ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

310 O pořádku v krmení. Pořádku je ve všem zapotřebí, tedy i vkrmení. Náš domácí doby- tek krtiH se obyčejně dva- nebo tři- ^ krátě za den, mladý i vícekrát. Ča- ' stější nebo méně časté krmen! řídí se dle stáří zvířete a pak dle pova- hv.kcmiva samého. Mladé rostouc! ještě zvíře žádá častějšího nasycen! nežli starší, již odrostlé. Tak i vše- lijak připravené ztekutělé nebo ji. nak lehko záživné krmivo, které skrze žaludek a střevo rychle pro- jde, vymáhá častějšího pokrmení, byť toto po každé i do úplného nasycení se dalo. V případě tom může býti, že je potřeba každé i hodiny krmi- ti. Častěji však není toho nikdy za- potřebí. Ano, naopak, je-li krmivo těžké i zdlouhavě záživné, a k to- mu zvíře v klidu v nečinnosti trvá, dostačí třeba jen dvoje krmen! za £ den. Než i návyk tu rozhoduje. Zvíře mňže si navyknouti i po del- ších lhůtách žráti, pak ale sežere najednou vždy více. Ostatně ať již lhůty kratší nebo deišf se vyměřily, vždy je pravidlem aby co nejpřísněji dodrženy byly. Žal...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

— 802 -- Morfium. Bylo to na sklonku roku 1804. Mladý lékárník paderbornský Bed- řich Vilém Serttlner obdržel právě zásilku podivných, kulatých hmot špinavě hnědých, jež zabaleny byly v suché listy makové. "Opiové chleby" nazývali obchodníci tuto nepříjemně zapáchající látku, kte. rou dodávaly hlavně provincie ma- loasijské přes Smyrnu a Cařihrad. Ano, byl to chléb; ne však ku nasycení hladovj'ch, ale chléb pro ty, kdož bolestí a mukami tělesný- mi strádají! Bylo to opium! Opium dobývá se podnes stejně jednoduchým spůsobem: Nezralé makovice mělce se nařezávají a vy- tékajíc! bílá šťáva, jež na vzduchu tuhne, sbírá se a hněte v malé bochníčky (300—700 gr.), chleby opiové. Čarodějná moc šťávy makové (opia)byla známa již v šedé dávno- věkosti a květ makový ode dávna platil za symbol spánku. Helena v Homerově básni "Odysea" podá- vá hostům nápoj z makovic, nepen- thes nazvaný, jenž utišuje prý vše- liké strasti a utrpení těla i duše. Také Hippokrates (narozen 460 let před Kr.) používal ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

- 303 0 lótuíni kácení dřiví. Při kácení dříví máme hlavně na zřeteli míci, zdaž přejeme si, aby dřevo znova od pařezu rostlo Či ni- koliv. V případu, že bychom přáli sobě úplné odstranění stromu, pak jest letní kácení nejvyhodnějším, poněvadž dřevo letní dobou podťa- té zpravidla od pařezu více nevy- ráží, a proto také pařez pozůstalý dříve setlí. Dřevo v pozdním létě kácené a dobře vysušené hodí se výborně na sloupky plotové a též i na jiné podobné předměty. Kde po- čítá se na trvanlivost,jest letní dře- vo nejvýhodnější. Však dosti zhu- sta se stává, že přejeme si, aby za podťatý strom vyrostl od pařezu ji- ný, neboť uvědomujeme si, že za čas bude stejně dříví zapotřebí ja- ko nyní. V případu tomto pak ra- ději kácej.ne dříví v době zimní. Většina našich druhů stromů list- natých má tu vlastnost, že po u- tnutí během zimy a též časného ja ra pařez se neumrtví, ale bujně od noži, to jest: příroda tu sama na- praví, co Člověk zkazil. Podrost takový zpravidla bujně roste a dře- vo z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

— 304 — Obzor Hospodářský. Časopis vínovaný rolnictvíy zahrad- nic tv i, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1 n 15. každého měsíce. Předplatné ročně 6o ctft. Zasilií hc jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský'1 Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský,99 The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PnWisliefl semimonttilT ly F. Fabian. Advertising rates on application. Entered as second-class matter in the Hallettsville., Texas, post - office. Vtípená voda připravuje se následujícím spůso- bem. Dejte do kvartu čisté vody kousek čistého nehašeného vápna, velikosti asi mandle. K tomu třeba •užiti nádoby skleněné nebo hliněné, polévané a nikdy ne železné. Má- me-li vápno práškové, vezmeme ho lžičku kávovou. Míchejte je po ně- kolik minutý dřevěnou lžící nebo kouskem dřeva a pak nechte usa- diti. Vápno padne ke dnu a Čistá voda nad ním se usadivší zove se vodou vápenou. Ta se opatrně sle- je nebo ještě lépe násoskou stáhne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

ZOR ROČNÍK XV. DRA. FORMANKA LÉKY. Na prodej ve všech obchodech s léky. Dra. Formánku Mniaulora. slavný hořký vzpružilel. Jest připraven z čistých livlinnjc.il souCastek zvlářtě vybraných k tomuto i líčcli ii Jest odporučen lékařskou vedou jakožto ; !ék proti prudkému a chronickému kataru, prii- duSniee. kaSli, nsstiizenináni a chřipce, dispep- i Kii, nezáživiiostl, ztrátě chuti, páleni srdce, cho- robě jater a ledvin, zácpě, llriirhtovř nemoci, inu- j larii. horečce a zimnici: ulehči okamžitě kolice. I .'éčí nervosnost a všeobecnou mdlost: nemá sobě ; rovna při ženských nemocech. Cena lahve fl. S"st lahví za 95.00. Dra. Formánka Acoptlue jest výtečný lék na čerstvé rány.zastaralé holosti. : vředy, hnule, vyraženiny. uhry. katarh v nose a v krku a výtečný lék k vyplachováni list. nepřeko- natelný lék proti hělotoku a vilbeo vřeni snah'- nitiáin pod páži a mezi prsty. - Cena 50 centu. Dra. Formánka Regulátor ženských nemocí okamžitě uloví a vyléči veSkeró slabosti, zuinlát- nělost. h...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

- 30tí — Ochrana před cholerou Tepřovóho dobytku Jedním z prostředků jest na pr- vém místě čistota. Tam,kde se dbá o to, aby chlívky, lože a ohrady, v nichž prasata se zdržují,byly cisty, nerozbahněny a zahnívaiících výka- lů v letních měsících prosty, tam netřeba se tak mnoho cholery obá- vati. Dále rádno jest, aby. prasata měla stále na snadě dobrou, čistou vodu k pití a pokud to možno, mo- hla se pásti na syté zelené pastvi- ně. Krmení kukuřicí nelze v letní době odporuČovati.neboť koma vy- vinuje velmi mnoho tepla a porušu- je trávení. Prasata v této době mě- la by vždy míti volný přístup ku dřevěnému uhlí, dřevěnému popeli a soli. Směs tato měla by býti v mělkých bedničkách přepažených tak, aby prasata pohodlně požívali ji mohla,ale píi tom zbytečně ji ne- vyhazovala. Jako další ochrana — nikoli však lék proti choleře vepřového dobyt- ka — odporučiije vládní úřadovna pro chov dobytka následující směs: Dřevěné uhlí i tb. Sirný květ itt>. Chlorid sodnatý (kuch. sůl). 2 It>....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

- 307 — TALISMAN. Ze životu Luponoft. Povídka K. Me]u. Probudil jsem se, byv vyrušen ze sna jakýmsi chraplavým vrčením podivně zvučícím. Či to nebylo vr- čení, nýbrž cbrápot jednoho z mých druhů nebo družek ve stanu, v němž jsme všichni spali? V našem zimním stanu neprodyšně uzavře- ném byl hrozný vzduch. Směstnalo se v něm osm lidí a pět psův, ale neptejte se| jak se směstnalo! Těch' to třinácte bytostí se svými dvaa- padesáti předními a zadními údy spletlo se v jakési klubko; leželiť přes sebe, jak konni napadlo. U- prostřed stanu povlečeného sobí koží, tlelo uhlí v obrovské výhni, jejíž ostrý dým vznášel se na hoře jako nepohnutá oblaka, nemající východu, poněvadž byl otvor též zavřen. Ležel jsem na oděvu tetky "Šněry" prosáklém rybím tukem; pravá moje noha leželo pod starým strýcem Zettem, a levá byla podu- škou psovi; dědeček Pent, t. j. Be- nedikt, položil svou drahocennou hlavu na moje břicho, tak že olion psa, jemuž on byl kobercem, mně příjemně polehtával do nosu; a je. stl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

- 'iOS - odměny služebníkům platí se tak- též soby, proto když se sluha ožení se služkou a připojí k jejím sobům své, může sestaviti stádo a státi se samostatným hospodářem; z té pří- činy mezi Laponci není chudých, kromě těch případů, když některý z nich pozbude stáda dobytřím mo- rem anebo Dezsněžným mrazem: sobi nejsou s to, aby vyhrabali si z ledu mech, t. j. svou zimní píci, hynou hladem a chřadnou. "Je to samec", pravil strýc, — "stáhněte mu kůži a rozřežte bona kousky, bychom ho mohli lehčeji né,stj;,nj9,so patří nám a tlapy..." Zarazil se uprostřed řeči, již mu překážela ukončili patrně moje pří- tomnost'. Pochopil jsem však pří- činu; Laponci jsou většinou kře- sťané,avšak ze starých pohanských dob zachovali některé zvyky a ob- řady, jichž se pevně drží, pečlivě je tajíce před cizincem; bezpochy- by chtěli medvědí tlapy obětovali Tirmesu,'jednomu ze starých bohů, jehož modle—hrubému dřevěnému pařezu — tajně se klání ještě mnozí Laponci; tlapy byly uřezány a zvlá- ště svázán...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

301) - z pevných řeménků a ze sobí kůže,; Z mých léků zůstalo mi pouzeI Odepřel jsem to, a požádal kus tak že mohla udržeti i těžkého člo- i půl láhve arnikového extraktu,jenž j letního oděvu, namočil jsem jej v věka: brzo po tom otec a syn vyta- mohl zde prokázati dobrou službu, arnice, obvázal opuchlé místo, a žení společnými silami objevili se neutrpěl-li nemocný vnitřního po- j poněvadž jsem ^amyŠlel několikrá- na hoře. Pent těžce zapadl do sněhu. "On zemřel", zastenal Nette,—| "zlí duchové zbavili ho života". Prohledav starého Laponce, pc- zoroval jsem, že jeho srdce dosud bije, a že ani jediná čásť těla neby- la poškozena, a proto jsem je mohl upokojiti. "Žije, je však ve mdlobách; v jakém položení jsi ho našel, Nette? tuším, že není rozsedlina hluboká". "O pane, velmi hluboká, velmi hluboká, a celá vyložená leJem, a- však úzká; otce zadrželo kopí". "Div divoucí!" "Ano, Kristus ho zachránil; ře kni však — mohl by ještě zemříti?" "Bezpochyby udeřil hlavou o led. Přes teplý oděv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

— 310 — Po této snídani, jež se ostatně ne- mohla nazvati snídaní, poněvadž jsme žili právě v době zimní, v no- ci po celé měsíce trvající—požádal mne Pent vyjiti s ním ze stanu. Vzali jsme pušky, kopí a sněžnice a vyšli. Vedl mne po téže cestě, po níž jsme včera pronásledovali me- dvěda. Tato okolnost' vzbudila ve mně myšlenky, že naše rozmluva se bude týkati příhody, jež se udála Pentovi; on však po celý čas ur- putně mlčel, pokud jsme nevešli do lesa a nezastavili se na témž místě, kde jsme ho včera opustili. (Dokončení příště.) Z okrsků podloudných vinopalen. Ve Virginských horách jenom po- řídku lze nalézti neprovdané ženy. Na své letní cestě v hornaté krajině Virginie jeden turista se sezná- mil se sedmi sty osobami a mezi tě- mi nalezl pouze jednu "starou pan- nu", která však také "mluvila s ho- chem". Děvčata tam počínají míti zná- most s hochy ve třinácti, ba i v dvanácti létech, v místech daleko od železnice vzdálených. Mladá děvčata ta odloží svou zástěrku z červeného kal...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

311 Z úřadovny tajemníka Mho Rádu. Koipořet nu úmrtí říslo tl«. u «lruli :i Čís. 1. polovici físln ST. .. .$ 26 Čís. 32- ■ 9 " 2. ... 6 " 33- .. 19 " 3- ... 13 " 34"- •• 5 ' 4' ... 7 " 35- ■ " 5- ... 8 " 36'.. .. 8 " 6. 37- ■ ■ 7 " 7- ... 14 " 38... " 8. 39- .. 17 ' 9- ... 29 " 40... •• 7 " 10. ... 24 " 41.. • • 9 " 11. 16 " 42.. •• 7 " 12.. ... 8 " 43 •• 7 " 3- 11 " 44- • 7 " 14- 45... 11 " 15- ... 21 " 46... 5 " 16.. ... 8 " 47.. . • • 13 " 17" ■■■ 35 " 48... • • 7 " 18.. ••• 5 " 49- • • ■ 7 " 19.. ... 23 " 50. .. •• 4 " 20. ... 24 " 51... 11 " 21.. ... 14 " 52. - " 22.. 11 " 53- • • • 4 " 23.. ... 12 " 54- ■ • • 7 " 24.. ... 41 " 55- •• - 4 " 25. . • • 36 " 56. - •• 4 " 26.. ... 4 " 57' • •• 4 " 27.. ... 19 " 58... •• 3 " 28. ... 11 " 59- • " 29- 12 " " 3° • ... 15 " 61.. 2 " 3i- ... 10 " 62.. 2 " 63- 1 S750.00 Řády čís. 34., 3*., 33., 33., 34., 35-- 36-1 37- 38., 39-. 4°-> 4'- 42- 43., 44., 45., 46., 47., 48., 50., 51.. 52. a 61. zasílají peníze 11a lir. Ant. Svobodu, Floresv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

- 312 - Rozličné způsoby vzájemného pojišťování. Vzájemným pojišťováním rozu- míme pojišťování společné, kde u- tvořf se družstvo, jež se uvolí nésti společně výlohy s pojišťováním a vyplácením ztrát spojené. Nejstar- ší pojišťovací společnost! v této ze- mi, pokud je známo, bylo združení několika sousedů, již se mezi sebou ústně dohodli pro případ, že by ně- kterému z nich shořela stáj či sto- dola, postaviti mu společně jinou. Po li tech sedmdesátých,kdy pro- budilo se mezi farmáti zdejšími hnu- tí sdružovací, vznikla na západě celá' řáda vzájemných družstev po- jišťovacích, avšak družstva ta bý- vala jen malá, neboť se rozšiřovala obyčejně jen na precinkt, někdy též na celý okres,ale zřídka kdy na rozlohu větší. Většina družstev o- něch existuje ještě dnes. Při řádné správě vykonaly poji- šťovací spolky takovéto velmi mno- ho dobra, kdežto pojištění v nich nepřišlo daleko tak draho, jako u pojišťovacích společností akcio- vých. Tento způsob pojišťování je zcela praktickým všude, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

313 — přály, z toho důvodu, že se našli členové, kteří místo do schůze šli jinam, peníze utratili a doma že. nám řekli, že musili platit dvojitý poplatek. Co bylo v jednom řádu, mohlo býti i jinde a naše Jednota byla uvržena do špatné pověsti, že jest moc drahá a pod., tak že bylo za těžko nového člena naší Jednotě získat. Vysvětloval jsem to u řádu tak dlouho, až jsem dostal schvá- ^ lení, abych předlohu v tom smyslu zastával. Ve sjezdu měla má my- šlénka hodně odpůrců, ale po dů- kladném vysvětlení, že připuštění žen co rovnoprávných Členkyní do řádův, může nejlépe naši Jednotu od pomluvy uhájit, šťastně jsme to provedli. A co do výsledku neklamal jsem se; neboť nemůžeme žádnému jiné- mu přiČítati svělý rozkvět Jednoty jako našim sestrám. Špatné úsud- ky minuly, pomluvy ustávají a když sestry schůzi navštíví, stává se ta- to vždy důstojnější. Ale dnes jsem za to od mnohých Členů pranýřo. ván. Br. předseda H. &. píše: "Co se onoho uvedení dotýče a na % němž br. Damkovi tak málo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

314 Diijinv slepé ml narozeni ■>•> unbyli zraku- Anglické listy přinášejí zajímavou zprávu o dojmech od narození sle- pé, která pečlivým ošetřováním lé- kařským a dvěma provedenýma o. peracemi nabyla zraku. Jako třetí dítě narodila se fcámožnému truhlá- ři v Edinburku slepá dcera. Rodi- če velmi pečlivě dítě ošetřovali a poskytli mu vzorného vychování. Dívka později dána do ústavu slep- ců v Edinburku, kde se naučila francouzskému jazyku a zhotovova- ní jemných krajek. Dívce bylo již bezmála 26 let, když náhodou upad- la a poranila se nad okem o vyční- vající předmět. Poněvadž rána ne- bezpečně se zanítila, dopravena dívka do nemocnice, kde byla pe- člivě ošetřována a kde její slepota podrobena důkladnému ohledání. Když nemocná se pozdravila, při- měli ji lékaři, aby se dala dopraviti na oční kliniku, kde podrobeny je jí slepé oči bedlivému studiu a ko- nečně usneseno ji operovati.Po dru- hé operaci dán jí na očí obvaz, pak nemocná chována v temném pokoji, z něhož konečně přev...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

3 15 Kily chutná maso nejlépe Není vždy každé maso stejně chutné a cenné. Skoro veškeré dru. hy masa mají určitou dobu, kdy nejlépe chutnají. I nejvzácnější ně-1 kdy bývají pro potřebu kuchyňskou j nezpůsobilé. Pak na př. raci jsou | nejlepŠí v před letí od května do sr- i pna. Hovězí maso od dubna do sr- j pna. Telecí maso, mladé slepice, kuřata a pstruzi činí výjimku, hodí se kdykoliv na stůl; vepřové od říj- na do února; zvěřina na podzim; husa od podzimku do jara (martin- ská husa); kachny od podletí do ja- ra; kapouni v masopustě; stará sle- pice na podzim; holoubě před pr- vním výletem; koroptve od září do ledna; kvíČaly na podzim; kapři od září do jara; štika v únoru pod du- ben; ostatní ryby od května do čer- vence. Nosatec zelový spfisobuje velké škody na zelí a příbuzných rostlinách. Klade vají- čka na hloubí. Larvy vnikají do vaziva a tam se živi obsahem bu- něk, spůsobujíce na kořenech a spodní Části hloubí nádory zvící hrachu. Nosatcem napadené zelí zakrní, nemá vzniku,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

o — 31tí — Chov hus. Husa v domácnosti chována snad v pravěku; ač je jisto, že naše husa domácí původ svůj má od husy di- voké, těžko přec udati, kdy a kdo nejprve kusu ochočil, kdo ji k drů- beži domácí přidružil. V krajinách podnebí mírného a studeného cho- vány husy ovšem později, než v krajinách na jihu položených, ač důležitost chovu byla v oněch o mnoho větší než v těchto. Na jihu hlavně pro potravu jí hleděli, na severu zase více k vůli peří. Husa škubá se čtyřikráte do ro- ka; první škubání bývá na počátku žní, druhé k sv. Václavu, třetí záhy z jara a čtvrté z počátku léta. Bo- hužel však škubou se někde husy, třeba neměly peří vyspělého, ošku- bávají se tak do hola, že bývá až trudno na něpohlédnouti;seslábnou, že ani křídel unésti nemohou a za sebou je vlekou. Rozumná hospodyně nikdy husy do naha neoškube, ponechá aspoň většinou stát prach (peří pracho- vé) a to hlavně na prsou a na hřbe- tě. Oškubané huse má se po osm dní sypati zrní, aby na bolestnou operaci dříve zapomn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

— 317 — Pěstování lesních stromů na farmě. Věnovali-li až dosud farmáři ja- kou pozornost vysazováni lesů, dě- lo se tak hlavně proto, aby zbudo- vali nějaké závětří pro své obydlí anebo pro farmu vůbec, neboť po. třeba takového závětří ukázala se jim býti nezbytnou. Farmáři pěsto- vali tudíž jen lesíky a háje kolem svých farem, při čemž hleděli, aby % co nejdříve dosáhli hlavního cíle, zmíněného závětří, a proto vybírali stromy, o nichž věděli, že jistě po- rostou a že porostou rychle. Ná- sledkem toho vysazovaly se hlavně vrby, měkké javory, kanadské to- poly (cottonwood) a pajávce (box elder). Stromy tyto vykonaly svoje služby, neboť v několika letech po. skytly farmě žádoucího závětří, do- daly jí útulnosti a kromě toho dá- valy i dříví na palivo. Kde nedá se pěstovali nic jiného, nežli tyto stromy, spokojme se s ni- mi. Kde však je možno pěstovati druhy lepší, trvanlivější a cennější, měl by farmář vždy k nim sáhnou- ~ ti. Ruská moruše, ěerný ořech, ja ™ san a katalpa daj! práv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

o — 318 — Odpovědi k dotazům (ZvirotékaFské dotazy v hovorní "Obzoru" zodpovídá l)r. R. Heller. — Kdo bude ahtltl ry- chlou poradu, ať se obrátí přímo nu Ur. Heliem. 555 lilue Island Ave., Chicago, 111., zároveň 1 dol nechť za poradu zuSle u obdrží jl obratem poSty. Nořní slepota. Shiner.—Jak léčit koně, který ztrácí zrak? Kůň 12 roků starý za- čal se před rokem lekat, jakmile něco ná cestě uviděl, což mně ne- bylo z počátku nápadné, až před dvěma měsíci jsem poznal, že do- bře nevidí, jakmile slunce zajde a též když stojí ve stáji, že mu oči zbělí. Odběratel. Odp.—Nemoc tato se nazývá no- ční slepota (hemeralopia) a sice proto, že postižené zvíře vidí pouze ve dne; ve tmě jeví nepokoj, dává hla\u dolů, aby s ní mohlo hmatat, nohy zdvihá vysoko a nejistě je klade na zem, nepozoruje však pře- kážky ve svém okolí. — Postavte koně do poněkud tmavé stáje, aby světlo oči jeho nedráždilo, dávejte mu 2krát v týdnu po každé půl ko- tlíku hořké soli (bitter salt) s na- mokřenou potravou, po ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

— 319 Pohanka jako pice zelená. Mezi nejdůležitější rostliny picni náleží zajisté pohanka; zejména do půdy písčité se dobře hodí a po- skyte výnos, jenž se téměř dobré seči jetele vyrovná. I k nakládání jako píce nakyslá I se pohanka dobře hodí — téměř stejně dobře jako kukuřice. Dle Wolfa jest poměr úživný u pohan-. ky daleko příznivější, nežli na př. u kukuřice na zeleno pěstované; ^ vyrovná se úživnému poměru ovsa 1 na zeleno pěstovaného. Ač spokojí se pohanka téměř s každou půdou, a zejména i na půdě písčité dává výnos jako málo která plodina jiná:! poskytuje i na půdách těžkých,lep- ších pěkné výnosy stonků a listí; půda však nesmí býti zaplevelenan nedbale zpracována. Ná půdách na : vápno chudých se však pohanka j nezdaří. Síti možno pohanku na zelenou I píci v zaří a říjnu; nalezne.li v pů. dě dostatečnou vláhu a dostatek ži- vin, poskytuje již za i měsíce do-1 brou seč. Sekati se musí nejdéle v době květu,později nikdy poněvadž pak stává se tvrdou a ztrácí na ja- a kosti. Př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1906

> 3 2li Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1 n 15. každého měsíce. Předplatné ročně 6o ctů. Zašila sc jcu předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský,99 The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian langnage in the South. by F, Advertising rates on application. Entered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - offi.ee. Mazáni vozových kol. Dobře zhotovené kolo má vydržet nejméně deset až patnáct roků, pak- li pozornost se mu věnuje a sprá- vně se olejuje. Na mazání vozových kol nemá se nikdy sádla užívat i, neboť ono proniká hlavou kola až do špic a kazí pozvolna celé kolo. Hovězí lftj jest nejlepším mazadlem pro dřevěné nápravy tak jako olej skočcový pro nápravy železné neb ocelové. V trhu se nalézající maza* I dla na vozy jsou většinou velmi do- brá, než nemá se ani těchto použí- j vati více nežli jest třeba. Stačí jen j tol...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x