ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
BRAWL ON BRITISH MIGRANT SHIP. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

brawl on british migrant ship. The "Sydney Morning Herald" of 11th October, 1949, bringsthe following information: WILD PARTY AT SEA. Three Migrants Go To Gaol. . ADELAIDE, Monday. — Three British migrants bound for "Mel bourne were sentenced to one month's imprisonment in the Port Adelaide Police Court to-day. . Joseph George Yule, 37, labourer, Michael Fitzpatrick McLeary, 21, labourer, and James McLachlan, 21, labourer, admitted that on October -6 and 7 they maliciously damaged -upholstered chairs, tables, glasses, and door fittings,in and about the "lounge and deck of the liner Mool .-tan. . * The offences took place at sea Jbetween Fremaritle and Port Ade laide. , It was stated in court that the mien -had been acting boisterously at :a party soon after the ship left F.re imantls. : The damage was estimated at £100,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖJALINE GARANTII JUGO. SLAAVIALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

SÕJALINE GARANTII JÜ.GO. SLAAVIALE. üllatavaks uudiseks on Washing toni teade, et juhul, kui punaarmee ründab Jugoslaaviat, siis Ameerika Ühendriigid annavad marshall Ti tole täielikku sõjalist abi. See otsus on tehtud asjaomase nõukogu poolt Washingtonis 5. oktoobri ööl; Ameerika otsus anda Jugoslaa viale sõjalist abi Nõukogude agres siooni puhul, tehti enne Ameerika avalikku teadaannet LEO peakoo solekul—teotada Jugoslaaviat kui kandidaati julgeolekunõukogusse. Kuigi praegu välisvaatlejad Bel gradis ei eelda otsest sõjalist agres siooni punaarmee poolt, arvestatakse siiski kõigi võimalustega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ARRIVAL OF 392 WHITE RUSSIAN DP-s. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

ARRIVAL OF 392 WHITE RUSSIAN DP-s. The U.S. Army transport Marine Jumper reached Sydney yesterday with 834 White Russian displaced persons from camps in the Philip pines.." v The White Russians had. left China to escape from the commun ists. They said that oyer 4000 White Russians were in refugee camps in the Philippines. They had escaped from the ad vancing Communist Armies in Northern China and were now undergoing great hardships in tro pieal heat and poor accommodation, they claimed. * A ship's officer said that the DPs had signed an undertaking to do the work normally done by the other 150 crew members. • The Marine Jumper, under char ter. to the International Refugee Organisation, set down 392 "White Russians who arrived this morning at Bathurst Mierant Centre.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MARSHALL PAULUS BERLIINI? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

MARSHALL PAULUS BERLIINI? Lääneriikide vaatlejad ennusta vad,. et ■ Ida-Saksamaa valitsuse järgmiseks sammuks on tuua väli iriarshall v. Paulus Ida-Salcsamaa politseivägede ülemjuhatajaks. Pau7 luse kolita on seni liikunud mitme suguseid kuuldusi, kuid tõenäoline on • vähemalt see, et see omaaegne kuulus saksa soomusjõuducle kin dral on peale Stalingradi lahingut järgneva aastatepikkuse vangipõlve kestel kallutatud kommunistide sõi duvette.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UNFOUNDED ACCUSATION [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

UNFOUNDED ACCUSATION -; By J. ,Vudang. Dr. Emery Barc's article in tlie "Daily Telegraph" of 8th October, 1949, "'Things these new Austra ' litns tell me," contains an unfound ed anu untimely accusation. He - that among our D.Ps: -are numbers bers of former Baltic Legion mem bers." The passage from which the above was taken is : "Many of my callers, - of various nationalities, creeds and '< races,^ have told me, for instance, taht among our D.Ps. are numbers -of" former Baltic Legion members. The Baltic Legion was a mostly. Latvian auxiliary to Hitler's. S.S. (Black Guards). Almost all its mem bers were volunteers, and with; the ;S.S.' they guarded concentration camps and P.O.W. camps. Most * of these Latvians were worse floggers find slavedrivers than the Nazis tliemselves. ; • Imagine, then, how a Pole who suffered for years in a Nazi con centration camp feels when he must share, a hut with a' former Baltic "Legionnaire!" ■ This is written by an Australian journalist of...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VALITSUSKRIIS PRANTSUSMAAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

VALITSUSKRIIS PRANTSUS / ' MAAL. Prantsusmaal kukutati, sotsialis tide poolt senine kodanline valitsus peaminister Dr. Queuille 'ga eesot sas. "Kukutamise põhjuseks oli sot sialistide nõue, et devalveerimisega kaasas käiva elukalliduse tõusule peab järgnema palkade tõstmine, mis looks uue tasakaalu elatisva hendite hindade ja palkade vahel. Senine valitsus oli ametis olnud üm marguselt 13 kuiid, mi da tuleb lu geda erakordselt pikaks ajaks Prantsusmaa oludes. Arvatakse, et president Aurioli poolt tehakse ettepanek Jules Moch 'iie, keda prantsuse kommunis tid loevad oma vaenlaseks nr. 1. Jules Moch oli kukutatud kabinetis siseasjade ministriks, olles tuntud oima kõva käe poolest kommunistide märatsemise taltsutamisel.. Ühtlasi on kõne all olnud ka se nise ; Prantsusmaa kaitseministri, sotsialist Paul Rair.adier kandida tuur/

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÄGE KOKKUPöRGE KOMMUNISTIDEGA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

ÄGEi KOKKÜPöRGE KOMMUNIS TIDEGA. Neil Ipäevil peeti Sydneys N.S.W. ametiühingute nõukogu koosolekut, kus tekkis äge kokkupõrge kom munistide ja tööliserakonna meeste vahel. Kui nõukogu president, 0. W. Anderson, kutsus korrale rauatöö liste ametiühingu - esinda jat I.' Fer gusoni, siis karjus viimane: 'Tea lõuad äraandja ja uniooni vastane!" —"Mis te. ütlesite?" karjus omalt poolt; president. "Streigimurdja ja võmm '" kisendas vastuseks Fergu sori, visates kuue seljast ja karates võitlusvalmilt püsti. "Ma palun teid lahkuda \" nõudis president kate gooriliselt. "Tule ja viska mind välja!" hüüdis Ferguson, sööstudes ettepoole. v . . ICa teised kommunistlikud dele gaadid võtsid sisse positsioonid. Kes viskas kuue seljast ja kääris särgi varukad, kes lõugas kõrvulukusta valt ja vehkis rusikaga koosoleku juhataja :suunas. Asi seekord siiski käsitsi löömin guni ei arenenud;: tänu üksi kuile külmemäile peadele, kes suutsid vai gistada oma ! kaaslaste lõkendavat temperamenti. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JUGOSLAAVIA OTSIB ABI UN-ILT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

JUGOSLAAVIA OTSIB ABI UN-ILT. New Yorgist teatatakse, et Jugo slaavia on "teinud UN-ile ettepaneku asuda eitavale seisukohale iga riigi suhtes, mis püüab vahele segada teise riigi siseasjadesse. See ette panek 011, ilmselt sihitud Nõukogude Liidu vastu ja on sammuks edasi Jug"oslaavia-Vene vahelis es tüliküsi muses. Jugoslaavia ettepanekus nõutakse " riikide õiguste ja "kohustuste dekla ratsiooni," mille alusel iga riik on kohustatud hoiduma vahelesegamis test teise riigi siseasjusse. Kõikidel riikidel, oleks keelatud ■"õhutada* organiseerida, julgustada või toe tada teise riigi piirides" tegevust, mille eesmärgiks on tekitada kodu sõda või terrorismiakte selles riigis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PISUT "KEELETEADUST." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

PISUT "KEELETEADUST." V Eesti keele • ~' 'amerikaniseerumi- •. sest" kirjutab Ameerika eestlaste häälekandja "Vaba Eesti Sõna'5 järgifiise loo: ' j ' ' "Põline Ameerika eestlane, kes oma sugulasele ülite metsanurga • - tarmi muretses töökoha, käis teda külastamas je lausus: -Su elu on täitsa ool rait, ainult pead omale kaari muretsema, sest kui tahad shopingut teha või muuvisse minna,, pean sind iga kord ülesse pilckima. Sa kaari ajada oskad ja. kui õpid teesainid selgeks, siis pole muud kui traivi. Ja ega kaasi pill nii suur ci tule. Ainult vaata, et suures träfikus mõne plinkeri juures koj>ilt tikitit ei saa." Kas Austraalias on olukord pa rem? Vist küll mitte. Huvi päraste võiks jälgida vahel kas .või hiljuti saabunute omavahelist jutuajamist, rääkimata juba neist, kes siin on olnud kauem ja lliiütelda kokku kasvanud ümbruskonna mõjudega. ""

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNERIIGID ARUTAVAD KAITSEKÜSIMUSI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

LÄÄNERIIGID ARUTAVAD KAITSEKÜSIMUS!. Washingtonis algasid 5. oktoobril läbirääkimised, millest võtavad osa ii®i^õligar^tlandi,^paktile'^ila - Idr*'*.' ju.tanud riigi esindajad: Seekord sete läbirääkimiste eesmärgiks on kava koostamine sõjalise kaitse kü simuses. Tooniandvaiks isikuiks konverentsil 011 Mr. A. V. Alexander Suur-Britannia poolt, Dr. Paul, Ra madier Prantsusmaa poolt ja Mr, Louis Johnson Ühendriikide poolt. Kava kohaselt organiseeriti lää neriikide kaitseministrite poolt sõjaline komitee, mis asus stratee giliste üksikasjade väljatöötamisele. Seega 011 asutud esimeste konkreet sete sammude teostamisele Nõuko gude agressiooni vastu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIIBUJUTTU KUI SAABUSID DIPIID... [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

PIIBUIUTTU KUI SAABUSID DIPIID , . . Ameerika väikesele linnale Erie kujunes hiljuti suursündmuseks esi meste " elusate dipide" saabumine. Neiks haruldusiks osutusid eestlane B. Hariste abikaasa ja tütrega. Ko halikud ajalehed avaldasid neist mitmeid kirjutusi koos pildimater jaliga ning- ka kohalik raadio ja kaugenägemisjaam kasutasid juliust ning palusid eestlasi mikrofoni ette. Seejuures ~ paluti B. Haristet esi neda 'eesti keeles, kusjuures ta tü tar etendas tõlgi osa.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTE HAKATAKSE KORRALE KUTSUMA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

•Mõni päev tagasi arreteeriti Brisbanes sealne juhtiv kommunist; Gilbert BuriiS; Arreteerimine ioi-. mus mõni tund peale seda, kui kor- j gem kohus Melbournes. jättis, tema j appelatsioonkaebuse tagajärjetuks;-J Burns mõisteti riigivastaste väljend duste pärast 6. kuuks vaüglasse. Ühtlasi otsustas' kõrgem kohus, / mõista süüdi kommunistliku partei ' p/jasekretäri, Lawrenee Sliärkey, kusjuures- kohtuotsuse väljakuulu-^ tamine tehti ülesandeks Sydney; kohtunikule, Mr. D\vyer'ile. Austraalia kommunistliku par-' tei peasekretär Sharkev anclis selle^ aasta märtsis edasi .järgmise iii!-, tervjuu: "Kui Nõkogude Liidu sõ jajõud kodänliše agressori jälita misel ' tungivad Austraaliasse, siis ori see meie töölisklassi seisukohalt, teretulnud." . "Kommunistlik partei tahab viia töölisklassi võimule, kuid kui Aus traalia fašhistid takistavad jõuga töölisklassi võimuhaaramist, kutsu vad kommunistid töölisklassi üles vastama jõule jõuga." Selle riigivastase väljenduse pä •rast' anti kommunistliku...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

Välispoliitikat Sügishooaeg teispool ekvaatorit näib algavat kriiside tähe all. Inglise finantsraskusid, millest -väljapääsu otsiti naelsterlingi kur si allälöömisega, on paraku üha süvenemas. Juba on varakantsler Cripps , hoiatanud suureneva inf lat siooniohu eest ja liharatsioom kär biti ootamatult 20% võrra. Mõnede välismaiste majandusekspertide är evates elavat Inglismaa üle' oma jõu. See väide on küll üsna para doksaalne, sest Briti saartel; pole vist kunagi varem kehvemalt elatud ja söödud kui praegu. Muidugi on natsiohaliseerimised ja teised sot sialistliku ühiskonna poole püüdva valitsuse paratamatud kaasnähtu sed põhjustanud riigiaparaadi ülal pidamise ja muude ebaproduktiiv sete kulude suurt tõusu, kuid tei selt poolt ei tule siiski unustada riigikaitse vajadusi, millele mömen-. dil täiesti õigustatult ,on ohverda tud suur osa Inglise rahvuslikust sissetulekust. Otseses .põhjuslikus seoses Briti majandusraskustega paistab ölevat äsjane valitsuskriis Prantsusmaal. Peaminist...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖDURID PRODUKTIIVSEMAD KUI KAEVURID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

f SÕDURID PRODUKTIIVSEMAD' ~ KUI KAEVURID. Minister Ashley seletas Austraalia parlamendis, et streigi ajal peal maakaevandustes töötanud sõdurid tootsid keskmiselt 14,72 tonni sütt mehe kohta kaheksatunnise tööaja jooksul. Samades kaevandustes enne streiki töötanud, söekaevurid tootsid 8,03 t mehe kohta sama aja jooksul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Berliinis uus kriis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

Ühenduses Ida-Saksamaa valit suse kujundamisega Vene poolt on Berliinis -oodata uut teravat kriisi. Et anda uuele Ida-Säksamaa valit susele näilist; iseseisvuse ilmet,- eel datakse, et venelased . tõmbavad; Berliinist: ^agäsi ömäfsõjäliše^-göji)^ 4i>ra-id£td€äwj'Be:ri-m^ endi punaste politseiüksuste kätte. Seni on nad algust teinud oma pea korteri evakueerimisega Berliinist. Arvatakse, et sellele järgneb lähe mal ajal ka. punaarmee üksuste ta gasitõmbamine. Ühenduses sellega viidatakse välisvaatlejate poolt, -et uus Ida Saksamaa valitsus püüab vene tääkide tõukel haarata kogu Ber liini oma -valdusse. See 'võimalus on ■(tekitanud tõsist muret Berliini ela nikkonna keskel. Pühapäeval, 9. ■oktoobril lääne-Berliinis peetud pro testimiitingul 011 kõnelejad nõud inüd, et lääneriigid võtaksid; kogu j'|Beriiini oma valdusse, kujundades. cömäfette J ösariigh'"Isäärii,--^SÄi;~ samaa koosseisus, Kuuldavasti 'ja gavat sama seisukohta ka Lääne Saksamaa valitsus. Oodatakse, et juhul, kui Vene ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
'PALJASJALGNE TONISSON SIIAMIS' [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

- Eesti keskealine põlvkond tunneb väga hästi "paljasjalgset Tõnis soni," kes viibis Eestis vabariigi algaastail. Ta äratas tähelepanu oma pika punase habemega, punase lehT viva mantliga ja paljajalu käimisega südatalvel. Kandes vaiä sandalette, püüdis ta kõiki veenda oma üliinim likes võimeis. Promeneerides Vene turu ümbruskonnas, kogus ta talu meeste vankreilt heinu, et demon streerida heinasöömist publiku ees. Nagu ta ise kinnitas, pidi heina söömine sisendamatalle hobuse yõimed jooksus.. Selle tõestamiseks püüdis ta isegi kaasa jooksta meie pikamaa jooksjatega jooksurajal. Kui omal ajal Eestit külastas Siiami prints, siis püüdis paljas jalgne Tõnisson, või nagu ta end ise lätipäraselt nimetas, Karlis Tenissons, kramplikult kokku saa da selle (väikesekasvulise idamaa printsiga. Kuid Siiami prints naeris ta lihtsalt välja, kõneldes ajakir janikele, et lieil Siiamis küir selli seid paljasjalgseid budha-usu munke poie. Nagu nüüd kuulda, on mehel siiski õnnestunud Siiamisse «pääseda,...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TASUTA ARSTIROHUD? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

TASUTA ARSTIROHUD? V.alitsuse poolt ettevalmistatav seadus tasuta arstirohtude võimal damiseks elanikkonnale sai Kõrge mas Kohtus raske tagasilöögi. Kõhus tühistas seaduse ülle punkti, mis .kohustaks arste retsepte- välja kir jutama valitsuse poolt väljatöötatud 'tabelite järgi ning vastavatele kind latele formulaaridele. Kohus leidis, et; see seaduse osa põhineb/ Sunnile, niis pole kooskõlas põhiseadusega. Kõrgema .Kohtu otsus on. võiduks Austraalia, Arstide Koondisele, kuna (,v*vmfine ön tugevalt opositsioonis ;y,alitsuse tasuta arstiabi kava dega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAHVATANTSU RÜHMA ÖHTU 12. NOV. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

RAHVATANTSU RÜHMA ÕHTU 12. NOV. Eesti rahvatantsu rühm Sydneys korraldab 12. nov. Eesti Majas mar dipäeva kireva kavaga õhtu, mille puhas tulu läheb tantsurühma liik metele rahvariiete muretsemiseks. Kahvastantsu rühm koosneb, praegu kaheksast kindlast paarist. Kuigi osavõtjaid oleks rohkem, teeb sel leks takistusi rahvariiete . puudus. Rahvapillimeheks 011 U. Peedo. Tantsurühma juhib pr. H. Kuusik.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MILIZA KORJUS TELLIS "MEIE KODU." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

MILIŽA KORJUS TELLIS VMEIE '. 'KÕDU.''; - : Meie lehe toimetus sai Sydneys eluneva eestlase, kaudu järgmise kirja: ''Nagu ma kuulsin Ne.w Yorgist, et Austraalias ilmuvat nüüd eesti keelne ajaleht. Kas Teie oleksite nii hea ja saadaksite mulle seda lehte ja kui õhupost väga kallis ei ole, siis palun saatke õhupostiga. Nimelt on minul eriline huvi ajakirjanduse vastu just. omada kogu laias maail mas , ilmu vaist eesti ajalehtedest. Teid ette tänades suurima lugupi damisega Miliza Korjus;"

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S/WV, . ; Telefon MA 8009. Ilmub kord nädalas. . Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. • Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-f 6 liuiid £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh 15/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim.' Omaste—ja tööotsimiše, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu* tused 6 d. sõna. Publieity . (1933) Press Pty. Ltd;y. v Regent St., 71-75, Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x