ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 May 1896

^ I i o Två deporterade. Af Wilhelm von Beck. Det var i Botany bay, den plats, dit Englands grofva förbrytare fordom sän des. I skuggan af ett enkelt uppfördt hus, hvilket tjenade som lasarett, sto- do två fångar och pratade med hvar- andra. Den ene af dem var en f. d. bankdl rektor, som en gång gjort sig skyldig til stora bedrägerier. Sedan tio år till- baka hade han, iförd grofva kläder, fått sysselsätta sig med anläggande cf, vä- gar o. annat ansträngande kroppsarbe- te. Den andre var en starkt bygd man, på hvars ansigte ett tygellöst lifs stor- mar gräft djupa fåror. Han kallade sig Ralph Skotleby och hade en gång varit beryktad som en af Londons förslagna- ste ficktjufvar. —Jag har redan talat om för dig, fort- satte den senare, att jag i London har en son, som älskar, och som har mig att tacka för sin bildning och uppfo- stran. Det är en yngling med verklig talang; han ska snart vara ingeniör. Han är förlofvad med en både vacker och förmögen dam—med en riktig dam af fin familj...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 May 1896

tt ^ t i 1 y i ),11 i r i! \| I vi AUSTIN. OBSERVERA! Tisxas-Postens kontor är flyttadt till en rymligare lo- kal på andra våningen i Tay- or building, näst intill brand- kårens hus vid 8:de gatan. Don't forget it! Tidningens kontor är öp- pet alla dagar i veckan från kl. 8 f. m. till kl. 10 e. m. — Söndagar från kl. 9 f. m. till 12, och från kl. 6 till 7 e. m — Herr C. J. Johnson, post- mästare i New Sweden, Tex., är vår befullmäktigade agent der på platsen och kan pre- numerationsmedlen inbetalas till honom. GIF AKT ! ! Sammanträde kommer att äga rum å denna tidnings kontor måndagen den 4 maj kl, hal f 9 e. m. för att disku- tera frågan om antagande eller förkastande af de för- slag som kommittén upp- gjordt. Kommen mangrant och låt oss visa att den nya föreningen blir bildad med så stort antal som möjligt. För kommittén Phil. V. Engström, ordf. Kom ihåg att kontoret är flyttadt till Taylor building, nästa hus till The Firemens Hall vid 8:de gatan. — Prenumerations-siffran är i st...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1896

I TEXAS V POSTEN. ■i i NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. I ÅRG. Austin, Texas, Lordagen den 9 Maj, 1896. VOL. I. No. 4. Krönika. Eder krönikör, d. v. s. den mannen vsom fått på sin lott att skrifva krönikan för den- na tidning, är alldeles för- krossad ithy att han begri- per grant att han inte kan få ihop någonting passande för Postens fina publik. Redak- tören sa' till mig i går qväll att han antingen skulle af- skeda mig eller också låta mäster Eric dansa på min bakre kroppsdel om jag inte upphörde med att babbla om kalfvar och kor. Det intres- serar inte publiken sa' han, åtminstone inte Postens, ty vår publik är bildad och fin sa' han och vill ha något till lifs som duger att smälta. Till en början tänkte jag mycket på att resignera från min befattning som krönikör, men så tänkte jag händelse- vis på att det är en ganska kinkig salr atHefva om man inte har bröd nog att till- fredsställa magens kraf. Så jag ska' försöka en gång till, jag kan ju inte mer än miss-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1896

f f: "k f Tv ■ : / t i t Svenska N STOCKHOLM. Engl nybildade engelska Häll; holm, räknar-redan 400 Drottningens sorn^ai-^istelEer ningen skall äfven i sommar under ett par månader vistas å Hook, antagligen frän och med Juli mänad. llläggsporto af 10 öre för ofrankeradt rsta kaipmarén ^år bet de af cri skrifvelseJ4U tran afJVarnart^ie-Jtörn. d anledbing af br Cothet _rpt ti^lsj^n öfv wb^folj hade lagutskottet tillstyrkt en &Urifvel- se till k. m:t i motionens syfte och har andra kamroaren bifallit utskottets hemställan. Första kammaren har äf- Vacker gäfva.—Med tack för piigttro- gen och skicklig vård har en patient, tom den 9 April lemnade Sofiahemmet, till de^ Biffkors .frMjSKW skänkt ^000 kr. nings van jord ofver ma dragna of- .Jhcd ledni ril m- vest- " P li- stor trafikuppbörd remitterades fr tens järnvägar, kustbanan, till bördskassa 31Ö,<HJO fifi belopp, som hittills å en af de tre upp- börds(lagarae i fr varje vecka, inkommit- till okfaidakaisi,i JM.,-'ut.: Missbelåtna ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1896

o I f I f : i 3= < TEfteldprof. x Mod undantag af pennans rt siande, då den hastigt for öfver papperet, och sprakandet d&' oeh dft af et kol 1 bra- > san, var det alldeles tyst i rummet. ;: i < , Böjd öfver krifbéBdef: aattipn inan, till utseendet knapt trettio är gammal. Hans rent mejslade drag framträdde „„ . . „„ ^ a. ,. ...... Hva,d menar du? ' utropade han.' Du •j hasétn och. framför aut aen breda, hö- ga pannan—-det vTantydJllfefn yfn|mant som var i stånd till och van vid myc- ket tarijjgarbete.v ( J ( j[ Han fortfor alt J&i&fla, fcaskt ijt^n. uppehåll,( ^erv. ^ej^tj.ninyi—sä ka- >,Bta&P. Uai pennan ÖcfeisJiAifeUIllbaka.. 1 stolen med en lång suck af lättnad och tillfredsställelse. Det sista kapitlet var skrifvet, boken—romanen som skul- le, skspa. haijs, rykte-7-vpiJ färdig;. J3£t vaC det biistai haiiå3Uidkqimmlt, d«st var. han säker på;'hans skriftställarerykte, hvilket han .under.^g hållit på att bygga upp, skulle nu vara ''afgjördt stådgadt.1' '...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1896

"< • • i V ' , 3 i. . T öéSw1 -ii, "•> '••v. - mmmrnå Hl r i <. ■ ir r: I ft •\ 1 TEXAS POSTEN. Nyhets oeh Annonstidning för svensk^rne i Texas. 3t k«äft^' 5«W Ä<ÄS TEXAS POSTEN. {THE TEXAS POST.) 1'ulrilslintl every weok, lu Auslin, Texas, by tim Swkdikh Amkkican 1'iihmbhinu <■•< . Tim only swi!<llsh pupur In Texas. ;unJ i III' best adv«!rtisiiiK modluni to rnaeli t bi elass of eiti/ens. Om en månad eller sä har i väl ex-president Harrisen stökat undan med sin smek- manad sä att han kan lä litet tid pä sig att gå ut för att se efter hur det kommer att gå med presidentvalet, om han inte kan fä komma med på ett hörn. i'JUL* V. Engström Prenidttnt, A. 8. Andkhkon Vice 1'rcHidont HiChaud Jobnhon HusinosH Manag«r R. JOHNSON, Adv. Matlager Ivak Ifwerstkom, City-colicitor. •OCOCC^SCCGCCGOOO* Preti umerations-pris: si .00 .150 1.50 1.10 Ett ar Ett hälft ar Ett år till MvorlK Ett hälft år tlli Sverige ]'lenumeiationen ar betalbar i forskatt och penningar bom sandas modo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1896

I 4 ■: £ KYRKOUNDERRATEL- SER. Sv. Ev. Lutherska Kyr- kan. Hörnet af Congress Avenue och 16te Str. Sön- dagsskola hvarje Söndag kl. 10 f, m. Gudstjenst hvarje Söndag kl. 11 f. m. och 8,3o e. m. samt Onsdagsqvällar kl. 8,30. Ungdomsföreningen möter i kyrkan första och tredje Torsdagskvällen i hvarje månad. G. A. Dorf, Församlingens Pastor. Bostad 105 West 16 St. Svenska M. E. Kyrkan. Hörnet af 15 och Red River Str. Söndagsskola hvarje Söndag kl. %\1. Gudstjenst hvarje Söndag kl. 3 & 8. Onsdagskvällar kl. 8.15. N. Ecklund, Församlingens Pastor. Bostad, 1503 Red River Str. Predikoturer i Decker Svenska M. E. Kyrka. Söndagsskola kvarje Söndag kl. 10 f. m. S. A. Lundell, Föreståndare. Predikan kl. 11 f. m. och 8 e. m. hvarje Söndag. Bönemöte hvarje Önsdagsqväll kl. 8. J. M. Ojerholm, Pastor. Predikan i Manda Svenska M. E. Kyrka första och tredje Söndagen i hvarje månad då Gudstjenst hålles kl. 4 e. m. och S e. m. J. M. Ojerholm. Pastor. Svenska Baptistkyrkan.—Sönda- gar: Söndagskola ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1896

il I I t j I 1 u il |. , v •si K. i i i f I i; *; i" i i k } : '1 il ■ 'O ,-Ä «-•._)• • _• « _ . • ' in ,.t nH< PÅ MÖRKA VÄGAR. Hamly ■:r (Forts. fr. föreg. . -y-Kmwft-|ffV i^ ;n}in stackars far på TriigothåH/Her han kunde erhålla god be- handling. Kan jas nu möjligen här få tinTrrrm an liirl-rwW-i (fixI händeroob vHle «ji, herr doktor, vara mig behjälplig der- : "tedL Ja#eta,#il ifriu^i}. " dllliB-xf ofli r#t fot- hans&ifid x>(#i Är'. | sjtilcft visåS el^k eftänsla.f t •j {-m-nits iötirtÄr,.. jilf f«rs JBJd*§ <®kl torn. — I England finnas anstalter, dier rika <1 a rar vårdas; finnas inga sådana här? — Vi hafva blott offentliga dylika an- i• LLiri 1 1 ! i Yr Hl i ; iiij; r /i i, rtr: i ■ställer. (,-.j i patniinterna flér: väl behand- iiq '-u>h wm ,-,-jinil 1?< — Ja, utmärkt, svärade doktorn. I'or : 1'MJlWjit; fortirot' hahl är j'ag:äjelf anstiifd' ii AjJd iött, ul' fä stöfsla h^jiilulern , jcKjh skull nog sörja förl.a(.t intet skall fattas ■Jjrdfet* "5 '",f r',...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1896

äi ■ lii nnl )i i LMirauA ht I # i © i- ii n g 11 l- 13 t- te a- lj- ed - näcnt Ät Hpn snkpn En fasaväckande _ ta-u iklätt.1 '•xrlo;'- ' aurnUo/i jauii^ JnygA-amnn Vi guttar stälde te ett gelle IfWP1 ift* }J H nö m< Jlff^nojtaiU/.i \ rflnge bjua hvar sin necka. r -avijvt) nmi no\>.rtrTrti; ihintiti . . ' iI-ttw6t//té^alaH't;!<lä ÉfeJdfcä ,rt0^j;v< Mb bdrt ii(|ikjid£sisbBi ricj fobi; i i. - j>ia,.jag kok: (itåriJ'4ifif é-tide^i Jllb^ka ti!l'ié^i(itb,'',Dw. hädy äiÄM-dtigtigt;yå attf sJiänidttétm&ral c 3tot.U$ttl rtir ip« K4r 'erfor ganska trött, när jag kom fram ill stationen, som naturligtvis var stängd för natten. Jag hade,«n liten pliinrå 'Wliiäcy; eijöfrtitfåe? jal^väl nä- >~1jp \ C Nils spelman spelte e pillkättä, ' ~ Å förij'n ett ord en vesste om'ec Så skattade på fötter lätta Hvareinda kotte rundt kring jummet. .. .Vi . [-•' .. För njr som Nils ä i sett ässe A börjar på fejolen drella, Då ä dä lögn i hälgamässe Att någon kropp kan setta Stella. Hej hopps...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 May 1896

I T ... . i - • ± i. . *>4. 'I' L -• r «* %. A '•;. • TriRRpl Ii l i i j 1 ) VI It /•V, ; << j I sJ AUSTIN. OBSERVERA! Texas-Postens kontor är flyttadt till en rymligare lo- kal på andra våningen i Tay- jor building, näst intill brand- kårens hus vid 8:de gatan. Don't forget it! Tidningens kontor är öp- pet alla dagar i veckan frän kl. 8 f. m. till kl. 10 e. m. — Söndagar från kl. 9 f. m. till 12, och från kl. 6 till 7 e. m. — Herr C. J. Johnson, post- mästare i New Sweden, Tex., är vår befullmåktigade agent der på platsen och kan pre- numerationsmedlen inbetalas till honom. Vi bedja få upplysa, att Posten sändes icke ut på kre- dit till okända personer En-, dast de som inbetalat sin prenumerationsafgift komma hädanefter att erhålla Posten regelbundet. Endast i så fall att .reqvirent som för tillfäl- let är i förlägenhet på pen- ningar. sarskildt begär att få kortare tids anstånd, beviljas detta endast som sagdt, ifall personen ifråga är känd. Vi hafva nödgats tajfa detta s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

* a itflfli q 9 i) TEXAS • ! . k '" U: V .V:. K?-. POSTEN. I ARG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Lordagen den 16 Maj, 1896. VOL. I. No. 6. VAR- OCH SOMMAR-VAROR! Såsom Silke-, Ylle-, Moire- och Serges-Tyger samt alla slags Linnevaror såväl livita som kPlörta till de billigaste priser hos Mans-såväl som Barnkinder tillika med extra storlekar i Byxor. Det största och bästa lager af Hattar i Austin. Jag kan nära nog sälja Eder en Hatt för Ert Eget pris. Jag har tillika det bästa lagret af Vår-säsongens varor som någonsin hand- hafvits af mig sedan jag började min affär och angående priserna kan jag med full visshet garantera att de äro de mest uppriktiga. Glöm ej göra mig ett besök när ni behöfver något i Tyger, Kläder och Hattar. Ett godt bemötande utlofvas . DON WILSON. KLÄDEB! KLADBB! DON WILSON kan sälja er den billigaste Kostymen i Staden ! Alla slags Tyger, såsom Moire, Serges och Linnen till de billigaste priser hos Don Wilson. Hattar af alla s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

PA MÖRKA VÄGAR. Af Haxnlyn Smyth. |[ (I Ii ' ■ 4 b i i (Forts. fr. föref. an) — 8e på dender herm derkorta, sade uppassaren åt cn poliskonstapel, som 1 detsamma gick förbi. — Jag tror att lian iir tokig. — Han to!>ig! svarade don tilltalade, deri misstager rii er mycket, det ärdok- ,tor Wangler, en af öfverliikarne vid dår- huset, den bästa menniska man kan träf- fa. Han kan nog ha sina besynnerlighe- ter, men det har gudnås alla. # # # Doktor Wangler lugnade sig, men bör- jade nu inse, att han ej varit så förslg' tig som han bort. Han gjorde, ehuru väl sent, den upptäckten att Devereux inga' lunda var den narr han trott. Brefven gåfvo honom ingen ro; om nu flere voro skrifna, hvad hade då blifvit af dem? Han började frukta att hans patient skulle undslippa honom. Men han hade en annan orsak till fruktan. Om hans patient blefve fri, skulle han sjelf då vara utom all lara? För att vara rik tigt säker gafs blott ett medel: haa må- ste påskynda katastrofen. Men först ville han se hu...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

å n Ir re m \r 1- n r- k- KSr våren kommer. Liten skiss af S. Ute är det vår. Knopparnc p& trä- den svälla af glädje och lif, sipporna tit- ta nyfikna fram ur den svarta mullen och lärkan slår jublande drillar 1 det klara solskenet. Den gamla vid fönstret skådar ut på allt det sköna i naturen, och ett vemo- digt leende sprider sig öfver hennes drag. Tankarne Ila hän till forna lyck- liga tider för länge, länge se'n. O, tan- kar och minnen, väl att I finnens till att sprida balsam i sargade hjärtan, som ej ha annat qvar! Barndomshemmet, den rödmålade byggningen, fönstren med sina hvita, hemväfda gardiner, trädgården med blommande syrenhäckar, kastanjer midt på gården, stallet, hundkojan med "Karo" och "Moppe"—allt hägrar som rosenfärgade skyar för hennes syn. I ljumma härliga vårdagar, som nu spi- rade längtan och hopp i hennes unga bröst, längtan att få komma ut, ut till det stora underbara, ut i vida, vida verlden, der allt det drömda om lycka och kärlek skulle finnas. Allt tyc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

*> *• ; > • i X i ■: . '££. }.•:.• ' •." ;• v '■! ' ' 1. fjyhets och Annonstidning för svenskarne i Texes. TEXAS POSTEN. {THE TEXAS POST.) Publisl *l every week, ln Austin, Texas, by th« swkuish American Poblibhino Oo. lin) ouly HWfdlhli pup«r in Toxas. and tbe ln'ht advtTtlHtiiK inudluui to rituell Uii* clabs o t cltizuns. Piiii,. V. Ekosthom Presidont. A. 8. Andkbson Vico President. Kiohaui) Johnson, .... Buslnoss Manager. OHNSON Adv. Manager. Ivar Ifwerstrom, City-colicitor. Prenumerations-pris: EU år. .o ?«0 Ett liulft år «•> Ett år till Sverige 1-50 Ett lialft år till Sverige 1-10 Prenu mera tionen ar betalbar 1 forskutt och penningar bora sandas medolt "Postal Noto." "Money Orders" eller i tva cents pri- marken under adress: TEXAS POSTEN, Tavlor liulldtnu. AUSTJN, TEXAS Telephone 148. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Advertislng Råtes One inch, Olie mönth, One inch, one year, Six inches, one month, Six inches, one year, On larg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

-o • o • -ii A' ö X KYRKOUN DERRATEL - SER. Sv. Ev. Lutherska Kyr- kan. Hörnet af Congress Avenue och 16te Str. Sön- dagsskola hvarje Söndag kl. 10 f, m. Gudstjenst hvarje Söndag kl. 11 f. m. och 8,30 e. m. samt Onsda«\sqvällar kl. 8,30. Ungdomsföreningen möter i kyrkan första och tredje Torsdagskvällen i hvarje månad. G. A. Dorf, Församlingens Pastor. Bostad 105 West 16 St. Svenska M. E. Kyrkan, i Hörnet af 15 och Red River Str. Söndagsskola hvarje Söndag kl. J^ll.j Gudstjenst hvarje Söndag kl. 3 & 8. Onsdagskvällar kl. 8.15. N. Ecklund, Församlingens Pastor. Bostad, 1503 Red River Str. Predikoturer 1 Decker Svenska M. E. Kyrka. Söndagsskola kvarje Söndag kl. 10 f. m. S. A. Lundell, Föreståndare. Predikan kl. 11 f. m. och 8 e. m. hvarje Söndag. Bönemöte hvarje Onsdagsqväll kl. 8. j. M. Ojerholm, Pastor. Predikan i Manda Svenska M. E. Kyrka första och tredje Söndagen i hvarje månad då Gudstjenst hålles kl. 4 e. m. och S e. m. J. M. Ojerholm. Pastor. skicka petitioner till Red. E...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

rrrv i f I1 I 111 ■ *! f( K i. 1 0 1-1 r— :M ®a i p i k Svenska Nyheter. STOCKHOLM. Konungens återkomst till hufvudstaden är nu bestämd till den 11 Maj. Frän Honnef afreser han den 8, Inträffar 1 Köpenhamn den 9 och af- reser derifrän den 10 Maj. Stor hyllning rönte riksdagsmannen A. Hedin på sin födelsedag den 23 April då han bland annat uppvaktades af ett 70-tal föreningar och korporationer. Kronprlnsen-regenten lär den 13 Maj åtföljd af generalmajoren C. W. Eric son och öfriga uppvaktande, öfver Ber- lin företaga resan till kröningen i Moskva. Bränvinstlllverkningen i riket.—Från den 1 till 15 April ha vid 85 bränneric] tillverkats 1,514,656 liter bränvin mot 2,099,718 liter under motsvarande pe rlod under förra tillverkningsåret. En italiensk militärorkester, omkring 33 man under anförande af kapellmä- staren Lorenzo Pupillo, är att vänta till under loppet af Maj månad för att konsertera 1 Berns' salong och Ström- parterren. Mänga äro kallade, men... Vid in- skrifningsförrättnin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

> • sxj^^XjE^EisrT TO "TEXA.S POSTER. 77 1 K i i H Allmänna Nyheter. XMMIQRANTREKORDET för året bröts den 29 April, dä. under dygnet ej mindre än 3,503 invandrare landstego. å Ellis Island. BRA INHÖSTADT. Vid kapplöpnin- garna i Lexlngton, Ky., blef en beryk- tad spelare, Tom Meade, plundrad pä {6,600 i ett rafs. SAMMANSLAGNING af New York- tidningarna Times och Recorder har verktsälts. Bolaget har ett kapital of $2,600,000. BROTTSLINGAR PÅ LAGER har sheriffen 1 Fort Smith, Ark. Ej mindre än fyra qvinnoskäiidare komma den 1 Juli att hängas i stadens gamla federal- galge. ÅTTIOÅRIG SJELFSPILLING. Tho- mas Thornton i Wilmington, Will Co., \ 111., 80-årig och börande derför haft bättre förstånd, begick den 28 April sjelfmord arsenikvägen. UNDER ETT PALLANDE TRÄD i Dover, N. J., kring hvilket man höll på att plöja, kommo den 29 April fem per- soner, hvilka alla skadades något och två af dem ganska svårt. KATIGA BORGMÄSTARE. Borgmä- stare J. Hull Davidson i Lexington, Ky., utmanade de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

j ftl c ■A" \ s m mimi\ ) jj éf' ■I ■} \ ? • ■ 4 i i OBSERVERA <* I DAG INCOMMET 200 MANNSKOSTYMER! Som vi Salja till Endast $1.50. 100 Andra Kostymer Som vi Salja till $2.00. Pass på GENAST för att få en passande storlek ! — Endast ett sådant tillfälle i Er lif ! — Aldrig förr har ni hört ett sådant pris ! ■ SCARBROUGH & HICKS. Skrifinas kiniston. Otron, *1 Götob. Hand. & SJ. T!dn, -- Nar ni nu, fröken Fosdick, börjar ert arbete med skrifmaski- nen hos huset Poplin & Son, är det nödvändigt, att jag ger er några vinkar. Jag besörjer firmans hela korrespondens — hela förstår frö- ken! För det första håller jag strängt på, att skrifmaskinen skall till punkt och pricka återge mina ord. — Ja, hr Hippie, svarade den un- ga damen. — Nåväl, fröken, jag har i flere år besörjt firmans korrespondens, och båda cheferna lita obetingadt på mig. Jag förstår verkligen inte hur de skulle kunna reda sig med brefvexhngen utan mig. Fröken Fosdick blickade med ett nästan omärkligt, ironi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

r i i v fr--' i !k*~ - En skottårshistoria. (Berättade för Smålandsposten.) Bengta var äldst. En lång "tana,1 fräknig och smalaxlad, höftlös o. bred- fotad. Gnatig till humöret ibland, men annars en snäll flicka med härlig sång- röst. Trettioett är fyld, men egde efter sin aflidna mor några tusen kronor. Malena var bara tjugo år. Liflig, glad och välväxt, var hon hemmets solsken, men egde ingen hemgift att tala om, utom ett par tindrande ögon och ett rödt "kysstyg." Hon kallades "öpele- vinkan"—liksom Bengta fick heta "Li- tanian"—a* "både sin mor — Bengtas styfmor—och farsgubben, som var rust- hållare i Nedraby och hette Mårten Bengtsson. Här om dagen fylde Malena år och såg derför en del af byns ungdom hem- ma hos sig pä lite kaffe. Och då blef det naturligtvis tal om skottår och fruntimmerslrieri, för det var just den 29 Februari. —Jag tycker det är en faslig röra af de der lärde herrarne, som göra ihop al- manackan, att de ha satt den 24 som skottdag. Den daton ha vi ju hvart är...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 May 1896

> v-. m '■' '-i >M> AUSTIN. Texas Posten utkommer i dag i io sidor. ''Amerikanska Nyheter ' och "Utlandet" m. m. återfinnes i supplementet. — Vi skola nu åter inköpa ny stil till tidningen så att den för ett prydligare utse- ende, samt anställa ett par goda medarbetare i redak- tionsafdelningen. Gå till Mesdames Grayson & Bannek, Modeaffär och Kortvaruhandel. Finaste broderier för Damer och Barn. MANOR, TEXAS. —Ni få alltid det mest ar- tiga bemötande hos Don Wilson. — Niista nummer af tidningen kom- mer at blifva mer än vanligt inträssant. Se till att ui ej går miste diirom. Det finnes inga baknummer af No. 3 oak- tadt vi tryckte 5.000 ex. män vi skola gå i författning om att låta trycka om följetongen som är utgången så att nya prenumeranter kunna få den från början: — De finaste vår- och som- markostymer fås hos Don Wilson. — Glöm inte att göra be- sök hos Theodor Ledeli, Han har nyss öppnat affär i Ave- nue Hotel Building, och han skall blifva glad att se alla sina ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x