ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
FIRST HORSE RACE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

FIRST HORSE RACE. On October 14, 1810, a historic event was held in. Hyde Park, Syd ney, the first horse race in the new settlement. The officers of the 73rd Regiment had matched their fine horses before, but this was the start of regular racing. Hyde Park was then Sydney's common, and sports and races were held regu larly there for some years. It is a far cry from that .primitive race course to the Flemington and Mel bourne Cup of to-day.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

MEIE KOÖÜ. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja. litsentsiaat Ilmar Baudma. Toimetus ja talitus : Estonian House, ,141 Campbell St.,' Sydney, N.S.W.' Telefon MA 8009. Ilmub .kord nädalas. Üksiknumbri hind sh 1/-. Tellimishinnad: 3 küud sh 13/-, 6. kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh 15/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% k&llim. Omäste-^-ja toöotsimise. ning korteri otsimise jä korteri pakkumise, kuulil* tused 6 d. sõna. , Aadressi müudattised sh 2/-. Publicity (1938) Press. Pty'. Ltd., • Regent St., 71-75, Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"MURRAN TA KAELA" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

"MURRAN TA KAELA" Bonnist teatatakse, et kaks kalt sudes saksa sõdurit murdsid läbi po litseikaitsest ja tungisid Lääne-Sak samaa parlamendi hoonesse. Kõne toolis oli kommunistide juht, Max Reimann, kes püüdis koosolijatele selgeks teha, et sakslased peaksid rahule jääma praeguse idapiiriga Oder-Neisse joonel. Mõlemad näru des sõdurid, kes olid pöördunud ta gasi vene sõjavangist, karjusid ägedalt vahele kommunistliku rah vasaadiku kõnele. "Kui mina saak sin kätte selle mehe, ma murrak sin otsekohe ta kaela", karjus, üks. Suure vaevaga Õnnestus koosoleku juhatajal korda jalule seada, et. jat kata koosoleku käiku.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PYSCHO-ANALYSIS & SOME ASPECTS OF THE HUMAN MIND [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

JSy Dr. iwr. Umar Tammelo. Lecturer of Jurisprudence and Legal Philosophy at the .University of Heidel • - berg, Germany.. (Condensation of an address by Dr. Tammelo, an Estonian New Settler, given to the Presbyterian Church Youth in Waigga, N.S.W., on 2$th August, 1949.) , I had a conversation with a young lady.. Somehow dreams be came the subject of our: talk, and I asked her what did she dream last night. She told me she dreamt that her mother was dead and asked me to tell her the meaning of this dream. For the interpretation of her dream I applied the theory of psychoanalysis according to which dreams were, wish fulfilments—or more exactly: attempted wish ful filments—and so I bluntly said that rshe had an unconscious wish that lier mother were dead. She pro tested, of course, and said that this was quite impossible because she loved her mother very much. I in quired how did she fee! about her father. She answered that her father was the most wonderful man in the world. Her last...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MEISTRIVÖISTLUSED PINGPONGIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

MEISTRIVÕISTLUSED PING PONGIS rSydney Eesti Seltsi korraldusel toimusid 24. ja 25. se$t. meistri võistlused .ping-pongis, millest osavõtt kujunes väga elavaks.. Mees üksikmängus oli osavõtjaid kokku 12. Pärast pingelisi võistlusi tuli kindlalt esikohale noor 15-aastane J. Klesman. Teisele kohale tuli E. Kerjan ja kolmandaks Kadak", kes alles mõni paev tagasi saabus Sak samaalt. ' Meespaarismängus oli osavõtjaid 6 paari. Siin tulid esikohale Y. Niineorg-V. Veinberg. Teisele ko hale platseerusid Rutnik-KLesman ja. kolmandaks jäid Pohlak-Kadak. NaisDiängus oli ainult kaks osa võtjat, mispärast tulemused siin sel gusid kõige kiiremini. Esikoha saa vutas prl. H. Kerjan, kuna teise; kollaga pidi leppima prl. A'. Velt. Mängud peeti kahe-miinuse süs teemis ning vahekohtunikena tegut sesid V. Niineorg ja ; U. Mardus. Võitjatele anti ka auhinnad, kus juures mees-üksikmangus sai Kles man hõbekarika, Kerjan nahk kir jabloki ning Kadak nahk rahatasku. Paarismängus oli ainult esimene auhind, kusj...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VIHMASEIM AASTA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

VIHMASEIM AASTA. alates 1899. aastast on Sydneys olnud käesolev. Külmade ja vih maste ilmade' tagajärjel suurenenud elektritarvitus... põhjustas mitmetes Sydney linnaosades esimesi "blaek oute' ' pärast söekaevurite streiki. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI ARST PÄÄSES VENE SÖJAVANGIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

EESTI ARST PÄÄSES VEHE SÕJAVANGIST Sydneys elutsev eestlane sai hil juti Saksamaalt kirja, ühe hea tut tava käest, kes oli möödunud soja ajal jäänud kadunuks. Nagu sellest kirjast s"elgus, oli ta viibinud viima sed aastad sõjavangina Venemaal ning alles paar kuud tagasi pääse nud Saksamaa läänetsoonidesse. Arusaadavail põhjusil ei saa meie avaldada selle isiku nime, võime ainult märkida, et ta on elukutselt arst. Oma lühidas kirjas märgib ta üht-teist ka viimaste aastate' tähele panekutest missugused võiksid hu vitada ka laiemaid ringkondi, mis pärast toome need ära: "Minu elu ja pääsemine Vene sõ javangist on peatükk omaette, mil lest kirjutades saaks kindlasti suu rem teos, kui on "Tõde ja õigus". Suurelt osalt oli mul õnne sest töö tasin arstina sõjavangilaagrites ja haiglates. Seetõttu oli mid ka rohkesti kokkupuutumfsi kohalike inimestega. Eemalseisjal on üldse raske mõista missuguses olukorras elab nõukogude rahvas. Seal valit seb täielik orjapidamise süsteem, kus peremeheks o...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNE VÖIB TÖRJUDA PUNASTE RÜNNAKU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

LÄÄNE VÕIB TÕRJUDA PU NASTE RÜNNAKU "Washingtonis toimunud Ameerir ka senati koosolekul toetas presi dent Trümani lcav^^iihe miljardi, dollari suuruse määramiseks;. Atlandi pakti riikidele vabariiklik senaator Dtilles. Sõnavõtja jptoolt rõhutati',- :et selle abi räkendamföel 3r—4 äašta jooksul Lääne - EuroppS; omab. miljon-mehelise ,• hästi; relvas tatud' armee," mis võib' pidurdada Venemaa rünnakut, j , ; : / y

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASED HEERINGAPÜÜGILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

EESTLASED HEERINGAPÜÜ GILE. Pärast pikemaid ettevalmistusi siirdus Rootsist, Göteborgi sadamast Islandi vetesse heeringapüügile eestlastele kuuluv püügilaev ^Ocean" koos abilaeva "Almaga." Tänavu on kavatsus püüda 3500 tünni heeringaid. Rootsi kalaärid on sõlminud . eestlastega juba ka le pingu kogu. saagi ülesostmiseks. Heeringapüügi organiseerijaks on kapten J. Jürisson, kes omal ajal Eestis juhtis "Kalanduse" tege vust ning omab seega küllaldaselt kogemusi sel alal. Selle ürituse teos tamiseks moodustati mõni aeg ta gasi heeringapüügiühing, millel 45 osanikku. .Need panid kokku põhi kapitalina 250.000 krooni. y

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
STREIGILÄINE AMEERIKAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

STREIGILÄINE iUÖ&klKÄS Ameerikas on puhkenud suurem streigilaine, mis tõotab haarata kõi ki. võtmepositsiooni tööstusi (söe-,, terase- ja autotööstused). Möödunud teisipäeval alustasid streiki 480,000 söekaevurit" Lähemal ajal järgnevad neile raua-ja terasetööstuse töölised, mis hõlmab ümmarguselt miljon töö list. Samal ajal oli 29. sept. peale kindlaks määratud 115,000 auto töölise streigi algus, mis haaraks 33 Fordi vabriku tööliskonda. President 'Truman teeb tõsiseid pingutusi kasvava streigilairie vai-* gistamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASTE SÖBRAD CHICAGOS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

EESTLASTE SÕBRAD CHICAGOS I Chicagos on eestlaste, varjupai gaks kujunenud ajakirjanik Clay toni maja. Clayton on 25 aastat ta gasi külastanud Tallinnat, kus ta abiellus eestlannaga.. Sõja ajal oli ta ühes mõlema pojaga lenduriks. Üks poegadest suri. sõdurisurma jär jekordsel vaenulennul Saksamaa vastu. ' Teine poeg töötab praegu keemik-insenerina Californias aatomi uurimistöödel, . Nüüd on abielupaar Claytonid rakendanud kogu oma energia eest laste abistamiseks. Nad on muret senud sadadele inimestele vastu tusi, y püüdes kõiki võimaluste piirides majutada. Nii ori nende maja alati keldrikor rust laeni täis võõraid, kus juures peremees ise tavaliselt ma gab keldris, loovutades oma maga mistoa võõrastele. Neil on suur tut vusringkond ja sellekaudu püüavad nad leida kõigile eestlastele tööd ja ulualust. Selle ameerika- eesti abielu paari . ennastohverdav tegevus eesti põgenike hüvanguks on ainus ja omasarnane Chicagos.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JUMALATEENISTUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

JUMALATEENISTUSI Pühapäeval 25. sept. peeti koha likus luteriusu kirikus kq.duinaalt lahkumise 5. aastapäeva leina juma lateenistus, millest võttis osa roh kesti eestlasi. -Jutlustas õpetaja Stockholm, kes südamlike sõnadega manas kuulajate silme ette pildi neist traagilistest päevadest, mil vana Tallinn langes uuesti, venelaste kätte ja kümned tuhanded olid sunnitud maha jätma oma iidse. kodumaa. Jumalateenistust kaunistas or ganist F. Stockholm Jun. orelipala dega. Eriti haaravalt kandis meie tuntud solist ette Chopini leina marsi. Rahvuskaaslaste poolt oli toodud kirikusse rohkesti lilli lan genute ja meie kannatava rahva mälestamiseks. Ülevalt mõjus eesti hümn kiriku võlvide all. ★ Sydney eesti baptisti koguduse 20. aastapäeva tähistamiseks peeti pühapäeval 25 sept', kohaliku YWCA ruumides pidulik jumalateenistus, mida kaunistasid solistide, laulu-; koori ja keelpillide orkestri esine mised. Jutlustas J. Peipman, kes meenutas Eesti kangelaslikku ise seisvusvõitlust ja meie rahva...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst EMAKEELNE TÄIENDUSKOOL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

EMAKEELNE TÄIENDUSKOQL . Emakeelse , täienduskooli . asüta~ raise asjus peeti 24. sept. nÕupida- . mine Sydney Eesti Seltsi ruumides, millest osa võttis üle 10 lapsevanema. Pärast nõupidamist otsustati alus tada täienduskooliga 8. okt. Kool tegutseb laupäeviti, algusega kell: . 3 p.l. Eesti Seltsi ruumides. Kooliõ-v petajateks on hr. V. Kaasik ja pr. Kaasik.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENEL ON AATOMPOMM [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

Reedel 23. sept. teatas president; Truman, et viimaste nädalate jook sul on Venemaal toimunud aatomi-', plahvatus. Sellest teadaandest oin kogu maailma avalikkus teinud jä relduse, et see, mida kardeti; on^ tõek:s saamid: Venel on ometi lõ puks korda läinud avastada aatom pomm. Teate mõju maailmas oli rabav. Mõnelpool pii laiades hulkades märgata hirmumeeleolu. Isegi juh tivad poliitikud ja sõjamehed pidid:! rahvast manitsema rahulikkusele. Nii rõhutas Ameerika kindralstaabi ülem, kindral Omar Bradley: "Mida rahulikumalt Ameerika rahvas võ tab seda teadet, seda parem. Meie oleme sellega juba ette arvestanud ja Vene aatompommi olemasolu ei tekita mingit muudatust meie põhi plaanides." ... Aatompommi uudis on tekitanud teatava sõjaeelse meeleolu börsil.. Sõjatööstuse aktsiad on järsult tõusnud, samal ajal kui rahuaegsete kaupade aktsiad osutavad langus tendentsi.- Ka Ameerika; meeleolud on kõikuvad. Kui; Vanem'aid poliiti kud' soovitavad avalikult Trumani ja" Stalini • kohtamise vajad...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

Na e lsterlingi devalveerimise" järel kajadest võib .välja lugeda^/üha rohkem süvenevaid kahtlusi ? selle sammu otstarbekohasuses. Uue rahavääringu esimesi "tervitusi" britlastele oli leivahirina tõus/ Iga tahes oli Inglise valitsus sunnitud parlamendi erakorraliseks istung järguks kokku kutsuma ja seal on oodata opositsiooni " suurrünnakut" dhurehilli enda juhtimisel, mille puhul varakantsler Gripps'il tõe naoliselt tuleb olla "patuoina'' osas. Austraalia parlamendis läks üks - põllumeeste erakonna rahvasaadik isegi niikaugele, et tituleeris Cripps'i "üheks hädaohtlikuks iri dividiumiks ja Briti impeeriumi reeturiks." Oma väliskaubanduses on Inglis maa erilist aktiivsust osutamas ida - suunas. v Titoga on sõlmimisel 5 -aastane l^ubavahetuslepingf 200 miljoni Inglise naelä ^koguväärtuses ja lisaks sellele saab Jugoslaavia Londonist 8 miljonirvnael£,; suuruse laenu, Läbirääkimise^ ^op uuesti elavnenud TshehhoslÖ^kiaigja^.-.ning: ka N.-Venemaaga jätkab Briti va litsus oma pingutusi pi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUTAKSE SAKSAMAA RELVASTAMIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

* NÕUTAKSE SAKSAMAA RELVASTAMIST ..WASHINGTON. Möödunud kesk nädalal äratas Ameerika senatis suuremat tähelepanu senaator Wal ter George'i sõnavõtt, kes kutsus üles Saksamaa taasrelvastamisele. Senaator "George deklareeris, et Sak samaa on ainus maa Euroopas, mis võib kindlustada Lääne-Euroopa julgeolekut Nõukogude agressiooni vastu, Ta arvustas teravalt Saksa maa sõjatööstuste mahamonteeri mist, rõhutades,, et Itaalia ja Prant susmaa ei saa agressiooni puhul koondada täit jõudu Vene vastu, sest mõlemais maades moodusta vad kommunistid rahvastiku koos seisus võrdlemisi suure osatähtsuse. ' 'Saksamaa ei saa igaveseks jää da tühikuks. Euroopas, vaid tema peab varem või hiljem tegema vali ku lääne või ida vahel," ütles senaa tor George, võttes sõna senati koos olekul, kus oli kõne all Marshalli abi küsimus Põhja-Atlandi pakti maadele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ametiühingute enamus punaste vastu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

enamus punaste vastu j; Möödunud nädalal toimunud Aus traalia Ametiühingute Liidu kon gressil jäi, nagu oodatud, kom munistlik tiib vähemusse. Kon gressil võeti vastu rida kamniunis Hidele ebasoodsaid ettepanekuid ligikaudse häälte vahekorraga 230. vastu.—!Seerv-i häält^ snhfr näitab; Hoolimata puuaste lüüasaa misest, kiti tugev - "nende ' mõju ametiühingute liikumises siiski veel on.., \, ... ...... Üks olulisemaid otsuseid oli Aus traalia Ametiühingute Liidu välja astumine Maailma Ametiühingute Keskliidust, mis kujunes viimaste aastate jooksul Kominformi poolt kontrollitavaks organisatsiooniks. Inglise, USA ja ■ enamus Lääne-Eu roopä ametiühingute liite katkes tasid §elle -organisatsiooniga juba varem sidemed. Edasi otsustati Liiau* Lääne-Austraalia osakon nana tunnustada Tööerakonna. Lääjie-Austräalia - haru, ' . mitte aga, nagu kommunistlikud delegaa did seda näha oleksid soovinud, Z/äärie-Austraalia ametiühingute pu nast ja poolpnnast. vahemikku haa ravat Lääne-AustraaliaAmetiü...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI IMMIGRANTIDE LAEVU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

ÜUSI IMMIGRANTIDE LAEVU. ; Napolist asus 30. augustil teele "Canberra," millel oli 14 eestlast. Järgmisel päeval, 31. augustil, sõitis välja "Skaugum," millel ligi 100 ge§tlast, neist suur osia lapsi. Vane mateks immigrantideks eestlaste seas oli Ida Bogdanov 65 a. ja . Julie Karv 60 a. vana. Samal laieval oli Üus-Meremaale emigreerujaid eest lasi kaks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kümme aastat ühest rahvusvahelisest roimast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

Kümme aastat ühest ralmisYalielisest roimast 28. septembril 1939 a. sundis N. ■ yeöemaaom ' wääratu Ülevõimu survel Eestit alla kirjutama n.n. Vastastikkusele Abistamise Paktile, jrtillega Moskva kindlustas endale tugevad sõjalised baasid Eesti man dril ja saartel. Tegelikult tähendas see Eesti Vabariigi iseseisvuse lõp pu, sest hilisematel sündmustel kuni vormilise liitmiseni N.-Liiduga • oli vaid tehniliüe tähendus. Koos analoogiliste vägivalla-akti dega Läti ja Leedu vastu oli see Nõukogude ~ Venemaa esimeseks ametlikuks roimaks iseseisvate Eu roopa riikide kallal kogu maailma avalikkuse ees.- Kuni sinnani oli Kremli despootia pidanud rahulda ma oma verejanu ja imperialismi, massimõrvadega ja rahvaste vaba duse kägistamisega oma enda piiri des või siis tsivilisatsioonist eemal asuvates Aasia piirkondades. Hüppeks läände kasutas N.-Liit esimest soodsat momenti rahvusva helises olukorras. Mõni nädal pärast seda kui Inglismaa õli keeldunud tunnustamast N.-Vene soovi Balti riikide an...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

Pr. Leemets teatage oma aadress Tiiale Hospital Pemberton W.Ä. FOTOGRAAF ED. TÄHTRA 142 Albert Rd., Strathfield. Igasugused ülesvõtted perekondlike sündmuste puhul, nagu pulmad, leeripildid, lastevõtted. Samuti com mercial võtted. Kohaletulekutest eritasu ei ole; Eestikeelsed Jufnalateeriistused igal pühapäeval keil 4 p.l. St. Phillips Hall York St. N.l. (Suure sadamasilla juures). Palume kÕikiJahkesti bsa võtta ja lapsed pühapäevakooli tuua Sydney Filadelfia koguduse juhatus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x