo vardt gifven af den Allvetande vishet och förstånd större än sina medmenniskors. Herrens ord lyder till författaren: "Emedan du för- smådde min kunskap så skall ock jag försmå dig till prest åt mig." Så säges: "Menniskan är af 'jor- den jordisk' och kan endast fatta så- dant som tillhör denna verlden," men hvad säger bibeln? I Predikare...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 September 1897

[i v ■r 1IB1LISTEMA. Petersburgs-mysterier — AK — Furst K. W. MESCIITMCHERKKI. (7) (Korta. fr. föreg n:r.) Nionde kapitlet. SKORPAN. Dä jag nu hade en anledning der- till, begaf jag mig till den del af huset, om grefven innehade. — Är grefven hemma? frågade jag. — Ja, svarade tjänaren. — Anmäl mig. Jag är den och den. Jag blef insläppt. Jag inträdde i ett rum fullt med skåp och böcker och bord med skrifvelser, och mellan skåpen hängde porträtt af åtskilliga personer Af ett mänskligt skelett eller fysiologi ska teckningar kunde i detta rum in tet spår upptäckas. Det luktade cigarr papper och ämbetsmannadöme. Gref ven satt vid Bitt skrifbord. — Ursäkta, att jag stör, sade jag, men jag har på sällsamt sätt råkat in i er familj och så oväntadt samman träffat men densamma, att jag håller mig férpligtad presentera mig för er och afgifva en förklaring. — Det gläder mig att bllfva bekant med er, afbröt nu grefven, men ni har beredt er onödiga bekymmer; min hus tms angelägenheter angå mig al...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x