ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

— 361 -- UOSVĚDČENÍ. Moravia 14. Června—Tímto do-! Ua'se nějak" ětveVačTvŠ usmívá, tak <, .)'',_1,n'„v5eCliy ****** lže naposled p. Kaluža bude muset (I A jak se mi zdá, také slč. Katrin-j ložení přijal 7 ilenkyfl a všecky j řád přijal, zaplatil jsem vstupné a 1 byly řádně uvedeny, když přistu- i měsíční pří pěvek. Na druhý měsíc povály. Schůzi navštěvují dosti j zase platím. Při tom se ptám taje- ny. ,, , , ""f™" H- uuue muset, povaty. schůzi navštěvují dosti a 87. na úmrtí br ' kna Dostalfk 1 míst0 Íednoll° stavžt dva domky.} často, obzvlášť když je nová Člen- il,- In~ m'sta'e c'ost a Pen<Sz také. kyně přijímána, tak se dostaví vše- První Money Order jsem obdržel dne 7. května a poslední dne 13. června. To ukazuje, že někteří br. tajemníci jsou hodně nedbalí. Ka- ždý by měl zaslat peníze první tý- den po schůzi, aby důvěrníku bylo možno v patřící čas úmrtí vyrovnat. Val. tíallia, důvěrník. Moravia, 13. června.— Řád Ve- lehrad, čís. 19., přijal jednohlasně resoluci, aby řádov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

- 362 — Sweet Home, 24. řervna.— Do- stávám "Obzor" v pflřádku a vidím v něm někdy dobrou poradu a pro- to také chci o radu žádat. Mám koně tak chudého, že je mě hanba 9 ním jeti. Starý není; myslím, že ho zuby bolí. Zvěrolékař mu vytrh- nul zub a pravil, že to pomůže, ale nepozoruji změny k lepšímu. Při žrádle nemůže dobře kousat; nechá- vá tlamu otevřenou a opatrně žere. Ani cukron ani futro kornové zele- né nemůže žrát. Jak ho vyléčit? Bavlny jsou zde pěkné, jen kor- ný málo, ale já budu mít pro sebe dosti. Dne 22. června měl zde pohřeb p. Leopold Valenta. Lidu sešlo se mnoho; kněz s ministranty byl již na hřbitově a konec průvodu ještě u'kostela. Zesnulý byl dobrý člo- věk, lidí si vážil a oni jej měli rádi. Byl upřímný ku každému. Budiž mu země lehká. Pan Fr. Volný by měl něco na- psat do "Obzoru", jaké úrody jsou v jeho okresu. Já kdybych se byl již dávno od Navidadu odstěhoval, mohl jsem býti na tom lépe. Ti, kdož byli tu na rentě čtyry nebo pět roků, každý má své místo. Ed. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

— 303 -- Granger, 22. června.—Ve schů- zi osady Granger, čís. 11. R.V.O. S., odbývané 17. června za příto- mnosti téměř všech členů, jednáno bylo o některých opravách. 1. Stran výhoření prázných dom- ků; který není obydlen 24 hodin, má býti suspendován z pojištění. 2. Aby každý člen poškozený bouří neb ohněm komisi sám si za- platil. — Zdá se to nemístné, by spolek komisi platil. V některém případě je málo větší škoda než je poplatek komisi. 3. Usneseno, aby byly zavedeny nové knihy s potřebnými rubrikami by mohlo býti vše pohodlněji za- nášeno. Osada naše dosti pokračuje. Ka- ždé čtvrtletí máme několik nových členů. Posledně přijati J. J. Miku lenčák, Jos. Čokavec, Mikuláš Mo- krý, Josef Vítek, Karel Ventrček, Karel Svoboda a Vine. Struhal Musím se také zmínit o počasí; to máme překrásné. Každodenně nám jenom slunce svítí, obloha bez mračku, všecko suché, i pastviny a vodní nádržky. Korná zraje, ale bez klasů, zelí bez hlávek, tabák bez listů, a jestli brzy nezaprší, bude i bavlna ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

304 - Obchodní methody ve farmaření. Farmaření dvacátého století, ve- deno na základě zásad hospodář- sky správných a opírající se o dob- rou soustavu obchodní, stane se nejjistějŠím a nejvýnosnějším obo- rem lidské práce. O tomto předmě- tu pojednávaje, praví S. W. Aller- ton následující: Žádný nemá práva mluviti o před- mětech farmaření se týkajících, do- kud nedokáže spůsobilost k tomu svými skutky."Farmaříte sám a vy- plácí se vám to?" Tuto otázku po- ložte každému, který vám nabízí svůj návod, jak byste farmařiti mě- li. Jestli nemůže v obou případech odpověděti "ano", pak jest jeho řeč pouhou theorií a musí dříve v prakci opatrně vyzkoušena býti než se jí přidržíte. Kdyby theorie stači- la k úspěšnému farmaření, pak by- chom mohli chodit s knihami do školních světnic a nemuseli se dříti s pluhem a kultivátorem po polích. Jen že náhodou svět se řeči nenají, nýbrž musí k tomu míti chléb, kte- rý nevyroste ze slov, ale z práce. K odbornému řízení farmy jest třeba odborníka a k ús...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

— 3<>5 — veselejší náladě než stáleseopaku- Léčivé Hořké Víno. Upotřebíme-li jící jedno jídlo. i ho hned, jakmile spozorujeme, že j Na každé farmě jest vdžy sedlový j síla některého ústrojí tělesného kle- kočár ku použití pro pracující lidi! sá, takže nemůže povinnosti své h když tito vyjedou si ven, tu ne- zůstanou v ničem za synky boha- tých farmářů z okolí,ba tito v mno- hem jim závidí a říkají: "To jsou dělníci z farmy toho chicagského kapitalisty." Tímto spůsobem podařilo se mi připraviti všechny své farmy na vy- plácející se stanovisko a jsem pře- svědčen, že každý farmář,jenž sám ke všemu se postaviti může a ruční práci se svými dítkami vykonává, musí se dodělati ve dvacátém sto- letí právě tak velkolepých úspěchů, jako kterýkoliv průmyslník neb ka- pitalista. Musí však farmařiti rozu- mně —- prakticky, a používati též obchodního ducha k budován! vel- kolepé budovy na základech rozu- mné práce. Sdělte, je-li lepší na luka žitna- čka aneb nějaká jiná tráva. Dále, jak mno...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

366 — Nosní kntur ii hřibřto. Moulton, 25. června.— Mim hří- bě dosti pěkné, ale na zadni nohy je jaksi slabé, tak jako by je nemo- hlo dobře zdvihat. Když běží s ko- pce, tak na ně někdy klesne. Dále jest dost zdravé, jenom někdy mu z nozder vytéká tekutina jako sra- žené mléko. Rád bych věděl, jestli je to chřípěcí nebo jiná nemoc a zdali jest to nakažlivé. Pak zdělte, jestli také od té nemoce chřípě za- tékají Můj soused má kobylu, kte- ré začaly zatékat chřípě. On říká, že je to od jedovaté trávy. Také jsem slyšel, že zde koluje nemoc ozhřivka. Je to nebezpečné? Čtenář "Obzoru". Odp. — Příčiny otékáni nohou jsou různé, jako: vnitřní choroby, vlhké stání, velké namožení, těsné obvazy, kožní nemoce atd.— Nosní katar mfiže býti spojen s čerstvým i se zastaralým chřípěcim, sozhřiv. kou, s influenzou atd. Prohlédněte dobře sliznici v nozdrách; jsou-li na ní vředy, pak je zvíře stíženo ozhřivkou. Nemoc ta je nevyhoji- telná a je velmi nakažlivou nejen pro koně, ale i pro lidi. Dále bý...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

367 Krmeni mladých hvřkň Při výchovu plemenníků pama tovati mámena to, by dostávalo st jim píce takové, jež jen vzrůst je jich podporuje. To se však namno ze neděje a mladý budoucí plemen _ nik krmen jest pící tučnivou, místo ™ pící kostru a svaly tvořící. Jednou z nejobyčejnějších chyb při výcho- chovu mladých býíků jest přespří- lišné krmení jich kukuřicí, jež na tuk žene. Rozumnější a lépe vyhovující pí- cí zrnitou pro ně jest však taková dávka, kteráž skládá se z jedné čá- sti kukuřice, jedné části ovsa a je. dné části otrub a k tomu stačí při- dati 10 procent celé dávky, dle vá- hy, pokrutin. Za píci objemnou rádno jest dávati jim seno ovesné, vojtěškové nebo dobré seno luční. Kukuřičné (utro možno jim též ob- čas v menších dávkách poskytovat Nad toto však lepším a prospěšněj Q ším jest seno cukronové. Dobrých výsledkii také možno docíliti přikrmováním řepy a kuku- řičné siláže a to zvláště za zimy, kdy dobrá šťavnatá píce jde jim znamenitě k duhu. Je-li býček ji- nak v doDrém ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

308 Obzor Hospodářský. Plujte kattlpy všude, kde se | péstovati dají. Lepších a rychleji ^ * „ . . , , ! rostoucích stromu na plotové knlv Lasopis vfnovanx rolnictví, zii/iraa- , , . . ál. Lvi, Mimu hospodářství nenajdete v žádném lese, jako v # a příbuzným odvítvim. katalpovém. Vychází 1 a 15. každého měsíce. V Hallettsville, Texas vyráběn a všude prodáván za ^ poloviční cenu jest ji Předplatné ročně 6o ctů. /ušila sc jeti předplatitelům A,třesa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," Tlie only Agricultural and Horticultural J ournal in the Bohemian language in the South. PallisM Miiintlily by F, FaM Advertising rates on* application. Entcred as seeond-class matter in the Hallettsville, Texas, post ■ office. 1'rotl kolice n fénům. Mám tři leta staré hříbě, jež před třema nedělemi náhle onemocnělo na spňsob koliky; při tom se poti- lo, hrabalo a válelo. .Moč a větry mu také šly; dnes onemocnělo zase tím spusobem, ale nepotí se, leží více zticha anebo sedí ja...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, 15. ČERVENCE 1906. DRA, FORMÁNKA Na prodej ve všech obchodech * s léky. Ořu. Formánku .Matadora, slavný hořký vzpružítel. Jest připraven z čistých byl nnych součástek zvláště vybranýeh k tomuto ucelí a jest o.lporuCon lékařskou vedou Jakožto lék prou prudkému a chronickému kataru. priV duenice. kaSli, nsstuzenlnám n chřipce. dlspen- sil, nezážlvnostl. ztratí Hniti. páleni srdce. cho- rohu jater ;i lodvln. zácpě. llriiditově m-mocí. mu- Mll. horečce a zimnici: ulehči okamžitě kolice. leci nervosnost a všeobecnou tndiost: nemá sobě rovna při ženských ncuiooech. — t -na lahve *1 šest lahvi za 15.00. Dra. Fonnánka Aceptliic Jttt výteíný lék na Corstvě rány.zastaralé bolesti, vředy, honí-, vvrnženiny. ulirv. katarh v nov ;■ v krkuavvteíiiý lék k vypláehování ií<t, nepleko- natelný lek proti bělotoku a vůbec všem spále- ninám pod páži a mezi prsty, r-na 50 centu. Dra. Fonnánka Regulátor ženských nemocí okamžité uleví a vyléčí veškeré slabosti, zmalát- np...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

Praha, 5. Července.— V posled- ním čísle "Obzoru" je několik do- brých návrhů na opravu stanov R. V.O.S. — Naše osada Praha, číslo 42., ve schůzi 17. Června odporu-j Čila následující opravy: 1. Spůsobené škody do $25, neb dle usnesení sjezdu, by se příště nevyplácely. Často se stává, že ko- mise je hnedle dražší než spftsobe- ná škoda. 2. Obydelní domky, které zůstá- vají delší Čas neobydleny, by ztra- tily právo na pojištění. 3. Kdo prodává pojištěný maje- tek a přeje si toho, by měl právo přenést pojištění na kupujícího. Tím spůsobem bychom udrželi mnoho členů 11 Jednoty, které teď při změně držení majetku ztrácíme. 4. Konečně, by pro příště se po- jišťovaly jenom obydelní a hospo- dářské stavby, domácí nábytek, ho- spodářské stroje a náčiní a nic více. Konečně usneseno, že tajemník není více nucen chodit za členy a žádat o zaplacení. To byla práce příliš nevděčná. Na příště se mají členové přihlásiti k placení sami každého čtvrť roku. Máme to v tom světě divné ná- pady. Naše stan...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

371 — East Bernard, 8. července.— Četl jsem návrh řádu Bedřich Sme- tana, jenž podává všem řádflm S.P.J.S.T. k promýSlení, aby se platil úmrtní poplatek každý měsíc. Já to neschvaluji. Za jedno, už byl dvakrát takový návrh poražen Jed- notou, a za druhé, kdybychom pla- tili pravidelní každý měsíc úmrtní poplatek, nabyli bychom velký ú- mrtní fond a ten by dělal jenom obtíže řádovým pokladníkům, ho opatrovat. Jsem také pro změnu článku: "Hotovost v úmrtním fondě nesmí přestoupiti deset tisíc dolarů." Já jsem proto, aby každý řád měl svfij úmrtní fond podle pojištění člen- stva. Když je člen pojištěn na íiooo, aby naň připadalo $15 ú mrtniho fondu; na S500 pojistného ÍS, a na $250 S5 fondu. Tím by nabyly všechny řády stejnoměrné- ho úmrtního fondu dle pojištění, a nové řády by musely platit každý měsíc, až by jich fond dostoupil jak nahoře udáno. Možná, že ně který z bratrů má lepší náhled než ]á a proto ven s ním, abychom ho probrati mohli do příštího sjezdu. Musíme si počínat tak, a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

Wallis, 6. července. —Již. opět musím do mlýna oznámit že do řá- du Bratři Svornosti, č. 60., uvede- ny byly tři členkyně, totiž pí. Ma- rie Kocurek a slečny Anna Mozola a Františka Mozola. Poslednější dvě sestry jsou dcery našeho úcty- hodného bratra předsedy, za což jemu všecka česť. Řád náš věru pěkně pokračuje, neboť každý člen, jenž jest zvolen co vyšetřující vý- bor, velmi přísně zastává svoji po- vinnost, jež mu svěřena jest, a tím se předejde mnoho nemilým věcem, o kterých se dosti často dočítáme a je pocítíme. Řád náš jest ještě do- sti mladý, byl totiž založen dně 19. list. 1905 — ale za ten čas jsme neměli ani úmrtí, ani nemocného člena. Řád náš čítá přítomě 32 čle- ny oného pohlaví. Schůze naše jest vždy dosti četně navštívena. Do poslední schůze se dostavilo 27 členů a členkyíi, ale jest žádoucno, by do příští schůze se dostavili všickni. Úrody v našem okol! jsou opra- vdu závidění hodny. Kukuřice jest dosti obstojná vzdor tomu, že trpě- la náramným suchem. Bavlnu není ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

- 373 Ještě za dnešních dob, jakkoliv už řidčeji, setkáváme se při domá- cích večírcích s umělci druhu Cum- berlandova, kteří dovedně provede- nými a rozmarnými kousky nás pří- jemně pobaví. Začasté stává se, že se i mnohá bystřejší hlavička divá- kova pozastavuje nad překvapují- cími výsledky routinovaných kou- zelníků a přece jen bývá rozluštění zdánlivě záhadných problémů zá- vislým na prostém klíči, ač jinak musí býti produkce řízena rukou pružnou a-jistou, má-li za účel vti- sknout! zábavě ráz poutavosti, za- halené mlhou nezbytných tajů. Na prvém místě bývají to pěsti- telé z oboru vycvičené paměti, kte- ří svou dovedností, jíž v žádném směru podceňovati nelze, prohlašu- jí za — kouzlo či zázrak, tvrdíce, že to čím se produkuji, jest čtením myšlének. O tom, jak se "myšlén- ky" toho druhu dají "čisti", nejlé- pe znázorniti možno z praktického přikladu. Nejjednodušší metlioda jest ona, když v dané otázce skryta jest již odpověď. U veškerých pak způsobů — budiž to zvláště připo- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

- 374 — Čtvrtletní zpráva tajemníku 1.8. V., H.Y.O.S., pniMimjlii iO. Iihviiii a kouřící 20. řervna 1MMI. Příjem. Celkem pojištěno od 20. března do 20. června 1906 $51.066, z čehož připadá do státní pokladny $255,33 Za změnu vysvědčení: Fr. Kosil ,50 Jos. Migl ,50 Anna Němec ,50 S. C. Viesniewski ,50 Jan Bohačík ,50 Jos. Šiller ,50 F. J. Novák 50 Na 16. rozpočet zaslali: L Tesch,(i5.a 16. rozp.) ,33 Frank a Eduard Haubelt (15. a 16. rozp.) 1,83 Tom Janica(i5.a 16. rozp. ,72 osada čís. 46 10.02 osada čís. 49 9.78 osada čís. 55 5,10 osada čís. 59 9,52 osada čís. 72 8,70 osada čís. 82 1,32 osada čís. 64 10,30 osada čís. 50 4,50 osada čís. 48 7,38 osada čís. 63 6,50 osada čís. 40 6,38 osada čís. 47 13,25 osada čís. 75 2,68 osada čís. 42 8.21 osada čís. 36 1,20 osada čís. 38 3,27 osada čís. 57 2,76 osada čís. 68 4.25 osada čís. 33 2.07 osada čís. 83 3,43 osada čís. 73 5,25 osada čís. 61 2.57 osada čís. 70 2,55 osada čís. 81 15,62 osada čís, 51 34,12 osada čís. 67 3,00 osada čís. 56 3,85 ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

Protokol ze schtize řiditelú, odbývané dne 24. řervua 1000. Schůzi zahájil místopředseda, p. Tauber. Tato byla tentokráte od- bývána u tajemníka ve Waller o 8. hod. ráno za přítomnosti řiditelú. Přečten protokol a přijat bez ná- mitky. Řiditelé prohlédli ohnivzdornou skříň, objednanou tajemníkem, na uschování knih spolkových a jiných důležitých listin a uznali ji za do- brou. Tajemník oznámil řiditelům, že stanov R.V.O.S. je v zásobě pouze 30 kusů, tedy by bylo zapotřebí, aby se daly natisknouti nějaké do zásoby. Řiditelé uznali, aby se jich objednalo 1000 kusů—tolik, aby to vystačilo do příštího sjezdu. Čtená žádost tajemníka osady č. 64., aby někteří tamnější bývalí členové R.V.O.S. mohli býti přijati zpět k oné osadě, když by zaplatili poplatky na prošlé rozpočty od do by té, co vystoupili. Řiditelé uznali že žádost tato povolena býti nemů- že, poněvadž oni členové před delší dobou dobrovolně vystoupili a úřa dovně své certifikáty vrátili. Ony osoby mohou státi se opět členy R.V....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

— 37(> — Čtvrtletní zpráva tajemníka a itokliul. H. I!., S.P.J.S.T. oil 1. iliilinii ilo 30. ťcrvilll 11)0(1. Pnjem a vydám úmrtních poplatků jednotlivých řádO. Příjem a vydáni Hl. ítádu, Příjem. Na H. Ř. za 2. ^letí od řádu číslo.. Čís. 3- 4- 5- 6.. 7 ■ • 8.. 9- ro.. ti.. 12 . . r3' • 14... 15- j6. '7 • • 18.. 19.. 20.. 21 . . 22. . 23.. 24.. 25 •• 26. . 27.. 28. . 29.. 30.. J1-- 32.. 33 34- 35- 36-• 37" 38.. 39-• 40.. 41.. 42.. 43-• 44.. 45.- 46.. 47- 48.. 49- 50.. 51.. 52- 53- 54- 55- 56.. 57- 58" 59- 60.. 61.. 62.. 63.. 64.. ř. Přijal: ■ $724.73- . 170,84.... ■ 354.55 . 216,82 • 234,37.... • 610,59.... • 377.76.. -. . 448,82.. .. . 827,36.. . . 665,28.. .. . 432,82.... • 231,54.. .. 334.45- 281,88.... 590,43.. .. 223,59.. .. 982,14 128 88.... 658,49 • •• 665.2 2 385,57.. .. 303,40.. .. 320,18.... 1152,36 1014,46.... 98,72.... 498,77.. .. 316,18.... 339.43- •• 418,26.... 270,58.... 247.33- •• 522,65.... 149,87.... 270,71.. .. 210,56.... 202,65 611,30.... 489,25.... 201,20.... ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

- 377 - 39- Františka Hubeňák a Julie Sypták. 40. Anežka Orsák a Rozalie Dor- aák. 42. Anna Košina. 44. Anna J. Marek. 45. Terezie Mikeska. 46. Roz. Sklář, Marie Domorád. 48. Anna Sladovník, Anna Ma- reš, Františka Jansa, Marie Mucha. 49. Anna Škrabánek, Cecilie W Straka, Františka Koppa, Lucie M. Turek, Františka Kovařík, Marie Pokorný a Terezie Kohutek. 51. Karolina Mužný a Rozalie Mikoláš. 52. Marie Surovík. 55. Marie Daněk, Marie Šmaj- strla, Anna Gerik, Anežka Dvorský 56. Alžběta Marek a Kateřina Lešikar. 57. Marie Mikeš. 58. Antonie Chumchal. 60. Marie Kocurek, Anna Somer Marie Schiller, Rozalie Marek, Františka Adámek, Anna Mozola a Františka Mozola. 62. Elsa Turaník. — 64. Rozalie Laštovica, Anna R. ™ Matocha, Anna V. Kořenek, Alosie Pšenčík, Františka A. Kořenek, Františka A. Januš, Františka C. Pavlas a Anežka Pšenčík. Odstouplí (lenoví. 20. Jan Tomančák. 27. Vác. Kořánek. 47. F. E. Hejl a J. H. Lešikar. Clenkjiiř". 27. Terezie Kořánek. Vyloučeni členové. 24. Alois Schatte...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

- 378 — Axtell, 26. června.— Po dlouhé době chápu se péra, abych členům R.V.O.S. zdělil smutnou událost. Dne 20. června snesla se nad na- ším okolím elektrická bouře, která zle řádila v tomto okolí. O 4 hod. odpol. počala se obloha zatahovat, pak nastalo hromobití a blesky se jen po obloze křižovaly. Každému blesknutí za oběť něco padlo. Mno- ho vzácných stromu zničeno. Také zasažen oby dělní domek Jana Be- rálka, který obývali jeho synové Anton a Josef. Domek se vším sho- řel. Celková škoda obnáší #1500, pojištění 5300, a sice na stavbu Í250, na nábytek $50. Hotových peněz shořelo $1050. Poškození; právě nebyli doma. Blesk uhodil též do sýpky Josefa Hynka, kdež právě Berálkovi mlá- tili. Na sýpce byla teprve jedna fůra ovsa. Poněvadž bylo dost mlatců, byl ohen brzy uhašen. Dne 26. června nám hodné zapr- šelo, čímž korný zachráněny. I. F. Yeiral. • Francouzští sadaři nedbají tak o množství ovoce jako o jeho velikost. Takový pěstitel dbá o svůj sad lépe než mnohý Američan o své děti....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

— 379 -- Itmiiatism u kuní Prosím vás o sdělení v Hovorně, jak bych měl léčit koně: Mim va- lacha šest let starého, který měl myslím hříběcí, pak mu otekla za- dní levá noha jen po koleno, níže měl nohu suchou jako - kdy jindy. Potom mu to přešlo do pravé nohy a nyní to má zase v levé noze a ne- mflíe se na ni ani postavit. Když mu nohu ohmatávám neb mačkám, 0 tak nejeví žádnou bolest, dobře že- re a pije, krmím jej kukuřicí a či- stým prérijním senem. J. M. Odp. — Podle vašeho popisu tr- pí kůň nejspíše revmatismem. Rev- matism u koní je dosti častou ne- mocí a léčení není tuze obtížné, dá však trochu práce. Nejlepší pro- středek proti tomu jest časté napa- řování,pakli jest teplá stáj. Ve stu- dené stáji jest to ovšem velmi těž- ké, neb po napaření nesmí býti ve studenu. Nejlépe se napařuje, když se kůň vevede do velké bedny,jako ku příkladu od piana neb od var- han a pak se bedna dobře obední a přikreje pokrývkami, jen co by mu _ hlava vyčnívala ven. Do bedny se ™ dá velký hrnec ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1906

- 3S0 - Kožní o/lirh ku c-ili fcrv Červ má své sídlo v kňži a proto také "červ kožní" se zove. Jest pil-! vodu tuberkulosniho, tedy tuberku- losou kůže a je s ozhřivkou spří- zněn. Ukazuje se následovně: na různých místech povrchu těla, hla- vně ale na plecích, po stranách a doleních místech hrudníku,na pod- břiší, na nohách a j. v. objevují se tvrdé, necitlivé, jako oříšek lískový neb i ořech vlašský veliké bouličky,; které s okolím svým splývají. Ně- které z nich zůstávají takto po del- ší dobu nezměněné, pak zmizí a na jiných místech se objevují (červ létací); jiné zase v několika dnech změknou, provalí se a vytéká z nich pak žlutavá neb hnisu podo- bná tekutina, neb také drobivá, sý- rovitá hmota. Na takovýchto mí- stech utvoří se vředy se stlustěným věncem a nerovným, špinavě žlu- tým, tak. zv. špekovitým vnitřkem, které se víc a více rozežírají a za- houstnou, špinavě zbarvenou teku- tinou vyměšují, která srsť v okolí slepuje. Z pravidla přidružuje se zánět okolního podkožního...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x