ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

CechoslovAk V pátek, dne 20. listopadu 1936. PROLETARI Román ze sociálních poměrů pražských konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. Ale doktor Kvéták klidně vzal z obalu jeho obsah, list Jeho vlastní mu vrácený a tento neúhledným pís- mem napsaný dopis: "P. T. panu doktoru Květákovi! Zapovídám si všecky Vaše dopisy a Jakékoliv styky Vaše se členy mé rodiny. Proti lsti a úskokům Vašim dalším dovedu své dítky ochránitl. Chcete-li se mi od- vděčiti za dobrodiní Vám prokázaná, odjeďte co možná brzy do Švédska a zůstaňte tam navždy. Kordina." Jen na chvilinku zasmušila se tvář doktora Květáka a trpký úsměv ji přelétl, když četl surová tato slova. Hned po té vztýčil hrdé hlavu, vstrčil dopis páně Kor- dinúv do náprsní kapsy a pravil k Jiřímu: "Vašemu pa- nu otci odpovím poštou." A přistoupiv k Jiřímu ujal jej za obě ruce, pohlédl mu se vší upřímnosti v tvář a pokračoval: "Milý Jiří! Děkuji vám vřele za vaši účast a vaše přá- telství, ale také za všecku další ochotu a podporu vaši v zá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

V pátek, dne 20. listopadu 1936. ČECHC ÍÁK REBEKA POMSTILA DCERU. Inglmayer. Pani Rebeka Salzmannová tvrdi- la, že od začátku války v obci nebyl takový charakterní důstojník jako poručík Bayer. Vskutku výtečný hoch. Solidní, spravedlivý, hodný na své vojáky, přívětivý k civili- stům, pořád čisťounký a fešný. Všichni ostatní, co jich bralo pří- střeší u Salzmannů před Bayerem, byli neřádi. Za nic nestáli. Jeden jako druhý nadával vojákům, uva- zoval je na plotech, byl hrubý na je bezpečnost, vojáci zde nekradou, na úték z Babianky. V polích se na nepovykuji v těsném sousedství, dů- ně vrhli chtiví vojáci. Vůbec ni a stojnici se nepřicházejí dvořit a do nikdo neměl uniknout běsům. Ani noci popíjet, jako tomu bývalo dři- dům Salzmannových — jediná sou- ve, před příchodem Bayerovým. To kromá výstavnější budova v obci. byly matka s dcerou najednou nu- Ani jeho obyvatelky. ceny do svítání prosedět noc v pod- Po poledni ještě téhož dne, kdy roušené oficírské společnosti. Póru- Rusové vtrhl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

•r -f Čechoslovák Enniský Věstník poRAdA Zprávy z Ennis a PRODĚLAL JSEM. josef vytopil. okolí laskavě oznámte jemu. delou Nekužovou, dcerou manželů Ant. Nekužových ml. vstoupili do stavu manželského a Louis Janou- šek, syn manžleů Ant. Janoušků so- bě odvedl slečnu Jiřinu Švehláko- vou jako svoji mladou manželku. Oba mladé párky byly oddáni v ka- tolickém kostele v úterý večer. Měli veselici v Národní sini, kam se ode- brali po bohaté hostině. Ve středu Toto slovo jest slyše ti od rolníka každý rok a zvláště od pěstitele ba- vlny, kdy prodá svoji úrodu, kdy každý skorém čeká na lepší cenu. Ono jest to zkrátka taková nespo- kojenost, když dostávají za bavlnu 13 centů za libru tu dostane chuť na 14 centů, a když dostává 14, chtěl by 15 centů, a tak se to stup-;zase slavili veselku Willie Dlabaj, ňuje. V roce 1920 dostávali rolnici1 syn manželů Theodor Dlabajů se za bavlnu až 42 centů za libru a ne-! slečnou Annie Hořákovou, kteří by- dali ji, chtěli více a potom naposled li také oddán...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

V pátek, dne 20. listopadu 1936. Čechoslovák- CO LLOYD GEORGE ŘÍKÁ O NĚMECKU. Všechny říšskoněmecké listy jsou plny chvalozpěvů, kterými zahrnul německý lid a jeho Fuehrera po ná- vratu z Němeeka anglický státník Lloyd George. Novinářům, kteří se ho tázali na dojmy z dnešní Třetí říše, prohlásil: Německo nechce vál- ku a Hitler nechce válku. Kancléř je markantní osobností, jednou z největších; s jakou se kdy Lloyd George v životě setkal. V celém Ně- mecku není možno nalézti jediného člověka, který by Hitlera kritisoval. Odpor Německa k rusko-francouz- ské dohodě je docela pochopitelný a vysvětlitelný tím, že se německá ří- še nalézá právě uprostřed mezi dvě- ma neozbrojenými státy na světě. Vůči zpravodaji Berlínská Tidende prohlásil Lloyd George, že v Něme- cku získaný materiál zpracuje v no- vinách a knižné, neboť je nutno, a- by svět poznal nové Německo. Při své rozmluvě s Hitlerem britský státník shledal, že Hitler začne mluviti hned k jádru věci a za tři hodiny mu řekl víc, než...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

Čechoslovák ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Moriss, President Jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček Bedaktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sděli se na požádáni. Advertising rates on appllcation. 2ADNE osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni, PRESS AMERICKÝ GOLIÁŠ. Jedna strana — "David" s hlasovacím právem, druhá — velký biznys s uličnickým mravem. Goliáš ten hrozil dlouho, po dva roky, zaplacený škrabák skládal bídné sloky. Nazván radikálem, komunistou rudým, který špatný příklad dává lidem chudým. Nazván diktátorem, který strašně mrhá, ničitelem svobod, konstituci trhá. K propagandě jejich třeba 1. . p byl sháněn, karikaturami dobrý vůdce haněn. Strhnou presidenta! řvali jako vzteklí, V.. — ale po té ráně velmi se ho lekli Pěkné gratulace posílali honem, je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

V pátek, dne 20. listopadu 1936. ČECHOSLQvAg Z města a okresu. — Pí. Joe Doležalová vrátila se minulý týden zpět do Los Angeles, Calif., a s ní jela její snacha sl. Ire- na Doležalova, dcera manželů F. W. Doležalových z Ross. • 9 — Jos. Kotrla s manželkou a ze- těm Ed. Hlavatým a jeho matkou pí. Johanou Hlavatou súčastnili se slavnosti svěcení nové školy min. týdne v neděli ve Fayetteville a pondělí se vydali na cestu do Schu- lemburg a Halletsville k návštěvě příbuzných a známých. • • .W! NA PRODEJ rolnické nářadí, mezky, cukrolové semeno. E. C Morgan, Rt. 1, West, Tex. (47-pd) * • — Na lov srnců odejeli minulý týden následující nimrodi z West: Walter Vanžura, Rud. Vanžura a Joe Berger v jedné partii; L. T. Co leman, Jack Archer a James Park, v druhé partii a Fr. J. Hlavatý, Jim Mashek, W. A. Zátopek a Aug. J. Morris, v třetí partii. Honba na srn ce — říkají na jeleny — započala v pondělí a potrvá 45 dní. Jsme zvě davi, jaké budou míti štěstí. ZVLÁŠTNÍ VLAK ŠKOLNÍCH DÍTEK NA VÝSTAV...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

Čechoslovák v Naši jednatelé: Caldwell — John Ťoupal. Corpus Christl — J. P. Houdek. East Bernard — F. V. Urbish. Elk — Mrs. John Šmajstrla. Ennis — Josef Vytopil. Guy — Frank Vrla. La Grange — Jan Hanáček. Penelope — R. J. Černošek. Shlner — John Lukáš Taylor — Frank Kolenovský Temple — O. H. Juren. Hledáme spolehlivé jednatele v jiných osadách. (dz) n Zastaví bolesti svalů. Pro delší trvání, rychlejší úlevu, opotřebte Ballarďs Snow Liniment, který má aktivní součástky, které vykonají více nežil místní úlevy, neb přivede proud oteplené krve a tak rychle odvede bolest z bola- vých svalů, vymknutin, zmoženin aneb bolících zad. Ballarďs Snow Liniment 30c a 60c. Old Corner Drug Store, West Texas, a Ennis Pharma- cy, Ennis, Texas. (2) O PANIKÁŘÍCH OD MASA V POLNÍ KUCHYNI. Šel s námi po převratě na Sloven- sko dobrovolník, kterému jistě pře- zdívali svrabinožka. Vysloužil si po- ctivě toto jméno, poněvadž zasvra- bil opravdu naši rotu. Největší ulej- vák, panikář, oposičník a reformá- to...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

V pátek, dne 20. listopadu 1936. čechoslovák i lidé korunovaní jsou nádoby křehké. O anglickém králi Edwardu vm., který před nedávnem nastoupil trůn po svém otci Jiřím, se tvrdilo, že je jednim z nejvíce oblíbených panov- níků, kteří kdykoliv drželi v rukou žezlo Velké Britanie. Tato velká je- ho obliba byla však otřesena mi- lostnou aférou, jež v minulých dnech vyvolala velkou pozornost na obou stranách Atlantického oceánu. Edward byl již hezky v letech, když nastoupil anglický trůn a po- čestné občany Velké Britanie to dost mrzelo, že stále je starým mláden- cem. Dnes je mu 42 let. Dokud byl jenom následníkem trůnu s titu- lem prinle Waleského, prominul mu anglický národ všechno. Angli- čtí následníci skoro vždy byli veselí lidé, kteří dovedli náležitě užívati svéta. Vybouřili se ale, usadili a byli pak vzorem spořádanosti. Nikdo proto nezazlíval Edwardovi, dokud byl jenom princem Waleským, jestli každou chvíli měl nějakou jinou společnici. Soudilo se, že ho to jed- nou všechno př...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 20. listopadu 1936. Silák v kanceláři. M. Nezvalová U doktora Krasnév tedy nepocho- dil. Když řekl doktorovi, jak a co, a že myslí, že by nějaký lék na to pře- ce byl — doktor se poškrabal na no- se, pak nad uchem a povídá: "Jsi blázen, bratře. Nemožnou věc žá- dáš. Kdybys," povídá, "si přál nádor někde vyříznout, nohu zkrátit nebo slepé střevo vyjmout, posloužím. To za povinný poplatek udělám. Ale ty mi tu mluvíš, že je ti třeba, abys byl vyšší aspoň o čtvrt lokte, a nejen to, ty také žádáš léku, po kterém by tl svaly naskočily, a to, bratře, nejde Není," povídá, "takových léků, ani ten čtvrt lokte ti přidati nemohu Někdo je malý, slabý, a to jsi — od- pusť — ty, někdo velký a hrom- ský. Jak říkám, nádor ti velmi rád odstraním nebo ránu kdekoli zaho- jím. Budeš-li někdy něco takového potřebovati, přijď, jsem lékař, rád pomohu. Ale tobě, bratře, jak vidím, spiše rozumu bude třeba." Tohle povídal Krasněvu doktor a Krasnév musil odejít z ordinace s nepoříze- n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

V pátek, dne 20. listopadu 1936. CechoslovAk nová Československá krát- kovlnná stanice radiová v poděbradech. Předseda "Radiojournalu" pan dr. Ladislav Sourek, který je nyni v New Yorku jako host National Broadcasting Company, sděluje, že nová krátkovlnná stanice v Podě- bradech o síle 24—34 kw vysílá až do konce tohoto roku pokusně na dočasné anténě. Po vánocích bude opatřena čtyřmi usměrněnými an- ténami pro pravidelný rozhlas. Do- sud zkouší se vysílání na těchto vl- nách (střídavě) dle občasného hlá- šení při programech: 49.92 metrů (6.010 kolicyklů), 49.06 metrů (6.115 kilocyklů), 31.57 metrů (9.504 kilo- cyklů), 25.54 metrů (11.745 kilocy- klů), 25.51 metrů (11.760 kilocyklů-, 25.26 detrů (11.875 kilocyklů), 19.70 retrů (15.230 kilocyklů), 19.58 metrů (15.320 kilocyklů), a 13.99 metrů (21.540 kilocykiů). V posledních tý- dnech vysílá se až do změny na 25.- 26 metrech <.11.875 kilocyklů). Pravidelné vysílací doby jsou den- ně od 20.25 do 1*2.30 hodin pro pás- mo evropské a a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

čechoslovák I A Li yj JONES FAMILY GOES 'BACK TO NATURE' IN HILARIOUS FILM HIT. Jones Family travel the trail to adventure and romance in "Back to Nature", new hit coming, Nov. 20th and 21st, to the Best Theatre and heraided aj the best in the hilarious series of the Jones Family pictures. Featuring Jed Prouty, Shirley Deane, Dixie Dunbar, Tony Martin, Spring Byington, Kenneth Howell, George Ernest, June Carlson, Flo- rence Roberts and Billy Mahan, • Back to Nature" is the riotous sto ry of the Joneses on a vacation — a vacation more thrilling, more exiting, and more riotous than your I Z města a okresu. £^2^ — Eduard Kvasnička z Mahaska, own . Kansas, přijel do West v úterý. V For the Joneses don't go vacation- Dallas dlel po tři týdny a odtud vy- ing in any ordinary manner. When dal se na cestu do Corpus Christi a Dad Jones announces that he is Rio Grande údolí, kde hodlá ztráviti going to the druggisťs convention zimní období. at Tranquil Lake, the family an- bl- # # nounce to da...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 November 1936

V pátek, dne 27 listopadu 1936. ČECHOSLOVÁK Všelicos. F. J. M. <" -atuluji novomanželům p. a pí. Fr. Truksoviv' Alvin, Tex., k jejich sdavcé, konané 14. t. m. Nechť o- > Sud jest' vám vž^y přízipv. Nechť ve zdraví, a. spofcejenosti váš život ' Plyne mnohá léta. Taky 1 Tne u nás méli picnic, 15. ■t. m. ve prospěch naší osadni sině. Jest potřeba všelijaké opravy. Pro- tože ale osadnici dělali picnic ve svůj prospěch, většina osadníků zů- stala doma, proto ale snad nějaký j dolar se udělal přec. CIZINCI MOHOU SE UCHÁZETI O WPA CHRÁNÍ SVÉ PRACOVNÍKY. OBČANSTVÍ I KDYŽ DOSTÁVAJÍ , PODPORU. P L. I. S. I j WPA, která zaměstnává 2,000,000 osob na 90,000 projektech po celé F. L. I. S. zemi, řídí se zásadou, že její pracov- Hospodářská krise postihla nejen níci musí býti náležitě poučováni o americké občany, nýbrž i přistého- jejich vztahu k jejich zaměstnání válce, kteří jsou dosud příslušníky a pobkení k účasti na kampannich cizích států. Mnózí sz nich ztratili pro průmyslovou bezpečno...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 November 1936

Čechoslovák V pátek, dne 27. listopadu 1936. Čechoslovák and westské noviny Publlshed every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Moriss, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, ř. i. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sděli se na požádáni. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobni útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. PRESS Toto číslo vydáváme dříve, aby naši zaměstnanci mohli také světití Den Díkůvzdání a odpočinouti si je- den den. • • Do celého světa jdou nyní rozhla- sové vlny z poděbradské stanice Použilo se jich při projevech presi- denta československé republiky při jeho cestě po Slovensku. • * Rozumní státníci a přátelé míru věnují peníze na podnikání a pod pórují je, politikáři znepokojují svět zbrojením a pletichami. Kde li dé zahálejí, ztrácejí národní jmění a upadají do krisi. J * * Umělý ka...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 November 1936

V pátek, dne 27. listopadu 1M6. CechoslovAk Z města a okresu. — V pondělí dokončil svoji po- zemskou pouť známý krajan John Girard st., který zemřel ve stáří 52 let po vážné nemoci následkem vod- natelnosti, trvající posledních šest měsíců. Zesnulý byl mužem vzácné- ho charakteru, měl pouze přátele, neb nikdy snad žádnému nezadal příčiny k rozporu. Vždy si hleděl svojí práce a byl vzorpým a pečli- vým otcem své rodiriý. Rozen byl zde ve West, takže se může říci o něm, že jest jedním z prvních roze- ných v tomto kraji. Pohřební obřa- dy budou konány z jeho domova v 8:30 a z katolického kostela ve West ve středu v 9:00 hodin ráno. Byl čle- nem dvou spolků, a sice K. J. T. a Kat. Dělníka. Zanechává zarmouce- nou mnaželku, jednoho syna, Johna ml., a čtyři bratry, Franka, Leo, Joe a Viléma. Všichni, kromě Leo, jsou usazeni zde, jen Leo bydlí ve Waco. Pozůstalým vyslovujeme naši u- přímnou soustrast. • • — Obavy houstonského otce se v pátek splnily, když poznal mrtvolu svého syna, jenž by...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 November 1936

(Čechoslovák V pátek, dne 27. listonodu 1936. Zprávy ze staré vlasti. Vzrůst ČsL obce sokolské. R. 1935 pHbylo nejvíce dorostu: 13,876. Koncem roku bylo všech sokolských příslušníků 759,916. Na Slovensku přibylo 2,325 sokolů. Moravská káva a čaj. Ve Valaš- ském Meziříčí vypěstil obchodník p. Dadák ve svých sklenicích nejen kávovník s plody, ale i čaj, jehož má asi sto keřů. Moravská káva i čaj domácí výroby jsou výborné. Bohu- žel, mohou se pěstiti jen ve sklení- ku. Přípravy ke zřízení slovenské te- chniky v Košicích byly zahájeny. Zástupci ministerstva školství pro- jednali již na místě samém otázku 0 umístění prvních ústavů nové vy- soké školy. Město dává k disposici budovu bývalé právnické akademie, na níž by byla pořízena nástavba. Pomník básníku Jar. Vrchlické- mu bude postaven v Praze na Kar- lové náměstí před schody, vedoucí- mi ze sadu do ulice mezi budovou techniky a budovou Ottová nakla- datelství. Telefonní ústředna v Brně, která byla' nedávno přeměněna zcela na automati...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

'M." X U I / Vycháá každý týden. ' PŘEDPLATNÉ: Ročně • _ $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. \ \ \ X N, ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto lisí.. ,te prav- du, kterou by ka.:1y *iél védétl. Pouze uvědomělosc. r svorností do- bude si českosl )ve nký lid v Te- xasu uznání a, cti. and westske noviny ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO (No. 6) Entered as second-class matter January 2, 1930, at the post office at West, Texas, under the Act oř March 3, 1879. 5. ÚNORA (FEBRUARYL1937. Okresům bude vráce- na advalorem daň Austin, Tex., 1. února. — Nižší sněmovna dnes dala na jevo velikou většinou hlasů, že jest ochotná vrá- titi okresům všechny peníze, které Stát skolektoval v advalorem dani, určené pro všeobecné vydání. Bude-li tato předloha schválena zákonodárnou, bude to znamenati pro stát ztrátu průměrně asi $8,- 500,000 ročně, která musí býti ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. února 1937. PROLÉTÁ RI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. Pan Kordina nebyl již sebe mocen, vykřikl a prudce vyletěl ze dveří do chodby a zdálo se, že již již se zapo- mene a že Jiřího uhodí. "Kordino, pro Boha živého, pamatuj se," zakřikla ho paní Kordinová a chopila ho za ruku. "Neštěstí naše je již tak dost veliké," promlouvala, pláčem se až zajíka- jíc, "nezvětšuj je ještě nějakým nepředloženým a ne- rozvážným činem, kterého bys mohl pozdě již litovat. Josefinka použila toho okamžiku a jako stín kmitla se kolem, proklouznuvši uvolněnými dveřmi do kuchy- ně. Anastásie běžela za ní a vztáhnuvši obé ruce vzhůru zvolala: "Nešťastné dítě, čeho jsi se to dopustila, jak jsi se mohla takhle zapomenouti?" Až do chodby bylo slyšeti usedavý, bolestný a zoufalý pláč Josefinčin. Jiří sebou prudce trhl. V tu chvíli si řekl: "Teď jed- nej za sebe i za ni, teď nadešla ta pravá a rozhodující chvíle. Je tvou svatou povin...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

Čechoslovák V pátek, dne 5. února 1937. NAŠE POŠTA tl Rád jsem četl vzpomínky Pana, když tluče na bednu, tu najednou se ^^hokárna dvořp.taksi p. a pí. r0^ Ctěná redakce Shiner, Texas. Čechoslováka a Vychopňa v minulých dvou číslech bratrského Věstníku. Znal jsem Vy- chopně co malý hoch, asi v roku j 1874, též Hlavaté, Denščenské a rod Dančáků, Josefa Holce, to byl můj první učitel, rod Slováků, Ječmen- ků, Hříbků, i toho Slováčka, které- všichni čtenáři jeho! > ..... .... „ « _ .. . . , , mu prezdivah Madar a mnoho ]i- O známu ji nového předplatitele ,_t . .. m , . ímonnuat. Čechoslováka, kterémuž se Čecho- slovák zamlouvá, a slíbil jsem mno- hým, že z našeho okolí občas něco napíšu. Že rádi mé dopisy čtou, ale už mě to nejde, když je pěkně, ne- mám kdy a když je deštivo ruka stávkuje. Měl jsem ji před 4 lety v zápěstí ve dvou místech zlámanou. Ještě tužkou to jde, ale zas redak- toři nemají rádi, že si oči kazí, ale já myslím, že když já sedmdesátník to napíšu tužkou bez brýlí, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

we**B^«seM*iWWyM®&&58i8SW6NMEMWi®® V pátek, dne 5. února 1837. Čechoslovák Výkaz. / Ctěné veřejnosti a krajanům, kteří přispěl na oslavu ČESKÉHO DNE, V DALLAS, TEXAS, DNE 19. ČERVENCE 1936. podáváme zde finanční zprávu příjmu a vydá ní, od počátku až do dnešního dne, dne 31. led na 1937. Z první schůze v Dallas 1 Ze schůze ve West, Paní Sviták z Ft. Worth, Jos. Wondrash, Caldwell, H. Úřadovna SPJST., Slovanský Vzáj. Pojišťující Spolek Pan a pí. Lukáš, Westhoff Řád San Antonio, čis. 133, J. J. Krušínský J. Horňák, J. Holásek Dr. Holub Karel Navrátil Aug. J. Morris, Dr. Křenek Vdp. Klobouk Řád West, čís. 36, Slavie. West, Aug. Kacíř Rozprodej knoflíků, schůze Taylor Rozprodej nálepek, schůze Taylor ftád Rovnost, čís. 7, Řád Corpus Christi, čís. 79. Řád Prapor Magnolia, čís. 65 Čechoslovák, za nálepky Jos. Slavík, taj. RVOS., Řád Svornost Jihu, čís. 15, Dr. J. Kopecký Řád Robstown, SPJST., Spolek KJT., čís. 75 C. H. Chernosky, za nálepky Julius Šumbera Čechoslovák Pub. Co. Řád ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

I 1 I í |e íí í. m ík jíc : v ráš icl Dm lo- V Dátek, dne 5. února 1937. ČECHOSLOVÁK Houstonské Kapitolky "A nevíte dne ani hodiny . . . praví písmo, připomínajíc nám ne- jistotu našeho žití, kdy udeří naše poslední hodinka. Budoucnost naše- ho života je nám zastřena nepro- niknutelnou clonou, jíž ani lidský bádavý duch přemoci nemůže, ne- víme věcí příštích, nemůžeme před- vídcti, co vše se přihodí do konce tohoto roku, ani co nám přinese zí- třek. Hle, pouhý vrtoch, či rozmar přírody, přivodivší trochu nadměr- ný počet srážek vlhkosti ve vzduš- né obálce země nad oblastí povodí řeky Ohio a její přítoků způsobil nepředvídatelnou živelní katastro- fu s účinky tak děsivými, že si je a ni nemůžeme představiti, když jsme je na své vlastní oči neuzřeli. Voda a oheň jsou živly, o nichž přísloví se právem zmiňuje, že jsou dobrými služebníky, ale zlými páriy. Nejhor- ší při tom všem je, že člověk sám na sebe si tento bič katastrofy upletl Než přišel běloch do této země, o hromné lány oněch...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x