ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 January 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 18 JANUARI 1906. Stillahafskusten* LOS ANGELES- AFDELNINGEN. LOS ANGELES, CAL. Regntiden har nu kommit i södra California, vi ha'redan haft en ordentlig blöta, grönskan har fått nytt lif och farmarne äro tacksamma. I en stad som Los Angeles är dock regnet ej en oblandad välsignelse. Visserligen underkufvas dammet,men "smörja" kommer i stället, slipprig, falsk och tusenfärgad. Los Angeles har rika oljekällor inom stadens hank och stör och man har begagnat sig af denna oljeflod att insmörja gatorna. De gator, som ej hafva asfaltläggning, indränkas med olja; i förening med dammet och jorden formeras nu på ytan en matta, hvilket gör gatorna mera solida för trafiken och mindre dammiga. I torrt väder är detta arrangement tillfredsställande, men när det regnar och oljemattan blir uppblött så få vi en slipprig välling på ytan och vattnet i rännstenarne är höljdt af en oljehinna, skimrande i alla regnbågens färger. Att till fots "krossa" dessa oljegator blir ofta äf...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 January 1906

Dr. Gibbon Denne gamle gf^e och välkände speciaist i San Francisco fortI far att kurera alla könssjukdomar såsom Go"k norrhee, Gleet, Striktur, i Syfilis i alla dess former. »Hudsjukdomar, Nervösa |åkommor, Allmän svagShet, förlorad könskraft 3m, m., vare sig sjelfför|vållad eller ej, och hvilkas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet, mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelftillit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg ocb ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Francisco i 44 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. Dr. J. F.GI BBON, 6«9Kearny 8t., San Franefsco, Cal. När ni skriiver nämn annonsen, STYFDOTTERN. ROMAN af H. von SCHREIBERSHOFFEN. FRÅN TYSKAN af AUGUSTA HAGBERG. (Forts. fr. förg. n:r.) Fru von Malsrode bad Esther att ho...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 January 1906

Cash Registers. Kom och bese vårt stora lager af moderna Cash Registers och vi äro säkra på att kunna tillfredställa eder. Det största och billigaste lager i staden. Kontant eller lindriga afbetalningar. American. Second-Hand Cash Register Company, 27 öth St., S. F. I NORGE. Till de fattiga ha kungen och drottningen till julen skänkt 1,000 kronor. öfver Köpenhamn anlända rykten hade berättat, att konungaparet skulle vara betänkt på att af ett förskott af kung Haakons arfslott skänka en många (1,000!) gånger större summa till de nödlidande. Förhoppningar och anspråk på det Bya konungaparet äro som synes inte små i någon väg. Kristiania kommuns utgifter för kungaintåget uppgå till omkring 41,000 kr., hvaraf 11,000 kr. täckts genom åtskilliga inkomster. Dessutom uppgår behållningen af dekorationsmaterialier till 15,000 kr. Ett norskt verldsförbund föreslår en författare i "Verdens Gang" bildadt. Förbundets säte skulle vara Kristiania och uppgiften vore att samla alla do ^reningar af no...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 January 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 18 JANUARI 1906. i San Francisco* Sista regnstormarne hafva gifvit hela staten en grundlig rotblöta. Strax efter klagomålen öfver torkan komma nu klagomålen öfrer öfversvämningarne. Det är isynnerhet utmed de stora floderna naturligtvis som dessa senare vålla skada efter ett starkare regn. I Redding rasade stormen i måndacrs ganska häftigt och bortslet taken från husen, o. vräkte ner telegraf stolparne. Sacramento-floden har stigit öfver 20 fot och öfversvämningarne ha redan börjat. Vid Point Reyes var vindens hastighet 72 mil i timmen och äfven å San Francisco-viken ledo båtar och iärjor mer och mindre skador i den häftiga stormen och oregelbundna turer förekommo på alla linier. Till lands hafva jernvägstågen varit försenade, men någon olycka har ännu icke inträffat. "Union Central Life" representeras här i staden af den bekante lifassuransagenten P. R. Paulsson, 419 Califonia st., som äfven representerar det välkända brandstodsbolaget "Svea"- . Mr Paulsso...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 January 1906

AMERIKA. Marshall Field död. I tisdags ingick underrättelse att en annan af Chicagos mera bemärkta män gått ur tiden. Kl. 4 på eftermiddagen dog nemligen i New York Marshall Field, mångmillionären, filantropen och köpmannen. Han var född i Conway, Mass., 1835 af farmarföräldrar och kom tidigt till Chicago, der han inträdde på köpmannabanan. Steg för steg arbetade han sig upp och egde vid sin död det största köpmannahus i verlden, i det firman egde branschbu¬ tiker i de större städerna såväl i Europa som Asien. Marshall Field var en selfmade man som älskade rätten. Han var 1904 erbjuden vicepresidentplatsen på den demokratiska valsedeln, men vägrade. Han var enkel till sina vanor, flärdlös och gifmild. Professor Otto Nordenskjölds föreläsning, hans första i Amerika, egde rum i Tammany Hall i New York nyl. Föreläsningen, som hölls under sångföreningen Lyrans auspicier, åhördes af en uppmärksam publik. Sedan Star Military Orchestra utfört ett par nummer, framträdde sångföreningen Lyran...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 January 1906

G. HYDEN Grocerier och Likörer 965 MISSION ST., nära 6th Street San Francisco, SVERIGE. Juveltjufvarne i Stockholm. Detektiva polisens spaningar efter föröfva; na af stölden i juveleraren Torndahls affär natten till d. 19 Dec. ha ledt derhän att två för 3:e resan stöld straffade arbetare A. F. Jansson och G. F. Lundström förklarats häktaio. En tredje för första resan stöld straffad arbetare C. E. Hj. Llndqviat tliersparas. Trött på llfvet. En student N. T. Naesström, som under senare tiden bott på hotell 1 Stockholm, afhände sig d. 29 Dec. lifvet med ett revolverskott. N.,som 1897 aflade studentexamen,hade sedermera vistats i Upsala för medicinska studier, men aflade aldrig någon examen. Till hufvudstaden hade han kommit 1 September förra året från Kalmar och bott på olika hotell. Hans lefnadssätt var besynnerligt. 1,700 ölförsäljningsställen. Närmare 1,700 ansökningar om rätt att försälja vin och maltdrycker ha med anledning af den nya maltdrycksförordningen Inlemnats till öfverstå...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 January 1906

I OAKLAND. SVENSKA SÄLLSKAPET möter andre och fjerde tisdagen i Pythian Hall, I2th & Franklin Sts. POLITISKA KLUBBEN håller regnlära möten första tisdagen i mån. Knight# of Pythias Hall, 12th & Franklin. SVENSKA G. T. LOGEN "VIKING" möter hvarje lördag kl. 8 i Giers Hall, 511 14th st., mellan Wash. & Clay, då nya medlemmar kunna vinna inträde. • Ernest Freedlund, L. Dep. (Forts.) ARI 1906. r Scanfliaavian-AffleriGan Savings HÖRNET AF MILLS BLDG., Bush & Montgomery Sts. $300,000 $12,000 KAPITAL OUTDELAD VINST Charles Nelson, President. Lewis I. Cowgill, Vice President. L- M. MacDonald, Cashier. Direktörer: Rådgifvande Direktion: Chäs. Nelson, Lewis I. Cowgill, J. Jensen, E.W.Ferguson, J. C. Esckhen, Geo. H. Tvson, Mikal Olsen, A. T. Dunbar, Martin Sanders, W. H. Little, Fr. C. Siebe, J. C. Everding. Henry Wilson, S. C. Denson, Attorney. Kom in och blif bekant samt låt oss bli edra bankirer. KAPITALER kunna deponeras afvaktande placering...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 January 1906

ATT HYRA. Ett godt "apartment" hus med 23 rum och 2 butiker, i god lokalitet, inbringande öfver $100 i mån. kan erhållas mot erläggande af $130 för möbler. Hyra $85 i mån. 5 års"lease"- . Köparen måste kunna sköta specerihandel. Man hänvände sig till Vestkusten. AUBRY & TELLEEN, Real Estate & Insurance Ägts., 2245 Mission st., nära 19th st. San Francisco, Cal. The Svea Barber Shop j. a. carlson, Egare. 12 Clay Street, San Francisco. Hårklippning 25c. Rakning 15c. God behandling. Salubrin den förträffligaste af alla husmediciner DR. P. HÅKANSSONS både till invärtes och utvärtes bruk i en mängd vanliga åkommor, yttre såväl som inre, der närvaron af bakterigifler eller blodstockningar hindra helsans naturliga återvändande utan hjelp af medicin. SALUBRIN är särskildt värdefullt vid behandling af alla slags sår, utslag, svullnader inflammationer, ömma fötter, insektsstyng, tandvärk, hämorojder samt katarr i hufvud- ' bröst och mage, och detta ej blott för mbnnisko...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 January 1906

VESTKTJSTEN, TORSDAGEN BEN 25 JANUARI 1906. Stillahafskusten. LOS ANGELES- AFDELNINGEN. LOS ANGELES, CAL. "O Gud din himmel gråter, ditt folk förderfvadt är"- , var man frestad att säga i Los Angeles härom dagen. I torsdags eftermiddag och natt i förra veckan föll två tum regn i Los Angeles och omnejd, åtskilliga gator voro förvandlade till rasande floder på fredagsmorgonen och huru att komma öfver dem var ett kinkigt problem, men så kom solen på eftermiddagen och gjorde sig åter till herre öfver situationen och det blef varmt och godt igen. — Mr Olof Chytraus från Salt Lake City, äldste brodern och hufvudman för Chytraus-slägten i Amerika, är på besök hos sina systrar i Los Angeles. Mr Chytraus är en ansedd ooh välbestäld byggmästare och kontraktör i Salt Lake. Han har nu tagit sig några veckors "vacation" för att titta på California och dess klimat samt helsa på sina slägtingar både här och i San Francisco. Om en vecka eller två gör han troligtvis ett besök på Vestkustens byrå. — ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 January 1906

Dr. Gibbon Denne gamle tillförli tlige och välkände specialist i San Francisco fort- | far att kurera alla kö nssjukdomar såsom Goknorrhae, Gleet, Striktur,, I Sy fili si alla dess fo rmer. »Hudsjukdomar, Nervösa, aåkommor, Allmän svagshet, förlorad könskraffc Sm. m., vare sig sj elfförjvållad eller ej, och hvilkas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet,, mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelftillit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Francisco i 44 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet, och skicklighet. Han botar när alla misslycka».. Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas; i hemmet. I>r. J. F. GIB BON, 6«9Kearny St., San Francisco, Cal. När ni skrifve* nämn annot»s«n, - \ Skridskofärden. (Från engelskan.) Hela v&r familj är bekant för sin pratsamhet. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 January 1906

RKKOKD PAH8AGE 5 DAGAR, 7 TIM., 23 MIN. 8 5 5 Till Skandinavien 8 dagar, 5 timmar. De jättestora, snabba, nya ångarne NORGE. Nytt grufbolag. Till flrmaregistrel bar anmälts grufbolaget "Norsk Malmexport" för grufdrift, export och förädling af jernmalm. Grufvorna ligga ■dels omkring Arendal, dels i Nordland. Kapitalet, som delvis är engelskt, svenskt och norskt, uppgår till tr« millioner kronor. Disponent är konsul Carl Landergren från Stockholm. Tre barn innebrändes vid en eldsvå. da i Bergen d. 22 Dec. på aftonen. Barnen, som tillhörde två olika familjer, •voro lemnade ensamma hemma, medan mödrarna voro utgångna för att göra uppköp till julen. Till Haakonshallen I Bergen hai statsminister Michelsen skänkt 1,00(1 kronor för dess utsmyckning samt föl kommendantbostadens inredning till kungaboning. Stora poststölder I Kristiania. Den 22 Dec. häktades i Kristiania ett postbud sedan han öfverbevisats om att sedan 1 våras ha öppnat och förstört en mängd bref innehållande penningar och ti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 January 1906

i scandia hall 161 City Hall Ave. Nya såväl som gamla delegater anmo das att närvara. Styrelseval eger rum vid detta möte. ALEX. OLSSON, Ordförande. HULDA BORDIN, Korr. Sekr. TILL VÅRA KUNDER. Som upprepade försök dagligen göras af oförsynta rivaler att gelom missrepresentation söka tilldraga sig vår handel, vilja vi härigenom underrätta allmänheten att icke några varor utlemnas till återförsäljare, utan affären — Kofods Bakery — representeras endast genom M. Kofod, N. Stohl och G. Stohl, och torde alla beställningar godhetsfullt insändas till Kofod & Stohl, 276 5th st. Telefon Folsom 2411. FRI AFTONSKOLA. Fria afton klasser, der män och kvinnor erhålla undervisning i engelska, äro nu öppnade i de två skolhusen å Washintgon st., mellan Mason och Taylor sts. Telefon Howard 1406 Okerblad's välkända HHnhandel, 16 Fifth Street, San Francisco. Direkt importerade punchsorter från Sverige af följande välkända fabrikat Cleophas Club Punch, $1,25 pr flaska j. D. Grönstedts, Stock...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 February 1906

AMERIKA. Till tio års fängelse <s, rndes nyligen kaptenen å"Slocum"- , Van Schaick,för groft tjenstefel. Slocum var som bekant en lustångare, hvilken företog en segeltur med 2,000 kvinnor och barn en lördag förliden sommar, fattade eld och sattes på grund, hvarvid flera hundra personer drunknade eller brändes till döds. Det bevisades vid rättegången att kaptenen för månader uraktlåtit att låta besättningen utföra den föreskrifna eldsläckningsexercisen. En strid om millioner. Den aflidne millionären Yerkes minne är som bekant ingalunda "rent liksom en marmorskifva"- . Hans enskilda lif lär ha varit fullt af s. k. äfventyr och omoraliska snedsprång. Nu har Lillie Gripsby, en af Yerke gynnad ung dam stämt sterbhuset, påyrkande $2,000,000, hvilken summa hon påstå sig kunna bevisa att Yerke ämnat åsidosätta som lifränta åt henne. Wm K. Van Reypen, en son till f. d. amiralen i flottan med samma namn begick härom dagen sjelfmord i New York. Han led af melankoli och fruktade ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 February 1906

Miss Josefin Johnson 217 EDDY STREET, San Francisco. Massage och behandling medelst Elektricitet. Vi bota män endast och bota dem alltid. Vår framgång beror på våra underbara botemedel. 3 konsulterande läkare i hvarje fall. Tre gånger säkrare än en doktor, ett ''jag"- . Betala endast om ni blir botad. VARICOCELE och STRIKTUR botas utan farliga operationer medelst en ny metod Ofvannämda sjukdomar hindra män från anställning i polisen, i armeen såväl som civil service examen, göra dem odugliga för arbete, giftermål och aflärer. Besök vårt fria anatomiska museum i dag, flyttadt till 1023 Market i 12 nr ofvan 6th st. ! DRÖJ ICKE. Lyssna till våra museum föreläsningar hvarje afton 9ch lär anatomi och hvem som skulle gifta sig och hvem icke samt hvarför. Förlorad mannakraft och dess följder i förklaras Li iebigs hall, 1023 MARKET STREET, och 810 Kearny st. Tiilskrif eller besök The Dr i Liebig Staff. SVERIGE. Skogsbeskattningen. Till jordbruks departementet har domänstyrelsen in gifvit et...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 February 1906

VESTKTJSTEN, TORSDAGEN DSN 1 FEBRUARI 1906. NORGE. Kröningen i Trondhjem. Enligt hvad "Trondhjems Adresseavls" erfar fräc säker källa, har äfven konung Chri stian uttalat önskan att öfvervara nor ska konungaparets kröning i Trond hjem. Det anses derför sannolikt, att såväl konung Christian som konung Edward komma till kröningen i Trondhjem. Under alla omständighetei skall kronprins Fredrik af Danmarli öfvervara sin sons kröning. Kungaresidens Norge rundt? I Norge har man i skilda delar af landet börjat att tala för upprättandet af re sidens för konungen i en del norska städer. De städer, hvilka hittills före slagits, äro Bergen, Trondhjem ocli Stavanger. "örebladet"- , som synes halft betrakta de framkomna förslagen såsom utslag af en viss afundsjuka mot Kristiania, lemnar en redogörelse för ett sam tal, som en medarbetare i tidninger nyligen hade i frågan med en stortingsman från landsbygden. Stortingsmannen i fråga förklarade uttryckligen, att Kristiania borde vara förberedt på, a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 February 1906

JUVELERARE 283 4th St., nära Folsom 205 Montgomery St., under Russ House Telefon Black 5549 Tobak, cigarrer och cigaretter, snus, svenska tidningar m. m. Klockor, och Juveler repareras noggrannt. Fullt lager af Ur, Klockor, Diamanter, Glasögon, Smycken m. m. Skrifmateriel af alla slag. Sntered at the 8at wrauciaco, Cal., Poat Office Second Clasa to *uer. " VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stilla hafs-kusten. Utgifves Hvarje Torsdag. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett hälft år 125 Ett kvarts år - 65 Ett år till Sverige 2-5° Annonspriser: Kfterfrågmngar, pr gång S**"Önskas,- " "Att Hyra" etc JSCDödsannonser med ram 75«Födelse- och Vigselannonser 5°cÄffarsannonser 50c. pr tum pr gång; for fortsatt annonsering rabatt. Protessionela annonser pr månad Annonser för baler, teatraliska föreställningar, plknikar, etc. $3 pr gång om 5 tums utrymme. Läsnotiser 15c. pr rad, med rabatt för längre tid Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fal...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 February 1906

VESTKTJSTEH, TORSDAGEN I$EN 1 FEBRUARI 1906. Stillahafskusten. LOS ANGELES- AFDELNINGEN. "Den blida v4r är inne, ooh nytt blii jordens hopp; Ny fröjd får hvarje sinne, nytt lif får hvarje knopp. Hur lifligt solen"strålar! Hur majestätiskt mild, För dödlige hon målar odödlighetens bild"- . Denna gamla hederliga psalmvers passar precis in på situationen här i Los Angeles nu om dagarne. Efter det starka regnet i förra veckan har nu solen återtagit herraväldet och allt växer och är grönt och skönt som det vore i Illinois omkring den 20 Maj. I trädgårdarne gräfves och planteras, farmarne så hafre och korn, och de tusentals invalider från östern som vistats i södra California bada sig i solljuset och återvinna nytt lif och helsa. Oupphörligt, dag från dag, O, natur, du dig förnyar; Jordens grönska, luftens skyar, Allt har ungdom och behag. Re'n våren förr på gyllne skyar, Med ymnighetens horn i hand, Sitt jubel och sin makt förnyar På Stilla hafvets rika strand. — Svenska luthesrka Angeli...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 February 1906

VESTKTJTEN, TORDAGEN DEN 1 FEBRUARI 1906. Mer kmlpiskans tyranni. Ruteiiisk: P^oma/n af SEMÉNE ZEMLAK. I. Det var en mörk, dyster Novemberkväll, just en sådan kväll som tyckes j egnad lör mörksens gerningar. Vinden 1 tor hvinande fram 1 de kala trädkronorna och slet och ryckte 1 torftaken på de eländiga bondstugorna 1 byn. Kvällen hade egentligen redan öfvergått till natt, men här i denna aflägsna slaviska by sof man ej ännu. I en af de aflägsnaste stugorna, den som låg vid randen af bäcken brann det än1 nu ljus och mörka skuggbilder aftecknade sig mot de klart upplysta väggarne. Under de långa Novemberftvällarne samlas den lefnadsglada ryska ruteniska ungdomen med sitt arbete omkring den sprakande elden på härden och man sjunger då sånger eller berättar sköna sagor, stundom också verktiga händelser. Sådana aftnar kallar man för "Wetscherniza"- . Denna kväll hölls Wetscherniza i mor Safronas hus. Ingångsdörren till "Chatan"- , sjelfva den stora stugan, öppnades hvarje ögonblick för ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 February 1906

i portland. SVENSKA SÅNGFÖRENINGEN "Columbia" afhåller möten måndagars aftnar i undervåningen i Sv. Luth. Kyrkan. C. A. Appelgren, Pres., Ivar Åkerström, Sekr., Emil Holt, Ledare. SÄLLSKAPET "LINNEA" håljer mö ten hvaije fredags afton kl. 8 i Willamette Hall, 170^ 2d St. C. F. Anderson, Ordf., J. L. Wallin, Sekr. SVENSKA RÅDET "SCANDIA" F. OP A. möter hvarje torsdags afton, i no 173/4 2d St. AxelE. Schwartz, Fin. Sekr. SVENSKA G. T. LOGEN "SVITHIOD" No. 3 möter hvarje Torsdags afton i Alaska Bldg, 3d & Morrison Street. A. Nelson, ordf. Dricka C Några flitiga skandinaviUll^nadi ska män och kvinnor till att arbeta för oss i sina egna hemorter, också några till att resa för oss. — Fast plats för vintern eller för hela året. — Lön $2.50 pr dag.- — Pålitlig firma med stort kapital. Erfarenhet behöfves icke, men goda referenser erfordras. Skrif till II. MILLER, Manager. 870-878 WABASH AVE. Chicago, 111. SKON ELLEN ELLER FOSTERBARNET. SvensK OrlQlnalroman ni J. Brun. (Forts, fr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 February 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 1 FEBRUARI 1900. San Francisco. Fjorton års fängelse blef Wm Sampsons dotn för rånförsök i Golden Gate park. Sampson var den man, som för flera månader sedan öfverföll Harry Foley i parken. Foley sköt honom der vid i skuldran. Sampsons hustru befann sig ett stycke från platsen med häst och vagn, men huruvida hon visste om mannens plan eller ej har icke utrönts. Sampson nekade naturligtvis, men flera vittnesmål såväl som omständigheter voro emot honom. Den anklagades hustru, moder och svägerska befunno sig i domsalen då domen afkunnades och alla tre svimmade då de hörde det stränga utslaget. Mr Jonathan Anderson var en af jurymännen. Han fäste sig särskildt Tid den liktning kulan tagit i rånarens skuldra, en riktning som den omöjligen kunnat tå om den skjutne befunnit sig i vagnen vid tillfället, som han i sitt vittnesmål påstod. Sjelfmord begick i söndags kapten J. F. Gottarinch, som det synes på grund af missräkning och sårad stolt het. Han hade i åratal v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x