ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

— 341 — Bollingsby & Comp. Když Tom Snyders, hlavní po-' kladník světového závodu "Bol- lingsby & Comp." (káva, cukr a i osadnické zboží en gros*) poprvé j byl požádal za ruku slečny Marthy, j dcery svého chefa, poklepal mu j pan Samuel Bollingsby blahovolně | na rameno a vyjádřil se následo- vně: "Dobře,milý Tome. O této otáz- ce budeme miti ještě kdysi promlu- viti. Nyní však jděte a pošlete mi výtah z účtů firmy Pinloko a sy- nové. Tom Snyders se uklonil a vzdálil se. Rok na to se zase ohlásil u pana Bollingsbyho a znova požádal o ru- ku slečny Marthy. Pan Bollingsby nevzhlédl ani od svých papírů, nýbrž zamumlal, jak následuje: "O takové hlouposti si promluví- me, až bude Santos na stopěta- sedmdesáti." Tom Snyders se opět uklonil a vzdálil se. • Tři roky trvalo, nežli stoupla ce- na santoské kávy na stopětasedm- desát. Touže chvíli, když došla telefoni- cká zpráva z plodinové bursy, ve- šel Tom Snyders do kanceláře páně Bollingsbyovy. "Pane chefe, Santos je na sto- pětas...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

342 — Engle, 7 Června. — Bratři a se- stry! Často mně přichází dopisy s otázkami na některé články našich stanov. Některé rtázky jsem již ví- cekráte zodpovídal, tedy se domní- vám, že více bratrů stanovy nepo- chopuje. — Aby tedy ooy otázky byly všemi Členy pochopeny, budu na příště více důležité podávati prostřednictvím orgánu. Bratru Martincovi na dopis od- povídám, že: dítky členů bez roz- dílů stáří anebo pohlaví mohou býti přijímány btz vstupného, nechť jsou vdané aneb ženaté. NaŠe sta- novy čl. i., Hl. IV., nečiní tu roz- dílu. Br. H. — Člen, který dostane více jak 3 Černé kuličky, t. j., hla- sy proti jeho přijetí, má býti zavr- žen, avšak po 6 měsících muže se opět o členství hlásiti. —Vizte Hl. 111. Čl. 6. —Vy píšete, že proti o- nomu čekanci byly záporné hlasy vrženy z osobní msty atd., a tedy Že on by se rád u jiného řádu se svou lékařskou listinou uvésti dal. To by se protivilo stanovám; žá- dný řád nemá jej právo přijati do šesti měsíců, po kteréž době se může jinde hl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

343 - dnání opodstatnili některými články [ bratři a sestry, by se do schůze té- našich stanov — těm všem odpou- i to dostavili. Za tím účelem také vy- štím ty jejich projevy; oni neví, co zívají se bratři a sestry, kteří maji činí. Avšak bratři, dříve než bude- své přátely a známé, by je k této te opět psáti, pište a opodstatněte schůzi pozvali, neboť schůze tato své důvody dle stanov. Nevím, jak j bude každému přístupna,aby mohli můžete přizvukovat každé nepra-' býti i nečleni přítomni přednášce. vosti, aniž byste vyslyšeli všechny „trany a pochopili, oč se skutečně jeuná. Já co předseda H. f< jsem povinen stanovy hájit a vás napo- mínat, abyste i vy je šetřili, nechť se vám to líbí neb ne. Co sjezd u- jedná, nedá se několika jednotlivci zvrátit. K tomu je zapotřebí dvou třetin všech členů v řádném hlaso- vání. Nesmíte se domnívat, když vám se některý článek nelibí a va- še pohodlí by to vyžadovalo, aby změněn byl, že hned na návod ně- kterého tlučhuby máte právo jej obcházet n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

./Ti jr —j— Stálou prací k pokroku. Naše Slovanská Podporujíc! Jed- nota Státu Texas zbudována je na těch nejlepších základech a posky- tuje všechny výhody, jaké nalézti možno i v těch nejmodernějších spolcích amerických. Ve S.P.J.S. T. každý jednotlivý člen vidi z vý- kazů čtvrtletních, jak a kolik peněz řádových bylo upotřebeno. Dobrá a šetrná správa naší Jednoty jest uznávána, kdekoliv řeč naše zní a proto také členů hojně přibývá. Zejména je potěšitelným, že mladí členové, náš dorost a naše naděje, k S.P.J.S.T. se hlásí. Jednota naše skytá stejných prav obému pohlaví, ale ovšem zároveň též ukládá stejných povinností. Oná má systém platební, kterýž umožňuje bez průtahu poskytnutí peněžité podpory pozůstalým v pá- du smrti členů. Ona má sprave- dlivé roztřídění platu dle stáří. Ona má záložní fond zabezpečující její trvání a zajišťující členům výhody spolku, nechť osud jejich ve stář! jest jakýkoliv, Dále pracuje Jednota naše o po- vzncšení ženy, neboť ženy uvědo- mělé jsou nejlep...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

- 345 číslo l>4. Plum, 28. května Zděluji ct. bratřím a sestrám, že nový řád Pokrok Plumu, íís. 64. S.P.J.S.T. byl uveden do Jednoty dne 27. kvě- tna. Následujte! jsou jména zaklá- dajících členů a členkyň: Pavel F. Januš a manželka Fran- tiška, Pavel P. Matocha, Josef J. Kořenek a manželka Anna, John Kořenek, Josef F. Pšenčík a man- želka Aloisie, Richard Hanáčík, Frank Laštovica a manželka Rosa- lie, Frank A. Kořenek a manželka Františka, John A. Vašina, Seve- rin Pavlas a manželka Františka, John J. Matocha a manželka Anna, Anežka Pšenčík. Přestoupli členové: Albert Pšen- čík od řádu čís. 1. Čekanci: paní Anna Šťastný. Všichni zhora uvedení byli při jati na pojistné po $1000. Následující bratři zvoleni za úře- dníky: Předseda F. A. Kořenek, dozorce J. j. Matocha, tajemník J. A. Vašina, účetník Alb. Pšenčík, pokladník Fr. Laštovica, prňvodčí Severin Pavlas, vnitřní stráž Jos. J. Kořenek, venkovní stráž John Kořenek, důvěrník F. A. Kořenek. John A. Vašina, taj. Wallls, 23. květn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

- 346 — Fayetteville, 8. června. — Žá- dám Vás, abyste mi poradili, co dávat hříběti rok a dva měsíce sta- rému, jež dostává do zadních nohou křeče. Jak to vyléčiti? Co se týče úrody, dosud vše pěk- ně roste, ale jestli nedostanem ten- to týden dešť, tak komu lehce sklí- díme. Bramborů se tu moc neuro- dilo, také zelí všichni nebudou mít; jen ranné je dosti dobré, pozdní uschlo. Sena je také málo. Již rok nám nezapršelo tak, aby voda šla brenžemi. J. K. Odp.—Křeče u hříbat vyskytují se z rozličných příčin, hlavně z reumatismu a pak následkem na- hromadění se červů v žaludku a střevech hříběte. Namažte hříběti stažené svaly následujícím mazá- ním: Chloroform i oz., mýdlového linimentu (soap liniment) 4 oz. Po tomto namazání křeč povolí, ačko- liv povolí též často, když zvíře ku pohybu přinutíme. Je však důleži- to, abyste se přesvědčil, zdali ze zvířete nevycházejí červi. Zárodky červň vyskytují se nejvíce v lejnu koní a při pasení na místech, kde se koně pasou, dostanou se i do vnit...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

347- East Bernard, n. června 1 Tímto se uvědomuji všichni členo- vé H.\.O.S. osady East Hernard. č. 21., aby se v plném počtu dosta- vili do scliňze v neděli dne 17. čer- j vna, která se bude odbývat ve Ško- le Middle Bernard. Jest žádoucno, aby se všichni dostavili, poněvadž pokladna se za posledního čtvrť roku takřka vyprázdnila. Který člen se nedostaví, podléhá pokutě, od které mu jen důležitá omluva pomfiže; neboť obyčejně ti členové, kteří málo nebo nikdy do schůze nepřijdou, nejsou s ledačím spoko- jeni. Ant. Večeřa, taj. V tomto čísle naleznou čtenáři naši oznamku p. C. G. Krueger-a z Kellville v okresu Austin, jenž u- chází se o úřad okresního soudce tamtéž. Pan Krueger narodil se v okresu Fayette, kdež bydlil až do roku 1898, od kteréž doby zabýval se právnictvím v Bellville. Jeho 0- tec, rolník byl jedním z prvních 0- sadníitu v okresu Fayette a také jedním z nejlepších tamnějších ob- čanů; též syn jeho vyrostl při polní práci, obdržel však dobré vycho- vání a vzdělání, ta...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

348 — Caldwell, 26. května.—Dne 20. května 1906 nás řád Rovnost, číslo 7., uváděl několik sester a při té příležitosti br. Josef Wondráš od řádu Nový Tábor k bratrům a se- strám promluvil, kterouž řeč při- kládám, byste ji uveřejnili. Děkuje- me br. Wondrášovi za tuto ochotu. Po obřadech uváděcích jsme měli oběd, který naše sestry připravily. Každý se výborně bavil. Jos. Dušek, jr. Řeč br. Wondráše. Ctěný předsedo.! Bratři a Sestry! Kdyby spolková láska udržela veškeré lidstvo pohromadě,jak krá- sný by byl tento svět, v němž by pak nebylo více srdce bolu, pak by nebylo více žalu a žárlivosti, pak by nebylo více samolibosti, sobe- ctví, a pak by též nebylo bídných a špatných snah a pak by též nebylo více žádné hltavosti a boje o zisk; zkrátka krátký život náš na tomto světě by byl jak líbezný sen a pří- jemné bytí místo ustavičného boje, jaký nyní panuje. Kdyby mohla spolková láska změniti naše životy od ustavičného boje o bytí a exsistenci, pak by jen jediná snaha všech pravých a do...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

— 349 — Smetana, 27. května.—Některé případy vyhoření jsou tak podezře- lé, že už to budí veřejnou pozor- nost a zavdává příčinu k uvažová- ní. Vystěhování z domu jeden den a nejbližší noc už berou stavení vě- try s větry — vždyť to bude nahra- ženo. V březnové naší shcůzi bylo živě rokováno, jak by se dalo podo- bným případům zabránit. Někdo se vysloví: Já ten domek už nepo- I třebuji, nájemníky držet nebudu,— a v zápětí kohout na střeše kokrhá: Ku-ku-há — to neudělal já! — Jisto je, že p. Wotipka za onoho času jeho moci, kdy jeho reputace ne. byla pocuchána a měl onu velemoc majetky pojišťovat, bral pojistky tak vysoko, že to přesahovalo cenu majetku. Co pak se starým spu- chřelým domkem, když má tak vy- sokou cenu v pojištění. Nechť jde na onen svět, však mně jiní pomo- hou! Pan W. ani mnohé stavení neviděl a pojistil je dle dobrozdár.í majitele. Nu, dbal o prospěch spol- ku a ještě více o svou kapsu. Seskupili jsme se v pojišťujíc! společnost, aby se pomáhalo oněm ) nešťastníkům...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

Stav půdy a její úrodnost. Pod úrodností půdy představuje- me si z pravidla bohatství rostlin- ných živin v ní se nalézajících. Ná- zor ten však není správným, neboť bohatství toto není nikdy samo o sobě známkou úrodnosti. Lučebníci nám poví, že mnohá půda obsahuje nadbytek látek, jež slouží rostlinám za potravu, ale přes to přec nemá pro rolníka ceny, poněvadž nerodí. Bohatství živin rostlinných musí provázeno býti žádoucím fysickým stavem půdy, aby tato mohla nazý- vali se půdou úrodnou. Hlavní podmínky žádoucího fy- sického stavil půdy jsou: Náležité složen! půdy vzhledem k velikosti součástek, které umožBuje pohyb vláhy, nejdftležitějšího to činitele při výživě rostlin, neboť bez vláhy rostlina neroste; voda je to, která rozpouští v zemi různé rostlinné potraviny a vsakuje se s nimi do listů, odlaidž se vypařuje, zane- chávajíc živiny zde, aby tu byly ro- stlinou zpracovány a zažity. Půda, sestávající ze součástek příliš hru- bých, vláhu propouští, a tato klesá nezužitkovaná do ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

351 Drůbeží hnůj. Hnůj z kurníků má se co možná | nejčastěji odstraňovati, jednak aby j se v kurníku zachoval-čistý vzduch, i jednak proto, že trus obsahuje mno- ho kyseliny fosforečné, dusíku i | drasla a je proto velmi cenným | hnojivem. Třeba jen pečovati o to, j by cenné, prchavé součástky Čpav- kové se udržely, za kterýmž úče- lem se kurník vysypává sádrou, vápnem, rafcelinou, popelem aneb aspoň suchou zemí. Čím častěji se to děje, tím lépe, nejlépe každý den. Tím spůsobem získáme od každé slepice ročně 10 liber hnoje, jejž třeba na vhodném krytém mí- stě dobře usuŠiti a později roztlouci. I Dává-li se tento drůbeží hnůj do! kompostu, je o to kompost cennější, i zejména ku hnojení luk. Pro za- hradní hospodářství doporoučí se jiný spňsob upotřebení drůbežího trusu. Čistý trus vsype se do velké kádě, poleje se vodou a když se rozmočil, rozmíchá se. Na podzim neb i v zimě, když nemrzne, vylé- vá se hnojňvka tato na záhony, na něž pak z jara vysazuje se cibule, | por, mrkev, salát...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

— 35a -- Obzor Hospodářský. Časopis vínovaný rolnictví, zahraď- j nic tli, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvim. Vychází 1 n 16. fcnždilio měsíce. z ligrosu (vičenec) jc-st zlatožlutý, fenyklový jest zahnědlý, a konečně med z vřesu (brasy) jako .sbírají včely poblíže a v lesích jest hnědý až tmavohnědý. Předplatné ročně 6o ctň. ; Zasilit se jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The onlv Agricultural and Horticultural' (onrnal in the Bohemian language i in the South. Pilliske! seiiiiiiimitlily Dy F. Fabian. Advertising rates on application. Entcrai as second-c/ass matter in the \ Ha!/ettsviUe, Texas, post - ťffice. DOSVĚDČENÍ. Floresville, 30. kvét. —Tuto do- svědčuji, že jsem přijal peněžitou í podporu pro bratra Karla Svobodu, { na úmrtní rozpočet fcíslo 96. sestry jí Marie Svoboda, od následujících1 řádil: 41 Čís. 41 ■ 24., 31.. 32- 33- ■ 34- 35" 36. 37- 38.. 39- 40. ■ $ 10 9 19 5 10 8 7 22 17 7 42' 43- 44' 45- 46. 47 • 48...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

OBZOR. ROČNÍK XV. HALU-TSVILI.E, TEXAS, 1. ČERVENCE 1906. DRA, FORMANKA LÉKY i Na prodej ve všech obchodech s léky. Hra. ťorimíitkn Mnmidoru. f i* *1^ *5* •*- *1* •!* *5* *5* *1* ČÍSLO 23. D^e^-:-^0^©©^G^-:-^(£^a J. I). STOKES, I; A, L, Mondrick, M, D,! camiwell, texas. Ij ieský líkni-11 nuiliojiť, * slavný holky vanružltel. Jest připraven z Čistých bylinných současti-k zvh\ tě vybraných k tomuto účeli u jest odporučen lékařskou vedou Jakožto lék proti prudkému a chronickému kataru, prii- duSnice. kutil, usstuzenliiám a chřipce. dlspep- sii, nezážlvnostl. ztrátě chuti, pálení srdci*, cho- robo Jater a ledvin, zácpě. llrii/htově nemoci, lna- larll. horečce zimnici: ulehči okamžitě kolice, léčí nervosnost a vSeobecnou mdlost: nemá sobě rovna pil ženských nemococb. Cena lahve ?1. Sest lahvi za #5.01). Dra. Formánka Acoptiue jest výtečný lék na čerstvé rány.zastaralé bolesti, vředy, boule, vyraženlny. uhry. katiirh v nose a v krku a výtečný" lék k vypláchováni list, nepřeko- natelný lék...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

- ři54 - Bryan, 25. června. — Do řádu Bedřich Smetana, čís. 39., uveden byl H. F. Šťastný dne 16. května. Počasí je teď až příliš krásné, jen že moc suché. Korný zaschly a j bavlna je taky místy již zvadla a hodně opadává. V poslední schůzi našeho řádu byl podán a velkou většinou členil přijat následující návrh: Řád Bedřich Smetana podává všem řádňm S. P.J. S. T. na uváže- nou a k promyšlení, aby se platil úmrtní poplatek každý měsíc, co- koliv na každého člena připadá. Náš řád Bedřich Smetana po dů- kladném uvážení uznal za dobré, aby se platil každý měsíc patřičný úmrtní poplatek, a podává všem naším spolubratrům na uváženou, že ačkoliv máme teď peníze v po- kladně přebytečné, přece kdyby se stalo — což jest i k očekávání — a následovalo mnoho úmrtí za sebou, poněvadž jednota stárne a zároveň též i stárnou její člcnov—pokladna naše bude vyčerpána a na nás po případě připadne platit dvojnásob- ný poplatek, to zajisté se nám líbit nebude. Víme, že mnoho členů bude proti tomuto návrh...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

"Račte dále. Toho večera litovala pani Kor- nelie Sartofová, že šla do divadla. Neměla ani tušeni, že to je takový ^ frivolní kus. Cítila, jak právě při místech nejchoulostivějšich pá- travě zabodávají se do tváře jej! zraky několika sousedů, jakoby chtěli vyčisti, co ona pikantnostem jeviště říká. A zrovna provokativně ji stopoval s kukátkem v ruce ně- jaký plešatý protiva z lože, který ani na chvíli s ní očí nespouštěl. Vrhla mu několik opovržlivých po- hledů, ale marně. 1 rozhodla se, že po druhém jednání z divadla odej- de. Jak opona spadla, opustila švé křeslo a všechna pohněvána, dala se kvapně obléknouti garderobiér- kou a odcházela. U východu z di- vadla všal setkala se opětně se slí- divými zraky onoho protivy z lože. 9 Byl také na odchodu, patrně, aby ji pronásledoval. Sotva že učinila několik kroků, viděla, že skutečně k ní jde. Jaká neslušnost. Co si o ní myslí? Jako každá žena příliš dobře vytušila, že neběží tu o ná- hodu, nýbrž o úmysl. Aby však si byla zcela jista,ve...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

3 5 ti ZAZRAK Jednoho krásného srpnového od- j poledne v r.1866 za doby rakousko- italské války vstoupil do chrámu "matky boží" v Benátkách rakou- ský reservista, v Benátkách dlícího rakouského pluku korláků. Mimo něho nebyl v kostele nikdo. Pohle- dem na obraz Madony, která byla samými zlatými a stříbrnými dary ověšena a vzpomínkou na svou bí- du vznikly podivné myšlenky v je- ho hlavě. Než by pět napočítal, o- ctla se okrasa matky boží v hluboké kapse komisního pláště. Rovnou j cestou kráčel k vetešníkovi prodati j svůj lup. Nešťastnou náhodou vstoupil do krámu tajný policista a poněvadž se nemohl voják vykáza- ti, jak k věcem přišel, byl zatknut a do vojenské věznice odveden. Druhý den postaven před soud. Proč jsi kradl? táže se přísným hla- sem auditor reservisty.—Nejsem žá- dný zloděj, jsemchudý muž, jemuž je starati se o ženu a dítko za hrani- cemi, odvětil starý voják. Ve velké bídě, ve které se nalézám, kleknu v kostele před obraz matky boží a prosím ji, by mně ze svého přeb...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

- 357 Dítě vyzvědač. Jmenoval se Stenne, malý Sten- ne. Bylo to pravé pařížské dítě, ; slaboučké a bledé a mohlo mu býti j deset, snad také patnáct let; u ta- ^ kových vyžlat těžko říci. Matka je- j .10 byla mrtva; otec, vysloužilý ná-1 mořní vojín, hlídal městské sady ve čtvrti du Temple. Děti, chůvy, staré dámy na skládacích židlích, chudobné matky, celý ten pronárod pařížský,jenž sedává tu ukryt za vo- zy, na trávnících vroubených chod- níkem, ti všichni dobře znali a mi- lovali otce Stenna. Věděli, že pod tím hrozným knírem, postrachem psů a škůdců laviček,taj.' se úsměv laskavý, téměř mateřský a aby uvi- děli ten úsměv, stačilo jen říci to- muto muži: "Jak se daří vašemu hošíkovi?" Jak ho, toho svého hocha, otec ^Stenne miloval! Byl tak šťasten, ™ když večer po škole přišel synek pro něj. Procházeli spolu stromo- řadí, zastavujíce se u každé lavi- čky, zdravíce stálé návštěvníky a děkujíce za jejich vlídnost. Bohužel, obležením Paříže vše se změnilo. Sady otce Stenna za- vřeny ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

— 358 — íoval. Ještě než skončil, všichni důstojníci byli na nohon. Jeden z nich ukázal hochům dvéře: "Nohy na ramena a už ať jste pry^" A počali hovořiti mezi sebou ně- mecky. Velký odcházel hrdě jako dože, zvoně svými penězi Sten ne šel za nfm se sklopenou hlavou a když šel mimo Prusa, jehož pohled tak jej znepokojoval, slyšel jak ten- to smutně povídá: "To né hézky — né hézky —" Slzy vstoupily mu při tom do očí. Ocitnuvše se v širém poli, děti daly se do běhu a v rychlosti byly zas na své straně. Pytel měly plný bramborů, jež jim dali Prušáci a tak přešly šťastně až k ležení svo- bodných střelců. Tam děly se pří- pravy k nočnímu výpadu. Čety tiše se za zdmi seřaďovaly. Starý ser- gant byl zde, rovnaje své lidi a zá- ře radostí. Když hoši šli mimo, poznal je a usmál se na ně. Ach, jak bodl malého Stenna ten úsměv. Okamžik měl chuť vzkřik- nout!: "Nechoďte tam,my jsme vás zra- dili." Ale druhý mu řekl: "Cekneš-li, zastřelí nás," a tak strach jej zadržel. V Courneuve vstoupili do kt...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

— 35!) — Z úřadovny tajemníka Hlavního tau. Kozpoíot im linuti číslo 100. II1111. Bratři a sestryl Tímto se Vám oznamuje, že br. Rud. Turek od řadu Pokrok Ro- weny, čís. 49., zemřel dne 19. čer- vna 1906, stár jsa 27 roků, na souchotě. K jednotě přistoupil 10. března 1901. Zaměstnáním byl lékárníkem. Číslo certifikátu 1124 a dle stanov oprávněn byl k podpoře v částce #500.00. L. W. Valenta od řádu Pokrok Sweet Home, čís. 63., zemřel 21. června 1906, stár jsa 33 roků, na tyfus. K Jednotě přistoupil 21. le. dna 1906. Zaměstnáním byl obcho- dníkem. Číslo certifikátu 4743 adie stanov oprávněn byl lt podpoře v částce S1000.00. V měsíci červenci bude placen pravidelný úmrtní poplatek. S bratrským pozdravem, J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, Texas, 1. července. P. S. Odjíždím koncem června do St. Louis a jiných míst, kdež se zdržím asi 20 dní a tudiž prosím o prominutí, když některé záleži- tosti nebudou obratem pošty vyří- zeny. Elk, 24. června—Do řádu Nové Květy, čís. 35., uveden...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1906

360 Je žene třeba spolku? Často, ba až příliš často slýchá- me a čteme, že jediným spolkem, jehož by se žena měla přidržeti, jest její vlastní rodina a mimo té že ne- třeba jí ničeho více, tím méně ja- kýchkoli spolků, neboť při schůzích zmaří prý příliš mnoho času a ná- sledovně musí čásť svých povinno- stí vftči rodině zanedbati. Jak nesprávnými, nespravedlivý- mi a nejvýš škodlivými jsou tyto a podobné náhledy! Již ze stanovi- ska rovnoprávnosti ženy s mužem jsou zavrženi hodny. Na bedrách ženy spočívá polovice starostí mu- žových, všecka starost o domácnost a rodinu, tedy daleko více než na bedrách muže. Proto také tím spí- še potřebuje občasného osvěžení mezi družkami a krátkého aspoň zapomenutí na své všední starosti, aby nabyla tím více nových sil k dalšímu plnění svých domácích prací. Má li býti žena "pravou rukou svého muže" — zač ji civilizovaný svět počítá — jeho radkyní a po- mocnicí — musí nezbytně, aby ní byla, nabyti někde nutných vědo- mostí. A k účelu tomu poslouží ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x