ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 December 1906

— Som ni ser, min fru. »K •!?. H» Hvad jernvägarne varit och äro för Sverige — derom kunde skrifvas volymer, men behöfver egentligen inte skrifvas något alls. Ty om den saken erinras dock en hvar dagligen och stundligen. Detsamma gäller om den storartade utveckling svenska statens jernvägar numera erhållit och som betecknas redan af det lilla faktum — hvarom såsom ett apropå i dessa dagar erinrats — att de ekonomiska besparingar, som statsbanornas personal, nu uppgående till öfver 21,000 personer, f. n. eger i sina pensions- , lifförsäkrings- och enkakassor m. m. bilda tillsammans ett kapital af bortåt 25 mill. kr. Årligen utbetalas från dessa fonder och kassor till personalen och deras efterlefvande en summa af omkr. 1 *- /2 mill. kr. Visst finns det mycket osundt i denna väldiga jernvägsstat — såväl dess administration som andan mellan öfver- och underordnade m. m. lemna ofta nog rum för berättigadt klander — men i det stora hela har vår i dagarne jubilerande statsinstitution otvi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 December 1906

2. Vestkusten den 27 December 1906. SVERIGE-NYTT ,Äfven typograferna stödja antimilitaristagitationen. Typografiska föreningen beslöt d. 24 Nov. å extra sammanträde efter en långvarig debatt med 107 röster mot 56 anslå 100 kr, till dea militäriska agitationen. Den Cronhielmska arTstvisten. Handlanden Magnus öman hade för någon tid sedan gjort framställning hos Svea hofrätt att få på sig öfverlåtet det fitdelkommiss, som stiftades af riksrådet grefve Gustaf Cronhielm 1 hans testamente 1732 och 1736. öman ansåg sig nemligen kunna leda i bevis, att han var sidoarfvinge efter den 3 Juni 1904 till aflidne grefve Carl Cronhielm till Flosta samt släkting i rätt nedstigande led till det ofvannämnda riksrådet. Hofrätten underkände emellertid anspråken och k. m:t har ej funnit skäl görk ändring häri. Utvisad finne. På derom gjord framställning har k. m:t beslutit, att flnske undersåten, skrädderiarbetaren Matti Johanpojka Keinänen skall genom öfverståthållareembetets försorg förvisas ur riket...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 December 1906

J. G. Niemi, oeli SILFVERSME». ■UR- OCH RLOCKREPARATIONER UTFÖRAS VÄT,. INFATTNING AF DIAMANTER EN SPECIALITET. No. 3 STEUÅRT ST., San Francisco Hörnet af Market, ett kvarter från Färjan. Har NI föl-sökt hvilket underverk en annons i Vestkusten utför? SKON ELLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalromaa ill <7. Krun. (Forts. fr. förg. nr.) Det harte de ändå inte trott Birger &m. att han skulle visa on så oförstäld fladje öfver en motgång, som drabbat iem. IDet var ändå bra hjertlöst, tyckte ap'J Men Birger tog dem fort ur deras villfarelse, i det han fortfor: — Då blir det så mycket lättare för mig att komma fram med mitt ärende. Sterners blefvo nyfikna. Månne det inte varit skadeglädje, jom dikterat Birgers första yttrande? Nej, långt derifrån, det fingo de I Btrax klart för sig, då den besökande nu ryckte fram ined sitt ärende, sä-; gande: — Min affär i New York tvingar mig ati med det snaraste återvända dit på obestämd tid, och när jag sedan i kommer ige...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 December 1906

4. Vestkusten den 27 December 1906. Entered at the San Francisco, Ca1M Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvat^a Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & l6tli, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2 00 Ett halft är i l-25 Ett kvarts år ; 65 Ett år till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste atfoljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. AU prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkäunagifver, att lian ej längre vill hafva tidningen. flliEX. OliSSOfJ, Utgifvare. niipRED ERICKSON. AGEflT. E Vi hoppas att den rika nederbörden under julveckan må båda god årsväxt på det nya året. Till de många, som med anledning af högtiden önskat oss ' 'god jul"- , "god fortsättning" eller "godt nyttår!" få vi hembära ett hjertligt tack — i dubbel måtto till dem, som inneslutit förnyandet af prenumerationen i sin välgångsön...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 December 1906

OAKLAND Fastighetsmäklare ocli BrandförsäkrinFastigheter säljas på förmånliga vilkor Köp 1111, innan priset gFABRIKER i Eslöf, Sverige, Köpenhamn, Danmark, och nati, Ohio. Agentur för California 30 Sharon Str i BITAR, priser. kt snus. land n, egare and TOR Oakland edagar. 02. tlisk Cal. d, Cal. lameda. CAL. y, Cal. berg g. går upp. Cincin- ., S. F. OAKLAND. — Inom kort kommer Southern Pacific-bolaget att förändra sin lokala jernbana, dens. k. narrow gauge i Alameda till elektrisk bana. Kostnaden kommer att belöpa sig till omkring $1,000,000. — Den fiesta-parad som i fredags hölls i Oakland var en af de mest storartade som någonsin hållits här på kusten. Oaklands affärsdistrikt formligen badade i ett haf af elektriskt ljus och fyrverkerier. Trottoarerna voro packade med skådelystna. Paraden var indelad i 7 afdelningar och komiterade utgjordes af stadens förnämste affärsmän inom olika brancher och stadens olika större firmor deltogo med vagnar och "floats" i paraden. — Wm. Santos, en ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 December 1906

Drick endatt (let bästa! A. J. Andersson <Sc Söners Hjo och Göteborg Hjo Bränvin och Åqvavit Flere Guldmedaljer. Finnes i hvarje Vinaffär, lönsam agentur: Jul. Wile, Sons & Co., New York. Obs! Kapseln å äkta varan är markt; Hjo. — I.äs! Pastorn genomögnade hastigt inne hållet och uppiästé det sodan högt. Det var ett köpekontrakt, som i tydliga ordalag sade, att Gustaf Nordin och hans maka för en summa af nittio tuaen kronor köpt Stora Lunda med inventariet och allt att tillträdas nästföljande fjortonde Mars. Köpefjupruaii var re dan köntant eflagd och kvitterad, hvil ket allt styrktes af tvänne vittnens e> genhändiga namnteckningar. Detta var mer; än någon af de närvarande kunnat tänka sig, och den gränslösa öfvorrasknlngen hade formlig villervalla till följd. Man gestiku lerade vildt och gaf sina känsor luft i Utrop sådana som dessa: — Stora Lunda! Största och bäst!' gården i hela Hallsta! — Milde Gud, en sfl'n present! — Hans. du lyckans g...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 December 1906

CLE'S & JACOBSEN FLORISTER Blommor och Blomsterdekorationer, Kransar Etc. 942 Fillmore Street, nära McAllister St., San Francisco. Privat Boarding House SVENSK MATLAGNING. Maltider 25c. Söndagar 35c. Svenska maträtter under julhelgen. 410 UGUNA STREET, mellan Fell och Oak, San Francisco. Hjelp till att återuppbygga San Francisco och dela den stora förtjeasten. F.n af de första butiker, som öppnade affär efter eldsvådan den 18 april var Smiths Casli Store, ett s. k. Mail Order House, som säljer sina varor öfverallt i landsorten efter katalag. Detta bolag uppförde en ti l iillig jernplåtsbyggnad strax efter det tegelstenarne i dess förra byggnad hunnit kallna samt började utskeppa varor som förut. Omkring $2,000 värde af gods, som gått förloradt i eldsvådan, ersattes till kunderna. Senare uppförde bolaget af galvaniserad jernplåt en större byggnad å en större tomt 110. i4till 24 Steuart st. och i dessa två byggnader gör firman nu storartade affärer. Arrangement göres f. n....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 December 1906

8. Vestkusten den 27 December 1906. SAN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. EBENRZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. in., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. m. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kvrkan. Telefon: Capp 2222. Borgmästaren och den så kallade Relief Corporation eller allmänna nödhjelpskomiten ha råkat i krångel med hvarandra. Nödhjelpskomiten hade beslutat att inkassera $6 för hvarje stuga uppförd i de olika distrikten och stadsparkerna, hvilka uthyras till husvilla. Borgmästaren ha nu befallt, att komiten icke eger rätt att inkassera denna hyra, utan att stadsmyndigheterna skola hafva hand derom, eller kanske skola framdeles de husvilla få bo fritt. Som Phelan, Rudolf Spreckels m. fl. af borgmästarens politiska ovänner äro de ledande männen inom nödhjelpskomiten, förundrar det ingen att han ämnar göra det så besvärligt för dem som han kan, men på hvad sätt h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 January 1907

22 :a årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 3 Januari 1907. • i Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. 47 "Vi glädja oss öfver, dddatt den ledande socialdemokratiska pressen specielt tidningarna Socialdemokraten och Arbetet, nu ändtligen ärligt dokumenterat sig som förrädare. Vi ha länge vetat detta, och vi hoppas nu, att ögonen skola öppnas på den stora massan så att äfven de må se, att socialdemokratien är förräderi gent emot den ideella socialismen.- " Fy, sådana socialdemokrater, utropar "Arbetet" i lycklig glömska af, huru dess parti under sin Sturmund Drang-period omtalade de frisinnade närmast till höger om sig. Och hur man för resten ibland gör än i dag. All går igen, heter det ju. . . * * * Historiens Nemesis förnekar sig aldrig. Kung Peter Karageorgevitsch kom genom ett hemskt bodsdåd, om hvilket han sannolikt var på förhand underkunnig, upp på den serbiska kungatronen, och redan nu efter blott få års förlopp synes han hotas af samma...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 January 1907

PREMIUM. VESTKUSTEN för ett år samt <let i full meninung" jämte fyra konstnärligt utförda lösa taflor giflen för verkets öfversändandé, så att adressagandet. Vårt erbjudande gäller både gamla och VAR KONUNG En återblick på (le gångna sjuttiofem årlyckliga och fredliga regering och hans avärdefullt •jJii nwt-SVERIGE-NYTT Grefve von Rosens konkurs. Staten 1 grefve Fritz von Rosens konkurs viear 8,148 kr. i tillgångar och 123,117 kr. 1 skulder. Är Svenska missionsförbundet ett kyrkosamfund? I ett svar till en angripare 1 Sv. Morgonbladet tar lektor P. Waldenström kraftigt till orda mot Wen åsikt, som pä sin tid förfäktades nf direktör E. J. Ekman och bl. a. ledde till uteslutande ur förbundet af en "missionsförsamling" 1 Skäne samt nog hyllas inom stora kretsar 1 Sv. Missionsförbundet, nemligen att föribundet skulle vara ett kyrkosamfund. "Gud bevare missionsförbundet från att bli ett kyrkosamfund"- , slutar lektorn sin skrifvelse. Statens Jernvägars 50-årsdag. Den 1 Dec...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 January 1907

Privat Boarding House SVENSK MATLAGNING. Maltider 25c. Söndagar 35c. Svenska maträtter under julhelgen. 410 LAGUNA STREET, mellan Fell och Oak"- , San Francisco. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare, 2431 Mission St., Wytt lager af nr, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt SUNDQUIST & SHEEHAN Skräddare. H62 Ellis SI., nära Van Ness Sau Francisco. Telefon Franklin 2124 G. Liindbe^g SVENSK BARBERARE. har öppnat aflär i Mo. 4448 18th St., Sau Francisco. Förut i No. 1648 Mission. North Står Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Special 953. Agenter för det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, ECARE ROYAL INSURANCE COMPANY OLO, ENGLAND. oner dollars. Verldens Största " Assuransbolag. " Absolut " "Brandsäkert"- . San Francisco "dollar för dollar"- . COBSEN, Agent v. San Francisco espresentant skall besöka eder. • TELEFON TEMPORARY 977 P r< >p fc Co. rer sauit andlande En Gros in, Punsch...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 January 1907

Vigde: Den 20 dec. Charles Lund och Lovisa Johnson. Deu 29 dec. Joseph Linder och Anna Mathilda Thunell. Deu 30 dec. Warren G. Overpack och Horence E. Comar. Jord fastade: Den 27 dec. Elvin Danielson, i en ålder af 1 år, 3 mån. och 25 dagar, son till Sven Danielson. Den 26 dec. Adolf Olson, född 1872 i Göteborg och död genom olyckshändelse i en ålder af 34 år. Den 29 dec. Gustaf Johnson, i en ålder'af en dast två dagar, son till Gust. C. Johnson och hans hustru Anna. ANDERSON & MEYER tillhandahålla alla första klassens specerivaror och delikatesser, glas- porslins- och lergods samt emaljerade kokkärl och dylikt. 3500 2'2nd Street, hörnet af Dolores Street, San Francisco. The A and M Bar, 13th & Howard. Ett svenskt bageri, som nu sysselsätter lyra a fem man, finnes till salu. Tre olika "routes" jemte hästar och vagnar åtfölja affären. Kör närmare upplysningar hänvände man sig till Vestkustens kontor. The Scand.--American Savings Bank förändrar den 1 Januari 19...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 January 1907

Vestkusten den 3 Januari 1907. OAKLAND. — Svenska Sällskapet i Oakland gaf en lyckad bal i lördags i Castle hall. Det var hufvudsakligen ungdom som besökte densamma, familjerna voro ej denna gång synnerligt talrikt representerade och Oaklands affärsmän ha nu så brädtom på lördagskvällarne att de icke ha tid att roa sig. Roligt var det i alla fall att se Svenska sällskapets fest besökt af så många utomstående. Som arr. komiterade tjenstgjorde Albin Johnson, Carl Skonberg, C. E. Kentz, och G. Anderson. Floor Managers voro G. Anderson och Alf. Olson. Mottagningskomiten bestod af Andrew Anderson, John Gustafson, G. Bergström, C. Lundin, W. Gustafson jemte medlemmarne af arrangeringskomiten. — Postkontoret i Richmond röfvades en dag förra veckan och öfver 50 paket af registrerad post bortstals. Flera hundra dollars värde af dyrbara julklappar blefvo banditernas rof. — F. E. Bigdon blef härom dagen öfverkörd af ett Key-route tåg vid 22nd st. och Telegraph ave. samt afied inom en halftimma...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 January 1907

Svaga män återställda Mitt arvode $8 I komplicerade manliga sjukdomar: IlVtiUN ROT, BSiTAI.MXi;. Snabbaste, 'säkraste behandling i staden. Öfver 30 år den ledande specialisten i San Francisco. Registrerad och utexaminerad fot 30 år sedan af ls särskilda regeringar och medicinstyreiser. Tag utför alla operationer och behandlar alla patienter personligen. Jag betalar ingen :skyddande M. 1>. och in-;' » hyra hvarför jag är färdig att bota mäns sjukdomar för $8 och ofta äfven för j^. Dr I.ebigs t. vån. stenhus, som nu uppföres å Pol k st. ofvanför Kl lis kommer att bli en af de bäst utrustade medicinska och kirurgiska ar. -»taller for män här på kusten. _- Byggnaden gömmer att innehålla 24 rum för mottagning, behandling och operationer, auötomatiskt museuiM.fbreläsningslokiil samt apotek allt ä nedra botten. Inga trappor att klifva uppför. Intet vanligt logihus att passera. EXCLUSIVA OCH PRIVATA INGÅNGAR. EXCLUSIVA OCH PRIVATA INGÅGAntagligen kommer ni ihåg vårt fria anat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 January 1907

Dr. Gibbon Denne gamle tillförlitlige och vÄlkändt* specialist i San Francisco fortfar att kurera alla köussjukdomar såsom Gonorihte, C.leet, Striktur, Syfilis i alla dess fot mer. i ludsjukdomar, Nei vösa åkommor, Allmiin svajj- ..- ifijet, förlorad könskraft jpjm. m., vare sig sjelflörvallad eller ejch hil jpjg jvallad eller ej, och hvil kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ring ning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ausigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Franeiscb i 45 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af lians erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla uiisslvekas. Försök honom. Bot garanteras. Patiéiltter- "- botas i hemmet. J»r. J. I\<;iltltOTS, *«44 CiVlitoruta »t., Sam Iraiicisco, C al. -När ni skrifver nämn annouseu '[1 NORGE. I [I Tvängsanstalter för lösdrlfvsra- . Ko...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 January 1907

Vestkusten den 3 Januari 1907. SAN FRANCISCO. SVENSKA I.UTH. RBRNEZKR-KYRKAN i5:cle och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. ni., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. in. Ungdorastnjöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andrkf.n, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strå* intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. Frälsningsarmen utdelade jul klappar till alla fattiga barn i de olika lägren. Stora julgranar hade skänkts och kring dem samlades, barnen och mottogo sina julklappar på juldagen. Juldagen var liflig nere på fronten, der julbränviu i alla kulörer serverades, och det blir vanligen varmt innanför kragen på åtskilliga af Neptuni söner efter en stunds medicinering. Albert Lundström råkade i dispyt med åtskilliga andra beekbyxor o. blef efter en tapper strid besegrad och förd i hamn — i hospitalet. En Harry Brand fick sitt ansigte spolieradt och blef vederbörligen hoplappad at dr Pinkham, och flera andra erhöllo mer eller mindre tydliga "märken"- , som be...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 January 1907

Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. sin till kuBaronen är ovän med kyrkoherden i församlingen, men då denne under en kortare tid har vice pastor, skickar baronen kusk att inbjuda pastorn nästa söndags middag. Vid skens återkomst frågar baronen om pastorn kommer. pKusken: — Ja, dä gör han, men när ja bjö'n, så stod körkeharren breve, så ja kunde la för skam skull inte låta bli utan ja bjö honom mä, och han tacka å kommer den mä. — Gifta sej af kärlek, sa favbvov! Kavlav såna som jag gifta sej ta mej fäen aldvig af kävlek. Utan man göv en flicka käv i sej, å sen giftev man sej me henne af medlidande, om hon hav pengav. Konstkritik. Han: Se på den der taflan af den berömde konstnären. Det är ett charmant porträtt! Hon: Åja, men den är omodern . . . Han: Så du pratar, tvärtom ytterligt modern konst, Hon: Må så vara, men damens klädning, ser du väl, är alldeles omodern, Stockholm julen 1906. C. F—g.J AMERIKA. Det lär icke blifva något bevändt med nystafvarereformen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 January 1907

2. Vestkusten den 10 Januari 1907. SYERIGE-NYTT Donation till Stockholms sjömanshem. Grosshandlaren Isaak Hirsch har i dessa dagar med anledning af eitt 45-åriga affärsjubileum donerat 40,000 kr. till Stockholms sjömanshem. cör fjäderfäafvelns befrämjande hemler landtbruksst.yreisen i skrffveltill k. m:t om proposition till rlks.agen med begäran om anvisande å wxtra stat för år 1908 af ett anslag af 10,000 kr. Kines, som studerar det svenska undervisningsväsendet. En ung kines, Mr. Moy Ying-Fook, besöker sedan några veckor Palmgrenska samskolan härstädes och afhör lektionerna hufvudsakligen i tyska och svenska språken. Mr. Moy, en ung, sympatisk man, talar engelska .och har genom eitt angenäma väsen skaffat sig många vänner såväl bland lärare som lärjungar. För några dagar sedan höll han ett mycket intressant föredrag öfver Kina och dess utvecklingsmöjligheter inför Stockholms lärarepersonal och äldre lärjungar. Rysk beställning vid Bergsund. En vid Befgsund för ett ryskt rederibola...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 January 1907

J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af ur, jurveler oeh smycken. Reparationer utföras skyndsamt SUNDftUIST & SHEEHAN Skräddare. 862 Ellis St., nära Van Ness San Francisco. Telefon Franklin 2124 The Salubrin Laboratory, Cincinnati, Ohio. Agentur i San Fran.: 30 Sharon. Till salu å följande platser: I San Francisco Vestkustens kontor, 30 Sharon st., Mrs. Fred. Johnson, 517 7th ave. H. Brunell, 19th & Mission sts. Miss Ida Olson, Hotel Fairmont. Miss A. Lund, 1705 O'Farrell st. I Oakland C. T. Peterson, 445 San Pablo Ave. C. J. Larson, 467 loth st. . Fred. Sandelin, 533 Sth st. A. Sutherland, I73S 7th st. I Berkeley MrsvJ. R. Thren, 2305 Telegraph Ave. Hjelp till att återuppbygga San Francisco och dela den stora förtjeiisten. Kn af de första butiker, som öppnade affär eftpr eldsvådan den 18 april var Smiths Cash Store, ett s. k. Mail Order House, som säljer sina varor öfverallt i landsorten efter kata lag. Detta bolag uppförd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 January 1907

2431 Mission Street, San Francisco. Svenska Bokhandeln, 30 Sharon St. WU^DER BEER Vårt Öl är alltid godt. Beställ en låda från er specerihandlande eller telefonera: Oakland 1078. Kontor: nordöstra hörnet af 6th och|Webster St., Oakland. J. A. STIRN, Manager. Med ett nytt lager och en ny butik kunna vi nu stå våra ärade kunder till tjenst bättre än någonsin. Aflägg ett besök i vår butik och blif öfvertygad. JcveJry MadetoQrtfer.j eyes öcatflned. by" a ^OFES^ALOTTlflAfl HaraibuFg-Ameriean bine 908 Market St., San Francisco. eller deras Agenter HALVOR JACOBSEN, 1785 Turk St., San Francisco, Cal. KAHN & HEISE, 2 Van Ness Ave. " Lean Socqueras, Sec'y John Ginty, Kassör. m. Cirard, Bitr. Kassör. Chäs. Carpy, Pres. Arthur Legalist, v. Pres. French-Am. Bank. French Savings Bank Inbetalt kapital $1,000,000. Inbetalt kapital $600,000. pTOTALA TILLGÅNGAR: $6,000,000. Insättningar i mindre och större belopp mottagas och intresse utbetalas halfårsvis. Lån utfärdas mot säkerhet i fast...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x