ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

CechoslovA* Čechoslovák and westské noviny Published every Friday by CECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. officers: Aug. J. Moriss, President Jos. F. Holásek, Sec*y-Treas. D1RECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J, Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádáni, Advertising rates on application. 2ADNE osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. čtyři roky, 1 . H|.', ,>t í? • Uplynuly čtyři roky. - n od té strašné doby . , ,,- kdy se vfrid#, množil bankrot, aeberrahA hroby,- t. Bylo slyšet jenom nářek, lid byl stráchem zděšen, při tom byí jéti potměšilým, známým rohem' těšen. Proto čekal na konvenci demokratů -— nuže — ta jim dala touženého, rozhodného muže. Uváznutou státní lodí rázně pohnóut uměl, — kapitál si nejdřív pomoh, — při tom prskal, čuměl. Velké banky, industrie využily obrat, povolené biliony chtěly samy pobrat. Teď však za to naléhají na pád jeho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

V pátek, dne 26. června 1936. CechoslovAr í j Zprávy z okresu Bell | Podává j B. A. Zvolánek. — Úřadovna na výbíráni daní byla otevřena v Temple, v Temple Mctor Co., a bude otevře- na až do 1. července. Úřadovna ta je otevřena od osmi ráno do pěti hodin odpoledne. Ten kdo neza- platil daně za rok 1935, musí pla- titi pět procent pokuty a kdo za- platil polovinu dani, musí zapla- titi druhou polovinu do 1. červen- ce, neb jinak by též platil pokutu. — Dne 29. června bude pořádána i střelili, ale on zmizel a později je- ho auto bylo nalezeno v městě prázdné. — V minulém týdnu vysloužilci světové války dostávali bonus v bondech, ale 95 procent z nich si ty bondy ihned proměnilo v peni- budově ze" Tak d0 okresu Přišlo asi 750,000 dolarů, což by mělo značně pomo- ci obchodu. — V pátek v minulém týdnu se zastavil v Temple F. V. Urbish z East Bernard a navštívil své zná- mé. — 19. června šerif John R. Big- ham a několik pomocníků zkoušeli najiti mrtvolu pí. T. W. H. Parker z Waco v jezeře ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

ČECHOSLOVoř V pátek, dne 26. června 19M. Program Best Divadla DNES A V PÁTEK Madeleine Carroll v kuse "The Case Against Mrs. Ames;!' Jest to Paramount Obraz. Také Cartoon veselohra, V SOBOTU, POUZE JEDEN DEN. Hoot Gibson v kuse • v i i i "Sunset Range" Také veselohra "Hot Paprička" V NEDĚLI A V PONDĚLÍ. Charlie Chaplin v kuse "Modern Times" Napsal, dirigoval a vydal sám Charlie Chaplin. Z města a okresu. — V neděli'byl nejdelši den v ro-i ce, čtrnáct hodin a pět minut, ale také nejhorčejší červnův den za mnoho roků. Severní vítr, jenž pře- vládal skoro po celý den, přímo pá 111 a vyhnal teploměr na 110 stup ňú. Dokud jest pamatováno, teplo- ta v červnu pouze dvakrát překro- čila 100 stupňů od roku 1914. Již v 10 hodin ráno teploměr překročil 100 stupňů a zůstal přes více jak sto stupňů až do 7 hod. večer. Se- verní vítr byl přímo jako by vysí lal horké vlny z pece. Všechno v domech pálilo jako by bylo na slunci. Člověk nevěděl, kam by se měl uchýliti. Vějíře nic nepomáha- ly, ba nao...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

i PŘEDPLATNÉ: / Bočné cL Li $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. Šířením tov du, ktero; -iý měl věděti. Pouze uvědt -ostí a svorností do- bude si československý lid v Te- xasu uznání a cti. ODPORUČTE ČECHOSLOV' Jv V SVÉMU SOUSF' / ANn WF.STSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXV. ČÍSLO matter Jannary 2, 1920. ti th«_j^J**k^_West. Tfxas nnder the Act of March 3, 3. ČERVENCE (JULY) 1938, (No.27.) Entered as second-c 103 roky starý dostal pensi. Austin, Tex., 29. června. — Texas dnes vyplatil první starobní pensi. Frank Kainer, 103 roky starý, a je- ho manželka Anna, 95 roků stará, kuří přijeli do této země z Rakou skc-Uherska v roku 1870, obdrželi pivní čeky. Každý z nich dostal po $25, a- však paní Kainerová hned ode- vzdala bandkovní směnku jejímu muži, invalidovi, jenž jest nucen pohybovati se na posunovací židli od doby, kdy upadnul před několi- ka roky a r...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

CECH08L0_VAK_ PROLETARI Román ze sociálních poměrů pražských kn konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. (Pokračování.) "Jest skutečná pravda, pane rado, že v naší Praze kamení mluví; třeba jen sestoupiti v labyrint praž- ských budov s Tomkem anebo Palackým jako průvod- cem. Ale odpusťte mi malou odchylku, hned povím, proč vlastně zaujal jsem se o tento dům v ulici Poštov- ské: zkoumaje totiž jeho historii, přišel jsem na zají mavé historické faktum, že tento dům po celé století náležel rytířské rodině Mokrejsů, týchž Mokrejsů, o nichž v rodině naší se zachovaly historické vzpomínky. Mému otci ukazoval nebožtík děd dům v Poštovské u- lici jako bývalé sídlo Mokrejsů. A tu pochopíte, pane rado, že pro takový dům mám svou sympatii a nebude vám dojista divno, chci-li starý majetek Mokrejsů za- se dáti připsat! na jméno Mokrejsovo." "Ale můj zlatý pane," vskočil mu do řeči starý Kor- dina a uchopil Mokrejsovu pravici, "vždyť vy jste te- dy vlastně rytířem Mokrejsem, vždyť vy jste poto...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

._SM Čechoslovák V pátek, dne 3. července 1936. Zprávy z okresu Bell Podává B. A. Zvolánek. — Hospodářská zkušební stanice nedaleko Temple byla zlepšena, stavení obarvena a nětio bylo při staveno. Asi 100 osob bylo zamě- stnáno zde a peníze na tyto opra vy přišly z WPA. — Pí. Rosa Coufalová, 71 roků stará, zemřela v domě své dcery pí. Frank Vaškové na Seaton v ú- terý, dne 23. června po delší ne- moci. Pohřeb se konal následující- ho dne a Rev. J. Hegar provedl po- hřební obřady. Zemřelá zanecha- la zde pět synů a dvě dcery a 38 vnoučat. — V úterý, dne 23. června řečnil v Temple Roy Sanderford, kandi- dát za guvernéra při hromadném shromáždění lidu. — V úterý, dne 23. června Sea- tonský Sokol pořádal taneční zá- bavu ve prospěch Českého dne v Dallas, ale návštěvi byla dosti sla- bá. — Ve středu, dne 24. t. m. byl Templovský den na výstavě v Dal- las. Z Temple do Dallas jel zvlá- ÍeJich národních krojích mezi tím — pi William Mikeska z Temple je fážně nemocna v místní nemoc flici. Dv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

K>rnO8t0T^_ Geo. B. Butler kan diduje do kongre- su za šestý di- strikt Texasu. VOLIČŮM OKRESŮ ELLIS, NAVA- RO, HILL, LIMESTONE, FREE- STONE, LEON, ROBERTSON A BRAZOS! Allred zahájil svoji kampaň. Waxahachie, Tex., 30. června. — Jsa týdny pozadu za jeho protiv- níky s agitací pro úřad guvernér- ský, guv. James V. Allred zahájil svoji kampaň zde svojí řečí, v kte- ré hájil své stanovisko, které zaujal ve svém úřadě. Guv. Allred pravil: Moji spoluobčané: S pocitem hlu- boké vděčnosti vůči lidu v Texasu, ucházím se o druhý termín co gu- vernér státu Texas. Tento stát již mne poctil více než možno slovy vyjádřit. Být guvernérem Texasu je veliká čest, jelikož guvernér zde vládne toliké rozloze jako celé No- V pátek, dne 3. července 1938. važuji zákon za dokonalý, ale za [ Cnnóf Af Mílrtin tp daných okolností museli jsme být ^enaiOr Mariin Se rádi, že se udělalo to, co se udělalo. Aspoň se zachránilo mnoho lidu před obávaným chudobincem. Dru- zi kandidáti nyni křičí, ž2 by se mě- la vy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

v pátek, dne 3. července 1936. HarHOSLOVAg i Naše pošta. mm* í Fort Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též 1 milí čtenáři! Je neděle odpoledne, mám čas ku psaní. Též musím mnohým dát vědět, proč jsem neměla dopis v minulém čísle Čechoslováka. Za to tam byly dopisy jiné, moje místo nezůstalo prázdné. Těšilo mě to, že byly tam ty dopisy od druhých. Pí. Radová souhlasím s vámi, ale zdejším se lépe zamlouvají zástěr- ky kulaté malé, tož to necháme jak je chtí mít všechny. Teď kde jsem se toulala. V so- botu o půl páté ráno přijeli pro mne p. a pí. Bečkovi, že jedou do Temple. To víte, já jsem hned ho- tova jet, když někdo pro mne při- jede, a zvláště když tam mám ro " '.T'' ještě jiní. Mužští se dali do taro- kú a my žfenské do řeči, ale já už při ní i spala. Tam jsme zase jedly zmrzlinu a dorty, a já byla pořád naježená, oči by to jedly, ale žalu- dek nechtěl. Pí. Bečková povídá, zítra v sedm hodinu vyjedeme a já bych chtěla si poležet, ale což když jsem tam už nemohla déle být,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

CechoslovAe^ V pátek, dne 3. července 1936, ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Moriss, President J06. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor prodávané pod vládním dozorem jsou méně škodlivé lidskému zdra- ví, nežli lihoviny od holínkářů. To ale ještě neznamená, že nynější li- hoviny se mají požívati až do ně- moty. Střídmost v pití měla by bý- ti zachovávána každým, kdo liho- viny užívá, neboť přílišné užívání jich jest zdraví škodlivé. předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání Atívertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- ražlivého obsahu se neuveřejní PRESS PŘÍLIŠ PRŮHLEDNÉ. Konstituce obsahuje "našich otců" závěť, jenom že jí překrucuje všelijaká havěť. Práci žen a malých dětí možno zdarma ždímat, kongres ani státy nesmí toho sobě všímat. Jen ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

V pátek, dne 3. července 1936 konservativní způsob života, je nu ceno volit mezi dvěma zly — raději přiklonění k Japonsku, aby bylo vystaveno buď: stfitmu zasahování čínských sedij^ů do mongolských záležitostí aftebo rus- kému pronikání. Vnější Mongolsko patří však již dnes do mocenské sféry ruských zájmů, aniž by o- všem bylo ve skutečnosti členem sovětské Unie. Mezi oběma díly Mongolská do- chází k neustálým třenicím, jejichž vlastní příčinu musíme hledat v okolnosti, že obě území představu- jí ve skutečnosti "zemi nikoho", ležící v prostoru mezi dvěma riva- ly — Ruskem a Japonskem. Bude proto záhy nevyhnutelně třeba, a- by konečně Tokio a Moskva rozře- šily otázku, kdo z nich bude vlád- nout nad Mongolském. Cechoslo^. totiž velký rozdíl mezi E- vropou a Dálným východem. Ještě než pronikli Američané k tichomořskému pobřeží, prosazo- vali prostřednictvím plachetního loďstva rejdařů z Nové Anglie svůj zájem o čínské záležitosti. Tehdej- ší americké rozhodnutí bylo pozdě- ji, proklam...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

ÍBCROSLOVAK_ O-O-O-O- O— HAŠE POŠTA. -o O—O O—O O—O 0—0 0—0 0-0 Houston, Texas. Dallas, toť heslo dnešního dne. Oslava Stoletnice Texasu jednou za 100 let. Podruhé tu nebudem. Při- krov od života nás bude dělit a my všichni budeme patřit historii, ne- boť nikdo z nás se nedočká druhé- ho dne oslavy Texasu. Proto každý uvědomělý Čechoslovan by měl býtj přítomen oslavy a zvěčnit svoje! Jméno v pamětních knihách dne oslavy v Dallas, Tex. V českoslo- venském tisku a historických kni- hách jest a bude zaznamenáno En- nis, West, Fort Worth, a mnoho ji- ných míst hlásí společné zvláštní vlaky a automobilové výpravy a Já se ptám, jak se zachová největ- ší československá osada ve státu Texas, vyšle zvláštní vlak neb že- lezniční káru? Kolega Fr. Žaludek a moje maličkost jsme se informo- vali u železniční společnosti M. K. T., co by stála železniční kára o- bojí cesta z Houstonu do Dallas a zpět. Bylo nám řečeno $150, nezá James V. Allred. JAMES V. ALLRED. Guvernér James V. Allred žádá obyvat...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

V pátek, dne 3. července 1936. C E C H OSLOVÁK OZNÁMENÍ KANDIDÁTŮ All political advertisementp must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kte- ří Vás žádaji o hlas a podpora v demokratických primář- kách, dne 25. července 1936. ROY SANDERFORD za guvernéra JAMES V. ALLRED o druhou lhůtu za guvernéra. OKRES FALLS, LIMESTONE, McLENNAN A MILAM. J. B. (Bert) FORD za státního senátora. W. R. NEWTON za senátora z 13. sen. distriktu WILL M. MARTIN za státního senátora z 12. di- striktu, skládajícího se z o- kresů Hill, Ellis, Johnson, Hood a Somerwell. SAM M. BILLIG za Státního "Representative DO KONGRESU. (Šestý Kongresní Distrikt.) GEORGE B. BUTLER. FRANK B. TIREY za kongresníka z 11. distriktu OKRES McLENNAN HOLVEY WILLIAMS za distriktního návladního. W. B. MOBLEY za šerifa C. O. MOORE za šerifa. HARVEY BUTTS za šerifa M. J. MAZANEC za komisaře 3. precinktu. AUG. DULÁK za okr. komisaře 3. precinktu. FRANK GIRARD za konstebla 3. precinktu. LOUIS E. GARRISON Za smírčího soudce Prec. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

gHMI fECHOSLOViff 7 rušek, které máte svoji dceru v řa-j sti, aby byla v čas hotova. Taot my- dách k této stoleté slavnosti Texa- j šlenka udělat su — a maminky, které jste rozené tam doma — vraťte se v myšlen- kách do svého mládí a vzpomeň- te si jakou zástěru jste nosily k vašemu kroji v naší vesnici. A v těchto myšlenkách se vraťte do svého mládí, a toto své mládi pře- neste na svoje já — na svoji dce- rušku. Vyzdobte ji alespoň přibliž Několik Proč!? College Station, Tex. Na výzvu a dotaz paní Radové z Ennis ve článku uveřejněném v Če- choslováku chci tedy zodpovídat. Předně se ale táži, proč, skoro před samým Českým dnem má bý- ti opět tolik míchanice se zástěrka- mi? Proč stěžují osoby vedoucí ce- lý podnik — proč si nenechají po- ně svým rodovým střihem zástě- radit osobami, jež věci rozumí? Mi- j ry. Apeluji i na tatínky. Vždyť, vy lá paní Radová, neočekávala jsem, tatínci, rádi jste se zadívali na tu že by se ke mé kdo o radu obrá- svoji maminku, když šla do koste- til ohle...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

V pátek, dne 3. července 1936. CíCHOSLOVXll Dobrý a Pomáhající Paní Franciszka Suchanská Piet- kiewicz z North Chicago, Dl., píše: "Přeji si poděkovat! Vám za Váš dobrý a pomáhající lék. Přes dva roky trpěla jsem nespavostí zavině- nou nesprávným zažíváním, a byla jsem tím velmi vyčerpána. Začala jsem užívati Hoboko a cítila oka- mžitě jeho blahodárné výsledky. Spím opět zdravě a budu Vám vždy zavázána díky." Dra. Petra Hoboko vylučuje ze soustavy škodlivé přě- bytečné látky posiluje žaludeční činnost a účinkuje na střeva, zlep- šuje tím celkové zdraví. Nežádejte o něj lékárníka. Je prodáváno pou- ze pověřenými místními jednateli. Pro informace pište: Dr. Peter Fahrney & Sons Co., 2501 Washing- ton Blvd., Chicago, 111. Na každé rozčilení odpovídá tělo charakteristickými reakcemi. Při prudkém hnutí mysli nezůstane u- šetřena žádná žláza. Vzrušení při- pravuje živnou půdu mnoha nemo- cem. Ustavičné a dlouhotrvající vzruchové nárazy vyvolávají na př. nadměrné rozšíření štítné žlázy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 July 1936

NEI^ CECS0SL0VÍ*_ Zvláštnosti k x 4. x červenci Súčastněte se Pikniku ve West 4. a 5. července ale dříve zaopatřte se vším po- třebným, abyste Pikniku jak se náleží užili. Famous jest nejlépe připraven záso- biti každého člena rodiny nejlepším střížním zbožím, oděvem, střevíci a vším jiným zbožím, patřícím do našeho o- boru. Za ceny nejlevnější u nás koupíte zbo- ží nové, čisté a vkusné: Přijďte si prohlédnouti následující: \ í Právě jsme obdrželi zásobu nových dámských šatů, zvláště k 4. červenci, za— $1.00 $2.95 Dámské bílé střevíce - - -$1.95 Chlapecké "Polo" Košile - - - - 25c 40-pal. "Dotted Organdies a Swisses yard za 25c Děské Unions, 2 do 8, 49c Dámské hedvábné "Haif Hose" za 25c — 50c — 79c Chlapecké Overallsy, 6 do 16 - - 69c jt CENY JINÉHO ZBOŽÍ NYNÍ JSOU V POMĚRU SNÍŽENY. FAMOUS WEST, TEXAS. V pátek, dne 3. července 1936. Z města a okresu. — Hezká vláha která se k nám dostavila v úterý 'v noci a ve stře- du, obživla celou krajinu asi po pě- titýdenním suchu a vedru. Na n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

! Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. oviny odporučte Čechoslováka svému sousedu! a Šířením tohoto 1K & prav- věděti. du,. kterou by Pouze uvědom, ^ , svornosti do- bude si českoslc.enský lid v Te- xasu uznání a cti. and westsk ROČNÍK (VOL.) XXV. ČÍSLO (No. 28.) sccond-class matter Jannary 8, West. Texas, nnder the Act oí March 8. 1870. Entered as 10. července (july) 1936. Slet Kat. Sokolů v San Antonio. Saň Antonio, Tex., 8. července. — Ve zdejším městě, jež kdysi bylo hlavním městem Texasu, jest jed nírrv ? nelkrásnějších v celém stá- tu a kde' anglosaská kultura severu stýká se s latinskou kulturou ro- mánskou, budou letos uspořádány IX. všeobecný slet a závody Kato- lické Jednoty Sokol ve Spoj. Stá- tech. Zárcveň bude to slavný den ka- tolických krajanů v Texasu na pa- mátku 100. výročí osvobození Tex...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

4 Č E C H O S LQV"g V pátek, dne 10. července 1936. ROLETARI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. . KipHnul mozkem asi docela jiné myšlenky, ani ve snu mu ne- ovšem .. já to sama utratila a ty na tom nemáš nej- Sdéte* smálo sedélče "Což nevidíte? Mám na so- napadlo, aby pátral po nějakých bližších podrobno- menšího podílu. Ale vezmi tužku do ruky a počítej, hě tv nové šatv co jsem od vás dostala." stech. kolikráte jsi byl za tu dobu, co jsme spolu, v Karlo- "A r!ravda1'' zvolal Mokrejs. "A jak ti padnou' Sa- Jeho žena si toho však neP0Všimla. Byla příliš zauja- vých Varech a co to stálo. To přece nešlo z tvoji sluz- t h '' k morná!" ta sVOU zamilovanou myšlenkou a znala příliš dobře by ... a což společnosti, plesy, naše cesty ... kam pak Mokreis vybral °si podobiznu a vsunul ji do náprsní svou nadvládu, než'aby jí napadlo, že nebude její plán bychom byli přišli, kdybychom byli odkázáni na těch muE.icj3 s otevřenou náruči přijat a schvál...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

X" V pátek, dne 10. července 1936. Čechoslovák. * i Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznamte jemu. Tyto zprávy od našeho dopisová- kem. Je nás zde mnoho a mnoho, tele z Ennis došly poštou, když Če- že nikdy ještě neviděli větší vy- choslovák byl již na poště. Poštov-1 stoupení cvičenců, kteří cvičí při ní razítko na dopisu svědčí, že do- hudbě prostná cvičení, které jsou pis se zprávami byl poslán omylem let0s pěkné. Tyto sestavil br. Jos. do Sanatorium, Texas, a proto při- i Kos, cvičitel Americké Obce Sokol- šel do West pozdě. DOBRÉ JMÉNO. Třeba je člověk chudobný, ale když je jeho jméno dobré, čisté, vyváží to bohatství. Dobré jméno může udržeti každý člověk svým poctivým jednáním. Poslední dobou vychází na venek ty krádeže, kte- ré ú nás byly spáchány, když se ně- kolika lidem ztratily částky z kár, jak u síní tak i u škol. Dnes poli- cie když dostane nějaký jen malý pokyn, to nachází tak jak našla rá íy, které ukradli u síně, za kterouž kráde...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

Cech oslo V pátek, dne 10. července 1936. b ' DOKONČENI ENN1SKÉHO VĚSTNÍKU. — Přítel Jan Hanáček, můj spo- lukolega, neb také dopisuje do Če- choslováka, takže bude Čechoslo- Naše pošta. vák jako severní noviny s dopisy ^JhodoTákfa^éž se nás týká, neneseme žádnou vi- čtenářů, v nedéli při takové male Ctěna redakce Čechoslo , ^ na tomto omylU( který se tou. besední zábavě v Sokolovni pronesl milí ctenarx. ^ pěknou povzbuzující přednášku o Červen je už za dveřmi, a co fiokolstvu, která byla s pozorností nám přinese tento měsíc červenec, vyslechnuta, a byl bych rád, aby budou samé scény. 18ho je otevre- padla na dobrou půdu a byla dobře ní Centennial ve Fort Worth, kte- pochopena. Kolega Hanáček zde rý též bude velmi krásny, pak v dlel jako pokladník od Rolnického Dallas, Texas, což už vypsala pi. Bp. ve schůzi konané v Sokolovně. A. Ondrůšková. Ano, mame bliz- — Manželé Joe Marešovi z Hou- ko do toho Dallasu, takže kdo pri- stonu dleli u manželů H. Marešo- jede se podívat do Dallas, z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 July 1936

V pátek, dne 10. července 1936. eECH fctOVAll OZNÁMENI KANDIDÁTŮ All political advertisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kte- ří Vás žádají o hlas a podporu v demokratických primář- kách, dne 25. července 1936. ROY SANDERFORD za guvernéra JAMES V. ALLRED o druhou lhůtu za guvernéra. F. W. FISCHER za guvernéra OKRES FALLS, LIMESTONE, McLENNAN A MILAM. J. B. (Bert) FORD za státního senátora. W. R. NEWTON za senátora z 13. sen, distriktu WILL M. MARTIN za státního senátora z 12. di- striktu, skládajícího se z o- kresů Hill, Ellis, Johnson, Hood a Somerwell. SAM M. BILLIG za Státního "Representative DO KONGRESU. (Šestý Kongresní Distrikt.) GEORGE B. BUTLER. FRANK B. TIREY za kongresníka z 11. distriktu OKRES McLENNAN HOLVEY WILLIAMS za distriktního návladniho. D. Y. McDANIEL za okresního soudce W. B. MOBLEY za šerifa C. O. MOORE za šerifa. HARVEY BUTTS za šerifa M. J. MAZANEC za komisaře 3. precinktu. AUG. DULÁK za okr. komisaře 3. precinktu. FRANK GIRARD za konste...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x