ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

ZVJ Posl ff flťlJ" ! 'ifozflstaval profesorský sbor ještě z ■ J?" '" 'osmi jiných pánfl, jichž vlastnosti ' ".*?'***& vypisuvati nePatH k ",émn vy "John, "uztfi.iíjtó, že ^(ySf; ^ravováni- vídyť chci vypravovat. cf J f :, x: nm n c^ni nne|Pří„ím knii«ln. studentsky živpt nij^k studentskému životu .v,1|f^^cji!yn Tak promluvil as 24, jar čítající jinoch ku svému soudruhu, jenž byl pravým obrazem Čecho-amerikána úhledné postavy a slušného zevněj- šku. Oba dokuřovali při svitu ma- lé lampy v malé knihovně později jmenovaného jinocha zbytky svých doutníků. "Ach, máš pravdu Roberte," od- větil John,'"než život amerických studentů též nepostrádá svých ve- selých a příjemných okamžiků." "Ale takové kousky, jaké se pro- vádějí na českých gymnasiích aneb dokonce i na české universitě se tu nijak nemohou prováděti!" "Dobře máš, Roberte, ale věř mi, že i v americké koleji může se pravý studentský kousek provésti. Za mého studentského času, jenž ovšem v Americe velmi krátkým byl, provedl se ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

340 —- to nepomohlo. "A kdo byl vaším společníkem?" 4tNilido." "Nikdo?" "Ne, pane řiditeli!" ••Nuže Mr. K. jste propuštěn z ústavu. Ve dvou hodinách ať jste mi z ústavu pryč. Adieul" Tak jsem se rozloučil s panem řiditelem J. K. Se zarmoucenou myslí spakoval jsem svých pět švestek, rozloučil jsem se se svými spolužáky a s těž- kým srdcem odešel jsem z domu, jenž byl svědkem mých vědeckých snah a mého posledního student- ského kousku. Půjčka za oplátku Jeden spisovatel míval ve zvyku přátely své rozmanitými žerty šká- dlili. Když jednou jeden přítel na cestu se vydával, žádal ho spisova- tel, aby mu časem zprávu podal, jak se mu daří. Přítel dostál záhy slo- vu. Z nejbližší stanice poslal na útraty spisovatelovy schválního po- sla s psaním v němž stálo: "Příteli, daří st mi dobře." Spisovatel přijal ten žert, ale u- mínil si dňkladně se odměnit. Za nějaký čas dostal přítel ve vzdálené zemi velikou nevyplacenou bednu a v ní ohromný kámen, na němž byla přilepena cedulka tohoto obsa- hu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

HP 841 - Řiícni farmy. Veledůležitým živlem v každém odvětví průmyslovém, hospodář- ském neb obchodním jest t. zv. síla výkonná, totiž schopnost udržovati průmyslový závod, obchoJ aneb hospodářství v činnosti, v běhu,aby lidé, stroje a kapitál zde uložený přinášely dostatečného a přiměřené- ho výtěžku. Kdo řídí závod průmy- slový, hospodářství aneb obchod, musí míti tolik obchodních schop- ností, aby dovedl co nejlépe v pod- niku uložený kapitál, stroje a síly pracovní využitkovati. Mnoho lidí dovede řídili malý obchod, malý závod aneb podnik jakéhokoliv dru- hu, ale vyskytne-li se člověk, který má větší rozhled ve věci této, který má větší výkonné a obchodní schop- nosti, takže může říditi závod větší a může používati výhod z výroby ve velkém plynoucí, tu vytlačí ma- lé závody a obchody, kteréž stanou se od něj závislými. Mnohý farmer dovede s úspě- chem hospodařiti na farmě osmde- sáti akrové, avšak nebyl by úspěš- ným na stošedesátce. Mnozí dove- dou třebas úspěšně říditi farmu s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

Povznesením Jednoty sebe povznášíme. - 342 _ Zajisté každý bratr náš s radostí pohlíží na pokrok S.P.f.S. T., kte- rého jsme se domohli za ten krátký Sas vzdor všem překážkám a ne- přátelskému osočování. Vše jsme přečkali a překonali a dnes slavíme naše vítězství. Jest li se kdo táže,co jest Slovan- ská Podporující Jednota státu Te- xas a její zásady, může nalézti od- pověď lined na prvním listu našich stanov. Jest to kruh mužů, kteří sestoupili se v jednotu, by společ- ně řeč českou v Texas a vůbec, kde řády založeny jsou,udržovali a sebe ušlechťovali, a zároveň všem řád- ným česky mluvícím občanům pří- ležitost poskytovali, aby svůj podíl na duševních i hmotných zájmech požadovali a vespolek se podporo- vati mohli. Toho docilujeme, když jednotlivé řá Jy spojí se v bratrský celek,tak že člen kteréhokoliv řádu jest zároveň členem celé jednoty a proto i každého řádu jiného, a cítí se býti část! onoho velikého celku. Vstoupením v celek tento béře- me na sebe nejen povinnosti, nýbrž !■...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

343 Rozpočet na první polovici úmrtí ('Is. 76. a ifalo 77. Čís. 1... . *48 Čís. 29... " 2... 30... ?R " 3- • • • 23 " 31 •• • . 18 " 4" • • 13 " 32... " 5--- • 14 " 33-• • • 32 " 6... ■ 49 " 34... • 9 " 7" • . 28 " 35-- • • 13 " 8... • • 33 " 36.. . • 15 " 9... .. 50 " 37-•• " 10... • 4i " 38... • 35 " 11... • 31 " 39-•• . ?fi " 12... .. 18 " 40 .. 12 " 13 • 41... • 15 " 14... .. 19 " 42... ".15... .. 42 " 43... " 16... • • 15 " 44... 11 " 17... .. 67 " 45-• • .. 14 " 18.. . 46... .. 8 " 19... • • 43 " 47... .. 18 " 20. .. .. 42 " 48... " 21... .. 24 " 49... 7 " 22.. •• 17 " 50... 6 " 23... 51 • " 24.. .. 69 " 52... " 25.. . 58 " 53' • ■ •• 3 " 26.. ... 7 " 54- .. 4 " 27.. .. 36 " 55- ■ " 28.. .. 18 " ,6.. 1 Marietta, Ind. Ter., 29.kvřtua. Farmář, který je na svém a tná své Ctění bratři! Obzvláště od řádu náčiní a land vyplacený, tomu je ji- Í1250 Řády íís. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 33. a 42. zasílají peníze na br. JanaJurču, Nelsonville, Texas, a ostatní na br. Josefa Pšeněíka, S...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

— 344 — Nové druhy ovoce. Expertům zemědělského depart- mentu podařilo se po trpělivých po- kusech vypěstovati dva nové druhy ovoce, jimž dána jména "tangelo" a "citranč". Výsledku toho docílili doktoři Webber a Swingla, kteří po léta prováděli pokusy s pomeranči a jiným citrónovým ovocem a docí- lili konečně výsledků, jež bez nad- sazování mohoti se zváti divy. Prv- ní z nich, jmenované už "tangle- lo", jest skřižení mezi malým po- nerančem, tak zvaným "fángeri- nem", a "pomelem" čili vinným o- vocem. — Jiným druhem nového ovoce, jest zmíněný "citranč", po- meranč vzdorující mrazu, sladké, šťavnaté ovoce, jádra skorém po- strádající, kteréž docíleno skříže- ním obyčejného pomeranče z Flo- ridy s bezcenným, avšak velice tu- hým druhem pomeranče importo- vaného z Japonska. "Tangelo" pochytilo ve svých vlastnostech něco z obou druhů ovoce,jichž jest plodem — jak z trpasličího, velice sladkého tangerinového pomeranče tak i z "grape fruit"; slupka dá se snadno odloupnouti, dužina má bar...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

345 — Prevóreiti másla. Máslo čerstvé drž! v létě při o- byčejném uchbvání jen krátký čas a nemá-li se spotřebovati hned v 0loi ácnosti, nakládá se.neb zaváří. Nakládán! děje se tím spůsobem.že se máslo hned po vypráninapěchu je osolené do kameného hrnce a na- leje se naft prostě čerstvé vody,kte- rá vícekráte se obnovuje. Nejobyčejnější a nejjednodušší spůsob uschování másla jest převá- ření; může se tak díti dvojím spů- sobem. Při jednom spůsobu dá se máslo do čistého hrnce, anebo na kastrol dostatečně veliký, by máslo nepřeběhlo a při mírném ohni se rozpustí. Pěna při tom se vytvořu- jící se sbírá a dává na talíř. Jak- mile jest máslo úplně čisté dá se s ohně a nějaký čas se nechá klidně státi, načež se opatrně, aby se sse- ©ilinou nepohnulo, slije do nádoby, v níž se má přechovávati. Hliněné nádoby se pro máslo nehodí, mast- nota je proráží. Nádoba má se pak dobře přikrýti. — Druhým spůso- bem se máslo převáří, když se s hrncem postaví do vody v kotli, a- by stála po stranách ná...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

Odpovědi k dotazům Tuřlce. (Nut gnus.) Deanville, 27. května.—Mám ja- kousi travinu v orném poli, jejíž jméno neznám. Už jsem zkoušel rozličným sp fis obem ji vyhubit, ale čím dál víc jí přibývá. Je velmi Škodlivá každé plodině. Posílám Vám bylinu tu na ukázku. Buďte tak laskavi a zdělte, jak se jmenuje a jaíc ji vyhubit. Pavel Mikulín. Ódp.—Pan O. M. Ball, profesor rostlinopisného oddělení pokusné rolnické stanice v College Station, jemuž jsme rostlinu k prozkoumání zaslali, odpovídá následovně: Za- slaná rostlina náleží mezi ttifice (sedge family) a vědecké jméno její je Cyperus rotundus. Roste na místech přirozeně vlhkých a nemá vůbec žádné ceny. Myslím, že by se dala vyhubiti z pole po řádném odvodnění a vysušení pozemku. - 340 - Léčení iHmle. ká následkem otlačení; jsou však Máni kobylu, která má asi rok též případy, že vniknutím bacilů bouli na přpdní lopatce. Když jsem j (při chřípěcí a aktinotnyko^e) ná- s ní dělal, tak zapuchla, že byla j dory ty se utvoří. Bouli je třebs* ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

- 347 — Nakladáni okurek. Okurky v soli. Já okurky nakládám do sudu. Když jsou okurky 3 neb 4 dny sta- ré, jdu a uřežu je tak, aby měly stopky celé. To činím vždy ráno za rosy, aby byly íerstvé. Pak je otřu suchým šatem a ukládám do soli. Vždy dám vrstvu soli a vrstvu oku- rek a tak pokračuji, až jest sud pl- ný. Způsobem t(mto vydrží okurky i 3 leta. Pak se mus! okurky umý- vat každý den jako zelf. Okurky, které byly na zimu sklá- dány jen do samé soli, dají se vy- máčet do čerstvé studené vody 28 hodin, v tom čase se z nich čtyři- krát voda sleje a dá se čerstvá. Ny- ní se naměří tolik octa jak bylo té poslední vody na okurkách a po- staví se na kamna. Když již skoro vře, tak se dá schladnout jen co by byl vlažný, pak se vleje na ty o- kurky. Nyní dá se na ně lehká vá- ha, za 7 dní se ten ocet z nich sle- je a naměří se zrovna tolik toho nejlepšího octa, jaký je možno kou- pit; daleje se na okurky tak,-jak se koupí, ani se neohřívá a ani se ne smí přidávat žádná voda. Čtvrt li- br...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

Šehesta, 4. června.—Osada čís. 31. R. V. O. S. vyzývá všecky čle- ny, by se dostavili do schůze dne 18. června odpoledne, t. j. třetí seděli, neboť důležité jednán! toho vyžaduje. Českoslovanský hospod á ř s k ý spolek odbývá své schůze třetí ne- děli v měsíci večer ve školní budo- vě. Dostavte se všichni. Někteří ělenové bručí na správu tohoto spolku a přece schůze málo na- vštěvují. Jak mně může osení růst, když na pole nepůjdu a nebudu ho obdělávat? Tak je to i se spolkem. Stanovy nám praví, že údové toho- to spolku musí býti činní a bedliví svého hospodářství. To víte jeden každý, že když se člověk přičiní a je bedliv, že dokáže víc jak si ně- kdy myslí. Lei os zde bylo sazeno hodně ze- máků, ale se nepovedly. Někteří ani tolilc.,nesklidili, co jich nasadili. Zelí také není skoro žádné. Kropy jsou zde rozmanité, ale víc špat- ■ých. Každému ostalo několik akrů ležet,.co mělo být Ještě zaseto ba- vlnou, ale takto budou rolníci sázet kodně "june corn". Toto je jeden suchý týden v t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

34 9 - Proti housenkám na zelí a karflolu. Roztlučte s lb. kalafuny (resin) íi bednářské smfllv 11a prášek, dej- te ji do železného hrnce přes 5 ga- «nů držícího, na to nalejte pajnt bího tuku ("fishtron") a galon vřelé vody. To vařte až se smola roztaví. Když se tak stalo, vsypte do toho opatrné a za stálého mí- chání 1 ň, práškového louhu (v plechových krabicích) a promíche)- te to dobře. Pak přilejte ještě 4 ga- lony horké vody a vařte to tak dlouho, až se z toho stane stejno- rodá tekutina, která se se studenou vodou rychle a snadno spojuje. O tom přesvědčíte se zkouškou. Nyní máte 5 gal. směsi, kterou uschová- te až do doby, kdy se má stříkat. Nesmí se tím ale kropit, jak to je, nýbrž připraviti si následující směs: Na 1 gal. připravené směsi vezme ^ 16 gal. vody a 3 gal. vápenného mléka. To se dobře promíchá a po případě přidá čtvrt libry pařížské zeleni a pak se může stříkati. Petrolejové emulse. — Vezme se pfil lb mýdla (tvrdého) rozpustí se v 1 gal. měkké vody, když se to v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1905

— 350 -- Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází l. o 15. každého měsíce. Předplatné ročně 6o ctů. Zasiá sc Jc n picdplatitclfim Adresa: "Obzor Hospodářský, Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PoMisbefl ssfflimonttily ůy F. Fabian. Advertising rates on application. Entťrctí as sei-íinil-class matter in the UalltUsville, Texas, post - office. Stone's Liver Regulalor,(Stone-fiv Silitel Jater) v plechových krabi- čkách většího obsahu než jiné, ja- gost zaručená, 25 ct. nebo 5 za ti. „tone & Hitchcock, Nárožní lékár- na, Caldwell, Texas. Ferd. Sokol, kolář a kovář, Ušetří vám za malý pení- velkých starostí, když se vám v nejpilnější práci po- rouchástroj, vůz neboná- řadí rolnické. Sokol je ve svém oboru pravý mistr. Obdržíte vidy práci prtni ti-itlj-. : SpleíM strojnická lilu. llllllotlsvllll'. Texas. A, L. Mondrick...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

OBZOR ROČNÍK XIV. HALLETSVILLE, TEXAS, I. ČERVENCE 1905. ČÍSLO 23. 300305 V OBCHODĚ E. H. M1TCHEL-A HALLETTSVILLE, TEXAS, NALEZNETE nejlepéí grocerii, střížní zboží, obuv, klobouky, zboží železné, plechové, kultivátory, sekací stroje a hrabě na seno a jiné farmářské nářadí za ceny nízké. Též skoupíme všechny farmařské výrobky a platíme i hotově. Neopomeňte nás navštíviti dříve než koupíte jinde. Český prodavač Aug. Linhart každého řádně a vlidně obslouží. B3X0®®<D00GX9S)®3©3©CXD®®®©3©0Q®OCXDOOQGQ©©GXi>O©í3 zrr, 4 - MAME NA PRODEJ ! PEVNÉ A UHLEDNE VOZY, | o I Newton a Buckeye sekací stroje, Sici i | stroje od $16.50 clo $40.00, všechny f 4 druhy zaručené, ceny mírné. i ?! 1 Dr. F. G. Daehne * f český lékař a ranhojič, I * Wťst, Texas. * I Ochotně obslouží každého ve dne l v X i noci. Úřadovnu v obchodí* Kolář řiSyti Á Mým ct. olMpnKtti. i sloiižiž k vědomi. že iiiiBO tlrma Matula Bros.viee I neexistuji'. Povedu obchod nu své jméno. Moji , Hiiahou intdn, každého obsloužit! k Je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

- 35 a +«+*.M'+++«4.++++++.M.+++++.!..MH>++++++>H"H,++++'H'++'H"H-+' <• Caldwcll, Texas, Nárožní lékárna a klenotnický závod. Dokonalý výbřr nejlepSich l« Civ vždy nuruo". Přejeti .|l si lék, imvBtlvte nás aopatřte si nejlepSi. Mimo ký výběr klenotů, litxlin. hodinek utd., Jel prodávániu lacino. Rufiime za veikera hodinářskou u klenot nickou práci, jakož l za veSkeré zboží, které prodáme. Mluvíme Češky. V« 6i přízněsl vážíme. STONE S lilTCHCOCK. 33©®©3®®®3®®®3®®®®0©®®®®®®®QXD(D©®©3GX90©®©3 Prudká jízda JEST nebezpečnou, máte-li Spalnou buggy. kočár něho postroj. Abyste mili vše dokonalé navštivte ná5 oh- chod a vyberte si pevný kočár, po- stroj neb sedlo, na neX mfižete se spolehtiouti za každých okolností. Naše ceny jsou nižší než kdekoliv. Přijdte a pKsvčdčte se ať jíž koupíte čili nic. Mé zákazníky žádám, aby pHzifi, '■ kterou iqémn obchodu_ až dosud prokazovali, nadále ..achovali. J. D. SCHULZE, obchodník ryží ve velkém i malém, IIAMiETTSVIIjLK, TEXAS. (Obchod nedaleko ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

Kozák Boryško. Kupsul Jar. IluSuk. Kozák Boryško poklonil se před deset ještě dostanu." — 35 S ce"řekl,"o něčem si promluvíme." 41 Vejdeme tedy. Ani nesedne a po- vídá: "Čtyřicet desjatin poli mám a Co mně to ikonami, které visely v rohu jizby, přežehnal a ukonil se před popem Andrajevem: "OtČe, Andrajeve,chci se ženit." Otec Andrajev, vysoký, hubený, vzdychl si, vztáhl prst pravé ruky do výše a řekl: "Koho si chceš vzít? Děvčat je dost, ale žádné pro tebe. Hleď. Vezmi si Alexan- drovnu; za dva dny po svatbě se o- bčsíš. Nikdo s ní nevydrží. Vezmeš si Našu, rovně do vody skočíš. Je- ště nejlepší je Mariovna. Tichá je, slova těžko z ní dostat. Hezká a pracovitá je také dost." "Oj, Mariovna, tu právě si chci vzíti, otče Andrajeve." "Požádal jsi už otce Marievny o ruku jeho dcery?" "Ne, otče Andrajeve, víš, otec je- jí je trošku hrubián. Chytí tě a přes práh vyhodí, ani času nemáš se |.ře- žehnat, tak rychle letíš. Oj, hrubi- án je a nezdvořák. I ty psy za te- bou pošle a rozvzteklí. P...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

- 354 - l líaiofii? tajemníka Hlavního Rádo. |Fr-Co,ifala- Dne i2' '■m- b>>v, I Cameron, o 8 hod. večer ubíral se \ Rozpočet na úmrtí ti*. 7H. i domů po železniční trati, v tom se j Bratři a sestryl Tímto se Vám přihnal vlak a zle ho potloukl, že oznamuje, že bratr Fr. Coufal od | na druhý den večer o 11 hod. své- ; řádu Svornost Jihu, čís. 15., ze-j mu poranění podlehl. Jeho žena) mřel dne 13. června 1905, stár jsa! před tím odjela na svatbu, a tak ji 60 let, následkem poranění utrže- i shledávali. Pohřben byl na měst- ském hřbitově v Cameron. Bratr Lešovský měl nad hrooem velmi dojemnou řeč a br. Tomek zapěl velmi líbeznou píseň. Nékteří bra- tři nedostali při tom spěchu odzna- ky k pohřebnímu průvodů,což spů- sobilo u některého zlou krev. Ka- dím každému bratru,co byl s odzna- kem opomenut, by skrz to nekopal proti spolku a obiednal si od pana Bachmana z Chicaga, jak byly ob- jednány již dříve, bude mít po sta- rosti a mrzutosti pro příště. Včera jsme dostali vydatný déšť. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

H5f. Dva bratři. > Obrázek z KrkonoS Zima, rozmarná paní, rozjela se po svém panství. Ve sněhový zá- voj zahalena vyšvihla se bledá pa- ní na svého bělouše, a ujavši do jedné ručky ojíněné tkanice, 11a nichž netločkavě se sápala smečka mrazivých chrtů, švihla krátce kouzelným proutkem, a již vyrazila na bujném vichru z horského lira- ^u svého. ^ Pod dupotem obrovského bělou- še, Severáka,chvěla se půda, z jeho nozder sršely mlhy. Smečka chrtu kňučíc hnala se v divé směsici v před. Na pokraji propasti vztýčila se paní v křišťálových třmenech, ohr- nula závoj s bledé překrásné tváře, a přidržujíc otěže vzpínajícího se komoně, rozhlédla se kolem po kra- ji. Pyšný, chladný úsměv zakmit- nul se kolem čarokrásných úst, a v temně modrých očích, tajemných jako půlnoc, zajiskřil mrazivý blesk neukrotitelné Dnes byl ve špatném rozmaru. Doma to pocítila žena i všech sedm dětí od nejmenšího košiláče až po dospělou dceiu. I ^ěrný jeho pes pozoroval, že s pánem není do žer- tů. Sotva se za ním...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

- 356 - Lesní se arci o tom brzy dozvě- děl a domluvil hajnému vytýkaje mu lenost a neteČnost. To užíralo hajnému život. Za několik těch dní sešedivěl víc a trochu se nahr- bil; za to ale hněv jeho víc a více vzrůstal Doma s ním nebylo již k vydržení. Děti se v jeho přítom- nosti krčily a ani nepíply, žena měla oči od pláče zarudlé; pes ne- vycházel z trestu a onemocněl. Hajný zlostí nejedl, nepil, jen stále kouřil. Zvýšil svou ostražitost, ale mar- ně. "Se samým čertem musí mít spojťníl" liartusil hajný. "Když mně i číslované a přijaté latě skoro u samé huby berou! Ono je jich víc, ale já ie všecky vypátrám a zpražím, že na to do smrti budou pamatovatl" Kasal se, kasal, ale ničeho nedo- kázal. Krádeží neubývalo a domlu- va stíhala domluvu. Pan lesní, dříve tak přívětivý, teď byl stále nevrlý, mračil se a měřil hajného pohledy plnými po- dezření. Hajný by se byl raději propadl. Nechodil skoro ani domů, stále byl v lese. Přepadlý, bloudil lesem celé noci. Aby neusnul dýmal ze své dře...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

- 357 Taylor, 20. íervna. — Řád Pra- ha, í. 29. S.J'./.S. 7\, v červnové schůzi vzal na přetřes otázku stran stanovení platu br. taj. H. Ř., při čemž se přítomní bratři jednohlasně usnesli, by ir.u bylo povoleno zatí- mně $500.00 ročně, t. j. bude-li s tím taj. H. Ř. a ostatní sbratřené řády srozuměny. Bylo o tom sice min. roku rokováno, avšak zůstalo to nějak nerozhodnuto a tak může- me se dočkati toho, že br. taj. H. Ř. za daných okolností vzdá se ú- řadu, a že by tím Jednota mohla značně utrpěti o tom nelze pocby bovati. Byly sice činěny konkuren- ční .nabídky pro úřad ten z několi- ka stran, ale komu lež! blaho naší Jednoty na srdci a má uznalost, zajisté nebude pro změnu úřední- ků, ale bude proto, by náš zaslou- žilý taj. H. Ř. obdržel přiměřeněj- ší odměnu za svoji námahu než jak měl doposud. Proto, ctění bratři všech řádů naší Jednoty, uvažte o- tázku tu ve schůzi příštího měsíce, by br. taj. H. Ř. věděl na čem jest a podejte o tom své dobrozdání v orgánu. Br. Hejlovi v Bell...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1905

- 358 Vzájemná podpora nás účel. Velmi často se hřeší na lásku bratrskou a deklamuje se o tom, jak blahodárnými jsou spolky po- jišťovací, jak mnoho utrpení od- stranily, co slz usušily a co srdcí obveselily, kterak krásným a Šle- chetným je to bratrství a jak je má- me pilně pěstovati. To má vše své místo, ale také své meze. Pravdou skutečnou a nepopiratelnou jest, že bratrství ve spolcích má veliký a hluboký význam a ukládá členům povinnosti,jichž plnění má násled- ků blahodárných. Ale z toho nená- sleduje, že by spolky podporné bylv útočiště "chudých a kulha- vých, neduživých i slepých," (dle slov písma) a že by tací měli býti i co členové vítáni, v náruč bratr-j skon sevřeni, láskou bratrskou ob-! sypáni a do svých posledních dnů ošetřováni a opatrováni a po smrti ještě o jejich pozůstalé pečováno. To jsme si nevyjednali. To není náš účel, to není naše povinnost. My všichni jsme se zavázdi k bra- trství vespolnému; my všichni má- me povinnost vespolně se podpo- rovat!. vespolně ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x