ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

OBZOR. ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, 1. ČERVNA ig06. CLS1.0 21. DRA. FORMÁNKA LÉKY. Na prodej ve všech obchodech s léky. Dm. 1'onimnkii Miiiratloru, slavný hořký vznrnžitel. Jest připraven z čistých bylinných součástek zvláSt 8 vybraných k tomuto ličell u Jest odporučen lékařskou vedou jakožto iř *++*+++++ ®-«G c-: -Ge-«G -•:-«(£ ■ 5 Jch . ..Jí toníuto . . odporučen lékařskou vřdou jakožto lék proti prudkému a chronickému kataru, prft- duSnice. kaSll, nsstuzenlnám a chřipce. dlspep- sll, nezážlvnosti, ztrátě chuti, páleni srdce, cho- robě Jater a ledvin, zácpě, Urljřhtově uetnoci, ma- larll, horečce a zimnici; ulehči okamžití kolice, léči nervosnost a vSeohecnou mdlost: nemá sobě rovna při ženských nemocech. Cena lahve 91. 5"st lahvi za 95.00. Um. Formánku Aeeptlne Jest výtečný lék na čerstvé rány.zastarulé bolesti, vředy, boule, vyraženlny. uhry. katarh v nose a v krku a výtečný lék k vypláohováni list. nepřeko- natelný lék proti hělotoku a vftbe J. 1). STOKES, I1! A. L. Mondrick...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

Galveston, 22. Června. — Dne 20. května vydal jsem se na návště- vu do staré vlasti. Ve 3 hod. odpl. jsem* sednul na vlak v Schulenbur- j gu a do Galvestonu jsem přijel v j 9.35 hod. Tma bylo jako v pytli. Na nádraží bylo osvětlení nedosta- tečné. Ohlížím se, zdali spatřím některého známého, ale marně, tak jsein se pustil chodníkem, kde jsem viděl, že hodně lidí jde. Když jsem ušel asi dvacet kroků, tu se při- druží ke mně nějaký pan, vezme mne pod paži a kráčí se mnou po ulici. Poněvadž neříkal nic, bylo mi to poněkud divné, podíval jsem se tedy 7 boku na něj —on se smčje a pra' že myslel, že již ne- píijedu — a tu poznal jsem v něm spolubratra Jana Jaterku. Ten mě zavedl k p. Křížanovi, kde na nás čekala paní Jaterková. Zde jsme j hned trochu prach svlažili a vsedše | na pouliční káru jeli jsme k bratru j Jaterkovi k večeři. Na druhý den i ráno br. Jaterka dal zapřáhnout do povozu a jezdil se mnou po městě, j Místy bylo viděti ještě zříceniny, I spůsobené před několika lety po- j ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

T A L I S MA N. Zo životu Lnponcft. Povídka K. Meju. (Dokončení.) "Sedni, panel" pravil sedaje do kyprého sněhu, — promluvím s te- bou o věci, o níž nikdo nesmí vě. děti". Usedl jsem podle něho; u našich nohou ulehli psi, bez nichž Lapo- nec nikdy nevychází z obydlí; též hosť, — jestliže se dlouho pozdrží, dostává takového věrného průvod- ce, ani na krok ho neopouštějícího. Pent seděl několik minut se sklo- penou hlavou; patrně přemýšlel, jak by měl zaěíti rozmluvu. Mlčel jsem též. "Umíš mlěeti, pane?" "Ano", odpověděl jsem. ''A budeš mlěeti?" "Ano". "Věřím ti, poněvadž jsem tě po celou dobu pozoroval; chyť mého zloděje!" "Já?., zloděje?" tázal jsem se udiven. "Ano, tyl Když se u nás přihodí něco špatného, tož "konoks" (král") posýlá sem své vojáky, kteří jsou povinni hledati vinníka; avšak oby- čejně trvá velmi dlouho, než-li vy- konají dlouhou cestu k nám, a vin- ník dávno unikne do "Nore" (do Norvéžska), kam ho nemohou pro- následovati. A pak voják velmi zřídka chytí "Samalesta",...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

•- 324 - Opravdu doktor? Což vzdělaný člověk nepokládal by za nedůstojno sebe v pověrčivém Laponci jeho předsudky živiti a podporovati? Tato myšlénka přes dřívější smích mne rozhorlila. "Aťe (otče) Pente, to není saj- va-ťalem, nýbrž "kajves-ťalok" (hloupé písmeny), pravil jsem je- mu, — a ten, kdo ti je napsal, ne- byl žádný doktor". "Ale, pane, vždyť mi pomáhal!" "Přečtu ti to, a sám uvidíš, co můžeš o něm soudili". Přeložil jsem mu talisman, jak jsem mohl do laponštiny; při po- sledních slovech vyskočil a zvolal zlostně: "Chceš se mi posmívati? Taková slova tam nejsou". "Jsou!" "Není pravda, pane! "Ty mne tedy nazýváš lhářem?" Asi minutu přemýšlel. "Pane, dosud jsi byl k nám do- brý, a choval jsi se k nám vážně, ale teď chceš žertovali; tento sajva- ťalem nejednou mne vysvobodil z nepříjemnosti, a slova, která jsi přečetl, jsou slova zlá; jsou pro mne urážlivá, nemohou pomoci člověku, a nemohou mi též vrátiti mého stříbra!" "Mluvíš rozumně; přečetl jsem ti správně to, co jest nap...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

- o-J.5 ně jsem spozoroval znamení od šrá- mu na podešvi; šel jsem hned po ní, stopa vedla k úzkému příkopu z lesa vycházejícímu. Asi pět minut stál jsem udiven na místě, poněvadž jsem náhodou objevil veliké tajem- ství Laponcovo, t. j."Tiorfvigardi" (rohovou ohradu), malou ohradu ze sobích rohů, postavenou kolem pohanské obětnice. Středem byl "zajt"— t. j. ve vo- dě nalezený kámen zvláštní podo- by. Aíkoli v nynější dobu se tyto kameny už nectívají, přece "tiorf- vigardi" má význam svatého mí- sta, jemuž se mňže přiblížiti toliko hospodář, hlava rodiny. Ale právě sem vedly stopy sluhovy. Uhodl jsem, že jsem nalezl tajné místo,jež si on zvolil. Komu mohlo napad- nouti, že Laponec uschoval krade- né peníze namístě tak posvátném?! Stopa vedla k druhému úhlu o hrady a odtud zpátky. Drže se směru sluhova byl jsem brzo v tom- též postavení, v jakém byl sluha, když uschovával peníze. Počal jsem prohlížeti sníh kolem sebe; zdal se býti netknut; ale nikoli, tamhle do- le, jakoby se ho někdo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

- 32tí - Frýdek, 21. května. — Kdyby byl br. Damek co předseda řádu Volnost, čís. 46.. paní Šuchmovou do Jednoty uvedl, jak ona si přála, v lednové schůzi, nebylo by dnes žádného nedorozumění a br. Šuch- ma byl by už měl úmrtní podporu po své manželce dávno vyplacenou a Jednota by měla o jednu ostudu méně. Br. předseda H. Ř. má pra- vdu, že má býti každá čekankyně uvedena. Proč nechává br. tajem- ník tisknout formuláře, proč je na řády rozesílá a my za ně platíme, když jich není třeba? Já jsem pře- svědčen, že kde úředníci v řádech konají svou povinnost, tanrje onen lístek vyplněn, na kterémž stojí: Až po uvedení nechť jest tento lí- stek vyplněn, předsedou a tajemní- kem podepsán a až po obdržení toho u H. R. je Čekanec do sezna- Čleustva zanesen.—Takový lístek musí býti u přítomnosti členstva v řádné schůzi vyplněn a pddepsán a ne někde pokoutně, jak se to br. úředníkům hodí. Br. Dámku, to slovíčko "musí" existuje a jest upotřebeno i pro členkyně, vždyť stojí— víte asi kde — že se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

- 327 - Hlavního Řádil. Rozpočet nu úmrti Oislo tIS. u Bratři a sestry! 98. Tímto se Vám oznamuje, že br. Jind. Ginzel od řádu Nový Tá- bor, čís 17., zemřel dne 11. května, stár jsa 22 roků, následkem operace při zápalu slepého střeva. Zamě- stnáním byl rolníkem. KJednoté přistoupil 10. července 1904. Čís. certifikátu 2876 a dle stanov oprá- vněn jest k podpoře včástceČiooo. gg. Sestra Terezie Bravenec od řádu Slovan, čís. g.,zemřela dne 12. května ve stáří 44 let na souchotě. K Jednotě přistoupila 17. zář! i8g8. Čís. certifikátu 430 a dle stanov o- právněna jest k podpoře v částce #250. V měsíci červnu nebude placen úmrtní poplatek, jenom nov! členo- vé, uvedení v tomto měsíci, zaplatí jeden poplatek do předu. Placen bude čtvrtletní poplatek 11a výlohy úřadovny H. Řádu v obnosu 20 ct. na mužské a 5 ct. na ženské členy. S bratrským pozdravem, J. li. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, 1. června 1906. Mikeska, 20. května.— Nedoro. zumění mezi br. Damkem a bra- trem předsedou H. Ř. př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

- 328 — Práva a povinnosti člena. Dobrá jednota, založená na do- brých základech, podobna jest ve mnohých ohledech státu. Jako stát ukládá každému občanu jisté po- vinnosti, ale za to dává mu v ná- hradu jistá práva — tak dobrá pod- půrná jednota vyžaduje od každého člena, aby stanov jejích šetřil, pro dobro její aby žádná práce nebyla mu příliš těžkou, aby rád a z dobré Vůle a lásky lt ní—nikoli z nutnosti pracoval. Jako občan, který záko- nů šetří z pouhého strachu před následky, je špatným občanem, tak i člen podpůrné jednoty, který jen proto příspčvky platí, aby nebyl vyloučen, ale více o ni se nezajímá, špatným je členem. O takové ob- čan) nestojí žádný stát, o takové členy žádná řádně vedená jednota. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas jest v sobě malým stá- tem. Ukládá svým členům povin- nosti nemnohé, ale daleko více od nich očekává než pouhé plnění po- vinností. Kdo se naučí znát stano- vy z paměti a své příspěvky platí pravidelně, neznamená to ještě, že by byl celým,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

dých a zdravých členů a členkyň je nepřesvědčily a neumlčely, učiní to zajisté velký a stále vzrůstající zá- ložní fond. V tomto máme bezpeč- nou jistotu, že přílišných poplatků, jako v cizonárodních jednotách, ne- třeba se nám obávati. 1 pro přípa- dy těžkých epidemií budeme dobře zabezpečeni, zatím co by jednoty jiné podlehnouti musely. V celek shrnuto, S.P.J.S.T. spo. čivá na žulových základech lidsko- sti a bratrské lásky a nic jimi po- hnouti nedovede, jestliže každý člen plniti bude všecky psané i ne- psané povinnosti, aby Jednota naše celý svůj program ve skutek uvésti mohla a své trvání na vždy zabez- pečila. Sumty Side, 21. května. — Do řádu Moravan, čís. 42., byla navr- žena paní Veronika Ječmének. Jak jsem se minule zmínil, bude- me odbývat zábavu v neděli 3. čer- vna co památku založení řádu před čtyřmi roky. Těšíme se všichni na toto přátelské a bratrské pobavení. Program zábavy bude jednoduchý, ježto máme zde prohibici, tedy se nedá moc dělat. Zase nastala polemika v o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

330 — Uvádění členů neb členkyfí do řádu nemusí vykonati právě úřední- ci řádu, nýbrž také schopní členo- vé neb členkyně předsedou k tomu ustanoveni. Taylor, 18. května.-Řád Vyše- hrad, čís. 48., odbýval pravidelní schfizi dne 13. května a uvedl v kruh náš Františku Jansa a Annu Sladovník. Pro příští schůzi máme zase čtyry čekance. Do příští schůze dostavte se vši- chni, bratři i sestry, abyste věděli, v jakém pořádku jest naše čtvrt- letní správa. Rád bych věděl, co asi se stálo s naším br. J. J. Šillerem, že už tak dávno nic nepíše do orgánu. My- slím, že ho zase zimnice navštívila, tak že nemůže péro v ruce udržet. J. A. Marek, taj. Novohrad, 26. května. — Ctění bratři řádu Novohrad, čís. 3.! Tím- to Vás žádám, abyste se všichni dostavili do schůze druhou neděli v červnu a sice o 9. hodinách ráno. Seberte sebou své rodiny a svobod- ní své vyvolené, také nějaký boch- nik chleba a něco kyselého—to žá- dný nerad. Bratr Odloželík upeče pro nás ročka, tak společně po- obědváme, a po ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

331 Elgin, 26. května.—Do rádu Jan Žiška, Čís. 18., uvedeni byli Vine. Rippel a Emil Shiller. Vzdáleněj- ším našim členům oznamuji, že příští schůze je ustanovena na třetí neděli v Červnu. Důležité jednání předléhá a mi.no to připadá nám píllletní schůze, kteréž by se měl každý Člen súčastniti. Včera dostali jsme trochu deště. Úroda korný a bavlny v našem oko- lí stojí si dosti dobře, též sklizeň ovsa byla uspokojivá. Brambory a zelenina se valně nepovedly. J. A. Dušek, taj. WM.J. LEMP BREWINGCft, í ST. LOUIS, MO., MÁ vidy im sklndl dostatek nejlepftiho pivu soudkového I v láhvieh, Jež vvmviiá se ti-m neJlepSlm pivftm oo do výborné chuti, ři z nos ti a bohatosti pony. Tyto vlastnosti z,{skuly Jim Jedno k prvních inist v trhu. Naíe iou0kové I lahvové oddřleni je nejmodernřjl ?.nři/.<*né 11 vyřizuji* objednávky z venkova rychli; 11 Hpolelillvř. O hojnou přizefi žiidii Frank Matula, jednatel. IIALI.Ki rSYlLI.E, TEXAS. Rosebud, zde máme Rolnický Vzájemně Ochranný Spolek v Texas. STnT...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

- 332 - ,\ Rowetia, 21. května. — Do řádu Pokrok Roweny, Čís. 49., uvedeni byli Jan Pokorný, John MaliŠ, Jak. Rubina, Frank Pokorný, Jiří Kovářík, Marie Pokorný, Cecilie Straka, Geo. Schovajsa. Pro příští schůzi máme zase čtyry čekance. Na slavnosti, kterou jsme pořá- dali 2. května, nebylo tak mnoho lidu jak dvě leta zpátky, ale přece dopadla ještě lépe než se zdá- lo, neboť ten den bylo počasí ne- jisté. Rudolf Turek, předseda našeho řádu, je již delší dobu nemocen. Příští měsíc bude zde odbývána volba, zdali zde má být prohibice nebo ne. Posledně, když byla zde podobná volba, byla prohibice po- ražena jen malou většinou, tak ne- vím jak to dopadne nyní. Zase nám zapršelo, tak že pole lépe vypádají. Bavlna většinou za- číná se překopávat, bude tedy prá- ce dosti. J. J. Koppa. m Smithville, dne 18. května.—V "Obzoru" ze dne 1. května je dost důležité pojednání od předsedy S.P./.S. T.t I. J. Gallie. Než jsem to dlouhé pojednání četl, tak jsem myslil, že příjmutí členkyně je po- post...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

Z úřadovny taj. Ú.S.V., R.V.O.S. Rozpočet fis. 1T. na *1,339.134 pojištěného majetku, kde připadá 6 centů ze jioo,oo po- a plátku na vyplacení níže uvedené ^ částky poškozeným členňm R. V. O. S., a sice: Eman. Svoboda, člen čís. 52., Frýdek; shořelo mu obydelní sta. vení dne 31. března. Ztráta $225. A. C. VychopHovi, členu osady čís. 27. v El Catnpo, shořela sto- dola na sena a 442 balíků sena na- lézající se v ní. Ona stodola shoře- la dne 13. dubna, byvši zapálená bleskem. Skoda #450. Chris. Feels, člen osady čís. 54., Frenštát, utrpěl škodu ohněm.— (Neudáno dátum neštěstí, aniž ja- ký druh pojištěného majetku byl mu poškozen.) Škodřv celkem $70. Frank Bobalíkovi, členu osady ^ čís. 83., Holland, dne 14. dubna spůsobena škoda bouří, J!8. Toho samého dne a členu téže osady, p. Frant. Stuchlíkovi spů- sobena škoda bouří, Sn. Jos. Kociánovi, členů čís. 21., East Bernard, spůsobena škoda bouř! dne 10. září 1905. Celkem $772.00. Osady číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, io, 11, 12, 13, 14...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

— 384 — D o 111 o v. Připustí kdy některý člověk,jenž dosud není zrovna zralým pro hrob, třeba i v nejtajnější a nejskrytější končině nitra svého, že jest s ním amen — naprostý konec? —Žádná dobrá žena nebyla dosud nikdy tak starou, aby nedomnívala se býti je- ště zajímavou. Muž, v němž vy- mřel všechen smysl pro rytířskou statečnost, překročil již stanovisko, kdy náležeti by měl pohrobníkovi. Láska jest gravitačním zákonem společenského světa a veškeré šle- chetné a hrdinné činy, právě tak jako jemné úslužnosti života a ten- dence, jež povznáší umělecké po- hnutky, mají pťivod svfij v lásce muž A a žen. Jest něco krásnějšího, než při- hlíželi k lásce sličné ženy se sta- tným, tělesně i duševně vyspělým mužem?— Stává pouze jediného poměru a poměr ten jest duševní. Z tohoto poměru pochází také idea domova,jež jest největším podnikem, jaký kdy pro civilisované lidské plémě byl vynalezen. Okolnost', že někteří z nej větších našich mužů nikdy nebyli ženati, nemíní snad. že nutnost domov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

,535 Kiňtj co iiiřitcIUy limyzii. Francouzský hospodář Gi|,'ot(čti Žigo) vida, že krfity jsou v ničení škodlivého hmyzu nepřekonatelný, vystavěl si přenosný drůbežník a přenesl krůty na pozemek hmyzem ^stížený. Výsledek této výpravy byl kvělý a mnozí hospodáři jeho pří- kladu následovali. V mnohých o- kresích Španělských, kde se víno pěstuje, chovají ,'inaři již od nepa- mětných dob celá stáda krůt, které nastoupením jara až do času blíží- cího se vinobraní vinicemi se pro- cházejí a hmyz požírají. Tamnějšl hospodyně učí norfcata, jakmile po- čínají samy zob si hledati, hmyzu vyhledávati. Pusti li se krůty do zelištč housenkami stíženého, vy- klovou tyto veškeré housenky z hlávkového zeli na nich si pochu- tnávajíce, v nejkratŠí době. Takový pokus učinil zemřelý seze- mický sládek Pompě s nejlepším ^výsledkem. Rozličné délky iluflv. Nejdelší det: v Evropč má město Kejkjavik, hlavní město na ostrově Islandu; tam, jakož i vůbec na ce. lém ostrově trvá den měsíce;na to následuje město ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1906

43ti Obzor Hospodářský. Časopis v Snovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vycházi 1 n 15. kazdčlio měsíce. Předplatné ročně 6o ctů. Zasílá sc jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský,99 The only Agricultural and Horticultnral J onrnal in the Bohemian language in the South. Fatlisbed uatinoittlr by F, Fabian. Advertising rates on application. Entered as stcond-elass matter in the! Hallettsville, Texas, post - office. j Za povinností. <4V životě svém často hloubáme o svém Štěstí a neštěstí," pravil Von Humboldt, "ale jakmile plnou silou věnujeme se své povinnosti životní, uzříme, že stěstí přijde sa- mo, ba přímo vzlétne ze středu ži- vota plného nesnází a útrap." Ko- najíce povinnost' svou plně a upří- mně, věnujíce se práci své s láskou a odvahou, jistě nenalezneme času, bychom otravovali se stálým pře- mýšlením o smutném postavení svém. Někomu stále tane na mysli, že není tak zdravým, jak by m...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

OBZOR ROČNÍK XV. HALLETSVIIXE, TEXAS, 18. ČERVNA 1Q06. ČÍSLO 22. DRA, FORMÁNKA LEKY, Na prodej ve všech obchodech s léky. I)rii. Formánka Mutntdorn, slavný hořký vznružltel. .l«-st připraven z čistých bylinných součástek zvláítě vybraných k tomuto v rtčell a jest odporučen léknfs-kou vědou Jakožto 4* lék proti prudkému a chronickému kataru, prň- , duSnlce. kaSll. usstuzeniuám a chřipce, dlspep- «J iil, nezáživnostl, ztrátě chuti. páb-ni srdc. cho- robé jater u ledvin, zácpě, llrl>rhtov6 nemoci, ma- laril. horečce a zimnici: ulehčí okamžití kolice. 1 léčí nervosnost a všeobecnou mdlost: nemá sobě rovna při ženských nenioceeh. Cena lahve Iři. I Sost lahvi za 95.00. Dra. Formánku Jest výtečný lék n: [«.j« •« •$. *« j> •}• j« j« •*. •5* *5* *J* •I' *«* :«***+*** J. D.STOKES,ÍS L, Mondrick, M, D, CALDWELL, TEXAS, první třídy sedlářský obchod, MÁ na skladě nejlepŠí zboží toho druhu v Caldwell za ceny Časům přiměřené. Sedlářské zboží zhotovujeme doma. Postroje, chomouty, sedla, kočár...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

3 iíb Degenerace kultur rostlinných Jako geologové vyzpytali stáří země, odhadli život slunce i změřili na kolik let slunce i země teplem svým nás vystačí ohřívat, tak zase u mnohých zjevila se v celé své hrflze a podobě otázka,co by se asi stale, kdyby naše nejdťíležitějŠí rostliny se degenerovaly. Hlavně brambor, obiliny, réva, ovocné stromoví. Zatím není obavy, že sny tyto se vyplní. Vytryskly tyto obavy ze současných poměrů a hlavně ob- časným, ale stálým zdražováním všech životních potřeb, které, ko- nec koncův, jsou stále tytéž v rů- zné obměiu: brambor, obilovina, réva, ovoce. Kde nevede se těmto prapříči- nám lidský stroj ovládajícím, je to jistě zase člověk, který zavinuje nezdar. Snad tedy v budoucnosti tyto kultury rostlinné nepostačí stále množící se lidstvo uživiti? Ani té obavy není. Známo, ale častěji ne- známo je, že dosud pouze zcela ne- patrná část zemského povrchu je zužitkována k pěstování kultur ži- votonosných a k tomu další člově- kova chyba, že je pěstuje v p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

— 33'J — Do komory s ním Klipsa! dr. A..T, Kronlinuer. "Už časně z rána," vypravoval městský doktor, "byl jsem svěd- kem scény, která mně na ten den nevěstila nic dobrého. Vracel jsem se od pacienta ve vzdálené končině a šel jsem kolem domu, jenž byl u- činěným nájemnickým oulem. Křik _ a rámus ozýval se ze všech oken. W Hádali se dorostlí, děti do toho vyděšeně plakaly a stará balíka vy- klonila se oknem a vyvolávala do ulice: "Lidičky, poběžte sem lio- nem, sic nás tu ten rabiják všechny zmrzač! nebo pomlátí." Věděl jsem s určitosti, že v tom to domě budu míti dnes nějakou tu ze příjemnou práci. Zastavím kteréhosi občana a táži se ho, co se to v domě semlelo. "Potkalo je štěstí," řekl soused, v němž byla patrně hodná dávka jízlivé nátury, "a co nevidět budou je proklínat. Babka měla živý sen, nájemníci udělali kolektu, vyhráli v lotynce několik stovek a od té ^ chvíle je tu dopuštění boží. Mužo- ^ vé dali se do pití, ženám je to o- všem proti srsti a poněvadž mužo- vé by výhru nej...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1906

1 ířatoj tajemníka Hlanlb fiá 4b. Rozpoře tnu úmrtí slo 1)8. n !> . Čís. 1.. ..$ 43 Č .32.. 15 " 2.. 33- • 31 " 3 • • 34- • 9 " 4- ■ 35- 16 " 5- • • '3 36.. 12 " 6.. .. 38 37- 12 " 7 • • 38.. 37 " 8.. 26 39- 30 " 9- • • 49 40.. 12 " 10.. . 40 41.. 16 " 11.. • • 25 42.. 12 " 12.. .. 13 43 • II " 13- 44.. 11 " 14.. 16 45- 18 " '5 •• • ■ 35 46.. 9 " 16.. • • 13 47- 21 17.. .. 58 48.. 12 " 18.. 8 49... 13 " 19.. .. 40 50. .. 7 " 20. . .. 40 51. .. 18 " 21.. ■ ■ 23 52. - 20 " 22... • ■ 17 53- 7 .. 18 12 24... .. 78 55" 6 " 25... . So 56... 7 " 26.. ■ • 5 57- 6 "27.. • • 30 58." 5 " 28.. .. 18 59' • 4 " 29.. 60.. 4 " 30. . • • 25 61.. 3 " 3i- 16 62.. 3 63.. 2 $1250.00 Řády čís. 9., 24., 25., 44., 54., 55'. 56m S7-. 58-. 59-. 6o-> 61., 62. a 63. posílají peníze na br. F. Še. bestu st., Sebesta, M. O. Lyons a 06tatní na br. Jana Jančíka ml., Caldwell, Texas. S bratrským pozdravem, J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Šebestu, 24. května. — Náš řád po dvě schůze neměl žádných če- kanců, tak že ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x