ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 January 1907

Vid behof af alla slags ...BOKTRYCKERIARBETEN... KOM IHÅG VÅR OFFICIN SMAKFULLT ARBETE MODERNA STILAR RESONABLA PRISER West Coast Publishishing Company 30 Sharon St., r.ära 15th och Jlarket. OAKLAND. — Politiska klubben i Oakland höll i fredags ett intressant möte som var rätt talrikt besökt. Dei gamla styrelsen med C. T. Peterson som ordf., K. E. Hanson som sekr. och W. Gustafson som kassör återvaldes. Frågan om ett svenskt centralförbund för Alameda countv dryftades och en komité tillsatte.1 för att se till livad som kunde göra för upprättandet af detsamma. Frå gan om uppförandet af ett svensk föreningshus var äfven på tapeten. — Vid stämman intör luth. kyrkan i Oakland fönefanns icke dei erforderliga majoriteten för pastci Frisk för att tillförsäkra honorii on kallelsen, hvarför nytt förslag kom mer att framläggas. Flera församlingsmedlemmar lära ha uttalat sif. för att kalla en yngre prestmai från östra staterna och pastoi Alexis Audreens namn har blifvit framhållet, trien diako...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 January 1907

AMISS & SWANSON CIGARRHANDLARE Hörnet af 19th & Mission Sts. San Francisco. Fullt lager af alla slags Tobak, Cigarrer Etc. samt svenskt Snus. G. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR och RÄKOR. 840 VALENCIA ST., mellan 19th och 20th. San Francisco. Telefon Special 1321. H. C. ERICHSEN & GEO. KRULL CO. IMPORTÖRKR AF -— Norska, Svenska, Franska och Tyska DELIKATESSER OLSON'S NEW MARKET, 1484 Market St., midtemot 8th St., S. F. Hjo Bränvin och Aqvavit Flere Guldmedaljer. Finnes i hvarje Vinaffär. Ensam agentur: Jul. Wile, Sons & Co., New York, Obs! Kapseln å äkta varan är märkt: Hjo. Telefon M arket '11 83 Drick endast det bästa! A. J. Andersson & Sö.:i^r3 Hjo c di C. ;• Lebortf Skämtlynne. Pappa! Pappa! Karl (under middagen): Pappa: — Hvad är det? Karl: — Äh, bit med den der ihåliga tanden t?ri gång till, du såg så väldigt skojig ut! — Hvarför gråter du, min gosse? — Jo, doktorn säg...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 January 1907

Dr. Gibbon Denne gamle tiMlorlitli- . ge och välkände specialist i'San Francisco lottfar att kul era alla konssjukdonjnr råsoni Gonort'hfe. (ileet, Strtictur, Syfilis i alla $css former. H ndsjukdoni.i r, Nei vösa åkommor, Allmän svajrhet, förlorad könskraft in. m., vare sig sjelfforlld lljh il g vållad eller ej, och hvil kas symptom viinligen äro hlékhei o. magerhet mörka vingar nnder ögonen, hufvudvärk, ringning i öconen- , brist på rfjélfitilit, tillhakadragenhet. hiertklappning. ,svaghet i rygg och ben, förlust af min- .- net, linnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. (ilBlioN har praktiserat i Shu Francisco i 4.s år och lidande skulle irke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet, lian botar när alla misslyckas. Försök honom.- ' Hot garanteras. Patienter botas i hemmet. Or. JT. fil JR IB o TS, 1 ">44 Ilforniu St., Wan Francisco» Cal. När ni skrifver nämn annonsen NORGE. Stortingets nyktej:het3grupp, son) jiar två tredjedelars p...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 January 1907

Vestkusten den 10 Januari 1907. SAN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. EBKNEZKR-KYRKAN I5:d€ och Dolores Sts., San Francisco. Sondagar: Högmessa kl. ii f. m.t aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. in. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andkken, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St.,- " strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. Jernvägskungen Harriman har varit ganska sjuk i New York, men är betydligt bättre. Senator Clark har köpt en stor landtegendom 50 mil vester 0111 Trinidad i Colorado för $2,000,000. Domstolarne. Domaren Graham är icke längre presiderande domare. Hans plats i Superior Court har intagits af James V. Coftey. Domaren Hosmer har blifvit återutnämd af guvernör Pardee i st. f. domaren Kerrigan, som är vald till medlem af Appelate court. Domaren Mogau har intagit siu plats i Superior Court. San Francisco betalar 100,000 om året för publika byggnader,men har inte "råd" att reparera de gamla eller uppföra nya. Men vare det fjerran ifrån oss, ätt vi skulle misstän...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 January 1907

. —~ mm ■Mm ETT JULMINNE. För Vestkusten af "Tventynie"- , Då man är ung låter man ofta små händelser blifva så inpräglade i minnet att de senare vid skilda tillfällen oemotståndligt lockas fram. Jag fick under min jernvägstid flera sånger på min lott att tjenstgöra under julnatten, denna natt som af alla anses som en fridens natt, men för oss jernvägsmän som måste hålla ut syntes den allt annan än fridfull. Telefonapparaterna ringa ständigt. Än har någon fått galet paket, en annan begär en orimlig upplysning, en tredje önskar god jul, just för att öka brådskan. Telegrafapparaterna ticka oupphörligt och alla tåg äro^försenade. Så många af personalen som kunna undvaras ha fått ledighet och nu äro endast två lemnade kvar. Klockan är nära elfva då vi äro öfver den värsta brådskan och börja känna oss i stånd att tänka litet på oss sjelfva och slå oss ned rundt omkring brasan, men snart komma de försenade tågen in, bagagemannen har brådska på sitt kvarter och försenade jultelegram och ju...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 January 1907

SVERIGE-NYTT _ ^ —- . __ _ Utländsk tftnrärkelse åt svensk artist. Emile Zolr, den svenskfödd» Biå.laren, har tilldelats stora guldmedaljen »på verldsutställnlngen 1 Milano. Akademieh för de fria konsterna hade d. 15 Dep. sammanträde under ordförandeskap af vice preses, grefve Fr. .Wachtmeister. Till ledamöter af statens inköpsnämnd för 1907 utsågos prins Eugen ceh landskapsmälaren Gottfrid KallBtenius med artisten Victor Andrén och bildhuggaren Theodor Lundberg till suppleanter. Bildhuggaren Oscar Berg tillerkändes ett konstnärsarfvode af 600 kr. för ytterligare ett år. Ett af porträttmålaren J. Åkesson, hvilken innehar ett statens resestipendium, till akademien ■Inkommet förslag till reseplan godkändes. Akademien beslöt, att hos k. m:t hemställa om förhöjning för de närmaste ären af anslaget för lefvande modeller frän 3,000 till 6,000 kr. P.--B. och Forsell försonade. Allmänna samtalsämnet för närvarande | i hufvudstaden är den försoning, som 1 dagarna ingåtts mellan den kände kri...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 January 1907

J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt SUNDCtUIST & SHEEHAN Skräddare, 862 Ellis St., nära Van Ness , San Francisco. Telefon Franklin 2124 G. 1^. Liindbet*g SVENSK BARBERARE. har öppnat aflär i No. 4448 18th St., San Francisco. Förut i No. 1648 Mission. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Special 953. Agenter för det berömda Coluraljia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, EGARE Svenskt Privat Boarding House Maltider 25c. Söndagar 3Sc. 410 LAGUNA STREET, j mellan Fell ocli Oak, San Francisco. Anchor Brand Svenskt Snus, Rulltobak, Cigarrer m. m. Tlirane Brothers. 2100 Market St., hörnet af Waller San Francisco. Svensk Restaurant. Dolones Bakcfy and Liuneh t^oom 16th Street, nära Dolores, San Fran. (I)olores Market.) Första klassens matlagning. Mrs. l. White. T. L. Clancy 3000 24th St., hörn. af Harrison VINER och LIKORER i parti och minut. Sven...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 January 1907

4. Vestkusten den 17 Januari 1907. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16U1, Churcli & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärktamliet vid desamma. All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att Van ej längre vill hafva tidningen. HUE*, onssofj, Utgifvare. AIjFRED ERICKSON. AGEflT. Redal tören håller ^>å att uppväckfs ifrån de döda—här och der i bladen. Att tala 0111 "stora" former, 0111 samhällets omstörtning och det nya tidehvarfvet är mygket ,lättare än att utöfva den tråkiga rättvisan mot livar man, livilket: i sin mån skulle bidraga att föra oss ganska långt framåt om det bara på allvar förs...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 January 1907

PIEDMONT HAMMAM BATH Vernon Street hörnet af Oakland Ave. AL. JOHNSON, Manager. (Förut i no. 415 Sutter St., S. F.) TurkiHka, Rynka, Elektriska och Medicinska Bad for Damer ocli Herrar. Detta badhus har nu blifvit renoveradt och försatt i förstklassigt skick. Telefon Oakland 1718 Kom och se för er sjelf. göra affärer med Eder. PROMENADKJOLAR FÖR DAMER. $3.50 kjolar för $2.50 $2.50 kjolar för $1.75 Alla varor i denna stora butik säljas till ofantligt nedsatta priser. DAR 75c stycket. ganska lågt. riserna som skola göra det! Vi slutförsälja färdi?sydda manskläder till $9.85 kostymen för endast $6.00! r lic stycket 49c $2.95 " OBSERVERA! Ni måste medtaga tidningen med donna annons, i annat fall kunna vi icke sälja er kostymen för detta prisregulära priereda rum nu LOBREE BROS. ALLTID RESON ABLA. GRANNSKAPETS STORA BUTIK. säljning pågår nu och komatt fortsättas tills lagret hunnit reduceras ' | OAKLAND, CAL. JOHNSON & NOBLE Första klassens SKRÄDDARE 2048 University Ave., Ber...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 January 1907

6. Vestkusten den 17 Januari 1907. Hvem var det? Af PHIL. BERGES. (Forts. fr. föreg, n:r.) öfver den unge mannens ansikte flög ett leende, men ett sorgset leende. — Det skall jag nog akta mig för, sade han föraktfullt. Ännu sätter jag min tillit till, att polisen uppgifver sitt falska spår och får fatt på den verkliga gerningsmannen medan det ännu är tid. Jag skall noga taga mig i akt för att störta mina goda vänner oth deras högt ansedda föräldrar i olycka. Skall man arrestera dem 1 Englar«d som inbrottstjufvar,- ' föra dem åter till Amerika och ställa dem inför rätta, blott derfpr att de voro så olyckliga, att jag följde (Jem till fartyget den aftonen? Det kan du icke fordra, far. Jag handlar som jag bör handla, lider och tiger. Och detta, far, är mitt elsta ord. — Då är vårt samtal slut, Miles. Du har icke kunnat taga mina bekymmer ifrån mig. Men också jag vill lida och tiga. Jag måste det ju — kanske visste tjufvarna det också. Vid det minsta rykte, som kommer till allmänhetens ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 January 1907

Dr. Gibbon Denne gamle tilliörlitlige och välkände specialist i Han Francisco {ortfar att kurera alla köiissjnkdoniar såf;om Gonorrfne, Gleet, Slriktnr, Syfilis i alla dess fölYner. Hudsjnkdoninr. Nei ^ösa ;åkoinmor. Allmän svaghet, förlorad könskrait im. m.. vare sig sjelfför'ålld lljh mmmmm NORGE. Ett monument på Henrik Ibsen» graf. Förutvarande statsministern Sigurd Ibsen har låtit resa en stor grafsten på Henrik Ibsens graf. Den är 5% meter hög och vid desa fot ligger en väldig stenplatta med skalden3 namn. , Stortingets fredsförening har till 6tyrelse valt hrr Horse, Berner, Lövland. Bernhard Hanssen och Stang. De fyra första omvalda, Stang vald i 6tället för minister Hagerup. Konsul Perssons norska grufspekulationer. Regeringen har 1 statsrådet d. 12 Dec. afslagit konsul Perssons i Helsingborg ansökan om koncession ft bearbetningen af Röstvangeris betydande svafvelkisfält i österdalen. Regeringen har fattat sitt beslut med hänsyn till att konsul Persson förut ar i besittning a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 January 1907

WP Vestkusten den 17 Januari 1907. '< .Vf V ■ - M av;- ' om att komma tönihäildta tillhaka. — Jo, i helsike! sa' Frisk. Vau1 ta till jag blir sjuk. Det är nog bl- SAN FRANCISCO. svenska i.itth. kbknuzkr kyrkan bäst ni knallar efter aunau barlast ii5:de och Dolores Stf=- ., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. in., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. in. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip andkken, a. m. Pastor Bostad: 20S Dolores St., strax intill kyrkan. tills den dagen kommer. gDermed slog Frisk igen dörren och vagnen ramlade af, medan ' 'pa- ! tiertfen" gick in och tände på sin i snugga. Telefon: Capp 2222. "Prärieblomman för 1907"- , Porslinsbröllop firades sistl. fredag af mr och mrs I„. Gisslow. D. v. s. de hade intet ämnat fira dagen, men minnesgoda vänner tvingade dem dertill genom att anord; 11a ett s. k. surpriseparty, i hvilket ett 40-tal vänner med Sångsällskapet i spetsen deltogo. Mr Gisslow iå liddp dag af mr och mrs I„. Gisslow...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 January 1907

JORDBAFNINGEN I KINGSTON. De vilda ryktena om en svallvåg, som bortsköljt en del af staden efter jordbäfningen, om ett fyrtorn, som nu på grund af sjöbottnens sänkning stod under vatten, om en sådan förändring af sjöbotten i hamnen att denna kanske blefve obrukbar m. m., hafva befunnits vara osanna och hafva nu efterträdts af noggrannare upplysningar. Det visar sig, att olyckan varit stor och omfattande, att omkring 1,000 personer omkommit, deribland ett antal hvita. Amerikanske amiralen C. H. Davis landsatte från sina skepp några marinsoldater för att skydda amerikanska konsulatet, sände soldater och matroser att bistå vid stadens rengöring samt bistod de nödstälda med proviant och medicin. Hans bistånd blef dock icke värderadt af guvernör Swettenham, som lät honom förstå, att hans hjelp icke var påkallad, utan att auktoriteterna voro situationen vuxna. Alla lik, som finnas, samlas och brännas å stora bål. En olidlig stank sprides i stadens brända distrikt af i förruttnelse stadda ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 January 1907

"YÅLKYRIÅN"- , Svensk-Amerikas äldsta pch populäraste månadsskrift, som kostar en dollar om året kunna vi nu tillförsäkra våra många läsare för det billiga priset af 25 cent för året om $ 2.25 erlägges för Valkyrian och Vestkusten för ett år i förskott. Valkyrian är i vanligt magasinsformat och kan efter årets slut inbindas. Den är väl redigerad och innehåller berättelser, poem, romaner och annan skönlitteratur, är rikt illustrerad och tryckt på fint, glättadt papper. Detta anbud gäller endast helåprenumeration ske genast emedan mer af Valkyrian. NU är den behagliga tiden att pHärmed närslutes $2.00 (eller $2.50numeration å "Vestkusten" för ettill den 190... Adress Namn åren af Hans Majestät Oscar 11 :s lif, lians arbete för Sveriges väl, ett enastående eranter förutom er egen å Vestkusten lårsprenumerant förutom er egen jämte Fyra eleganta taflor i tolf färger. I samband med detta praktverk hafva utgifvits fyra planscher eller taflor i färgtryck (tolf färger), livilka äro ämnade at...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 January 1907

Oates & Svenson Arkitekter och Ingeniörer Kontor: 350 Monadnock Building TIIX SAJLVl Nordöstra hörnet af 17t^i och DoloreRAKSTUGA näst intill for uthyrning. JOHN A. PEARSOTelefon Market 2319. T- H. O. JOHNSON Reparationer af alla slags stränginstrument. Stråkar omgöras. 1228 Fillmo- Pine Street Mjannanam Kad 2354 Pine Street, nära FillmoRYSKA, ELEKTRISKA samt ÅNFörstklassiga massörer. Öppet Chiropodist. Förstklassig rakstugaförut å 17 Taylor St. DR. SCOTT'S HEALTH TABLETS lemna absolut hjelp mot förstoppning, kroninedel, endast bistår naturen, förorsakande salu i THE GAME PHARMACY, R. H. Hörnet b! 24th och Howard Sts., San FraC. F. Fr 1 est Dubletter kunna erhållas när som helst. Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel cell En lycka i olyckan är det att liafva Salubrin i huset, då någon skållar eller bränner sig. Om bruksanvisningen för dylika fall följes, upphör all vånda genast och skadan botas förvånande hastigt, och detta oftast, äfven i mycket svåra fall, utan att k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 January 1907

4. Vestkusten den 24 Januari 1907. X Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. , Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillaliafskusten. Utgifves Topsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Churcli & Sanchez. Prenumerationspris: Ät år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste atfÖljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. 8®"" All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. flliEX. OiiSSOfl, Utgifvare. HUFRED EF{ICKSOf4, AGENT. Med svensk sammanhåll ning menas icke att vi bara skulle lia en förening, en åsigt, en tro. Nej, med svensk sammanhållning menas en fri utveckling med uppmuntran och stöd åt allt svenskt som är godt, ädelt och värdt att bevara samt nödvändigt för utvecklingen af det hela och hvarigenom allas krafter kunna påräknas för medv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 January 1907

Tag Castro St. spårvagn. Telefon Market 527 0 OAKLAND. — Svenska sångsällskapets konsert i Oakland var icke så talrikt besökt som den förtjenat, kanske på grund af att den hölls på en tredag; ty svenskarne äro nu en gång för alla beslutna för att lia sina nöjen på lördagen och vilja ic ke låta sig "reformeras"- . Sångsällskapet bjöd på ett utmärkt musikaliskt program, som värderades af alla de närvarande. — C. T. Petersons affär, 19th & San Pablo, utvidgas allt jemt. Han har nu måst anställa ytterligare ett par personer i sin butik. Aflärsdistriktet går med stadiga steg vesterut utmed San Pablo ave., hvartill den lya Key Route-banan i sin mån bidrager mycket. — Mrs K. V. Sandberg, som söker skilsmessa från sin man kaptenen å ångaren KoreaS. S. Saudb- .- -rg önskar i förskott, medan rättegången pågår $50 i månaden samt $75 för diverse utgifter i förening med rättegången och $150 för advo- '- :atsarvode. —Wm. Blick, en sjöman, försökte i söndags klifva på ett i gång varand...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 January 1907

Svaga män återställda Mitt arvode $8 LI komplicerade manliga sjukdomar: INCitiN BOT, IXGKIV BETALNING. Snabbaste, säkraste behandling i stadeh. öfver 30 år den ledande specialisten i San Francisco. Registrerad och utexaminerad för 30 år sedan af 1« särskilda regeringar och medicinstyrelser. Jag utför alla operationer och behandlar alla patienter personligen. Jag betalar ingen skyddande M. I). och ingen hyra hvarför jag är färdig att bota mäns sjukdomar for $8 och öflä Kfvéii for $5. Dr Lebigs-3 vän. stenhus, sot» nu uppföres å Polk st. ofvanför Kl lis kommer att bli en af de bäst utrustade medicinska och kiri^rgiska anstalter for män här på kusten. Byggnaden kommer att innehålla 24 rum för mottagning, behandling och operationer, anatomatiskt museuiM.foreläsiiiiigslokal, samt apotek allt å nedra botten. Inga trappor att klifva uppfor. Intet vanligt logihus att passera. £ EXCLUSIVA OCH PRIVATA INGÅNGAR. Antagligen kommer ni ihåg vårt fria anatomiska museum och föreläsningssal å Market...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 January 1907

Dr. Gibbon Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom (ionorrhse. Gleet, Striktur, Syfilis i alla dess for/ner. [Hudsjukdomar, NeiVösa åkommor, Allmän svaghet, förlorad, könskraft im. in., vare sig sjelffor'vållad eller jh lil , ig sjelffor'vållad eller ej, och livil kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenhet. hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. I)K. CilBBON har praktiserat i San Francisco i 45 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Batienter*botas i hemmet. Dr.J. F.GIBliOX, l<»44 California tit., Han Francisco, Cal, När ni skrifver uämu anuouseu NORGE. Konurrgen återkommen. Kung Håkon med följe passerade d. 20 Dec. Ve...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 January 1907

Vestkusten den 24 Januari 1907. SAN FRANCISCO SVENSKA LUTH. EBKNEZKR KYRKAN I5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. rn. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip AndkRrn, a. m. Pastor. Bostad: 20S Dolores St., strå* intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. " Vill man dansa får man också betala fiolerna hädanefter. Musikanternas fackförening har beslutat att priserna för musik vid pikniks hädanefter skola blifva en dollar i timman för öfvertid. Under gräl om ett hästköp stack G. Donaldson, en snickare ute å Eureka st., en person vid namn Brodie i ena skuldran med en pennknif. Han sitter nu arresterad för sitt tilltag. Brodies sår är ej farligt. 1 Illa kuggad blef en ung målare vid namn Geo. Peterson, boende ute å 29th st. Han hade läst en annons om "halfparten i en god affär till salu" och "investade" sitt kapital af $110 hos ett par filurer vid namn Williams och Jones. De sände Peterson med tåg till Los Angel...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x