ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 14 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

CeCHOSLOVAjL Enniský Věstník porada Zprávy z Ennis a josef vytopil. okolí laskavě oznámte jemu. VZHŮRU NA ČESKÝ DEN DO DALLAS. Již v neděli to bude ten velký den v Dallas, ku kterému se dostaví všechny rady našeho lidu, bez roz- dílu co kdo je. V neděli budeme vši- chni stejní Čechoslováci, kteří v době Národního Sdružení, v době osvobozovací práce jsme rádi po- máhali a nic jsme nedbali, že ten je to a onen ono. Všichni jsme táhli za jeden provaz. Tak to bude i v neděli v Dallas, kde se budeme re- presentovat! velkým počtem před — Mladý Raymund Bush, který jest zaměstnán u zdejší dráhy, vy- jel sobě do New Yorku a navštívil Chicago, Washington, Philadelfii, a také se zastavil v Sedalia ve stá- tu Missouri u svých dvou bratrů, John a Rudolfa, kteří jsou tam za- městnáni u železniční společnosti, takže uviděl kus Spoj. Států. — V dobrém jsme se sešly, v dobrém se rozejdem, nežli se rozejdem, ještě si zapějem — Tak je to i u nás v Ennis po práci, která se chýlí ku konci a proto veřejn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

V pátek, dne 24. července 1936. CBCriOSLOl^JL OZNÁMENI KANDIDÁTŮ All politícal advertisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kte- ří Vás žádají o hlas a podpora v demokratických primář- kách, dne 25. července 1936. ROY SANDERFORD za guvernéra JAMES V. ALLRED o druhou lhůtu za guvernéra. F. W. FISCHER za guvernéra okres falls, limestone, McLennan a milam. J. B. (Bert) FORD za státního senátora. W. R. NEWTON za senátora z 13. sen. distriktu WILL M. MARTIN za státního senátora z 12. di- striktu, skládajícího se z o- kresů Hill, Ellis, Johnson, Hood a Somerwell. SAM M. BILLIG za Státního "Representative W. M. HARMAN Za zástupce do Legislatury, (Místo čís. 2.) DO KONGRESU. (Šestý Kongresní Distrikt.) GEORGE B. BUTLER. FRANK B. TIREY za kongresnika z 11. distriktu W. R. POAGE Za kongresnika z 11. distriktu okres McLennan HOLVEY WILLIAMS za distriktního návladního. D. Y. McDANIEL za okresního soudce w. bTmobley za šerifa C. O. MOORE za šerifa. harvey butts za šerifa M. J....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

LOV** V pátek, dne 24. července 1936. Odporučujeme F. B. Tirey-ho všem Československým voličům ! Z města a okresu. — Sam M. Billig, který se uchází za státního zástupce v našem okre- su, přeje si zde oznámiti svůj re- kord co přítel vysloužilců světové války a lidí, kteří potřebují pomoci. Přejeme si zde odporuciti vsem pQ dQbu sedmi měsiců praCoval krajanům dobrého přítele ceskoslo- bezniatně a pomáhal jsem do- venského lidu, soudce F. B. Tirey, stat. g prQ mnohéj kteřj měli který se uchází do kongresu Spoje- potiže Mél jsem také na starosti ných Států. _ . bonusovou úřadovnu Americké Le- Odporučujeme jej, protože on ma Za jeho práci byl pochválen bohaté zkušenosti, že se vždy zají- ' identem Původně byl zaměst- mal o farmařeni, neb sam ma za- ^ vládou všimněte si jeho o- Jmy ve svých pozemcích a proto ta- zn na ém mjstě ké dobře jest obeznámen s potřeba-, , * — Manželé V. J. Svrčkovi a Ivan Svrčkovi vrátili se z týdenního vý- mi a problémy, na kterých rolník závisí. Má také bohaté...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 17 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

■N ■ mĚĚKKÍ V pátek, dne 24. července 1936. fiv.r.noBlOvfifí , íf^Ě POVYŠTE Bert Forda do státního POVZBUZENÍ. Ntbojíme sc a nedáme se! Musíme si rozumět! President republiky dr. Beneš" po t prvé jako hlava čs. státu vyjel po ____ Čechách. Nevštívil Poděbrady a vo- i ' éfytr SENÁTU. jenský tábor v Milovicích, kde při- V hlížel cvičení armády. Na uvítání | „ „„„„. v Poděbradech před pomníkem I OBRODO\Ý REKORD B. FORDA: kráJe JiHho tent() vý£nam. Zasával se úlevových předloh, ný projev: pracoval a volil pro následující: Poděbrady jsou městem, kde se Pro předlohu, nařizující mzdu pro živě spojuje aktuální přítomnost s veřejné dělnictvo ne menší, nežli tradicemi naší historie. Jiří Podě- stávající mzdy. Pro resoluci, vybí- pro náš národ. Naše lidovláda není z zející federální vládu, aby financo- pro náš národ. Naše lidovla není z vala zamorgičované půjčky na do- poslední doby: Byli jsme demokra- movy. Pro předlohu, omezující pro- ty již před pěti stoletími. Naši dej zboží, vyrobeného tr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 18 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

ll A-^anflLOVA* V pátek, dne 24. července 1936. I NA PRODEJ potřeby k trávení hmyzu na bavlně, jako sira, cal- cium arsenát a oařižská zeleň. Far- jners Gin, Abbott, Texas. (28-30) Voličům okresu BeU! VOLTE JOHN R. BIGHAM za ŠERIFA člověka zkušeného, osvědčeného a dobrého ku všem třidám lidu. Jeho dlouholetá zkušenost jako úředníka, může každého přesvěd- čiti o jeho poctivosti a správ- nosti. MÁ VLAST. F. W. Fischer -Z- Fischer Praví: Plaťte každé osobě přes 65 let stáří pensi $15.00 měsíčně, jak bylo naznačeno zákonem. Zrušte advalorní daň z domovů larem, rančí a z nemovitého majet- ku. Zvyšte školní fondy, aby učite- lům dostalo se vyššího platu za je- jich služby. Rozšiřte systém hlavních silnic k Jsolovaným částím vydlážděním ví- ce postranních cest. Snižte daň z gaáolinu na 2 centy galon, což by ušetřilo průměrnému majiteli za $100.00 gasolinu ročně. PftES $100,000,000.00 NOVÉHO PftJJMU MŮŽE BÝTI ZjSKÁNO ROČNĚ UVALENÍM NÁSLEDUJÍ- CÍCH DANÍ: • 9 1. 15 centů na sud surového oleje...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 19 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

V pátek, dne 24. července 1936. Čechoslovák POVYŠTE Bert Forda DO STÁTNÍHO SENÁTU. Asi 7,500 předloh a resolucí bylo podáno v nyžší sněmovně a senátu během 6 let, co Bert byl členem nižší sněmovny z okresu McLennan. Mnoho z těchto předloh bylo zrád- ných, ale byly podporovány utilit- níml společnostmi a velkými zájmy. Bert vždy hlasoval v zájmu lidu a proti zvláštním výhodám pro někte- ré. Hlasoval snad o třiceti neb čtyři- ceti tisících předlohách, resolucích, dodatcích, zprávách z konferencí a podobně. Jeho pravidelné navště vování zasedání jest nejlepší mezi členstvem sněmovny. Pracoval mnoho dní a nocí na konferenčních zprávách, když sněmovna zasedala. Nevědomě a zúmyslné jeho hlaso- váni a navštěvování legislatury by- lo špatně podáváno za účelem získá- vání hlasů. Obchodní zkušenost, zákonodá- renská zkušenost, zákonodárenský rekord a schopnost oprávňuji vás k podpoře jeho za senátora. Bert Ford bude mluviti na roz- hlase ze stanice WACO ve čtvrtek v 6:30 večer a v pátek v 7:0...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 20 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

a.PHOBLOVAK V pátek, dne 24. Červencé 10M. Z města a okresu. — V úterý navštívili nás na zpá- teční cestě z Dallas do Beevllle man- želé P. K. Mikeskovi s dceruškami, — A ještě stále se zastavují u nás slečnami Corrine a Oladys a synem návštěvnici Českého dne, vrácejíci P. L. Mikeskou ml. Program České- se z Dallas. Poslední se zastavili u ho dne se jim velice líbil, jakož i nás v úterý následující: Eng. Jeli-, výstava, jenom si stěžovali na to nek z Granger s jeho synem Rober-, horko. Mladý p. Mikeska jest gra- tem Jelínkem, jenž jej vezl do Wa- duantem s vyznamenáním ze stát- co; Jos. Huser z Granger, Aug. Ka-j ní university texasské, a nyní jest cíř z rodinou z Temple a Chas. F. zaměstnán v Chicagu pro Edison Chalupa z Taylor. General Electric Appliance korpo- • • raci. — V úterý zastavili se u nás p. F. _ * Dočekal s manželkou a s dceruškou W* Okresní komisar nezaseda pou- Edith z La Grange a spolu s nimi ze PW schůzích, on musí osobně do- byla si. Vlasta Ťápalova z Fayette- j h...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 August 1936

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. ;\\\\\Nvoo . ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! & Šířením tohoto listu " du, kterou by u ^ -ctí. Pouze uv**3 .iiostí do- bude si -ský Ud v Te- xasu uzná . d cti. AND WESTSKL NOVINY ——- ROČNÍK (VOL.) XXV. ČÍSLO (NO.) 32. Entereď as second-class matter January 2. 1 20. at tte yost^officc at West, Texas, under the Act of March 5, 2879. 7. SRPNA (AUGUST) 193®. 119 zabitých za měsíc. Austin, Tex., 1. srpna. — 119 o- sob bylo zabito v Texasu při au- tomobilových neštěstích během mě- síce června, a 73 osob bylo zabito od 1. července do 20. července, podle zprávy departmentu pro veřejnou bezpečnost. V květnu, dle neúpl- ných číslic, bylo zabito 81 osob, a od 14. února do 1. května 100 osob. Cesiní komise proto uvažuje o růz> S.P.J.S.T. Sjezd od- býván v E. Bernard. East B...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 August 1936

ČECHOSLOV V pátek, dne 7. srpna 1936. PROLETARI Román le sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. (Pokračováni.) Chci teď vědět, kdo ten chlap jest, ten milenec její. A myslíte, že mi to chce povědět? Ne a ne! Ale já to mu- sím vědět, — " řval divoce, "buď po dobrém nebo po zlém. Nebo set s K A při tomto výkřiku pozvedl hrozivě ruku a udeřil dívku do tváře. Anna zaúpěla bolestně a zastřela si tvář rukama. "Nechte ji, to nejde!" vzkřikla nyní Vítáčková a po- stavila se rázně mezi otce a dceru. "Nechte ji, pravím, vždyť je v šestinedělích a dítě jí umřelo — včera mělo pohřeb." , "Cože? Ona je v šestinedělích?" zvolal rozlícený Rů žička s tvářeným úžasem. "Óh, ještě to! Já se zblázním, "Tatínku, prosím tě, pojď dále," šeptala k němu An- na otvírajíc mu dveře. Ale Růžička nechtěl vstoupiti a vedl dále svou: já zbláznim 1á D0ctivv řemeslník-, óh . 7 "Ovšem doma jsi nechtěla býti ".nemine matky; na mou starou 'hlavu Ale ted, ted, tím jí si nemohla poslouz...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 August 1936

V pátek, dne 1. srpna 1936. Čechoslovák Zprávy z okresu Beil 1 i ů< B. Podává A. Zvolánek. Frank Pončík byl poražen Bairdem Okresní agent cbdržel v minulem z Little River. Počník obdržel 1256 týdnu 85 vládních ceků pro rolníky hlasů za úřad komisaře v precinktu v ceně $2,935.23, a ještě asi 200 ceku čís. 2. a Baírd obdržel 1283. má přijití. Doposud přišlo do okre- 17. července federální komise ve su 3,494 čeků v hodnotě $132.ú0a.50 Paběrky. od F. J. M. / Tak zde se již pilně pikuje. Kupci vernér Allred dostal skoro tolik Washingtoně dovolila Bell Broad- za M zvané ""V 'W lifc®-a 7ii v Temple, na z Redwood City, California, jsou Q°N^Cn ^™fno $27. tuna- - ■ - «a nemoce srdeční zemřelo Ještě něco o volbách. - Gu- casting Ga vybudovat! 100 watto- Pí. F. L. Jakubík a dcera vou radiovou stanici hlasů v našem okresu lato ostatní stanice bude K.« M a do- «.é™ n p. a pl. Bank Macha- í^hSTSn ~„d; Í-JES-S" pi^Ld v ™P.e upSn'ť •* „ M který pochází z Belton, nevedl ani ...... ... , , , . ,.„c...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 August 1936

■NMMMtt.Mii sMgSflNMMHMI .^ECHOSLOV^* V pátek, dne 7. srpna 193fl. Čechoslovák and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Moriss, President Jú6. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertlsing rates on application. ZADNĚ osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. "AMERICAN PRINCESS" ALICE. Starý titul pozbyl lesku, to jí velmi trápí, tím se také neproslaví, užívá-li drápy. Jako kotel přetopený, plný vroucí páry, — ale žádné nebezpečí — samé láry fáry. Její straně nepomůže, to je předem jisto, také více nedosáhne přední, čestné místo. Velikého presidenta, příbuzného k tomu, každodenně očerňovat, pomáhajíc — komu? Pokřikuje neustále, stále víc se vzteká, být to žena "obyčejná", řeklo by se — Není příliš esthetické takto do něj p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 August 1936

- Mi V pátek, dne 7. srpna 1936. J E C H OSLOVA r CO JEST HANEBNOST? Šest let jsem živořila, poslední 2 leta mezi životem a smrtí. Měla jsem dobrého lékaře specialisty a profesory, dali si skutečnou práci, ale marně. Třikrát mne operovali, po prvé, že snad mám žlučové ka- Z La Grange a okolí. 0—O—O—O— —O—O—O—O ®&la jsem se, že se domluvím s f4 0— NAŠE POŠTA. O i P-, Bftcšem a Morávkem. Při tako- j 0 o 0 O 0 O O 0 O—0 0—0 3 OTeatosti je to velice těžko. Já j myslím, že p. Janeček, p. Bartoš i { Holland, Tex. p. Morávek jsou někde od Vítkovic. ! Předně ctěné a vážené admini- Pane Morávek, nebyl Váš bratr zra Pan a pí. Rudolf Šlapanský z Chi- cago, m., dleli minulý týden v na- šem městě. Byli navštíviti výstavu v Dallas a cestovali do Fayetteville, straci Čechoslováka a Věstnika spo- něn ve Vítkovicích? Znala jsem ho kde sl chtěli odpočinouti u svých léčně, zasílám Vám srdečně upřim- velice dcbře. Těšila jsem se, že p. ménky. Z počátku bylo lépe, ale známých p. a pí. Ťápalových. Pa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 August 1936

C1CH08L0VAK Zprávy z Corpus Christi. Posílá J. F. Houdek. Tak lika měsíci jistý občan koupil 60 a- krů pozemku za cenu 60 dolarů za akr, a nyni následkem objevení se] dobrého zřídla oleje na straně jižní, kde Humble Oil Co. má mnoho po- zemku zlisováno, a jeho pozemek le- ží v jejich državě, tedy odkoupili to tento týden se odbývá náš 0d něj za báječnou sumu 72 tisíc 12. sjezd Slovanské Podporující dolarů. Jednoty Státu Texas v East Ber- pan Frant. Sacký, který dříve bý- nard, který nám přinese asi mno- Val zaměstnán u Alamo Grocery na hou změnu, neb pakli Jednota má staple ulici co prodavač, přestal prospívat, musí se přizpůsobit nové tam a vykoupil jiný grocerní ob- době novými výhodami, a jelikož chod na Staple ulici, vedle South tam mář..; od každého řádu do- End Drug Store á bylo b ymu milé, bré zástupce, tedy můžeme očeká- kdyby naši lidé, když jsou ve městě, vat, že nás něčím překvapí, něčím ho navštívili. Frantík je dobrý ob- co by nám všem a naší Jednotě pro- chodník a milý...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 August 1936

V pátek, dne 7. srpna 1936. CECHOSLO^ÁK 7 Naše pošta. West, Texas. Vida, jak ti dopisovatelé pěkně píší c tem českém dnu. Pane Houd- ku, Franta Moučka při tom ještě držel v ruce plnou flašku, ale ne- ptal jsem se kolikátou. Že se člověk někdy zmate v řeči to není nic div- ného. Jednou jsem jel z Westfálska navštívit! otce, který mi psal, že o- churavěl. Do Ústí nad Orlicí to by- lo daleko, ale nechtěl jsem k vůli úspoře jeti rychlíkem; jel jsem o- sobním vlakem obyčejným, který stavěl u každé peny, jak se říká v Americe. Výlet ten trval sedm dní, a já jsem po tu dobu velice málo spal. Na zpáteční cestě v Sasku při- sedlo několik vojínů, samé šarže; jeden z nich vytáhl z kapsy pouz- dro s doutníky, a nabídl mi. Ne- chtělo se mi kouřiti, odmítl jsem tedy slovem "ne, děkuji"; podíval se na mne tak ostře, že jsem se ihned vzpamatoval, a rychle jsem to zamluvil. V Lipsku jsem si poru- čil černou kávu česky, a "kelner" se také ušklíbl. V Loehne, kde se přesedá (jak psáno v knizé "Na zá- p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 August 1936

Čechoslovák V pátek, dne 7. srpna 1936. SCREEN PLAY IS BLEND OF • THRILLS, FUN. "Florida Speciál" Features Oakie, Eilers in Fast-Paced Romance. Comedy, melodrama and ro- mance are mixed lavishly in ''Flo- rida Speciál," newest contribution from the Paramount Studios, which opens Sunday and Monday, August 9th and lOth, at the Best Theatre, with Jack Oakie and Sally Eilers in the leading roles. Oakie plays the role of a devil- may-care newspaper reporter. Shanghaied by Kent Taylor, weal- thy playboy companion, on a train bound íor the sunny South, he is íorced to desert his newspaper to accompany the youth, who thinks his heart is broken by a blighted romance. On the trip, Oakie acci- dentally runs into a sensational story that proves the scoop of the year for his newspaper. On board the Florida flyer are an eccentric millionaire, his crooked secretary, and his niece. Chained to the secretary is a box of uncut diamonds worth a vast fortuně which the wealthy man is taking South with hi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

| \ \ Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. 11 - .u • -T r ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíř prav- <v du, kterou by každý 9 ^/lěti. Pouze uvědomělostí a VJŠtí do- bude si českoslove* .id v Te- xasu uznání a c* A* N* P> AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXV. ČÍSLO (No. 34.) Entered aa second-class matter January 2, 1920, * **** P*8* Office at West, Texas, nnder tbe Act of March S, 2879. 21. SRPNA (AUGUST) 1930. Místo pro hráz vybráno. Austin, Tex., 17. srpna. — Auto- rity nižší Colorado řeky dnes vy- braly m;sto Hughes, 24 mil od Au- stinu, pro $10,000,000 Marshall Ford hrázi. Osm členů odboru hlasovalo jed- nohlasně pro Hughes, co místo pro hrázi, a dalo přednost místu Max- well, o několik mil blíže Austinu. Rozhodnutí bude posláno spolko- vámu odboru, který má hráz zbu- dovat...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

ft^CHOST O vAl V pátek, dne 21. srpna 1936. PROLETARI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. (Pokračování.) ze na pohřeb, abych po smrti nenašla poslední lože v Hadová poznala, že tentokráte to myslí její muž do lými rodinnými i obchodními ohledy, hodnost tu slo- šachtě bez kříže, kde by mně snad ani milý Pánbůh opravdy. Div se zlosti nezajikla. Vztáhla v zuřivém žil, poněvadž si ji jen přál za tou příčinou, že s Krysty- Dři posledním soudu nenašel." záchvatu ruce proti svému muži a křikla: nou si sliboval předtanečnictví. Ježto však Krystyna o Vovsová tu stála jako umučení. Slzy strachu a bo- "Tak ty mně ty peníze nedáš." takovém okázalém vyznamenání své osoby nechtěla lestných upomínek stékaly jí zmateně ve křižovatkách "Nedám." ani slyšeti, Mokrejs zase ztratil veškeren zájem na vý- vrásek a vztažené ruce se tetelily a třásly. Radová zahrozila mu rukama nad hlavou: borstvi, neboť nejsa výborem, mohl se pak dívce milo- "Ah, pani Vovsová...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

V pátek, dne 21. srpna 1936. O—O—O—O— O- NAŠE POŠTA. u nás libí. Už zas ti kandidáti se hlá- recht, ale dokázal jsi sám, že Je —O si. Nám zde zemřel dobrý člověk, tomu tak. Na Pázdralů Český den O—O O—O O—O O—O O—O O—O šerlf Carl Smith. Byl velice dobrý jsi dojel jen do Hillsboro, a na Espe- pro náš národ a šerifem už byl zvo- sácký sjezd jsi dojel jen do půl ce- ^ENDÁRNÍ SRNEC Z TATER. 1 srnec vstoupil na mýtinku a kdesi protivítr, stoupáni nebo písčitý te- se zatím napřímovaly dvě hlavně, rěn. Jistě proto uvítají zařízeni, kte- odhadu odborníků je dnes Třeskly dva výstřrty, ale srnec u- ré usnadní práci za těchto podmí- , - -.w ju. uvj„ j— — . Vysokých Tatrách asi 1200 kusů skočil o zlomek vteřiny dřív. Srnec nek. Je to vedle zadního pohonu - Worth, Tex. len v červenci po šesté. Když byla sty a jak jsem slyšel, jel jsi na o- Kamzíků. Profesor zoologie dr. J. byl pryč, ale již se nestřílelo. Jedna ještě vedlejší pohon na předním Ctěna redakce Čechoslováka, též mi- prohibice, tak ho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

C®choslovAK V pátek, dne 21. srpna 1936. —1 KDYŽ JE ČLOVĚK "PÍSMÁKEM". Ale enyhau, Udičky, kupujte už ra- | dia; Venci mi pravil: "až začneme, bude potom v celém světě požado- Měl jsem zase jednou příležitost prožívati ty redaktorovy slasti, ač to nebylo nepříjemné jak to někdy bývá, a také jsem se zasmál. Při do- dělávání Věstníku jsem dělal Mouč- kovu práci, skládáni sešitých čísel pro sazeče, který na stroji ořezával okraje; místo bylo těsné, a tak jsem jsme se měli na tom Českém dnu, o- Navador tomu po válce Němci pro. měřítku, navrhuje rolníkům "když Alnico jest nejnovější směsí alumi-' rozžhavení 100 hodin, nežil by se hlasovali, že je to lež. vláda nepřevezme vaše dluhy bez nia, niklu a železa, z níž se dostává porušil. Železárny vyrábějí ocel pro Ovšem; co jiného možno od nich úroků, přestaňte je platit sami". O- nejtrvalejší magnet, který dosud smaltovací pece, pro pece na taveni očekávati? V anglických úředních všem, od takových slov kjMnům je byl vyroben, a magnet tak sil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1936

V pátek, dne 21. srpna 1936. ČECHOSLOVÁK Naše pošta. při sokolském j* Žel vovina í * Guy, Texas. Milí čtenáři a čtenářky! Zděluji vám zase smutnou zprávu. Včera, 15. srpna zemřela v rosen- bergské nemocnici pí. Berta Slača- a. pi' Dan Urbanovským a všem na- lek a dnes byla pohřbena na guy- nohu kratší, a byl by prý sešel se ska, který se vyjádřil při sou :ois«r, aeivovina získávána krutým utr- SignallsaČBÍ Přístroj, varujíc svéta sešlostí věkem v krátkém ča- vystoupení, že takový pochod pruž- Pěním zvířete. Strašně krutý je způ- Weskem- Vynikající francouz- se, a to paní Urbanovské úkol ztiži- ný ještě neviděl. Pravil, že cvičí po- sob, jakým se opatřuje želvovina. y odborník ve studiu atmosíeri- lo, ale vyznamenala se, a což ten chody a že za 2 roky denního cvice- Ziskává se jen z mořských želv, cke Emile Mathias, se- ice cream, co Vine ml. přivezl — ní nedokážou jeho cvičenci to, co protože krunýř zemní želvy nedá strojil zvláštní pristroj, který ozna- m m m ! Večer uPlynul Jak0 d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x