ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

Ctr HQtkO VAK V pátek, dne 10. červeno* 1938. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Publlshed every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. j. Moriss, President Job. p. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček občana dosud stojí. Redaktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádáni. Advertising rates on application. ZADNĚ osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. PRESS BALON, ČI "PADÁK"? Ta Jeho sláva hasne, čadí, on proto rýpe a se vadí, však strana je Ho dávno syta, proč stále skuhrá jako sova, když možná strana Jeho nová, a nominovat sebe — Smitha? O členy přece není bída; je Shouse tu hned vedle Rýda, a Raskob, Dupont s "Ligou" jeho, a Kirby, Talmadž, Ely, Colby, toť hlasů pro ty jejich volby! pro Smitha jejich — nafouklého. Toť samí "demokrati ryzí", a všichni prý ze strany zmizí, když poroučet! sobě nedá, však strana všec...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

V pátek, dne 10. července 1936. CBCHoStOlií* L^i-55 V PODPORUJTE Willard McLaughlin za • DISTRIKTNÍHO NÁVLÁDNÍHO Pane a pani platebniku dani, vě- děli jste následující: Že kandidáti o znovuzovelni do veřejného úřadu obyčejně ztratí asi čtvrtinu jejich času agitaci o znovuzvolení? Že každý den, kdy oni musí bý- ti vzdáleni z jejich úřadoven jest dnem lidu, jejich čas a jejich pe- níze utraceny? McLaughlin nepočal svoji kam- paň až poslední den dle předepsa- ného zákona; že on nemrhal va- ším časem a vašimi penězi po dobu nepotřebného období kampaně? Zkušenost v úřadovně jest ú- spora pro poplatníky daní? Neuvalte pokuty na Willard Mc- Laughlina, ale odměňte jej za to, že správně a poctivě staral se o povinnosti úřadu Kriminálního Di- striktního -soudce, tím, že jej bu- dete podporovati o znovuzvolení. )0( Pomáhá spánku dětí zastavuje žaludkové křeče, podporuje trávení. Je-li vaše dítě nepokojné, pláče a nemůže spáti, proč nepoužijete Mc- Gees Baby Elixir. Ruší jedy zácpy, končí boles...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

'%■ I I Houstonské kapitolky. Mají-li jinde velké deště a zká- zonosné povodně, nezůstali jsme a- ni my zde toho nadělení ušetřeni, ovšem, že ne tak velkou měrou, blá- ta jsme tu však měli habaděj. Od minulého prosince měli jsme tu několik odbdobí déle trvajících de- šťů a ty zanechaly známku na mnoha štěrkovaných ulicích a ani makadamové nebyly ušetřeny. Do- kud rozvoj automobilové dopravy nebyl tak velikým jako je nyní, tak deště tolik silnicím neuškodily, leč nyní každá nepatrná prohlubinka ve dlažbě se při déle trvajícím de- šti rychle zveličuje. Ráfy rychle je- doucích aut pracují jak hydrauli- cká pumpa, neb jak hlodavý, vše zdolávající mořský příboj a za krát- ko je taková silnice dozďobána. Nejlépe ze všeho se tu osvědčila ztužená betonová aneb cihlová dlažba, ovšem z cihel tvrdých, tak zvaných vitriíied bricks. Dřevěná dlažba, třebaf na povrchu kryta té- rem neb asfaltem tu na jihu v pří- moří nevyhovuje, nabotnává vodou a vlhkem a bortí se. A silný asfal- tový kryt na jaké...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

V pátek, dne 10. července 1936. Čechoslovák Hlídka Století. ČESKÝ TEXAS SE PŘIPRAVUJE NA VŠE- NÁRODNÍ SVÁTEK — NA ČESKÝ DEN 19. ČERVENCE V DALLAS. Ve dny 17., 18. a časně ráno 19. července všechny cesty povedou do Dallas! Ti, jimž možno dovolit! si několikadenní výlet a účast při nejmohutnější manifestaci Čechoslováků — oslavě Stoletnice Texasu — dojedou do Dallas koncem týdne, většina lidu našeho do- razí tam skoro ráno až v den naší oslavy — v neděli 19tého, kteréhož dne budeme co syni a dcery společné matky Slavie — jedním srd- cem, jedním tělem! Bylo by zbytečno plýtvati slovy výzvy pro přiměřenou účast naší texaské větve při hi- storicky velepamátné oslavě svobody naši no- vé vlasti, širého, bohatého Texasu. Řadu mě- síců jsme o tom psali, pro naše vystoupení a- gitovali, v osadách zjednaným organisátorem náš lid k mohutnému projevu šikovali. Dnes radostný počet výprav k našemu Dni v Dallas už je přihlášgn. Zdar Českého dne zdá se za- jištěn. Dojedou na Český Den početné výpra-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

CKCHOSLOVA& V pátek, dne 10. července 1936. i Zprávy z Corpus Christi. Posílá J. F. Houdek. Tak dnes je ten Americký svá- tek národní, toho 4ho Džulaje. 160 roků uplynulo od prohlášeni naši neodvislosti od Anglie, 1776—1936. Za tu dobu se mnoho změnilo. A- merika udělala ohromný pokrok ve všech oborech, předčila mnohé a mnohem starší státy na zeměkou- li. A tu se asi mnohý táže, jak je to možné, vždyť sem ti lidé přišli z těch druhých států, kde do dneš- ka nemají co máme zde? A tu jest na to jen jediná odpověď: Ameri- ka nás přivítala s otevřenou náru- čí, byla nám poskytnuta svoboda slova, tisku, volného přemýšlení a jednání, ničím nebrzdící, každý měl příležitost se zde uplatnit po-| dle své zkušenosti a odvahy a pro- to jeden každý měl by býti vděčen naší nové vlasti svobodné Americe, a vždy v tento den nějakým způso-j bem uctit památku odvahy těch | naších pár velikánů, kteří měli tu odvahu opříti se tak velké a silné velmoci jako byla Anglie, a vždy měli v uctivé památce n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

V pátek, dne 10. července 1936. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell B. Podává A. Zvolánek. _ T. A. Farmer z Killeen byl u- znán vinným z vydéračství v di- striktním soudu v Belton v minu- lém týdnu a dostal pět let podmí- nečné, když vyhrožoval, že unese dvě děti patřící Earl Massey-ovi z Killeen, když nedostane $1,500. Ten- to případ se udál v únoru tohoto roku. Redaktor Temple Daily Telegram uveřejnil následující úvahu na prv- ní stránce ve svém uvodníku v čí- sle ze dne 1. července. V českém překladu zní následovně: "Taneč- ní program na ulici a předvedení českého národního tance jako vy- vrcholení Dne Pionýrů v pondělí večer (29. června) bylo více než po- míjející zábavní zájem. Byl to pro- gram, který povzbuzuje přáni a na- ději, že něco podobného by se mě- lo konati každoročně a duch podob- né slavnosti měl by býti zachycen jako stálá zvláštnost zde v Tem- ple. Český lid hrál velmi důležitou část ve zvelebení Texasu a střední- ho Tečasu obzvláště, a následkem toho větší příležito...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

-o ioslovSf V pátek, dne 10. července 1936. i Program Best Divadla DNES A V PÁTEK "Murde? in the Clouds" účinkuji Lyle Talbot a Ann Dvorak Jest to Air Thriller". Také počátek nové pokračovací fo tohry v které účinkuje Clyde Beaty nejlepši krotitel divoké zvěře na světě, v kuse "Darkest Africa" Také Cartoon veselohra Vstupné: Dítky Dospělé osoby 5c 15c nebo 2 za 25c V SOBOTU, FOUZE JEDEN DEN' John Wayne v kuse "Lawless Range" Také veselohra "While the Cats Away" ■ DALE ZVLÁŠTNÍ 1 Highlights oř the Texas Centennial. Spatříte "Dash and Darring Mid- way" Mammouth Exhibitlon Build- ings President Roosevelťs Address, — The greatest Spectacle oí 1936 _ v a — Lístky na zvláštní vlak z West Z města a Okresu. do Dallas na Český dne 19- červen- | ce jsou již v předprodeji na nádra- — V pondělí zemřel v nemocnici ží za $1.64 pro dospělé a 82c pro ve Waco krajan Frant. T. Kallus, děti pod 12 roků stáří. Pr vě isme 39 roků starý z La Grange. Jeho byli uvědoměni, že ti, k«ři le- tělo bylo posláno ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

—ET Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. mmSímm >\^ N 'H s/ 2 & A. c? SECTION 1. ČÁST 1. DPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý měl vědětl. Pouze uvědomělostí a svorností do- bude sl československý lid v Te- xasu uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXV. ČÍSLO (No. 30.) Entered as second-class matter January 2, 1920, at the P *t offlce at West, Texas, under the Act of March S, 24. ČERVENCE (JULY) 1938. Mohou voliti v primářkách. Austln, Tex., 20. července. — Ge- nerální státní ná vládní William McCraw dnes podal své rozhodnutí, že osoby, které dospěly 21 roků stá- ří od 1. února, mohou voliti v pri- márních volbách v sobotu, ať se jim podařilo dostati exempčních certifikátů nebo ne, před 1. únorem. Po nějaký čas se zdálo, že mnoho osob právě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

ČECHOSLOVÓir^ V pátek, dne 24. července 1936. PROLETARI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. (Pokračování.) Anna." Pan Mojcrejs přečetl dopis, četl poznovu a drže jej pak před sebou v ruce zadumal se nad ním hodnou chvíli, do neurčitá upíraje své zraky. Bylo mu děvčete líto a povzdechl sl z hluboká, když vztáhl ruku, aby za- zvonil. Ale případ s Baruškou ihned zase cele zaujal jeho mysl. Byl tak rozechvěn, že se nemohl ani dočkat příchodu služky a nervosně přecházel kolem dveří. Za okamžik vešla blondýna Faninka s usměvavou tváří — ale pan Mokrejs k nemalému její překvapení nevěno- val jí skorém pražádnou pozornost. "Řekněte paní Kucmanové, že prosím, aby přišla i- Ač se Mokrejs i ve dnech následujících vídal s dáma- ^ . mi Kordinovými na kluzišti, neopomněl užiti svého hne(j nahoru," řekl pan Mokrejs stručně, hlasem sko- práva k návštěvám v domě Kordinové a týden od sve ro nevrlým a nevlídným. Děvče, zvyklé a očekávajíc první návštěvy ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

V pátek, dne 24. července 1936, ČlCHOSLC^J^j TAROKY! Hra tarokú, nejlepši jakosti, ny- ní za $1.35, poštou vyplacené. Ob- jednávky adresujte na: Čechoslo- vák. West, Texas. (dz) 90T* Předplaťte si Čechoslováka Ponze $2.00 na rok! PALACE DRY CLEANERS OBLEK, ČISTĚNÍ A ŽEHLENÍ 50c KALHOTY, ČISTĚNÍ A ŽEHL. 25c OBLEK, ŽEHLENÍ 30c KALHOTY, ŽEHLENÍ 15c KABÁT, ŽEHLENÍ .....15c DÁMSKÉ ŠATY, ČISTĚNÍ A ŽE- HLENÍ OD 50c VÝŠE. WEST _k— TEXAS. VOLEBNÍ LÍSTEK. FOR COUNTY COMMISSIONER. PRECINCT NO. 2 — Prozkoumejte dobře níže uvede-|T. Henry Erringdale. ný volební lístek, o kterém budete Louis Graham. hlasovati 25. července v okresu Mc- S. p- Marley. Lennan. V jiných okresech státní | FOR COUNTY COMMISSIONER. úředníci jsou titéž, jenom místní PRECINCT NO. 3 — —VOLTE PRO— ROY WALLACE kandidát za okresního komisaře V 3. PRECINKTU OKRESU HILL Váš hlas a podpora bude oceněna. (28-pd.) VOLTE PRO DOUG. C00PER KANDIDÁT ZA Zástupce do lejisiatury Z OKRESU HILL. Muž zkušený, v dobrém věku. Bude si vážiti va...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

Ar„nn«LOV*g- V pátek, dne 24. července 1936. ČECHOSLOVÁK AND westské NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. off1cers: J. Moriss, President Jol f. Holásek, Sec*y-Treas. DIKECTORS: J. Morris, Jos. F. Holásek, Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček 9. J. gedaktor—Aug. J. Morris—Editor Medplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 _ oznámek sdélí se na požádáni. Adverttsing rates on applicatlon. ÍADNÉ osobní útoky a dopisy u- rátlivého obsahu se neuveřejnL PRESS KDE VÍCE PENĚZ —. Před volbou se rozehřejem, po ní zase schládnem, divno také proč se říká, že si sobě vládnem. Z kandidátů guvernérských každý pěkně zpívá, z jejich slibů ale potom velmi málo zbývá. Jaké daně, pense starým, Jsou dnes hlavní body, o tom všichni nadělají fečí jako vody. Jedni míní daně snížit, pH tom zlepšit správu, čili získat více mléka, méně dojit krávu,!,, it,., Allred o tom defieKu > řekl, že sám zmizí, chce snad, by tp volič přijal jako pravdu ryzí? Fergusonův všeumělec pěje...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

V pátek, dne 24. července 1936. ftgflgOSLOVAK Jak působí těžká voda na rostli- ny. O tom se konalo v posledních dvou letech mnoho pokusů. Vztah není jednotný a překvapuje. Na klíčení působila těžká voda vždy stejně, ať šlo o zelené či nezelené rostliny: všechna semena nebo vý- trusy klíčí v těžké vodě mnohem obtížněji než ve vodě obyčejné. Ale jakmile jednou semena nebo vý- trusy vyklíčily, chovají se klíčky zelených rostlin v těžké vodě prá- vě naopak, jako se v ni chovají ro- stliny nezelené, hlavně plísně. Ze- lené rostliny rostou totiž v těžké vodě bujněji než v obyčejné vodě. Plísně naopak rostou v těžké vodě velmi obtížně a pomalu. A tak se podařilo těžkou vodou Ewartovi rozlišit v rostlině klíčení a růst ja- ko dvoji, v podstatě odlišný po- chod, což je prozatím nejzajima- vější výsledek z těch mnoha desí- tek, ba set biologických prací, které byly v posledních letech s těžkou vodou provedeny. ně a zemědělství zvláště. Pro země- dělské výzkumnictví má tento pří- stroj velkou ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

cíchoůioi£L V pátek, dne 24. července 1936. Velký pomocník farmy. /\ Tento jednoduchý přístroj dá se připravit na nožky kolovetru a zničí či všechnu trávu, kterou svíby ne- mohou zahrnouti. Tisíce spokoje- ných rolníků dosvědčí účinnost to- hoto ničitele. Ušetří vám mnoho práce. Může být užíván Jak bavlna neb koma dosáhne osmi palců ne- bo více. Zaručen. Když nebudete spokojeni, peníze se vrátí. K dostá- ní u POLÁŠEK HDW. CO., WEST, TEXAS, EMIL POPP, ABBOTT, TEXAS, neb u nejbližších zástupců. Není-li ve vašem okolí agenta a POSTU PIM. Jiří Frankenberger Sídlo bývalých vládců Velkého Německa je dnes pouhou paměti- hodností, navštěvovanou turisty ze všech končin světa. Vilém Poslední zamíchal tak kapitálně politikou i zájmy na naši planetě, že ještě dlouho se sem pohrnou zástupy, aby shlédli mista, kde se rodily plány na dobytí světa. Avšak, kupodivu, Vilém n. není hlavní osobou, kolem niž by se o- táčel historický výklad průvodce cizinců. Sláva Vilémova, zdá se, mě- la velmi krátké t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

V pátek, dne 24. července 1936. Fred C. Flewellen, šerifa okresu Bell. * g^griBLO VAR FRED C. FLEWELLEN Zprávy z okresu Bell Podává B. A. Zvolánek. <3 -—— «!■ —■■■■■!■■■« — V pondělí v minulém týdnu byl zahájen v Temple "Týden že- leznic" míli dlouhou parádou, které se ponejvíce súčastnili zaměstnan- ci místních železnic. Večer potom byl krátký program a potom tanec na první ulici. — Vyměřovací práce na přehra- Naše pošta. ten její Némec se mě nikdy neza- stane, ještě se mi vysmívá. Veliké zklamáni! — "ne, není tu ani Ka- lousek, ani Šulda." Teď zase Gajevský; zatáhne mě důvěrně za rukáv a povídá s tajem- tr -x. -•*. West-T^ ným přízvukem v hlasu "pojď, chci Konečně. Staricka Bartoše jsem u něco řicť.; jdeme asi dvacet krQ_ poznal hned, neboť jsem videi ve fců hospoda půjdeme na pivo j ty Věstníku jeho fotografu; první je ho slova byla "že nemám krátké no- hy". Nevěřte mu, on má OBÉ nohy krátké. Přítel Morávek si mi kdysi v dopisu stěžoval na sluch; mluvil jsem tedy na něho hlasi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

CecHOSLOIASL V pátek, dne 24. Července 1936. ZE ŽIVOTA PRAŽSKÉ BOHÉMY. Vzpomínky na E. i Longena. Josef Lada. Longen, právě zemřelý herec- malíř-filmař, napsal kdesi ve svých vzpomínkách na Jaroslava Haška, že jsem Haška bil a že jsem ho, když u mne bydlel, vítal z jeho noč- ních toulek s holí v ruce. Někteří čtenáři těch vzpomínek mi měli za zlé, že jsem s Haškem tak špatné nakládal a já jsem se proto na Lon- gena velmi zlobil. S Longenem jsem se znal něko- lik let před válkou. Hned při prv- ním setkání jsem v něm poznal o- riginálního člověka a nemusel mi dlouho dokazovat, že žil v Paříži, v Marseille a v jiných světových mě- stech. Jeho volné chování daleko předstihovalo naše bohémské způ- soby a jeho výbušný temperament si také nekladl žádných mezí v projevech. Dovedl se svým obličejem udělat nejnemožnéjší grimasy a u- měl své tělo zkroutiti do takových posic, že člověk už ani nevěřil, že je zase srovná do normální podoby. Sám jsem ho viděl, jak dovedl na- podobit člověka, stíže...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

section 2. CECHOSLOVÁK část 8. T H Sjezdy českých texasských spolků. háj| vzájemné OBCHODNÍ SMLOUVY. Washington, 17. července. — Se- kretář Cordell Hull silně obhajoval vzájemné obchodní smlouvy, řka, že jsou pomoci a spásou rolníků. čtmáctý Katollcké jednoty Snf^y zlepšlUflame- Žen Texasských zahájen bude v ncky obchod s cizinou vyčetl ze; Schuienburgu již příští pondělí ve- jsou "wrecking crew" zemedelstvi,! čer se neostýchají překrucovati Všem našim drahým krajanům česko- slovenským v Texasu ! kteří fakta za sobeckým účelem. Zúmy- slným překroucením statistiky do- vozu roku 1935 snaží se rolníky o- klamati, že to bylo ku jejich škodě. Hull pravil, že hlavní snahou to- hoto "wrecking crew" jest udržeti veliké výhody Smoot-Hawley tarifu pro velké průmyslové zájmy; snaží se rolníkům namluviti, že ty vzá- jemné smlouvy měly za následek veliký dovoz zemědělských produk- tů, což není pravdou. Smlouvy ty rolníkům pomáhají, cizina může v Americe kupovati více. NÁROD SI PŘEJE ZMĚNU ÚSTAVY...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

fpnaOSLO V pátek, dne 24. července 193fl. Enniský Věstník POÍÍÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. MÍR A MÍR ! B. Pechal, L. Rlss, Fr. Hořák, Jerry j Hořák a sl. Fraňa Mikulová, kteří Volal český posel z naši Če-I přijeli domů opáleni sluncem, které slovenské Republiky, dr. Frant. letos hodně hřeje. n n r\ n 1 tímto dr. Soukupovi šťastnou cestu O—O-O—O— _o_0_y-0 (!0 vlasti, do matičky Prahy, též a- 0— NA8E POŠTA. -O by od nás všech tlumočil pozdrav O—O 0—O O—O O—O O O 0—0 presidentu Benešovi a též tatičko- vi Masarykovi. Přátelé, kdo jste sem rt. . °n Worth, Texa: přijeli, zajisté jste v ten den vzpo- i* C.echoslovaka' tCZ měli naší staré vlasti a zalétli v všichni jeho čtenáři. myšlenkách tam. Já ano, v duchu Soukup, předseda čsl. senátu, v ne děli při programu Českého dne. "Ví- tězství naše bude také vítězství va- še! Nebojte se o zachování naší Če- skoslovenské Republiky!" volá k nám tento host a rádi jsme to vši- chni slyšeli, neb máme všichni do- sud ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

ísipWiSa V pátek, dne 17. července 1936. CECHOSLOVAE^ OZNÁMENI KANDIDÁTŮ All polltical advertisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kte- ří Vás žádají o hlas a podporu v demokratických primář- kách, dne 25. července 1936. ROY SANDERFORD za guvernéra JAMES V. ALLRED o druhou lhůtu za guvernéra. F. W. FISCHER za guvernéra okres falls, limestone, McLennan a milam. J. B. (Bert) FORD za státního senátora. W. R. NEWTON za senátora z 13. sen. distriktu WILL M. MARTIN za státního senátora z 12. di- striktu, skládajícího se z o- kresů Hill, Ellis, Johnson, Hood a Somerwell. SAMM. BILLIG za Státniho "Representative W. M. HARMAN Za zástupce do Legislatury, (Místo čís. 2.) do kongresu. (Šestý Kongresní Distrikt.) GEORGE B. BUTLER. FRANK B. TIREY za kongresnika z 11. distriktu W. R. POAGE Za kongresnika z 11. distriktu okres McLennan HOLVEY WILLIAMS za distriktního náviadnfhó. D. Y. McDANIEL za okresního soudce W. B. MOBLEY za šerifa C. O. MOORE za šerifa. HARVEY BUTTS za šeri...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

ClCHOSJi2ii£- ČECHOSLOVÁK and westské noviny Publlshed every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. Vřest, Texas. presidentek* kampaň začne do- OFFICERS: Aug. J. Morlss, President Joe. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, ř. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sdéli se na požádání. Advertlslng rates on application. ZADNĚ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. REPUBLIKÁNSKÁ PLATFORMA. Když člověk nad ni se zamyslí, tohle mu napadne maně, že směle ji možno přirovnat ku staré královské "panně". Na tělo to její vychrtlé, k zakrytí svraštělé kůže, sl různé parády navěsit dle svojí libosti může. Na prstech zářiči prsteny, má pestré, líbivé šaty, na nohách zlacené střevíčky, a v uších cumlíčky vaty. V ruce má objemnou kabelku, v ní tlustou bankovní knížku, zubů má málo a vyžrané, v očích má cosi jak kyšku. Hrdě se kolkolem rozhlíží, zrak její značnou ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 July 1936

V pátek, dně 17. Července 1936. CechoblovAk z^trVzaí^iíécí^o Hunter navruhu- Cigareta příčinou kou vládu, že nic nedělá, a ně dělá, Je možno jen v Americe, zvláště v presidentské kampani. )0< Dobrý pro Celou Rodina. Mike Selcen, Monessen, Pa., pi- je daň z příjmů. smrtí státníka. Tyler, Tex., 10. července. — Slib- ná kariéra John W. Pope, jr., assist- Slet Katolického Sokola minulostí. San Antonio, 12. Prvý všeobecný slet Katolických si jich denně d06t vynachválit. Co můžeme si přáti více, než takové otce a matky, Jaké z tohoto mladé- ho lidu budou?" července — též nedp. biskup Gar- riga: "Co jsem ndp. arcibiskupovi Jsem prostě unesen vaší mládeži. Až budete miti pří , Waco, Tex., 15. července. — Tom Hunter z Wichita Falls, jenž zde na Kariéra jonn w. ropě, jr., " _ , ,. . . . * —- —_ .. _iéri *, hvl_ _ ninAho , mluvil ve prospěch své kandidatury enta generálního návladního, byla 0 ,' J y se, k<fy na Půdě te- přesvědčení še: "Celá naše rodina používá Ho- za guvernéra, pravil, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x