ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

f 1 I i. .• , Z města a okresu. — V úterý večer byli nastoleni <do svých úřadů, co městští tatíci, šálem, místo R. L. Baileyho, byli znovu ustanoveni, a sic mond Urbanovský tajemnii Clayton superintendentem vodár- ny, Ben Williams a Alva Williams ze života, Ben |«3H^ CL B. Helton, nový mayor, George j k opatrování ulic, dr. H. S. Tullos £. Kacíř a Rudof Stanislav, komi- ; zdravotním lékařem. Mayor Helton saži Odstupující mayor J. Mareši; si sebral na starost nakupovat! odprísahnul nového mayora do ú-1 různé potřeby pro město. řadu a přál nové komisi mnoho Prodá se dobrá lednice, neb se vymění za menši. Také na pro- dej. jeden šicí stroj pro obuvnický závod. Obraťte se na Vyd. Čecho- slováka, ve West. (13-dz) zdaru, což také učinil odstupují- cí komisař Au. J. Morris. Novi ho- spodáři našeho města West hned na to chopili se práce, a na prv- ním místě bylo ustanovování růz- ných výborů, jmenování měst- ských zaměstnanců a stanoveni platů. Pan Kacíř je zvolen místo-, , jnftyorem. Ul...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

«■ '-v " Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: •Roční 2. $2.03 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.0) Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu : ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. . x v> $ n i ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte ^prav- du, kterou by každý Pouze uvědomělosti a sy bude si českosloven xasu uznání a and westske noviny ROČNÍK (VOL.) XXV. ČÍSLO (No. 21.) Entered as second-class matter January 2, 1980, Vražda před 29 lety rozluštěna? Waco, Tex., 18. kvítna. — N. B. Kirkland, 631etý, byl vsazen za mří- že v okresu McLennan ve spojení s vraždcu, která se udála před 29 lety. Jestli ale mu bude dokázána vina, jest otázkou, poněvadž všich- ni svědci jsou již mrtví, mimo je- ho manželky, která proti němu ne- můžs svědčlti. Kirkland Jest obvi- něn z vraždy Jim Williamse v Má- disonville, Tenn. Šerif W. B. Mobley byl na stopě starého tesaře několik měsíců, ale až v pondělí jej zatknul na náměstí ve Wa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 22. května 1936 I PROLETÁŘI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. DÍL PRVY. Kapitola I. Dostaveníčko na Staroměstském náměstí. Na rohu Vodičkovy ulice a Václavského náměstí vy- stoupil z fiakru mladý, elegantní muž a ubíral se vol- ným procházkovým krokem po levém chodníku ulice. Byl vysoké, souměrné postavy s plavým plnovousem a takými též vlasy. Zlatý skřipec seděl na pravidelným orličím nose, pod jasným, pěkně klenutým čelem. Hez- ký muž a patrně zámožný muž. O tom svědčila draho- cenná kožešina, kterou vrouben byl jeho kožich pro chůzi, malý, bezvadný plyšový klobouk, světlá krava- ta s briliantovou jehlicí, anglické spodky a nepotřísně- né, lakové botky, chráněné šedými, teplými kamašemi. V ruce, chráněné teplou, rudohnědou rukavici točil hravé hůlkou se stříbrnou rukojetí. Šel zcela volně, ale pojednou odbočil do domovních dveří starého nízkého domu, na jehož místě dnes stojí hrdá vysoká činžovní budova. Te...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

V pátek, dne 22. května 1936. Naše pošta. CECHQgtntr I Palat, mnohým krajanům dobře odpovím tady. Ptá se, co myslím o známý. Dvorským děkuji za poho- těch jedovatých hadiskách. Sestro stění. Na zdar! j Mikesková, vidím-lí makesna, už Rozl mi naskakuji pupence na těle, ale mrtvého se neleknu, a když uznám za dobré a jsem požádán, i na fenc beze strachu ho zavěsím. Ten há- dek co vás užral a nebolelo to, to -)0(- Guv Texas i & Campo, Texas. Milí čtenáři a čtenářky ťáchoslo-' Ct^áJ,edakf .. „i ' | Na odporučeni sestry Ondrůsko- , ... váka! ■ vé, když je nám ne akorát zakázá-! by1 iakysi myšaček. To věnm, že Stále zde prší a leje. 10. t. m.| n0( ale hnedle( ^ do věstníku,1 toho nafukovacího že to už bo- Jsme ani schůzi SPJST. neodbýva-j by Jsme ^ 'do Čechoslováka. Je -de": T!ní° ! ml divno, že onen pán, který je protivník cestopisů, besed a všeli- jakých Bartošových pletek, ani ne- cikl o naší El Campské Svobodě, do které já těch pletek nahážu, až někdy sám nad sebou kroutím hla- vo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

ČECHOS 4 VAK. V pátek, dne 22. května 1933 k. Písmena na květinách. — Jeden francouzský zahradník vynalezl způsob, jak natisknouti na květi- ny písmo. Lístky, na které je třeba něco natisknouti, se přikryji po- zlátkem nebo staniolem a pak se osvětli ultrafialovými paprsky. O- svétlení trvá 10 vteřin až dvacet minut, podle toho, má-li býti "tisk' tmavší nebo světlejší. Nová hvězdná mlhovina. Hvěz- dářům na Mount Wilson v Kalifor- nii se podařilo zjistit novou hvězd- nou mlhovinu, letící vesmírem ú- žasnou rychlostí čtyřicet tisíc ki- lometrů za vteřinu. Jakousi před- stavu o této rychlosti si můžeme utvořiti přirovnáním, že by ona ml- hovina obletěla celou zeměkouli zá jedinou vteřinu. Od našeho světa je však mlhovina nesmírně vzdále- na; kdyby se pohybovala stále stej- nou rychlosti směrem k nám, po- třebovala by plných dvě stě třicet tisíc let, než by dolétla až k Zemi. -J0T FEDERÁLNÍ PŮJČKY NA FARMY. — Zastupuji oboje, The Federal Land Rank i The Land Rank Commissioner. Úrok 4V4 ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

>- V pátek, dne 22. kvťtna 1CC6. CechoslovAe Fakulta, školní odbor a graduanti vyšší školy ve West WEST PUBLIC SCHOOL FACULTY Top row, left to right: O W. Marcom, Grammar Schocl Prin.; Wn. Mcrriscn, H. J. Jack- son, Superintendent of Schools; W. L. Reed, Principal of High Schocl; Eugsr.e Denton. Second row: Mrs. Allie Freund, Mrs. Susan N. Pazdral, Mru. H. J. Jackson, Mrs. Bass T. Pierson, Miss Linda Flowers. Third row: Mrs. Wiliie D. Stailings, Miss Lillian Urbanovsky, Miss Bess Kolaya, Mrs. Maym: Barnes, Miss Ann Spies. Last row: Mrs. D. G. Fark, Miss Ruth Seal, Miss Olga Pazdral, Miss Josephine Schiller, Miss Dcrothy Gerlich. 3 ř WEST SCHOOL BOARD TRUSTEES Top row, left to right: Ben J. Vanzura, Pres. H. J. Jackson, Supt. R. Wendorf, F. F. Led- nicky, Sec'y. Second row: Rud. Kolár, J. M. Ripley, R. S. Ray, Vice-pres., Frank J. Cocek. We of the school' board now, at the end of another successful school session, pause a moment to look back over a busy but delightful year which s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

k Čechoslovák V pátek, dne 22. května 1936 Čechoslovák AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. Cp. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Moriss, President Jo*. P. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. P. Holásek, P. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádáni. Advertlslng rates on application. ŽÁDNÉ osobni útoky a dopisy u- ráilivého obsahu se neuveřejní. ša- Bývalý president Hoover oznámil facto jenom položivotejj^ obsa- státech, nemusela by se Amerika GUVERNÉR OPĚT Indii, protože tehdejší hráči v neděli, že "se neuchází o republi-1 ha, bez lásky, bez radosti, v pozná- starat! mnoho o odbyt bavlny v ODJÍŽDÍ ZE STÁTU, chu obětovali i neděle hře a po- kánskou nominaci za presidenta.", ní pravdy, v mravním fádu, v ú- zahraničí. Toto jest opět další dů- Austin, Tex 16. května. — Geo. koušeli se do ni vtáhnout i prosto- Máme za to, že to nemusel ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

W ( . V pátek, dne 22. května 1936. Čechoslovák ZPRÁVY Z CORPUS CHRISTI. Posílá J. F. Houdek. slední jjvě byly velice pěkné s krás- nými tystávkama a těšily ss veiké návštěvě obecenstva. . I Pro milovníky dobytka správa V pátek, dne 29. května ve zdejší výstavy oznamuje, že bude přes 200 vyšší škole budou udíleny diplomy stájí pro různé druhy dobytka s 165 žákům a z těch jsou 4 české pěknými exempláři. národnosti a sice: Beřela Ann He-i Zároveň 7. června bude rold, dcera našeho dlouholetého ko každoročně pořádáno poštovního úředníka, který jest už koupací sezony (ač se Všelicos. Sebral v Robstown F. J. M. Z města a okresu iT" ,at' už žlje v Americe jak chce spočívá v rukou jejích občanů. Jak ' dlouho, nemůže se nikdy účastniti, můžeme dosíci lepšího zabezpečení, V neděli dleli ve West návště tTl™ ve Spojenych stá-'vyšší úrovně životni, lepší spra- st naváté-j tech, platí zde dane na vydržování vedlnosti? Hlasy většiny rozhodují! škol, ochrany policejní i ha- Svým hlasem může se obča...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

CECHQ8LOvAg Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. ZAŠLÁ SLÁVA. Byl to ale shon, když k nám do Ennis přijel cirkus. Jak sobě pama- tuji, před dvaceti lety, kdy v letech 1914, 1915 a 16 byl ohlášen plakáty za okny. Jejdanečky, to jsme jeli do města hned ráno na vozu, aby- chom viděli "parádu", která vždy se pořádala při poledni. To se mu- aelo vyjet ráno do města na voze, neb těch automobilů nebylo a s vo- zem to vzalo hodně déle než nyni s tou károu. Dojeli jsme do města a někdy nebylo místečka, kam by koně s vozem postavil, neb všech ny ulice a uličky byly plny těch vozů a kočárků — ne ale dnes — dnes když chcete uvidět pár koní js vozem, tak musíte jiti k městské- mu mlýnu, kde dosud stávají koně s vozy. Když jsme přijeli do města a po umístění vozu jsme šli sobě najít plac, místo, odkud bychom tu cirkusovou parádu viděli, neb tenkrát to bylo něco vzácného a proto třeba několik hodin na tom horkém sluníčku jsme se pekli a nic jsme nedba...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

V Pátek, dne 22. května 1S36. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell Podává B. A. Zvolánek. ggssE — Práce na vybudování nové ce- sty čís. 151 z Belton na sever začne co nejdříve. _ Okresní agent Ed. Singleton oznámil v minulém týdnu, že rol- níci, kteří mají oves, mohou ho skliditi a když potom na to pole, kde byl oves, nasejí nějakou letní luštěninu, stejně dostáli všem pra- vidlům tohoto nového vládního prcgramu a dostanou za to zapla- ceno zrovna tolik jako kdyby ten oves zacrali za zelena. _ podepisováni těch nových vládních kontraktů jde pomalu, v minulém týdnu jenom asi 1200 jich to podepsalo. — Synáček Wayne Ray, 10 liber těžký, narodil se manželům Ray- mond Dcskočilovým v Clarkson. Pí. Doskočilová byla kdysi slečna Ella Pavelkova z Airville. _ V pondělí časně ráno v minu- lém týdnu vyhořel obchod patřící Max Cchenovi v Bartlett a škola činí asi deset tisíc dollarů. _ V úterý v minulém týdnu by- la pořádána taneční zábava ve pro- spěch Českého dne v Dallas v síni T. T. Štcfka. Slav...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 May 1936

1~ v Čechoslovák V pátek, dne 22. květe 1933 Vhodné Dárky pro Graduanty Nekupujte nepraktické dárky pro graduanty. Nejlépe se za- vděčíte darem koupeným ve Famous obchodu, neb předměty kou- pené od nás jsou potřebné a užitečné. Ceny naše jsou nejmírněj- ší, zboží prvotřídní jakosti a výběr přehojný. iiiiuiiiuiuiiiiitiiiiiiiuinuiuiiiiuiiiíiiiiiiu Uvádíme zde několik předmětů hodí- cích se co dárky graduantům. PRO DÍVKY._ ——" V — 'w * |M Punčochy — Spodní Prádlo - ^ Látky na šaty — Rukavice ~: Střevíčky — a podobné. vWT/M 5 ít PRO HOCHY. Vázanky — Košile — Opasky 'v> Punčochy — Pajamas Spodní prádlo — a tak dále. Všechny předměty koupené u nás vkusně zabalíme a přidáme lístek s Vaším jménem a tak vám ušetříme práci s balením. Kupujte všechny potřeby ve Famous, kde si váží přízně krajanů. ; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiinniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiir FAMOUS West, —Texas "YOU MAY BE NEXT!", G-MAN THRILLER, COMING TO THE BEST. The dramatic last-ditch battle between organized erime and G- me...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

R Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! V* Šířením tohoto listu, Šír du, kterou by každý ^éti. Pouze uvědomělosti „sS^ jstí do- <4* bude si českosk xasu uznání ^ <r lid v Te- AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXV. ČÍSLO (No. 26.) - - "i .— Entered as second-class matter Jannary 2, 1980. at the ptl nffire ot West, Texas, nnder the Act of March 3, 1819. 26. ČERVNA (JUNE) 1936 Tři zahynuli ná- sledkem vedra. Waco, Tex„ 22. června. — Straš- né vedro v posledních dvou dnech vyžádalo si tři životy v Texasu, me- zi kterýmiž obětmi byla osoba z slavnosti "Dne zákopníků", jež bú Waco. I de pořádána v Temple v pondělí. Eugsne Squyare, jenž má býti z Zpráva tato zní: Beseda v Temple BUCJ0U 0pět naVrŽeni on slavnosti. * Časopis Temple Telegram při- nesl v úterý velikou zprávu o ta...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

CbchoblovAK V pátek, dne 26. června 1934J. i PROLETÁRI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. (Pokračování.) "A to, prosím, ne, pane domácí," hájil se konečně a koktaje začal lháti Pavlišta ... "to se sem dostalo tak říkaje potaji. Ano — prosím ... to je takhle, pa- ne domácí... už jsem to chtěl milostpánovi jako o- známit dávno, aby pan rada zakročil. Sedím u stolu.. najednou se v okně něco kmitne ... podívám se a on tam leží zrovna tenhle "Soviální Demokrat". Tak co, prosím, s tím... je to četivo, nakouknu do toho a pře- čtu si to, když jsem k tomu tak říkaje zadarmo přišel. Ale to není prosím, všechno.. "Není ... není," vybuchl pan domácí... "já to také pozorují, každou chvilku se někde objeví a povaluje nějaký červený lístek, nebo plakát.. "Bože, milostpane... máte pravdu. Tuhle byla na Střeláku nějaká schůze a nědo sem hodil zrovna ce- lý balík červených programů a pozvánek. Co s tím... to aby šel na ně celý dům a ještě by zbyly." "P...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

V pátek, dne 26. června 1936. Cech oslovi g, Z města a okresu. — Strašné vedro v neděli neza- bránilo dosti slušné návštévé mi- lovníků krásného pobavení dosta- viti se na české divadlo "Rozmysli si Mařenko", které dávali ochotní- Šerif Mcbley czna- VÝŽVNOU H^NOTU?LN ° L — Ve středu navštívil nás stát-' ni senátor Will M. Martin z Hills- boro, jenž se uchází o znovuzvole-* __ o ni za senátora z 12. distriktu, sklá- HUje, Z€ S€ UCíiaZl . dajícího «se z okresů: Hill, Ellis Johnson, Hood a Somerwell, aby o- známil prostřednictvím t. 1. svoji kandidaturu a požádal české w- znovuzvolem. cí Slavie. Souhra byla dobrá, vzdorj líče v tomto distriktu, aby jej o- tomu, že jsme viděli nováčky mezi'pět poctili svým hlasem a pcdpo- účinkujícími, z nichž byl Frank rou. Sen. Martin má bohaté zku- Mikoš, představující sedláka a sta- šenosti ve státní zákonodárně a roštu obce, jenž ukázal znamenitý proto bude-li opět zvolen, slibuje talent. Druhým nováčkem na prk- dále pracovati pro blaho státu a li-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

ČEfSHQSLOV&ž V pátek, dne 26. června 1936. H. S. BEARD m Čtenářům k posouzení. KANDIDÁT ZA DISTRIKTNÍHO NÁVLAiDNÍHO. H. S. Beard, jenž se uchází za di- Prosím milé čtenáře o pozorné přečtení tohoto dopisu. Popíši krát- ce naše utrpení i zkušenosti a vy, laskaví čtenáři buďte soudci. Při porodě mého druhého dítěte žádný z nás nemyslil, že porod vydržím a i že dítě přijde na svět živé. Ale pře- stála jsem to a dítě je zdravé a do- vádivé, ale já jsem od porodu 1 chřadla každý měsíc víc a víc. Bo- lela mne celá páteř, hlavně v kříži, 1 ruce a nohy jako zpřelámané, vše- chny klouby bolely a pracovat jsem vůbec nemohla. Náš dobrý lékař ' činil vše možné, léčil mne na rev- matis, ale já myslím, že to byly následky přetěžkého porodu. Sotva jsem už na nohách stála.-K tomu všemu můj muž bolestmi sotva cho- dil. Trpěl mnoho let, už za svobod- na na bolení v kříži a léčení skoro nic nepomáhalo. Konečně se mu to vrazilo též do noh a rukou, že z něho byl hotový lazar. K dovršení utrpení náš ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

V pátek, dne 26. června 1936. CechoslovIk SUPPORT W. B. MOBLEY for Sheriff VOTE F0R HOLVEY WILLIAMS For Distríct Attorney Your vote and iníluence will be appreciated. FRANK GIRARD Candldate for Re-Elccticn Constable Prccinct No. 3. McLennan County, Tex. LOUIS E. GARR1SON CANDIDATE FOR Justice oř the Peace PRECINCT NO. 3. DR. W. R. NEWTON FOR STATE SENÁTOR HE WILL FAITHFULLY AND FEAR- LESSLY REPRESENT THE PEOPLE Dr. Newton is an earlý advocate of the Old Age Pension. He favors turning part of gasoline tax over to County Commis- sioners and spending it an lateral roads, so that the people írom the farms can go to church, to school and to market in mudy weather. — Dr. Newton has always been one of the greatest sup- porters to public schools. — Dr. Newton favors exemption of all taxes from homes iup to a valuation of $5,000.00 C_^e><T>^ CAST YOUR VOTE FOR DR. W. R, NEWTON FOR STATE SENÁTOR, 13TH SENATORIAL DISTRICT. COMPLIMENTS OF The West Nati. Bank WEST, TEXAS. GEYSER ICE CO....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

fcBCHoSLOVAK V pátek, dne 26. června 1936. Hlídka Století. SPOLEČNÁ VĚC VYŽADUJE SPOLEČNOU PRÁCI. NÁŠ DEN oslavy Stoletnice se kvapem blí- ži, neděle 19. července čili Český Den na centenielni výstavě v Dallas tu bude co nevi- dět. Bratři a sestry, drazí krajané! My jsme £i předsevzali podíleti se na oslavě Stoletnice Texasu důstojným vystoupením před jinoná- rodní veřejnost uspořádáním našeho, České- ho dne, jehož bohatý program uvádíme na ji- ném místě t. čísla. Společnou prací, společnou dobrou vůlí vykonáme to lehce ku cti nás všech a ku povznesení českého jména vůbec. Naše oslava má býti representace nás všech občanů čsl. původu, starých i mladých, bud' z třetího pokolení zde rozených. Přípravy pro náš Den 19. července jsou v plném proudu. Po osadách naši cvičenci, ta- nečníci Besedy a hudebníci čsl. centenielni ka- pely se statečně připravují, aby se zdatné zho- stili úkolů na ně vložených. Dallaské podvý- bory horečně dodělávají přidělené úkoly, po- kud se ubytování, stravová...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

V pátek, dne 26. června 1936. Čechoslovák rz OZNÁMENI KANDIDÁTŮ AIl political advertisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kte- ří Vás žádají o hlas a podpora v demokratických primář- kách, dne 25. července 1936. Roy Sanderford ZA GUVERNÉRA okres falls, limestone, McLennan a milam. J. B. (Bert) FORD za státního senátora. W. R. NEWTON za senátora z 13. sen. distriktu WILL M. MARTIN za státního senátora z 12. di- striktu, skládajícího se z o- kresů Hill, Ellis, Johnson, Hood a Somerwell. za Státního "Representative SAM M. BILLIG FRANK B. TIREY za kongresníka z 11. distriktu okres McLennan HOLVEY WILLIAMS za distrlktního návladniho. W. B. MOBLEY za šerifa C. O. MOORE za šerifa. HARVEY BUTTS za šerifa M. J. MAZANEC za komisaře 3. precinktu. AUG. DULÁK za okr. komisaře 3. precinktu. FRANK GIRARD za konstebla 3. precinktu. LOUIS E. GARRISON Za smírčího soudce Prec. č. 3. HUGO FREUND Za smírčího soudce Prec. č. 3. okres bell ROSS TARRANT za okresního soudce. WSLEY DICE z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

Čechoslovák V pátek, dne 26. června 1936. i neodnesou v hlavě sobě domů, co o-O-O-O-; -O-O-O-O docela pěkná. Ale skrze vyšíváni už tu nešťastnou povahu říci kaž- by se meli nauclti ale většina z to- o- NASE POSTA. -O j^®ohla Ji zpraviU do ku- dému do očí co si myslím, nemám íi LTlírir 3ak0 ze O""0 &-0 0-0 0-0 0-0 0-0 Lia„ , rek jak0 vzorek bylráda faleš, nespravedlnost a rame- skoly přede dvěma roky. v Čechoslováku otisknut, tedy je nářstvi, kterýchžto tří necností — Naši mladí rolnici - školáci, . ' '| ™í' a asi 0 2 Palce kratší než jsme v poslední době od našich kten se uci tomu modernímu rol- Ctěna redakce! sukně. "takv awau ^ ničení a jsou známi pod jménem Přes to, že v mém prvnějším do- Ve West, dne 7. června moje ne- tráven znechucen a pokořeni^ Future Farmers, obdrželi vítězný Pise. kde jsem psala ohledné kro- ter v tomto mnou ušitém kroji již raději 'stranou Ale zase nás noté- stříbrný pohár v okresním kontě- J* výslovně jsem napsala, že to tančila besedu. Neviděla jsem ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1936

V pátek, dne 26. června 1936. c £ c íiOBLo vak POLITICKÉ VNADIDLO. Politika není bez podvodu. Po- dobá se kouzelníkovi při divadle dávaném prodavačem medicín, ho- kus pokus, zde to vidíte a už toho není. V případě F. W. (Bix Fish) Fi- sherova plánu daňovém, jest to politické vnadidlo voličům, klam jest to tak jasný jako nos na vaší tváří. Pan Fisher upevnil na jeho háček vnadidlo, které jest nyní nejpopu- lárnější — a sice daň na přírodní zdroje. V tom ale není nic nového v politice, ale u p. Fishera jest to nové, že se domnívá ve své naivní víře, že voliči spolknou tuto prů- hlednou formu. Proberme pana Fi- shera jeho daňovou plaňku, která čte: "Dostačitelná daň na přírodní zdroje přinese do naší pokladny ví- ce jak $100,000,000 ročně, atd. Fi- sher pak ale hned se táže sebe tu- to otázku: "Můžeme získati $100,000,000 zda- něním našich přírodních zdrojů, a - niž bychom bylí nespravedliví k tím, kteří dobývají je?" A pak od- povídá, "no". Pak v další větě pra- ví, že "otázka daně je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x