ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
SPORDITEATEID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

SPORDITEATEID. E. Veetõusme jooksis uue eesti J rekordi 1,500 meetris. Kodumaalt teatatakse, et meie viimaste oma riikluse aastate parim keskmaade jooksja, Erich Veetõusme, on jooks nud uue eesti rekordi 1,500 meetris. Endine eesti rekord sellel distantsil oli 3 min. 53,8 sek. E. Veetõusme ajaks on 3 min. 51,4 sek. Uue re kordi on E. V. jooksnud Moskvas, lüües se&l üllatuslikult ka selle ala parimat tshehhi, Öevonat.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KOOLITÜDRUK IMETLUSOBJEKTIKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

EESTI KOOLITÜDRUK IMETLUSOBJEKTIKS Šydrif-y "Daily Telegrapli" kirju tab 7. oktoobril-: , " / • "Nortli Goulburhi linnakooli 300 õpilase hiilgas peetud . hääletusel tunnistati kooli . populaarseimaks õpilaseks eesti tütarlaps, 11-aaštane Käia Kõiv, kes on ainult: 11 kuud olnud Austraalias. Kaia Kõiv on tulnud teiseks 5. klassi eksamitel, ta on juba õppinud perfektselt rääkima inglise keelt ja ta on vali tud kooli flöödiorkestri "tambuur majooriks." ' Nortll Goulburni kooli juhataja,' Mr: ,C/:Ti;;^otteri:ranäisy:eesti/'fütar lapse kohta järgmise intervjuu £ 'Daily Telegraphi" reporterile: •'Kaia ön mulle tõsiseks imetlusob jektiks. Kui ta siia tuli, oskas . ta ainult paar sõna inglise keelt, nüüd valdab ta seda juba täielikult. Tei sed lapsed valisid tä hääletusel'-kooli populaarseimaks tütarlapseks. Kaia juhib orkestrit läbi Goulburni täna vate järgmisel avalikul esinemisel laupäeval"nädala pärjast. -Talle ot sustati anda see austav ülesanne, kuna tal on silmapaistev rütmitunne ja e...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VASTURELV AATOMPOMMILE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

.Veue aatompomm, mis äratas suurt elevust maailmas, on sundinud kõikjal asuma kiirendatud korras vastuabinõude leidmisele. Nii töö tab Lõuna-Äustraalias, Salisburyš, .rühm briti, austraalia ja saksa tead lasi uute leiutiste kallal, mille ees märgiks. on-' tõrjuda aatompommi •rünnakuid^eadlast^poolt on-arves tatud saksa • vastavaid ;'tõrjeäbinõu sid möödunud maailmasõjas, kus Berliini ja Rüliri pommitamisel lää neriikide õhujõud said suurte kao tuste osaliseks. Salisbury uurimus jaam' on konstrueerinud' erilise .ap paradi, . kasutades radarit ja erilist raadiot. Apparat märgib ruudusta • tüd pinnale üles vaenlase pommi või lennuki kõrguse, kiiruse ja suuna, sundides. vastase aatompommita ja eemalt plahvatama. 4 Austraalia mereminister, W. J. Hiordan, oma sõnavõtus möödunud nädalal teatas, et tulevases sõjas Austraalia linnad võivad saada ta batud vaenlase allveelaevadelt lä hetatud aatompommidest. Mere minister märkis veel, et Venemaa 'on peatähelepanu suunanud allvee laevade ehitami...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÖÖERAKONNA VÖIDUD JÄRELVALIMISTEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

TÖÖERAKONNA VÕIDUD JÄRELVALIMISTEL. Parlamendi järelvalimistel kahes 'tööstuspiirkonnas- New South : Walesis saavutasid Tööerakonna kandidaadid suure võidu kommunis tide/üle. Redfernis, iriis on üks Syd ney "siuni "-linnaosi,. sai Tööera konna kandidaat 13661 häält kom munistliku kandidaadi . 1310 hääle vastu ning Cessnock'is Tööerakonna kandidaat, söetööliste "põhjapoolsete ametiühingute juht J. W. Croök 15359 häält kommunisti 3792 hääle vastu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKA EESTLASTEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

AMEERIKA EESTLASTEST. Seabrookis, kuhu rajati Euroopast saabunud eesti immigräntidest suu rem asula Ameerikas, asutati nüüd eesti selts. Asutamiskoosolekust võt tis osa 70 .isikut ning "ajutisse juha tusse valiti A. Vilms, G. Kuuskvere, ;E. Rink, H. Keerdojä ja pr. M. Ülper. Cucamongässe Kalifornias an asu tamisel uus eesti asundus,, kuhu tu .leks paigutamisele umbes 300 ini mest. Kogu majandatav maa-ala on *50 tuhat aakrit, millest umbes pool on viinamarjade all, kuna ülejäänud osa jaguneb citrusviljade ja virsi kute vahel. Koloonias on 156 pere -konnakorterit ning pealeselle maju tamisvõimalusi suuremale" hulgale üksikmeestele. Korterid on 3-e ja 4-ja ruumilised - ning. varustatud jooksva vee, gaasi ja elektriga. Lei dub ka ühispesukoda, söökla, kaup lus ja koolimaja.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
[?]ASTE SUREVUS POLE KÖRGE, ÜTLEB IRO. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

I ASTE SUREVUS POLE KÕRGE, ÜTLEB IRO. IRO peadirektor Mr. J. Donald Kinglev poolt teatatakse, et' IRO poolt on võetud tarvitusele 7 vas tuabinõu laste surevuse vältimiseks; teekonnal Euroopast Austraalia. Ühtlasi teatab Mr. Kingley, et peale üksikasjalist juurdlust immi grantide laste surevuse' selgitami seks, tema võib kinnitada, et IRO toit ületab vajaliku miinimumi, mis määratud kindlaks tervishoiu auto riteetide poolt. IRÖ on toonud Austraaliasse üle 65.000 põgeniku ja 20 lapse surm kuu jooksul ei ole kõrge protsent. Laste haigused on peamiselt tingitud kõhuriketest troopika ilmastikus, kusjuures põgenikud ise ignoreeri vad hoiatusi toore puu- ja aedvilja tarvitamise vältimiseks."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SUURPUHASTUS TSHEHHIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

SUURPUHASTUS TSHEHHIS. Järgnedes oma naabermaa, Un gari, eeskujule teostub praegu Tsehhoslovakkias suurpuhastus, mille ohvriks langevad tuhanded inimesed. Ainuüksi Prahas on 3 päeva jooksul arreteeritud ümmar ■ guselt 5:000 inimest. Kõik vanglad 011 tulvil-täis ja linna lähedale on rajatud uus vangilaager. Arreteeri miste terav ots on juhitud põran daaluse rahvuslik-sotsialistlilcu par tei tegelaste vastu. Samuti on roh kesti arreteeritud vabakutselisi,, kaubandustegelasi ja vaimulikke. Suurele arreteerimislainele ooda takse uute puhastusprotsesside järg nemist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

Sydneyst Pühapäeva õhtul toimus. Eesti Majas näidendi "Poolearuga maa ilm" ettekanne. See läks täiesti ladusalt, andes tunnustust, näitejuhi E. Straussi ja kõigi osaliste hoolsast ettevalmistusest ning pingutusist. Saal oli viimse kohani välja müü dud ning ettekanne leidis elavat kaasaelamist. Tuleks vaid loota, et edaspidi toimuks sagedamini säära seid Õhtuid, et pakkuda kaasmaa laste perele meeldivat meelelahu tust. Eesti täienduskool alustas 8, okt.' tegevust Eesti Majas ning see jät kub laupäeviti. Esimesel koolipäeval oli kohal 15 last ning võib arvata, et see arv edaspidi veelgi kasvab.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE AATOMPOMMI TELGITAGUSEID Enne 1952. a. Nõukogud ei suuda ehitada vastavaid tehaseid. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

YENE AATOMPOMMI u TELGITAGUSEID Enne 1952. a. Nõukogud ei suuda ehitada vastavaid tehaseid. Ameerika kontr-admiral Ellis M. Zaehariase poolt, kes oli Teise Maailmasõja ajal mereväe vastu luure abidirektoriks, on avaldatud musi'..andmeid Vene äatompömiili tel gitaguste kohta. Nende andmete alusel on Nõukogude Liidu teadla .sed avastanud aatompommi koosta mise saladuse 1946. a. sügisel. Väi kese lõhkevõimega katsepomm on. pandud plahvatama 15. juulil 1947. sa. ühes Vene maa-aluses laboratoo riumis. "See esimene katse vastab umbfs ameeriklaste 1941. a. teos tatud aatompommi katsele. r" Venemaa on tootnud esimesi, .pärisaatompoinme 1948. a. kevadest alates. Seni on Venemaal lõhkenud Itaks aatompommi. Vene laboratoo riumites 011 valminud veel kolmas aatompomm, hiis pannakse plahva ta ma lähema :3,-»6; -kuu...-jpoksul.',. •' ICeik need on alles laboratoorsed : katsepojranicl, rais 011 toodetud po liitbüroo nõudmise peale. .Peale nende katsepommide ei ole Venel seni))i rajatud massilist aa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"TOKIO ROOS" 10 AASTAKS VANGLASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

MTOKIO ROOS" 10 AASTAKS VANGLASSE. Sõjasüüdlaste protsesside sarjas lõppes neil päevil Ameerikas Mrs. Iva Toguri d'Aquino ("Tokio Koos") • protsess, kus peategelaseks oli Malai iludus, keda süüdistati riigi reetmises, salakuulamises ja raadio-propaganda kõnedes., j See ■ moodne 20. sajandi Mata Hari prot sess köitis viimaseil nädalail kogu maailma avalikkuse tähelepanu. Nii rõhutati Austraalia juhtkirjanike poolt, et oleks aeg juba lõpp teha niisugustele protsessidele, sest teise maailmasõja lõpust on möödunud juha neli ja pool aastat. "Kui väli marshall Runstedt on vabastatud ja peale selle rida teisi sõjasüüdlasi, siis ei ole enam aeg ähvardada poo - mispaelaga sõjasüüdlasi naisi." / Kuid sellest hoolimata mõisteti "Tokio Roos," keda süüdistati ka heksas punktis, süüdi Tokipst Amee rika üksustele peetavais raadio-pro paganda kõnedes, ja kohtu lõpp-l otsus oli 10 aastat vanglakaristust. |

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PÔHJENDAMATU SÜÜDISTUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

PÕHJENDAMATU SÜÜDISTUS ."Daily TelegTaph'is" 8. okt'. 1949.a. ilmus dr. Emery liares 'i sülest kirjutus: ' 'Things tliese new Australians teil me" (mis mulle rääkisid uued austraallased), kus muu hulgas väidetakse, et Austraa liasse immigreerunud DP-de hulgas on palju endiseid SS-mehi, Balti letegioni liikmeid. Dr. Emery Barcs kirjutab sõna sõnalt järgmist: "Paljud . minu külalised, kes kuuluvad mitme rah vuse, usu ja tõu esitajate liulka, on mulle kõnelenud, et DP-de hul gas on endise Balti ' leegioni liikr ineid. Balti leegion oli peamiselt lätlastest koosnev abivägi Hitle.fi SS-ile, Peagu kõik selle üksuse liik med olid vabatahtlikud ja üh:-s saksa SS-mcestega nad valvasid kontsen tratsiooni- ja sõjavangide laagreid. Enamik neist lätlastest olid päris natsidest yeel hullemad piitsamehed •ja orjakupjad. Kujutlege nüüd en dale, kuidas 011 ühe poolaka enese tunne, kes aastaid on pidanud kan natama natside kontsentratsiooni Jaagris, kui ta nüüd peab jagama telki ühe endise Balti legi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE ARGENTIINA LASKURITE JUHIKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

EESTLANE ARGENTIINA-" LASKURITE JUHIKS.o Hiljuti lahkus rootsist Eesti omaaegne tuntud laskurliidu tege lane, kolonelleitnant Agu Reio. A., Reiole saadeti argehtiinlaste poolt lennupilet Rootsi juba kevadel, kuid sõit toimus mõni kuu hiljem. Meie [lugupeetud laskurtegelane kutsuti Argentiinasse sügisel toimu vate rahvusvaheliste laskevõistluste direktoriks ja üldkorraldajaks. A. Reio õlul lasub Argentiina laskur meeskonna ettevalmistamine eelole vale võistlusele. Aastate eest võitis meie laskur meeskond kuulsa Argentiina karika ja arvatavasti sellest ajast on pärit ka, eestlaste kui laskurrahva kuul: sus Argentiinas, mis nüüd on põh justanud Eesti omaaegse laskurliidu asutaja kutsumist juhtivale kohale.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄITUS 11. DETSEMBRIL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

NÄITUS 11. DETSEMBRIL. Eesti Abistamise Komitee poolt korraldatav eestlaste kunsti-raken duskunsti ja käsitöö näitus, mis pidi toimuma 27. nov., on lükatud edasi pühapäevale, 11. detsembrile. Samal õhtul korraldatakse ka kõh viõhtu ühes tantsuga. Puhastulu läheb E. Abistamise Komiteele. Rakenduskunsti ja käsitööde osa konnas esitatavate tööde kohta üle^ vaate saamiseks ja väljapanekuteks vajalike ettevalmistuste tegemiseks, palutakse eestlasi kogu Austraalias nende poolt näitusele saadetavate tööde nimekiri ja informatsioon saata korraldava toimkonna liik mete pr. N. Rätsepa või hr. Joli. Käisi nimele Eesti Seltsi .aadressil hiljemalt 15. novembriks. Eltfeponaa tide vastuvõtmise tähtaeg teata-j takse hiljem. • j

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
GRETA LAAGRIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

Greta laager, mis asetseb loodus likult ilusas ümbruses, 28 miili kau gusel Newcastle'st, on üks noore maid immigrantide laagreid. Laa ger ise koosneb kahest osast, Greta 1—n.n. "Silver city" ja Greta 2, "chocolate city." Neist esimene on kujundatud perekonna-laagriks, kuna teine täidab läbikäiguläagri ülesandeid.. " Eestlaste üldarv Greta laagris on 130, kellest 90 võib nimetada alali siks elanikeks, kuna ülejäänud oota vad määramist töökohtadesse. Uusi kaasmaalasi on laagrisse oodata lähemail päevil, kuna "<Grely-l," mis peab randuma 12.^ oktoobril, asub 35 eestlast. Eestlaste ühisüritustest väärib märkimist rahvatantsu trupi esine mine, nii laagris .jfcui- ka ümbrus konna linnades. Tavaliselt on koos ettekannetega toimunud ka käsitöö näitused. Erilist mainimist Greta eestlaste elus väärib 25a, eest Austraaliasse asumid kaasmaalase L. Eriksoni osa, kes on, tuntumaid meHi New castle^. Teda võib peagu iga nä dala lõpul näha; laagris kaasmaalaste seas, küll üksi, küll koos...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

TARVIS KUMME TOOLIST - silla ja tee-eliituse tööle Kirjad. M. Kallas 72 Macquarie Street, Cowra, elik P.O. Nyngan, N.S.W. Rootsis "Eesti Raamatu" kirjastusel ilmunud raamatutest on "Meie Kodu" talituse kaudu võimalik saada: ^ I: Jaks "SAAREMAALT LENINGRADI" 11/6 / ' Ojamaa-Varmas "EESTI AJALUGU" (köites) 1/2/9 E. Muuk "VÄIKE ÕIGEKEELSUSE SÕNARAAMAT" (köites) 1/2/9 Rootsis ilmuva ajakirja " WIKERLANE" tellimisi võetakse vastu ning ön võimalik saada ka üksiknumbreid. Poole aasta tellimine £1- ning üksiknumbrid 1/9. • ; Posti kaudu raamatute tellimisel tuleb kisada, juurde postikulud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst EESTI SELTSI 22. AASTAPÄEVA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

EESTI SELTSI 22. AASTAPÄEVA. puhul jfcorraldatakse pühapäeval, 80. okt. Eesti Majas pidu, kus on j kavas segakoori ettekandeid pr. Hiudreuse juhatus ei, "klaveri- ette kandeid prl, j. Brandmannilt, mees koor esineb B. Saarepere juhatusel ning samuti esineb rahvatantsu trupp pi;. H. Kuusiku juhatüsej. Pool on- einelaud. Lõpuks tants. Peo algus kell .6 õhtul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAASMAALASI LITHGOWIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

KAASMAALASI LITHGOWIS . Litligow on väike tööstuslinn .Sinimägede piirkonnas NS"W-is.\ Enamiku elanikkonnast moodusta vad tööstustöölised, kuna<. linnas eneses ja' ümbruskonnas • arvesta takse .30 tööstuse ümber, neist mõ ned; küllaltki suured. Viimasel ajal on siia elama asunud ka-küllaltki arvukalt Euroopa immigrante • või uus-austraallasi paljudest rahvus-% test. Nende sekka ön end "otsekui poetanud" ka 15 eestlast. Viimastest osa töötab raudteel,- elektri-jõujaa mas ja relva vabrikus. Kuigi, eest laste grupp on teiste rahvus te kõr val väiksemaid, on nende seas aga tubli malemees Louis Orav, kes on kujunenud selle ala parimaks kogu iinn as ning hiljuti võitis kergelt ka 13 aastat linna malemeistri: troonil püsinud: ''maletuusa" ning teisi selle äia parimaid. - :. ; Septembri lõpul oli ; kohalikus. Rotary klubis külalisõhtu, kuhu liikmete poolt paluti külla ka uiis austraallasi. Eestlastest olid palutud Adolf Pällo ja Louis Orav.; Viimast paluti esineda lühema kõnega, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUNSTNIK E. RÜGA SIIRDUS USASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

KUNSTNIK E. RÜGA SIIRDUS USASSE. Saksamaalt lahkus Eesti Kujutav Kjuristnikkude Ühingu esimeeskiuist nik Eduard Rüga perekonnaga ja siirdus; US Asse Pennsylvania osa-, riiki Strondsburgi ^lirina 80 miili New Yorgist. Samasse asub elama. ÜlemaailraiiOlM \Selt-. rsi esime^ iiauietaja Henrik Visna puu. Mõlemale annab oma majas peavarju ameeriklane Mr. A. Sut> ton, ' kes praegu kunstikooli õpe taja ja endise, mereväe ohvitserina palju kordi Euroopat külastanud. Aususest eesti kunstiinimeste vas tu on Mr. Sutton mõlemale isegi korterid kõige vajalikuga täieli kult sisustanud. „

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

SPORDITEATEID. A. Kreek tõukas Rootsis, Väx jös korraldatud võistlustel kuuli 15,38 m. mis oli tema parimaks tule museks möödunud hooajal. Samadel võistlustel V. Palango saavutas 110 m tõkkejooksus kolmanda koha ajaga 16,0 sek. Lennart Strand saavutas Bootsi esivõistlustel 1500 m jooksus tule miise 3.45,2 mni mis on parimaks tä navu maailmas. Uue Eesti pagulasrekordi 3000 m jooksus saavutas Bootsiš A. Ok saar ajaga 8.48,8 min. Eesti rekord on Ei Prööpii nimel 8.42,0 min;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÔUNA-AUSTRAALIAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 October 1949

LOUNA-AUSTRAALIAST Eestlased majaomanikuks. Esi meseks eesti majaomanikuks Ade laides võib nimetada hra Lees'i, kes maksis, maja eest 500 naela. Ostetud . maja vajab teatavat remonti ela miskõlblikuks muutmiseks. Peale eelmainitu elavad oma katuse all kuur-majades hra-d Hennoste ja Kalia. Kuur-maju ja garaaze on ehi tamas veel rida teisi majandusmehi, kes visa tööga ja kokkuhoiuga on säästnud endale paarsada naela. Jumalateenistusi. Adelaide -^est lasperel kujunesid meelejäävaiks tähtpäevadeks 25. sept. ja 2. okt., mil toimusid eestikeelsed jumala teenistused. kus jutlustas õpetaja Uno Stockholm. 25. sept. jumala teenistusel oli organistiks hra Pruul jä 2. okt. pr. Kukk. 2. okt. jumala teenistusel esines^ kohalik meeskoor E. Reepsi juhatusel kahe lauluga ja solistina pr. Ehward. Peale 2. okt. jumalateenistuse asutati vormiliselt Lõuna-Austraalia eesti luteruse kogudus. Järgmine eestikeelne jumalateenistus peetakse novembrikuus. : Peo ettevalmistused. Kohapeal käivad praegu kibedad p...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x