ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 July 1897

■ ~ V 3i s wam* IM c u å • Svenska Nyheter. STOCKHOLM. Det uppglfvee, att jubileumsfonden skulle till dato uppgå till 2% million kronor. a* *«<« Konung Oscar har af universitetet 1 Rom blifvlt utnämd till doktor "hono- rla causa." Kristina Nilsson, grefvlnna Casa de Miranda, anlände den 20 Juni till huf- vudstaden och tog sin bostad å Hotel Rydberg. Velocipedisterna foro mellan Göte- borg och Stockholm på 25 timmar. Ett folk, som har såna ben, behöfver icke frukta för nÅgot, utom att benen skall bli bättre än hufvudet. Journalistkongressen. — Regeringen har anvisat till journalistkongressen tio tusen kronor, hälften från manu- fakturförlagsfonden, hälften från han- dels- och sjöfartsfonden. Omtanke om arbetare.—Byggnadsak- tiebolaget Manhem 1 Stockholm har olycksfallförsäkrat samtliga i dess tjänst anstälda arbetare uti olycksfall- försäkringsaktiebolaget Skandinavien, hvar och en för 1,000 kr. Dygdens belöning. — Ett konsortium af sex personer i Ljusdal hade öfver- enskommlt att...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 July 1897

T mm • 11 rN \ Amerikanska nyheter. Staty åt Marquette Marquette, Mich., den 15 Juli. — En bronsstaty till minne af upptäcktsre- sanden och missionären fader Mar quette aftäcktes härstädes 1 dag under högtidliga ceremonier. Mycket folk, företrädesvis katoliker, hade Infunnit sig från närliggande platser. Socker och fotogen, New York d. 14 Juli. — Det allmän naste samtalsämnet bland börsmännen handlar nu om den nyheten att det sto- ra Standard Oil-bolaget lyckats för- värfva sig flertalet af aktierna i den Havemeyerska sockertrusten. Sålunda har Rockefeller utslgt jämte sin syssla som oljekung äfven blifva sockerkung. Afliden kompositör. San Dlego, Cal., den 13 Juli. — H. M. Higgins.en här 1 landet välbekant kom- positör och musikförläggare, afled härstädes 1 dag vid 77 års ålder. Hig gins hade i många år utöfvat sin verk' samhet 1 Chicago och samlade der en ansenlig förmögenhet. Han afled dock 1 jämförelsevis knappa omständigheter, till följd af sin stora frikostighet. Hvetegrödan 1...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 July 1897

I • B O | frun och tjänstflickan. (Frun ropar från sängkammaren och flickan svarar frän köket.) — Charlotte, Charlotte! hor länge skall jag vänta? Nå, kära frun, var lugn, jag kom- mer nu! — Ack, för en sådan vedervärdig jänta! — Usch, för en sådan genomtr&kig fru! — Charlotte, gif lillan hennes karamel- ler, Men det skall vara genaBt... hör du det? — Bevars, jag kan väl inte flyga heller. Hon skall väl få, så fort jag hinner e't. — Charlotte, du svarar ju, jag vill ej höra't. Jag tror du retar mig till döds till slut — Om det går in igenom ena örat, Går det väl genom andra örat ut. sig i vattnet efter en medlem af hjor- I vanligen, att huslighet och godhet voro den, som händelsevis fallit öfver bord. | de ämnen som hjälpte dem genom Man befarar att en enastående "akade- misk qvinnobragd" skall locka hoptals I "Blomsterdoktorn" är den senaste unga qvinnor att glömma sin naturliga | tillökningen till doktorsslftgtet. bestämmelse inom hemmet, under fl- kandet efter en liknande utm...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 July 1897

I r i jr" NlUILISTERNA. Petersburgs-mysterier AF- Furst K. V. MK8CHTSCHEB8XI. (2) (Forts. fr. föreg n:r.) Då jag icke hade någonting att göra, Jrirjade jag att lyssna till generalens ord. Han hade synbarligen en svår dröm. Sannolikt drömde han samtidigt om åtskilliga föremål och personer. "Bravo! Bravo! Patti! Pattl!" — Och hans handytor slogo mot hvar- andra. — "En krans, en gyllene krans med briljanter... jag, Jag har gifvlt henne den... Jag, Jag! Hören I? Sen I? SJuttitusen! sjuttitusen!1' — Och håna tänder skallrade. "Det är en sim- pel människa, ack en simpel människa, fen bondlymmel. en tjuf, en utpressare, med allernådigste tillåt..." Här af- bröt han; det förskräckliga snarkan- det och den tunga andhemtningen var gästan förstummad; skärningar med tänderna och tystnad följde... Jag för- skräcktes. Hade han kanske dött?... Jag stod upp och närmade mitt öra ge- neralens hufvud och lyssnade... "Be- varad!" hviskade han mig Just i öronen och i hans ansigte utpräglade sig en qvalf...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 July 1897

: "" \ y;A :s■ i . Varning! * Eftersom många under de varma l^^rne taga sitt pick och pack med gå ut till någon sjö eller flod, Ör att under trädens skugga och vid le svala stränderna glömma lifvets kamp och strid, åtminstone lor några [lagar, btdja vi att få gifva dessa allé tn på epen eifarenhet grundad var- jiing. Det är ej lör giäsl.ga ormar, «om ligga och gassa sig i solljuset all<'e- es bredvid dig, der du sitter; ej hel- er för "bugs" af alla möjliga skap- lader och fasoner, alltid i stånd till itt finna en bar fläck på din hals att lå ned på. Åh nej, det är alltför impelt. Hvad jag ville säga—och ag har stora skäl derföre—är: tag ej Ti^kt metspö med dig! För din egen remads, för ditt sinnes ro skull, tag let icke med! Ja, för dina barns, lin hustrus, dina vänners skull lem ta det hemma, om du ej vill förstöra rlädjen för dem och besvika deras fopp. Jag var nog dåraktig, att som så nånga andra, gå åstad och köpa mig :tt 75 cents metspö i tre delar, med ina; tofs, flöte, et...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 July 1897

:e ' % ■>&*■ ■ AUSTIN. "Texas Postens" kontor flyttadt. Vi vilja härmed till våra ärade vän- ner och prenumeranter tillkännagif- va, att vi denna dag hafva flyttadt v&rt kontor och tryckeri till nummer 203 East Sixth street, en trappa upp. Lätt att finna, ty det är snedt öfver gatan från Driskill hotel. Vi inbju- da alla att komma till oss uti vår nya och rymliga lokal, der vi på det hjert- ligaste vilja emottaga alla Texas Po stens gynnare och vänner.—Red. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kollektera för Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville geenhändlgt insända sin prenumeration. Tillbaka till staden igen. M is-s Ce- cilia Goldstein, som en tid varit ute vid Fisk ville på besök, är nu åter tillbaka i staden. Hon har varit saknad af sina många vänner under den tid hon varit borta; men dessa äro nu glada att fått välkomna henne tillbaka. Förändrad tåjjtid. International & Great Northernbanan har en ny tid- tabell, hvilken trädde i verksamhe...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 August 1897

1 w> I m ■ i TEXAS /ö 7 Isv* Q POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 69.) Austin, Texas, Fredagen den 6 Augusti 1897. Vol. 2. "Jäg är så kry i hågen." Jag kan ej mod att sörja Och taga dagen tung; , Jag vill af 1 ifvet, njuta, Ty ännu är jag ung. Jag önskar glädjen smaka i Och nöjet pröfva på, Tids nog de dagar komma, DS man kan tråkigt få. Jag dväljes, ack, så gerna, I glada vänners lag, Oob hör jag undra skämta, SI skämtar äfven jag. Jag på supé och sexa Går gerna med en vän Och är jag stadd vid Kassa, Så bjuder jag igen.... Jag tager de i nöjen Af allehanda slag; Jag tycker om att sjunga, Och derför sjuneer jag. Jag sjunger glada visor Och lekande ballad Och tar vid Rosas fönster Ibland en serenad. I tékonselj bland tanter Jag gerna sitta vill, "Bondtolfvi" kan jag spela, Ifall det så bär till. Jag kan med flickor dricka En skål i lemonad Och taga helt allena En månskenspromena 1. Jag är så kry i hågen, Jag är så glad och fri— Och jag ka...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 August 1897

1^1^—— . . V: IT WBM UBMKMSI rr >rW~-'-r ■■' *■—'■ '"*** r fh milLjSTERHA. Petersburgs-mysterier — af — Furst K. W. JlESCHTStHEKSKI. rl y H f *"• (3) (Forts. fr. föreg. n:r.) — Ahja, lyckan har varit mig en. smula bevågen. — Och till och med mycket? Du har uppenbarligen mycket att göra. — Tämligen mycket, min bäste, man får aldrig någon ro. Om Jag skulle öf- vertaga allt, som erbjudes mig, hade Jag en förmögenhet af tre och en half millioner; men jag fir en måttlig män- niska, detta år har jag förtjänt bara sjuttiotusen rubel. — Hur mänga processer har du haft? — Icke så många, på det hela sett: två mycket äfventyrliga vid kammar- rätten, och fyra enkelt äfventyrliga vid civilrätten. lag har vunnit alla. — Och du antager hvarje process? — Ja... emedan om jag icke antoge den, en annan tager den, och det är icke min grundsats, att låta andra rikta sig på min bekostnad. — Hin! Du har äfven blifvit en cy- niker! — Ja, det har jag blifvit, min bäste, det har jag blifvit... och du Icke...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 August 1897

1 Svenska nyheter. i > • D STOCKHOLM. Sveriges tidningar utgöra f. n. till antalet 293, af hvilka 42 inkomma i hufvudstaden och 251 i landaorten. Af dessa utgå två 12 gånger i veckan, tre 7 gånger i veckan samt fyratiotre 6 gånger i veckan. Drottningen fy Ide den 9 Juli 61 år. Dagen firades med öflig flaggning och salut, och utställningen stod nog så fin i sin flaggskrud från föregående dag, som var Rysslands speciella dag, fast nu naturligtvis de svenska dukar- na kommit allmänt till heders igen, En svensk tidningssamling i Ameri- ka. — En tidningssamling, bestående af profnuminer och nr 1 af flere hundra •olika svenska tidningar, deraf de flesta nu upphörda, har i dagarne genom en härvarande antiqvitetshandlare sålts till en svensk-amerikansk journalist. Den bekante missionären F. Franson har efter sin inspektions- och rundre- sa till de olika misisonsfälten i Kina, Japan, Amerika och andra länder åter- kommit till Sverige. Efter att ha be- sökt olika platser samt åtnjutit en t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 August 1897

":v: VMUJV m i AUSTIN. r L i v*'j[ •)/ m 1' "Texas Postens" kontor flyttadt. Vi vilja härmed till våra ärade vän- ner och prenumeranter tillkännagif- va, att vi denna dag hafva flyttadt vårt kontor och tryckeri till nummer 203 East Sixtli street, en trappa upp. Lätt att finna, ty det är snedt öfver gatan från Driskill hotel. Vi inbju- da alla att komma till oss uti vår nya och lymliga lokal, der vi på det hjert- ligastevilja emofaga alla Texas Po stens gynnare och vänner.—Red. Mera vatten i floden. Under gång- na veckan har v-ttnet > floden stigit öfver en fot; och ehuru det för till- fället ej stiger högre, väntas dock att så skall ske snart. Gamla krigare försörjda. För när- varande finnes det 196 gamla vetera- ner i ,(the Confederate Home", hvar- est de gamla krigsbussarne på det mest omsorgsfulla tätt skötas och förplägas. Dödafall. John Hay, en gammal stadsbo, dog i söndags eftermiddag i sitt hem på East 8th street.—En an- nan Austinbo, Geo. Graham, dog lör- dagsnatten i Byr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 August 1897

wJmk D TEXAS a ■ * •• POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING 3) r JOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 70.) Austin, Texas, Fredagen den 13 Augusti 1897. Vol. 2. No. 18. Gamla köksan. Man frun I huset krusar för, För dottern strängar man sin lyra, Man guvernanten blomsterströr, Men plömmer kökets lilla myr . För henne vill jag denna gång Ett qväde fram ur pennan pina. |<?ag egnar enkom denna sång Åt gamla köksan Anna Stina. Hon är ej någon skönhet alls, Har bruna kinder, händer grofva. År bred om skuldra, tjook om hals Ooh rund för reBten som en rofva! Men när mnt låga, gul och Må, De yppigt hvälfda kinder skina, Så är hon Inte ful ändå, Vår lilla rara Anna Stina. Hon vet ej, att förnämt det är Och hörer till den fina smaken Att ha en konstgjord atmosfer Uti de bonade gemaken Hon skiljer knappast tobaksrök Från "Rose", "Reseda" och "Farina" Men att en biff skall lukta lök, Det vet den gamla Anna Stina. Hon vet ei, om bland gran ooh fur En tjäder skjules eller metas, Om haren är ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 August 1897

riMMMWWl I 'l lil „IV1 4Mf%i T4, T i r V 1 i' jr V i Amerikanska nyheter. Indianer dödade. Reno, Nev., den 28 Juli. — En af de svåraste olyckshändelser som någonsin timat på Texas Patiflc-järnvägen sked- de 1 dag sex mil vester om Reno. Hela t&get blef vrak vid en urspårning o. af 15 Indianer som åkte 1 bagagevagnen dödades 12 ögonblickligen. Storm t lowa. Keokuk, la., den 23 Juli. — Ett sky fall med Åtföljande åska brast i afton öfver staden och omnejd. En man träf- fades af'blixten och dog. Flera bygg' nåder ramponerades betänkligt. Det var ett af de svåraste oväder som hemsökt denna trakt på åratal. Frän sjlln. Marquette, Mich., den 27 Juli. — Un- der stark tjoeka sammanstötte de båda ångfartygen Mariposa, på väg till Two Harbors, och Selwyn Eddy på väg till Sault St. Marie. Båda fartygen rampo- nerades svårt och om ej vindstilla her- skat skulle båda ovilkorligen hafva fö- rolyckats. Skadan å de båda uppskat- tas till $40,000. En faders ti 11 m <1. Palmyra, Mo., den 23 Ju...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 August 1897

I Svenska Nyheter. STOCKHOLM. I Alffurstens palats ha förberedelser- na redan Börjat för prins Carls och prinsessan Ingeborgs Intåg. Det unga fursteparet skall bo 1 den våning, scm hittills innehafts af prinsarne Carl och Eugen tillsammans. Ett amerikanskt turistsällskap, om 18 personer från New York, anlände den 12 Juli till Stockholm från Norge. Bland dessa märkas flera högre militä- rer samt börsmagnater. Efter tre da- gars vistelse i vår hufvudstad begaf sig sällskapet till Ryssland. Jacques Lamms pris, som hvart tred- je år skall tilldelas "författaren till det bästa och värdefullaste arbete på de bil- dande konsternas eller konstindustri- ens område, som — författadt af svensk man eller qvinna — under ifrågava- rande treårsperiod utgifvits 1 tryck," "har af prisnämden tilldelats hr Olof Granberg för hans 1896 utgifna arbete: "'Drottning Kristinas tafvelgalleri på Stockholms slott och i Rom. dess upp- komst och dess öden ända till våra da- gar. En historisk konstkritisk under- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 August 1897

* ■**" ( t Jet f r ■ ; I -yr " "-tmnimf ti 11 £ I i i TEXAS POSTEN. flynets oeh Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) PubllHhcd every wook, lo Austin, Texas, by the Swkdihh American Publibhino Oo. The only swedish paper in Texas, and the ©est ad vertlsing medium to reach this class f citizeub. M. J. Knape Manager. O. J. A. Knapb, General Agent, **+&&OOOC&OCOC<>OGGC<X?X>Z<i$GGOCOOCC<>OCCC<X>OOOC. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - - 81.00. Ett hälft år - -- -- -- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen ur betalbar 1 förskott Obh penningar böra sändas medelst "Po- Stal Note", "Motvy Orcers" ellerl 2-cents frimärken under adress. TEXAS IFOSTEISr, SOS Kast Bixlh St., Austin, Texas. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Japan vill ej hafva Hawaii, nej, icke om de finge det till skänks...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 August 1897

(é t • • i • BREF FRÅN ALLMÄNHETEN. Ett fjerdedels sekel. Tjugofem ilr ur ju endast en droppe i tidens stora ooean, men detta oakudt måste man medgifva att detsär en gan- ska lång tid för en person, som utan af- brott innehaft en tjenstebefattning i ett fjerdelels århundrade. Pörllden förste Augusti var det iemt 25 år sedan vår gemytlige landsman och vän John August Lundin här i Austin beträdde sin plats som vaktmästare i Texas State Treasurer Depitrtmenr,. Un- der alla dessa år har han fullgjort sinn skyldigheter på ett sådant fält, att han bar i högsta grad vunnit, srtväl kamra- tc aktning som förmäus förtroende. Utom vaktmästaresysslan hir han ofta varit samma departements inkasserare, och milliontals äro de dollrar han som sådan har uppburit och hemfört till Uas- sahvalfven, och troligen finnes ej någon svensk i Texas, som sett och omhänder- haft så myoket penningar som herr Lun- din. I tjugofem år! Tänk om det hade va- rit! gamla kära Sverige! Tänk hvilken skilnad mellan der oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 August 1897

JL ,v,. ..-♦j, * mmm f** m t]LäVd%;;y ' H -Tys !li,i '' BimLlSTERM. 1'etcr.sburgs-niystcrittr I penningar, och återväckte minnena af -AK— .Furst K. W. ME8CHTSCHEBSKI. (4) (Forts. fr. föreg. n:r.) I detta ögonblick öppnades dörren och Tschistlllns moder syntes 1 den- js Simma. — Stig in! sade hon. Stig in. Jag må- .ste tala med er. Nlsow trädde in. I moderns ansigte iitpräglade sig bekymmer. — Ni har icke sett Wolodja? frågade hon. — Nej, svarade Nisow, jag kommer dagligen hit och kan omöjligen träffa honom. Hvart har han tagit vägen? — Jag vet det icke, jag börjar bli mycket bekymrad för honom. Han är uppenbart mycket begifven pä drycken- skap, han är sig alldeles icke lik mera, kommer hem nästan om morgnarna, uppehåller sig alldeles icke hemma, och två gånger har han förts hem fullstän- digt drucken. — Huru? Nu i dessa dagar? frågade Nisow med bekymrad min. — Ja, ja, men i synnerhet nu! Nlsows misstanke stärktes. Han be- slöt att invänta Wolodja Tscfilslllins återkomst för att utgr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 August 1897

™ .. ' - ' '.-V ' i: ■ Vt i naturen. Ut i naturen och lef på nytt, Du nittonde seklets son! De tusen bekymmer ditt sinne brytt, Dem skynda en stund ifrån! Och hvila bland blomstren ditt trötta värf. Och stärk din sjuka, din stackars nerv Med knoppande furors dofter. Ut I naturen och krafter vinn, Du öfverkulturens son! De tusen problem, som plåga ditt sin', Dem skynda en stund ifrån! Och svalka med fjallarnes friska vind Din heta panna din bleka kind! Friskt upp på sommarens kullar. Ut i naturen att njutning få, Förfiningens mätte son! De konstlade fröjder, som kostat så, Dem skynda en stund ifrån! Programmet, som vållat sä mycket be- svär, Att skapa begär och fylla begär, Det strykes i furorna sköte. Ut i naturen och verklighet lär, Du forskningens trötte son! Dem skynda en stund ifrån! Systemernas börda din ande bär, Teoriernas torra och beniga kif Byt ut mot sprittande, svällande lif Under lindars och björkars kronor! Ut i naturen en stund också, Du mödornas härdige son! Fabriker...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 August 1897

*' % . • - > ;VL ÄÄf$38r C Jr * i* „ , gliiwr > 'ii' 'Sw! IHTiillliMT AUSTIN. u n I H NI 3 > II M !l: I | "Texas Postens" kontor flyttadt. Vi vilja härmed till våra ärade vän- tier och prenumeranter tillkännagif- ■va, att vi dennt dag hafva flyttadt vårt kontor och tryckeri till nummer to;j East Sixtli Mreet, en trappa upp. Xätt att finna, tv det är snedt öfver gatan från Driskill hotel. Vi inbju- da alla att komma till oss uti vår nya och rymliga lokal, der vi på det hjert- ligaste vilja emofaga alla Texas Po stens gynnare och vänner.—Red. R«v. E. Severin från Fort Worih kommer att predika i Svenska M. E. kyrkan n sta söndags afton, den «5 Augusti, klockan 8:15. "Wn-n Vnftp tjufven. Po'iskonsfap lame arresterade Willie Chatman, en neger, anklagad att hafva stulit Jo- nas Cohens ur, såsom på annat ställe ■omnämts. Det stulna uret påträffa- des i negerns säng. förändrad tågtid. International & <Jreat Northernbanan har en ny tid tabell, hvilken trädde i verksamhet den ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 August 1897

m, m fSfr'.£ri TEXAS POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 71.) Austin, Texas, Fredagen den 20 Augusti 1897. livad man kan bli. Om iciin tanker öfver, fl ti ti s det myckel mun kan bil,— fast man e.i behöfver minsta granl geni: Man kan bli förbluffad öfver saker, som man ser, . . och man kan bit knuffad biide upp och ner. Man kan midt. i natten, stundom, blifva desperat. Man kan b i "i hatten", och man kan bli "flat". Man kan bli becåfvad med en liten vlgselrinsr. Man kan bli förlofvad Och bil—ingentinsr. Man kan bli förlänad öfver mjöl och spanmålspris— Man kan blifva hånad.... Man kan bli polis. Man kan bli bedragen ofia no,' på Ljunglöfs snus. Och man kan bli ivagen i ett varm badhus. Man kan bli bekikad, fast man osedd vara vill; och man kan bli "pikad", fast man "bjuder til.". Oösia. KRÖNIKA. För Texas Posten. Ja, nu äro vi ändtligen der, eller rättare: vi hålla på att komma fram dit. Hvart? frågar någon. Till de goda tiderna, vet jag. Åt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 August 1897

— Amerikanska nyheter. Drunknade. Moline, 111., den 9 Aug. — Charles Alfred Johnson å 515 5th av. omkom 1 floden 1 går genom drunkning. Han var 27 år gammal och efterlemnar hustru och två barn. Lycklig barfoting. Sumner, Wis., den 6 Aug. — En liten gosse som roade sig med att plocka musslor i Crawfish-floden 1 går fann en mussla som inehöll en ljus purpur- skiftande äkta perla värd $250. Alla människor omkring rusa nu till floden att ilska perlor. Spilda llfvid eldsvåda. Chicago den 6 Aug. — Tre brandsol dater dödades och öfver 20 jämte flera åskådare skakades vid explosion af uppkommen gas vid en eldsvåda i en af North western-banans stora spanmåU- elevatorer härstädes i går afton. Ga- sen producerades af hettan i spanmåls- lagret och vid explosionen utstöttes väggarna, hvarvid den enas spillror slungades öfver de olycklige. Förlusten af magasinet och skadan å lagret upp- skattas till $400,000. Vulkaniskt, utbrott och spilda lif. Tacoma Wash., den 3 Aug. — Frän Filippinöarna har un...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x