ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
AVAMEELSEID MÄRKMEID SÖBER JA VAENLANE ÜHEKORRAGA? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

AVAMEELSEID MÄRKMEID SÕBER JA VAENLANE ÜHE KORRAGA ? Austraalia parlamendiliige J. T. LANG, kes Canberras ainuisiku lisena esindab omanimelist töölis parteid, mida ta ise tituleerib ainu keseks tõeliseks töölisparteiks Aus traalias, näib olevat kommunistide kirglik vihkaja. Sellena teenib ta kahtlematult meie lugupidamise ja sõpruse. Teiselt poolt on vanahärra Lang aga käimasoleva massilise immi gratsiooni üks ägedamaid vastaseid. Seilena peaks ta olema aga meie ^ vaenlane ! Rahvasaadik Langi tähtsamaks vastuargumendiks DP-de iirnmi gratsiooniskeemile on, et polevat võimalik ette kujutada ühtki teist paremat võimalust Moskvale oma agentide Austraaliasse saatmiseks... Võib-olla on tal õigus mitte ai nult meie sõbrana, vaid ka meie, vaenlasena.?

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Mis meist arvatakse [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

Mis meist arvatakse Sydney päevaleht, ''Sydney Mor ning Herald" 14 sept. kirjutab kokkuvõttes järgmist: Uned austraallased, vanad eel arvamused. "Mr. Stewart Fraser, Ehitustöös tuse Kongressi direktor, on vihja nud hädaohule, et Austraalias võiks i tekkida suureni töötute immigran tide hulk ametiühingute vastuseisu tõttu DP tööjõu rakendamisel. DP sid tuuakse sisse kiiremini kui neid on võimalik tööle paigutada. See ei sõltu tööpuudusest, vaid ametiühin gute eitavast suhtumisest "migran tide" juhtimisel tööstusaladele. Kõi ge suurem on vastuseis kommunis tide poolt kontrollitud rasketöös tuse ametiühingutes, kuid ka teised organisatsioonid püüavad hoida oma uksed kinni. Nii näiteks ei taha telliskivi, ka tusekivi ja pottseppade ametiühin gud vastu võtta uustulnukaid. Nen de vastupanu põhjeneb arvatavasti vanal töökonkurrentsi hirmul. Eel arvamused ei tohi olla takistuseks i immigrantide" produktiivsel raken damisel. Valitsuse poliitika peab olema kooskõlas immigrantide lü litamisega...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
IKKA VEEL LIIGA PALJU "JAANALINDE"! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

! ' + i IKKA VEEL LIIGA PALJU : ,.JAANALINDE" ! ; Kommunistliku vandenõu juhid iei väsi nii sõnas kui kirjas kinni jtamast, et sõda kapitalistliku maa ilmaga oii vältimatu, et Punaarmee .•peab palavlikult valmistuma . sel ileks ja et see lõpeb kommunismi jvõidugä. ! Hoolimata sellest räägivad pal Ijud suurte demokraatiate riigime jhed otse jahmatavapaneva „jonna ikusega", et nad tahavad suure Nõukogude Liiduga rahus elada, kaubavahetust -arenclada, et rah vad ei taha praegu ühtki sõda ning nad õn vahest "otse lapselikult õn nelikud kui nad arvavad leidvat Kremli hoiakust mõne rahumärgi... Vaevalt on tollele sümboolsele üteluselõ '' jaanalinnu poliitikast" -võimalik tuua tabavamat näidet, kui läänedemokraatiate viimaste aastate suhtumine kommunismi. „Poliitika — see tähendab ette 'näha!" , ütles kuulus prantsusepo liitik Talleyrand. Paljud tänapäeva tegelastest, keda . ka peetakse po liitikuteks, aga ei näe ega kuule üldse mitte midagi. On ju võimatu oletada, et just nende rahu ja s....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Miks valitsus ei keelusta kommuniste [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

Miks valitsus ei keelusta kommuniste Hiljuti oli Austraalia parlamendis kõne all kommunistliku partei kee lustamise küsimus. Küsimus tõsteti üles parlamendi vanima liikme, parempoolse tööliserakondla&e, I. T. Langi poolt. Lang esitas arupäri-. mise, miks Sydneys toimunud Marxi maja puistamise ja . Lääne Austraalia kommunistide tegevuse paljastamise tulemusena valitsus ei kuuluta kommunistlikku parteid seadusvastaseks organisatsiooniks. Sellele vastas peaminister Chifley, et valitsus arvestab maailma juhti vate riigimeeste seisukohti selles küsimuses, kaasa arvatud Ameerika Ühendriikide president. Briti pea minister, Briti parlamendi oposit sioonijuhid, Ameerika end. presi dendikandidaat kuberner Dewey, Ameerika kindralid, Lucius Clay ja Mae Arthur — kõik nad asuvad sei sukohal, et kommunistliku partei keelustamine demokraatlike valit suste poolt ei likvideeri seda liiku mist. "Meie usume, et ainus tee on rah va elutingimuste, parandamine, mis iseenesest halvab kommunistide t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PÖGENESID VENE VANGLAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

PÕGENESID VENE VANGLAST. Berliinist teatatakse, et kolmel Briti ja ühel Ameerika sõduril õn nestus põgeneda vene vanglast Ber liinis, kus neid oli kinni peetud pi kemat aega. Kui põgenikud jõudsid läänesektori, siis üllatasid nad kõiki pealtnägijaid oma räpase ja äärmu seni kurnatud välimusega. Kogu põgenemisretk oli kinolikult Beik "trisjnlge. Nii läbistasid mehed vene sõjaväebaraki, milles magasid ša jad punaarmeelased. Meeste jutu järele on neid aseta tud kujutlematusse olukorda. Piina misvõtetena 011 käsutatud 24. tun nist jääkülmas vees " seistalaskmist, jääkappi sulgemist ja õhuvaeses kas tis kinnihoidmist. 24. tunniste va heaegadega. Kõik neli põgenikku olid sedavõrd armetus olukorras, et, neid tiili pai gutada haiglasse kosumisele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄITUS CANBERRAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

NAITUB CANBERRAS. Canberra YMCA korraldab koha liku Rotary klubi ja teist*? organi satsioonide toetamisel Albert Hallis 30. sept. kuni 3 okt. suirre ajavii tekasitöö ja kollektsioonide näi tuse, millest oodatakse ka uusaus traallaste elavat osavõttu. Esinda mist leiaksid kõik käsitöö alad. Eesti käsitöömeistreile on see heaks või maluseks meie käsitööde tutvustami seks austraallastele. Lähemat infor matsiooni annavad Mr. V. Dunbar Canberra turistide büroos ja hr. Netliv. Väljapanekute omanikud saavad ka vastavad mälestustunnis tused.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
GEISLINGENI KIRI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

GEISLINGENI KIKI. Geislingenist .saabunud kiri, mis sealt teele saadetud septembri kes kel, jutustab sealsetest oludest kok kuvõttes. Kauaaegsed laagri juhid Pääsuke ja Piirsalu on siirdunud Ameerikasse ning nende asemel sai laagri direktoriks J. Holberg, kuna abiks on Hiir. Vaatamata uute laa gri elanike juurdetoomisele, on elanike arv emigratsiooni tõttu siiski langenud; ning ulatab üm marguselt 2700-le. Augusti lõpul võeti ka 16 maja ära Weingarteni tänavas . ja Sclilosshaldes, kuhu tuleksid majutamisele ameerika sõ javäelaste perekonnad. IRO lõpetab tuleval aastal oma tegevuse ja nüüd küsitakse järjest inimestelt, mis need-mõtlevad teha. -—On olemas kolm võimalust: repa trieeruda, emigreeruda või minna saksa majandusse. USA kvoot olevat juba täis ning emigreeruda veel võimalik Prantsusmaale, Norrasse ja Austraaliasse. Nagu räägitakse, tulevat kõva skriinimine. Kes pole emigreerunud ning hoidunud sellest ilma põhjuseta, viidavat, üle saksa majandusse. |

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE ÖPETAB AUSTRAALLASETELE PEENNAHATÖÖD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

EESTLANE ÕPETAB AUSTRAAL LASETELE PEENNAHATÖÖD Canberras toimuvad praegu i YWCA korraldusel peennahatööde s kursused, kus õpetust annab eest lang August Koolmeister. Kui alul kursusest võttis osa üle 20 YWCA liikme, siis ajajookosul 011 neist mõ ned loobunud ning alalisteks osa võtjateks on kujunenud 15-liikme line grupp. Üldiselt on osavõtjad hästi edasi jõudnud, kuna suur osa neist omavad kindla käe naha voo limisel kui ka värvimisel ja viimist lemisel. Kuna- esimene kursus hakkab lõpule jõudma, siis on tehtud A. Koolmeistrile ettepanek kohe or ganiseerida uus kursus. Millal see algab, pole veel teada. Ä. Koolmeister 011 õppinud Tartu Ülikoolis majandusteadust,- kuna viimasel okupatsiooni aastal töötas ülikooli apteegis. Peennahatöö alal hakkas tegutsema Saksamaal, Geis lingeni laagris, kus saavutas sel alal head edu. Nagu ta ise märgib meie lelie esindajale, valmistas siin algul raskusi sel alal töötamisel vajalik materjalide puudus. Kuid sellest on õnnestunud ka üle saada Melbou...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTID VÄLJA RIIGITEENISTUSEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

KOMMUNISTID VÄLJA RIIGITEENISTUSEST. Canberrast teatab Ken Schapel, et Austraalia föderatiivne valitsus on üldise julgeoleku huvides, otsus tanud kõrvaldada kommunistid riigiteenistusest. Sellekohaste üm berpaigutamistega vastavais asu tustes on juba tehtud algust. Möödunud märtsis astus Austraa lia julgeoleku huvides tegevusse Julgeoleku ja Salaluure organisat sioon, mis on kogunud üllatavaid andmeid kommunistide tegevuse kohta. Nende andmete alasel valit sus otsustas, et punased ja nende toetajad tuleb halastamatult eemal dada kõikidest asutustest, kus tege letakse riigi julgeoleku ja kaitse küsimustega. See osutub tarvilikuks igasuguste spionaaži affäaridle ja sabotaažiaktide vältimiseks. _♦

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KONTSERT GRETA LAAGRIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

KONTSERT GRETA LAAGRIS Greta immigratsioonilaagris, Sil ver City . toimus 10. septembril kontsert, kus esinesid Newcastle solistid ja pasunakoor. Peale nende tegid esinemisel kaasa - leedu laste rahvatantsutrupp. Briti suurt tähelepanu võitis noor austraalia neiu, kes kandis ette soolosid trom petil. Vastsaabunud Euroopa immi grante oli kogunenud sellele kont serdile avar saal täis ning ettekan ded leidsid sooja vastuvõttu. Pä rast ettekandeid korraldas laagri direktor koi. Place esinejatele oma vahelise koosviibimise. Kogu asja korraldajaks oli New? castles elutsev energiline eesti selts konnategelane L. Erikson, kes esi nejad viis Newcastlest Gretasse, missugune vahemaa on umbes 35 miili, oma sõiduautodega. Samal kontserdil kerkis üles mõte korraldada oktoobri alul immi grantide ühine kontsert Newcastle Town Hallis, milleks on praegu ette valmistused käimas. *

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI RAHVATANTSUTRUPI ESINEMINE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

EESTI RAHVATANTSUTRÜPI ESINEMINE. Canberra rahivatantsiitrupp prl. Hollandi ja L. Saare juhatusel .esines Austraalia sõ javeteraanide aašf a ballil Canberra Albefct Hallis, 16. sept. Kõik tantsud leidsid kiitvat hindamist piduliste poolt ning sa muti imetleti meie rahvariideid. Briti elavaid kiiduavaldusi kutsus esile L. Saare1 ja Õpiku ettekandes "härjatants."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
POKSIMATSH LÖPPES SURMAGA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

POKSIMATSH LÕPPES SURMAGA. Esmaspäeval, 19. sept. toimus | Sj'dneys elukutseliste poksimat§li Austraalia kergekaalu meistri ni mele poolverd pärismaalasest pok sija J. Hanseni ja A. Kempi vahel. J. Haesen, kes on tuntud oma raskete löökide poolest, alustas ma rulise rünnakuga, kuid Victoriast päritolev A. Kemp pidas vahvalt vastu kuni 10. ringini. 11. ringil tabas Hassen mitu korda raskelt Kempi lõuga Üks häalc paiskas Kem pi põrandale ja ta loeti välja. Has sen kuulutati võitjaks ja oma kaalu meistriks. Meelemärkuseta Kemp1 kanti ringist välja kanderaamil. Ta toimetati kiirendatud korras hai glasse. Arstid konstateerisid ajude verejooksu ja teostasid operatsiooni. Sellest hoolimata suri A. Kemp 20. sept. hommikul. Teda jäid leinama naine väikse lapsega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI NAISKOOR SYDNEYSSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

EESTI NAISKOOR SYDNEYSSE. Eesti Majas toimus laupäeval, 17. sept. eesti naiskoori asutamise koosolek, millest osa võttis 12 asu tajat liiget. Koosolekul rÕhutäti, et Sydneys ja lähemas ümbruskonnas on häid naishääli, kes on huvitatud koorilaulust.' Seni oli teatavaks ras kuseks koorijuhi küsimus. Nüüd on küsimusest üle saadud pr. N. Liiki kutsumisega koorijuhiks. Nl Liik oli kauaaegne koorijuht Tartus ja 011 teotsenud koorijuhina ka pagu luses Saksamaal. Kõiki lauluhuvilisi palutakse tulla Eesti Maja ruumesse laupäe val, 24. sept. kell 3 p.l. mil toimub esimene lauluproov ja koori tegelik J koostamine.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTI LAAGRIST MÄNGITI "KAPSAPÄÄD" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

BATffljRSTl LAAGRIST :| MÄNGITI "KAPSAPÄÄD" Laupäeval 17. septembri õhtul Bäthursti laagris korraldatud eest laste' peoõhtul esitati pr. Emmi Sume lavastusel Oskar Lutsu "Kapsapää'' ja mõned lühiettekan ded. Muud ettevalmistatud numbrid: Jaulu soolo, melodeklamatsioonid, klaveripalad jne. jäid klaveri puu dumisel ära, . Hästi kätteõpitud osade tõttu, milledest esiletõstmist väärib Pliuh kamite vanapaar Roosi ja Saamuel (pr. Kimmel ja hr. Sume) libises juba kodumaal tuntud nali libedalt üle lava. Kohati oli vanameistri tekstile ajakohast lisatud, kuigi see juhmust, tuimust, karjuvat üle kohut, omakasu jä isiklikku heaolu üldhuvidele eelistamist materdav ja nii üldinimlikke ideesid kandev pea klassikalikuks muutunud nali ka lisanditeta igas olukorras mõis tetav ja tõlgendatav oleks olnud. Hoogsale ettekandele ei mõjunud se gavalt ei rekvisiitide puudumine ega algelistest jumestusvahenditest tin gitud konarlused. Eesriide puudu misest saadi sel teel 'üle, et saalist rahvahulgast antud ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
POLAND. War Preparations [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

POLAKD. War Preparations Reports from various parts of Poland mention that the number of Soviet troops in the country has increased of late, in many places dumps for war material are under construction. The old German air fields are put in order and manned with Soviet crews. The number of military areas, forbidden for civi lians, is also growing. A large new forbidden territory is around the old fortress of Deblin on the Vis tula, 100 kilometres to the south of Warsaw. Before the war Deblin. was a training centre of the Polish air force. Similar forbidden terri tories have been established io Pomerania, especially along the Oder and the Baltic coast. Two battalions of Polish engineer ing troops are working on the Kela peninsula under the direction of Soviet engineers. More thau half of the peninsula is forbidden ground. Polish railwaymen state that large quantities of iron, cement, building material and even artillery pieces have been taken to Hela and Reso ,wic. These reports are c...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RUMANIA. Peasants in Revolt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

RUMANIA. Peasants in Revolt An armed revolt against the Com munist regime has broken out in Western Rumania. Thie number of partisans, for the most part expro priated peasants, is growing despite military action the Government has -started against them. There are ru mours that the leaders of the revolt ! are experienced officers of the Ukranian and Polish underground. The partisans are strongest in the mountainous regions of Gogul and Mic, about 1Q0 kilometres south-east of Teniesvar. Three Rumanian divi sions are fighting them but the;.par tisans\are still masters of the situa tion. ,,4-few partisan leaders .have been V captured by Government troops tod a political trial has been started in Temesvar against a so called terrorist organization sup ported, of course, by American im perialists. The partisans have killed many local Communists and enjoy the wholehearted support of the population. (From "Newsletter from behind the Iron Curtain'' Nq. 130/131 22 July, 1949.)

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Forcible Repatriation [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

V Forcible Repatriation The rounding up for "repatria tion" of so-called former Soviet citizens, i.e., people from the terri tories now incorporated into, the .USSR, is continuing with unabated force. Well-informed Polish circles maintain that the Soviets intend to deport about 600,000 people from Poland under this count. Some per sons who were thus "repatriated", two months ago have written to their relatives from territories south of Ufcals. The m'ajoijity dare not write but those- Who do express the opinion that they will never return* The persons threatened with "re patriation" try to provide them selves with false identity papers or conceal their extraction in other ways. It is also claimed that the Soviets have started this action in order to get hold of the deserters from their army. About 30,000 de serters are supposed to be in hiding in the Polish countryside at pre sent, mostly camouflaged as agri cultural labourers. The population sympathize With everybody who is persecut...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET INVENTIONS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

SOVIET INVENTIONS. The increasing1 mania of trans ferring all important inventions to the credit of Russia, is becoming habitual of the Soviet propaganda chiefs. We have been told that Russians invented the aircraft; tele graph, radio and electricity long before others. In their claims they have hardly ever had to copy inven tions of others, saying that the rest of the world adopted their inven tions. . Their newest claim is the bicycle, which they say was the invention of one Astomonov in 1801, who to test its durability speeded on his contraption from the Urals to Mos cow, a distance of over 1,000 miles. So ludicrous have these claims become that the normal minded Russians are ridiculing the state ments and claims. According to an English paper the Russian humor ist, Utessov in one of Moscow's cab arets tells the following joke: He is telling a friend that he should congratulate him on his invention of the umbrella. His friend replies that the umbrella was invented many years befo...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄIDENDI-ÖHTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

NÄIDENDI-öHTU Eesti Seltsi näitetrupi poolt tuleb pühapäeval, 9. okt. seltsi saalis ette* kandele komöödia '' Poolearuga maailm," mille lavastab E. Strauss; Tegelased on—pr. Marta Kaevats • ning liärrad Erik Reiman, Ants Malkus, Ernst Strauss jä Rudolf Krasman. ,Lõpuks, tants. *

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TSIVIILVALITSUS SAKSAMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 September 1949

TSXVIILVALXTSÜS SAKSAMAAL Ühenduses. Lääne-Saksamaa sea dusliku valitsuse, tegevusse astumi sega lõppesid lääneriikide sõjaväe liste kuberneride volitused Saksa maal alates 21. septembrist. Briti, Ameerika ja Prantsuse sõjaväeli sed kubernerid asendati tsiviilkomis earidega. Vaatav võimuüle võtmine toimus lääneriikide peakorteris, kus esines kõnega Lääne-Saksamaa kantsler, dr. Konrad Adenauer, kes "rõhutas, et nüüdsest peale tuleb vjõtta revideerimisele ka okupat siooni statuut ja anda saksa rahvale tagasi vabadus enda valitsemiseks. On karta, et sakslaste võimupii ride suurenemisega nad üha rohkem hakkavad segama ka Saksamaal asuvate põgenikelaagrite ellu, veel gi piirates sealseid kitsaid elamis võimalusi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x