ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 April 1897

<?) kv> t • Unovon Trasenberg. BERÄTTELSE AF FRIHERRE DOLK. (Ports, från föreg. nr.) svårt. Att skrika ett, o'ta no? likgiltigt och utan mening s ig t ord, si att bela sällskapet får reflektera derpå, är högst o' ehagligt. Då jag väl är ute, sado Uno för sig sjelf, kommer nog min tur; må de gerna förlöjliga mina yttre brister; livad mina tankar om detta narrverk beträffar, för- står, så vldt jag kan begripa, ännu ingen af fröknarna, hvarken att ana eller kar- rikera dem. Också hade hansdeltagande 1 löjet, ehuru ej så högljudt som kandi- datens vid kakelugnen, hvilken emellan- åt med full bils gafluft åt sin skratt- lust, vunnit nåd inför damernas ögon, och det var med en viss förtrolig artig- het som fröken Selma frågade honom om han tillät henne att härma honom sjelf. Oändlisren gerna, svarade han, kyssande henne på handen, helst i min egen när- varo. Fröken gick då till dörren, hop- drog sin mun och sina ögonbryn, tog långa gravitetiska steg, och bugade sig kallt för friherr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 April 1897

tmn ■MW* _■ fi i J - AUSTIN. Prenumeranter. Emedan vi ej nu hu några agenter ute att kollektera för Po- sten, sft önska vi, att hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. En hvar af våra 1'iaare, som önskar Texas-Postens framgång och för- bättring, kan på ett mycktt kraftigt sätt bidraga dertill på iöljande sätt; 1) genom att betala prenumera- tionsafgiften, för det gångna året om den ännu är obetald, samt lörnya sin prenumeration; 2) genom att öfvertala sin granne att prenumerera på tidningen; 3) genom att göra sina inköp hos våra annonsörer och då nämna, att de sett annonsen i Tex s-Posten. Detta är enda vägen hvarpå en tid- ning kan existera och förse sina lä- sare med ett läsvärdt innehall. Observera. Alla som h«r tidningen sänd hem till gamla landet, torde, i fall de önska den fortfarande blifva sänd, betala prenumerationsafgiften för samma. Tidningen kan ej blifva sänd till Sverige på kredit. Landförsäljningen under sistlidna veckan här i staden uppgick till en s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 April 1897

4 TEXAS POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVEN SK ARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 54) Austin, Texas, Fredagen den 23 April 1897. Vol. 2. No. 2. Gammalt och nytt. t-j vara mycket räcUl, derför att <sler fick han ett litet längre 'rep" än han Dä, ä i sanning ett jädrans ombyte troligtvis varit van vid nuförtiden både i politik och ett För resan hade han ej köpt bi jett, som annat. Se endast på politikus- u'an >-ökte begagna s>g af en gum- sarne de ära nu liksom ormen, som nål såJan, som på sin ti I varit gäl byter om färg på skinn då de slår lande mell. n några stationer å Bo- honom. B. trakta det och du skall i råsbanan. Med värden i Wt-xiö hade sanning märka huru de förvandlas han ej he ler gjort upp rä >ningen in f ån republikaner till demokrater, nan han afreste derilYån. Af förbi Seht. seende råk ade han i Aivesta blifva innc-s ängd i stationens väntsal, hvar- Hemma i Sverige öjh särskililt i för h in genom att slå ut e t p ir fön- Småland, som vi alla veta, har...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 April 1897

mm m ■ 1 f TEX48 POSTEN. riyneta oeh Annonstidning föp svanskovne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) PubllBhed overy week, ln Austln, Texas, by the Hwkdikh American Publishing Oo. Tno only swedtsh paper ln Texas, and the oost advertlslng modlum to reach tbls c las cltlzens. Richard Johnson Manager. 'SOOOCCCCOGOCOCXZC&CGCO&CCCC&GCCGGGOOCCCOC&OC. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ilr - - - - - - - - - 81.00. Ett hälft är------ - 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po stal Note", "Mon y Ori.ers" eller I 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 817 Congress Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. En lycklig ost är den i Bet rien, sju mil norr om NewCarlisle, Ind., bo- satte tyske farmaren William Scher- merhorn, som just fått unde...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 April 1897

o c t! • Uno von Trasenherg, BERÄTTELSE af FRIHERRE DOLK. (Forts, från föregr. nr.) 13. Huru avancerar det med krafterna, fråg 'de, ]å halfbruten danska, slads- fysll. us, klrurjrie magistern Troejr, då han Inträdde till Uno, I ett vli Sll'gatari 1 Göteborg beliig"t hus. De tilitiga allt iner och tr.or, svarade patienten. Jag är nästan allde es åtT- släld, det fattas mig enrtRBt scmn o:n niitiei n i. Det hjelper sig ejclf utan opium, in- vändeläkaren, tilläggande ironiskt, nå- gon sömngifvande lek yr, bvapå herr Löwegrens lånbibliotek eger rik tillgång, skall jag likväl tillslyika Trasenbergs ändalykt till exempel. Somnar herrn icke vid den, så skicka efter Markalls sömn- lösa nätter. Namnet Trasenberg fäste Unos hela uppmärksamhet, såsom så nära likt haus eget. Han sände derlör genast sin betjeilt till assessor Geo. Löwegrens lånbibliotek after Trasenbergs ändalykt. Doktorn qvarstannade emellertid. Uno erhöll det smutsiga exemplaret och började läsa: Fastlagsspel Hvad är detta, ytt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 April 1897

I AUSTIN. r s • ■ Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kollektera för Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. Observera. Alla som har tidningen sänd hem till gamla landet, torde, i fall de önska den fortfarande blifva sänd, betala prenumirationsafgiften för samma. Tidningen kan ej blifva sänd till Sverige på kredit. San Jacinto-dagen. Stor picnic. Syd- sidans baptistskolebarn hade i ons- dag en stor fest anordnad ute vid Lökabäcken (Onion Creek). Allt försiggick på det mest angenäma sätt Af för San Antonio. En stor del af svenskar togo i onsdags morgon tå get, för att göra en liten påhälsning i San Antonio, der de skulle se hvad roligt de kunde finna på. Till våra prenumeranter. Ett hjert- gt tack till alla dem, som undtr veckans 1'^pp hediat oss med en dol- lar. Hoppas att alla svenskar i sta- ten Texas ej förglömme, att när det så tillåter, hedra oss med en dollar, ty det är ingenting som är mera lät- tande på ett tidn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 April 1897

v ■ #&9 fl < 1 I POSTEN 'A NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 55) Austin, Texas, Fredagen den 30 April 1897. Vol. 2. No. 3. Sommarsang-. Skön som un^iomen, naturen ler i glad och festlig prakt; Flora, från Olympen buren, re'n kring fälten sträckt sin makt; fågeln vid sitt näste sitter sjungande på lindens gren, och vid stranden fisken sprittor, yr och glad i solens sken. Biet der 1 bomsterdalen suger blommans nektar opp, ooh 1 lunden näktergalen klagar, ack! förutan hopp; här en idog myrflock vjml#r, der en fjäril svingar sig: allt kring iord och haf och himlar ler med tjusning emot mig. Rosen uppå flickans kinder blomstrar mera leende, då hon uppå kullen binder kransar åt siu älskare; då hon, bänryckt, vid hans sida njuter sommarens b«cag,3 och på afstånd ser framskrida deras lyckas eyllne dag. Uppå kullen, uti lunden, bredvid källans stlfverran'l, 1 den svala aftonstunden, ull middagssolens brand, h viska endast kyssar, löjen, andas munter...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 April 1897

TEX4SP0STEN. fly ne t oah Annonstidning tör svenakavne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlahed every week, in Austin, Texas, b* tbe Bwedibh Amekioan Pcblibbino Co. Tue only swedlsh papor ln Texas, and tbe oest advertlslng medium to reacb tbls class >f cltizens. Richard Johnson Manager. 'OOCOCOOC>OOCOOOC<XXX< C<>C^>!X<>OC^>!>0<>OCCCCC<AZ. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är -------- - #1.00. Ett hälft &r - -- -- -- 60. Ett &r till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra siindas medelst "Po stal Note", "Mon y Oruers" eller I 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 811 Conuru Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertlslng Råtes. On largcr advertisements råtes will bt made on application. Amerikanska Nyheter. Redaktör död. Abram Peich, som sedan 1873 varit redaktör för New York staats Zeitung, dog den 25 d:s, Hedrande....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 April 1897

Uno von Trasenberg. BERÄTTELSE AV friherre dolk. (Forts, från föteg. nr.) sig. Erker gick på tillsägelse deiom ut för att spänna Ifrån och sätta In bä9ten; under tiden afpelsade sig de resande framfor den uppllfvande spiselden. Det var temligen snyggt 1 stugan, om än golfvet något mörkt. Elden, som fli- tigt underhölls meddelst pålagda ris- I knippor, applyste rummet ti lräckligt och svedde något husbondens på en tåne upphängda ullstrumpor. En bibel i qvartformat, ett par glasögon utan spän- ger, en liten almanacka och rlrr sagan om Guilhönan, tryckt i år, boä Fr. Ceder borgh i Stockholm, lågo på en tafleit jemte ett och annat småkram. Svart* Katten satt knorrande e ler spinnande på bordet och plirade med snia a ögonste- nar emot eldskenet och en liten arissmå- grvmta.1t' bakom eri stor kista. Här nöd- gades so-n sagdtär Uno och Sofi; qvar- stanna, visserligen ledsna ö ver det be- kymmer de förorsakade far och vän men dock glada att hafva trätfat denna till- flykt. Välvilligt tilibj...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 April 1897

AUSTIN. s / // \ *> Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha uågra agenter ute att kollektera för Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. Tiden iitt prenumerera på T exas Posten är inne. Tiden att uppbetala utlupen prenumeration är ätvenledes inne. Ett ord till den vise är nog. Till våra prenumeranter. Tidnings lagar. Personer, hvilka laga ut tid- ningar regelbundet från postkonto ret, ett dera addresserade i deras namn eller också prenumerant å den- samma, hålles enligt lagen skyldig att betala för tidningen. Lagen bestämmer och stämplar som uppenbarligt bedrägeri om per- son nekar att uttaga tidningar och tidskrifter från postkontoret eller lem- nande samma utan efterfrågan. På Grandjuryn har åter vår lands- man A. F. Anderson f'ånNew Swe- den varit inkallad att tjenstgöra. En icecreamfest var sistlidne fre dagsqväll anotdnad uti härvarande sv. luiher ka kyrka. Festen var gan- ska talrikt be-ökt. Kom till Osa för en minut endast och vi vilja...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 May 1897

Ig,;'.-; • •• Itt lå In r |g lir |P ltt la k Is O o TEXAS NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 56.) Austin, Texas, Fredagen den 7 Maj 1897. Vol. 2. No. 4. De skona våren. Ack du sköna vår Merl dess ljufva strilar, Som uppfriskar så, år för år Och skänker all jordens dalar Uti en härlig skrud. Med all regnbågens fä~g Kläder får lik en brud. Såväl i dalar som på berg. Du sköna vår, blott alltför kort. Endast en liten tid du är här, Sen likt en vind du blåser bort Med jordens glans som på den är För att en tid få hvila ut, Som vi alla få en gång. Men när köld och värme tagit slut Då kommer du igen lik en sång. Våren ärför mig alltid kär, Som är så frisk och svalkande Och mycket annat som den är Som prisas borde af all , den får se, Sedan bommorna så sköna. Som är så doftande och ren. De stå i bunkar i del gröna, Med fogelns qvitter uppå gren. Du sköna vår mtd din nya matta, Som är så silkeslen och fin, Vissna får ändå, likt en svarta Och i den tysta gra...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 May 1897

TEXAS POSTEN. IHynets och Annonstidning för si/enskorne i Texas. / i\ v? TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) 1'uljllHhcd ovorv woek, ln Austin, Texas, by tlie Kwkdihh Amkhioan Pubi.isiiino Oo. The only swrdlsh papur lu Texas, and the oest advertiMlnK medium to reach thls cluss •f citizens. Kiciiakd Johnhon Manager. dCGGGCtS&OGGGC&OGCG. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Ar - - - - - - - - - 81.00. Ett hälft är ------ - 60. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" eller 1 2 cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 817 Cwwrim Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Prisbelönt uppfinnare. Oscar For- sell, amtäld vid Förenta Staternas flotta å ångaren Texas, New Orleans La., har uppfunni. en skrufskiiva för kanoner. "Bomullskung...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 May 1897

) • Uno von Trasenherg, BERÄTTELSE AF FRIHERRE DOLK. (Forts, från föreg. nr.) Uno hade klockan omkring 11 den 17 juni, i sin sting, bestulit utt fria, Linn ftnmälte sakenjpåföljande morgonen för sin far och sin mor, med tillägg, att flickan egde hopp om ett rätt vackert arf. Detta motvägde nägot fröken Lä- gervalls förtjenster, osli mumma sade: Gud ge dig lycka inin son! Saken är ej någon barnlek. Uno inträdde, krusade ett ögonblick vid dörren med kyrkoherden, men steg dock först in. Major Sjöström, fru Sjö- ström och Sofin Sjöström stodo alla be- redda till emottagandet. Uno danade dä han kysste fruns hand, lik iså då han skakade majorens, och 3Ttler värre, då han vände sig till Sofie. En lätt sak ar ej heller eU frieri. Jag, Agapetus Peregiinerson Dolk, har också en gång friat. Min älskade var, och är ännu, vid sin höga ålderdo n, en engel i människogestalt, inen Asmodeus knäckte till mig vid jasminhäcken, der jag äm- nade böija, så hård t att ej ett redigt ord kundo framkomma Kar...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 May 1897

1/ 70 / ii i\ y? AUSTIN. C. F. Bumpel har ett fint fancygods- lager för kontant, äfvensom fina foto- grafier och fotografiramar till lägsta priser. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kollek tera för Po- sten, sä önska vi, alt hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. Tiden, att prenumerera på Texas Posten är inne. Tiden att uppbetala utlupen prenumeration är älvenledes inne. Ett ord till den vise är nog. Anländ till staden. Miss Edla Claeson, som nyligen anländt från Sverige, har flyttat till staden för att antaga plats i en amerikansk familj. I klämman igen. Poliskonstapel Grizzar i tillfångatog i lördags qväd en förrymd fästningsfånge från Colo- rado county, vid namn Jeff Ander- son. Observera att advokaten Fredrick von Rosenberg har nu flyttat sin lag- office till rum no. 15 i Först national banks hus, hörnet af 6:te gatan och Congress avenue, der han önskar alla svenskars besök. Endast undrar. Vår "Statesman- gumma" undrar så mycket på hvar- f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 May 1897

s 0 t é 0 : -ts'. ' '' •' . 4 -' . TEXAS POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 57.) Austin, Texas, Fredagen den 14 Maj 1897. Vol. 2. No. 5. Paradiset. Förlofvad gick Adam i lustgården giön, bredvid honom Eva den väna; det par var så Kärligt.deo parken så skön, och Herranom skulle de tjena. De smektes och kysstes 1 oskyldig ro, anständigt gick allting till viiga; de svuro för stjernor och måne sin tro, som ännu förlofvade pläga. D?n näktergal spelar i palmernas topp, den vårvind far sval öfver näset, och fjerlarne domna, på rosornas knopp, och dufvorna kyssas i gräset. Och nejden var enslig,och natten kom på; den älskande barm börjar svälla; den vägrade frukten hon lockade sil: de föl lo, de syndiga sälla. Skandalen är arfj; Consistorium skrek: Den fallna till äkta han taae! Och flux sändes ut, för att sluta den lek, en engol med kappa och krage. Och uu biet der lysning och vigsel utaf, och bröllop, på vanliga viset; men se'n svängde engeln sin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 May 1897

N TEXAS POSTEN. |?ynets oeh Annonstidning för svenskar ne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publlshed every week, lu Austin, Texas, by the Swkdihh Amkhican Pijhi.ikiiikg Co. The only swedlsh paper in Texus, and the est advertlHlng medium to reach this elass >f citlzens. Bicbard Johnbon Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail mätter. Prenumerations-pris: Ett är - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft år CO, Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po stal Note", "Mon y Orr.ers" eller i 2-cents frimärken under adress. texas ifostiensr, 8/7 Conarm Ave. A UST1N, TEXAS. Telephone 279. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Trillingar födde nyligen li u Louis Hård i Carnegie, Pa. De erhöllo vid dopet namnen McKinley, Hobait och Hanna. En ny bank i Elkhorn, Ind. De förmögna danskarne i trakten af Elk- horn ämna organisera en n...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 May 1897

När det O varas Sverige. i gamla • • > ♦ Det är alldeles obtgripligt hvad menniskan blir lifvad i sinnet och i kroppen, så fort luften börjar osa af yår. Man kommer ut på sin fckstu- gubro en morgon för alt dra luft och sä finner man, att solen gassar ett grand varmare emot väggen, att der trådes en liten myggdans rakt öfvr den kulle, der man brukar att ha bfädgruppen, att luften tränger^neTi lungorna med någon slags pånyttfö- dande krafi, som man med ens för- nimmer, men som man inte kan be- skrifva eller göra sig reda för. Det dröjer i så !ana stunder inte länge förrän man liksom känner, att ögonen börja bli klarare på en, så att man ser en bit längre bort än van- ligt, horisonten liksom drar sig till- baka och allting får en ljusare och gladare färg. Trippar så en lilen tös förbi utan- för portarne, tycker man bums att hon är vackrare än vanligt cch man får"ögonblickligen en nä-tan oemot- ståndlig böjelse att kila ut och tu henne i famn. Ja, det kan en sch annan gång 1 sådana ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 May 1897

AUSTIN. O. 7. Bumpel har ett fint fancygods- lager för kontant, äfvensom fina foto- grafier och fotografiramar till lägsta priser. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha nägra agenter ute alt kollektera för Po- sten, s4 önska vi, att hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. "Vackra Stina" är nimnet på den i nästa nummer påbörjande följeton' gens namn. Någonting ur tyft, el- ler hur? Stöld. En smygtjuf gjorde i tis- dags natt inbrott hos mrs S. W. Jack- son, som bor nära Buda, och stal en fin sadel. Flera svenskar anlände hit till sta den i onsdags morgon. De voro tre till antalet och kommo direkt frän gamla landet. Syföreningaauktionen i den svenska lutherska kyrkan i går qväll var tal- rikt besökt och kommerserna gingo ganska lifligt. Läs! läs! Glömmen ej att läsa den utmärkta följetongen, som i nästa nummer tager sin början, och hvil- kens namn är "Vackra Stina". Tiden att prenumerera på Texas Posten är inne. Tiden att uppbetala utlupen prenumeration är äfvenledes inne....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 May 1897

/ < I TEXAS c?. /"« wJ * i f A PÖSTE#. 1 NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 1 1 11 2 Arg. (Lop. n:r 58.) Austin, Texas, Fredagen den 20 Maj 1897. Vol. 2. No. 6. Vid spinnrocken. Jag satt och spann, d& hände sig der kom en yngling häromdagen; hans bruna ögon tjuste mig, och på hans mun s&g jag behagen, | och rodnan på hans kinder brann; jag saH så brydd, och spann och spann. Förtroligt nalkades han mig, och helsade: God dag, min Hicka! Jag rodnade, och tråden sig smög ur min hand, och hjertat picka'. Jag tråden åter sammanbann, och satt så brydd, och spann och spann. Med ömhet tryckte han min hand, och svor, att ingen hand är lika så skön sum denna, I vårt land, så hvit, så len ooh rund tillika. Hans loford väg till hjertat fann; lag satt så brydd, och spann och spann. Han sträckte kring mitt lif sin arm, berömmande de fina trådar, •och från hans mun, så röd och varm, hvart uttryck något ömt bebådar. I hvarje blick en Känsla brann; jag satt så brydd, och ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 21 May 1897

TEXAS POSTEN. flynets oeh Annonstidning för svenskefne i Texas. TEXAS POSTEN (THE TEXAS PUST.) Publlshod every week, In Austin, Texas, b the Hwkuihii American Pubmbhinu Co. The only swedlsh paper In Texas, and tim uost udvertlalng medium to reach thls c las >f cltlzens. Richahd Johnson Publisher, "90COC<XXOOOCOOO&OC<X>OOCGGC&CC<!GGCOCC--5GG<~&. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett &r - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft lr ------- 00. Ett ar till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sandas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orcers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TESC-Ä-S POSTEN, 817 Congresa Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will bt made on application. Amerikanska Nyheter. Hemskt dödssätt. August Ström- berg i Escanaba, Mich., blef i tors- dags förra veckan under arbete i der- varande snickeri...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x