ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

I' BOHOSLOVA*. V pátek, dne 21. srpna 1936. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFF1CERS: Aug. J. Moriss, President Jofi. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sděli se na požádáni, Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobni útoky a dopisy u- ražlivého obsahu se neuveřejní. SAPIENTI SAT. Ach, smutno na to mysleti pro hoře, lítost samou, je velkým jistě neštěstím, když krásné plány zklamou. Nadarmo všecka námaha, ty mnohé cesty, řeči, ký div že po tom nezdaru se někde v koutku brečí. Co platna pomoc přítele, jenž v jeho zájmu strašil, když na tu hlavu šedivou žhavý popel prášil? Co prchlo je už minulost, to sotva už se vrací, však horší je že zároveň se to co bylo ztrácí. To přece mohl předvídat i ten, kdo není znalec, a není správno hlásati, že byl to "parní ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

V pátek, dne 21. srpna 1936. C ECttOttLOVAK i z maličkosti hrozné násled- ro pro všechny nemoce, což věřím, | KY — ŠEST TÝDNŮ V BEZ- , a stojí jen $35, což jest maličkosti při srovnání s tím, co stojí lékaři a I medicíny, a to utrpení. Chtěla jsem | Z města a okresu. vědomí _ „ Ctěná redakce! medicíny,"a"to Strpení.Tlíkla" jsem i — Dr. J. J. Shiller s dceruškou sl Buďte tak laskaví a uveřejněte s tímto počkat, až na podzim, až bu- Pavlínou z Rowena, Texas, zastaví tyto řádky, neb ti, co odbirají váš de méně práce, neb tohle jsem na-i se v neděli ve West u rodiny Paul pěkný list, mě požádali, abych Vám psala levou rukou a píši to 14 dní S. Škrabánkové, když se nalézal na dopsala, aby více čtenářů vědělo o po chvilkách. Ale abych upozorni- i cestě do Dallas na Centennial vy- mém neštěstí, které se mně přiho- la trpící, mě donutilo dřív. A teď, j stavu. když už jsem se rozepsala, doufám, že ctěná redakce bude mít se mnou mabel zpívá lupiči. malíř se dívá na zlín. Rudolf Loewit. Emil St...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

Čechoslovák V pátek, dne 21. srpna 1936. I Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznamte jemu ČESKÝ DEN NA VÝSTAVĚ OKRESU ELLIS. — V sobotu zajeli do státu Okla- homa, kde zaměnili svůj svobodný I stav za manželský, Karel Faraizl se slečnou Františkou Machovou-Hej- j ný. Mladí manželé se usadili v Dal- las, kde obdrželi dobré zaměstnáni, j Na společné cestě jim přeji mnoho i zdaru a spokojenosti. — Ze Schulenburgu zde dleli manželé Arit. Trojáčkovi u manželu - Každý čtvrtek večer se koná Jakubíkových, Vítovských a celé řa- sokolské cvičení, proto přijď každý, známých. kdo sokolsky cítíš a navštěvuj řád- j . Manžele Will Vrlovi zajeli sobě Naše Obchodní komora s výstav- né cvtíení. Kaidý Jest k nám zválí i " „im výborem nás Íádaji, abychom bez rozdán. I * * • - uspořádali "Česky den" na nasi _ zastav se u mne kazdy, kdo domácí výstavě okresu Ellis. My- jste se nechali vzíti na obrázek u, . . sp JST tak . šlenku tuto jsem měl v hlavě hned sokolovny v ned...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

V pátek, dne 21. srpna 1936. fECHOBLOVf.y Zprávy z Corpus Christi. Posílá J. P. Houdek. — Tak už máme po tom pikniku, který se pořádal v Národní síni v neděli dne 16., též i po tom Barbe- cue, na které jistý kandidát dal 50 dolarů, nu a ti druzí zase koupili k tomu pivo, tak nám nebylo tak zle. Měli jsme tam úředníků celou spou- stu i s panem šerifem, též náš vý- pomocný šerif p. Ermis, také jsem ho viděl, jak se tlačil k nálevně. No a po řečnění se to hrnulp všechno na to barbecue, které bylo v malé — Zároveň jest žádáno ode všech společnost má velice dobrý rekord, stěhovacích firem, aby ohlásily mě- co se týče dopravy cestujících bez- stu do 24 hodin všechny nově při- pečně. Za minulých 6 měsíců do- stéhovalé rodiny. Dále parkovací pravila skoro jeden milion cestuji schránky budou v činnosti od 8 ho- cích, totiž 961 tisíc, bez sebemenší- din ráno do 6 hodin večer za popla- ho úrazu, mimo případu, kde opilý tek 5c na hodinu, po šesté hodině občan zdejší v šílené jízdě asi před veče...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

CECROBLOVAR v pátek, dne 21. srpna 1936, ČESKOSLOVENSKO — OASOU Rozumu. Velký kanadský žurnál prohlašuje fj. republiku za oasu rozumu na Sa- haře středověkého militarismu. Ač leží v cestě německému výboji, je imunní proti evropské válečné ho- rečce. — Státníci jako Masaryk a Beneš rodí se jednou za sto let. Oba Jsou ráže Abrahama Lincolna. RČS je nejpokročilejší zemí na východ od Francie. Tak jako sovětské Rusko v mnohém vede Evropu. • Laskavostí čs. konsula v Toron tu, p. K. S. Buzka dostalo se nám výstřižku z kanadského deníku "To- ronto Daily Star" (vycházejícího ve čtvrtmilionovém nákladu), jenž pod dvousloupcovým titulem: "če- skoslovensko imunní proti evropské válečné horečce" uveřejňuje z pera Mr. M. H. Haltona skvělé pojednání o "oase rozumu na poušti středově- kého militarismu." Pisatel vyznačující se výborným postřehem, praví již ve svém úvodu, ] že s ulehčením odjel z Rakouska — j evropského sudu prachu a ze zášti- plného Maďarska do Českosloven- ska "jedné z nejdokonalej...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

V pátek, dne 21. srpna 1936. CECH OSLOVAk Voličům okresu Bell! fj, , , Zprávy z okresu Bell Podává B. A. Zvolánek. — V pondělí v minulém týdnu bylo v tomto okresu nej větší horko od roku 1913 a sice 109 stupňů. O- všem v roce 1925 v červenci teplo- měr dosáhl stejné výše. — Skladiště pro životní potřeby, které vláda rozděluje potřebným, bude umístněno v Belton. Toto skla- diště bude sloužiti okresu Bell, v di- striktu čís. 9, v němž je zahrnuto několik okolních okresů. Komisař- ský soud okresu Bell se uvolil, že pro to skladiště bude dávati místo a dopravu pro různé věci, které to- to skladiště bude míti. — SI. Lorena Dry, která byla o- kresní "demonstration agent", re- signovala a na její místo byla zvo- lena Tina Stewart. — Emmanuel Alford, černoch z WESLEY DICE Temple, byl zastřelen jiným černo- Opět dovoluji si vám poděkovat! chem v pondělí v minulém týdnu, za hlas mně odevzdaný v prvních Tento černoch byl postřelen jednou primářkách za okresního soudce o-i v neděli v deset hodi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

CechoslovAh V pátek, dne 21. srpna 1936. Oznámení Rolníkům Přejeme si zde oznámiti, že opět teto sezony budeme kupovat BAVLNĚNĚ SELENO Dříve než prodáte toto, jistě nás navštivte, neb se Vám to vyplatí. Když směno nám prodáte, nemusíte če- kat, sami si toto složíme a vezmeme váhu džiny. WEST FLOUR MILL Emil Plášek, řiditel. West, Texas. Z města a okresu. pi. Geo. Abrahamova s dítka- mi a sl. Irene Kolářova z Bremond, dleli na návštěvě u rodiny Karla Kociana ve West a zpět s sebou se- braly k sobě do Bremond synáčka Theodora Kociánového na týden. Manželé Kociánovi sebrali pí. Abra- hamovou, stařička August Kociána a s manželi Lewis Lenartovými a v neděli navštívili rodinu Joe Kociá- na v Penelope. • * — Krajané, dostavte se v sobotu jistě k volbám a zvolte si svého pří- tele, W. B. Mobleyho za šerifa. On byl první šerif v okresu McLennan, který ustanovil našince za svého aktivního příručího; jest členem*S. P.J.S.T. a vždy byl přítelem našeho lidu. Nenechte se sváděti a volte pro Mobl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. - ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav du, kterou by každý měl Pouze uvědomělostí a svornr bude si československý ' y xasu uznáni a cti. / and westske noviny ROČNÍK tVOL.) XXV. ČÍSLO (No. 44). Entered as second-class matter January 2, 1920, the P"st ottice at West, Texas, under the Act of March 3, 1879. 30. ŘÍJNA (OCTOBER) 1936. Daňová předloha o omezení starobní cense zákonem Aurtin. Tex., 27. října. — Nižší sněmovna dn^s velikou většinou hlavů schválila omnibusovou daňo- vou př dlohu k financování starob- ní p?n~e, v ktsré zároveň bylo zahr- nuto onezení pense. Poslanci před tím tu samou předlohu porazili, a- však po znovuuvážení a po konfe- renční poradě, předloha byla schvá- lena 100 hlasy proti 45. Senát v pon- dělí schválil tutéž pře...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 30. října 193fl. PROLETÁŘI Román se sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. Jest mu nyní něco přes padesát let, ale ve vězení seše- divél. Ten, co vedle něho sedí, trochu zamračený, býval kdysi bohatý kupec na Smíchově, ale přišel o všechno dílem proto, že finančně podporoval naši stranu, dílem boykotem měšťáků. Ale tamhle ten, s tím ohnutým no- sem, jest žid, zná několik řečí a dopisuje za nás a o nás do cizích novin. Také si odseděl svůj nějaký rok, ale ne zde, nýbrž v Německu. Ten černovlasý jest anarchista z Londýna, ten vedle něho dlouhý čas pracoval ve Švý- carsku, ten třetí jest vlašský dělník, který v Praze pra- je jako štukatér, soused jeho pracoval v Paříži, když tam byla světová výstava, nyní jest v továrně na náby- tek. Jeho soused býval studentem, ten vedle něho byl prý v semináři a odešel, ten třetí jest bývalý úředník, kterému se stala veliká křivda a od té doby zanevřel na veškeré lidstvo a všechna jeho zaří...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

V pátek, dne 30. října 1936. m i Zprávy z okresu BELL —* Vzdor špatnému počasí a náleži- tému ochladu, výstava Central Te- xas Exposition v Temple byla v pondělí otevřena, jak bylo určeno. Celé ráno výstaviště bylo plně za- městnáno vystaviteli a oficiály, kte- ří vyřizovali všechny konečné pří- pravy. Odpoledne pak a až do noci veliký stan byl naplněn návštěvní- ky. Výstavu úředně otevřel mistogu- vernér Walter F. Woodul za cere- monií v 7:30 večer po parádě ame- rické legie a banketu v Kýle hotelu na kterém se podílel guv. Woodul a Miss Central Texas co hosté. Zaha- jující ceremonie byly v hlavním stá- nu po koncertu kapely z vyšší školy V úterý byl den města Cameron a den Temple, Oklahoma a Missis- sippi, který měl býti v pondělí, by! odložen na pátek. SI. Mary Beth Alvis z Mary Har- din—Baylor kolleje, která byla vy- brána za Miss Central Texas, byla představena při zahajujících cere- monií místoguv. Woodulem a nově zvoleným kongresníkem W. R. (Bob) Poagem, jenž také při té příl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

Čechoslovák V pátek, dne 30. řijna 1936. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. AMERICKÉ TEMPO. "Já bych jim ukázal, jak se to v Americe dělá", pravil mně jeden přítel, když by on jel do Evropy na stálé bývání aneb jen na návštěvu. Ano, nám se to evropské tempo již nelíbí, to tempo, kterým jsme pra- covali, dokud jsme žili ve staré vla- sti, kde jsme sobě vzali čas a dosti, času na každou práci — a udělali jsme ji. Ale zde jsme již přivykli to- mu americkému shonu, tomu ameri- ckému "hurry up". To americké tempo, kterému jsme zvyklí a ve-j škerou práci honem, rychle koná- me, kteréžto rychlé tempo nás zabi- jí, z nás dělá otroky kapitálu, chtěl by on ukázati lidem v Evropě, kde lid není hnán a sám se nežene tak s tou práci, těmto lidem by chtěl u- kázati ten americký spěch, který by se jim asi velmi málo zamlouval. Lid v naší české republice jest pracovitý, který svou práci vykoná zrovna tak dobře jako my zde, ale jen že jemu trvá ta prác...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

SIv : mTnn,nin, V pátek, dne 30. října 1938. ČECHOSLOVÁK^ KALENDÁŘ '"AMERIKÁN" ROK 1937 JIŽ VYŠEL. NA V těchto dnech vyšel již 60. roč- ník oblíbeného českoamerického ka- ZODPOVŠDNOST A POVINNOSTI za Federální Bondy v obnosu 4 bi", do^ň 4° W~ byl° 900° Uber ^10len^lj^" KÁnnnvt rtniarň lionu auiaru vkladů najednou, coz nebo na jednu libru radia 9 milio- ~ tm i-SSA VSESí—, „eMK V žlvotí politickém0^,Tm r "JLni živ™ v aml, My se do- * '• " ««■ ' « "« ářl lendáře "Amerikán" na rok 1937. na ve Spoj. Státech dvě politické stavila katastrofa v průmyslu, ob- mény tT° mu~ tázku.: ^ v^^humbuk? Tato publikace vydávaná již od ro- strany, republikáni a demokrati, chodu a zemědělství. Hooverův de- ^ Pecinu, ze lak sam P^yi^a rad ova^ voda hum. . ku 1876 ma v české Americe i ve vyjma i jiných méně početných ficit povstal tím, že peněz nebylo llk .. ' ■• ze 23 °°v®ra v- . staré vlasti ustálenou dobrou po- stran. Republikáni i demokraté použito ke prospěchu celé země, ale Prtěti v zeiru Pras °> '...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

- * ' Čechoslovák V pátek, dne 30. října 1936. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Publlshed every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Moriss, President Jo*. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, r. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavliček Bedaktor—Aug. J. Morris—Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sdélí se na požádání. Advertising rates on application. 2adné osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. DVÉ DUCHŮ. U volebního rozcestí dvé různých duchů zříti, ten jeden z nich je poctivec, na cestu pravou svítí. Tím dobrým duchem poctivcem je Pravda, v prostém hávu, a mnohý volič obchází ji v onom lidském davu. Ten druhý duch je pokrytec, do toho davu vráží, na levou stranu urputně se dav ten strhnout snaží. Když někdo v právo zahýbá, zlý duch hned vztekle vrčí, duch ale Pravdy, podivno, ku všemu tomu mlčí. Zlý duch je velmi rozkácen, je s Pravdou věčně v boji, však i když na čas zvítězí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

V pátek, dne 30. října 1938. Z města a okresu. , V UPOMÍNKU NA LUDVÍKA ^ SNOKHOUSE. V X^botu večer asi o osmé hodině, dne 17. října, neúprosná smrt, která nezná rozdílu mezi mladými i sta- rými, rozrušila celou osadu, kdy sko- sila mladý život Ludvíka Snokhou- se v automobilovém neštěstí neda- leko Leroy. I Zesnulý byl synem manželů L. Snokhousových, dobře známé rodi- ny ve West, a celý život ztrávil v tomto městě. Mimo rodičů, zesnulý mladík zanechává po sobě dva bra- try a dvě sestry a celou řadu přátel a příbuzných, kteří dlouho budou želeti odchodu tak mladého života, poněvadž byla to veliká opravdová bolestná ztráta, poněvadž se udála tak náhle, neočekávaně. Zákeřná smrt bez očekávání napadá své obě- ti a dnešního dne vozí se stále na stupátkách všech automobilů. O zesnulém možno říci, a mělo by j to býti útěchou zarmouceným rodi- čům, že byl velice milým a oblíbe- ným mladíkem ve West a celém o- kolí. Byl členem spolku sv. Václava, v které^i byl vždy čilým činovní- kem, když s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

Čechoslovák V pátek, dne 30. října 1936. i -'.J Naše pošta. Volte pro tyto vůdce národa, kteří zachránili naši zem před strašnou katastrofou. Fort Worth, Tex. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři! Máme počasí špatné, začalo pr- šet ve čtvrtek a pršelo až do neděle poledne. Já jsem se připravila, že pojedu do Dallas na divadlo. Tak jsem se na to těšila, neb vím, že dallasští divadla sehrají pěkné, a též že se zas uvidím se sestrami dal- laskými. No, už toho nechám až na pozdéjší dobu. Až po volbách, neb je nechci promeškat, když mám vo- lební lístek. Letos bude tuhá práce, neb s kým se promluví, každý se optá, který bude náš příští presi- dent. Ano, ti republikáni by se zas rádi dostali k tomu veslu, aby ten drobný lid ucítil zas jejich pádnou pésť. Sleduji řeč presidentovu všu- de kde řečnil, i Landona. Když to jeden uváží dobře, tož tomu musí též porozumět, kdo že je k nám lep- ší, kdo stojí za drobným lidem a za farmáři. Když jsem přijela do této země roku 1912, bavlna ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

v pátek, dne 30. října 1938. čechoslovAk , . ř i i •' llký sklad petroleje. Sondou na 7nraw ze staré vlasti4011110 dv°ře byi° prokázáno.«ie 1 u, t ;uv v ^ zde ssuť dokonale proniklá petrole- T ídéli u nás rudé vojáky cvičit. — Nic plátno, musíme povolit svému svfd-mí a musíme projeviti úplnou pri^Ju o ruských vojácích na na- šem > zemí. Od letošního aprila se píše o nich v rískoněmeckých novi- nách, zářijový hakenkrajclerský sjezd v Norimberce byl pln řečí o nich. Jak tyto zprávy vznikly, o tom jsme psali už v dubnu. Ověřujeme si teď pravdu o ruských vojácích na našem území očitými svědky, kteří je nejen viděli, ale dokonce je i dělali. Je to tak: Koncem března a začátkem dubna filmovala se v jem, který vytekl při prodejních manipulacích a vsákl se do země. V podloží ssutí je písek říční terasy Úhlavy, který obsahuje jílovité vlož- ky čočkovité vyvinuté. Na této tera- se stojí největší část města Přeštic a je z ní také zásobována vodou z průměrné hloubky 5 metrů. Petro- lej proni...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

I -> •a Čechoslovák NEBEZPEČÍ FAŠISMU VE SPOJ. STÁTECH. Píše Proř. Arnošt E. Žídek, člen výboru Citizens Alliance. dohnáno zoufalou hospodářskou si- tuací, začalo se bouřiti. V průmyslo- vých oblastech tvořily se rady ne- zaměstnaných. V zemědělských kra- jích, jako v Iowě, v Dakotě atd. far- máři započali přimou akci. Na jihu V Detroit, Mich., utvořil se výbor započala akce neplacení daní. Ve za účelem založení ve Spoj. Státech velkoměstech tvořily se tlupy hla- "Svaz amerických občanů", bez roz- dovicích, a po celé zemi započal pa- dílu rodiště, řeči anebo náboženství, novati duch zřejmé vzpoury, duch ku potírání snah jistých amerických radikalismu. — Velkokapitál a vel- zájmů a kruhů, ku zavedení zde, v kofinanční kruhy, místo aby kon- této svobodné zemi, odrůdu italské- struktivnimi prostředky hleděli de- ho fašismu, Hitlerovského nazismu presi odpomoci, poslouchali svých a třeba i španělského Franco-ismu. tajných rádců a obětovaly miliony V dnešním Temple (Texas) Telegra- na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

V pátek, dne 30. října 1936. ČECHOSLOVÁK Co se týče výživy hladových, dří- ve se říkalo: "Nebudeme té živiti, NIČENÍ PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ třebí 275 let k vysázení 80 milionů ~*imu zemědělství Spoj. Států roč- A BOJ O ZACHOVÁNÍ SPOJENÝCH akrů, a což teď čekání až vyrostou, ně. STÁTŮ. Práce dosti, jen že boháči nechtějí Je Spojených Státech máme o-j až teprve, když budeš dohnán k zou- ani kapsou hnouti. i kolo 14 bilionů tůn fosfátové skály, falství." Teď se jim říká: "Nedosta- Fcčátkem léta r. 1935, východní Máme na sta milionů akrů lesa, iurá nam poslouží na dlouhcu do- j neš práci, až když spotřebuje1 Okiahcma byla svědkem, jak její které mají býti chráněny proti oh- bu, jestli ji udržíme. Národní naši všechny úspory, a doznáš, že jsi na pucia proudy byla odnášena k řece ni, hmyzu, nemoci, a také prořídě- odborníci nedávno řekli: "Území, na mizině". Mississippi a do zálivu. Cestující ny, by lepší druh stromů mohl lépe kurem jsou Spojené Státy, není Vládní pomocí bylo umožněno viděl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 October 1936

čechoslqvAk V pátek, dne 31 řijna 1936,-- im Fi m * 1 Ét$í j w r V SOBOTU prodej... ... květin V sobotu budeme ve Famous raíti vel- kou zásobu květin za velmi levné ceny. Pa- matujte na své milé ku DNI ZDOBENÍ HROBŮ Dříve nežli koupíte zimní zásoby oděvu a střížního zboží, přijďte do Famous! DVOJÍ BLANKETY $1.50 DVOJÍ BLANKETY velikosti 70x80, všech barev pouze velikosti 70x80, z části viněné,, všech barev, pouze $2.50 SMOCKS — Nová zásilka dám- ských S m o c k s, — krátké i dlouhé rukávy, velmi pěkné, pouze $1.00 CHLAPECKÉ OBLEKY $1.00 3 kusy, tmavých barev, velikostí od 3 do 9, pouze Jsme nejlépe zásobeni obuví pro každého člena rodiny, jakož i vším jiným střížním zbožím. Kupujte ve Famous, neb máte jistotu, že obdržíte prvotřídní zboží za ceny nejmírnější. WEST, [ FAMOUS 3 TEXAS Z města a okresu. — Zdejší duchovní správci katoli- cké osady, Msgr. Jos. Pelnář, dpp. E. J. Polčák a Fr. Dobiáš, podíleli se ve středu na konferenci kněží v Bryan. * * PJT KDO CHCE -pf Karty pro vykládán...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 November 1936

^"tTvT *\\ ^ 1 Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: ' Ročně $2.00 Na půl roku _ $1.00 Do staré vlasti __ $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. W odporučte čeckoslovAka svému sousedu! Šířením tohotp "Istu, šíříte prav- du, kterou by <$> / měl vědéti. Pouze uvědor a svorností do- bude si če' enský lid v Te- xasu uzn a / ví? A* ctL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL) XXV. ČÍSLO (No. 47.) Entered as second-class mattcr Jannary 2, 1929, at the at West. Texas, under the Act ot March S, 1819. Sezona na jeleny a divoké kachny zahájena Austin, 14. listop. — Texasští lov- ci v neděli oie^fcjí své pušky, neb se- zona lovu jelenů bude zahájena v pondělí, dne 16. listopadu. Sezona na divoké krocany opět započne v pondělí. Lovci musí *se držet násle- dujících pravidel- Jeden lovec může zastřeliti dva Virgýýa srnce od 16. listopadu do 31. prosince, ale musí míti alespoň tři bodové rohy. Jeden černo-ocasat...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x