ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

OBZOR ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, 15. BŘEZNA 1906. ČÍS1.0 16. Česká výprava do FulfiiiTias, Texas, nového něsto nu konci dráhy Aransus Pass. v bo- haté krajino. Vyjedí' se /. IlalietUvllIe, v sobotu odpoledne dne -M. března. Poloviční jizdné. Přes -•O krajanft pojede. Ti, kteří pojedou '/. Klatou le. Moulton a Shiner. sjedou se s námi u Youkura. J. E). STOKES, Piflte na Emil J. Motis, Hallcttsrille, Texas. LOIUS MATULA vlastni hojnu zásobeny obchod smíšeným zbožím v Hallcttsville, Texas. MA stále ťiii skladě velký výběr Krocerie, střižné- ho zboži, šatstva a obuvi. Za bavlnu, máslo, vejce drňbež ajihé rftřméfské produkty' pliltl heJVyflfli trlni eeny. | Ferd. Sokol, I | kolář a kovář,! J Ušetří vám za maiý peníz J velkých starostí, když sé + vám vnejpilnějšíprácipo- rouchá stroj, vůz neboná- J řadí rolnické. Sokol je ve J svém oboru pravý mistr, j Obdržíte vždy práci prvn i třídy. | Spoleblivá strojnická dílna, 4: Sklad hospodářského nářadí. * J Hallettsville, Texas, f -5- -i- -...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

— -íi-í — Nakládání ovoce Nejiistější spflsob nakládat ovo- ce jest následující: Vyberte nejlep- ší ovoce, omejte a naplňte láhve co nejvíce možno, na vrch nasypte lžíci cukru a nalejte plnou láhev studené vody. Aby se ovoce dobře do láhve vměstnalo, položte na stůl kus látky a dnem láhve na něj ťukejte, tím se ovoce setřese a ve jde se ho více do láhve. Když jsou láhve naplněné, postavte je do va- ny, ale dříve dejte na dno kus prk- na, aby se láhve nerozbily, načež nalejte do vany studené vody asi na dva palce pod vrch láhví. Ne- chte vodu přijíti k varu a vařte 20 minut jahody a pod. a 40 minut broskve, hrušky atd. Kdy? jest 0- voce dost vařené, přišroubujte při- krývku, dokud jest ovoce ještě te- plé, vyndejte láhve z vody, pokli- čky dobře utáhněte a omažte okolo, kde přiléhá přikrývka k láhví, vo- skem. Takto připravené ovoce o- stane pěkně celé, velmi chutné a nikdy se nezkazí. Uložte láhve do tmavého místa, aby ovoce nevy- bledlo. V tmavém místě podrží svou původní barvu. Na...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

243 — HODINKY. Jednoho večera, je tomu již ně- kolik let, opouštěl Lajoš Molnár, mladý úředník bankovní, svou ob. vyklou hospůdku. Co se bral liduprázdnou již ná- levnou, donikla uši jeho prudká hádka. Ohlédnuv se, spatřil před nálevním stolkem starouška, jenž o čemsi se sklepníky živě se domlou- val. Chytla ho zvědavá i jal se onu skupinu pozorovati. Zmíněný staroušek měl na sobě průsvítavý už místy frak. V rukou žmolil rozpačitě obnošený klobouk. Vrchní číšník řval právě na něho; "Ohol tohle my už známe!" Nemálo rozčilený staiečejrna to třaslavým hlasem: "Na moutě čest, ještě dnes večer jsem měl zlaťák. Strčil jsem si jej semhle do kapsy od vesty. Buď jsem je) ztratil ane- bo mi byl ukraden. Ale Bůh tě mi svědek, ne, ne, já vás nechtěl pod- vésti." Tu zas spustil na něho zrzavý sklepník: "Lary, fary, to už je sta- rá písnička, kterou jste vy, starý, toklikrát už odzpíval, kolikrát se vám zachtělo zadarmo večeřet. Po- držíme si tu váš frak." A "piccolo" hned přiběhnuv po- škleboval...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

244 — Zákon pouště. Poslední paprsky zapadajícího slunce ozařují zlatým svitem profil horstva Assabotského v Habešské pustině. Stín se rychle rozestírá rovinou. Již zahalil úpatí horstva a opuštěná záře sluneční, dopadají- cí na vrchol, vypadá jako oslňující výheň, jako světlo ohromného ma- jáku, vztýčeného na ostrůvku upro. střed moře skalisek. Oné noci jsme leželi táborem me- zi Kersou a Billemem pod stinným stromovím, které vykouzlil z půdy pramen teplé vody. Vykonali jsme obtížný pochod. Velbloudi a mezci padli na zem a bylo nám rozkřik- nout! se, než jsme donutili muže, aby přistrojili večeři a neulehli též. Krom toho mělo jich několik zůstat na stráži, neboť v krajině té vy- skytují se často dravé šelmy a také zlí divoši. Nikdo z karavany necítil hladu, ale za to ústa prahla po čerstvé vodě. "Koho jsi poslal, Abdi?" "Halimaskala, je to bystrý chla- pík," Zatím jsme usedli k večeři. Ote- vřeli jsme láhev minerální vody, ve které už není ani perličky kyseliny uhličité a pojedli ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

— 245 — lionu Povím ti zvláštní příběh. Vsaď- me, že se mil zasměješ. Vidíš ty dva "šrámy" na mém obličeji? Na každé tváři jeden? Jsou tak stejné, jakoby je člověk měřítkem byl vy- měřil. Však jsem je také z jedné ruky utržil v průběhu tří let. Po o- bojíkrát bil jsem se pro královnu Kleopatru. Ponejprv stanul jsem proti ostří kordu, protože jsem se jí zastal, po druhé proto, že jsem ji urazil. Není-li bláznovský ten život náš?" Tak pravil při černé kávě neoby- čejně tělnatý mladý muž. Tvářjeho svítila tak nádherným ruměncem, jako hlavička upečeného yorkshir- ského selátka, pohled však měl tak poctivě dobrácký jako obrovské dí- tě. Přitom omylem přírody při tvo- ření jeho rysů se stalo, že husté štětinaté obočí nad očima se mu je- žilo. A obočí to stále sebou cukalo pohrůžně a vyzývavě,což zvláštním dojmem na vás píisobilo při tom nevinně dětském obličeji. Mladý tlustoun, jenž se ostatně Kanizsay jmenoval, chtěl dále mlu- vit, ale to nebylo tak snadno. Také starý baron měl cosi na s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

24ti - Každý stav má své těžkosti a trampoty, ale nejvíce politování hodným je jistě redaktor. Redaktor časopisu je nejvíc kritice vysazená nebo podrobená osobnost jakékoli společnosti. Aby redaktor ušel "kri- tisováni", másel hy býti činným pracovníkem ve všech politických stranách a přece zase v žádné; mu- sel by býti temperenclářem a pijá- kem zároveň, ženatým mužem a mládencem v jedné osobě; lidumi- lem a nepřítelem lidstva; světcem a též hříšníkem; geniem, ale také bláznem a ťulpasem; lhářem a da- rebákem, ale také ještě opakem to- ho. Mimo toho má býti vždy k na- lezení ve svém "sanktum", ale má se také nechat vždy vidět mezi lid- mi; co jiní v obchodu učiniti ne- mohou, to má vykonali jako zába- vu; má býti vzorem solidnosti a spořivosti, leč zároveň má vše dě- lat sebou a nedati se zahodit, ať má peníze nebo ne. Má každému psáti po chuti, při tom ale nemá se nikdy zdráhat povědit každému pravdu; v péře má býti vždy klasikem a znalcem, výtečníkem; za to musí ale dobře věděti,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

- 247 - Šebesta, 5. března. Musím vám bratři a sestry zdělit smutnou zprá- vu. Právě dnes jsme pohřbili sestru Rozalii Zgarbovou, po i4denní ne- moci. Pohřební obřad vykonal du- chovní správce z Bryan. Týž při- šel nedávno z Ruska. Kázán! žád- ného nedělal, že by mu lidé nero- zuměli. Sestra Rosalie Příhodová přespívala několik nábožných písní a pomodlila se nad hrobem a po- hřeb byl u konce. Lid se rozcházel pomalu a jaksi nespokojen. Lidí je teď hodně nemocných na chřipku a zimnici, ale myslím, že to brzy přejde a bude zase dobře. Se stavbou naší síně pořád to po- kulhává, neboť ani v poslední schů- zi se nerozhodlo, kde má státi. Vše bylo odloženo do srpnové schůze. Skoro se obávám, že síň ani posta- vena nebude. Náš řád je sice silný dost, že by si mohl postaviti síň za tisíce dolarů, ale na třech místech státi nemůže. Je pravda, že do srp- nové schůze máme dosti času se rozmyslit, kde stavět, ale dvě stra- ny se musí spojit a ta třetí se pak již přidá sama. Posledně zmínil jsem...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

Náš vznešený účel. Bratření členů lidského pokolení rozmáhá se patrně ve všech náro- dech a ve všech kruzích společno- sti lidské. Nikdy snad dříve neby- la doba, kdy se pud bratření jevil a osvědčoval ve větší síle a nioci, nežli v novější době vzdělanosti lidské. Jesti bratření přirozený vy- j květ pokračující vzdělanosti, a čím vzdělanější a pokročilejší je společ- nost lidská, tím více zakládá a pě- stuje bratrských spolků. Vzdělané — 248 skrze mnohé pojišťovací společno- sti, ale nejvýhodněji! a nejlacinější podpora taková získá se prostřed- nictvím podpůrného bratrstva, do- bře založeného a poctivě spravova- ného. Pojišťovny rozličné jsou ob- chodní podniky založené na zisku pro zakladatele a podílníky, aby měli tito co nejvíce užitku z obcho- du toho. Platí vysoké služné svým úředníkům, vysoké nájemné pro své úřadovny a vysoké dividendy vali. I v rodinách a domácnostech jest to znáti na členech bratrských spolků, že jsou ušlechtilejšími, sta- rostlivějšími, spořivějšími, lask...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

'249 Z ůřadoyny tajemníka HMo Min, Kozpofrt na úmrtí fis, HO. n druhou Čís. polovici í'ís. 8(1. I.. ■ ■ $ 53 Cis. 32.... . $18 2. . 33 - • • 38 3- 34... 4.. ... 14 " 35 - • ■ 19 5-. 16 " 36... 6 ... 47 " 37... ■ H 7- ... 28 " 38... ■ 43 H ... 34 " 39 •• ■ • 35 9.. ... 60 " 40... • 14 10.. ■ ■ 49 " 41... • 19 11. ■ • ■ 33 " 42.. . • r4 12 . . ... 17 " 43 •• • 15 I3-- 44... • '4 14. 20 " 45 - • . 21 15.. 45 " 46... 10 16. ... 17 " 47... 26 17- ... 74 " 48... . 14 TK 49... 19. ... 49 " 50. .. •• 9 20. ... 50 " 51. .. 21.. ... 29 " 52. .. •• 23 22 . 22 " 53-■ .. 6 23. ... 24 " 54- • •• 13 24. ... 85 " 55- •• .. 6 25- • • 74 " 56. .. •• 7 26. .... 7 " 57- •• 5 27. •••• 39 " 58.. •• 5 ?8 .... 24 " 59- • 29. • • • ■ 25 " 60.. 3°- .. •• 32 " 61.. 1 31- ... 20 " 62.. 1 " 63.. 1 před prošli jsme hlavni ulice a pak zašli jsme do zadní části města, jež obývána jest Mexikány. Obydlí Mexikánů jsou většinou malá. Na- místo krav chovají většinou kozy, které pase jeden starý Mexikán. na záhonky; mož...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

250 — Shiner, 9. března.— Počasí má- me pěkné, ale chladné. Rolnicí sejí komu, na mnoha místech také již bavlnu. Každý pospíchá, jako by chtěl letos dva kropy udělat. Dne 5. nám tu trochu zaprselo, což při- šlo farmářňm vhod, neboť místy vlahy nenadbývalo. Řád náš pomalu sice, ale dobře pokračuje. Síň, kterou jsme minu- lého roku vystavili, máme celkem vyplacenou a jsme se vším, co jsme vykonali, spokojeni. V našem okolí se zakládá nová kapela, jež v učení dobře pokraču- je. Také k ní někteří naši bratři náleží. Pan Bartoň od Halletts- ville ji vyučuje. Přeji všem trpěli- vost a vytrvalost. Bratr. Sminy Sidu, 11. března. — Do řádu Moravan, č. 42., byli uvedeni Pavel Dňjka a manželka jeho Ro- zalie.—Br. Jiří Machala si vyzved- nul přestupní listinu k řádu Nová Vlasť, č. 37. Počasí máme teď příjemné, tak že rolníci pokračují s prací velmi ry- chle. Nového tu nemáme nic tak zvláštního, jedině ta chřipka trochu mezi námi řádí. Frank Blažek, taj. Oenavtlle, 11. března.- Do řádu Český Pra...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

"51 Oenavllle, 9. března. — Zde kvituji řády, které mně zaslaly po- platky na rozpočet číslo 15. R. V. O. S. S. I $4.88 Čís. 28.. 4 • • 1.83 " 29.. 5 • • • 6.38 " 30.. 6.. . .72 " 31 • • 7 • • 4.05 " 32.. 8.. . 1.91 " 33-- 9... 6.25 " 34-• 10. ■ ■ 1.80 " 35 •• II ... 4.19 " 37 ■■ 12. . . 3'5° " 38.. 13.. . 4.68 " 39 14... 6.05 " 40.. 15... i-37 " 41.. l6. . . 3-45 " 42.. 17... 6.61 " 43-- 18... 3.02 " 44-■ 19.. . 1.42 " 45- 20. . . 6.52 " 46.. 21 . . . 4-58 " 47-■ 22. . . 2.72 " 48.. 23.. . 3.87 " 49.. 24... •33 " 52.. 25.. . 3-43 " 53-- 26. . . 1.87 54-• 27... 2.44 " 79.. M 83.. Za osadu Cyclone číslo 3 ZVLÁŠTNÍ VÝHODA krajanům v místech stížených prohibicí. MÁME zásobu dobře ziiuinó kořalky Paul Jones. Roso ValoyuAbes Rye. Tyto clruliy se všude prodávají za Í4.00 galon. My dáváme zvláštní výhodu, platíme expresní výlohy do kteréhokoliv místa v Texas, tedv kdo objedná kořalku od nás. ušetři expresní výlohy. Mámu taky kořalky laolnfijSi, které prodáváme za tržili ceny a platíme dopr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

— 252 Chamal, Tamps., Mexico. — V j Mexiku mánie zřídka nějaké vyra-1 žení, ale když se nějaké naskytne, pak stojí za to. Asi před deseti I měsíci přišel sem studnař z Falls j Co., Texas, jmenovali jsme jej; zkrátka Dick. Koupil 20 akrů po- zemku v Blalock Colony a stal se i osadníkem. Kopal v okolí studny, j také jednu pro mne a pro sebe. 1 Byl by se rád oženil a to nejraději | s nějakou bohatou mexickou seňo- ritou. Toho použili někteří zdejší čtveráci k provedení taškařiny. Vy- hlídli si hezkého mexického hocha, oděli ho v ženský šat, naučili ho, co má mluvit a večer 15. února po- zvali Dicka do domu jistého Casti- lia vzkazem, ze neteř Castiliova by se s ním ráda seznámila. Dick pln radostí šel, byl představen a pomo- cí tlumočníka zvěděl, že seňorita (takto za ženskou přestrojený hoch) vlastní malou renč tisíc akrů měří- cí, 200 kusů hovězího dobytka, ko- ně, voly a v San Luis Potosi dům, který nese nájmu $15 měsíčně, a že by ráda se provdala za Amerikána, který by se chtěl uva...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

253 — Uzené husy. Jednou z delikátních pochoutek jest uzená husa. Uzení hus vystoupilo v Pomořansku, kde beřou se k tomu prsa z vykrmených hus, mimo toho ale udívají se i celé husy s dosti dobrým úspěchem. Rozsekané husy nakládají se i s masem ve- přovým, nežli se udí. Chtějí-li, aby maso brzy se vyudilo, posypávají prsa husy otruba- mi, obyčejně ale a nejvhodněji udí se husy ná- sledovně: Kusy hus (prsa, stehýnka, hřbet,) nasolené se naloží na šest až osm dní, načež se vyberou a osuší, v papír zabalí a do plátě- ného pytlíku dají, a pak se teprve udí. Po osmi dnech vybírá se maso z udíruy a rozvě- šuje se na suchou provětravou půdu, načež opět po osmi dnech se uditi dává, což se do šesti neděl stále opětuje, až se maso hus! úpl- ně k jídlu hodí. Není snad tvora na světě, který by tolik mu. sil snésti narážek zasloužených i nezaslouže- ných, jako právě tchýně, švigrmutr. Jistý new yorský list vypsal cenu Í20 na zodpovědění otázky: "Kdo jest to tchýně?" — Odpovědi zněly: Tchýně jest ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

— 254 — OSetíoTinf hřebců. Na rozumném ošetřování a krme- ní jak mladého tak i staršího hřebce Jak odnaučíme koně kousání ABy se koně zlému tomuto návy- ku odnaučili, použito různých pro- závislým jest zdar či nezdar jeho středků, z nichž většina se však jako plemeníka. Každý hřebec má miti své vlastní bedněné státní roz- měru nejméně 12x16 stopách a k němu má přiléhati nepokrytá ohra- da ohražená vysokým plotem. 0- hrada ta má býti asi 24x32 st. V ní on bude míti dosti pohybu, čímž procentní množství úspěšného sko- ku se zajistí. Pohyb jest pro hřebce velice důležitým. Pokud krmen! se dotýče má hře- bec dostávali dosti ovsa a zvlhče- ných otrub a kde to možno, spaře- ný ječmen též znamenitě hřebcům prospívá. Že hřebec musí se pravi- delně krmiti, jakož i napájeti před krmením, rozumí se snad samo sebou. Mladý tříletý hřebec nemá za se- zonu obsloužili více jak padesát klisen a nikdy dsnně více nežli dvě. Možno-li to v sousedstvu tak zavé- sti, aby denně pouze jedna klisna k němu př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

258 - f Pro línám koni. Do řady různých domácích pro- středků, jež v rozličných případech chorob a nemocí domácích zvířat s prospěchem se osvědčily, náleží na předním místě známé semeno lněné. Používá se obyčejně co odvar a to v některých případech samo o so- bě, v jiných zase co přísada k lé- kům jiným. i. Nelíná-li kůň pravidelně neb mění-li jen částečně srsť starou za ^ novou, dávejme mu denně trochu soli s lněným semenem po případě i trochem síry smíšené, načež kůň brzy a snadno vylíná. Aby se krávy snáze telily, vaří se jim as na 4 týdny před otelením vždy jeden kvart lněného semene a dává do nápoje. S prospěchem po- užívá se i po otelení, nemůíe-li se kráva zčistiti. Ovšem nutno přihlí- želi, by dávka nebyla přespřílišná. 3. Vyrůstají-li dobytku po těle nádory neb boule, není účinnějšího prostředku nad lněné semeno. Va- • řené nanese se na plátěný klňcek, ováže se boule a obnovuje se vždy, když hlen ze semene začíná přisý- chati. Boule pěkně změkne, brzy ) se podebere a vyčist...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1906

— 25l> Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a přibuzným odvětvím. Vychází 1 n 15. každého měniče. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá se jeu předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Haliettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agrictiltural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PilMei semimoiitlily by F, Fabian. \dvertising rates 011 application. Entered as sccond-class matter in the Haliettsville, Texps, post - pffice. Příprava kostní mourky. Kostnř moučku lze vyráběti doma Všechny kosti pečlivě sbíráme a v ústranní ukládáme na místě su- chém. Dpstatečná-li zásoba, uloží- me je do kamenné nádoby a polé- váme kyselinou solnou 3—4 dní,.až tuk a masité součástky se úplně vy- močí. Pak vše scedíme do jiné ná- doby a přidáme vápna, jež váže kyselinu. Hustá kaše takto vznikla se nechá vyschnout, načež usazeni- nu rozmělníme na prášek a za hno- jivo užijeme. — Někde kosti dají na síto a ponoří do vody v ko...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

OBZOR ROČNÍK XV. HALI.ETSVIIXE, TEXAS, 1. DUBNA 1906. C1SI.0 17. DRA. FORMÁNKA LÉKY., Na prodej ve všech obchodech s léky. Hra. ťiimiiínku Mnuuilora. tlavuý hořký vznružitel. .Fest připraven z čistých bylinných součástek zvláStě vvbrnnýeh k tomuto fičeli n jest odporučen lékařskou vedou jakožto lék proti prudkému u chronlekémn kataru. i«rfi- ■ luínice. knSli. nsstuzeniiiáni u chřipce. di>po] - sii, nczAŽlvnostl. ztrátě chuti, páleni srdce, cho- rolu" jater a ledvin. zácpě. Hritflltově nemoci, lilii- ; larii. Iiorefce a zimnici; ulehči okamžitě kolice, i !éči nervoíiinst a vSeobecnou mdlost: nemá soln* rovna při ženských nemocech. - Cena lahve íl. í' st lahvi zaW.OO. Dra. Formánku Aťoptiuo .jest výtečný lék na čerstvé rilny.zastaralé bolesti. 1 vředy. houl'1. vyražcnlny. uhry. kiiturh v nose a v i krku a vvtefny lék k vyplachováni list, nepřeko- natelný lék proti hělotofcu a vfibea v?em spáře- j ninátu pod páži a mezi prsty. <!emi >V) centn. Dra. Formánka Regulátor ž«Miskýcl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

— 258 -- Cukr jako výživná látka. Cukr je dosud pouze znám v nej- širších kruzích jako chutný a příje- mný požitek; naproti tomu přehlíží se však jeho význam jako látky vý- živné téměř naprosto. Cukru užívá se u nás výhradně pouze jako koření a rňzných jiných přísad k docílení příjemnější chuti některých pokrmů a nápoj ň. Koře- nění pokrmů nemůžeme si již více odvyknou ti a tím méně požívání cukru, poněvadž nad jiné má příje- mnou chuť. Jest pravda, že je málo známo aneb se toho vůbec nedbá, že koře- ní, jako pepř a ocet činí potravu méně záživnou, kdežto cukr naproti tomu trávení podporuje, neboť jak četné a dňkladné výzkumy dokáza- ly, urychluje cukr odlučování záži- vných tekutin, tedy slin a žaludeč- ní šťávy u značné míře. Následkem toho možno některé zeleniny, které za jiných okolností žaludek a trávení poškozují, jako na příklad též zelené saláty, přidá- ním k nim cukru, jako se to skuteč- ně v některých krajích děje, učiniti snadno stravitelnými, kdežto necu- krované působí ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

- 25!> — KLOBOUK. Hozmariia črta. Napsal Ondřej Vosyp. Když není kocour iloinil, maji myši prč. (Lidové mudrosloví.) Otec Rozhuda se rozhodl, že to ktátce skoncuje. Matce Rozhudové řekl ostře, aby mu dala jednou pro vždy s tako- vým nápadníkem pokoj, a že jestli ona to bude podporovat, to se na to podívá, co on,Rozhuda, dovede. "Ty myslíš, když tě ve všem po- slouchám, že jsem, jářku, tak skoro pod pantoflem, že ti v tomhle tom taky povolím, viď. To to! Spořádám vás všechny na jednu hromadu." Dceři Míně připomenul tímtéž tónem, že jestli ji ještě jednou ně- kde zastihne s panem uíitelem Raj- ským, že jemu přerazí vaz a jí po- cuchá šněrovačku, že se na to po dívá. A panu učiteli Rajskému vyložil kdesi tresť předešlého, ovšem s vy. necháním dodatku o dceřině šněro- vaíce a když vše vypověděl, zakon- čil zase, "že se na to podívá." Pan učitel díval se smutně, ale starý nic. Stará Rozhudová se mra- čila. Míně červenala víčka, ale Roz- huda jen si liboval, jak to všecko rázně skoncov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1906

— 260 — vá a potom—nebylo také třeba aby se valně šetřilo. Obchody celkem dařily se výtečně, takže při malém přepychu vžJycky ještě zbývalo, aby "sem tam" bylo lze uložit ně. jakou tu desítku na dceřino věno. Starý to také hned uvážil a lehl si s vědomím člověka, který dělá, co může. Ráno — ěasně ráno se probudil, vstal a z neznámé příčiny jal se cosi hledati pod svou postelí. Hma- tal a nahmátl — světe — klobouk. Klobouk zaprášený, povleklý pa- vučinami, se střechou do polovice okousanou—asi snad od myší. Pan Rozhuda rovnal jej, jak se dalo, ale ať s ním prováděl co pro- váděl. jeho klobouk to rozhodně nebyl Dal si jej na hlavu — kdež —byl malý. Starému rozechvěly se ru.-e i brada. Zadíval se na ženu, která klidně oddychovala na své posteli a potom oddechl si sám, ja- koby chtěl vydechnout duši. "Tedy ona — ona mne klamala. Ona, které jsem věřil dvacet let, že je vzorem ženy. A ten druhý — kdo, kdo?" Bylo mu skoro k pláči. Za své starosti dvacíti let klidil nevděk a nevěru—Ale vzmu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x