ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
PUNASELT KODUMAALT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

PUNASELT KODUMAALT Bulgaaria peaministri Dimitrovi surma puhul korraldati N.-Eestis mälestusmiitinguid. Kreenholmis olid kommunistlikud kõnelejad rõhuta nud, et "eesti rahvast, on tabanud suur kurbus selle surma puhul...'' N.-Eesti keskkoolides olnud tä navu 3500 lõpetajat. Leht märgib^ et paljud saadetud edasi Õppima Moskva ja Leningradi. Tartus tehakse eeltöid Lenini ku ju püstitamiseks Riia tänavale Teaduste Akadeemia hoone ette (end. Kaitseliidu uus hoone). J*ärnu Endla teaatri direktoriks on Ilmar Tammur. Eestis maharaiutud metsa ase mele on toodud Venemaalt seedri-' taimi. Lennukitega olevat kohale toodud ' 'uuttõugu" kanapoegi. Muu "kultuuri" hulgas on saabunud ka Moskva vabriku suuri käekellasid. Viljandi vallas on Sakala, koi-; hoosi lehmalüpsjad Helmi Kalam ja Anna Kõks annud lubaduse, et nad lüpsavad igalt lehmalt karjas aasta jooksul 3500 kg. piima. Mis aga arvavad sellest lehmad ise, kuna nemad pole allkirja annud?

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KRAAVIHALLID VÖITSID SYDNEY MEISTRIT KORVIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

KRAAVIHALLID VÕITSID SYD NEY MEISTRIT KORVIS. 21. sept. toimus Leichhardti staa diumil korvpallivõistlus Sydney meistermeeskonna "East-Sydney" ja Waterboardi Potts Hiili laagri meeskonna vahel. "Kraavihallid" võitsid Sydney meistermeeskonna punktide vahekorraga 36:33.-Väärib märkimist, et "East-Sydney" on 3 aastat tulnud Sydney meistriks. Võistluse tulemus on seda hinnata vam, et kohtamine toimus tööpäeval peale rasket kraavitööd. Potts Hiili meeskond koosneb eestlastest, leedu lastest ja lätlastest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EDUKAS EESTI POKSIJA J. VIRM. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

EDUKAS EESTI POKSIJA J. VIRM. Brisbane'i ajaleht "Tlie Couriei" Mail" toob oina 22. sept. numbris kiitva artikli eesti poksija John Virm'i kohta, kes oli saavutanud järjekordse võidu tugeva vastase Ray Milleri üle. Ajaleht rõhuta!) Virmi head atleedi keha ning- häid võimeid poksijana, märkides üht lasi, et ta on pärit Baltimaalt. J. Virm saabus " Austraaliasse 1948 a. alul ning töötas kuni sama aasta jõuludeni Põhja-Queenslandis suhkruroo lõikajana. Hiljem töötas metsatöödel ning märtsist 1949 a. on tööl Brisbane'i. linna elektrijaamas. Ta on kogu aeg esinenud edukalt poksijana nirig saavutanud koha peal hea kuulsuse sportlasena. Ta on saavutanud 6 võitu ning ainult ühe matslii kaotanud ja seegi vaid punktidega. , ,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MENZIES: KOMMUNISTLIK PARTEI TULEB SULGEDA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

MENZIES: KOMMUNISTLIK PARTEI TULEB SULGEDA. Liberaalide partei võimulepääse mise puhul eelseisvatelparlainendivä limistel viiakse vastavalt partei juhi R. G. Menziese seletusele läbi järg mine .programm: N Kommunistliku partei sulgemine, bonusesüsteemi sisseviimine tööstu sesse, salajased valimised ametiü hingute koosolekuil, maksude alan damine, maapealsete söekaevanduste väljaarendamine ja söekaevanduste mehhaniseerimine. Ühtlasj| ründas Menzies raha de valuatsiooni, tehes selle eest vastu tavaks inglise sotsialistliku valit suse ebaõnnestunud majanduspolii tika.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÔNE REAGA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

MÕNE REAGA Eelseisvate^ Austraalia parla ~mendi valimiste eel antakse polii tilistele parteidele võimalus oma -vaatekohti selgitada raadiojaamade Ücaudu. Selle soodustuse osaliseks saavad kõik parteid, kel on vähe malt kolmes osariigis ja vähemalt 1 vaüpiispiirkondadest oma kan didaadid esitatud. Rahvusliku saa tejaama A.B.C. juhatuse otsuse ko haselt ei anta kommunistidele luba ■valimiskõnedeks raadios. ' Jjithgow linnanõukogu teatas,- et võimaliku tööpuuduse korral ei val landata linna gaasivabrikus tööta fvaid PP-sid esmajärjekorras, vaid 'toimitakse vana ametiühingute 7}q|*unõtte järgi, kes asus töökohale Jkpige . viimasena, vallandatakse kõigepealt. Linnanõukogu seletus •oli vastuseks gaasitööliste ametiü hingu nõudmisele DP-de vallanda miseks esmajärjekorras, juhul kui rtekib tööpuudus. . Linnanõukogu otsuses informeeriti "•ametiühingut sellest, et ei tehta -vahet austraallaste ja "uusaustraal laste" vahel, vaid otsustavaks on ainuüksi teenistusaja pikkus. Muu seas arvasid lin...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KANADA "MIGRANDID" METSATÖÖLE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

tfANADA "MIGRANDID METSATÖÖLE. Kanada eestlaste arv kasvab pide valt, kusjuures ilmneb, et uusasü katel on raskusi tööleidmisega. Sa muti valmistab suuri raskusi korte riküsimus. Hiljuti vabanesid oma aastasest töölepingust esimeste transportide mehed, kes enamikus olid suunatud, maale taludesse! Nüüd teatatakse Ot tawast, et vahepeal siin-seal vabri kuis ja ehitusettevõtteis töötanud kaasmaalased siirduvad talveks metsa, et tükitööga koguda raha ja kevadel alustada elamute ehitamist mitmepeale. Mehed loodavad talve jooksul säästa 500 dollarit mehe peale. •' Metsa siirdujad on. omandanud metsatöö kogemused Saksamaal, kus nad töötasid North German Timber. Control'i juures metsa- ja saeveski töölistena.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TITO SÖLMIB INGLASTEGA PAKTI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

TITO SÕLMIB INGLASTEGA PAKTI Inglismaa ja Jugoslaavia vahel tuleb sõlmimisele 5-aastane kau bandusleping 200 milj. naela väär tuses. Praegu käivad sellekohased läbirääkimised Belgradis; kauba lepingu alu$šl saaks Jugoslaavia Inglismaalt masinaid ja õlitööstuse seadmeid. Vastukaupadena annaks Jugoslaavia Inglismaale puidum^i terjali ja põllumajandussaadusi. See oleks suurimaks Ida- je Lääue-Eii roopa vaheliseks kaubanduslepijfi guks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"RAHVUSLIK ÔNNETUS" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

''RAHVUSLIK -&NNETUS" e - -Neil päevil peetud metalljtööstu. rite koondise koosolekul väitis koon dise president, H. G. Perner, et praegune raua- ja terastoodete puudujääk on Austraalia rahvus likuks õnnetuseks. Kogu terastoo dete puudujääk on ümmarguselt 55,000 toijni. Selle all kannatavad ja veejuhtmete sisseseadmine, tööstuslike ja põllutööriistade, -ma sinat^ .tppdang, kanalisatsioon, jne. T.era§£t$pstijse. madal tootmisvõime sõltub söe ja tööjõu puudusest. Nii katab söetoodang praegu vaid 60^ Uputavast vajaduselt.. Tulemeeks on, et selle aU kannatab iga : giees, naine ja laps Austraalias, MIJt terase tööstuse tootmisvõime tõstmine on Aufetr&sliaJe teataval määral jelp Jjüsimus, siis osutub vajalikuks^ et fö^gratiiyne valitsus astuks dras tlijis saanje tööstuse tootroišvõijjie suurendamiseks," ütles Mr. Fisrjtfer, Ühtlasi saadeti^ terasetöösturite koondise poolt peaminister jCjbifr leyle telegramm, paludes Austraa lia terasetööstusele anda suuremaid eesõigusi söe...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOHUTAV LAEVAÖNNETUS KANADAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

KOHUTAV LAEVAÕNNETUS KANADAS. Kanadas, Toronto sadamas, süttis ootamatult reisi aurik Noronic.. Tuli ! levis kohutava kiirusega, mille tule musena 216 inimest põles leekidesse või uppus. Et tulekahi puhkes ööselr šiis oli une pealt ärganud inimeste paanika kirjeldamatu. Treppidel ja lae vadelul puhkes metsik võitlus,, kusjuures naised tallati jalgade alla. Kuid samal ajal pani osa mehi kaalule oma elu, et päästa naisi ja ■"Ja.psi.'"-Seni 011 leitud 111 põlenud laipa, :kuna 105 on kadunud. Üle 10Q inimese on raskelt haavatud..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DR. ILMAR TAMMELO MELBOURNES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

H DR. ILMAR TÄMMEtO A | MELBOURHES ■ . Dr. Ilmar Tammelö, kes mõni aeg tagasi tegi läbi raske neeru operatsiooni, on praegu paranemisel ning asub Melbournes. Haiglas olles kirjutas, ta ingliskeelse essee tee mal "Experienee, Reason, Faith and Scepticism". Selle esseega tutvu nes ka Melbourne ülikooli filosoofia professor Boyee Gibson, kes suhtus sellesse väga hindavalt. Selle tule musena on võimalik, et dr. Tammelo saab teenistuskoha _ Melbourne üli kooli juures asuvas raamatukogu?. Eelmainitud essee aga- peaks ilmu ma ajakirja "Lutheran Quarterly" oktoobrikuu numbris, nagu oli dr. Tammelole teatanud ajakirja pea toimetaja. ... -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKLASTE TAMM VICTORIASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

AMEERIKLASTE TAMM VratOBIASSg Victoria vesivarustuse minister Bolte teatas, et juhul kui avaneb võimalus dollarilaenu saamiseks, siis asub Ameerika firma Morri son-Knudsen & Co., mille erialaks on veepaisude ja tammide ehita mine, Eildoni tammi ehitamisele Victörias. Kalkulatsioonide koha selt lähek^t tamm, maksqag,, XQ milj. jnjjelfi, kusjuures ehitustööd viiakse 4Õpule 5$ aasta jooksul. 250 jala kõrgune Eildoni tamm kujuneks suuruselt teiseks maailmas. Seni on » maailma suurimaks tammiks Hoo ve?) tapal» Ameerikas, mille kõrgus •on 726 jalga, Ka viimatinimetatud tamm on ehitatud Mörrison-Knud *seni firma poolt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AVATI EESTI LUGEMISLAUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

I WÄTI^EESTI^ LUGE^LAin); Pühapäeval 18 sept. avali Bath ursti laagri alatise koosseisu klubi rüurni rõdul juhatuse blokis eesti lugemislaüd. Lugemislauas olid välja pandud kõiS' eestikeelsed pa guluses ilmuvad ajalehed ja aja kirjad Rootsist, Inglismaalt, Amee rikast ja Saksamaalt. Lehed saadi laenutamise korras omanikkudelt. Lugemislauda on kavatsus igal pü hapäeval kella 2-5 p.l. korraldada^ et kaasmaalasi ka mujal ilmuva eestikeelse ajakirjanduse uudistega kontaktis hoida. Avamispäeval külastati lugemis lauda võrdlemisi elavalt, millest oletada võib, et üritus on õigustatud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIINA KOMMUNISTIDE VÖRK SYDNEYS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

HIINA KOMMUNISTIDE VÕRK ] SYDNEYS. Austraalia julgeolekupolitsei on .avastanud hiina kommunistide poolt loodud organisatsiooni Syd neys, mille ülesandeks on üle võtta hiina konsulaat Austraalias, juhul kui Austraalia valitsus tunnustab Hiina punast valitsust. Need Aus traalia hiinlased olevat juba saanud punasest peakorterist Pekingis ametlikud akkreditatsioonidoku mendid. Arvatakse, et seda kommunist likku võrku finantseeritakse koha pealsete jõukate hiina kaupmeeste poolt, kes mängivad kahe otsaga mängu, püüdes üheltpoolt säilitada liäid suhteid rahvusliku Hiinaga ja teiseltpoolt luua sidemeid punase Hiinaga. Dokumendid, mis viisid .TÕrgu paljastamiseni, leiti juba üheksa, kuud tagasi ühel briti üksuste rünnakul ühele kommunist like partisanide toetuspunktile Malayas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BONEGILLAST NEED, KES ALUSTASID UUT ELU KAHEKESI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

BONEGILLAST KEED, KES ALUSTASID UUT ELU KAHEKESI. Austraaliasse väljarännanud eest lased on oma uuele asukohale jõu des õige kiirelt mõeinud uue elu alustamisele ja perekonna loomisele. Seda tõendab võrdlemisi suur abiel lumiste arv läbikäiguläagreis— Bathurstis ja Bonegiilas, kus on nende laagrite asutamisest alates laulatatud 45 paari. Ühist uusasu kate teed on alustanud Stasys Bla zaitis ja Marthä Donald, Vaija Sokk ja Hermeline Rebane, Endel Palm ja Elvira Sirmacher, Walter Kan sepp ja Anastasia Naeres, Geovanni Azzi ja Eha "Willemi, Harald Rüütel ja Hilja Rebane, Ants Olvet ja Lei da Kull, Ants Rünk ja Laine Kaid, Yaldur Haak ja Miralda Vaik, Gre gor Kolchanov ja Leida Magnus, August Maisla ja. Lovise Mets, Peter Kirsimäe ja Rita Kajaks, Tarmo Rae ja Maia Saar, Rein Liiv ja Ludmilla Prosvirnin, Alfred Riit ja Elfriede Rotmar, Jerzy Pawlow ja Miralda Tiit, Waclaw Ruranski ja Anita Limberg, Kirill Maganov ja ,' Inga Pääsuke, Edgar Kalle j e Alma Kõrge, Bernard Lind ja Juta Hion, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KIRI NORTHAMI LAAGRIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

KIRI NORTHAMI LAAGRIST Northami laagris, Lääne-Austraa lias, asub praegu 34 eestlast, kes jõudsid Fremantlei 24. aug. mootor laevaga "Anna Salen," millel oli üldse 1500 immigranti. Nimetatud transport oli esimene, mis paigutati siia laagrisse. Kuna siin on majuta misruumi veel vähemalt teisele-sää rasele rahvahulgale, siis on- oodata lähemal ajal uute transportide saa bumist. Laager asub 4 miili Northami linnast lõunas ja 60 miili Perthist idas, ümbritsetud võsast ja sõjaväe harjutusplatsidest. Kuna ümbrus konna maastik üldiselt sarnaneb meie kodumaa maastikule, siis eestlased on oma siiatulekuga päris rahul. "Vähemalt ei tundu ümbrus I eriliselt võõrana. Vabal ajal tehak se ka ümbrusse pikki jalutuskäike Austraalia loodusega tutvunemiseks. Laagris Õpitakse hoolega ingliskeelt, et valmistuda eelolevaks tööks siin maal. Keeleõppimine algas küll juba laeval niug jätkub siin. 19. ja 20. sept. toimus laagris Päästearmee ruumides käsitööde näitus, kus eestlased esinesid tähe lepanu ärata...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

SPORDITEATEID Valdu Lillakas saavutas Londo nis peetud eestlaste meistrivõistlus tel kergejõustikus uue rekordi 5000 m. jooksus ajaga 15.06,8 min. Se nine rekord kuulus F. Beldsinzkile 6 kümnendiku sekundi võrra hal vema ajaga. 1500 m jooksus saa vutas V. Lillakas samadel võistlus tel 4.16.0. Teised tagajärjed olid — 100 m T. Vellendi 12,2 sek., 400 m K. Kand 59.5 sek. Kuul A. JakoH son 12, 09 m, ketas A. Adamson 38,34 m, oda, H. Tolgu 47,58 m, kaugus A. Jakobson 6,Ilm, kõrgus H. Kuurma 1,75 m jä teivas Lents 3,33m.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEHNIKAKOONDISE ASUTAMISKOOSOLEK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

TEHNIK A&OONDISE ASUTAMIS KOOSOLEK. V Pühapäeval, 23. oktoobril algu sega kell 2 pärast lõunat toimub Sydneys "Eesti. Majas" koosolek Austraalia .eestlaste tehnikaköon diše asutamiseks. Koondis hõlmaks kõiki elektri, raadio, masinaehitus, ehitus ja teistel tehnilistel aladel töötavaid eestlasi kogu Austraalias ja samuti kõiki noori, kes on huvi tatud vastavatest aladest. Koondise eesmärgiks on: kontakti ioömine tehnilistel aladel töötajatega, vastas tikune' abistamine ja informatsioon, kutsealaliste küsimuste arutamine, eestlaste huvide kaitsmine" Austraa lia ametiühingute juures, ja ~ side mete loomine vastavate asutustega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Teateid kodumaalt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

Teateid kodumaalt õpetajad kehalisel tööl. Et vaba neda lõplikult ' 'kodanlise aja eelar vamustest," 011 õpetajad Eestis ra kendatud suvevaheajal kehalisele tööle. Enamikult on' õpetajate tööjõudu kasutatud koolimajade re monttöödel. Tallinna taadio teatas rõõmuväriüagä> et näiteks, on Mühu^ Hellamaa valla mittetäieliku kesk kooli hoone remonttöödel eriti aga-; rästi töötanud koolimaja kiitja, Ausmees, vanem Jpioneerijuht, E. Kokk ja õpetaja V. Teis. Näišed juhivad tänavaliiläüst. Tallinna tänavatil kohtab peamiselt nais-liikinspolitseinikke, kes 011 köhale - töötud , Venemaalt. Need umbkeelsed sotsialistlikud daamid juhivad liiklust patju häälekamalt kui seda teevad mehed, Samuti tor kab Veiiest kohale toodud naisamet nike rohkus silma kõigis ametiasu tustes. Koonduslaager tapamaja juures. Tallinöa tapamaja juures teotseb juba mõnda aega suurem koondus laager, kus eestlaste kõrval on traat aia taha suletud ka rohkesti vene lasi. Arvatavasti on laagri asuko haks valitud tapamaja,...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTI LAAGRIST SAABUS TEINE TRANSPORT SEPTEMBRIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

BATHURSTI LAAGRIST SAABUS TEINE TRANSPORT SEPTEMBRIS. Napolist 31. augustil teekonda alustanud "Skaugum" 1800 IEO emigrandiga, neist eestlasi 113, par dal, peatustega Port Saidis ja Ade nis, saabus Sydneysse 27. septembril^ kust saabunud 29. sept. hommikul Bathursti laagrisse toodi. Mainitud eestlastest sõitsid 2 (ema kaheaas tase pojaga) edasi Uus Meremaale,, ning Bathursti saabus eestlasi 111. Juhtumitest laeval märkisid saa bunud, et Punasel merel oli ühe poola perekonna laps surnud, kellele merimatused korraldatud. Laste hulgas olid laeval leetrid puhkenud ja 17 last paigutati Sydneys haiglas se, nende hulgas ka eestlaste" lapsi. Laeval oli välja antud inglis saksakeelset ajakirja, millest 7 numbrit ilmunud. Eestlaspere jagunes: mehi 43, naisi—68, neist lapsi (1940 ja hiljem sündinud) 28. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTID MÔJUTAVAD PÔGENIKKE! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 October 1949

Chidiesteri piiskop^ dr. G; ,|k A. Bell—Maailma Kirikunõukogu pre sident, pidas enne Austraaliast lah kumist tähelepandava kõne koha liku kirikunõukogu poolt korral datud koosviibimisel. f "Meil kõneldakse rohkesti naela devalveerimise eitavaist külgedest; aga sellekõrval onx meil hoopis tÕ •sisem kriis, s.o. iniiäese devalveeri mine. 10 milj. põgenikku Euroopas, kellest suurem osa on kommunist likti terrori ohvrid, on oma prae guste raskete elutingimuste juures muutumas kergeks saagiks kom munistlikule propagandale." Edasi rõhutas dr. Bell, et kom munistlikud agitaatorid töötavad ka Sydney DP-de hulgas. "Mina tean vähemalt ühte juhust, kus pere naine leidis oma DP-st majateenija toas Karl Marxi "Kapitali," mis tõenäoliselt oli antud kommunsti poolt. Kommunistid Euroopas püü des kasutada põgenike rasket olu korda Euroopas, püüavad neid kõigi mõeldavate abinõudega treenida oma agentideks. See on ohtlik olu kord/ sest paljud põgenikud ei tea kuhu pöörduda abi saamiseks.?' „. ' Nii 'kö...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x