ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 September 1906

SKON E.LLEN ELLER Yo.tkusten. Pen t3 p.ept. iqro 5. UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en af oss utgifven bo k på 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, månpa Kiugrn (lomur, deras följder o. v. 5 den borde läsart af hvarje nngr 1112m. Sändes fritt i iörseglat omslag till hvar och en som pä cit postkort eller i bref Insänder sin adress till N. ROSENBERG CO., 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL Olson ik Wilson Mäklare Fastigheter och Assurans. Market Street och Van Ness Avenve, San Francisco. DEN GAMLA, BERÖMDA LÄ K A Kl, ANSTALTEN, ROSENBERG CDEN GMA, , N. ROSENBERG CO., O Dr. C. P. FRIESE, Mäjical Sup't. O Dr. C. P. FRIESE, Mäjical Sup't. är den enda skandinaviska läkAmerika som gör behandling af privata sjukdomar till specialitet Saiar med svenska patienter på deraär den enda skandinaviska läkareanstalt i Amerika som gör behandling af kroniska och ^ privata sjukdomar till specialitet Samt brefvex- fjjjk J|? iar med svenska patienter på deras eget språk. förorsakade af ungdoms-då...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 September 1906

I.. GISSLOW, 3808 22nd Street Sänd Postkort. Ingen prisförhöjning. Möbler nedpackas och afsändas. m ii/tiiiiTirtiTi un 24th Street, nära Broadway, Oakland AL. JOHNSON, Manager. fFörut i no, 415 Sutter St., S, F.) Turkiska, Kyska, Elektriska ocli .Medicinska ltad ror »ainer ocli Herrar. Detta badhus har nu blifvit renoverad! och försatt i förstklassigt skick. Hjalmar lirunell svensk urmakare. Reparationer af Fick-och Väggur fort, väl och billigt. Om ni beliöfver ett nytt ur, besök mig. 1422 Post Street, San Francisco. Lösnummer af "Vestkusten"- .- J. SVENSON Urmakare ocli juvelerare Ktablerad 18S9. Ånyo etablerad >906. 1909- ,- '- Devisadero Street (Föruti No. 1812 l'olk St., San Francisco.) 34 års erfarenhet. Telefon Fell SJ51 C. J. REHN Skräddare 941 14th St., nära Tyska Hospitalet San Francisco. "Board" och rum. > Juveleraren och Urmakaren G. ANDERSON, förut i 422 3d St. är 1111 bosatt i 110 Silver st. niira 3d, derrum finnas till uthyrning: som förut...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 September 1906

No. 39 2i:sta Årgången. San Francisco ocii Oakland, Torsdagen den- ,- 20 Sept. 1906. Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. AMERIKA. Svenska flickor pristagare. Anna Johnson i Des Moines, Iowa, eröfrade ej mindre än sju olika priser vid statsutställningen för konstnärligt sömnad eller s. k. ''fancy work"- . Augusta Carlson eröfrade två priser med sin kokkonst. Hon erhöll nemligen första för sina "piccadillies" och andra priset för inlagda persikor och päron. Tom Lawsons sorg. Den bekante finansmannen Tom Lawson i Boston — "vår landsman Larson" — har nyligen genom döden förlorat sin maka. Denna förlust synes ha gripit honom mycket djupt. I sin sorg är den originelle mannen ännu mera exentrisk än förut. Han har helt och hållet afskilt sig från verlden och stängt sig inne i sitt magnifika sommarpalats Dreamwood i Scituate, Mass. Der ligger också hans hustrus lik, i en hermetiskt tillsluten kista. Han vill ej tillåta att det begrafves. Hvarje morgon höljer han kistan...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 September 1906

En lycka i olyckan är det att hafva Salubrin i huset, då någon skållar eller bränner sig. Om bruksanvisningen för dylika fall följes, upphör all vånda genast och skadan botas förvånande hastigt, och detta oftast, äfven i mycket svåra fall, utan att kvarlemua något vanställande ärr. Köpes å apoteken med flera ställen. Skrif till oss efter upplysande cirkulären The Salubrin Laboratory, Cincinnati, Ohio, Agentur i San Fran.: 30 Sharon. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., och 1154 Golden Gate Ave. mellan 20 och 21 st. Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt F. A. Hjelte C. M. Soreusen SORENSEN & HJELTE Skräddare 1304 POST STREET, nära Franklin San Francisco, - Cal. SUNDQUIST & SVEDEEN Skräddare. 1131 Laguna St., hörnet af Eddy San Francisco. Halsted & Co. Vl-W MW W Halsted & Co. VMoli-f.ri W MöEfc W W V 958 Broadway Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finas...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 September 1906

Yes timsten. Den 20 Sept. tqoö 3. NORGE. Engelska drottningen till Kristiania. Enligt meddelande från London kom mer drottning Alexandra att resa till Kristiania för att besölca drottning Maud, hvarpå tfcden ställes till Kö penhamn. Bestämmelserna i konventionen an gående gränsfästningarna fullgjorda. ^.f kommissionen för kontrollerande Hl norska gränsfästnlnsarnas nedläggande har d. 20 Aug. till de svenska och forska regeringarna samtidigt afgil vits följande rapport, hvilken Svenska telegrambyrån är beiyyndigad låta offentliggöra, beträffande nedläggandet af de i den neutrala zonen mellan Sverige och Norge befintliga norska befästningar (art. 5 1 konVentionen at den 26 Okt. l»05); Efter att- hafva företagit en nog grann undersökning af de i den neutrala zonen mellan Sverige och Norge befintliga befästningsgrupperna, som omnämnas i art. 2 af ofvannämnda konvention, har kommissionen enliäl ligt fattat följande beslut: 1) Fredrikssten med forten Gyldenlöwe och Overbjerget. De under A...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 September 1906

Johnson Dairy Company 3275 18th St., hörnet af Howard St., San Francisco. Absolut ren mjölk och Orädde levereras öfverallt i staden. Rit år $*■<*> Kit halft år '-25 Ett kvifrts ar <>5 KU är till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid, I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. 8ft£s"' AU prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att lian ej längre vill hafva tidningen. flbEX. OLiSSON, Utgifs/are. ALFRED Ef?ICKSON, AGENT. I New York arbeta Hearst 0c!1- . Tammany numera gemensamt på det stackars folkets befriande fr. ajlt bossvälde! Det demokratiska konventet i Sacramento beslöt förliden vecka att stå på egna ben, och det gamla uppslukandet af eller sammansmältandet med andra partier, som förut utgjort demokraterna^ styrka, kommer icke denna gång att ega rum. Åtminstone icke officielt. Hearst och hans kandidat Langdon blefvo illa kindpustade af demokraterna, hvilk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 September 1906

BAST AF ALLA HUSMEDICINER -arSALUBRIN t» OR. 1'- . HÅKANSSONS (Eslöl, Sverig^), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttra, skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, eli. Toalett-Sa'ubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och l indernäs värd. Sändes fraktfritt med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett Salubrin 55 Cents. Skrif liil The Salllbrin L,abo* ratory, Or. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Agent för California: Alex. Olsson. ,30 Sharon st San Ktancisco. SKÖN ELLEN ELLER FOSTERBARNET. SvensK orlQlnalromai nf J. Brun. (Fortg. fr. förg. nr.) Dessa reflexioner bringade den sjuke på en lycklig tanke. Hana uppsyn klarnade, och han bör lade ropa på sin äkta hälft. Denna gjorde sig dock ingen brådska med att hörsamma kallelsen. Ändtligen kom hon dock, men missnöjd såg hon ut, och i allt annat än vänlig ton sporde hon: — H...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 September 1906

6. Vestkusten. Den 20 Sept. 1906 SAN FRANCISCO. Torsdagen den 20 Sept. SVENSKA LUTH. ebejnrzkr-KYRKAN 15.de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. ni., aftbnsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. in. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 20S Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon:' Capp 2222. Endast till den 26 sept. har ni tid på er att registrera! Om ni önskar tillhöra de tecknades antal, hvilka i höst önska att bestämma hvem som skall omhändertaga Californias politiska öden, är det bäst att raska på. Dödsfall. Den 12 sept. jordfästades mrs Elizabeth Gilberg, hustru till Herman F. Gilberg, som i många år varit anstäld hos juvelerarefirman Shreve & Co. Gilbergs hustru var född i Tyskland för 34 år sedan. Hon var sjuk i 9 dagar endast, efterlemnande vid sin bortgång 6 små barn i ålder från 3 till 13 år, samt åldrig moder, fyra syskon och en stor vänkrets. Pastor Andreen höll först tal i hemmet och sedan pr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 September 1906

SENASTE NYTT. - Hearst har blifvit nominerad till guvernörskandidat i New York af demokraterna. Här i California motarbetas han nu af såväl arbetarepartiet som demokraterna, hvilket tyder på att ingen är profet i sitt fädernesland. Charles E. Hughes, en af president Roosevelts favoriter, har blifvit nominerad till guvernörskandidat ä republikanska valsedeln att upptaga stf iden med Hearst. En svär automobilolycka egde i går rum i Oakland ä 9th ave. nära E. 16th st. I automobilen befunno sig domaren Henry Melvin och hans hustru, statssenator Lukens,Carlton Wall samt en förare. Automobilen körde med skarp fart emot en spårvagti i en kurva, hvarvid automobilen kastades åt sidan och dess passagerare slungades ur. Mrs Melvin och senator Lukens tros icke kunna öfverlefva sina skador, men de öfriga undsluppo lindrigare. Sällskapet var på väg till San Jose och körde allt för fort och föraren lär dessutom icke haft klart för sig ä hvilken sida af gatan spårvagnen skulle svänga i kurvan. ETT ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 September 1906

Halsted & Co. / SUNDQUIST & SVEDEEN Skräddare. 1131 Laguna St., hörnet af Eddy San Francisco. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., och 1154 Golden Gate Ave. mellan 20 och 21 st. Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer _____ _ utföras skyndsamt F. A. Hjelte C. M. Sorensen SORENSEN & HJELTE Skräddare 1304 POST STREET, nära Franklin San Francisco, - Cal. En lycka i olyckan är det att hafva Salubrin i huset, då någon skållar eller bränner sig. Om bruksanvisningen för dylika fall följes, upphör all vånda genast och skadan botas förvånande hastigt, och detta oftast, äfven i mycket svåra fall, utan att kvarlemna något vanställande ärr. Köpes å apoteken med flera ställen. Skrif till oss efter upplysande cirkulären The Salubrin Laboratory, Cincinnati, Ohio. Agentur i San Fran.: 30 Sharon. 958 Broadway Kostymer pä beställning: $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillahafskusten. CHÄS. L...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 September 1906

Vestkusten. Den 27 Sept. 1906 3. £ NORGE. Kung Håkon och drottning Maud komma att i liöst företa en längre- ' utrikes resa, hvarunder hofven i Danmark, England och Tyskland skola besökas. Resenärerna komma också alt Köra en titt till sitt landtgods Appleton House i närheten af Sandringham t sydöstra England. De ärna vara åIcr före stortingets öppnande i midtcr. af Oktober. . Björnsons nya skådespel. "Det har väckt mycken undran och lifligt debatterande på "Grand" och teaterkaféet, der Kristianias konstnärs-high-life håller till, alt innehållet i Björnsons nya skådespel trots all vaksam försiktighet blifvit bekant. På hvad sätt detta kunnat gå till anar ingen, och "upptäckaren" skall nog veta att I förhålla sig tyst, men hvad man anser eig luinna fastslå är följande: Stycket heter "Knut Herre" och äten fortsättning på "Over Evne , de! II. Knut. Herre är son till Otto Herre, som sitter 1 fängelse. Knut har uppfostrats till en god och laglydig medborgare. Men faderns politiska anar kis...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 September 1906

Johnson Dairy Company 3275 18th St,, hörnet af Howard St., San Francisco. Absolut ren mjölk och Grädde levereras öfverallt i staden. Telefon Special 1321. H. C. ERICHSEN & GEO. KRULL CO. importörer AFNorska, Svenska, Franska och Tyska DELIKATESSER OLSON'S NEW MARKET, 1484 Market St.. midtemot 8th St., S. F. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad I'olitfsk Veckotidning förSvenskarne på Stillahafskusten. Utgifves H^apie Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco Prenumerationspris: Kit år #2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts är 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. RiSf All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, alt han ej längre vill hafva tidningen. flliEX. OHSSOH, Utgifvare. BUFRED ERICKSON. AGENT. Bryan, som efter sin hemkomst höll styft på regeringens öfvertagande af jernvägarne har nu fått "- ruc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 September 1906

gX » f Importörer samt Vin- och Likörhandlande En Gros Carnegies Porter, svenskt Bränvin, Punsch och andra svenska likörer på lager, 106-108 East St., San Francisco. Jamks M. Wilson N. 1'- . Olson Photo Studio Mission Street, nära 19th. Förut i 110. 1380 Market St. TELEFON TEMPORARY 977 B<> r gfe M t - P ro pfe Co. X f ROYAL INSURANCE COMPANY OF L1VERPOLO, ENGLAND. o — lo Ärlig premieinkomst 15 millioner dollars. Yerldens Största Netto öfverskott öfver 12 " " Assuransbolag. Tillgångar öfver - 72 " " Absolut San Franciscos förlust 5 " " "Brandsäkert"J Har betalt sina förluster i San Francisco "dollar för dollar"- . HALVOR JACOBSEN, Agent RK STREET, San FSänd postkort ocli vår respresentant skall besöka- "- eder. J, g1785 TURK STREET, San Francisco JOHNSON & NOBLE Första klassens SKRÄDDARE 2048 University Ave., • Berkeley, Cal. Scandinavian-American Employment Co. JOHN ANDERSON, Förest:e. Fastighetshandlande oeh Mäklare. Biljetter till alla pl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 September 1906

6. Vestkusteu. Den 27 Sept. 1906 SAN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. KBKNKZER-KYRK.W 15.de och Dolores Sts., San Francisco. Söndägar: Högmessa kl. 11 f. m., aftonsång J:1 :ö Söndagsskola kl. 10 f. in. Ungdom sm öt c hvar t Ved ag.sk väll. Alla välkomm gPhiup axdreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St. strax intill kyrkan. Telefon: Capp 22? I fredags egde begrafningeu af Carl Johan Fredrik Lindström rum från föräldrarnes residens å Scott st., som för tillliillet var draperadt i svart och rikt prydt ined blommor liksom kistan. Pastor Philip Andreen höll ett stämningsfullt tal iifver testen: I min faders hus Liro många boningar. litt sympatiskt kondoleansbret från familjens vän dr Fr. Westerberg, i hvilket han intalade sig särdeles berömmande om den unge mannens vänliga sätt, hans ambition och sträfvan att bryta sig en egéil bana, upplästes af pastor Andreen. Begrafningen var talrikt besökt af familjens många vänner, hvilka samlats för att säga de sörjande några tröstens ord. Kistan bars t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 October 1906

UTLANDET. FRANKRIKE. Fru Therese Humbert i Paris, hvilken genom grof svindel skaffat sig $10,000,000 och på annat sätt $140,000,- - 000 och som härför den 22 augusti 1903 dömdes till flera års tukthus, blef jemte sin man Frederic nyl. försatt på fri fot emot vissa vilkor. Fru Humberts dåliga helsa och hennes mans mönstergilla uppförande i fängelset angifvas vara orsaken till benådningen. Man påminner sig ännu, hvilket oerhördt uppseende de skickligt utförda svindlerierna väckte i hela verlden. Fru Humbert ansågs <M jordens slugaste kvinna. Att han nu vetat förskaffat sig friheten tyder på att hon är det. INDIEN. En ny konung af Bengalen har blifvit krönt i Calcutta under pomp och ståt och med lysande ceremonier. Den nye monarken heter Surendranat Banerjee och gjorde sig bemärkt genon) att motarbeta Bengalens delning i två stäthållaredömen, hvilken delning likväl verkställdes i fjol trots hans protester. Tidningarne i Calcutta hafva gycklat öfver kröningen, emedan Beng...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 October 1906

En lycka i olyckan är det att hafva Salubrin i huset, då någon skållar eller bränner sig. Om bruksanvisningen för dylika fall följes, upphör all vånda genast och skadan botas förvånande hastigt, och detta oftast, äfven i mycket svåra fall, utan att kvarlemna något vanställande ärr. Köpes å apoteken med flera ställen. Skrif till oss efter upplysande cirkulärer. The Salubrin Laboratory, Cincinnati, Ohio. Agentur i San Fran.: 30 Sharon. ——958 Broadway Kostymer på beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillahafskusten. CHÄS. LYONS SKRÄDDAREN NYA ADRESSER: 731 Van Ness Ave. 1432 Fillmore St. San Francisco. .OAKLAND BUTIK: Pontus Fmnklin Plumber 1409 Valencia Street, nära 25th. Midtemot Valencia Street station. Allt till yrket hörande arbete utfores noggrant. Vestkusten kan erhallas å foljaude platser i San Fr. IL Brunell,. 1422 Post st. P. E. Erickson, 108 East, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. L. Gisslow, Sanchez &amp...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 October 1906

mellan llth och 12th St. >\ S. PKKSOOTT & SONS. & *» TW* PKTT & SON. •— • & *» - - TW* >WP i»- Ht w . A. F. WERNER, M. D. 671 Eight Street, nära Castro, Oakland. Timmar: i—3 och 7—8 e. m. [undantagande söndagar.] TELEFON. - - OAKLAND 8078 N. H. Chamberlain Kirurg. UNION SAVINGS BANK BUILDING Oakland, California. KARIN KLINT /BARNMORSKA (F.d. förestånderska för södra barnbördshuset i Stockholm.) 620 14th st., nära Jefferson, Oakland. TIMMAR: 2—4 ocll 7—8. C. J. HAGLUND Svensk Massör 530 13th Street, rum 3 Oakland. Timmar: 9—12 och 1—•- "- ). Före branden vid Lindströms Massage Institute, 406 Sutter St., S. F. Telefon Oakland 1718 SVENSK SKRÄDDARE A. ANDERSON, hos firman C. J. TWOMEY, Merchant Tailor. 1253 Broadway, nära i6:de. Oakland. SCHELIN & ANDERSON Skandinavisk Skräddarefirma i 463 Tenth Street, OAKLAND, CAL P. Becker O. F. Peterson Union Exchange 479 10th St., Oakland Mellan Broadway ocli...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 October 1906

4. Vestknsten. Den 4 Okt. 1906. Johnson Daipy Company 3275 18th St., hörnet af Howard St., San Francisco. Absolut ren mjölk och Grädde levereras öfverallt i staden. Telefon Special 1321. H. C. ERICHSEN & GEO. KRULL CO. -importörer afNorska, Svenska, Franska och Tyska DELIKATESSER OLSON'S NEW MARKET, 1484 Market St., midtemot 8th St., S. F. WUNDER BEER Vårt Ol är alltid godt. Beställ en låda från er specerihandlande eller telefonera: Oakland 1078. Kontor: nordöstra hörnet af 6th och- .- Webster St., Oakland. J. A. STIRN, Manager. bartlett mineral vatten anheuser-bush brewing co., st. louis. buffalo brewing co., sacramento. HANSEN & KAHLER AGKNTEK FOR Tel. Oakland 468 Hornet af 8th & Webster OAKLAND. ' SERVEAU BROS. Florister och Dekoratörer Kransar och dekorationer för begrafningar. 2110 Fillmore Street, San Francisco. Telefon West 590 The ^Ådain"' Saloon w. ■ a»,? i-m <— 43 4th Street, hörnet af Jessie, San Francisco. Fullständigt l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 October 1906

HEALY & GILLESPIE nära Marke! 244 Church Street, Earns? a sMo ärt frcittgrtiiK. •'Bun" lyser aliruuust. Blif afrent och ffrtjena ntora ponp ar. Sknf efter katalog. Bilda en khibb och 1& s.jcciöll rabatt. Upptylk r adL-iranee-l:.;-arne. SUN VAPOR LIGHT CO., Box 119, Ccnton, O. Lithll ttR T , Licensee of the Campbell patent. BAST AF ALU HUSMEDICINER ar< SALUBR1N >• DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, bräfinskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets ocli tändernas vård. Sändes fraktfritt med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 55 Cents. Skrit till The Salubritl Laboratory, I)r. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Agent för California: Alex. Olsson, 30 Sliarön st., San Fr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 October 1906

6. Vestkustéu. Den /\ Ok t. 1906 SAN FRANCISCO. SVENSKA I.UTH. KBKNEZKK-KYRKAN I5:de och Dolores Sts., San Francisco. ■ Söndagar: Högmessa kl. it f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 1"- . in. rngdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip an dr men, a. m. Pastok. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. Dödsfall. Den 24:de september afled nirs Lovisa Maria Clint (född Ksfcelström),. Mrs Clint var född af svensk-finska föräldrar i Petersburg Ryssland, den 27 oktober 1831. Vid 25 års ålder (1856) anlände hon till New York och tog tjenst hos slägten Roosevelt och tjenade en längre tid hos en farbror till president Theodore Roosevelt. Hon har v^irit bosatt här i mer än 30 år. Ar 1 <880 ingick hon äktenskap med Carl Clint, med hvilken hon lefvat i äktenskap i 26 år. Familjen hade inga barn.. Hennes enda slägting här är en systerdotter, mrs kapten Carl G. T. Peterson. I 16 månaders tid har hon varit sjuk och för en kort tid sedan fick ho...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x