ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

V pátek, dne 24. srpna 1934. Napsal Karel Meciř — To Je pravda, přisvědčila kterási sousedka. Vždyť se tam může zalknout. — Takoví lidé se nezalknou ničím. — Ani vlastní hanbou ne. Hokynář vyslal zatím jednoho z kluků, aby běžel ke drožce a hned se vrátil se zprávou, sedí-li v ní pani domácí. Druhá cukrová píšťalka, kterou vtiskl klukovi do ruky, přímo okřídila nohy malého vyzvé- dače. — Sedí, oznamoval sotva dechu popadaje. — Vidíte? řekl vítězně Šarapatka, načež pohlédl na protější stranu ulice, kde byli seřaděni kluci, a jako kapelník před počátkem koncertu přehlíží svůj sbor, velitelsky se na ně podíval. Odměřil vzdálenost drožky a pak vyřkl kouzelný povel: — Ted'! Kluci se rozběhli ke drožce a za chvíli ji obklopili v uctivé vzdálenosti jako hejno sršní, jejichž hrozivé brumlání bylo tu nahrazováno pronikavými hvizdy. Mládež se příliš nepřibližovala a měla pravdu. Kočí slyše tento pekelný rámus, rozehnal se po chlapcích b čem ale bez úspěchu. Uskočili ještě více stranou, ale za...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

NBXtSEKÉ VYHLÍDKY MLÁ V< Spojených státech opoušti škoy každořočné dva a čtvrt mi- lionu mladých lidi, aby vstoupili dc pratického života a rozšířili řady výdělečné zaměstnaných. Le- tos v červnu pouze z vysokých škol vyšlo 160.000 studentů, kteří sou- časně s několika sty tisíci studen- tů z "high schools" začínají se poohlížeti po místech. Studenti, kteří vycházeli ze škol v posledních čtyřech letech, shle- dávali, že téměř žádné z povolání, z řemesel, a téměř žádné továrny nepotřebovaly nových sil. Jaké jsou vyhlídky těch, kteří opusti- li školu počátkem tohoto léta? Federální vláda podniká prvé přípravné kroky, aby přispěla tS- to velké skupině mladých lidí. U- S. Office • of Education svolala v červnu konferenci, v níž se po- jednávalo o problémech mládeže. Na tuto konferenci sešli se do Wa- shingtonu školští a sociální vůd- cové, aby předložili a rozhodovali o různých návrzích a plánech. O neutěšeném postavení mláde- že rozepsal se nedávno také dr. J. F. Kelly z Office of E...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

„ČECH0SLOVAK- POHLED DO BUDOUCNOSTI. F. L. I. S. zemědělství H. A. Wallace, nabá- ciaje současně k pokusům na poli sociální védy, k pokusům, jež by Znovuotevřeni chicagské výsta-j byly prováděny současně se zkou- vy Století pokroku dalo společpo- máním v oboru věd fysických, sti "General Motors Corporation"; Touže myšlenkou obíral se i dě- podnět k tomu, aby uspořádala jepisec Charles A. Beard, který pakýsi "pohled do budocnosti vé- prohlásil, že " ve-vědeckých vyná- dy a průmyslu. Tento "pohled" na- lezech nutno pokračavati, že však skýtá se nám ze sledování celé sociální vynalézavost musí se sou- řady nových ideí a plánů, jež vše-; časné postarat! o uspokojivou di- chny nasvědčuji tomu, že vzdor světové hospodářské stagnaci je dnešní lidstvo na samém úsvi- tu ohromného pokroku a takřka nepředstavitelných vymožeností v každém oboru védy. Lidstvo a stroj. "Stroj nás ne- zradil", prohlásil president Uni- versity oí Wisconsin, Glenn Frank, jeden z činných účastníků pře- hledu. "Věda a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

.. V pátek, dne 2f srpna 10 J. B.'Bert' FORD Státního Poslance Místo 2. j—o o—o o—o o—o o—o o—o O- NAŠE POŠTA. -O 0—0 ( I—0 0—0 O -0 0—0 O- 6 Dallas, Texas. Ctěni přátelé! Já se málo kdy míchám do po- litiky a beru nějaký podii v poli- tice, ale tento rok chci také mit jakýsi zájem, a zajímám se o kan- didáta za guvernéra. Já znám oba tyto kandidáty o- sobné mnoho let a podle' mých vlastních zkušeností, jsem tím jist, že p. Tom Hunter by nám udělal rozhodně lepšího guvernéra, než jeho protikandidát. Pan Tom Hun- ter má platformu, kdežto jeho pro- ti kandidát nemá žádnou. Pan Hunter tak jest pro sníženi daní pro malé majitele, a pro rolníky, a má vypracovaný plán, který roz- hodně myslí uskutečnit!, bude-li úmyslně neb nevědomky, můj protivník neřekl „ „„ , . _.,x , pravdu o mém hlassování v Legislatuře. Když se chceme zdovědět cha- rakter a schopnosti člověka, tak Kampaň osobních věcí, pomluv, tupeni, jest pro se zeptejme jeho sousedá; to platí mne neznámou věcí, a k těmto se nesníž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

ČECHOSLOVÁK AND WE8T8KÉ NOVINY Pnbliehed every Friday by CECHOSLOYÁK publish. co. West, Texas. OFFICEES: Ang. J. Morris, President Jos. P. Holásek, Sec'y-Treas. DIEECTOES: g. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —EMitor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se nenveřejní. KDO TOMU ROZUMÍ? Statni politika podivná je věda, často bývá sklamán kdo v ní štěstí hledá. Mnoho řeči, psaní, někdy také lhaní, a hlq jak se státní kandidáti haní! Stát se guvernérem není věcí snadnou, vítěz jenom jeden, všichni druzí padnou. I ten vítěz, který zdolal všechny soky, má to jisté jenom pouhé na dva roky Než se prostý občan v guvernéra změní vydá na to jistě celé značné jmění. Když to vyhrál sic se může druhým smáti, stát mu ale za to velmi málo pjlatí. Snad to neni k smíchu, snad to není k pláči — proč se kandidáti na ten s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

'v- •*> - y- 19M. -E 9S Z města a okresu. přátel westských návštěvníků. Mě- li pěkný výlet. V Kalifornii byli všude znamenité přijati, tak že 555! — Sotvaže okresní komisaři o- známili snižení okresní daně o pět centů ze sta dolarů valuace. Te: City Gas Company a Lone Star Gas Company podaly protest, že daň by méla býti v okresu McLen- Minulého týdne navrátili se se jim tam velmi líbilo. z Kalifornie pánové Emil Janský, - • Leo Chada a pí. Johana Chado- SW" ztratila se hnědá kobyla, vá. Většinu času strávili v Los 51etá, váži 800 Uber, 14 pěstí výšky, Angeles, kde jest usazeno několik $5.00 odměna. T. B. Barham, příbuzných pí. Chadové a mnoho Moody, Texas. (33-pd.) [névadž se mělo zato, že daň bude _ —— spiše zvýšena, nežli snížena. Okres- ní kcmisaři snížili daň o pět cen- tů v sobotu, a sice z 69c ze $100 valuace na 64 centů. Z toho bylo sníženo na fond mostů a cesty dva centy, na silniční bondy dva centy a na porotní fond jeden cent. f1- Joe Mašková ml., odjela _ středu do Hos...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

Ennisky Věstník POÍÍÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. ZADNÍ KAPSY. — Ve čtvrtek, 16. odpoledne, po šesté, zalíval jsem stromy a sly- Tav sp zdá že v této zemi trpí ším 3eti ambulanci a vlak zasta- kaldý SedSk neobráním i viděti shon Udí Tak tam také 7-j í „ uaihnt jdu a vidím, ze vlak vrazil do sta- Vezměte úřad zástupce ďo Austl- h ieskéh «««". ■""> p«" z, Miř okres, kteří mě .0 "K.Tl.« starého, IB dollarů denního platu a pracuje asi sto dvacet dní do roka, za což obdrží 12 stováků dollarů, za kterýžto plat by mohla býti každá rodina dosti slušně živa — a kte- rý by vystačil pro tákové lidi jací jsou tam vysíláni a z nichž málo který měl větší domácí příjem. Na tento úřad representive, se mezi voliči pohlíží jako na úřad, tak zvaný málo "vert", ale naopak, ú- řady tyto vlastně by neměly bý- ti přehlíženy, a neměli by do nich býti vysíláni lidé, kteří v domácím životě nic neznamenají, kteří ne- mají valné zkušenosti, nemají e- nergie a nejsou poctivc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

V pátek, dne 24. srpna 1934. Houstonské kapitolky. midální zadluženosti používají. Každá vládní pomoc stojí obyčej- né více a to o mnoho více, než-li ona pomoc měla ceny. Naší rolní- ci v Texasu také již leckdes rep- Srpen, jenž je měsicem žní ve taji, nékde a snad mnohde, rolní- starých vlastech, nepřinese tam fcům připadající obnosy jsou velmi letos rolníkům mnoho radostí. I pomalu vypláceny a povolení, to- tam sucho, dlouho trvající udé- tiž ony "tags", bez nichž bavlnu lalo jim čáru přes rozpočet, tak nelze prodati, také dochází porna- jako zde. Loni všude nářku nad iu. Pravda, bavlna stoupla v ceně velkou úrodou, že prý snižuje ce- leč ne tak vysoko, jak se očekáva- ný za obilniny a letos zase, že i0j> aie zase na druhé straně vy- stouply hodně v ceně různé potra- viny a potřeby, jež rolnictvo musí kupovati. A dané rostou, je-li na jedné straně herní šroub povolen, při- táhne se na druhé. V našem okre- su a ve městě už nám o tom no- vém naděleni pošeptali. Působilo skoro všu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 August 1934

' - >V z ■ Z města a okresu. W Perry Shipley bude vám povděčen za váš hlas v sobotu, do úřadu okresního soudce, okre- su Hill. (pd.) Tanécní Zábava S. P. J. S. T. Síni v Tours v neděli 26, srpna HUDBU OBSTRÁ Six Clowns z Waco Red Hot Jazz Orchestra (pd.) «■ r -ji . i * á * i Taněcní Zábava Ve SPJST SINI v ELK neděli 26. srpna Hudba ŠNAPKOVA ORCHESTRU Přijďte se dobře pobavit!. Pořádající výbor — V pondělí zemřela ve Waco, v úctyhodném stáří po 19 měsíců trvající nemoci krajanka Rosie Bartošová, manželka Josía Bartoše. Zemřela ve 4 hodiny ráno a po- hřbena byla v pondělí. Zesulá na- rodila se v Dolním Újezdě u Lipní- ka na Moravě, dne 14. března 1861. Do Ameriky se přistěhovala v roku 1897 a posledních 25 roků žila ve Waco. Zanechává po sobě truch- lícího manžela a jednoho syna Met- hoda Bartoše a dvě vnučky, jímž vyslovujeme naši soustrast. • • — Okresní agent R. S. Miller, oznamuje Guy Simpsonovl, členu ; místního výboru, jenž má na sta- j rošti kontrolu osevu bavlny, že ten, ; ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

Vychází klidj týdea PfiEDPLATNÉ: Ročně 12.00 $1.06 ... |3.00 Na půl roka Do staré vlasti Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zaaMny na tute adresa: ČECHOSLOVÁK PUBLI8HINQ CO. West, Texas. ' 71 AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIV. ČÍSLO (No. 16.) Entered as second-class matter January 2, 1920, at the post officc at West, Texas, under the Act of Marcb 3, 1879. 19. DUBNA (APRÍL) 1935. T RANČEŘI MUSÍ BÝTI DÁNI POD ZÁRUKU. Austln, Tex., 11. dubna. — Te xasšti rangeři, velni úředníci od dob pohraničních bojů, musi býti drženi na úzdě, pod zárukou. Jak dne rozhodla nižší sněmovna., Rcsbijenl nábytků a zařízení se- Jt^rami v salonech a hernách, přl- zákonedárnu k tomuto kro- jen. V ranním zasedání nižší sně mevna odepřela schválit! zákon, nařizující $1500 záruku, která by hradila škodu, způsobenou při rej- dech rangerů, avšak když odpo- ledne noviny přineály zprávu, že sekery opět řinčely v Longiew, o tázka bondů byla znovu přinesena jna přetřes, a předloha byla...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

-KiniHiiiiiniiiiiMiitiiinniiiHiiiiiHnmiinuunniiiminiinmil: | Porečík Ota a Kapitán Jiří j Zdeňka Navarová ROMÁN DUI. fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiHiiiiiniiiiiitimiiiiiiiR Ota hledí žádostivě do pěkných, žhavých očí, z nichž k němu vyzařuje tolik horoucí lásky. Jsou po prvé sami. Irenka se bezděčně ohlíží do tmavého průjezdu, ale Ota ji už pevně svírá ve svých ocelových pažích, tisirnp k prsům a svými rty hledá rty její. Malé žen- ské ručky vinou se pevně kol jeho hrdla, na své hru- di cítí údery jejího pobouřeného srdečka.. Usmí- vá se tiše s pocitem vítěze, přijímajícího hold jako .samozřejmou věc. On je zvyklý vítězit. Leč toto vítězství má dráždivou příchuť. Tato dívka je ne- věstou jiného, Ota zastupuje jeho místo, instinktivně cítí, že Irenčiny polibky nepatří Jiřímu, že patří je- mu — Čackému rytíři! To silně lichotí jeho mar- nivosti. Líbí se jí více, než ten "bývalý Jiří", ona je nadšena jeho hrdinskými činy, jimiž se chlubil při večeři, pranic se nestydě tu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

V pátek, dne 19. dubna 1235. .. OTROCTVÍ, STÁLÁ SKVRNA CI- VILISACE. "Literary Digest" Velká Britanie oslavuje stole- té výročí slavného dne, kdy roku 1833 parlament rozhodl, že už ni- kdy nesmí být pod anglickou vlaj- kou držen jediný otrok. Ve spoji- | tosti s touto události byla uctěna památka Wifliam Wilberforceho, jehož jméno bude navždy spojeno se zrušením otrokářství. Lidé dnes zírají s údivem na kru- té nástroje a biče otrokářů, který- mi působil na svědomí nehybného parlamentu. Zvláště zajímavý je jeho model lodi, ukazující, jak by- li otroci nacpáni v podpalubí ce- j stou přes oceán. Než bylo otroctví zrušeno, ko- nalo tuto strašlivou cestu ročně na 300.000 černochů a odhaduje se, že celkem bylo takovým způso- bem dopraveno 9,000.000 afrických negrů, z nichž mnozí při přepravě zemřeli. Sklon silných k využívání sla- bých je věčný. A po celém stale- tí. co trvá zákaz otroctví v brit- ském Impériu, svět prqpitá v ú- žasu k poznáni, že otroctví je do- dnes jednou z hlavních s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

m '7 ^ I f'V *1— MEXIKO A MEXIKÁNÍ. 5-5— V pátek, dne 19. dubna ] lých Hlavni město Mexika jest jedno z nejhezčích a pej vábnějších měst celého světa. Podivně, že poéet ci- zinců, kteří Mexiko navštíví, přec není větší. Také literatura v Me- xiku, městu i zemi, není objemná a proto je důkladná kniha, kte- rou napsal Angličan R. J. Mac- Hugh v Londýně pod názvem "Mo- derní Mexiko", zajímavá. Zvláštní půvab vychází z toho- to města. Nejznačnější ulice skyta- jí se statnými v nich budovami, povznášející pohled, krásná kathe-\ drála a Národní palác svědčí c úctyhodné kultuře a silně vyvinu-1 tém citu národním, kdežto ve ven-; kovských třídách stojí domy bo- háčů, tropická bohatost keřů a stromů, na nichž se červenavá ro- stlina bongalnvlila až do nejvýš^ ších pne vrcholků, což činí obraz | nevyrovnatelného dojmu. Město Mexiko samotné jest 8000 stop nad mořem, v čistém jasném vzduchu a po celý rok těší se povětrnosti, Jakáž jest v Evropě pouze v jarním měšíci květnu. Město jest pravý ráj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

Y pátek, dne 19. dubna 1E35. Ilp *■ • '• -- * r- > '<vR$r&t, . EV Naše pošta. Dallas, Texas. Ctěná redakce! Tak zas trošku vod hu nás. Slyšela jsem, že mají naši herci jeti k vám do West hráti divadlo 'Tulácká krev". Jest to pěkná hra se zpěvy a tanci. Jedno z-nejlepších za dlouhou dobu u nás sehra- ných. Ale není to naších vedoucích zásluha, že jsme tak pěkné divad- lo měli. Ta patří spolusestře pani Rozi Mikeska, neb oni ho měli hrá- ti, ale pro nemoci a špatné počasí se k tomu nedostali. Náhodou náš Dallaský Jim tam byl a s sebou to přivezl. Tedy náš dík patří za tak krásně prožité chvíle paní Roži Mikeska. Celá souhra jest nádherná, sce- nerie zahrada, výhled na náves, staročeská hospoda, vodotrysk, či kašna se stále tekoucí vodou, což se pěkné na jevišti vyjímalo, stro- my a pod nimi lavička, na níž od- počívá sirotek-tulačka, Verunka, která se své úlohy zhostila ku vše- obecné spokojenosti. Svým čistým hlasem linula se jí ze rtů písnička, jedna za druhou, dvojzpěv s ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

i ' ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Publlshed every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morlss, President Jos. F. Holásek, Secy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Qoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sděli se na požádáni, Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. PRESS VELIKONOCE. Dnové zvláště památeční; krátké zvonů stiSení, brzo však se rozhlaholí k Jeho slávě, vzkříšení. Neboť hlásal s laskavostí dobré, krásné učeni, vědom že Ho očekává zloba, žalář, mučení. Zvítězili sice na čas íariseiští 'rekové', Jeho ale oslavovat budou všichni věkové. Co je hrdost, zlato, mstivost, k čemu bubnů vířeni? Jeho příklad ukazuje cestu k dobru, k smíření. E. B. )0( Ncjvětší úlohou v životě je na- učiti se střídmosti ve všem. • • Loňského roku byla zaplacena daň na více jak 125,600,000,000 ci- garet. Hez...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

V pátek, dne 19. dubna 1035. —Cechosi-o Čeští umělci v Dallas. trané dosud pralesy pokrývají vel- kou část ostrova. Nadmíru parný den chýlil se ku konci, když loď naše zakotvila před Port of Spain, hlavním to a také jediným značnějším městem na ostrově. Přistání jest zde těžké, je- likož větší lodě pro nebezpečné i mělčiny koralové musí zakotviti ně- kolik tisíc stop od města v otev- řeném zálivu: Bylo tedy již hezky pozdě, když mne konečné menši lod' převezla na hráz. Není to jak- si zvláštní a dobrodružné viděti ci- zí město poprvé v noci? Temnota zahalí město i vše ostatní v taju - plný závoj a duch náš jest přístu- pen v takovýchto hodinách mno- hem více dojmům špatnějším, ne- žli za střízlivého světla denního. O- všem is pořádné obyvatelstvo mě- j J6n Hubetkmison.StyfeefeŤ <Í sta dávno se již uložilo ku spaní pod komárové" sítě; méně pořádné Dne 2- května uspořádají tito dva pak, ten pestro barevný, darebác- j věhlasní hudebníci koncert ve Fair ký živel plnil špinavé nálevny...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

0 i I \ í Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. MOST K PftÁTELSTVl. vlasti bývávalo živo, kdy se tam všude bílilo, uklízelo, pekly buchty, Pravé přátelství, dobrý kama- barvila vajíčka a pletla nějaká rád, nedají se vydupati ze země a '"žíla" na šlahačku, a se kterou ani nejsou ku koupení. Pravé přá- jsme šlehávali děvčata. A proto telstvi se neuzavírá každý den, a všem Vám i celé redakci přeji Ve- upřimný kamarád se ne— selé Velikonoce, a dobrou šlahač- ku, abyste dostali hodně červe- íwsmj* >VÁK- ■ - '■ v ■ ■ i . - - pravý najde na ulici jen náhodou. Dneš- ní dobu, když pozorujete lidstvo, tu najdeme většinou přátele, kte- ří by rádi vyzvěděli všechno o svém sousedu, a sám o sobě se bo- jí vyzradit! sebe menší věc, a vů- bec poví-li něco, tak ta jeho vlíd- nost je jen — masku, za níž se skrývá jidášství. Pouhá slova nemohou vystavěli most od člověka k člověku, ale láskou, důvěrou a dobrým skut- kem se dobývá přátelství. Jsou lidé, k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

• v'; V pátek, dne 19. dubna 1„35. SI i V.*- - kgs yj} O—O—O—O— (-:-) —O—O—O—O "tripp", z té není nic, a nejhorší je O— NAŠE POŠTA. —O! Při tom, že ta nemoc se ted' stě- O—O 0—0 0—0 0—0 0—0 0—0 huie v scgisedství na bavlnu a tu ničí též. "Medeciny" na ten neřád Robstown, Tex., ješté není, pravil mné Mr. Ger- Tak jsme zde u nás také dostali hardt, zdejší kupec zeleniny, že již sample té prachové bouře, a by- i zkoušeli všelicos a utratili hodně lo toho dost, sotva na půl mile da- penéz, ale bez výsledků. leko bylo vidět. Trvalo to jen dva Naši robstown-ští obchodnici se dny, ale ženské měly dost práce s plácli přes kapsy, dávají' každou oprašovanim nábytku v hausích. sobotu tři $25 ceny na tickety. Při tom byla citelná zima, tak že chytrost žádné čáry! Tyto ceny ani kabát nebyl těžkým. Nejvíce budou dávány po 12 sobot. Našinec tou zimou trpěla a dosud trpí, ba-i se aie téšit nemusí, žádné štěstí, vlny. Zde je jí již hodně proto* Těšime že ..našl„ ět vou dr. Mička s jeho ochotníky a s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

t. s OBĚTNÍ BERÁNEK. Napsal George A. Raper Starosta obce Fouilly-les-Oies od- ložil jakýs úředně vyhlížející list, sejmul brýle, položil je na stůl a promluvil takto ku shromážděné městské radě: "Sezení je zahájeno. Přátelé, mě- šťané, je tu dopis od pruského ve- litele. Tvrdí, že jsme poskytli o- chrany francouzskému myslivci, který úkladně zavraždil — ano, pravi úkladně zavraždil — jednu z jeho stráží. Velitel umínil si, mí- ti život za život. Zítra za svítáni jeden muž mu musí být doručen k zastřelení. Ponechává nám na vů- li, najiti tuto oběť, ale oběť musí být. Není tu vyhnutí. Jak víte, na- ši právě ustoupili a Prušáci jsou všude kolem nás. Proto jsem vás svolal, abychom se rozhodli, co či- riti." Zděšení jeyilo se na tvářích pá- nů radních. Starosta hleděl na ně tázavě. Fortin, kovář, jejž poraně- ná ruka udržela ve vesnici, zatnul pěst a klel do vousů. Longpré, u- čitel, díval se beznadějně světnici na krb4 kde rozbité poprsí Napo- leona m. se sardonickým úsmě- vem přehlíže...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 April 1935

pátek, dne 18. dubna 1935. 3??§P ri''« I ? -)rv ;•; ^ "SLABOMYSLNÝ" Štěpán Tecl. 1 Byl to vytáhlý chlapec a sedél v pa.-lední lavici naší jednotřidní venkovské školy. Mél vlasy světlé, ikoro žluté jako je žluté letni ča- sné ráno. V obličeji měl střiknuto řídce drobných pihú, které ho však nikterak nehyzdily. Když jsem chlapce jednou — br- zo po začátku školního roku — vy- volal při čtení, rozevřel na mne světlemodré oči a pousmál se, ja- ko by moje vybídnuti ke čtení po- važoval za omyl. Pak nahlédl do čítanky; pak zase zvedl zrak ke mr.é s němou odpovědí: Četl bych, ale to přec nejde! Jeho sousedé byli přímo zděšení, že jsem jej vyvolal, a rozhlučeli se. Nerozuměl jsem, co se tak náhle stalo, a jal jsem se žáčky klidni- ti. "Prosím, on nečte!" volal jeden povidálek. "Prosím, on neumí číst!" doplňo- val ochotně jiný. "Pro-ím, oni nikdy s námi ne- četl!" tvrdil třetí, který také no- dobro zapomněl, jak mi je to "pro- sím", stále opakované, protivné. Ale můj chlapec — Jindřich" — mlč...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x