ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

201 — Jak se Falb dostal do nebe. Falb, známý to prorok povětrno- sti, zemřel a mezitím, . co po nebe- ském žebříku do nadpodzemské ří- še se bral, přemýšlel ještě jedenkrá- te o všem, co byl na světě zažil.Ce- lý život jeho byl jen nepřetržitou řadou svízelů a zklamání. "Ba ano, ve svém životě nezažil jsem nic jiného, než jen samé útra- py," zavzdychl Falb; zároveň se zastavil, aby si odpočinul, neboť stoupání do výše působilo mu zna- čné obtíže. Zde nahoře vyhlíželo to zcela jinak, než jak si byl až dosud představoval. Při tom slyšel temné dunění, jako zemětřesení, tak že bezděčně sáhl do kapsy svého ka- bátu,aby se v zápisníku přesvědčil, zdali na den tento neurčil jeden ze svých kritických dnů. Ale běda,své prorocké zápisky o povětrnosti za. pomněl na zemi. V tom okamžiku zavál ostrý severozápadní vítr. "A moje theorie jest přece jen správná," huboval staroch a poma- lu jal se opět stoupati do výše. Ml- havý mrak jej zahalil a on cítil, jak se mu vodní pára usazovala na vla- sec...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

- 262 — Primm, 18. března. — Do řádu Světlo byli uvedeni Jan Tanečka s manželkou Rozalií. Náš řád za minulý rok učinil skvělý pokrok. Jestli tak pokročí i letos, pak bude jeden z nejsilnějších v Jednotě. Dnes čítá 93 členů obé- ho pohlaví. To nasvědčuje, že bra- tři našeho řádu neúnavně pracovali k získání nových členů, což jim slouží ku cti. Jen tak dále, bratři, pracujme na poli lásky bratrské, neb jest to věno našich maličkých. Překážky, které se nám někdy v cestu staví, překročme neb je od- straňme a kráčejme dále ku svému cíli. Ze každá dobrá věc má své škůdce, to víme ze zkušenosti. I u nás se vyskytli dva podobní Škůd- cové, jeden je pisatel anonymního dopisu. Oba jsou žádáni, aby své jednání opodstatnili, jinak budou přísně potrestáni; neboť veškeré zlo musí Dýti hned v zárodku po- tlačeno. V našem okolí tento týden zapc- čato se setím bavlny. Dnešní seve- rák tomu učinil přítrž. Rolníci po- hlíží zamračeně k severu, jako by chtěli vypátrati, jestli nepřijde ten "šedivý". Pr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

263 — Z úřadovny tajemníka Mho Mu. Roipoiet ini úmrtí fis 92., 98., 94., 95., a 75. Bratři a sestry! 92. Tímto se Vám oznamuje, že br. Jan Sušen od řádu Hvězda Míru, čís. 33., zemřel dne 9. ňnora 1906, stár jsa 30 rokft, na souchotě. K Jednotě přistoupil 10. června 1900. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 842 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce řiooo. Tento rozvrh jest udělán jen na polovici podpory. 93. Fr.Veselka od řádu Dubina, čís. 12., zemřel dne 24. února 1906, stár jsa 65 rokft, na souchotě. K Jednotě přistoupil 1.července 1897, Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 269 a dle stanov oprá- vněn jest k podpoře v částce $1000 94. Rosalie Zgarba od řádu Slo van, čís. 9., zemřela dne 4. března 1906., ve staří 34 let, na zápal plic. K Jednotě přistoupila 3. února 1901. Číslo certifikátu 4476 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce íiooo. 95. Karel Ševčík od řádu No- vý Tábor, čís. 17., zemřel dne 3. března 1906, stár jsa 44 roků, na zápal plic. Zaměs...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

Spolky a náš život společenský. Pohlížíme-li na seznam českých spolků v Americe, zdálo by se nám na prvý pohled, že národní život náš nalézá se v plném rozkvětu. Kdo však všímá si stavu okolností poněkud blíže a posuzuje celek náš nepředpojatě, tomu neujde smutná pravda, že vlastně národně pouze živoříme, že nejen z místa nemůže- me, ale že naopak upadáme. Stav tento je skutečně v pravém odporu s tím spolkařením, jež mezi námi buj! jako proutí u vody,neboť je známou věcí, že spolky bývají hlavním činitelem v životě národ- ním i společenském. Proto musí v tom každopádně vězeti nějaký há- ček. Ale kde? Odpověď na tuto otázku byla by velmi složitou, kdy- by se mělo jiti do podrobností, ale celkem možno říci, že velká čásť viny toho spadá na spolky samotné. Spolky naše vedeny jsou po vě- čině v duchu obchodním, kterýž stlačuje národní i společenský ráz do pozadí. V našich spolcích je hlavním zářným bodem pokladna a ideálem její naplnění, jakož i získá- ní, co možno největšího počtu čle-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

— 265 -- Taylor, 19. března.— Tímto o. zoamuji, že do řádu Praha, čís. 29., byli uvedeni Josef a František Ja- nota. Dále br. John Janota přijat byl s přestupním listem od řádu Našinec, č. 32. Řád náš počíná se jaksi probouzeti z neiinnosti. Pro příští schůzi máme zase íekance. Počasí máme teď již třetí den, že by se zafl nemusil ani leden styděti a kdo má kukuřici vzešlou, jen čeká jestli se na noc vyjasní. Zima je k tomu dosti, aby se mráz dostavil. Onehdy stěhoval br. J. Hurtabr. Pavla Šťastného do Bartlett, kdež týž zařizuje živnost hostinskou. V cestě se jim potah splašil, br. Šťast- ný poranil se při skoku s vozu, kdežto br. Hurta vypadl a poranil se vážně, tak že potřeboval pomoci lékařské. Jako mnohý z nás smrtelníků tak i já bažím vždy po seznání dosud mně neznámých krajin. Onehdy četl jsem vábivou oznáku v "Dallas News" o pozemcích v Red River Co. Nedalo mně to pokoje a tak v průvodu br. J. J. a H. J., pak sou- seda J. K. vydali jsme se dne 6. t. m. po "snížené" dráze M. K...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

— 266 Nepředstavoval jsem si, že taková zkaženost a morální bída veřejně na odiv světa může vystavována býti. Co mladých žen a mužů na- lezne mravní svůj hrob v tomto bahně nemravnosti I Ráno vyjeli jsme k domovu a za- stavili se až v Granger u br. J. F. Martince a Pustějovského, anť tam vlak 20 minut stojí. Rozloučiv se se soudruhy, svezl jsem se se svým bratrem po voze k domovu. Tak dopadl náš výlet, aniž by- chom to "hanacké nebe"—jak jistý dopisovatel z West žertovně o p. Kirchmanově kolonii podotkl— na- lezli. T. H. Moulton, 20. března.—Tém, jichž se to týká. -— Milí bratři řádu Velehrad ! Dne n. března byla čtvrtletní schůze. Pravidlem je, že kdo se nedostaví do schůze každý měsíc, má se jistě dostaviti do čtvrtletní schůze. Je to nemilé a smutné, když člen ani to neučiní. Takový se spoléhá na spolubratry a při tom si nevzpomene, že kdyby tak měli dělat všichni, že by napo- sled řád vzal za své. Poslední schůzi bylo jen něco přes 30 členů přítomno, ač celkem je nás přes sto. U...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

Wallis, 20. března.— Dne 18. t. m. členové osady Krásná, čís. 20. R. V. O. S. odbývali schůzi, ale jen asi polovic se jich dostavilo, 0- statní myslí, že se to bez nich spra. ví. Ale není tomu tak, mži by kaž- dý do schůze přijíti. Náš předseda upozornil členy na článek stanov o bavlnž: Kdo by mži bavlnu v bá- lech v mžstž, ztrácí nároky na po- jistné, kdyby shořela. — Členové, kteří mají bavlnu v mžstž, měli by ji dát z pojistného vyškrtnout, aby nemusili z ní platit. S polní prací jsou lidé hodnž ho- tovi; zaseto mají skoro všecko. Le- tos šlo vše dobře, bylo tu hodnž sucho a je doposud. Jan Schiller. Nada, 24. března.— Žádám vše cky členy osady čís. 23. R.V.O.S., aby se dne 8. dubna dopoledne do schůze ve škole Nada dostavili. Kdo se nedostaví, podléhá pokutž. Mimo jiné důležité jednání třeba, aby každý člen zaplatil $1 na vy. placení assessmentů, aby se ušetři- lo tajemníkovi nemilé upomínání. Do spolku přistoupili Jan Kalina, Vilém Kubečka, Josef Mateřanka; Jan Schneider, Jan G...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

268 - Henkhaus, 17. března. — Před nějakým časem jsme si udělali z Motilton výlet do Corpus Christi: K. Pustějovský, F. Buček, V. Pa- vlíček, J. Mičulka a já. Jak jsme přijeli za Cuero, již málokde bylo vidět v potokách vodu. Čím víc jsme se blížili k moři, tím se zdálo víc sucho. Co je tu ještě prázných pozemkň, samé roviny. Čím dále k moři, tím byla víc krajina porostlá křovím. Tu a tam jsme viděli též farmy, kde bylo křoví řidší. Jak jsme přijeli do Corpus Christi na nádraží, očekával nás již tamní kra- jan F. Chylek, který se nám o další pohodlí postaral, začež mu srdečně děkuji. Město Corpus Christi roz- kládá se na dvou přírodních bře- zích. Na prvním jsou rozložené obchodní budovy s úhlednými uli- cemi, jež jsou vyvýšeny, jak se po- dobalo, samým mořským pískem. Na druhém břehu rozprostírají se krásné obydelní residence. Pohled na hladinu vodní je uchvácující. Tu a tam je vidět zakotvený rybář- ský člun. Je to asi podívana, když jsou rybáři zaměstnáni rybolovem, jak se jejich...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

— 26i! -- Dokončení ze str. 260. Rajský se náhle ohnul v kříži. "Tatínku " začal tklivě, ale nedotekl. Mína mil vzala slovo. Zase přiskočila k tatíkovi, vzala % ho kol krku,ztíbala ho a řekla zvol- na všecko, jako u svaté zpovědi. A starý, který byl zamračen jako satan, udělal za chvíli obličej oby- vatele měsíce, který spadl za zem, a když k dodatku všeho Rajský dal zbytek bývalého klobouku na hla- vu, aby zkusil, zdali je to "něco" opravdu jeho, starý vstal, zapotá- cel se, došel k ženě, obejmul ji, dal jí tři hubičky, nekonečné a důkla- dné jako rozhřešení po tenerální zpo- vědi, a když se na něho podívala, stejně jako dříve, on na ni, hleděla zase ona, jakoby právě spadla měsíce, jak on pravil teple: "Tak a teď teprv bucjeme slavit." ^ Na stůl přišly čtyři láhve vína, ^ které Rozhuda už deset let ucho- vával k ."zvláštní příležitosti potom nad nimi se všechno vysvě- tlilo. Brok dostal nejdříve dvakrát přes hřbet a hned po té plný talíř kostí, a toho večera nebylo nikde tolik bla...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

Moucha a komár, úhlavní škůdci člověka. Někteří hmyzové,kteří nejvíce ve společnosti člověka žijí a obydlí je- ho s ním sdílejí, byli dlouho pode- zříváni, že jsou jeho nejúhlavnější- mi škůdci a ničiteli, až se dostali před vyšetřovací soud učenců a by- li usvědčeni a odsouzeni k smrti — ne sice provazem neb kulí, ale po- kud možno vyhubením jich se svě- ta. Jinak nedovede člověk zachránit svůj život, leč vyhubením těchto nepřátel. Návštěva žluté zimnice v New Orleansu přičítá se rozhodně je- dnomu druhu komárů,kterého kdy- by nebylo, nebylo by také žádné žluté zimnice. Nákaza tato byla po staletí zhoubou teplých krajin a po- hlcovala mnoho tisíc lidských živo- tů každým rokem. I do severnějších krajin amerických se dostala často a fódila tu zle. Nákaza a komáři s ní byli přiveženi z jihu do severních přístavů a před asi sto roky ve Fi- ladelfii vyhubili značnou část oby- vatelstva města toho. Teprv asi pět neb šest let jest to. mu, v tomto novém století, že po- dařilo se člověku d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

— 271 Skutečné čerstvá vejce. Zmínili jsme se na tomto místě svého času o ctihodném stáří valné části vajec, jež zde na velkoměst- ské trhy jako čerstvá přicházejí. V Dánsku naproti tomu dovedou lépe věci ty zaříditi. Kooperativní spo- lečnost jedna, která zprostředkuje vaječný produkt z 33.500 farem, nevezme žádná vejce starší, než sedm dnů; za každé přelstění usta- novenou má pokutu půldruhého dollaru v případě prvním, ta pak dvojnásobí se v každém dalším pře- stupku. Farmáři jsou žádáni do- nésti vejce přímo místnímu spolku, k němuž přináleží, a spolek nesmí nechat je ležeti déle než čtyři dny po jich obdržení. Požaduje se zá- roveň, aby vejce sbírána byla ka- ždý den; v letních horkých měsících pak dvakráte denně. Společnost ru- čí překupníkům, že veškerá vejce její jsou čerstvá a čistá; jako tako- vé jest každé vejce označeno ob- chodní značkou její. Každé vejce jest zároveň označeno číslem mí- stního spolku a číslem farmářovým, od něhož pochází. Společnost roz- hodně odpírá př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

'i 1-1 Obzor Hospodářský. Časopis včnovaný rolnictví, zahrad- ! ničiví, domácímu hospodářství a příbuzným odvčtvím. Vychiii I a 15. každého měsíce, j Předplatné ročně 60 ctfi. j /.asilii ho jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agrictiltural and Horticultural | Jonmal in the Bohemian langnage! in the South. FitMei semiiuoíithly ly F, Fabian. Buď dobrý k dobytku. Trpí-li koně či hovězí dobytek nadýmáním nebo kolikou, dejte jim Dra. Richtra Anchor Pain Expeller a vše budo brzo zaso v pořádku. Tento starý domácí lék jest dobrý jak pro člověka tak pro zviřo. Proto jej mají farmáři stále v domě. Při nákupu přesvědčte se, zdnli nnšo ochranná známka JUp kotva jest na láhvi. 25 a 50 c. u všech lókár- i 1 A niku, nebo přímo u firmy \JL/ F. Ad. Richter & Co„ V 215 Pearl Sir., New York. Spíše neb později bude celý svět přesvědčen, že IS. Nikodéma Odvaděči ChillTonic léčí v jednom dni chřipku, malarli, horečku a zimnici. Cena 25c...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

ZOR ROČNÍK XV. DRA. FORMÁNKA LÉKY. Na prodej ve všech obchodech s léky. Dra. Foniiiíuka Mituniluni, hluvný hořký vznružltel, Jest připraven z čistých bvllnnýoh součástek zvláítě vybraných k tomuto rtcell a Jest odporučen lékařskou vedou Jakožto lék proti prudkému a chronickému kataru, prfi- dnínicc. kulil, usstuzenluAui H chřipce. dlspep- . sil, nezáživnosti, ztrátě chuti. pálení srdce, oho- robě Jater a ledvin, zácpě, llriujitnvft nemoci, mu- larlí. horečce u zimnicí: ulehči okamžitě kolice, léčí nervosnost a všeobecnou nidlost: nemá sobě rovnu při Ženských nemocech. Ona lahve 91. čest lahvi za 95.00. Dra. Formánka Aceptiue jest výtečný lék n.-t čerstvé rány.zustarnlé bolesti, vředy, honíc, vyniženluy. uhry. katurli v nose a v krku a výtečný lék k vypláchováui úst, nepřeko- natelný lék proti bělot oku a víibec všem spáře- uiiiám pod páži a mezi prsty. Cena .V) centu. Hra. Formánka Regulátor /ruských nemocí okamžité ulevi a vyléčí veškeré slabosti, /.malát- nělost, holení hlavy, bol...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

— 274 — Marylandské melounové loďstvo. V Marylandu, když nastanou su- ché měsíce červenec a srpen, kapi- tánové přečetných lodic a malých škunerů zapomínají na šťavnaté ústřice, které tvoří hlavní náklad jejich během měsíců s "r", a obra- cí lodi své směrem k zeleným záho- nům melounovým na východním a zkpad. pobřeží zálivu Chesapeake. Sezona otvírá se téměř s chvatem a netrvá dlouho po objevení se první lodi, směřující k Baltimore s nákladem ovoce, a záliv zaplněn jest melounovým loďstvem, na němž zelené slupky nápadně líší se od bí- lých plachet. Melony složeny jsou pyramidálně na nízkých palubách a nahoře často vidán jest černoch, chrápající těsné u sladkého ovoce, jež jest tak drahým jeho srdci či lépe jeho talíři. Pakliže kdy se na- lezne černoch, který má dosti me- lonú, je to jistě plavec nebo kuchař lodic zálivu Chesapeake. Když se jich byl dosti najedl, vyleze si tako- vý šťastnoušek na pyrami Ju narov- naného ovoce a sní snem nebešťa- nů o metanech pod ním. Někdy se však t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

— 275 Stará věc. Sardinská dvoj kolová kára, taže- ná dvěma malými, bílými voly, jela pomalu napříč rovinou. Pamatuji se, jako by to bylo vřera. Ubírali jsme se k vinici v rovině a káru jsme dohonili. Veliký muž v červe, ném obleku, s dlouhým, červenoše- dým vousem mojžíšským, šel podle volů, a na káře seděla žena asi čty- řicetiletá, s jasně hnědýma očima a s příjemným mladistvým mužským obličejem, který svojí šedobílou barvou připomínal starý mramor. Na sobě měla kroj mamajadský s rozříznutým, zeleným brokátovým živůtkem, jenž vypadá jako polovi- ční kalich růžový. Mimo nás a káru se ženou a vou- satým mužem nebyla daleko široko duše ku spatření. Byl pozdní pod- zimek, stromy měly sice ještě vše- cko svoje listí, ale toto vypadalo, jako by bylo z plechu. Vinice od- rážely se rezavěhnědě od zelené půdy roviny a nade vším klenula se mléčnobarevná obloha a rozlévala světlo podobné měsíčnímu. Když jsme káru stihli, oslovila naše služ- ka ženu, jelikož poznala v ní druž- ku z mladí. "O...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

— 27 ti — Šebesta, 7. dulina.—Řád Slovan čís. 9., tímto kvituje bratry za do- brovolné příspěvky pro nemocnou sestru Terezii Bravěncovou, jak ná- sleduje: Po 50 ct. Martin Dančák, F. M. Šebesta,Karel Fojt,Julius Šebesta, Jos. Slováček, Frank Orsák, Bohuš Janač, Frank Fojt; JiK Macík, 40ct.; po 25 ct.: J. F. Křenek, Frank LukŠa, Jos. Hejl, Vilém Hejl, Jos. F. Nedbálek, Jos Kotrla, Vilém Junek, V. C. Janač, Tom Dedek, jos. Drgač od řádu č. 7., Jan Bližňak st., Karel Junek, Jos. Junek, Jos. Fojt, Frank Jakubík, Tom Bravenec, Frank Šebesta st., Frank Sontak, V.C Šebesta, Karel Sontak, Tom Šebesta, Štěpán Balatka, Jan Gc-rrik, Jan Zgarha, Karel Hlavatý, Jos, Nedbálek, Jan Baletka st., J. J. Zádrapa, P. Bia. ha, Jan Elšík; po 15 ct: F. F. Šebesta,Tom Vajdák,Frank Štefka, Martin Valchař, Jan Bližňak; po 10 ct.: Jan M. Šebesta, August Zgarba, Jos. Dedek, Jan Hubefiak, Jan Příhoda, Frank Vajdák, Frank Vajdák ml., Jan Mikula, Tom Kubín, Richard Florus, Frank Škopík, Frank Šebesta s, Josef Šeb...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

277 — •SAZKA. U "modré štiky" sešla se denní společnost. Vyzáblý berní Vařečka sedl si na své místo u kamen, (by- loť mu věčně zima), kontrolor To- mek sedl naproti, okresní sudí je- mu po pravici, levou stranu okupo- val holohlavý sekretář Cibulka. V sedm hodin zaujali svá místa, do o- smi hodin se bavili. Hlavní slovo w vedl vždy holohlavý Cibulka. Jemu nadarmo "jazyka dar" nesvěřil Bůh. Jako u každého mluvky bylo jeho "já" alfou i omegou každé ře- či. Nic na světě nebylo, co by byl neprodělal a co by nedovedl. Miu- vilo-li se o vojně, byl jako doma; přišla-li řeč na lásku, mladá léta a děvčata, nebylo většího seladona nad něho; začal-li kdo rozhovor na př. o elektřině, on již dávno sám vynašel a zařídil si přístroj k samo- činnému otvírání a zavírání dveří atd. Jedním slovem: všehoum. Přesně o osmé hodině rozdány taroky. Tu hovor umlkl. Úderem desáté vstali, zaplatili a šli. ^ Tak žili klidně a spokojeně dlou- w há léta. Poslední čas však musili častěji z obvyklých kolejí vyboČit...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

- 278 Koňský trh. Mnloruský obrázek. Xup ul Maxim tiorkij. Ve vsi je výroční trh; těsně vedle sebe stojí v dlouhých řadách vozy a kolesky. Tisíce hlasů hlučí vzdu- chem, dusným a plným prachu. Lidé žvaní, smlouvají, handrkují se; mezi tím slyšeti ve zpěvavém tonu jasně ženské hlasy. Malorus namluví toho v minutě tolik jako dva židé, a cikán je s to toho namluvili jako tři židi. Malo- rusa lze srovnati s dělem, žida s rychlopalnou puškou a cikána s mi- traillesou. V dávu rozlišuje se ci- kán černohnědou pletí, černými vla- sy a bílými dravčími zuby, jeho zvláštní vášnivé hrdelní hlásky pro- nikají sluch, jeho řeč sotva pochytíš. Pohyby a posuňky jsou mrštné, ale sleduješ je ne bez podezření, rychle mžourající temné oči s mo- dravě bílými zornicemi prozrazují lstivost a úskočnost. Obratný a pružný podobá se lišce v bájce a cení zuby jako hladový vlk. Čtyři cikáni obklopují Malorusa, jich přemlouvání, jímž jej zaplavili, konečná jej obměkčilo. Zvolna my- slícímu Rusovi hučí v hlavě jak...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

— 279 — Z úřadovny tajemníka HMo Mi Kozpofet nu úmrtí íis 92., ÍIS., 94., I... 32... ..$ 38 2.. .. 26 " 33- ■ .. 81 3... .. 56 34 - • .. 22 4... • • 32 " 35-•• .. 41 5- .. 36 " 36... •• 33 b... • ■ 99 " 37-• • .. 30 7 38... ■ ■ 93 8 .. 72 " 39... 74 9.. .. 128 " 40... •• 3i 10.. 41... .. 40 II.. .. 70 " 42.. .. 31 12.. 37 " 43 •• .. 31 13.. .. 62 " 44" • 3i *4- • ■ • 44 " 45- •• 45 I5-- • • 93 " 46.. 21 16.. •• 35 " 47- .. 56 17.. •• 155 " 48... • • 3' 18.. 49.. .. 29 19.. 50. .. .. 18 20. . .. 105 " 51. - - 44 21 . . .. 61 " 52- .. 50 22 . . .. 48 " 53- •• 17 23. . .. 50 " 54- .. 29 24.. ... 180 " 55- •• .. 14 25- • • 157 " 56. .. •• 17 26. . .. 16 " 57- .. 14 27.. .. 82 " 58.. 28.. ... 50 " 59- • 5 29.. ... 52 " 60.. ... 5 30,. ... 66 " 61.. 5 31.. ... 43 " 62.. 5 " 63.. 4 My zde nyní máme práce rolni- cké plné ruce. Oves se již zelená a k sázení korný děláme přípravy. Pak přijde na řadu bavlna. Můj pán hodtá jí sázet velký lán — asi 3 akry. Pohodu jsme měli dosti po- hodlnou. Zim...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 April 1906

- 280 Čtvrtletní zpráva tajemníku poklad. H. ít., S. P, J. 8. T. od 1. ledna do SI. března liMMi. Příjeni a vydání úmrtniGh jojlaM Čís. jednotlivýcli íáflt, ř. Přijal: Vydal: Zbývá: 1 . . Í6l8,30. . . $ 89.. $529.30 2 .. 142,87.. 20. . 122,87 3 307.43•• • 44- • 263,43 4 • • 174.30-■ . 24. . 150,30 5 .. 194,23.. . 27.. 167,23 6 .. 542,16.. ■ 79- • 463,16 7 •• 331-45 • • • 47- • 284,45 8 393.92.. • 57- • 336,92 9 •• 702,38.. 101. . 601,38 10 .. 570,06.. . 82. . 488.06 11 .. 377,62.. • 55- • 322,62 12. .. 201,62.. . 28.. 173,62 13 .. 269,48.. . 27.. 242,28 14 •• 239,38.. • 34- • 205,38 15 • ■ 513.19" ■ 75- • 438,19 16 .. 191,90.. 28. . 163,90 17 .. 850,02.. . 124.. 726.02 18 .. 113,62.. 16 . 97,62 19 561.85.. . 82. . 479.85 20 575.55 - - . 84.. 491.55 2J •• 334.59•- . 48.. 286.59 22 .. 269,98.. 37' • 223,98 23 .. 276,92.. . 40. . 236,92 24 .. 984,94.. ■ 143-- 841,94 25 . 859,60.. . 124.. 735.6O 26 .. 86,52.. 12.. 74.52 27 •• 449.75•• • 65.. 384.75 28 .. 273,06.. . 40.. 233.06 29 .. 286...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x