ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 October 1906

Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. 21 :sta Årgången. San Francisco ocii Oakland, Torsdagen den ii Oktober 1906. No. 42 Nytt fr. Stillahafskusten. 1 Portland, Or. Fredagen den 28 sept. hade Portland-borna ett tillfälle att lyssna till hr Waldemar Lind, den framstående violinisten som i många afseenden kan mäta sig med Rubelic och många andra mästare å violin. Hr Lind gaf nemligen en konsert å Hailig teater härstädes o. vann han den fasionabla publikens 0delade bifall. Lind, som är en kusin till den beryktade sångerskan Jenny Lind, kommer att bosätta sig i Portland, till stor glädje för de musikälskande härstädes. — En del maskindelar, erforderliga för tryckning af tidskriften Nordvestern, blefvo försenade öfver två veckor, men hafva nu till sist anländt från New York och utkommer första upplagan sf tidskriften den 15 oktober och derefter den 15 i hvarje månad. , — Den konsert, som mr E. Hult gaf i svenska luth. kyrkan å Irving st. förliden lördagsafton var hva...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 October 1906

2. Vesfckiisten. Den ii Okt. 1906. SVERIGE-NYTT De franska gästerna. Konungen mottog d. 10 Sept. kl. 10 f. m. i audiens i Victoriasalen härvarande franska medlemmar af Associationen franco-scan-dinave, ett 40-tal damer och herrar. hvilka för H. M:t förestäldes af professor Lundell. Konungen helsado främlingarna hjertligt och uttalade sin glädje öfver att se dem samt sin förhoppning att de fått och skulle behålla ett godt intryck af besöket i Sverige. Efter audiensen besågo främlingarna festvåningen samt drottningens och konungens våningar. Föregående dag (söndag) företogo fransmännen med en del af sina cicerencr och värdar en utflykt till Djurgården, hvarvid det Thielska tafvelgalleriet besågs. % Efter återkomsten voro de franska gästerna inbjudna till lunch hos kronprinsen, hvarefter de bevistade den musikaliska matinéen 1 Norra latinläroverket och derefter simuppvisniugen hos Köhlers. På aftonen hölls af Fransk-skandina-viska sällskapet en glänsande bankett ft Hasselbacken för de ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 October 1906

Vestkustén. Deu it Olct. 1906. 3. NORGE. "Drottning Mauds och kung Håkons land.- " Konung Håkon har på telegrafisk förfrågan frän kapten Amundsen samtyckt till att den af Gjöaexpeditionen kartlagda kuststräckan må gifvas namn efter konungen och drottningen. Norske konsuln i Rio Janeiro har erhållit. begärdt afsked. Till hans efterträdare ar utnämnd förre sekreteraren i utrikesdepartementet Ludvig Aubert. Kristiania folkmängd har under det Benaste året ökats med 4,099 och utgör enligt senaste beräkningar 226,472. Kristiania tycks bli reträttplats för Tysklands misslyckade "kolonialdirektörer"- . D6n förste tyske envoyéens Krlstianiasaga tyckes redan vara all; lian är som bekant hemkallad för att "förklara sig" i kolonialskandalen och tros ej komma att återvända, utan ernättas med den nu senast afgångno kolonialdirektören prins Ernst af Iiohenlohe. Dödsfall. F. d. statsrådet, lagmannen W. S. Dahl afled Ugn 5 Sept. i Bergen. Lapparna i Norge. I norska "örebladet" skrifver Elisabeth Sch...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 October 1906

4. Vestkusten. Den t t Okt. 1906. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utgifves Hvafje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett lialft år 1-25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste atfoljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. BkaJ" All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att lian ej längre vill hafva tidningen. AUEX. OLiSSON, Utgifvafe. nUFREO ERICKSON, AGENT. I Michigan finnes en svensk vid namn Rahm, som söker sheriff sembetet. Vi hoppas att han må bli den rättvisans ram, som slår alla rackare till jorden der i nejden. Stensland sitter nu och sorterar kvastris i fängelset i Chicago. En mängd af hans kuggade depositörer skulle nog önska få gifva ett godt råd rörande risets användning. Borgmästaren Schmitz påstås betala $27 om dagen för sin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 October 1906

nara Marked SKON ELLEN ELLER FOSTERBARNET. ?å Svensk Orlolnalromai el J. Brun. (Forts. tr. förg. nr.) — Visserligen säg det den gångeD rätt hotande ut, men ledsamt var del inte, tvärtom. Mins du den der kä ringen, som vi hade så skojigt af? — Ja, henne höll du ju på att bil fast för. Erik Borg gapskrattade. — Ja, hon var inte ledsam. Ha, ha ha! Men det var nästan synd om' henne, när hon fick veta, att kocken lurat i henne en katt. — Ja, då mådde hon som en hund, ek rattade Birger. — Men såg du, när hon dök se'n dä? fortfor Borg. Det var heller inte ledsamt. Jag ser det ännu så tydligt, hur hon, under det hon öfveröste kaptenen med en massa glåpord, baklän ges klef ned i båten och i det samma tog öfverbalansen. Efteråt har jag fått klart för mig, hvarför inte hajarne anammade herr Samson, som hade olyckan att samtidigt ramla öfver bord. Birger såg förvånad och frågande t>å vännen. Denne fortfor: — Har du inte sjelf tänkt på den laken ? — Nej, det, har jag verkligen int...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 October 1906

6 . Vestkusten. Den ii Okt. 1906. SAN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. EBENEZKR-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. m. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. T. f. Borgmästaren Gallagher visar åtskilliga tecken till att vilja uträtta något och vi hoppas att han må sätta lif i de döda benen i åtskilliga departement. Maestretti har som bekant afskedats från sin be fattning och en mr Duffy blifvit tillsatt som förste man i Board af public works. Näst lär turen komma till polischefen Pinan, som lär ha visat stor liknöjdhet och brist på energi när det gällt att rensa staden från de många banditer som nu göra San Francisco äran af sitt besök. Skeppsbrutna. 11 män och en lif båt från ångskonaren Shasta anlände förra veckan hit med ångaren Roanoke, som på väg från San Pedro observerade "Shasta"- , hvilken senare stod ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 October 1906

Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. 2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen den i8 Oktober 1906. No. 43 Föreningsnyheter. — Ingen bör glömma politiska klubbens sista möte före valet onsdagen den 24 okt. i Polito hall å 16th st. närafcDolores. g-^tt raskt framåt, har äfven en branch 4 Oakland. Den möter — Skandinaviska Brödraförbundet afhöll i lördags sin andra ärsbal i Dolores hall, som var fyld af en stor skara nöjeslystna. Föreningen, som på senare tiden här i staden hvarje lördag, som äf annonsen framgår.- ' Som*"C ,, . . , . , , . . manager tjenstgjorde den jovialiske Charles Olson. En af föreningens ledare är vår bekante svenske brödhandlande mr N. Stohl samt den bekante byggmästaren O. Monson, hvilken sena¬ re är ordförande. Balen slöts först fram på morgonsidan. — Mr. A. A. Gradin m. fl. af den som af Svenska byggnadskomite, sällskapet tillsatts att utarbeta förslag till ny byggnad, gilla förslaget att genast uppföra en solid fyra våningar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 October 1906

Erih Hnton JBevg Eskilstuna, Sweden, tillverkar: RAKKNIFVAR, SKOMAKAR KNIFVAR, SNIGKERI VERKTYG, TÄNGER, Etc. Export öfver hela verl.len! Guldmedalj i Paris 1900, Begär pris etc.! Bekins Van & Storage Co. Sheppning och Express till lägsta priser 1016 Broadway, Oakland Telefon Oakland 907 13th & Mission Sts, San Frs^isco. TlfPk 16Telefon Park 169. \ SVERIGE-NYTT Sjelfmord i Hagaparken. Den 14 Sept. anträffades skomakaren Anders Juhan Jernberg hängande död i en has eelbuske nära slätten i Hagaparken Jernberg, som en längre tid vårdats i Sabbatsbergs sjukhus för höftbens brott, hade derunder ofta klagat öfvei att han konime att blifva krympling samt yttrat sjelfmordstankar. Han var 45 är gammal och gift. Stockholmsbarberarna slipa sine rakknifvar — i Hamburg. 1 Svensks Frisörtidningen läses följande öfverra skande tlllkännaglfvande: "Hr Her man Nilsson afsänder i början af Ok tob.^r ytterligare en sändning rakknif var till Hamburg, och kunnn förenin gens medlemm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 October 1906

Vestkusten, Den 18 ökt. 1906. 3. NORGE. Inga idrottsmän till Stockholm. "Aftenposten" meddelar, att inga norska Idrottsmän komma att resa till de fö-1 restående internationella idrottstäflingarna i Stockholm. : Det var Ju från norsk sida det enda korrekta svaret, sedan det blifvit bekant, att opinionen inom svenska idrottskretsar var emot besöket. Dödsfall. Ledaren af restaureringsarbetena på Trondhjems domkyrka, arkitekten Christie afled d. 13 Sept. efter ett slaganfall. Han var född 1832. • Wellman anländ till Kristiania. Wellr a och major Hersey samt fyra andr? medlemmar af Wellmansexpeciitionen anlände till Kristiania d. 13 Sept. Tre af expeditionens medlemmar, en amerikan och två norrmän, öfvervintra på Spetsbergen. Stortingsvalen. Vid omvalen d. 12 Kept, ha till medlemmar af stortingei valts nykterhetsfolkets ledare Sven Arrestad och förre stortingsmanne:) Aklefttad, båda af den regeringsvänliga venBtern. • I staden Stavanger valdes samlingspartiets kandidat konsul Bergesen oc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 October 1906

4. Vestkusten. Den 18 Okt. 1906. Johnson Daipy Company 3275 18th St., hörnet af Howard St., San Francisco. Absolut ren mjölk och Orädde levereras öfverallt i staden. Telefon Special 1321. H. C. ERICHSEN & GEO. KRULL CO. importörer ae Norska, Svenska, Franska och Tyska DELIKATESSER OLSON'S NEW MARKET, 1484 Market St., midtcmot 8th St., S. F. WUNDER BEER Vårt Ol är alltid godt. Beställ en låda från er specerihandlande eller telefonera: Oakland 1078. Kontor: nordöstra hörnet af 6th och.Webster St., Oakland. J. A.STIRN, Manager. HANSEN & KAHLER AGENTER FÖR— Tel. Oakland 458 Hörnet af 8th & Webster OAKLAND. bartlett mineral vatten anheuser-bush brewing co., .st. louis. buffalo brewing co., sacramento. o. e. rosberg, egare. SERVEAU BROS. Florister och Dekoratörer Kransar och dekorationer för begrafningar. 2110 Fillmore Street, San Francisco. Telefon West 590 The Saloon . v>. rt • v». 43 4th Street, hörnet af Jessie, San Francisco. Fullstä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 October 1906

MG ALV & GILLESPIE 24.4 Church Street, nära Market BAST AF ALLA HUSMEDICINER <1 SALUBRIN > DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverig«), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sär, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas vård. Sändes fraktfritt med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor, j Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 55 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Dr. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Agent för California: Alex. Olsson, 30 Sharon st., San Francisco. er niwi 11" 1 1 etter ' och ar ' GERMAN FISH MARKET C. NYSTROM, EGARE. handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, CL AMS, KRABBOR och RÄKOR. 840 VALENCIA ST., mellan igth och 20th. San Francisco. Grocerier och Delikatesser Viner, Liköreroch Konfekt. Hornunjfs Pianon Hornung pianot är det mes...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 October 1906

6. Vestknsten. Den tS Okt. 1906. \ SAN FRANCISCO. SVENSKA I.UTH. KRRftlCZKR-KYRKAN 15.de ocli.Dolores Sts., Söu 1'rjmcisco. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. 111., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io l'- . 111. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna AnijrdivN, a. m. Pastor. Bollad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. Norra distriktet af -konferensen håller sitt nästa möte i Kbenezerförsamlingen i San Francisco den 24 oeli 25 okt. och börjar mötet den 24 kl. 8 e. 111.k Den 24 blir samtal och den 25 ungdomstal. A. Kinell, sekr. Ett storartadt k ristall bröllop egde i lördags rum å den lilla ön East Brothers Island, å hvilken ö som bekant vår välkände landsman mr J. 0. Stenmark är fyrmästare. Fyrmästaren har nemligen med sin fryntliga gumma legat i den äktenskapliga hamnen nu i 15 års tid och trodde derför att han ville låta sin lyckas fyr skina för vännerna i form af ett finare kalas. Vid 6-tiden på kvällen afreste ett antal vänner härifrån staden med ångaren "A...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 October 1906

21 :sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen dkn 25 Oktober 1906. Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. Förenings-nyheter — Rebeckalogen Freja gaf i torsdags en särdelels lyckad årsfest i Navy Hall. Föreningen har nu passerat ett är af sin tillvaro och derunder rönt allmän tillslutning af stadens svenska damer Miss Ida Olson har hela tiden varit,,dess ordförande eller "Noble Grand" soni det heter på embetsspråket inom Odd Fellow orden, och har genom sitt ihärdiga arbete i hög grad bidragit till dess stora framgång. Mr Geo. Moren var ordf. för aftonen och programmet bestod af musik, tal af Geo. Moren, tal af miss Wallworth, tal ftf miss Ida Olson, som dervid till miss Wallworth öfverlemnade en vacker present bestående af en fin parfymflaska af grönt glas'infattad i silfver och försedd med ingraverad tillegnan. Miss W. organiserade "Freja" och var då dep. pres. Hon hade förut erhållit en present af den svenska logen, men len gick förlorad under senaste e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 October 1906

I.. GISSLOWy 3808 22nd Street Sänd Postkort. ingen prisförhöjning. Möbler nedpackas och aisändas. Telefon Fell 8451 C. d. REHN Skräddade 941 14th St., nära Tyska Hospitalet San Francisco. Juveleraren och Urmakaren iMiEmi har öppnat affär i no. 3 Steliart St. hörnet af Market San Francisco och 1623 Fairview, South Berkeley John A. Halpin, Attorney At Law. Rådfrågningar fritt. Behandlar skilsmessomål. Fastighets- och inteckniugsfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. 1720 Fillmore St., niell. Post & Sutter RUM 1. San Francisco. (Fornt i Kxaminer Bldg.) FINSKT B0ARD1NGHUS. RUM OCH BOARD såväl som enskilda måltider. (lod matlagning. 2624 YVoolsey Street So. Berkeley, California. lErih Huton IBcrg) Eskilstuna, Sweden, tillverkar: RA KK N IFVAR, SKOMAKA RKNIFVAR, SNIGK K RIV ERKI YG, TÄNG KR, Etc. Export öfver hela verlden! Guldmedalj i Paris 1900, Regär pris etc.! Bekins Van & Storage Co. Sheppning och Express till lägsta priser— 10lt&...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 October 1906

Vestkusten. Den 25 Okt. 1906. 3. OAKLAN D. 1 — Vår välkände bicykelhandlande C. F. Salomonson har i dagarne inflyttat i sin nya och eleganta butik i no. 1057 Franklin st. mellan llth och 12th st., der han tillhandahåller ett stort lager af alla slags bicyklar för damer och herrar, motorcyklar m. m. Reparationer utföras förstklassi gt. Stort lager af knifvar, saxar, jufvelerareartiklar klockor och fickur alltid på lager och reparationer utföres äfven å dessa. — I dagens nummer införes republikanska partiets valsedel i Alameda co. sä att våra landsmän kunna se hvilka de af detta parti uppstälda kandidaterna äro. Det republikanska partiet är det dominerande i Alameda co., isynnerhet vid statsvalen, hvarför hela denna valsedel utan tvifvel kommer att segra. Utom det, att denna valsedel har alla utsigter att bli den vinnande, innebär äfven republikanska kandidaternas seger ett erkännande åt den sv. republikanska klubben i Oakland och dess framgång och erkännande borde ligga oss alla om h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 October 1906

PORTLAND, OREGON. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utgiftfes Totfsdag från 30 Sharon st. San Francisco Prenumerationspris: Ett år , $2.00 Ett halft år *1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige . .....2.50 Alla prenumerationer måste atfoljas af kontant likvid. I annat fall föstes ingen uppmärksamhet vid desamma. gÉg"" All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. MliEX. OliSSOH, UtgiiVare. HUFRED ERICKSON, AGENT. Och nu säges det att man är angelägen att fä se Schmitz tillbaka, — man saknar honom mycket allaredan! Att gå upp som en sol och falla ner som en skinnpels är ett öde som kan drabba hvem som helst, men San Franciscos politikussar synas mer än andra frukta för något dylikt i dessa dagar. Othelia Myhrman i Chicago påstår att vi svensk-amerikaner icke ha mycket att lära i Sverige. De besitta idealet lika litet som vi. Och "brodershanden"- , som vi väntat så mycket af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 October 1906

HEALY & GILLESPIE uara Market 24- .- -4 Clvtrch Street, i f Lv- "- ' ? •Y ' ti -V;- '- - t NORGE. Norska kungafamiljen afrestfi till Köpenhamn (len 4 Oktober och väntas anlända till England 1 midten af samma manad samt begifver sig till Berlin i mi<iteu af December. Kung Håkon tysk amiral. Knllst telegram till "Berliner Tageblatt" från Kristiania har konung Håkon i audiens mottagit kejsar Wilhelms adjutant, fregattkaptenen von Paschvltz, hvilken till konungen öfverlemnat en fullständig tysk amiralskostym som tarva från kejsar Wilhelm. Omfattande jordskred. Från I.evanger nieddelah den 19 Sept.: Rtt jordskred af omkring 3 hektars omfattning liar inträffat på Hangan i Vuku i Vuerdalen, således i samma trakt, der det stora ödeläggande jordskredet i början af 1890-talfet egde rum. Denna gång omkommo en menniska och en del kreatur. bFyra fiskare omkomna under storm. Enligt telefonmeddelande frän Andelites till Stokmarknees (Lofoten) hafva fyra fiskare omkommit ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 October 1906

6. Vestlcuste». Den 25 01ct. 1906. SAN FRANCISCO. SVRNÄKA tJTTH ]C B 1%N%7.I\R-KVRKAN i5:dé och J>ölor< s , Snn Ityftnoisoo. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl R. Söndagsskola kl. 10 f. 111. TTngdomsmötr hvar fredagskväll. Alla välkomna 1'hii.ip ANi»Rr:r:.N, a. m. Pastor. P.o-rad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. En mängd svenska yrkesarbetare från östra staterna halva anländt till Sa» Francisco, ocli alla s3'iias; trifvas godt, äfven 0111 staden till hälften hestår af ruiner. Vi hoppas att de nyanlända komina att taga j liflig del i våra lokala förehafvanden och gjuta nytt lif i vår koloni på olika områden. En ny svensk restaurant har i dagarne öppnats vid hörnet af Market och Church st. af mr Carl Janson från New York och rekommenderas till det bästa. Platsen e- i ger ett fördelaktigt läge och god i matlagning utlofvas. Se annonsen! — Mr John Renström har fått sitt nya logihus färdigt å 16th st. mellan Church och Sa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 November 1906

Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. 2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen den i November 1906. No. 45 RESEBREF. För "Vestkusten"- . Af Hulda C. Bordin. - Minneapolis, Minn., i Okt. 1!)(K>. Som förut omtalats anlände ej tåget förrän i arla morgonstund (ill Colorado Springs.Oaktadt man ej kunde urskilja mer än konturerna af staden, hvilade dock öfver den en behaglig och lätt atmos fär som förebådade att här skulle hvem som helst kunna känna sig tillfredsställd! Och det biet' jag äfven i fullaste mått. 1 denna lilla förtjusande stad, tillåt mig kalla den "Colorados perla' , tillbringades en mycket angenäm vecka med dagliga utflykter (ill de många kringliggande platser afintresse, hvarpå Colorado Springs är sa rikt. livad som i hög grad bidrog till att göra min dervaro så angenäm får naturligtvis krediteras misses E. Nordström, Lagergren, X. Anderson, E. Fisher m. fl. hvilka ådagalade en till ytterlighet gränsande vänlighet och gä st...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 November 1906

2. Vestkusten. Den i Nov. 1906. SVERIGE-NYTT Svensk skådespelerska till tysk tea terskola. Fröken Anna Comstedt, son; i våras debuterade såsom Estrid I Lynggaard & C:ni på Dramatiska tea tern, är antagen till elev vid det föl utbildande af sceniska artister af le daren för Deutsches und Neues Thea ter i Berlin professor Max Reinhardt grundlagda konservatoriet. Till Amerika såsom ombud för det Svenska Hvita bandet vid den kongress, som hålles i Boston af Worlds Womens Christian Union, har i dagar na afrest den kände nykterhetsagitatorn fröken Ina Rogberg. Fröken Rogbers kommer derjemte att under sitt uprehflll i Förenta Staterna på sär. sldldt uppdrag af Svenska kvinnoför bundet, studera frågan om kvinnors användande i polisens tjenst samt frågan om barndomstolar. Fabrikör Nygrens vexelförfalskningar. Polisutredningen angående cigarrfabiikören K. J. Nygrens förfalskningar har nu afslutats och utvisar, att N. förfalskat 200 vexlar diskonterade hos Industrikreditaktiebolage...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x