ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 March 1897

II Uno von Trasenberg. BERÄTTELSE af FRIHERRE DOLK. *!• «l t 4 v (Forts, från föreg. n:o.) Friherrinnan von Trasenberg satt, jemte en gammal husmamsell (He- lena Snut) vid den öppna salsdörren cch knäppte rutor på ett i bågen upp spändt nytt sidentäcke, och på går- den sprungo husets yngre barn, mu- sicerande ur hvar sin ton på bark- flöjter, hvilket gemensamt med de hemkommande lammens bräkande, utgjorde ett allt för champetert tutti. 'Hofjunkaren sjelt hade gått ned till qvarnen, der han stod i sin gamla grå syrtut och grönspräckliga halm- hatt, till hälften lutad genom qvarn- dörren emot sin stadiga riyikäpp, för att språka med en gumm'a, hvilken satt fullmjölad på en rågsäck invid qvarnkammaren, stickande på en grof ullstrumpa. Vissa, icke obehagliga minnen från ungdomstiden, hade upp- lifvats hos herrn vid gummans åsyn; han påminte sig mer än väl, att hon Jör nära trettio år tillbaka, under namn af Lilla-Stina, tjenat som ladugårds- flicka i hans föräldrars hus; han ihåg- kom t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 March 1897

AUSTIN. ! i i ■ « Till vhra •prenumeranter. De som ännn icke inbetalt sin prenumera- tionsafgift å Texas-Posten torde godhetsfullt insända samma med det snaraste. De som innan 15 mars be- tala sin dollar och dertill lägger 50 -cent, eller summa $1.50, erhålla så- som premie den förträffliga,öfver 6oo sidor, på svenska tryckta, Kokboken (Hemmets Drottning) hvilken borde "finnas i hvarje hem bland svenskarne i Amerika. Försumma ej tillfället då ett såd -rnt anbud gifves. Boklådspiiset å denna bok är $2.50. HögaktningsluMt Texas-Posten. Få vi sända er "Hemmets Drott- ning?" Liis annonsen å tredje sidan. Dödsfall. Nyheterna stiäckte Au- ■stin i lördags om att mr Emanuel Moses i Waco efter endast en kort sjukdom aflidit föregående dag. Den aflidne var broder till William Moses ihärstädes. * — Återigen har vår stad förlorat <en af sina bästa affärsmän, i det gross- handlaren J. H. Robinson, en af Au- ^stins äldste invånare, sistlidne fre- ■dasnatt afled i sitt hem vid Gaudalupe str. Be...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 March 1897

i mm* i 2- *■ Z. TEXAS POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 1 Arg. Austin, Texas, Fredagen den 19 Mars 1897. Vol. 1. No. 49. Ett Texas California-rlm. Jag såg i söder, jas såg i vester En flygande föremål så stor, Jag börja tänka det var kometen, Der ha vi ägget — min käre bror. Det var en anka, ej mycket vänlig Då först den kläcktes, hon kackla till, Och låten hördes allt mera vräklig, ^llt upp mot norden den fula drill. , Det förutspåddes att genom färden Allt nytt skall ramla som nybygdt är, Liksom det skedde i Gamla verlden Då Knärry kyrka man ramlad ser. Det skulle hända, som sagt den tiden Så der kring Julen förflutna år, Att Texas-Posten han skulle ramla Det var en anka. jag nu förstår, Jag såg åt Polen, jag sås att Posten Var här i går ock premier til ; Allt för en dollar odh deita året Det är det andra han leiva vill. Nu Hemmets Drottning jag ämnar syna, Har ej förfelat sitt vackra namn; Dem alla mönster hon med sig delar, Ja skönt och artigt är det ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 March 1897

i v • • « iWMi —IW>ÉiKiiÉiij i ^ ' y — TEXAS POSTEN. fiynets och Annonatidnlng föc svenskome i Texas. y i K y b 1 L. 1 f' < i TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, lu Austln, Texas, by the Swkdish Amehican Pcblibhino Oo. 'Hit; only swedish paper in Texas, and tu© est advertlsint? medium to reach tbls class lf cltlzens. Manager, Richard Johnson aco5oa x«w3c« Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett är - - - - - - - - - #1-U0- Euhalftär ------- 00. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra siinrins medelst ' Po- stai Note", "Mon y Or&ers" elleri 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, S17 Conarets Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Okad nationalskuld. Förenta Sta- ternas skuld ökades under förliden månad med $4,592,137 och utgjorde den 1 dennes $1,225...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 March 1897

--V' C' h Uno von Trasenberg, JBERATTELSE1 af FRIHERRE DOLK. !- i g(Forts. från föreg. n:o.) |8-B Att just i det ögonblick Uno och Sofie nedfallit i tunnan, kyrkoherden Husselius skulle inträda i trädgården, var alt hoppas, men så skedde icke. Adjunkten Pedell jlertmot nalkades i detsamma, men blef stående på nå- gra stegs afstånd, med förvåning å- skådande händelsen i tunnan. Iden om Diogenes i sin tunna, framstälde sig genast för honom, och Alexan- ders ord till filosofen, tvckte han här rätt väl kunna användas, hvarför han äfven halfhögt yttrade: Om jag inte vore Pedell, ville jag vara Trasen- berg! (Han hade n. b. redan fått un- derrättelse om dennes ankomst). Med magisterns tillhjelp, krånglade sällskapet sig nu upp. Då först an- kom kyrkoherden Husselius, som så innerligt gladde sig att återse sin äl- skade elev, att hans ögon fuktades af tårar. Alla fyra följdes nu in, der Sofies mor redan hade bordet dukadt, och framsatt alla mandelrutor, som blifvit gömda sedan inträdeskala...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 March 1897

HitiliuM l J&^iZSL , ^ J&3EP .^vr :v AUSTIN. i .' r 1 i,000 texaner i den cubanska krigs- hären, af hvilka dock nära 500 blifvit dödade. Han påstod att den cuban- vt-1 t-i ska krigshären består af 40,000 man Lade händerur pket. Nilson Da- ^ ^ hyarenda gäng som en batalj wis behagade måndagsmorgon att u merendek i0 spaniorertill forsöka göra beslag på Fred. I et- ^ b;ta . Qch utan tyifvel meckys "stock o goods , for attaer- kub;)nerna att segn, igenom utfå en fordran a $213. Kom ih&g att Marley Bros. drug. ^ rcgUr, den nya nykter- store på East 6:th str. ha allt hvad hetsfören.ngen har . staden utskref till medicin hörer, äfvensom alla slags den 9 mars kunna v. ej annat än g.f- ... , ... .. va en liten vink om for allmanheten. fina, basta slags likorer. De lyda som följer: Landf örsäljningen under sistlidna Texas 9 mars 1897. veckan här i staden uppgick till en i g 1 Vi alla, som hafver underskrifvit summa af $37,011.40, hvilket ej vi-1 våra namn hafva ingått 1 fcrbund (e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 March 1897

t^ >3 • É TEXAS v NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 1 Arg. Austya, Texas, Fredagen den 26. Mars 1897. Gammalt och nytt. TO Ja, vi ha i alla tider varit litet nosa- styfva af oss här nere i Austin samt haft lör sed att just inte stiga å sned för någon i verlden; och det ha vi då haft rätt till. Ty denna texanska hufvudstad har varit bemärkt och namnkunnig allt sedan Columbus fö'st gjorde sin upptäckt af detta här- lighetens land, som flyter i rojö k och honung!!? Hva sa du? flyter 1 mjölk och honung? f— så litet af det, som flyter här, sa Petson. Jag blef litet sned i vänningen, då jag började re- sotinera med Petson, ty han ä min själ så enrak, att han vet ej sin fat- tiga rå. Det skulle emeller.id bli allt för långt att räkna upp alla de omstän digheter som gjort denna Texans- köping till en sådan framstående plats och kostelig perla, och det vore onö- digt också, ty allt bildadt folk kän- ner till det. * * * Våra damer här i staden får man då säga äro med på ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 March 1897

Ir t y ' N i'Sv ir 1EXAS POSTEN. riynets oah Annonstidning för svenskame i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlsbed över week, ln Austln, Texas, by tbe Hwedish Amekican Pobi.ihhino Co. 'fhe onljr swedlsh paper ln Texas, ana tbe oest advertlsing medium to reach thls class >( cltlzens. Richard Johnson Manager "Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är - - - - - - - - - 8100. Ett hälft &r ------- 00. Ett &r till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" eller! 2-cents frimärken under adress. TEXAS rOSTE3ST, fil7 Conorets Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertlsing Råtes. On largcr advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Femton tusen för skador. Annie Blade har stämt staden Lincoln, Nebr. för utbekommande af $15,350 i er- sättning för skad r, som hon erhållit på en bristfälig trottoar, och hvi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 March 1897

1 >!• er. •las t • a / (• ;\T UnovonTrasenberg, BERÄTTELSE AP FRIHERRE DOLK. (Forts, från föreg. n:o.) Då Uno körde in genom den på gam- maldags sätt öfverbygda porten, väckte ramlandet af hans kärra och s'öien i rännstenen gummans upp- märksamhet; hon tittade ut mellan löfven på de i fönstret stående yfviga och neddammade geranirbuskarne, då hon upptäckte en obekant resande, hvarför hon nedsände sin kammar- och gästpiga, att öppna dörren till den gula gästkammaren i portgången. Flickan var ovanligt grannt utstyrd med bart hår och och krokkam, gar- nerad hvit klädning, o s. v., emedan hon samma dag fått uppdrag att ser- vera te på assemblen Uno ansåg henne derför vara sin kusin och hel- sade ganska aktning-fullt, hvarvid han för slägtskapens sku'l, kysste henne på handen. Gumman, hvilken naturligtvis ej lemnat sitt fönster, hvarifrån hon åsåg d nna kompli- mang till pigan, och ej hatade något i verlden så högt som osedlighet, öpp- nade iönstret, ropande i vredesmod, att hon ej eg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 March 1897

AUSTIN. Tät1 f I f i! & i- I Agenter. Två goda och redbara agentea önskas nu genast. Anmälan göres å vårt kontor, 817 Congress Ave., Austin, Texas. $5.00 om da- gen garanteras till rätt man. Texas-Postkn. Oiteimåhlicens uttogs i lisdiigs uf Clas Henry Johnson i>ch Augusta Carlson. Skall reta. Hr Oscar Berglund reser I morgon ut till Phlugervill, der han äm- nar stanna och arbeta för hr Klas Karl- son. Ungdomsföreningen hade slstldne fre- dag si .t möte hos fru Peterson, på 16:de gatan. Eldsvåda. Kl. 3 i onsdagsmorgon ut- bröt eld ner I tredje wardel å VesiBlanco str. uti L. W. Culvers sesident. Hela boningshuset med möbler och allt blef lagdt 1 aska. Prenumeranter. Emedan vi ej nu ha några agenter ute att kollek tera för Po- sten, så önska vi, att hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. Frältningsnrmeen synes samla flera och flera anhängare. I tisdagsqväll v< r deras möte besök af så mänga personer som salen kunde rymma. Tre skott hördes ljuda. I måndagsmo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 April 1897

/ / h Jr 6 fl J TEXAS <; v-v r POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 1 Arg. Austin, Texas, Fredagen den 2 April 1897. Vol. 1. No. 51. Illusioner. När lunden knoppas hvartenda år Och bäcken sorlande strömmar, Då tänker jag på min ungdoms vår Och dess mångtusende drömmar. Hvad har jag funnit? Min kraft jag tömt. Hvad har jag vunnit Af det jag dröml? Blott möda, sorger och smärta. Säg, hvarför drömmer jag om igen Och tror pä skönaste tider änv Var stilla klappande hjerta. Säg, hvarför glöder som fordom du? Väl nog du redan har brunnit! Hvart enda luftslott ju ramlat nu Och idealen försvunnit. Dock än de samma Stå för min syn Och bilder flamma På aftonskyn, Som förr i sällare tider, Fast köld och stormar mitt hjerta nå, Jag älskar, hoppas och tror ändå, Fast i mitt hjerta det svider. När vänskap trogen blir kallt försmådd, Dä dämpas glödande flamman. När hvarje handling blir lömskt förrådd, Då kryper själen tillsamman. Jag har det pröfvat Så mången gäng. Det mi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 April 1897

T— TEXAS POSTEN IXynets oeh Annonstidning för svenskarne 1 Texas. TEXAS POSTEN mUB TEXAS POST.) Publlalied every week, ln Austin, Texas, bv the Hwkdihh Amkhican Pubmsuinq Oo. Tne only nwedlsh paper ln Texas, and the oest advertlsiuB medium to reacli tlils dass >f cltlzens. Richard Johnson Manager Z<G<S«>C*2C Entered at the post office in Austin Texas, as second-class mail mätter. Prenumerations-pris: Ett ftr - -- -- - -- - $1.00 Ett hälft år ------- 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sandas medelst "Po stai Note", "Mon y Ori.ers" eller i 2-ci nts frimärken under adress. TEXAS POSTEN", 817 Congreai Ave. AUSTIN. TEXAS Telephone 279. Advertlsing Råtes. On larger advertisements råtes will be made on applicatiori. Amerikanska Nyheter. Ett par hundra greker i Ci.icago ha sålt sina fruktstånd och packat hop, för att resa till sitt fädernesland och der hjelp.. sina landsmän, om krig skulle utbryta. De äro mellan 30 och 4...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 April 1897

* Uno von Tiasenberg. i t A berättelse AF friherre dolk. (Foris. friln fö:eg. nr.) En liten herre, me<1 sio^a bandrosor vid sina bilda kni.n, hade rä samma ställe lemnat en smutsig och nyiljad näsduk, den Uno ansåg tappad af våda, och der- för bortmakade, men den åteikom snart pä samma ställe, der den unge herrn, för att bibehålla sin näsduk oi9rd, fastholl honom med sin rot. Då jag tlllförene liknat herr Quickroth vtd en romersk kejsare, borde jag likväl icke tilllaga stort mindre för denne, då han visade sin stolthet, men skall dock hålla ir.i? litet längre ned. Säledes stolt som-som en kung — för mindre blir det inte — af vaktade han sin kommande moitié, den han kunde erbjuda första platsen; men, o! hvilket missöde! musiken börja- de och ronden slets af de dansande, ulan att den dllförene så stolte herm fick vara m§d. Uno var väl den, som minst kunde ana, att några ugglor var i mossen, eller något ondt å färde, förrän han observe- rade, att herrn med bandrosorna utanför ringen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 April 1897

- -■ i—r v f : | V m-, ■ tAUSTlN. H and mö ets fö handlingar beslu tades bland annat: att löreningen håller en syföreningsauktion den 13 Agenter. Två goda och redbaia nä-.tamaj; att hr John A. Lundin ut- agentea önskas nu genast. Anmälan sågs till auktionsman och kollektör göres å vårt kontor, 817 Congress för denna auktion; att nästa månads- Ave., Austin, Texas. $5 00 om da-: möte hålles sista torsdagen i april hos hr och fru Emil Blomqvist, till hvilket möte alla medlemmar, samt äldre såväl som yngre damer äro hjertligen välkomna. Vidare upplystes att föregående syauktion alla fordringar voro inkas seradeoch penningarne ölverlemnade till dess kassör, fru Dorf. Heder och tack till alla dem, som köpa vid dessa auktioner och betala så hederligt. Efter förhandlingarnas slut öppna des dörrarne till matsalen, der ett fint dukadt bord med mat och kaffe i långa banor samt rikt och smakfullt dekoreradt med blommor och andra fina dekorationer, väntade, och att såväl mat som kaffe, ostkaka, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 April 1897

i t' TEXAS ' 'v ; ■-■■X •; jt ?! L.\f/K.apm«2?mw m?- POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 1 Arg. Austin, Texas, Fredagen den 9 April 1897. ANMALAN. Då vi lör ett år sedan fcö' jade ut- gifva denna tidning, Texas-Posten, voro vi tvehågsne, huruvida företa- get ville bära sig eller inte. Men som vi s ödde oss på den punkten, "att den vore af behofvet påka lad" och derlill visste att "uti Texas land, der vi finna sven k;ir. med tn hjelp- sam hand," tillsitte vi alla våra kraf ter för företagets förverkligande. Resultatet af detta vårt arbete vi- sar sig nu, i det Texas-Posten med det a nummer är årsgammal. Tidningen var, som vi vtta, från början 8-sidig och hade så förbli vit, om ej vissa trakasserier fiån en viss persons sida uppstått o~h hvilka allt- sedan hängt efter och gjort oss oför- tnögna •< tt komma ur. Emellertid skola vi för kommande år göra allt hvad • vår förmåga s år fijr att lå tidningen både större och så läsvärd som mpjligt. Tidningens fällni...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 April 1897

TEXAS POSTEN. fiynets oah Annonstidning för svenskarne i Texas. -1 > I■ V* TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publlshed every week, ln Austln, Texas, by tho SWEDIHH ÅMKHICAN PCBL.i8h1no co. The only swedlsh paper ln Texas, and the (just, advertlsliiK medium to reacb tbls class if cltlzens. Richard Johnson *OOC$CCGOOGOCCCC&COOOC&CCGGC<>$G . Manager. ICGC&SCC&OOC Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Ar - - - - - - - - - $1.00. Ett halfL Är ------ - 00. Eli år tlli Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po stal Note", "Mon y Ori.ers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TESC-A-S POSTEN", 817 Cunuresit Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertlsing Råtes. On larger advertisements råtes will bt made on application. Amerikanska Nyheter. v Afknga petitioner. Kongressman Dolliver framlade för en tid sedan för president McKinley e i mängd petitioner, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 April 1897

) J Uno von Irasenberg. BERÄTTELSE af friherre dolk. (Forts, från föreg. nr.) Emellertid, då Uno nödgades dela sitt umgänge emellan sina föräldrar ooh re- gementsläkaren doktor Kråke, spatser&de han ofta ut med honom. Denne, en me delålders man, promoverad i Jena. och följaktligen något berest, var en slags polyhistor, eller med ett annat ord, mång kunnig. Hvarje fråga kunde han besva- ra, ooh hvarje nämd bok kände han, äf- ven om den aldrig funnits. Vid ett när mare påträngande kunde han 1 alla fall sig; flock b'ef han då missnöjd och 40, af den anledningen ej särdeles belå- ten med Uno. I matlagning exellerade han såser; raguer, stufningar och nästan allt inom köksyetenskapen förstod han fullkomligt. Champinjoner och sten murklor utgjorde hans största delicer. Som stor entomolog, hade biin ej endast upptäckt en okänd Tlnea, den han sj lf benämt Kråkella, ulan äfven skilt den vanliga lopyan 1 tvänne speoies: det ena uppehållande sig hos förnämare perso ner, med en led kortare s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 April 1897

mtmzaxstmät AUSTIN. w i fp | É* Prenumeranter. Emedan vi ej nu#ba några agenter ute att kolleklera för Po- Bten, sä önska vi, att hvar och en ville egenhändigt insända sin prenumeration. Vattnet i dammen har, alltsedan det häftiga regnet vi fingo i söndags åtta dagar, höjt sig, och var för ett par dagar sedan <)% inches öfver dam- mens nivå. Stulna vattenrör. Omkring 100 fot i inch vattenrör blefvo stulna föili- den fredagsnatt från Tears butik i Ö.-tra Austin. Drunknad. En ung neger vid namn John Kavanaugh drunknade torsda- gen i förra veckan i Barton Creek. Joe Lopez var i tisdags uppkallad för justice Stuarts, för det han klap- pat sin hustru litet mera än tillbör- ligt. Målet uppsköts. Geo. Plummer, hvilken för en tid sedan bröt sig in i opera-house sa- loon stod inför justice Johnson förli- den mån<Jag. Han blef satt under bot gen, men som han ej kunde er- lägga densamma, fick han "åka in". Knif huggen af qvinnor. Abe Bard- well, en hvit man, blef i måndags morgon svårt h...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 April 1897

y / s y - /? TEXAS r /Ä—«*- C/ / v- POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 2 Arg. (Lop. n:r 53) Austin, Texas, Fredagen den 16 April 1897. Vol. 2. No. 1. !, : [ I w Till vara arade landsman! "Texas-Posten, som i dag, på andra året sig presenterar, Hoppas nu, att alla på samma prenu- mererar; Försummen ej, att hvar och. en sin dollar insända, Då, kanhända, kunna vi er tidningen 8:sidig tillsända." POSTEN, som nu kan sägas hafva genomgått eldprofvet, känner sig nu stå på säkrare grund, samt anser sig kunna, på det nu ingående 2:dra året af dess tillvaro, förvänta 'att emotse litet mera förtroende och uppmuntran från landsmännen. Vi hoppas, att hvar och en vill medgifva, att vi gjort vårt bästa för att hafva tidningen in- nehållsrik; visserligen få vi erkänna, att vi begått ett och annat litet miss- tag; men säg, hvilken barnunge tager ej ett och annat felsteg i början på vandringen här i verlden. Vi hafva lärt oss en hel af erfarenhet under det förflutna året, hv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 April 1897

i ^i11 X i I TEXAS POSTEN. JHynets osh Annonstidning för tvenakorne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) 1'ubllshed every week, In Austln, Texas, by the Hwedihh Amkkican Poblishino Co. Tne only swedlah pupor ln Texas, and the oest advertlslng medium to reucli tbls class >f cltlzens. Kichahd Johnbon Manager. 'SGCCOOOOOOOCG&GOC&CGOCGC&OKXX&CGC&GCGOCGCGc Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr - - - - - - - - $1.00. Ett hälft är ------- 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 försUott obh penningar böra sändas medelst "Po stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 817 Congres* Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertlslng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Nordbor på arbetshuset. Under för- lldet är voro å Chicagos arbetshus Bridewell intagna 190 svenskar, 155 norrmän och 41 danska...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x