ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
LÄÄNE-AUSTRAALIAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

LMNE-AUSTRMLIAST -\ UUED VASTUyöTULAJjGRID; Augustis «aabus Lääne-A\istraa ijasse kaks laeva dipii-iinmigranti dega.:, "Oxfordshire" tõi 675. ini mest, neist 16 eestlast. Kogu trans port viidi kahes rongis Cunderdini vastasutatud laagrisse. "Anna Sa len" tõi 1535 immgiranti, kelle hül gas oli 35 eestlast. Need paigutati Northami endisse sõjaväelaagrisse. Tulevikus läheb väga mahukas Northami laager terves ulatuses immigrantide majutamiseks. Tõe näoliselt suunatakse ka tulevikus transpordid sinna. Seevastu on seni sed vastuvõtu keskused Swanbourne ja Graylands tühjad. Juuli lõpul * 'Amarapooraga" saabunud- inime sed on peagu kõik juba tööle paigu tatud. Üksikud sellest transpordist on ka Lõuna-Austraaliasse siirdu nud, nende hulgas ka loomaarst Dietz perekonnaga. ' EESTLANNA ENDISE PEA MINISTRI perekonnas. Eestlanna pr. Helmi Huult töötab juba pike mat aega Lääne-Austraalia eelmise peaministri Mr. Wise perekonnas Cottesloe's. ESIMENE EESTI FARMER. Esimese farmiostu teostas siin tea d...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

The Norvegean ship "Skaugum," which, at the end of September arrived in Sydney with a new shipload of refugees, among them : about 100. Estonians. The "Skaugum" is one of the most modern migrant transport the IRO has at its disposal, and is equipped with, all the latest achievements in navigation.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USA STREIK SÜVENEB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

USA STREIK SÜVENEB. Eelmisel nädalal puhkenud rasketooliste: streik ki&ub^uu^i :töo,tp üle-öö' taota töölisteks. ^Praögu on streikivate soe- ja xerasetööliste üldarv 900.000. Streigi tagajärjel kaotavad iähemail päevil töö 100.000 töölist. Ülejäänud 500.000 töölist võivad jääda töötuks, kui streik ei lõpe lähemal ajal; Streigi rahvamajanduslik kahju -ca 18 milj. naela päevas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET TROOPS IN POLAND. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

V . I SOVIET TROOPS IN POLAND. Large scale arrests of Soviet of ficers in Poland have taken place in recent weeks. All ranks have suf fered and Jews predominate among the arrested. They had to give up their uniforms and were handed over in civilian clothes to the Rus sian MVD centre in Praga, a sub urb of Warsaw. All the prisoners which this centre does not execute are usually deported to Russia. Great round-ups of Russian de serters are going on in Western Po land. The Soviet troops carrying them through are supplemented with Polish UB (political police) forces. About 6,000 men are said to be in action. Deserters who are caught are shot on the spot. The Polish population sympathises with, them and. helps them in various ways. Poles caught doing this are arrested and disappear. Especially energetic were the round-ups in the Stettin area and along the Polish German frontier. Soviet officers in Poland and Rus sians in general have ceased talking war with their Polish contactmen. Inste...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DE GAULLE RÜHIB VÖIMULE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

DE GAULLE RÜHIB VÕIMULE. Kindral De Gaulle kõneldes prant suse rahvapartei kinnisel koosole kul, väitis, et tema partei on valmis võimu üle võtma vajaduse korral. Kiii peaks puhkema sõda, siis 011 tema ja. ta partei Prantsusmaa ain saks lootuseks'ja1 sei jühul ta võtab tarvitusele kõik abinõud kodumaa päästmiseks. Ühtlasi arvustas ta teravalt prae guse prantsuse valitsuse poliitikat. Sellejuures ei lubanud ta siiski veel asuda barrikaadidele, et tõrjuda jõuga praegust prantsuse valitsust võimult.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"GOOD" POLICE-WORK IN RUSSIA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

"GOOD" POLICE-WORK IN RUSSIA. Stalin awakes in the morning in quite- a cheerful mood and begins to dress. He is fumbling iii his pockets, in order to get the time from his gold watch. But he cannot find it in any of his pockets. And yet, he left it in the pocket oj: his jacket the previous night, as he well remembers; Having made cer tain that the wateh is missing, he can'but think that it was stolen" by -one. of the inhabitants of the Krem lin. There is no alternative to that. He grasps the telephone receiver and rings up the NKVD. The NKVD .has "father Stalin's" compliaint put on paper. • They promise him to investigate.the matter without de lay and, to give the thief "just" -punishment. ' ' 0 - Stalin sits down at his desk. Time passes quickly. Already it has be come evening and he faces a most important conference. Stalin has to change. He dons his uniform and— lo and behold—in one of its pockets he discovers his watch. His spirits rise, for, alter all, a gold watch is ,.a very ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI LAEVU IMMIGRANTIDEGA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

LAEVU IMMIG-RANTI ' DEOA. Napplist asus 10. sept. teele "Wooster Victory," millel ka 27 eestlast. " Svalbard" asus teele 9. sept. ning sellel on 14 eestlast. "Amarapoora" lahkus 4. sept. tuues kaasa 23 eestlast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESTONIA Pressure on Young Intellectuals [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

ESTONIA ■% Pressure on Young Intettectuals Although in Estonia the regime at present exercises the greatest -pressure of all 011 the rural popula tion in order to drive the remaining individual farmers into kolkhozes, pressure is also great on the Esto nian intellectuals to make them toe the Communist line. Not much trust with Western bojilqgeois ideas and !.s]?ut in.the;oM^ are supposed to be impregnated even the fellow travellers an ong them are daily tailing thick and fast, accused of "cosmopolitanism and hostility to the people." The young ones the Party hopes to be able to re-educate. In an address to the students K. the Tartu University the first "t 1 retary, of the; BstoniarL}!Goiiiy4" tsfr Party,"oil' 'kpi# 9, 1949 : "As regards ideology ^ e is a sharp, struggle between the\oid and the new. This is a class struggle. This struggle is going on even iii the Estonian SSR. It is a struggle for the complete victory of Social ist-Communist ideology,, morals and ethics. It is a stru...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE JA POOLA BOIKOTEERIVAD LONDONI SADAMAT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

VENE JA POOLA BOIKOTEERI VAD LONDONI SADAMAT. Vene ja Poola on otsustanud loo buda Londoni sadama kasustamisest Austraaliast ostetud villa transpor timisel, kuna kulutused on sage daste sadamatööliste streikide tõttu liiga suureks kasvanud. Nii hakka vad vene laeva,d edaspidi ise sõitma Austraaliasse läbi Suezi kanaali: Sa muti otsustas ka Poola vedada Aus traalia villa otseteed Gdyniasse. ; Seni teostus Vene poolt ostetud villa transport Austraaliast Londoni inglise laevadega jä sealt edasi venes laevadega. Nüüd tahavad vene lased seda ainuüksi oma iaevadega teha. Nagu teatavad inglise laeva omanikud, kaotavad nemad Vene sammu tagajärjel üle 3,750,000 naela.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PSYCHO-ANALYSIS & SOME ASPECTS OF THE HUMAN MIND [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

By Dr. iur. Hmar Taaamelo. v ;f Lectilrerv?6f jurisprudence and Legal Philosophy at the University of Heidel '•'V. v. '• berg, Germany. • Psychoanalysis lias brought -some light on the dominant hu man feeling, love. It lias re- • vealed- that in love the mbst im portant' moment is the 'subjective feeling: the urge to love. The love object is of minor importance, be cause love can get fixed also on other objects. In the case of un happy. love the beloved girl or man . seems to be irreplaceable. Biit when the unhappy lover hats gone j&rough an inescapable zone of desperation, he soon finds that another iolbject can satisfy his love urge.. Eveity kind of love is ultimately based on our self-love, and the primary. Jove ob ject is nobody but our own self. It is interesting to note that this which psychoanalysis has. revealed about the depths of the human mind may serve as a confirmation of the doctrine of the original sin, which plays an important role in Christian religions. Phy...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUKOGU IMMIGRATSIOONIKÜSIMUSTE KÄSITLEMISEKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

nõukogu imm1gratsioõnI küsimuste käsitlemiseks. Peaminister Chifley teatas, et immigrantidega seoses olevate kü simuste paremaks lahendamiseks on loodud eriline nõukogu, mille koos seisu kuulub - rida • asjatundjaid põllumajandus-ja .tööstusaladelt, ning valitsuse ja ametiühingute esiu dajad. Nõukogu tegevus haarab niihästi DP-dest kui ka inglastest immi grante.-Nõukogu peasihiks on plaa nitseda immigrantide edukat suuna mist tööstusesse ja põllumajandusse,, ning püüda leida teid, kuidas saabu vaid immigrante sääraselt suunata/ et praegune ebasoovitav elanik konna koondumine vähestesse suure matesse linnadesse veelgi ei suure neks^. Püütakse saavutada suure mat elanikkonna detsentralisät siooni, et Austraalia avaruses peitu^ vaid võimalusi. rotikem välja aren dada.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Siit ja sealt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

Siit ja sealt -®al|^7žcria ' tsirkuseklounid saa detakse, nagu ametlikult teatatak se, Nõukogude. Liitu täienduskur sustele, et Bulgaaria tsirkusse sisse viia "sotsialistlikku vaimu" ja tõendada Bulgaaria rahvale, kui tarvilikud on „ka;ngelaslikud voo rused" praegusel heroilisel ajastul. Brasiiliast lahkus Rio de Janeiro eesti seltsi "Uus Kodu" esimees Jüri Sander, asudes elama Kana dasse, kus peatub esialgselt Mon trealis. Sander siirdus Eestist Bra siiliasse 1929 a. ning pidas viimasel ajal Rio da Janeiros väikest kella sepa töökoda. Tema lahkumise puhul toimus eesti koloonia koosviibimine, kus anti üle kaunis auaadress. San Franciscos asutati 7. aug. Eesti Selts A. Lõhmuse algatusel. Viimane oli kaua aega Eesti konsu liks Hiinas ning asus hiljuti ümber • USA-sse. Eesti naisadvokaat pr. Helmi Ka ber, kes asub Brasiilias, pidas hil juti Sao Paolos kaks referaati Eesti üle, neist üks portugali ja - teine in gliskeeles. Referaatides andis ta üle vaate Eesti kultuuri üle ning märkis k...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Balti pôgenike laev randus Iirimaal [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

; "Daily Mirror'ile" teatataks#:] Londonist, et Iiri Cork'i sadamasse, randus maandumislaev, millel oli? 400 balti põgenikku. Laev, alustades teekonda Rootsist, peatus lirimaäl; hädavajaliku remondi teostamiseks, et jatkata feekonda üle- Atlandi'; ookeani Kanadasse, Halifaxi. Nagu teatavad asjaomased asu tused Iirimaal, oli laev äärmuseni üle kuhjatud inimestega. Normaal ses olukorras on niisuguse .väike! laeva reisijate anniks 50 inimest,, laevale oli-aga asetatud 400 inimest.: On arusaadav, et tervishoidlikud tingimused niisuguses olukorras, olid kõike muud kui head.; : - r Iiri Punase Risti ešiiidajadj keš külastasid . laeva, olid. jahmunud sealseišt armötuist- elutingimusist. Nemad leidsid teiste reisijate hui-; gas 2 rasedat naist ja 5-nädalalise: läpsfe! laeva laealušes kitsas ruumis. Kõik reisijad Olid Baltimaade põgenikud. Cörk'i ^sadama kapteni ütles; et see on lihtsalt hirmus mÕ-j, telda^ et iiiipälju inimesi tahavad] Fõhja-Atländit ületada talvel riii-: ' suguse väikese l...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

Välispoliitikat Möödunud nädalal on • arusaada valt palju räägitud Venemaa aatom pommist ning selle võimalikust - mõ just läärie-maailma- julgeolekule ja üldisele rahule. Poliitikud, peale mõne erandi, üldiselt arvavad, et nüüd peab uue hooga taotlema rah vusvahelise kontrolli sisseseadmist : aatomienergia kasutamise üle. Tead lased seevastu ' kinnitavad, et see oleks lapsik lootus ja enesepete. Pole; kahtlust, et teadlaste arusaa mine olukorrast antud juhul on poliitiliselt märksa küpsem ja loo gilisem kui elukutseliste poliitika tegelaste oma. Austraalia poolt .On sÕ.hä. võtnud ka peaminister ja kaitšeiiritiišter. Ešimfene avaldas lootust, eit U§>A aatompommid siiski öi} p>ärei$äd kui Vene omad. Kaitse miftister aga soovitas aatompommi hoopis ära unustada ja kontsentree ruda selle asemel majanduslike räs ktiste ' lahendamisele j mis olevat šõ dade peamiseks, põhjuseks. ' . ^ ftadtef erlingi^ šiööh agaralt käsutas n;-öv: ^ . välja rääkiäiise taktikat ešlöleväict valiiniši sil...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUGUST REI KÜLASTAS PAAVSTI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

AUGUST REl KÜLASTAS PAAVSTI Nagu meile Rootsist saabus hili nemisega teade, on endine Eesti sotsialistide juht ja omaaegne; riigivanem, August Rei, viibinud pikemal diplomaatlikul ringsõidul. Ta on külastanud |Inglismaad ja Itaaliat, saades isegi paavsti audi entsi osaliseks. Arvestades tõsiasja, et aktiiv seimat kommunismivastast poliiti kat arendab praegu Vatikan, on ka August Reil olnud rida poliitilisi kõnelusi Vatikani juhtivate tegelas tega. Oma läbirääkimistest ei ole ta lähemalt informeerinud |Rootsi eesti ajakirjanduse esindajaid, väites vaid üldsõnaliselt, et- Vati kani ringkonnad on väga hästi in formeeritud Balti riikide poliitili sest olukorrast. Ühtlasi on temal olnud lähemaid kokkupuutumisi Leedu silmapaist vaima riigitegelase je endise välis ministri, Lozoraitisega, kes asub juba mõnda aega Itaalias. On põhjust arvata, et Eesti elata nud;; riigimees suutis nii (mõndagi selgitada Lääne-Euroopa poliitika meestele .. meie rahva traagikast ja meie õigustatud iseseisvuse ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Stalin ia Tito nugadel [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

L; Möödunud neljapäeval andis Vene ^oslaavia Moskva saiadikule uI<Pjar-~ jekordse noodi, milles ta tieatab, et ta katkestab sõbralikud suhted U.S.S.R.-i ja Jugoslaavia vahel. Noo dis rõhutatakse, et praegune Un gari endise välisministri protsess tõendab, et Räjk oli Jugoslaavia ja Ühendriikide salakuulajaks, tööta des Ameerika ja jugoslaavia vasta vate asutustega selleks, et kukutada Ungari valitsust. Edasi öeldakse noodis, et Jugoslaavia valitsus ole vat muutunud lääne-imperialistide, agressiivse poliitika tööriistaks mil lega on faktiliselt likvideeritud Jugoslaavia vabariigi iseseisvus. Kõigi nende tõsiasjade tagajäjel on Jugoslaavia ja Vene vahel 11. apr. 1945. a. sõlmitud sõpruskokkulepe jälge alla tallatud ja tükkideks re bitud praeguse Jugoslaavia valitsuse poolt. Toodust järeldub, et Nõukogude Liit' on otsustanud katkestada dip lomaatlikud suhted Jugoslaaviaga, nagu see on mõeldav sõjaolukorras; Qn/,tõenäoline, r et Yene ^ sjamiaiile _ järgnevad "fia " tema"' satt...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAS OLETE TEINUD TESTAMENTI? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

EAS OLETE TEINUD TESTA MENTI ? Asjaomaste asutuste poolt kirju tatakse : . . "Uued austraallased peaksid aru saama kui tähtis ori, et nad teeksid testamenti. Surma puhul, kus pole olemas testamenti on lahkunu pärijaks tema lähem sugulane. Paljude uute austraallaste lähimad sugulased ei asu aga Austraalias ja võib osutuda raskeks neid leida Euroopas. _ Sellepärast peaksid kõik uus-aus traällased tegema testamenti, täp selt ära tähendades, keda nad soo vivad näha oma pärijana. Testamendi tegemisel oleks soo vitav ühendlisse astuda advokaa diga. Advokaat sõnastaks siis uus austraallase soovid makgavas jurii dilises vormis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖJAVÄEMANÖÖVRID HONG. KONGIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

SÖJAVÄEMANÖÖVRID HONG. KONGIS; Kaüg-Ida maa j õudude ülemjulia^ taja, kindral-leitnant Sir - John Harding jõudis lennukil Hongkongi, et osa võtta suurtest sõjaväe manöövreist. Need on esimesiks ma* nöövreiks Hongkongis peale sõda. Manöövreist võtavad osa kõik rel* valiigid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAKS SUURVÔIMU VALVEPOSTIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

KAKS SUURVÕIMU VALVEPOSTIL Aatomporiimi lõhkemine Kirgiisi stepis on virgutanud kogu maailma strateegid ppalesõjaaegsest tardu musest. Kaalutakse tulevikusõja YÕimalusi kõigis üksikasjades, kus juures eriti tähelepanuäratavad on Ameerika strateegide mõtteavaldu sed. - Et Nõukogude Venel peale'aatom pommi saladuse avastamise on kasu tada ka kaugelaskeulatusega V relvad, raketid, siis on üldine seisu koht, et tulevikusõja tähtsamaks mänguväljaks kujuneb Arktika, s.o. Põhjanaba piirkond. See on hiiglas lik maa-ala, mille mõõtmed ulatuvad 3 milj. ruutmiilini. Algades-PÕhja Venemaalt, Murmanskist, -kulgeb see idasse üle Spitzbergeni, suundub iile "maakera katuse" — Põhjanaba —ja jagab 36 miili laiuse Beringi Toina, mis lahutab Siberit lääne poolkerast, Ameerikast. Juba aastate eest liikusid kuul dused, et Nõukogude Vene on võt 2iud kasutusele Põhja-Siberi piir konna. Suured toormaterjalide ko gused on aastate jooksul avastatud uutel põhjaaladel, uued linnad on püstitatud kohtadesse, kus ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

FOTOGRAAF ED. TÄHTSA 142 Albert RcL, Strathfield. Igasugused ülesvõtted perekondlik^ sündmuste puhul, nagu pulinaä, leeripildid) lastevõtted. Sainuticom mercial võtted. Kohaletiileku eest eritasu ei ole. Kes teab minu poja, Raymond Seeder'i praegust asukohta. Ta saa-* bus Austraaliasse 1947 aastal, esi mese transpordiga ning töötas vii mastel andmetel Tasmaanias, ühes paberivabrikus. Viimane teade te^ malt oli üle aasta tagasi. Teateid palun saata aadressil: B. Seeder, Estonian Camp, Geislingen (Steige) Ü.S. -Zone, Germany. meie kopti. Austraalia eestlaste riadialaleh't. Peatoimetaja Juhan Viidarig. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toijiietuš ja talitus: EstonianHouse, 141 Campbell St., Sydney, N.S.Wv Telefon MA 8009. Ilmub kord nädalas. Üksiknumbri hind sh 1/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £l/6/-j 12 kuud £2/10/t. Kuulutuste hinnad: sh 15/- toll, tekstis 50% jä esiküljel 100% kallim/ Oin$ste^ja, toöotšiinise, ning korteri otsiinise ja korteri pakkumise kuu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x