ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

- 281 - 13- Anna Kocurek, Marie Hejt- mančík a Anna Šimek. 14. Marie Schiller. 17. Františka Mareš. 19. Anežka Ermis. 20. Vlasta Trlica, Anna Miku- lenčák a Anna Volčík. 21. Františka Kubala. 23. Františka Kocian. 24. Albína Bártek. 25. Marie Chrastecký a Antonie Chmelář. 9 29. Rozalie Hurta. 30. Albina Slíva a Barbora Šru- baf. 31. Anna Vyšata. 35. Josefa Šana. 36. Františka Zralík, Marie Mo. ris, Anna Holý a Anna Mikuš. 38. Terezie Fojtík a Rozalie Ta- nečka. 41. Amálie Machač. 42. Marie Škrabánek a Rozalie Důjka. 46. Karolina Suchma, Albina Dámek a Emilie Hinze. 47. Aloisie A. Motl a Karolina Buš. 49. Klara Teplíček, Eva Žák, Barbora Hoch a Anna Žák. 9 54. Rozalie Bartoň. 55. Marie Gerik. 60. Kateřina Kalaš. 61. Anežka Havel. 62. Augusta Jaterka, Marie Heit- man, Rozalie Malina. 63. Markéta Valenta a Veronika Valenta. Odstouplí ('lenoví 15. Petr Orsak. 38. Karel Křupa. Členkyně 15. Anna Orsak. Zemřelí ílenoré: 12. Frant. Veselka. (íiooo). 17. Karel Šefčík. (1000). 33. Jan Sušen m...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

Nyní navštivte Corpus Christi. Osvědčené přísloví praví: Dle zjevu a činů poznáš člověka, čím je a jakým je. Podobně možno říci: Dle zjevu a úrod poznáš tu neb onu krajinu, čím je a jakou je. Nuže, chce-li se kdo ptesvědčiti, bylo-li chválou o této krajině plýtváno, nechť tedy přijede a na své vlastní oči spatří, jaký je nyní její zjev a jaké úrody přináší. Právě teď zimní úrody jdou do trhu, jako— zelí, sa- lát, mrkev, cibule, hrách, fazole, řípa, vodnice, řetkvičky a jiné a slušným cenám se těší. Zelí ovšem je hlavní z těchto a v místním trhu přináší 81.40 za 100 11), čímž pro. střední úroda z akru vydá kolem #150. Korný a bavlny je tu též le- tos hodně sázeno. Zde budiž po- dotknuto, že okres náš Nueces dle poslední státní zprávy je prvním okresem v celém státu na úrodu ba- vlny z akru. Průměr tento vzat byl za minulých 18 roků a v té do- bě rok k roku průměrná úroda v našem okresu byla 68 stotin (téměř tři čtvrtě) balu po akru. Za tu sa- mou dobu průměr jiných okresů je: Lavaca ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

- i83 - Čtvrtletní zpráva tajemníku ť. S.V., H.V.O. X., iHiiiunjící 20. prosince 1II0.> n kouřící •20. března 11108. Příjem. Celkem pojištěno od 20. prosince 1905 do 20. března 1906 $88.600.00 z čehož připadá do státní pokladny $443.00 F. J. Wotipka, poplatek na 14. rozpočet 50 Inoc. Vrána doplat. na notu 52 Osada č. 42. na orgán za 4. čtvrtletí 1.40 Osada 12. na orgán za 4. čt. 4.80 Osada 48. na org. za 1. čtv. 70 Za změnu vysvědčení Jos. Křupala 50 Terezie Trčálek 50 Vine. Lešikar 5° Cyril Orsák 50 M. Vysocký 50 Frank Martinek 50 S. J. Měrka 50 Jenovefa Holub 50 J. S. Pustějovský 5° Tom. Talášek 5° J. A. Hilscher 50 Frank Janík 50 Jan Schneider 50 odhadčího • 4-3° Na orgán za 4. čtvrtletí osada čís. 52 . 1.05 osada čís. 20 ■ 3-"5 osada čís. tg osada čís. 69 40 osada čís. 1 • 1.25 osada čís. 33 30 osada čfs. 56 65 osada čís. 25 osada čis. 18 osada čís. 71 40 Na ij. rozpočet osada čís. 75 osada čís. 77 • 3-73 osada čís. 82 59 osada čís. 76 • 4-46 osada čís. 69 92 osada čis. 80 ■ ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

o Z úřadovny taj. S. Ú. V., R. V. 0. S. Noví fldlOVÓ Číslo osady: 26. Josef Peterka ml., F. L. Král. 72. Karel Rypel. 59' F. J. Janečka, Fr. Taních. 83. F. Martinec, Jan Žurek, Jos. C. Grossmann, Jos. Barabáš. Si. Jos. Kníže, F. J. Parálek, Ant. Cikánek. F. V. Martinek, Jan Kníže, Josef Masař. 6. F". J, Kostelka, Josef Kropa, A. C. Karcher, Vine. Vacek, K. Karcher. 48. Frank Stiborek, Vine. Holý, Jos. Hromádka, Jan A. Holačka, Jos. F. Hlavatý, Jos. Prašifka. 11. Anna Vítek, Karel Ventrček, Josef Vítek, Vine. Strouhal. 46. Josef Kolář. 42. H. V. Hájek. 45. Ant. Slovák. 18. Jan Krampota, Josef Ktisák. 74. Jan Sosnový, Josef Kacíř, Ignác Kubala. 23. Jan Kalina, Josef Mateřanka, Vilém Knbečka, Jan Gerbermann, Robert Labaj, Veronika Frnka. 9. Josef Sipták, P. J. Trčálek. 38. Jos. A. Sýkora, L. B. Kahá- nek, John Janák, Jiří Vavřička. 2. M. Rainošek, Karel Rainošek, Marie Červená, F. C. Janda, Ant. Rainošek, Fr. Muras, Josefina H. Parma, Jan Kolek, Jan Bordovský, Jos. Janda, Jan B. Kubala...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

Na cestě za nevěstou. Kus kriminální historky /. maďarského ovzduli. Věru, že by ani spisovatel, na- daný darem nejbujněší obrazotvor- nosti, nemohl si vytnysliti vdě- čnější látku k napínavému románu nebo dějem zauzlenější novele,nežli jest ona, kterou po delším úsilí vy- vážila pešťská policie z aféry, do které zapletena byla osobnost pro- hnaného mezinárodního šejdíře. I Věc stojí za vypravování. Obilní firma "Siebert & Kraus" stála v obchodním spojení se zná- mým prňmyslníkem Dimitrem Va- škem v Bukurešti. Tichým spole- čníkem Rumunovým byl jakýsi Ka rel Trazl, muž nejen všeobecné vá- žnosti požívající, nýbrž i těšící se pověsti vynikajícího kupce. Trazl byl svobodný a pan Siebert, spole- čník firmy pešťské, byl otcem dce- ry. Pánové se navzájem neznali, jakkoli spolu vyměňovali korespon- denci po řadu několika rokň.—Ko- nečně učinil Sibert písemný návrh Trazlovi, aby se stal jeho zetěm. Trazl svolil a 5. února vydal se východním vlakem na cestu do Pe- šti. Na stanici v Lugo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

o - 2S(i - Ilimlc v týlu (|ii>lcevil) Sealy, Texas.—Jak léčit kobylu, které se udělala před 9 měsíci bou- le, velká jak slepič! vejce, na krku blíže pravého ucha. Hned za měsíc jsem nechal bouli proříznout a pak z ní tekla materie, později žlutá voda. Až do začátku tohoto roku se zdálo, že to kobyle pH práci ne- vadí; od té doby však se otok ten zvětšil a ježto nemůže kobyla hla- vu vztýčit, není mi možno ji ku práci upotřebit. Mazal jsem již vše- lijaké linimenty a mastě, jak mi ra- dili lidé, ale léčen! nemělo žádný úspěch. Ludvík Gajdošík. Odp.—Nádor ten, zvaný ve vše- obecné mluvě "boule v UÍlu", an- glicky "pole evil", povstane nejčiT stěji od otlačení řemenem nebo od udeření do hlavy (zvláště o strop v nízkých stájích) a jev! se zpočátku co teplá, velmi citlivá, měkká ote- klina, která se za krátký čas oby- čejně sama otevře a pak hnis vylu čuje, jéiiž t&. do nížeji položených části vniká a i kosti nažírá; proto je léčba velmi zdlouhavá, zvláště v zastaralých případech,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

— 2<)0 Výrobky i mléku. Hřebeny, kroužky k ubrouskům a šátkům, držadla holí, zadky a dr- žadla ke kartáčům, skřínky na ci- garety a podobné nesčíslné malé předměty vyráběny isou nyní v Pa- říži z mléka. Vychází na jevo, že množství laciné imitace slonoviny nyní v obchodu se nacházející, po- chází vlastně z krávy. Ba i mnohé čisté perly v náušnicích neb jiných drobných "skvostech" jsou ve sku- tečnosti kapky zhuštěného mléka. Ve francouzském departmentu Loi- ret založena byla před časem velká továrna na podobné výrobky, k níž ovšem druží se velké chlévy s kra- vami. Tyto vydají 200 gallonů mlé- ka denně, z nichž dvě třetiny posí- lají se v sézoně do Paříže. V letě, kdy jest mléka všude dosti, zbývá "hospodáři" velká dávka, jehož pak používá "továrník". Tvaroh z mléka vyzískaný přeměněn jest 0- brovským tlakem na hmotu zvanou "lactite", která pak nechá se libo- volně zpracovati a velice dobře na- hradí celluloid v obchodu jako imi- taci slonoviny. Slepice 2tt let stará. Na výstavě ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

) — -- Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad• I nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1 n 15. každého ttiésice. Předplatné ročně 60 ctů. ; Zasilti se jeti předplatitelům Adresa?''Obzor Hospodářský", Hallettsvillc, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultnral Journal inthe Bohemian language in the South. PdUIiM semimonttily ly F, Fabian. .\dvertising rates on application. Entercd as sccond-class matter in the Hallettsville, Texas, post - offi.ee. Car v prApov&dícli* Několik charastických ruských průpovědí o carovi a jeho stanovi- sku zní následovně: Koruna ne- chrání cara před hlavy bolením. — Ani carovy plíce nemohou shasnou- ti slunce. — Také carova záda by krvácela, kdyby byla zmrskána knutou. — Car, třeba pokryt neži- ty, prohlašován jest za zdravého.— Carova ruka jest sice dlouhá,ale do nebe nedosáhne — Ani carftv ocet nedovede nic učiniti sladkým. — Carova ruka má rovněž jén pět pr- stfj. — Hlas carův vyvolá ozvěn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

OBZOR. ROČNÍK XV. DRA. FORMÁNKA LÉKY Na prodej ve všech obchodech s léky. Dru. ťiiviiníiika Mantilmu, slavný hořký vznružitel. Jest připraven /. čistých bylinných součástek zvláStř vybraných k tomuto rtceli a jest odporučen lékařskou vedou jakožto lék prou prudkému a chronickému kataru, prii- i duSnlce. kaíli, usstuzenlnáin a chřipce. dlspep- | sil. nezážlvnostl. ztrátě chuti, páleni srdce, clio- , robě Jater a ledvin, zácpě, Hriuhtově nemoci, ina- i larli. horečce a zimnici: ulehči okamžitě koluje. ] léčí nervosnost a vleobecuou indlost: nemá sobě rovna při ženských neUioQeoh. — Cena lahve tl. j ř<-st lahvi z 15.09. Dra. Formánka Aceptine jest výtečný lék na čerstvé rány.zastaralé bolesti. ! vředy, boule, vyražen lny, uhry. katarh v nose a v | krku a výtečný lék k vypláchóváni ilst, nepřeko- i natelný lék proti bělotoku a vliliea vřeni spáře- j nináiii jiod páži a mezi prsty. — fena r>.) centií. Hra. Formánka Regulátor žen-kýili nemocí okamžitě ulevi a vyléčí veíkeré slabosti...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

!2!tO Automobil v polním hospodářství. užívají ho k dopravě střeliva, píce, 1 potravin, ba v nejnovější době se- Myšlenka, sestrojiti automobil, vůz, pohybovaný pohán&cím stro- jem (motorem) a jezdící na každé obyčejné cestě bez koní, nevznikla, jak se tak mnohý domnívá, v druhé polovici minulého století, nýbrž je mnohem staršího pftvodu. Proslulý lékař francouzský G. Patin v Paří- ži zmiňuje se už r. 1645 o podob- ném vynálezu. "Je zde" — píše— "Angličan, syn Francouze, jenž se zabývá myšlenkou, sestrojiti povo- zy, jež by vykonaly cestu z Paříže do Fontainebleau za jediný den bez koní." Pět let 11a to (r. 1650) projížděl se Hollandskem zvláštní bez porno ci koní tažený vůz, v němž 25 osob seděti mohlo, a který náležel princi z Oranie. Ve dvou hodinách urazil vůz ten cestu ze Seveningu do Put- tenu v Nizozemsku 24 mil dlouhou. Mnohem později sestrojil Mur- doch, assisstent Jamesa Watta, v letech 1781—1788 tři samohybné vozy, které však nedošly povšimnu- tí. Na začátku minulého ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

Kterak by Tom Šereda málem byl uvázl. Historka iiituTikánská. Byly vzácný chvíle, kdy se ledví Johna Snoppa obměkčilo, kdy se je- ho srdce otevřelo a kdy ústa sdílně promluvila. Ale když nastala chví- le taková a když srdce Snoppovo se otevřelo, pak taky otevřela ss dokořán huba místního drába Fau- sta Dromedára, oči se mu pověsily na šťopky, uši přehýbaly se mu do předu,abyjim neunikla ani slabika, a nosem funěl Faustus Dromedár, jakoby měl roztočití větrný mlýn. Neboť John Snopp v jeho očích byl zjevením jako z jiného světa, a to bylo pochopitelno. Bývalť v mužných letech svých setžánem gardy veřejného blaha, pořádku a bezpečnosti v jednom z východních států veliké Unie, a v dobách akti- vity zdobeno bylo jeho břicho čí- slem 3333—kdežto Faustus Drome- dár—Čím byl Faustus Dromedár? Jediným a slabým ramenem obecní spravedlnosti malého městečka na západě americkém, městečka, jehož slávy dnové dávno minuli, když zlaté žíly v divokém okolí jeho byly vydrancovány a když proud kovko- pů...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

Poslední vůle. Ve staré Umbrii, rozkošném, dlouhém údolí, které ohraničuje s jedné strany Monte Pettino a Tre- vi, s druhé strany Spoleto s pově- stným strašidelným zámkem a Mon- tefalco se starými chrámy, plnými děl vlašských primitivistů, jsem se kdysi toulal. Nemohu říci, že bych tam byl se věnoval nějakému zvláštnímu stu- diu; brzo jsem stál před obrazy Giottiho, brzo jsem se podivoval vrtochům hor, vyčnívajícím z mlhy, jež zahalovala celé údolí, brzo jsem rozjímal nad hrobkami lodň ital- ských . Jednoho dne přišel jsem do sta- rého, italskou vládou nyní již zru- šeného kláštera. Starý jakýsi muž, bývalý poslíček páterů dominiká- nů — dokud je nevyhnali —prová- zel mne a za stálého spílání vládě vykládal mi historii kláštera. Jdouce chrámem, přišli jsme ke Kapli, vystavěné patrně nad hrob- kou. — Kdo jest tu pochován?" otá- zal jsem se zvědavě. ' — To je rodinná hrobka vévodů della Porta Carrara. — Starý rod? A jak staré jsou hroby? • — Od šestnáctého století. — A kdy ten rod vy...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

•2S 3 OMELETA. Napsal Lnrs Dilllnus. Hans Nielsen s přezdívkou "O. meleta" věnoval se již mnoha růz- ným povoláním v životě. Byl již holičským pomocníkem, kolporté- rem, panským sluhou a myslivcem. Ano docela debutoval jako herec v salonním kuse, v kterém v úloze vznešeného pána procházel se se slečnou Johannsenovou, jež před- stavovala také vznešenou dámu, v pozadí jeviště. Nyní právě přišel Hans Nielsen z káznice, kde byla velmi dlouhá chvíle. Proto chtěl se poněkud ob- veseliti a jelikož viděl,že jest ozná- men maškarní ples v Tivoli, usnesl se, že ples poctí svojí návštěvou. Ale jako jiným smrtelníkům v těchto zlých časech, scházely i je-] mu peníze. K toho důvodu odebral se na trh a opatřil se tam tobolkou jedné dá- my, která měla moderní plášť s kapsami, jež zdály se zvláštním o- hledem k pohodli pánň kapesních zlodějů býti vynalezeny. Potom šel do půjčovny maškar- ních obleků, kde si vypůjčil starou důstojnickou čepici a rovněž tako- vý plášť a když pak dal si v holič- ském z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

A / X Kdo může býtl a jest členem S. P. J. S. T. — 294 Hlava III., ČI.i.: Členem státi se může jedině ten muž neb žena, kdo mocen je jazyka slovanského atd. Jelikož se stalo, že u některých řádu přijímali členy, kde muselo býti použito anglického překladu, v každém takovém případu se stalo porušení stanov, a osoby které ono uvedení provedly, učinily tak na svou zodpovědnost. ČI. 6. ke konci zní: Přijatému ohlásí tajemník písemně, že byl přijat a kdy k uvedeni dost arit i se tmi atd. ČI. 7. Čekanec nově přijatý po- vinen jest nejdéle do třetí pravidel- né schůze po svém přijmutí k uvc- i de ni se dostavili atd. ČI. 9. Členkyně mají právo schfl-1 ze řádové navštěvovati, ale nemo- hou v žádném případu býti poku- továny pro nesúčastnění se schůze. Hlava XVI., čl. 3.: Veškeré po- vinnosti, jež týkají se členu, vzta- hují se i na členkyně, kromě ná- vštěvy schůzí. Poukazuji na jmenované články j stran Členkyň, aby tyto lépe pocho-! peny byly od těch nechápavých. Na základě oněch článku po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

I!oz|hmt1 1111 úmrtí číslu !)(!. n druhou pulovicl íislii 87. Bratři a sestry! 96. Tímto se Vám oznamuje,že ® sestra Marie Svoboda od řádu Ves- mír, čís. 61., zemřela dne 22. bře- zna 1906 ve stáří 37 let, na zánět mozkové blány. K Jednotě přistou- pila 11. list. 1900. Číslo certifikátu 478 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce S250. 87. Rozvrh tento jest také udě- lán na druhou polovici podpory po zemřelém br. Janu Dostalíkovi od řádu Velehrad, čís. 19., v obnosu S500.00. V měsíci květnu bude placen pra- videlný úmrtní poplatek. S bratrským pozdravem j. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, Tex., 1. května 1906. ® Fayetteville, 14. dubna 1906 My níže podepsaní po bedlivém přehlednutí čtvrtletní zprávy a knih tajemníka a pokladníka Hlavního Řádu isme shledali vše v patřičném pořádku. Celkový příjem obnášel $965.83, vydání obnáší £506,30; zbývá za pokladníkem 8459.53. Tomáš Hruška, Josef Pokorný, účetní výbor. Meeks, 17. dubna.—Velkou slavnost bude pořádati řád Český Prapor...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

— '2 M (i — ,Tyt, nejlep&í spolek podparný. Slovanská Podporující Jednota státu Texas jest nejlevnějŠÍ a nej- lepší, poněvač pojišťuje pouze v nejvýhodnějších případech, členo- vé její tvoříce zdravé jádro lidu na- šeho, pokud území se týče a členů vůbec. Poskytuje podporu v nemo- ci, v úmrtí bratra a v případu man- želek bratří, pěstujíc lásku bratr- skou nejen podporou vespolnou, nýbrž i v životě obecném a stara- jíc se o všeobecné povznešení ro- dáků jak v mravném tak i v blaho- bytném ohledu. Nemá žádných drahých úřado- ven. aniž platí všeliké zbytečné a drahé úřad niky a řízena jest co nejšetrněji a nejsvědomitěji. Vedení Ji-dnoty jest zcela pra- ktické a v souhlasu se státními zá- kony našeho státu. Podpory. — Slovanská Podpo- rrjící Jednota státu Texas, jež prodlením poměrné krátké doby získala nejen na členstvu, ale i na zdravém stojíc základu dokázala již našincům svoii prošpěšnost a své výhody pro každého Slovana. Uznávajíc, že nekaždému jest mož- no stejnou měrou post...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

— 297 - Cat Sprltig, 19. dubna. — Po dlouho trvajícím suchu dostavil se žádoucí dešť, který jsme již neměli plné tři měsíce, takže bavlny ne- stejně vzcházely. V březnové schůzi pozval nás br. Fr. Renz, bychom ho přišli navští- vit, že oslaví své narozeniny na I. dubna. Každý z přítomných dal své slovo, ale v ustanovený den bylo dosti chladno a tak mnohý ne- nechal se vidět. Bavili jsme se jak se patří při hojné tabuli a pěnivém, krátce řečeno jako na posvícení, začež nechť přijmou díky spanilo- myslné dcerušky br. Renze, a on sám ať žije v našem středu mnoha leta. Tento týden jsem se dozvěděl, že br. Vác. Květoň churavěl, tak že byl asi 14 dní upoután na lůžko. Těší mne, že může zase na nohy. Br. Josef Pomykal pochoval svoji 1 matku ve stáří přes 80 roku. Tato vedla mu domácnost. Pozůstalým vyslovuji soustrast'. Poslední schůze v dubnu byla slabě navštívena, tak že nebylo možno všechno projednat. Bratři, bylo by lépe, kdybychom v každé schůzi vyplnili síň naší přítomností. Pak nemo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

298 Kmínový sýr. Kmínový sýr připravuje se tak, že sedlé mléko se r.a 85° F. zahře- je, dá do pytlíku a vymačká se za- tížením kamenem. Ze 100 liber mlé- ka dostaneme 11 liber tvarohu. K tvarohu se za stalého hněten! přidá na libru 3/í unce soli, ý2 drachmy přebraného kmínu a y£ drachmy je- mně mletého pepře, jakož i kousek v troše mléka rozdělaného starého sýra. Tímto přídavkem sýra se tva- roh očkuje,následkem čehož rychle, ji a stejnoměrněji uzraje. Pepř brá- ní mouchám a dodá sýru příjemné chuti. Když jest sýr náležitě pro- pracován, vytvoří se z něho podlou- hlé asi Yi libry těžké kousky, jež na prkně se rozloží, aby uschly.Jest dobře dáti pod ně stébla slámy,aby se zabránilo popraskání. Jakmile sýry dosti stulily, obrací se. Náš rodák, p. F. j. Pešek, jenž po tolik roků čestně zastával úřad assessora okresu Lavaca, uchází se letos o úřad vyběrčího daní (tax collector) na lístku "Bílých obča- nft", a žádá uctivě našince o pod- poru. Pan Pešek je znám svou úře- dní činností v mi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

- 2UU 1'iikáiií struků n vemnut. Při pukání a praskáni struků a vemene je v prvé řadí; nutno hledě- ti k opatrnosti pH dojení, jež nej- lépe ]e prováděti dojivou rourkou, jakož i té opatrnosti, aby se příčina k dalšímu postupu choroby neza- vdávala, což snadno děje se tím, že na př. vemeno se navlhčí (mytím nebo ležením na vlhkém stelivu nebo mokré půdě) a pak na vzdu- chu nebo průvanu osušuje. Popra- skaná místa dlužno natírati olivo- vým olejem (sweet oil), také čer- stvé neslané máslo nebo sladká smetana pomáhá. Natření vemene arabskou gumou (mucilage of aca- cia) nebokolodia (colodium) dobře účinkuje. Též odporučuie se veme- no mýtí napřed vlažnou vodou mý- dlovou a natírati pak mastí, jež při- praví se ze 3 dr. žlutého vosku, i oz. vepřového sádla a když tato mast' za tepla připravená chlad- nouti počíná, smísí se s ní 4 drach my octanu olovnatého (4 dr. ace tate oí lead) a 25 gr. práškového kamence (alum). Rány na vemeně spůsobené praskáním puchýřkův a pod. léčí se stejným spů...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1906

— 300 Historie husy domácí. Husa, která bezpochyby jestnej- starším ptákem člověkem chova- ným, stojí již za to, bychom si po- všimli osudů její. Šach perský prohlásil se jeden- kráte slavnostně, že husa jest nej- lepší pečení na světě, a Xenofon příležitostně se zmiňuje, že Cyrus mladší miloval pečeni husí. Maso a játra husí náležela za všech dob, kde jen byli labužníci,ku pokrmům nejoblíbenějším. Jest jen důkazem nevzdělanosti keltických praobyvateli! Albionu, že ještě za doby Caesara drželi si husy jen pro potěšení očí, masa jejich však nepožívali. "Jisto jest, že husa dříve byla c! ována nežli slepice. Počátek se nedá ovšem zjistiti, zvlášť kdy hospodářsky byla chována; máme však jiné důkazy starobylosti. Na předmětech době předhistorické náležejících, jako jsou vázymyken- ské, vyskytují se obrazy, na nichž možno poznati husy a kachny. Ve staré říši egyptské chovali celá stáda hus a znali umění je kr- miti a za pokrm připravovati; byly ovšem zasvěceny Isidě a Osirisovi, to však ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x