ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 June 1897

I • i * 9 I Vackra Stina. Svenakt original. Berättelse af P. Q. (Forls. fr. förcg. no.) Kalle var svarslös för andra sången. Margareta, som allt mera ehlades af sitt ämne, fortfor: —Det var första gången hon varit med om sådant ooh då är det naturligt, att hön blef rädd. Om hon inte blifvit det, hade hon varit en sådan der, som du bör bedja Gud bevara dig ifrån, en sådan der slinka, som i dag kysser en och i morgon en annan, under det hon samtidigt bref- vexlar med en tredje och har den fjerde i tankarne... .Jag tycker tvärtom du bör skatta henne högt, för del hon gjorde som hon gjorde.... —Ja, visst skattar jag henne högt, men det förbättrar väl inte mina utslgter. Då hon är en sådaG som du säger, hvad skall bon då tänka om mig, som bar mig åt på det sättet. —Hvad hon skall tänka om dig, det bör väl hennes spegel säga henne. Det är ju sjelfklart att hon vet och ser att du blef kär i henne första gången.... —Men del kan man tyvärr inte säga att hon blef. —Hör du, jag skall säga dig ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 June 1897

AUSTIN. Härmed tillkämagifves för slägtingar och vänner, att Her- ran i sin allvisa råd behagade den 21 Juni hädankalla min ömt älskade make, Emil Blomquist. Han föddes i Sandsjö, Sverige, den 28 Juni 1872, ankom till Amerika 1887. Han h tr under denna tid han varit i Amerika vistats i och omkring Austin. Under de sista åren har han varit i tjenst hos Eugene Bre- mond, hos hvilken han har gjort sig omtyckt för pligttro- het och god, bestämd karakter. Han ingick i äktenskap den 10 Maj 1895 och sörjes nu af mig, en liten son och syskon här i landet samt dertill en stor vän- krets, som också känna sakna- den, men må vi ej sörja såsom de der intet hopp hafva. Anna Blomquist, född Nyberg.. Typhoid feber. Stadens läkare om- förmäla, att denna sjukdom grasse- rar här mera än vanligt. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kollektern för Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville geenhändigt insända sin prenumeration. Termometern visar under dessa dagar endast ett grann u...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 July 1897

■flngy NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 1897. Vol. 2. No. 13. 2 Arg. (Lop. n:r 65.) Austin, Texas, Fredagen den 'Nykterhetsfantasten." Det var en yngling, rask och glad, Så god som någon ann'; Vid nitton år student han blef, Vid tjugu var han man. Hans hela verld var hemmets hiird, Der blef hans själ af kärlek närd; Uti föräldrars trogna vård Den unge mannen var. Så kom han ut i vänners lag, Långt bort från hemmets härd, Sitt första glas han tömde då Och blef i lasten snärd. En usel slaf för sitt, begär, Han drack och sjönk allt mer och mer; En skugga af sitt forna jag Den unge mannen blef. För ende sonens räddning bad Hans mor så mången bön, Och årens sådd i tår.ir gaf En härlig skörd till lön. Den unge mannen blef i bast En verklig "nykterhetsfantast", Som skydde vänners dryckeslag Och bara vatten drack. Nu började hans lyckas sol Att le pä lifvets stig Och åter blef hans framtid god, Så ljus den tedde sig. Sin nykterhet på allvar tog Den unge mannen, hvart han...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 July 1897

m* • \ TEXAS POSTEN. IHynets ooh Annonstidning för svenskarna i Texas. TEXAS POSTEN. <THE TEXAS POST.) Publlshed every week, In Austln, Texas, by the Kwkiiihii Amkiucan Pubi.ishinq Co. Tue only bwedisli puper ln Texas, and the •est advertlslng modlum to reacb tbls cluss >f cltlzens. M. J. Knape Manager. C. J. A. Knapb, General Aaent. *3<>CGOOOCOC<>OCGCC<>OCOGC/>OCCGCOCCCCaOGCOOOCOC. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett är - - - - - - 100. Ett hälft år ------- 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y OrCcvs" eller 1 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN", SOS Hast Bixth Ht., Austin, Texas. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Snö i Colorado. Snö föll den 3 den- nes på morgonen i Gunison, Ttllu- ride, Creede och Leadville. Välkommet regn....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 July 1897

% 11 • )! t IT Vackra Stina. Svenskt original. Berättelse af P. G. (Forts. fr. föreg. no.) —Ja, hvem vet? Du h ir ju just in te anledning alt tro mig om bu'.>re. foit- for Kalle sorgset. Han hade bes.ulat sia att riktigt tala ut. Första gängen vi träffades, bar jag mig ju så illa åt al' jag inte kan tänka på det utan att skäm- mas. .. .Jag var så rysligt lättsinnig, jag tänkte icke på hvad som var rätt eller orätt—och jag trodde att du var likadan ... .Du visade mig emellertid mitt miss- taf dervidlag och det skall jag vara dig evigt tacksam för... .Men om du visste huru många gånger jag varit färdig att rycka mig sjeif i håret lör det der.... Huru jag blygts för mig sjelf, sä att jaj knappt vågat se en menniska i ögonen.. Jug visste ju, alt du måste yara ond på mig och jag vågade knappt tala ett ord mea dig.... Ja, det var sant, i början var jag kanske också en liten smula slött deriör att du inte var sådan jag tänkt mig.—Men det dröjde inte länge, innan jag kom till insigt om, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 July 1897

1 i % I / i ; I u AUSTIN. "Texas Postens" kontor flyttadt. Vi vilja härmed till våra ärade vän- ner och prenumeranter tillkännagif- va, att vi denna dag hafva flyttadt vårt kontor och tryckeri till nummer 203 East Sixth street, en trappa upp. Lätt att finna, ty det är snedt öfver gatan från Driskill hotel. Vi inbju- da alla att komma till oss uti vår nya och rymliga lokal, der vi på det hjert- ligaste vilja emottaga alla Texas Po stens gynnare och vänner.—Red. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kollektera för Po- sten, si önska vi, alt hvar och en ville geenhändigt insända sin prenumeration. Tillkännagifvande. Svenska M. E. kyrkans kyrkoråd har beslutat att ej under den varma sommartiden hafva någon gudstjenst 1 ållen på söndags- eftermiddagarne. För mordbrand. Willie Smith, en neger, är i häktet under åtal för mordbrand. Han hade blifvit arre- sterad at deputy sheriff Corwin nere i Hornsby Bend. San Saba mordet. Distrikt attorney Linden från Llano låter oss vel...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 July 1897

TEXAS Jfr* 4 POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE L TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 66.) Austin, Texas, Fredagen den 16 Juli 1897. Vol. 2. No. 14 Hvem kan jag mena? Några ord jag önskar skrifva Till vår tidning och vår' folk. Hoppas ni en plats vill gifva Åt dessa ord—mina tankars tolk. nskar, landsmän, vänner och ovänner, ni lyssna till min bön? Möjligtvis ni mig ej känner, Men ändå gif mig min lön. När ni här på jorden vandra.— Må det bli i sorger eller fröjd; Ni eder nästa ej skall klandra, Om ock med dem, ni ej ät- nöjd. Hvem är det här, som sig kan skryta, Alt han ej har något fel.' När ni det gör, ni lagen bryta; Det är en sak nt veta, väl. Du frågar nu, hvem kan jag mena? När jug skrifver dessa ord; Jag menar dig och dig albna, Du lilla mask på denna jord. Kvgcne. till de olyckliga små, hvilkas åsyn rörde prinsen till tårar. * * * Den turk-grekiska fredsfrågan är ännu olöst. Turkiet är lika obenä- get nu att göra några afprutningar, som då fredsunderhandlingarne bör- j...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 July 1897

"H I J. m. Små MMÉÉ .1 ifTT: 't 7-T.TSr- • ■:<äIMföäfMÉl TEXAS POSTEN. riynets ooh Annonstidning för avenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Pnbllsbed every week. In Austln, Texas, b the swruisn Amekican Publishiko C'o. Tlie ouly swedlsli puper in Texas, and the oest udvertlslng medium to reach thls class >f citlzeus. m. J. K .u e Mun per. C. J. A. Knafb, Ueneral Agent. OOOOOOOCOCCOOGGCGOCCC&XZXZ&CttCGOG&SGOOCOZ. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Bttftr - - - - - - - - -81.00. Etthalflfir ------- 00. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- sial Note", "Mon y Orders" el ler I 2 cents frimarken under adress. texas posten, SOS En Ht Sixth St., Austin, Texas. Advertlsing Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Hvad vill folket gora! De ledande tidningarne öfver hela landet fylla sida för sida med läsni...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 July 1897

TI San Saba mordförhöret. Mrs Florence Cantrell, dotter til rors Harris, vitlnade i öfverens>täm- melse med hennes moder. Mrs Luen Locker, en annan dotter af mrs Harbis, hade intet annat att förmäla än hennes moder redan sagt Korsförhör: Till vittnet s äkies följande fråga: —Ni var ogift, en ung flicka vid den tiden; var ni icke ute på gårde med er far den dagen då Steven- kom och talte om att Turner hade blifvit mördad och att er fader sade till Stevens att han hade varit syssel- satt med plöjning och ni, en liten oskyldig flicka afbröt honom och s de: Pappa, ni har inte piöjt i dag!? —Nej, min herre, jag minnes ej det yttrandet. Mr George Trowbridge, den an klagade, hade till sitt eget försvar att säga som följer: —Jag är 36 år gammal, har bott San Saba county nästan under hela mitt lif. —Känner ni vi.£nt t Jesse Keras som har vittnat i detta mål? —Jag känner honom. —Har ni aldrig yttrat till honom Vi hade bättre att fatta våra bö sor och inträda i "mobben"? —Nej, jag har aldri...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 July 1897

I „ • gl | fetetfKMt i i|i|pw i Him l -1U. •i MPi"'- i >M^ . • v, * X ' • -•V-.,>'- . . v ;• . ; ... AUSTIN. ' i "Texas Postens" kontor flyttad! Vi vilja härmed till våra ärade vän- ner och prenumeranter tillkännagif- va, att vi denna dag hafva flyttadt vårt kontor och tryckeri till nummer 203 East Sixtli street, en trappa upp. Lätt att finna, ty det är snedt öfvtr gatan från Driskiil hotel. Vi inbju- da alla att komma till oss uti vår nya och rymliga lokal, der vi på det hjert- ligaste viljaemottaga alla Texas Po stens gynnare och vänner.—Red. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kolleklera för Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville geenhändigt insända sin prenumeration. Inbrottstöld. En tjuf bröt sig in i mr Jim Tayiors residens någon tid natten mellan lördag och söndag och stal en låda innehållande $8 i kon- tanter. Hästtjuf fångad. För någon tid se- dan blef en häst stulen från John Moore och allt sedan dess har sheriff White varit på utkik efter t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 July 1897

" '* p , w. • 9 I : (faJUw TEXAS ioj'jr POSTElt •; ^ NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 67.) Austirt, Texas, Fredagen den 23 Juli 1897. Vol. 2. No. 15. Anmalan. Eftersom Texas Posten i sin nu- varande form och gestalt är så godt som ny, bedja vi också få anmäla den på nytt och påpeka dess förträfflig- het. Tidningen, som utkommer en gån? i veckan, kommer hädanefter att utgifvas 8-sidig, och blir följakt-1 ä{yeng{fva s'om en Mdn ligen dubbelt så stor som den varit | ru icke (ullblodijf förut. Såsom nyhetstidning kom- mer den att innehålla de bästa och sista nyheter som kunna fås från Sve- rige, Amerika och utlandet. Jsyn- nerhet skola vi beflita oss om att få nyhetsafdelningen för Texas så vär- defull som möjligt. Vi hoppas der- ken, i form af medaljer, ordnar och dip'omer. År 1880 blef h n adlad och 1885 upphöjd i frihet rligt stånd. Han var fliågt anlitad för kommuna- la tjenster, men fög intresserad i po- litik. Dt remot egnade han sin tid och si...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 July 1897

- s ' v. ^ . TEXAS POSTEN. flynets oeh Annonstidning för svenskarne i Texos. TEXASPOSTEN. (THE TEXAS POST.) PublUhed every week, ln Austln, Texas, by tbe Hwkdjhh Ambkican Publibbino Co. The only swedlsh puper ln Texas, ana tbe oest advertlslng medium to reacb tbls class >( cltlzens. M. J. Knafe Manager. C. J. A. Knapb General Agent. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - «- - - - - -- - $1.00. Ett hälft år ------- 60. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS East Bixth St., Austin, Texas. • Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Batmhertighet är en nyck, det har jag åtminstone alltid funnit. Nu sednast föriaäles att prinsessan af Wales bespisade 60,000 fattiga barn i London under jubileumhögtidlig- heterna derstädes, hvilket ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 July 1897

'1 Svenska Nyheter. stockholm. Drunknad. — Den 24 Juni omkom ge- Bom drunkning i närheten af Järla te- gelbäraren Johan Teodor Sjöholm. Till kommendör af S:t Olafs-orden, andra klassen, har förste hofkapellmä- staren J. C. Nordqvist blifvit utnämd. K. m:t har den 22 Juni till svensk och norsk konsul i Mynchen utnämt och förordnat tjänstförrättande kon- suln derstädes R. Tungler. Som spansk vice konsul i Visby har k. m:t erkänt hr A. Lindvall derstädes. Oscar Fredriksborgs fästning. — K. m:t har bemyndigat chefen för fortifi- kationen att med aktiebolaget Bofors Gullspång träffa aftal om leverans af fyra vridbara pansarkupoler, afsedd för ett batteri 12 cm. kanoner vid näm- da fästning. Myteri fl. svenskt fartyg. — Enligt telegram till "Berliner Tageblatt" ut- bröt den 25 Juni myteri ombord å en svensk skonert. Besättningen öfverföll styrmannen och sökte mörda honom. För att rädda sig hoppade han i sjön och blef tagen ombord af en förbipasse- rande bflt. Enkekronprinsessan Stephanie ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 July 1897

ifiar J fl I VART LAND. IiClVande lwgralven. Los Angeles, Cal., den 7 Juli. — Un- der gräfning för nedläggning af vatten- lednlngsrör rasade Jorden igen öfver David Scott och William R. Heinsfield. Då de 15 minuter efteråt uppgräfdes voro de båda döda. Stad ödelagd af storm. Duluth, Minn., den 6 Juli.— En hvirf- velstorm rapporteras ha hemsökt och ödelagt den lilla staden Lowry, Minn., och kräft minst fyra männlskolif såsom offer. Andra rapporter säga resp. 7 och 10. Cyklonen inträffade kl. 6 på afto- nen och tecken till ovädret syntes äf- ven hit. Åskslag i sanatorium. Chattanooga, Tenn., den 6 Juli.— Ua- der en skarp åskstorm slog blixten i dag ner i ett privat sanatorium å Mis- sionary Ridge. Tvänne personer af upp- vaktningen döfvades af slaget. Bygg- naden antändes och nedbrann, men som genom ett under räddades patien- terna utan att en enda skadades. LärarcmHte öppnad). Milwaukee den G Juli. — Den stora National Educational Association sam- manträdde i afton å utställningshall...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 July 1897

0 '-.y t i i ,.Miv ,/'?3> Xrt .i- -• "■ •"' "Yi ses igen!" Dikt af Viktor Rydberg. Och vårsol lyste vid österns bryn, När riddarns son gick igenom byn. I dörrn till hyddan der under lind Stod liten flicka med rosig kind. OcK gossen sade: "God morgon du!" Och kysste henne i samma nu. De voro morgnade båda nyss, Och frisk som morgonen var hans kyss. "Långt skall jag färdas du lilla vän, Men glöm mig icke! Vi ses igen." Så sade gossen och log och gick. — Hon glömde aldrig den kyss hon fick, Hon glömde aldrig, hur skön han var, Hur trofast lyste hans ögonpar, Hur käckt på böljande lockar satt Hans fjädervajande junkerhatt. Hon växte upp och hon mindes än De ord af gossen: "Vi ses igen!" Hon växte upp och var glad och skön Fick lyss till mången en kärleksbön, Och många friare kommo, men Hon sade endast: "Jag har en vän." (Och åren svunno med hastigt lopp, Men tiden störde ej hennes hopp.) Och hennes vår, hennes sommar svann, Hon tänkte glad: "Vi få se hvarann." Hon tänkte än i sin åld...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 July 1897

t:- a™vV'; VIIIII,ISTHI!\i. Fetersburgs-iuysterier ■ AF- Fmst K W. MESCHTSCHEESKI. r i Första kapitlet. MIN LEFNADSHISTORIA. Jag föddes den 31 December 1832, samtidigt med det nya året 33, dock ic- ke i tionde månaden, såsom alla andra människor, utan i den ättonde. Dennahändelsetilldrog sig på Peters burgssidan, der min fader, Thoma Iwa- nowitsch, länge lefvat med sin fru i förväntan icke blott på mig, utan äfven på. em god anställning. Jag kom till verlden som en ärftlig adelsman. På min födelsedag såg min mor drömmen en gensdarm och något slags hofråd. Grannqvinnan och barnmor- skan Trechulkina gjorde det klart för henne, att denna dröm icke hade något dåligt att betyda, ty om också en i drömmen uppträdande gensdarm bety- der oro, så tillförsäkrade mig tvärtom hofrådet något mildt och roligt framtiden. Den andra förutsättningen gick lik- väl, såsom det följande utvisar, icke i uppfyllelse. Jag kom till verlden med en mycket orolig sinnesart, men det milda och roliga instälde sig ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 July 1897

Bref frän Allmänbeten. Lat de döda vara i fred I h Det är i' sanning beklagligt att den kungliga svenska afundsjukau, denna pestböld på den svensk-amerikanska samhällskroppen, har stl inrolat sig hos mänga ftf våra landsmän och landsman* innor, att deu synes vara alldeles obot- lig. När vi höra rn person på alla vis nedsvärta och baktala sin nästa, när vi höra en person bejjuga och på a'la sätt förnedra os , flå kunna vi vara förvissa- deom, att den personen är behäftad med denna obotliga sjukdom. Ej ens de döda få sofva i ro för dem som äro besmittade med denca pestböld, de hafva ej öfver- seende med någon, hvarken 1-fvande el- ler död, endast afund och baktal för alla. ^ Som exempel vill jag anföra ett sam- W tal mellan några personer för två eller tre veckor sedan. Den ena af dessa, (jag vill ej nämna namnen), syntes vara i högsta grad besatt af denna afundsju- kans demon. Han försökte i en längre harang, bespäckad med de starkaste eder ooh svordomar, hvaraf svenska språket är mä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 July 1897

~T T "• ■T AUSTIN. \ "Texas Postens" kontor flyttadt. Vi vilja härmed till vira ärade vän- ner och prenumeranter tillkännagif- va, att vi denna dag hafva flyttadt vårt kontor och tryckeri till nummer 203 East Sixtli Street, en trappa upp. Lätt att'finna, ty det är snedt öfv«r gatan från Driskiil hotel. Vi inbju- da alla att komma till oss uti vår nya och tymliga lok;il, der vi på det hjert- lig&ste vilja emotiaga alla Texas Po stens gynnare och vänner.—Red. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kolleklera lör Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville geenhiindlgt insiindu sin prenumeration. Till salu. "Piano-box Buggy", i godt varande skick, nästan alldeles ny, säljes nu lör det billiga priset af $40. Pas-a på medan tillfället er- bjudes. 403 E. 17th street. £ En ung örn. Herr John Burrows från Buiret sände en dag iörliden vecka till herr Wright, boende här i staden, en ung örn, som, när den var dödad, mätte 9 fot och 6 tum mellan vingspetsarne. Undvik hunda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 July 1897

tre |est vi 0 Iser. af btta C DIS, 8pt, 'exas. f te att innes venså varje va nu t vid rt öf- ov^in- 'OS., •söner, helso- >ch Iflr f fritt, sjuk- öfver-1 esulta-1 idagar | linois. i# TEXAS NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 68.) Austin, Texas, Fredagen den 30 Juli 1897. Vol. 2. No. 16. "Det har du for du lefde lätt". Dä mina vänner börja på I både tid och otid piunka. Att helsan den är si ocii sä Oeh lefnadslusteo börjar sjunka— Då svarar jag: Ja det är rätt, Jag ingalunda dig beklagar. Det har du för du lefde lätt Och svirade i unga dagar. En klagar att hans sömn är njugg Och undrar, hvadan denna bristen— Han sofver stundom ej ett dugg Pörr'n klookan tre på morgonqvisten. Då svarar jag: Ja det är rätt, Jag ingalunda dig beklagar, Det har du för du lefde lätt Och suddade i unga dagar. En knotar öfver att hans ben Har börjat bli så grufligt svaga, En ann' att magen är sä klen Och ej kan punschen rätt fördraga— Då svarar jag: Ja det är rätt, Jag in...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 July 1897

vy ) 11 I II* TEXAS POSTEN. fiynets aeh Annonstidning för svenskovne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) PubUblied evury woek, in Austln, Texas, by the Swkuisii Amkkican Publishing Oo. tIddj only swodlsli paper ln Texas, and the oest, advertlsluK medium to reach tlils class i f cltlzens. M. .1. Knave Manager. O. J. A. Kkapb, UeiH-ral Agent. ■OOCC<XXZOOOOOC<>XC<MC<>CGCXX<X&X>COCG<XOCCC&: Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett dr - - - - - - - - -$1.00. Ett hälft år ------- 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Qn.ers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, SOS Knut Sixth St., Austin, Texas. Advertlsing Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Som bekant är för en hvar som följer med sin tid, ha vi solförmör- kelse i dag, torsdag den 29, början- de kloe...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x