ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

PHILIPS RADIO loetamatu kvaliteedilt AGENTUUR—NÕUANNE: Ü. LAUBE 116 Glemnore Road* Paddington. FA 6374. j Soodustused kaasmaalastele. !- Nõudke informatsiooni! SILlTETI SÖ&ABAAMÄTtf uus trükk valminud ja esimene saadetis Göteborgist Austraaliasse väljunud, o ; ■ : E. K. Örto esindaja. G. Seek, 34 Walter Street,. Paddington, N.S.W.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Kalev on koju jõuclnud" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

✓. <HL ZytL jtuc/HMc/ ^ • / /V1 Eesti kõmmud kinnitavad kooris, et nüüd — Moskva saäpakontsa all—olevatki eesti rahvale saabunud aeg, mil "Kalev on koju jõudnud —eesti rahval õnne tooma, eesti põlve uueks looma."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"RUMAL MÄÄRUS." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

44 RUMAL MÄÄRUS.'' Iminigratsiooniminister Calwell nimetas Austraalia Ringhäälingu KontrolInÕukogu poolt kehtestatud määrust, mille järgi raadiosaate jaamad peavad eelseisvate valimiste puhul liberaalide, tööerakonna ja Country Party kõrval kommunist liku partei propagandäkõnesid eda si andma, rumalaks ja ekslikuks; Kolm esimestena nimetatud parteid. 011 suurimad' Austraalia poliitilised parteid, kuna kommunistlikku par teid toetab ainult väike murdosa hääletajaist. Juba ainult sel põhju sel on vale kommunistidele ring- , häälingut kasutada anda sama palju aega kui teistele suurtele par teidele, rääkimata sellest, et demo-'s kraatlikku valitsussüsteemi mitte tunnustavale, seda õõnestavale ja välismaiste eeskirjade järgi tööta vale parteile riigi enda kontrolli all olevate saatejaamade kasutada and mine riigivaenulikuks propagan daks on iseenesest täielikult ab surdne. . j Ka opositsiooni juht 1 ^s j ründas parlamendis teraval-» u> [ nimetatud imäärust, niiDuc I' fantastiliseks. S...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KULDMÄRKE JUHTIVATELE TEGELASTELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

KULDMÄRKE JUHTIVATELE TEGELASTELE. ji^Pührpäeval, 2. sept. toimus Syd ->• , v bti Seltsi ja Eesti Abistamise •••f ' ''tegelete'---ühine ,.kq0sy$b^; -s"i.i-5 sõnavõttudes , tähistati "uoödiit.iid tegevust ning avaldati tanu juhtidele tehtud töö eest. Ühtlasi mälestati püstitõusmisega möödunud aprillis surnud seltsi naistegelast pr. Marie Varikut. Tänutäheks ennastsalgava töö eest eestlaste ja Eesti Seltsi kasuks an netati kullast seltsi rinnamärgid •Eesti Seltsi kauaaegsele esimehele ;T. Varikule, Eesti Maja kooperatiivi esimehele Selgeile ja Eesti Abista mise Komitee esimehele A. Londile.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JÄLLE 56 DP LAST HAIGLASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

JÄLLE 56 DP LAST HAIGLASSE. Eelmisel nädalal saabus Syd neysse 11500 tonnine aurik "Skau gum," mis 1799 immigrandi hulgas tõi kaasa 392 last. Laeval olid tee konnal Napolist Sydneysse puhke nud nakkushaigused, leetrid ja in fluentsa (gripp). Laeva randumisel viidi Prince Henry hospitali 15 hai get last ja 2 täiskasvanut. Peale selle nõuti sadama tervishoiuamet nike poolt, et 41 haiget last tuleb paigutada haiglaravile Bathursti laagris. Teekonna jooksul on haiges tunud 892 lapsest 222 last, kanna tades 'võhurikete, leetrite ja in flivutsa all.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kas pōranda alla? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

Austraalia kommunistide poolt ■viimasel ajal astutud sammud tõendavad, et kommunistlik partei teeb ettevalmistusi põranda alla minekuks. Selle põhjuseks on osa vaatlejate arvates kommunistide arvamine, et sõja puhkemine N Liidu ja läänedemokraatiate vahel on varem või hiljem paratamatu, kuna teisest küljest arvatakse, et kommunistid arvestavad võimaliku liberaalide võiduga eelseisvatel valimistel ning seoses sellega kom munistliku partei illegaalseks kuu lutamisega. - j Ülalmainitud sammudeks on: kommunistliku partei Sydney pea korteri hoone "Marx House" müük 50000 naela eest; samuti püütavat müüa ühte kommunistide trükikoda ning rida ärisid, mis on parteiliik mete kontrolli all ja isegi partei juhtide eramaju. Partei liikmetele jagatakse ya^ä; uued ilma nimedeta liikmekaardid^ selleks, et juriidiliselt poleks või malik tõestada partei liikmeskond^ kuuluvust, juhul kui ametivõimud del ei õnnestu paljastada salajasi kartoteeke. Viimased on seni jääriiid leidmata, hoolimata mõni aeg t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTIDE JUHID SURMA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

KOMMUNISTIDE JUHID SURMA. • Moskva taktikepi all lavastatud kommunistide protsess Ungaris lõppes eelmisel laupäeval. Endine välisminister, Laszlo Rajk, ja 2 en dist .juhtivat tegelast mõisteti sur ina. 2 ülejäänut said ;eluaegse van gistuse, 2 üheksa aastat. Peale selle jätkul} puhastustöö sõjaväes ' ja ametiasutustes, mis võib tuna uusi surma ohvreid lavastatud protses sides. • / i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ADELAIDE TEATEID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

ADELAIDE TEATEID. EESTLASED H. Võhma ja A.1 Ranne esinesid hiljuti peetud Ade laide "Royal ShoAv'1" meeslcäsitöö osakonnas nahatöödega. Seejuures määrati H. Võhmale esimene ja A. Rannele teine auhind. Tööd leiti ole vat klass, omaette, võrreldes koha like sellelaadiliste töödega. Võhma ..^Saksamaal tuntud sel aial "hea meistrina. Ta jätkab oma õpin guid Adelaides "S.A. School of Arts, and Crafts." :D:P. IMMIGRANTIDE PÄEVAD peetakse Adelaides 20.-22. okt. Sa mas toimub ka kodukäsitöö näitus, ybkääl-kunsti osas esinevad so pranid pr. M. Pruul, H. Turve, tenor Härm ning klaveril pr. Kukk.. Ka vas 011 ka eesti meeskoori ja rahva tantsu trupi, esinemine. EHITUSKRUNTE on ontanda nud mitmed hiljuti Adeläidešse saa tbunud e?stlased. Mõned neist on koguni niikaugele jõudiiud*, et ela vad juba oma • uluall, hädapärast üfeslöödud hoonetes. Ehitustööd te hakse tavaliselt omal jõul, päevatöö lõpul, mis küll nõuab siiurt vaeva, , kuid visadus aitab sellest üle.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA PARLAMENDI VALIMISED [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

AUSTRAALIA PAELÄMENDI VALIMISED toimuvad 10. detsembril. Hääleta jate arv valimistel arvestatakse tõusvat 4.900.000-ni. Hääleõiguslikud on ka inglise immigrandid, kes 011 olnud Austraalias kauem kui kuus ltuud. »

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

SPORDITEATEID. Uue maailmarekordi kuulitõukes saayutäs" Oslos "peetud"^ÕRjämaacfe ja ÜSA vahelistel suurtel spordi võistlustel ameeriklane Fuchs tule musega 17,79 m. See ön senisest rekordist, "mis' oli 'ameeriklase Fon ville nimel, 11 sm. parem. Teata^ vasti saavutas ka Torrance oma fenomenaalse maailmarekordi 17,40 "iil. Oslo staadionil üle 15 a tagäsi. Adelaide eestlaste korvapallimees könd "Aatom," mis mängib C. klassis on olnud käesoleval hooajal, edukas. Ta on tõusnud edetabeli juhiks. C. klassi meistri nimele seisab ees veel üks mäng/ Veerand finaalis võideti samas klassis võist levat leedu meeskonda 58:50. Ar vata võib, et filiaal tuleb mängida sama meeskonnaga.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÄNUAVALDUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

TÄNUAVALDUS. Siis, kui Stockholmis käis kül laltki pingutav ettevalmistus ' Lin giaadist osavõtmiseks, saime ülla tava teate Austraaliast, et seal kau gel asuvad kaasmaalased on ot • sustunud meie ettevõtet majandus likult toetada. Meile saabus ka 221 naela annetusena, mis oli toonud kokku korjandus Austraalia eest laste peres." See oli abi õigel ajal ning andis meile uut jõudu tegutse miseks. Võimlemise olümpiaad on möödas ning eestlaste esinemine sai suurte kütuste osaliseks. Veel kaua aega Mljem, on Põhjamaade ajakirjan duses ikka veel juttu Idla tütarlaste "unustamatust esinemisest. See sünd mus pani jälle kord maailma avalik kust rääkima meist. . Tahame ütelda tänu kaasmaalas tele, seal kaugel, abi eest, sest lõpuks on see meie ühine võitlus kaotatud vabaduse eest. Suur tänu Austraalia kaasmaalastele! . < . ' ;i Mfi'1 ;-VVv! . Besti^isrsiinlsaik;--. ^u^.u.uaye .Öhjji

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI KIRJANIKKE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

UUSI KIRJANIKKE. Eesti kirj andushuviliste-põgenike ringkonnis oodatakse huviga noor kirja.niku Arved Viirlaidi esikro maani "Tormi aasta." I ja II. Ro maan, mis käsitleb punase, jä saksa okupatsiooni aastaid Eestis, ilmub kaheköitelisena "Õr1<o" kirjastusel.' Rootsis. Esimene köide ilmus käeso leval kuul. Autori sulest ilmus 194?. aastal luuletuskogu "Hulkuri evangeeli umi, " mis sai kiitva arvustuse osa liseks. Nöör autor on üks. nejd šõ dürgienerätsiööhi esindajaid^ kes. on seisnud silm-silma vastu meie rahva iidses vaenlasega, käsitledes ka oma uues romaanis läbielatud raskeid aastaid isiklike elamust taustal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUKOGUDE BENSIIN JÄÄB TULEMATA? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

. NÕUKOGUDE BENSIIN JÄÄB TULEMATA? ' Teatavasti andis Austraalia -valit sus möödunud nädalal ühele Mel bourne firmale litsentsi, suurema koguse Poola ja Vene bensiini im porteerimiseks, kusjuures firma esindajad väitsid, et nimetatud maad on pakkunud neile müüa pii ramatus koguses bensiini. Nüüd aga teatas firma esindaja Berliinis, et venelased on talle teatanud, et nad ei müü Austraaliale bensiini. Ka kaup poola bensiiniga on jäänud kuni siiani ebamääraseks, kuna ole vat raskusi väljaveoloa saamiseks Poolast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE POMMITAJAD UNGARIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

VENE POMMITAJAD UNGARIS. Järjekordse külma sõja trikina märgitakse välisvaatlejate poolt vene neljamootorliste pommituslen*. nukite harjutusleiide Ungaris. Neid on nähtud hävitajate saatel lenda-? rnas pikki Ungar&Jügoslaävia piiriv Ifõnede vaatlejate arvates on pine vus Vene ja Jugoslaavia vahel, niikaugele jõudnud et külih sõda võib üle-öö muutuda kuumaks sÕ^ jaks, kus lastakse käiku Ameerika mudelite ' järgi ehitatud nelja mootorlišed raskepommitajad.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ROHKEM AATOMPOMMISID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

Ameerika Ühendriikides on lähe malt kaalutud abinõusid, mis tulek sid tarvitusele võtta aatomisõja pulmi. Aatomienergiat tootvad asutused õn rõhutanud, et aatom pommide toodangut tuleb suuren dada.; Lähema 10 nädala jooksüt teostuvad suured " aatomsõja" ma nöövrid, millest võtavad osa 160 laeva, 80.000 mehega. Kaitseminis teeriumist teatatakse, • et sõjamä nöövrid, mis peetakse 1950. a. algul Karaiibi meres, kujunevad suuri maiks mänöövreiks, mis Ühendriigid kunagi on pidanud. Sellest võtavad osa lahinglaevad, ristlejad, allvee lae väel, mäandumispaadid jne., et teostada ettenähtud invasiooni.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

KLARA VESKE sünd. SÄGA   Sündinud 27. sept. 1888 a. Helme vallas, Eestis Surnud 26. sept. 1949 a. Cowrept. 1949.   Maetud Cowra kalmistule 27. sas, Austraalias   LEINAJAD   mees, tütar, väimees ja tütrepoeg.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KÄSITÖID SYDNEY SÜGISNÄITUSELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

Möödunud .aprillis. Sydneys toi munud näitusel—Royal Easter Show —jättis käsitööde osakond üldiselt tagasihoidliku ilme.. Käesolevad read pole aga sugugi mõeldud nime tatud näituse kritiseerimiseks, vaid järelduste tegemiseks ning võima luste vaatlemiseks, mis suudaksid eestlased näitusel välja panna, juhul, kui selleks avaneb võimalus. Eestlaste ilumeel ja maitsekus on tuntud juba vanast ajast ja käsitöö on olnud ala, mida sajandeid on eesti kodudes tehtud ja arendatud. Vabariigi päevil arendati ja _ levi tati käsitöö oskust meie kooli ja or ganisatsioonide kaudu sedavõrd laialdaselt, et see kujunes nagu rahvakunstiks ja tulemused saavu tasid väga kõrge taseme. Ka Sak samaal põgenikena laagrites, suudeti vaatamata materjali saamise -ras kustele korraldada rida käsitööde ja rakenduskunsti näitusi ja kursusi, mis alati vaatajate tähelepanu ja kiitust teenisid. • - Olevatel andmetel on Austraa liasse .asunud eestlasi-, kes^ suudavad kohalikku taset arvestades küllaltki häid töid pakku...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

Many children from Europe are attending Australian schools where they are rapidly overcoming their difficulties with the English language; Here are Taisa Lendins, 14, from Latvia, and Ene Leoke, 12, from Es tonia. Ene's mother works at a hospital and her father with the Ade ; - laide Water Supply. - f

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESTONIA CONSCRIPTION OF YOUNG MEN [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

In the sovietized, Baltic States the conscription of young men of mili tary age is not conducted in the approved _ way usual in other parts of the Soviet UnionT Apparently the Baltic nations are not considered loyal enough to the Tegime, for Bal tic youth is not eligible for service in the Soviet army; Only the sons of old Communists are. deemed worthy of this honour and some of them have even been admitted to military schools. Nevertheless, every year indivi dual written summons order the I young Baits of military age to pre sent themselves at the conscription centres at a certain date. The young men are put in uniform and do military drill for a few weeks until the arrival of new • directives which consign them to^-the Labour Ser vice. Some are sent out of their home country to the Soviet forced labour camps, others are allowed to remain in Estonia and employed at the heaviest and dirtiest work. In Estonia, many young men of the military age are sent to the oil shale mines, "to le...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRALIA'S MUSICAL DEVELOPMENT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 October 1949

AUSTRALIA'S MUSICAL DEVELOPMENT • Australia is a young conntry and one which has been chiefly occupied with the development of its econo mic structure. Yet, in its short,his tory, the country has achieved a good deal musically and many of her artists have won international fame. .Australians musical development has been helped by a heritage of music from the old world, a favour able climate, good living conditions and excellent, opportunities for talented young musicians. It is just. 161 years ago that music, as we know it, was born in Australia. On that day Surgeon Worgan,; on; His Majesty's Ship "Sirius," landed his piano on the shores of . Port Jackson, which is now Sydney Harbour. In those early days, living was hard and dangers plentiful. Settlers had little time to give to music. But as things became a little easier, music took a greater place in the earlier settlers' lives. By 1836, music was firmly established in Sydney. Leading musicians travelled to Australia from overseas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x