ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Lugupeetud rahvuskaaslased [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

lugupeetud rahvuskaaslased Eestlaste arv Austraalias kasvab pidevalt. Sellest tingituna muutub üha tungivamaks vajadus emakeelse informatsiooniallika- järgi. Sefle vajaduse rahuldamiseks hakkab Sydneys ilmuma, eestikeelne nädalaleht "Meie Kodu." Peale tavalise ajaleheinformatsio ni hakkab lieht avaldama ka . nõuannet uustulnukaile, et kergen dada nende kohanemist Austraalia oludega. Kuna arvuliselt vähemuses ole vail lätlasil ilmub rotaatoril pal jundatud leht ja leedulastel— isegi kaks trükitud nädalalehte, siis _ on eestikeelse ajalehe ilmumine ühtlasi ka meie auküsimuseks. Kuid lehe ilmumine ja püsimajäämine on kindlustatud vaid siis, kui kõik rah vuskaaslased seda oma tellimistega toetavad. Seepärast lugupeetud rahvuskaas lane täida allolev tellimiskupong ja saada meie esimesele emakeelsele nädalalehele Austraalias.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ORKESTER JA RAHVUSTANTSI JAD TEEVAD OMALE NIME [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

ORKESTSR JA RAHVUSTANTSI JAD TEJSVAD OMALE NIME : " Mozaf färi" töi Lääne-Austraa liasse 102 eestlast, nende hulgas mitmeid muusikamehi ja endiseid rahvataiiisijaid. Pr. Öie Keinaste loodud antsu-orkester tegi pea omale nin e linnas ja ajakirjanduses. Muuseas mängis orkestris kaasa en dine Budapesti raadio tantsuorkes tri juhatsja Alexander Török, kelle nime all aad esinesid kolme päeva kestel Claremonti-Perthi linnaosa— kinos. Ka rahvatantsurühm võimlemis õpetaja pr. Erika Saare juhatusel sai korduvaid esinemiskutseid, kuigi aliü "tehnilisi raskusi" oli rahvariietega. Aga pr. Käuleri Aus traalias-valmistatud rahvariie pääs tis olukorra. "The West Austra iian" 15 juuli numbris annavad R. Wenter, Maie Kesa ja Erika- Saar Eesti rahvaröivaist väärika pildi,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Introduction [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

Introduction By J. YHdang An Estonian newspaper in Aus . traiia^perfiaps \such a venture is #60 ambitious in a country where tifcie total number t)f Estonians is only in the vicinity of 3,000. Yet the need for such a publication here is surely obvious. The number of Estonians . r who have chosen Australia for mig ration jis increasing steadily. But conditions here are entirely different ifrorii^tliose of our homeliand. There is; a complete difference, here, an physical features and climate, in life and working conditions, ih cus toms and habits, a strange new lan guage and to lis, a completely dif ferent national outlook and • view \ point—all of which makes it neces sary for us" to create a contact be tween relatives, friends and acquain tances, as well as those countrymen > *who have lived here longer and % understand the conditions better. t -V; 1 So the first function of the news paper is to unite the newcomers with i^e older residents. Another aim is :to;jacquamt its readers...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Abisatmiskomitee viljakas tegevus AASTA JOOKSUL HANGITUD MAANDUMISLOAD 2700 INIMESELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

'.esti Abisatmiskomilee viljakas tegevus AASTA JOOKSUL HANGITUD MAANDUMISLOAD - 2700 INI MESELE. : • , Abistamiskomitee Sydneys pidas 14. augustil kohaliku Eesti seltsi vi.1 ura es järjekordse aasta-' koose! eki i. millest võttis osa üle 100 inimese. Üleva ;i!,e Abistamiskomitee möö dunud aasta tegevusest kandis ette esimees Arnold Lond. Tehtud ette kandest ja hiljem järgnenud sõna võttudest selgus, et komitee on aasta jooksul teinud suure töö meie rah yuskaas! ;i ste abistamisel. f '• Vastavalt komitee tege vuse ees-; märkidele koondus töö peamiselt maandumislubade hankimiseks Sak samaa ja Rootsi eestlastele. Aasta jooksul on hangitud 965 maandu misluba 2709 inimesele. Et aga vas tavad ametivõimud tõkestasid, im migratsiooni maandumislubade alu sel, siis ei saanud kahjuks kõik eest' lased kellel load hangitud, et tenähtud võimalusi kasutada. Selle kõrval on komitee suurt tähelepanu pühendanud uute eest laste majutamisele ja töövõimaluste otsimisele. Aasta jooksul on sajad' uued ees...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Ärge saatke meile pakkisid..." KODU-EESTIS ASUVA PEREKONNA PALVE AUSTRAALIAS ELAVALE SUGULASELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

I, Ärge saatke meile pakkisid KODU-EESTIS ASUVA PEREKONNA PALVE AUSTRAALIAS ELAVALE SUGULASELE Kui yärast sõda osutus jälle või malikuk 5 kirjavahetus sõjamöllu kistud maadega, ruttasid ka paljud Äustraeia eestlased sidemeid uuen dama kodumaale jäänud omastega. Kuna saabus vastuseid, et elatakse ikka ve?l vanas kohas, siis hakati siit koh-3 üritama ka pakkide saat mist h äias kannatavaile omakseile ja tutt: väile. Nii mõnedki pakid läksid iit teele. Kuid siis hakkas kodumaalt saabuma' hämmastavaid teateid ja kirju nende kingitus pakkide osas: nad on küll tänuli kud selili meelespidamise eest, kuid paluvad ühtlasi' neid mitte . enam saata sel lihtsal põhjusel, et paki saaja ei jõua neid kuidagi tollilt välja osta. Meie toimetusel on kasutada terve rula sääraseid kirje. Kuna need aitavad ka omalt poolt valgus tada praegu kodumaal valitsevaid olusid, siis toome neist mõningaid väljavõtteid, kusjuures arusaada vail -põhjusil ei saa meie avaldada lähemaid andmeid kirja saatja isiku kohta...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNE-AUSTRAALIAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

LÄÄNE-AUSTRAALIAST Lääne-Austraalia 1 suur pildikuu kiri "Pie Mag" tõi oma juuli numb ris mitmeid lehekülgi jätkuva fotoseeria auto-insener Sven Mar tinsonist. Värvifotos kaaneuilt ku tinsonist. 9Värvifotos kaanepilt ku kumist "Mozaffari" pardalt Fre mantle's. Edasi järgneb kümmekond fotot, millised iseloomustavad uue austraalia perekonna käekäiku Graylands'i laagris, lõpetades S. Martinsoni tööga Mundaringi sae veskis. Lääne-Austraaliasse siirduvate endiste diipide sihtsadamaks on. Fremantle. Esimeseks yastuvötu laagriks, kuhu Euroopa mandrilt saabu|vad emigrandid kuni tööleasu miseni paigutati, oli Graylands. Viimasele liitus hiljem mõni miil eemal-asuv Swanbourne laager. Mõlemad asuvad nn. Metropolitan area, Perthi ja Fremantle vahel. Emigrantide arvu suurenemisega siin, loodi perekondade jaoks eri laager 60 miili idapool asuvas Nor thamis. Perekonna-pea tööle asu misel jäävad mittetöötajad parekon naliiknied seniks " Northami', kuni võimalus avaneb nende majuta miseks töökohal. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VAIMULIK EESTI AJAKIRI SYDNEYS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

/ VAIMULIK EESTI AJAKIRI SYDNEYS. ! Sydney Eesti Baptistide kogu duse väljaandel ilmus rotaatoril päi junda inna ajakiri "Koidikul," mille teg vtoimetajaks on V. Vink. Nägu ajakirjas märgitakse, ilmub järgmine number jõulupühiks' suu rendatud kaustas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS ODAHEITJA ROOTSIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

UUS ODAHEITJA ROOTSIS. Rootsis on esile kerkimas v nus paljutõotav eesti odaheitja H. Moks Suvise hooaja avavõistlusel saavu tas ta Upsalas esikoha — tulemuse ga 64.45 meetrit. Asjatundjad loo davad, et H. Möksist kujuneb uus eestlane, kes Gustav Sule jälgedes ületab 70 meetri piiri. ••"*

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKAS EESTI AJALEHT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

[ AMEERIKAS EESTI AJALEHT. : New Yorgis alustas ilmumist juunikuul eestikeelne nädalaleht "Vaba Eisti Sõna." Lehe vastuta vaks peatoimeajaks on August Valdman.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

EESTI POSTMARKE (puhtad) Caritas, Päts, linnade vaated jne MÜÜA piiratud koguses; .Hinnad kokkuleppel. E. Tähtra, 142 Albert Rd., Strathfield, N.S.W. Isiklikult kella 5-st. p.l. ~ MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht; Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat ; Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House; 141 Campbell St., Sydney, N,S.!WV Telefon MA 8009. , Ilmub . kord nädalas. Üksiknumbri hind sh 1/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 ktiud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. ' Kuulutuste hinnad: sh 15/-;toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu tused 6 d. sõna. . Aadressi muudatused sh 2/-. - Trükikoda, Publicity Press Pty. Ltd, Regent St., 71-75, Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

Tellin „MEIE KODU" 3 kuu peale, tellimishind £0 13 0 6 kuu peale, tellimishind £1 6 0 12 kuu peale, tellimishind £2.10 0 Mittesobiv maha kriipsutada. Tellija nimi: . Täpne aadress ....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

Surma läbi lahkunud armast abikaasat ja emakest MARIE WARIK'UT SÜNDINUD EISMAN Sünd: 9. aug. 1892. Surnud: 7. apr. 1949. Sinust mälestused kaunimad Me radadel meid saadavad Kuni jõuame Sinuni.     Valusas leinas MEES JA TÜTAR.  

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Saksa teadlasi Austraalias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Saksa teadlasi Austraalias Teatavasti on. peale sõda ricla juhtivaid saksa teadlasi rakendu nud tööle Ameerikas ja Inglismaal. Saksa teadlaste tööjõudu on kasu tanud ka Nõukogude Liit, viies oma okupatsiooniäialt sundkorras Vene maale kõik 'relvatööstuse ja raske tööstuse eriteadlased. Nii 011 Venesse viidud saksa. ' V-relva eriteadlasi, samuti ' ka allveelaevade eriteadlasi ja leidureid ning üks osa aatomiuuri j aid. ' Lääneriikide eeskujul on ka vAus >traalia ,vabatahtliku värbamise kor ras kutsunud Austraaliasse saksa silmapaistvaid teadlasi mitmesugus telt aladelt. . Seni on värvatud 58 teadlast, kellest 45 on juba kohale jõudnud. On kavatsus hiljem ko hale tuua veel 30 uut teadusmeest. Värvatud teadlased peavad siin läbi tegema 9-kuise katseaja. Senini 011 ainult üks kohale toodud, eritead lane osutunud ebasobivaks omal alal. Valdavas enamikus rakenda takse saksa ^ teadlased tööstusiH*ot sessi! Uute tööjõudude palk kõigub 500-800 naela vahel aastas. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
IGA EESTLANE TELLIB ENDALE "MEIE KODU." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

IGA EESTLANE TELLIB EN DALE "MEIE KODU." 1 emmisi võetakse vaštu: Eesti Seltsi einelauas — Eel. Liivamäe. I raamatuKogus. — - U. Laube.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydney Eesti Ev.-Lutheriusu koguduse teateid [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Sydney Eesti Ev.-Lutheriusu koguduse teateid SYDNEY Eesti Ev.-lutermsu Jaani koguduses on 7. novembrist i 1948 kuiii 31. juulini 1949. peetud: jumalateenistusi 50, neist 4 Thirl meres. üks. Bathurstis. 2 kalmistu del, ja üks. kontsert-jumalateenistus. |Lastejumaläteenistusi on olnud 4. Talvise aja ning- liiklusolude rasku se tõttu 011 need ajutiselt katkesta tud. Kogtidusliikmete arv on kasva nud . mõnekümne pealt 160-le. Ristimisi on olnud 8, neist 3 Thirl- - meres. Leeritatud ja õnnistatud on 15 leerilast. Laulatusi on olnud 6. Armulaual on käinud 89 kogudu se liiget. Maetud on 4: Minna Maripuu, sünd. Roosi 70 a. vana, surnud 25. jaanuaril. Marie Y$rik. sünd. Eis mann, 56 a. vana, surnud 7. aprillil Alide Veinberg, sünd. Viik 58 a. vana, surn. 2. jiiulil. Salme Franks sünd! Jürgenson 52 a. vana, surnud 28. juulil. leeriõpetus algab septembri-kuul Õnnistamine.,' on I Kristuse tu ilemisepülYal 7. novembril k. ä." [ Leeriõpetusele 'võib üles anda õpe tajale kirikus enne ja pärast jum...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Communist Tactics in Estonia [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Communist Tactics in Estonia By lOIAFv RAUDMA "". Communism lias ceased, being the "friend and ally" to great western demo cracies. Finally, and let us hope hot too late, they had had enough instructive ex ■periences with Communism to recognise it as a hostile . political . doctrine; and aggressive power. „ lender the circumstances; the ques tion pertaining to Communist tactics and possible countermeasuers against it, has become- actual in the demo cratic public. One should presume that all democracies, at present time, are ranalysing the character anil tactics of Communism and are interested in all corresponding information and experi ences from every available source. In this connection the fate of the three /Baltic states—Estonia, Latvia, and Lithuania—ought to be exhaustive and reliable source material. These repub I lies: have become acquainted with that ''.political system through their own tra gical experiences. They have seen Com munism in its nakedness, without any fancy ma...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRALIA'S WAY OF LIFE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Australians live a free live—and enjoy expanding opportunities for a full life. Political, religious and family freedom, and high standards of living are national traditions. . Viewed in the light- of her popu lation, Australia has . large re sources, many (comparatively un touched but capable of spectacular development. . . Political freedom is basic, and the people, newspapers and wireless broadcasting services exercise fully their right to comment on publie affairs. Religious freedom is pro tected expressly in the Constitu tion. •' - Freedom from fear is a relative rather than an absolute freedom, but the people of Australia do not know the type of fear that has. 550 often . in history—and for long periods—gripped some European and Asiatic peoples; ' ; , Australians firmly believe in free dom from want. They have always, insisted that- every person willing to do a useful job should be paid Svell enough to enjoy a reasonable living standard. Wages, overtime 'rates, and hours' of w...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"MEIE KODU" BATHURSTI LAAGRIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

"MEIE KODU" BATHURSTX LAAGRIS Omakeelse ajalehe esimese num bri ilmumise puhul korraldasid Bathursti laagris viibivad eestlased laupäeval 20. aug. algusega kell 7 õhtul omavahelise koosviibi mise. Ettekannetena esitati katkendeid kirjandusest ja deklamatsioone. Kahjuks ei jõudnud lootuste koha selt ajalehe saadetis õigeks ajaks kohale ning koosolijatele oli võima lik ülie Sydneist laagrisse külla sõitnud kaasmaalase poolt kaasa toodud numbrit ainult näidata. Juhtkirja ettelugemise ja rah vushümni laulmise järele pandi leht koosolijatele, vaatamiseks välja. Rohelise ja eesti paguluses ilmuvate ajalehtede ja ajakirjade paadest kujundatud lambivarjudega kaunis tatud ruum suutis vaevu kõiki ma .'htitada. Koos oli'üle 100' eestlase pea ;kpgu praegu laagris , viibiv ieestlaspere. Ühislaule lauldes ja tantsu keerutades veedeti koos aega kella Uni. Samas anti lehele esi mesed paarkümmend. tellimist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNASED AVASID POLITSEILE TULE LAHINGPÜSTOLITEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

PUNASED AVASID POLITSEILE TULE LAHINGPÜSTOLITEST. Haavates mitut' politseinikku ras kelt. Selletõttu oli ka; politsei sun nitud tarvitusele võtma tulirelvad, kusjuures mitu demonstranti sai haavata ja üks surma. Et soome valitsuse putshikatse mahasurumisel talitab; resluütselt; seda tõendab asjaolu, et köhapeale'säadpti korda te ^OQ~meheline s sõjaväe"iksuš. Rr^uti kuulujas valitsus H^iicrn I ä*Iit isi y icsÄ1:šäda;maläi;'juhtidas^saää% matööliste! streigi tõttu kõik laevad Hangösse, kus. vajaduse korral voe takse . kasutusele sõjavägi • laevade lossimisel. Ühtlasi on politsei võtnud terava valve alla Soome-Vene piiri, kus rahulepingu järele venelased võivad ilma passiformaalsusteta 'piiri üle tada. ' Igatahes peavad lähemad päevad näitama, kas Soomes ■ aset leidnud verised kokkupõrked on avataktiks Soome okupeerimisele Nõukogude sõjajõudude poolt, või jääb valit sus seisukorra peremeheks. —

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Estonian Writer Obtains First prize for Film-Story [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Estonian Writer Obtains First prize for Film*Story . Recently in Sweden a competition was held for film-stories. It was learned, when the results of the competition were, published, that the first prize was gained by the well-known author of the Estonian younger generation, Karl Rist'ikivi, who defeated his Swedish competi tors-. The name of the story, which was considered worthy of the first prize was, "My Friend David." Due to the characteristic ... modesty of this Estonian author, his name as first prize winner, was not known until after publication of the prizes.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x