ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 February 1897

(t t (9 • (• # , .. •••■?* v"'. I. . *A Uno von Trasenberg. BERÄTTELSE af FRIHERRE DOLK. (Forts, från föreg. n:o.) välkommen. Likväl, enär du under dessa prof ej fullt bestått och ej vid nödens rop hastat till din ringaste broders hj lp, ha - den silverhårige grisen endast upptagit dig i första gradens andra grad, eller till broder af den svartfläckige grisen; dock, i anseende till förekommande om- ständigheter, med samma heder som tillkommer den hvita. Ditt fram tida arbete i vingården och våra yrken, hvartill jag i dina omisskän- neliga anlag emottagit en förhopp- ningsful borgen, skall snart, jag är öfvertygad derom, bana dig vägen till det höga må!, hvarefter millioner förgälvts strätvat. — Mine bröder! tillåten I att den nyfödde, blinde Uno von Trasenberg må skåda S. H. T. grisen? Bifallstecken gjordes, och bindel lossades från Unos ögon. Han fann sig nu omgifven af en vida större samling ordensbröder, än då han stod på schavotten; hvar och en be- prydd med sin grads dekoration...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 February 1897

■r*r % 't \s i*** ■ *atr •*r" ty ;vf\- AUSTIN. WÅR ÄLDSTA NYBYGGARE DÖD. Wår gamla hedersman Gustaf Palm dog den 29de sistlidne och vai nästa dag följd till grafven af flera slägtingar ock mänga vänner. Han kan kallas "an old Land mark." Född i Barkeryd Sweden, 1807; han dog i sitt 9ode år. Emigrerade til Texas 1848, bodde här i Austin se dan 1853 och var dagligen, de sed nare åren, sedd ute i staden till ett .par veckor före sin död. Han var tillbakadragen, en ärlig, redbar man, värderad af alla som kände honom. Han efterlemnade Enka, nio barn, barnbarn och barnbarns barn att jemre en åldrig broder, sörja vid hans graf. Få vi sända er "Hemmets Drott- ning?" Läs annonsen å tredje sidan Själ/mord. Mis. R. N. Nunez, boende på vestra sidan of staden, begick i tis lags sjelfmord genom att intaga förgift. Orsaken säges vara dålig helsa för de sista två åren. O. L. Thörnbladh förfärdigar nu fina kabinettsfotografier för $2 per dussin. Landfbrsäliningen under sist- lidna vick in uppgick ti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 February 1897

111 — < / i/f Jo o TEXAS fjb a ^ 1 POSTEN NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. I Arg. Austin, Texas, Fredagen den I2 Feb., 1897. Vol. I. No. 44. O Moderns farval. Farväl mitt barn, Gud lede dig Den väg, du har att vandra! VI måste nu gå hvar sin stig: Och skiljas från hv/irandra; Menjack. si länge hjärtat slår, Min bön, min kärlek med dig går. Du skall nu ut i lifvets strid Att sjäif ditt bröd förvärfva Och brottas med en farlig tid, Som vill din frid fördärNa, Den väg du går är full af garn; Gud SKydde dig, mitt dyra barn! Glöm ej din barndoms Gud och vän Din moders tröst i sorgen. Haf bibeln kär cch läs i den; Guds >rd är bästa borgen. Det skänker trygghet och försvar I mulen tid såväl som klar. O O du mitt barn, min lefnads skatt, Min kärleks ros den sista! Min bön en skyddsmur kring dig satt Som ej så lätt skall brista. Vid herrens nåd jag binder dig, '""" Det bandet håller efter mig. 0 visste'du, hur varmt, hur huldt Mitt hjärta för dig klappat! Det vidgar...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 February 1897

a *36.. TEXAS POSTEN ^ r4ynet( ooh Annonstidning för ivemknme i Texas. TEXAS POSTEN. (the texas post.) PubllBhed every week, in Auatln, Texas, by the öwedibh Amehican Poblibhino Co. TTie only swedlsh paper lu Texas, aud tiic best advertisinK mediuu to reuch this class if citlzens. Richard Johnhon Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - -#1.00. Ett hälft Sr ------- 00. Ett Hr till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen urbetaltmr i lörskott obh penningar böra sändas medelst stal Note", "Mon y Öri.ers'" frimärken under adress. TEXAS ISOSTEN", 817 Congress Ave. A VST IN. TEXAS Telephone 279. Po eller I 2 cents Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter, En jägare illa ute. En man vid namn Robel, som häromdagen var ute på harjakt nära Marshfielf, Wis., råkade därunder trampa på en björn- fälla, och innan han hunnit blinka med ögat, surrades hun upp ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 February 1897

I i r* o a> Uno von Trasenberg, BERÄTTELSE' AF FRIHERRE DOLK. 1) O o (Forts, från föreg. n:o.) I största tysthet drog Uno sig nu ifrån spelet, uppsökte sin hatt och kapp', mer letade fruktlöst efter sina galoscher, samt begaf sig med några to'fskillingar i penningar, hela å erstoden af hans förmögenhet, itrapporna utför. Tvänne brandvak- ter stodo just utanför porten i ett gathörn och skreko emot mån m, «om medlidsamt tycktes af höra deras föråldrad röster. Med förargelse hörde Uno dem slå invid en löfvare- kula och anrop. försynen, och ropa- de derför i vredesmod, likt Bias: Tigj ty om vår Herre får höra er ropa och ka tar sina ögon hit, så låter han visst hela huset förgas, och er med, jgamla ra . . . e! Natten var långt framliden, erdast !hat och der lyste det i något vinds- fönster. Ack! den fattiga e kan, som kanske bebor detta lilla rum, tänkte Uno, har redan uppstigit, eller ock setat hela natten, för attförtjena några skillingaråt sig och sina barn; jag der mot har bortsl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 February 1897

1 ' TT m- i c ) AUSTIN. Ii i ii* ii i i ! ! Få vi sända er "Hemmets Drott- ning?" Läs annonsen å tredje sidan, j O. L. Thörnbladh förfärdigar nu fina kabinettsfotografier för $2 per dussin. Väderleken som lör sednare tider har hållit sig ovanlig kylig, vill för- modligen nu med mera sydliga vin- dar blifva mera vårlik. Åter en "Scholarship" uti Prof. Greffitts handelsskola kan erhållas för ett underpris—på Texas Posten kontor. Stulna mulor. H. C. Salge, bo- ende näia Creedmoor, gjorde förli den lördag anmälan hos sheriff Whi te att ett par mulor hade under fre- dagsnatten blifvit honom "frånstulna Utlofvad belöning. Guvernören utiofvar en belöning al $250 för ar- resterandet af Willis Cannon (neger) efterlyst för mordet af hans hustru i Grayson County. Ferier. Vår landsman, onkel Sam< brefbärare, B. Ericson åtnjuter för tillfället en 14 dagars tjänstledig- het och begagnar tillfället till att be- söka sitt land nära Eagle Lake. mm Kladeslager, DET STÖRSTA KON KURSLAGER AF KLÄDER ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 February 1897

o g i piMÉffiMnHI O. 0 I' O O |0| b o ■'.a' T'- e- -x wmmrnmm' «< ■ NYHETS- OCIi ANNONS - TIDNING FOR SVEN SK ARNE I TEXAS. 1 Arg. Austin, Texas, Fredagen den 19 Feb., 1897. Vol. 1. No. 45. Bar hem dina pengar i qväll. (Från eng. af J. G. R. Baner.) O, älskade pappa, Uotn tidigt i qväll, Du vet, vi ha Lördag i dag; Lät strålande Söndagen finna mig säll Och älg i vårt hem, i vårt lag! 0 pappa, du vet, dina barn sakna bröd, Så sakna vi värme och lius. Du, pappa, du borde ju vara vårt stöd, Git ej dina pengar lör rus. Tänk, här dina älsklingar bäfvande gå, Tills vi höra stegen af dig. Förbarma dig öfver oss, väntande sma, Min syster, min broder och mig. O, älskade pappa, o drick icke mer; Tag hem dina pengar i qväll, Helt säkert mer glädje och trefuad de ge Der hemma i armodets t juli. Der hemma, der ligger vår döende mor, Som dig och oss alla har Kär, 1 bristande hjerta en önskan blott bor, Hon önskar att du vore när. Hon önskar att bri"ga ditt hjerta en bon Densamma jag bragte dig...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 February 1897

tcyifi dhqtPN flögo förskräckta bort- me nft8«;a La Qvivve er) Lawle- Jl. iv/31 *-«!*• stannade qvar, och af dessa skapade; t nin < fint du i hai mc da: Gi föl ko en de te da ut re ef G) Sa fö he sö ti( "i rii at di im oc dt DC 11 p< dt hi ni hi D Vi tj b! ps if u F v v v 0 n 11 k v 1 } v t: e f i s \ ( t i han—qvinnor.—Fosterlandet. Träffar rätt ph cn förlorad gubbe plage flynets oeh Annonstidnlng för sVenskopne i Texas. Norska qvinnan mrs Josephii e An- O en raser överalt og affolker baade TEXAS POSTEN. derson som kom till Chicago i Au- j de store Staeder, Landsbyerne og {THE TEXAS POST.) gusti förl år fi ån sitt hemland och Landet. h/^l1S^DZ'lMlHlcÄiBPnBU^inaJoX£ hade m,d sig Sina ,vå små barn som t&t ti" Ä^hffciiu äro döfstumma. Hon väntade att Dens Lige har aldrig vaeret kjendt. •'c'112 "1*- här sammanträffa med sin förut hit- Vi har tidligere havt flere nöje be- . Manager, resta man, men blef sviken i denna stemte La Grippe Epidemier her i förväntan. Snart nog blef h...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 February 1897

.i nit—" -T"** Unovon Tfasenberg BERÄTTELSE FRIHERRE DOLK. (Forts, från föreg. n:o.) ► i Hvarför har icke äfven jag min älskarinna, tänkte han, men rodnade litet inför sig sjelf deröfver, att ett par kattor, och icke ett par ömna turturdufvor, uppväckt denna ön- skan. Till sin tröst ihågkom han snart, att han var en nordens son, och att, likasom Afrodite, kärleksgudin- nan hos grekerna, a bildades dragen af tvänne dufvor, sedermera sinne- bilden af öm kärlek, så förestäldes en ren kärlek var hans sinne ej mäk tigt alt fatta. Ja, svarade han, men I hon har inga pengar. Kära, söta du! hvad är pengar för i strunt? Säg hvad hon heter; en så j himmelsk varelse har jag aldrig sett. Nå! Nå! penningar äro ej hel- | ler utan sitt värde, helst då eu hustru j behöfver pelsar och tyller och scha- lar och juveler. Dessutom skall jag lära dig, att de flickor, som se oskyl- digast ut ofta äro de farligaste. I lugnaste vattnet gå de största fi- skarne, Hur kan man tala så dumt? ropi- de Uno, då i d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 February 1897

AUST1N. i Vansinnig. En vansinnig qvin-1 i?nnis, Tex., Feb., ioth 1897. na kom förliden fredags afton med Ärade red af Texas Posten för \ a M W i.W. hit 111 staden. Po- eile,rt grånade prem.urn med Post- lnr i affärer .. en tack, och skall säkert få en tem lisen blef underrättad och konstapel ener sex af R-jna grannar, att också Gibson kom ach tog hand om henne, hända in lör Posten. Comptro! ler Finley lest till Tyler. L. H. Cox, en af stadens verksam- non hade ovetande smugit sig ftånl me män, afled i lördags uti sitt 58 är. sjtt h~m i Kingsland. På lördagen] Få vi sända er-Hemmets Drott-i^-ule Kapt. Lucy h enne tillbaka ti ning?" Läs annonsenåtredjesidan. I e ines anhöriga. O. L. Thörnbladh förfärdigar nu IA e" säker W' fina kabinettsfotografier för $2 per dussin. Sägtingir till denafiidne Dansken 2?der tillgifne Wilx.e Carlson. TEXAS. Elgin. J. W. J an sen (John Westergaaad) tor- de anmäla sig snar.ist möjligt, for att taga hand om hans koffert, o. s. v. Åter en "Scholarship' uti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 February 1897

■ ■ T— a • t- i O } © I O TEXAS POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVEN SK ARNE I TEXAS. 1 Arg. Vikingrsqvade.' Tystna, rasande bölja : Bä/van bor ej hos mig— Aldrig du mågtar skölja Mig fr ku min viljas stig ! Draken, du ser mig styra, Lyder min jernrams lag— Trotsa din vredes yra Vågar oeh mågtar jag. Lugnen er, tordönsgudar, Tystna, du stormars drott— Tigen, intills jag hudar Eder utur er't slott! Sen /', det båtar föga hör er att pröfva mod Hos en, hvars drakar löga Barmarnes jern i blod! Kringhvärfd aj vilda kämpar Ofta Min drake låg, Men—liksom vatten dempar Eld, jag dem dempta s&g. Sköljd utaj röda blodet, Arrig till pannans rand Stod jag ibland; men modet Släckte dock ej sin brand. Asa-Tors alla magter, Nornors och valars lek, Böljgudens mörka sch ak t er, Menni kors list och svek Mågtar ej bäjvan föda Här uti bombfri barm; Tystnen derför: ni öda Lönlöst ert vilda larm. J. G. R. Baner. *Ofvan beflndtliga kvädet som enligt vår mening borde döpas om ocli kallas "Texa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 February 1897

i' I k ii, i. ij iii i1 i i / i ' 1 T F X A S PO STEN. En sn>ZZ frälsningskapten. J. Lä Q Vipp? (JVdSSei ä V. 1 S. Johnson, kapten vid fräUningsar- riynets och Annonstidning mt:, s afläggare The American Vo- för venskarne i Texas. Breflada. TEXAS POSTEN. (Ti/f TEXAS 1'ubllshed i-very w<sfck, iu Aubtlw, lexa*. \,y 111'- SWKWhH AMKKICA* ,\l' tL ouly *w *lKI. P" ■ hålla alllid vira luften II., En treruk. Lovue. Ar inne. som ni ser. Tack! Hoppas alt ni återigen öo— - _ _ , C. A. G—«i, Elcampo. Var jri«3 uuder- lunteers blef i torsdags i Chicago af 1harjar ö).o allt o<. / ödelägger rjtt>oiso3l hv;li;en bok ni önskar: vi detektiver från Kngle wood-stationen folk ' släder< Ringar och lands- häktad för våldtäkt, begången mot hgden, nian atskilnad. zorårga Ella Nel-on. Denna upp- gifver, att hon 1 december månad Man har aldrig hört talas om något | ff-r Posfcen och dess läsare en liten blom- ti,"i jentehes Johnson och att denne en liknande. Vi hafva hemsökts af La ma pä desn* ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 February 1897

•nqhmmmmmn* m m * I a • • t t * 3 $ * Uno von Trasenberg, BERÄTTELSE AF FRIHERRE DOLK. (Forts, från föreg. n:o.) Vid genomläsandet af denna idyll, fann Uno väl åtskilliga fel i ordsiäll- ningen, som kunde stöta akademiska öron, men trodde att dermed ej kun- de vara så farligt, förr än han hall- högt uppläst stycket, då han lätt insåg dess brister. Han ref det der- för i små bitar, och föresatte sig att, med tiilhjelp af Manderströms lexi kon, skrifva en sonnett med de tre svåra rimmen: äpple, silfver och stolpe. Sonnetten stäldestill Laura (fröken Odenschiöld), och fick till valspråk: Akedemien var ett 'ögonblick nyfiken. TILL LAURA! "Se'n j -g dig sett, mig hemlen endast skänkte En takne: dig] och skönt, som Pari .' äpple För Cypria, jag såg din rosenläpp le, Då den min sällhet i ditt ja, jag tänkte. Då solen mildt ur österns sky fram- blänkte, Och strålade mot böljans g ull och silfver, Jag suckade: Hvad mägta ljusets Sliter Emot den glans, som ur din blick sig sänkte. Dig, himmel...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 February 1897

AUSTIN. | j t~*i II ! /, ii ii i Fä. vi sända er "Hemmets Drott- ning?" Läs annonsen å tredje sidan Deenvisa bollspelarnc börja nu att bereda sig lör sin sport igen. Åter en "Scholarship" uti Prof. Greffitts handelsskola kan erhållas för ett underpris—på Texas Posten kontor. Penningar för utlåniny. Farmars k un- na |&na på gynsamma vilkor. Brand- och olycksfallsföl säkringar utskrifves i de bftsta kompanier. W. II. Stacy, ge- neralagent, advokat och notary puolicus. ^11 W. 7:th st., Austin, Tex. En 'Ull" angåande beer-saloon ernås utdömmande ur staten 1 exas, såvida ej full likör-license erlägges, har blifvit upptagen i senaten för att dryftas. Prosit! senatorer. Besök å vårt kontor har under veckan gjorts af: Fil. dr., konsul Sir Svante Palm; hr Oscar Stark från Round Rock; missionären hr I'. G. Johnson från Manoi. Billig resa. För den stora Cattle- mens convention i San Antonio vill I. & G. N.-banan (International route) sälja tur- och retur biljetter till riäm- da stad fö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 March 1897

X /yn> L-r ^ * C- TEXAS a A ( POSTEN. NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. rP Vhv 1 Arg. Konung Oscar II:s j ubileum. Med anledning af h. m:t konung >jOscar IJ:s 25:åriga regeringsjubel, ivilket inträffar den 18 sept. detta år, pågår en national-subskription i Sverige i och för en minnesgåfva åt konungen, hvilken gåfva h. m:teger att efter eget bestämmande använda till något ändamål, hvarigenom Dess minne hugfästes. Det bekräftar sig nu att konungens önskan är att denna gåfva må använ- das till lungsotens bekämpande. Ef- ter ett föredrag som professor Edgreri höll i läkaresällskapets sal om lung- sotsfaran och dess mötande, yttrade nämligen hofmaskalken frih. von Es- sen, bland annat, följande: "Naturligtvis är, att konungen hälst önskar anslå denna summa till något, som så vidt möjligt kan gagna hela vårt land, och lika natuiligt är då, att tanken fallit på det ändamål, som vid detta föredra blifvit berördt. Jag är berättigad här meddela, det h. m:t konungens ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 March 1897

TEXAS POSTEN. flynata och Annon tldning för svenskarne i Texos. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlsbed every week, ln Austin, Texas, by the SWEDISH AUKKICAN PCBLIBHINn CO. The only swedlsli paper in Te* ufst udvertlslng medium to reach tbis clasb if citlzens. Richard Johnson Manager Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - " " " " Ett hälft Hr ------- 60- Ett är till Sverige ~ ~ ~ ~ 1,5°' Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst - Po- stal Note", "Mon' y Oröers" eller i 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, S17 Congress Ave. AUSTIN. TEXAS. Tolephone 279. Advertlsing Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Lcfnadstrott. 64 åiige typogra- fen Fred. J. Pearscn begick för en vecka sedan sjelfmord i n:r 280 West 35th street, New York, genom inand- ning af gas. Han hade på senare ti den varit utan aibete och nedstämd till lynnet....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 March 1897

1 I 10- >£T, ch ch a. be- ler- hå- . Iga ets fa Mi pa >r- va ör ar är af s.. Uno von Trasenberg. BERÄTTELSE FRIHERRE DOLK. 0 * (Forts, från föreg. n:o.) Jag ger hela sällskapet böfveln, sa- de han, vid hemkomsten; magister Husselius har rätt: olycklig den, som måste söka sin sällhet i något annat iin redligt uppförande, godt samvete och arbetsamhet till sin och de sinas bergning. Jag reser bums! ropade han, och skyndade sig med beställ- uingssedeln till gästgifvaregården vid Packartorget, och di rifrån till aktua- rien Morrving, för att utbedja sig ioo rdr till liqvid af kläder och till res- kassa. Aktuarien, som nyss hemkommit ifrån källaren Pelikan, var något vre- sig, och nekade bestämdt att lemna högre summa än 50 rdr, den hofjun- karen föreskrifvit. Uno måste der- för besöka herr Winbladh, hos hvil- ken han stod i skuld, med anhållan om anstånd med betalningen. Herr Winbladh, alltid vänlig, svarade: Gud bevars, herr kongl. sekter! vid till- fälle torde jag få emotse liqvi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 March 1897

* Hm* <2f / ' AUSTIN. & i 4 77// vhra -prenumeranter. De som ännn icke inbetalt sin preriumera- tionsafgilt å Texas-Postkn torde godhetsfullt in-ända samma med det snaraste. De som inn in 15 mars be- U'a sin dollar och dertill lägger 50 cent, eller sijmma $1.50, erhålla tom premie den förträffliga, örver 600 sidor, på svenska tryckta, Kokboken -(Hemmets Drottning) hvilken borde ■finnas i hvarje hem bbnd svenskarne i Amerika. Forsumma ej tillfälle t då ett såd ut anbud gifves. Boklådspriset å denna bok är $2 50. Högaktningsfu lt Texas-Postkn. •Få vi sända er "Hemmets Drott- ning?" Läs annonsen åtrtdje sidan. Billig resa. För den stora Catt.e- mens convention i San Antonio vill I. & G. N.-banan (Internatioi.al route) * älja tur- och retur biljetter till näm- nda s'ad för ett pris af $5.00 från hvil- ken plats som hälst å denna bana. Giftermkl. Mr A. J. Golsby och "Miss Emma Smith, båda härifrån sta- den, blefvo i Tisdags s-amn anvigde af County Cltrk Hornsby uti hans -offic...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 March 1897

é TEXAS NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 1 Arg. Austin, Texas, Fredagen den 12 Mars 1897. Vol. 1. No. 48. Emigranten. Hade jag blott penningar att resa, Res fjärran från förtryckets land, Lida skulle jag ej tvångets nesa, 0 Slita skulle jag min träldoms band: Lyckliga, dem böljan bär mot vester Till det land, der guld och lycka bo! Inga kungar mer och inga prester Tvinga der er frihet ooh er tro! Bortom hafvet, der är godt att vara! Arma Sverige, som blott födt en trä', Hade jag blott penningar att fara, Utan saknad bjöd jag dig farväl! — Ooh han pengar fick, den ystre sällen, Och mot vester styrde han sin färd, Hoppfull, ung och glad och långt till qvälien, Då han kommer i den nya verld! Hit ooh dit af ödets våg han vräkes, Pröfvar mycket och blir dock ej nöjd, Ty ett sår han bär, som aldrig läkes: Törsten efter rikedomens fröjd! Agget, att sin egen mor han velat Sälja för ett guld, som svekfullt log! Hvad mot hem och fosterland han felat Värd t så stort, ju län...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 March 1897

r uim> . nu——i iiiiiiiMninWiOTfn-it i TEXAS POSTEN- jSlynet* oah Rnnonstidnlng för venskame i Tex« . TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, ln Austin, Texas, b the bwedi8h Amehjcan IMjblibbino CO. Tne only swedlih papcr ln Texas, and the oest advertlslug medium to reach tbla class if cltlzens. Richard Manager. Se&OC&CGGCGGGK. V&X&OOCOOOOOOCGO Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr - - - - - - - " " $100- Ett hälft är ------- 60. Ett år till Sverige 1,5°" Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst ' Po- stal Note", "Mon< y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS ZPOSTElSr, 817 Congras Ave. A UST1N, TEXAS. Telephone 279. •• Advertislng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. I sista sekunden. Om en förfärlig olycka till "Inaugurations"-tåget från Illinois till Washington afvändfs i sista sekunde...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x