ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 May 1897

. ' v I Vackra Stina. Svenskt original. Berättelse af P. G. FÖRSTA KAPITLET. Vid majelden. Det var natten till den första maj. Vädret var härligt, men det var kallt. Eljes var allt sä vårllkt, som om man re- dan befunnit sijr i börian af juni. Sjön, som var isfri, låi? der spegelblänk och björkarne och alarna vid stranden knop- pades redan. Den sista snödiifvan hade smält ocli marken slätade med en visser- ligen tunn, men frisk och kraftig gräs- matta. Lusteldar hade här och hvar tändts för att helsa våren ett gladt välkommen och ungdomen som lockats ut af det här- liga vädret, svärmade omkring öfverallt. Vid en väldig eld, som flammade på en slätt alldeles nere vid stranden, för- des ett mycket muntert lif. En hel mängd ungdom frän angränsande gårdar hade här strunt möte. Vackra tiickor och glada gossar lekte och rasade med hvarandra, sprungo som galningar hit och dit, sjöngo, hojtade och skrattade så uppsluppet och gladt sorn man endast i den sorgfria ungdomen är i stånd att göra ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 May 1897

AUSTIN. h // i\ Pastor Dorf, vår svenske lutherske pastor här i staden, afreste i måndags afton ner till södra Texas. "Vackra Stina" är namnet på den i detta nummer påbörjande följeton- gens namn. Någonting urstyft, el- ler hur? Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kollektera för Po- ten, så önska vi, att hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. Läs! läs! Glömmen ei att läsa den utmärkta följetongen, som i detta nummer tager sin början, och hvil kens namn är "Vackra Stina". Tycks vara föltjust i Manor. Herr Svante B. Svenson lemnade staden i måndags för att i Manor slå ner sina bopålar för ungefär en månads tid. Tråden brast. En elektrisk tråd på spårvagnslinan brast i tisdags å Con- gress ave. nära ioth street. Ingen skada skedde eftersom ingen var i närheten. Ut pA lustresa. Miss Mary Lind härifrån staden ämnar i morgon före- taga en liten lustresa till Williamson county för att der helsa på sina vän- ner och bekanta. Bättre upp. Gen. major W. Li...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 May 1897

! « / TEXAS g & J?v ' t \ t < W, / POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 59.) Austin, Texas, Fredagen den 28 Maj 1897. Vol. 2. No. 7. När jag var i Köpenhamn. Hvad härligheter ser jug här! - . Ett präktigt hof, som leker, ler och dan- sar, När flaggman utanför går mordisk uti pansar. Men vet ej, hvart det här. Man hvlskar, kanske och med skäl, Att Schimmelman trakterar väl de store Och äter upp de smä. Om Bernsdorff icke'vore, gvalt mången dansk ihjel. Nog ung att gifva goda råd, Gref Holk likväl vid hofvet är en kuse, Monarkens ögonsten och audra bjesRars buse, Som söka samma nåd. Om allt, som glimmar, vore guld, Så trodde jag, att Norges grufvor skänka Som Peru bara guld; men Ingen konst att blänKa Med millioner skuld. Det som undfägnade mitt öga allra mest i Köpenhamns ka konstkammar ren var följande. Chacnn a son gout. Några makalösa svarfningar efter vår Stenbock, så fint utarbetade, att man behöfde synglas, för j.tt betrak- ta dem...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 May 1897

•r TEXAS POSTEN. 1 )> i // 1 > i\ 1/ riyncts oeh Annonstidning för venskame i Texos. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Published every week, in Austin, Texas, bv the Kwki>ihii Amkhican Pcbmshinu Co. Tne only swedlsh paper ln Texas, and the oest advertlslnK medium to reach thls class )f cltlzens. ricnakd Johnson Publisher *GOCCGC<X>OOOOOCCCCXXGOCOC SCCCOGGCGC&5'OOCCCl Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Jr - - - - - - - - - *1.00 Ett halfl Är - -- -- - - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott obh penningar böra sändas medelst "Po stal Note", "Mon y Orders" eller I 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, bil Conorewi A ve. AUSTIN, TEXAS Telephone 279. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Afliden hundraåring. I Oskaloosa, Iowa, afled i fredags förra veckan John Matser, hvilken uppnått en ål- der af ioo å...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 May 1897

^4- Vackra Stina. Svenskt original. I i t Berättelse af P. G. (Forts. fr. föreg. nr.) Det är icke gerna möjligt att tän- ka sig en sämre sinnesstämning, än den han nu befann sig i. Han var så förtretad på sig sjelf att han kun- nat bita sig i fingrarne. Tänk, huru åsneaktigt han burit sig åt! Att på det der sättet rusa på en flicka, som han såg för första gången, med öm- hetsbetygelser, dem hon förståndigt n9g. ej v'Me besvara! Hvad i all verlden kunde hon nu tänka om ho- nom? Hon var naturligtvis ond på honom, så ond att hon aldrig mer ville se honom för sina ögon. Han skulle aldrig mer våga möta hennes blick utan att blygas och något när- mande till henne å hans sida kunde efter detta inte komma i fråga. Hon var skild från honom, eller rättare han hade skilt henne från sig och det med en mur, som det var lika omöj- ligt att öfverstiga, som att flyga. Denna härliga ros hade han för evigt gått miste om och det blott och bart genom sin egen dumhet. ANDRA KAPITLET. Ett godt råd. Ehuru...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 28 May 1897

-tr- AUST1N. [) il |\ V ki Herr Anderson, handlande i Manor, var fö) liden onsdag i staden i och for affärer. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kollektera. för Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. Välkommet. Ett godt och mycket välkommet och svalkande regn blef vår stad hugnad med sistlidne sön- dag. Tagen i akt att Adolph H. Sneider på 515 East Sixth street, har nu åter igen satt upp med fullt reelt lager af alla slags fina likörer och viner. Sär- skild uppmärksamhet fastes vid sven- ftkarnes handel. Ute och spekulerade voro våra ära- de landsmän J. A. Lundin och E, Munck sistlidne måndag. De glöm- de ej heller att skaka tass med Texas Postens rapportör och bjuda honom på en fin Havana. Obs. Obs. Alla svenskar, som ön- ska T.Postens förra årgång, inbunden i ett fint band, sig tillsand, portofritt, kan så få, om de insända den liila summan af $3.25. Det prydliga ban- det i sig sjelft är väl värdt denna summa. Tidni...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 June 1897

TEXAS ©ytte- mfS~* NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 60.) Austin, Texas, Fredagen den 4 Juni 1897. Vol. 2. No. 8 Blassippa. Outgrundligt och grannt är him- lens blå. Fagert, friskt och stäm- ningsgif vande är ock den (ö sta sip- pans blyga blåa blick, som glänser fram bak' den nyss urkälade tufvan. Trolsk och lockande är den sakta smygande flodens blåa våg, som i ljumma aftnar speglar blommande hägg i strandvattnet och den höga himlen deruti på djupet, men sanner- ligen för min Gud om jag sett något härligare blåit, än det, som fans ögonen på Greta i Ny by. Ty det var underbarare än himlens, blygare än sippans och mera trollskt och me ra lockande än vågens blå. Vi kallade henne "Blåsippans", och vi voro många gossar härute, af hvil ka hvar och en drömde om att få fä- sta henne vid sitt hjerta för tid och evighet. När hon blomstr. de som bäst, !edo ■vi, hennes jemnårige, af svåra hjerte qval och det blef till ett ordspråk in- nom socknen: —Om en eg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 June 1897

t -.' . v;., ■ *^-4■ "> * V? 't; *■' - ■ y TEXAS POSTEN. (Mynets oah Annonstidning för svenskorna i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publlshed every week, ln Austin, Texas, by the Hwkdish Amkkican Pdbi.isbino Co. The only swedtsh paper ln Texas, and the oest advertlulng medium to ruach tbls class f cltlzens. Richabd Johhson Publisher. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett dr - - - - - - - - -81.00. Ett hälft &r - -- -- -- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 817 ConuresH Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Sjelfmord. Genom alt skjuta sig i munnen begick 69 årige farmaren A. Nyman i Baraboo, Wis., sjelfmord förra veckan. Svag helsa var orsa- ken till handling...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 June 1897

Vackra Stina. Svenskt original. i • Berättelse af P. G. (Forts. fr. för«g. nr.) till och undrade, hvarför i all verldtn han blifvit så der, han, som lörr var sä lifvad af sig. Men ingen kunde gissa sig til! orsaken. Nu stod han lutad mot den dam- miga väggen, utan att bry sig om att hans rock derigenom blef alldeles hvit och lät sina ögon ii ra hit och dit bland de dansande. Hvar hans blick .dock helst stannade, kunna vi lätt sluta oss till, då hon var med— hans bekantskor från maj-elden. Hon dansade med en yngling, som bodde i en granngård till Kalle och hade ännu, som det tycktes, inte lagt märke till, att vår hjelte var närva- rande. Denne kunde derför få se på henne så mycket han ville, utan att hon hade en aning derom. Och han gjorde så o^kså Men så var verkligen den unga flickan en syn, som hvem som helst hade lust att titta på. Hennes kin- der hade fått en högre färg af den lifliga dansen, hennes ögon strålade med en glans som var nästan blän- dande och hennes läppar, som all...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 June 1897

I i\ v f Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kolleklera för Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. Väderleken. Sommaren visar sig, hettan är föriärlig men vi få väl taga det, ty det är ju pä sin plals att haf va värme och icke köld i Juni må- nad. En farlig bro. Stadsingeniören Mc Fall förklarar, att bron vid hörnet af Brazos och Live Oak gatorna är i så dåligt skick att den ej kan trafikeras utan risk. Tänker att flytta till Austin. Herr M. R. Kennedy, en rik kreatursresa- re från Taylor har köpt några lotter ute i Hyde Park och tänker der byg- ga sig ett fint hem. County häktet. Der äro en 30 fån- gar i häktet och alla äro vid god hel- sa. Fånggevaldigern Jack Hughes håller häktet renligt, hvilket föranle- der det goda helsotillståndet. Vill ej vara en kandidat för återval. Landkommissionären A. J. Baker förklarar sig hafva fått nog af sitt höga förtroendeembete och förklarar att han ej vill vara en kandidat 1898. Ti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 June 1897

'V L- J t4i* 't / ** n D O ' i < TEXAS POSTEN NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNK I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 6!.) Austin, Texas, Fredagen den 11 Juni 1897. Vol. 2. No. 9. Till "Texas-Postens" subskri- benter och läsare. i ~ I och med detta nummer af ''Texas- Posten" öfvergår tidningen till nya «gare, och. nya krafter komma att ar- beta för dess förbättrande och försto- rande, och ingen möda kommer att sparas för att göra tidningen så läs- värd och intressant som någon af våra svensKa tidningar, hvilka cirkulera bland vårt svenska folk i Texas. Det är ej någon lätt sak att redigera en tidning till hvarje läsares belåten- het, men det skall blifva vår sträfvan, att, så långt som i vår förmåga står, arbeta för det som är rätt och ärligt, respektera hvars och ens religiösa ställning, ej låta något ohyfsadt eller oanständigt språk komma in i tidnin- gens spalter, eller intaga anonyma meddelanden som äro ämnade att såra eller nedsätta någons karakter. Inom några veckor skola vi ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 June 1897

TEX4S POSTEN riynets ooh Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN (THE TEXAS POST.) 1'ubIlHtiud every wenk, lu Austln, Texas, by the Swkkikh Amkiiioan Publihiiino (Jo. The only swodtsh paper in Texas, and the oest advertlslng medium to reach tlils elass >f citlzens. Manager, .. .Ueneral Agent M. J. KMAPS C. J. A. Knai>B, ... "5CCCCCCCOC<>CCCGGG<ZX>CC Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett är - - - - - - - - -$1.00. Ett hälft är------ - 00. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iirbetalbar! förskott obh penningar böra sandas medelst "Po- stal Note", "Mon y On.ers" eller I 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 817 CongrcHH Ave. AUSTIN, TEXAS Telephone 279. Advertlslng Råtes. On largcr advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Sjelfmord. En ung man vid namn Benjamin Carlson, anstäld som agent i Vestern för en firma i Ohio, blef häromdagen afskedad, emed...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 June 1897

* i i hts rec J. 25 fin- It.s. Its. is. lin, I 90 Vackra Stina. Svenskt original Berättelse af P. Q. V (Forts. fr. föreg. no.) Vi öfverhoppa således tio långa minu- ter, som förflöto innan Peter Uom tillba- ka med sin husbonde. Denne höll nem- ligen på att laga en söndrlg kiirra borta i ett afsides skjul och drängtn hade haft ett fasligt schå, innan han hittade reda pä gubben. Beugt Karlsson var temligen gammal och böjd i ryggen. Hans hår var hvitt ooh hans ansigte fullt af rynkor, men i öfrigt såg han inte illa ut. Hans blick var öppen och ärlig och man såg vid för- sta blicken att han var en ärans man. Hvarför han förblifvit ogift kunde fol- ket inte begripa, då han i sin ungdom kunnat få hvem som helst af den tidens flickor. Att han älskat en enda flicka i sitt lif och att denna dött innan det hann bli något giftermål af—det kunde ingen tänka sig vara tillräcklig orsak för ho- nom att slå alla giftermålstankar ur hå- gen. Kalle drog en suck af lättnad då detta vänliga ansigte vis...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 June 1897

j > i AUSTIN. Goda vägar. Vägarne norr ut från staden hålles just på med att förbätt- ras. Intet hopp för Burt. Högsta dom- stolen har faststäldt mördaren Burts dödsdom. Fotografier. Pina fotografier för 65 cents per dussin hos Harper & Co., 920 Congress ave. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kollektera för Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville geenhändigt insända sin prenumeration. Ovanlig väderlek. Regn, vind och kalla nätter hafva vi för närvarande mera än vi skulle önska vid denna tid på året. Picknick. Moline församlingen af- håller sin picknick om lördag vid Ounes Creek. Alla äro hjertligt väl- komna, som vilja vara med. Coloradoflodens brygga säker. T ro- ligenvetaej alla våra landtboar, som nu en längre tid med rädsla öfverfa- rit Coloradofloden, att bron nu är med nya planker belagd. Vindens härjningar. Ibland alla an- dra skador som den på sednare tiden så ofta återkommande starka blåsten åstadkommer är, att telegraf- och te- lefontrådar...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 June 1897

ME?® POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 62.) Austin, Texas, Fredagen den 18 Juni 1897. O å KRÖNIKA. Välståndet, det af de nuvarande styrande höga herrarne före valet ut- lofvade, har ännu ej hunnit till lån- etet) åtminstone hafva vi här i Södern 'iftnnu ej haft någon känning af det- samma. Välan, det är ju alltid så, må det vara demokrater eller republikaner, allt utlofv^s i löften, söta som sirap, före ett val, då det gäller för ett par ti att komma till magten, efter segern är vunnen flyga löftena ned i glöm- skans graf. « Men vi skola dock ej vara stygga och lägga hela skulden på president McKinley, hvilken vi känna som en i botten hedersman, och hVilken helt säkert skulle göra bä'tre ensam att styra, än han nu kan med alla sina rådgifvare, hvilka alla äro att räkna bland penningmagtens vasaller. Vi önska dock att gifva dem året ut el- ler till .^gh med två, ja tre år, om dt blott någon gång vilja blifva färdiga med hvad de htfva i görn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 June 1897

A V 1 II- V å / i Ul TEXAS POSTEN. J4ynets oeh Annonstidning för ivenskome i Texas. . TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every wcek, ln Austin, Texas, bv th() SWKDIBH ÅMEHICAN PtTBLIHHINO CO. Tlie only HWödtsh pHper ln Toxan, and tlie est udvertlslnK medium to reach thls class >f cltlzeus. M. J. Knapk Manager. 0. J. A. Knatk General Agent. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - - #1.00. Ett hälft fir ------- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon-y Orcers" el ler I 2-cents frimärken under adress. TEZAS POSTEN", 817 CunurenK Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephono 279. Advertlslng Ratos. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Tidningsman 74 Hr. Indianapolis, Ind., den 4 Juni. William F. Clark, sr., en 88-årig tidningsman, afled i dag härstädes. Det pflstås, att C. var i läng...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 June 1897

\ s v* o Vackra Stina. Svenskt original. Berättelse af P. G. (Forts. fr. föreg. no.) SJETTE KAPITLET. Riddaren kämpar för sin sköna. Hvarje söndagsqväll träffades Kal le och Stina ute bland ungdomen, men något närmande kom icke till stånd. Katle bjöd väl till att visa sig munter och skämta med henne som med andra flickor, men det lyckades aldrig. Och så (ort en annan yng- ling kom till och började prata med henne, biet han i hast så märkvärdig! allvarsam och gick vanligen ifrån henne. Sanningen att säga var han så svartsjuk, att han i hvar och en, som pratade med henne, trodde sig se ei rival. Han led afgrundsqval, då nå- gon dansade mer än en låt åt gången med henne och om hon skrattade åt livad någon sade, eller visade en el- ler annan pojke litet vänlighet, var han färdig att skrika högt af smärta. Han gaf akt på hvarje hennes rörel- se och drog slutsatser af de minsta tillfälligheter. Och vden naturliga följden häraf blef, att han var så olycklig som det är möjligt att bli, att ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 June 1897

. H. \ | . * %#&*■:,.h-■-: - .... .i,,h% ,sm ' A AUSTIN. CK letad ras. Ii Istol |döc X l65 Cc j n&| ste ee I ka m ti< hi O ki ) lif n' ri nr d st å li C I i tografier f<j os Harper Fotografier. 65 cents per Co., 920 Cong Prenumerantyf Emedan vi ej nu I ba några agenter ute att kollektera förlPo- sten, s& önska vi, att hvar och en tillf geeuhändlgt Insända sin prenum>jrat Hästmarknaden. Hästar röna gen efterfrågan, priserna äro låga oel dock äro det ej många som byta om egare. Konfirmation i Round Bock. Den Svenska Lutherska kyrkan i Round Rock hade konfirmation derstädes sistlidne söndag den 13 dennes. Vattenmeloner. Riklig tillförsel af dessa, så läskande meloner, hafva vi nu och priserna ha nedgått till de vanliga gällande vid för rik tillförsel. Häktad tjuf. Poliskonstapel Gib- son häktade förtiden tisdag negern David Edwards, misstänkt för att hafva stulit en kostym kläder fråt} ett rum å Provident hotel. ebratioi & G ursionsbiljetfer inien, gäll uni. D ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 June 1897

TEXAS POSTEN. mm U '■.VyP - -Af. tv NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR. SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 63.) Austin, Texas, Fredagen den 25 Juni 1897. Vol. 2. No. 11. KRÖNIKA. Hvad tyckten ni om Posten för förliden vecka, go'a vänner, var den icke naggande god, och full med spännande läsning? Ja, hva'sa', tron I inte, att Posten vill hålla på att gå på för framåtskridande? Va- ren icke klentrogne, utan troende; så den som lefver, han får väl se! * * * Vi hafva nu för tiden l:t^t värme, jag hoppas att ingen envis syndare, kan bestrida faktat. När man spat- serar här på Austins gator, och vat- tensprinklingsvagnen har förut pas- serat, kännes det liksom om man vo- re inne i en rysk b .'stu'a; så jag har gjort följande uträkning, nemligen; att hvar och en som ännu ej hunnit med att finna de goda tiderna, kan bespara utgifterna för ångbad, för åt- minstone den närmaste framtiden. * * * Vi kunna ej hjelpa, att vi ock kän- na oss lite glada och nöjda, då vi se förnöjsamheten framlysa i...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 June 1897

mmk- TEXAS POSTEN. ffyn«ts o«b Ännonstidning för avemkame i T exas. TEXAS POSTEN. CTHE TEXAS POST.) Publlnked every week, lu AuhMii, Texas, by the Swedibh American Hdblihhinu Oo. The only swedlsh puper ln Texas, and the oest advertlstng medium to reach tbls class >t cltlzens. M. J. Kmapz Manager. c. J. A. Knapk, General Agent, Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - - 81.00. Ett hälft är------ - 60- Ett år Ull Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott Dbh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS IFOSTElSr, 817 Conuress Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 270. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. " Förfärliga vindar i Nebraska. Från Lincoln, Neb., skrifves: En stark vind blåser här sedan den 17 på qväl- len. I Lincoln och grannstäder ned- blåste skorstenar och tak a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x