ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 January 1897

ti HERR PETTERSONS HUS- / PREDIKNINGAR. Af Sigurd. 'V (.Forts, från föreg. n:o.) går på schweizeriet i eftermiddag och lemnar dig i sällskap med den andra gåsens förgiftade qvarlefvor. Slägtkänsla, om inte annat, tycker jag borde hindrat dig att så föiderf- va dem. Din s. k. svartsoppa vore säkert nog att göra en distriktsöfver- templar till fyllbult på fjorton dar; mot den är bolagets svafvelsyrade konjak som ett helsovatten och de- ras värst vidbrända whisky som den lenaste mandelmjölk. Dessutom bör svartsoppe på vårsidan alltid förses med veterinärattest om salig gåsens dödssätt och de närmare omständig- heterna dervid samt med handelske- mistens analys på att der åtminstone inte slagits i mer än en kappe salt till hvarje skedblad blod. '■'■Soffan är ... " Ja, hon är f-n så olik den svartsoppa man får på stadshuset. Der kunna de laga svart- soppa. Det är shdan svartsoppa, som är min favoriträtt. O Gud, när jag tänker på den kraftiga, sunda, aromatiska soppan der, som man tyc- ker...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 January 1897

'k::: AUSTIN. Vedtjufvar. Ben Hendrick, som bor på 503 West Sixth street, rap- porterade i måndags att någon hade i julhelgen stulit hans ved. Specialt telegram, till Texas-Posten. Från Dundee, Texas, meddelas, att en svensk vid namn Pete Nord blef för ett par da- gar sedan funnen död 1 sin säng. Orsa- ken omnämdes ej. Mrs C. H. Silliman från Fort Worth har nu anländt till staden i af- sigt att härstä les öppna en filialaf- delning till "The Humane Club i Fort Worth. Ledsam underrättelse. Mr Jeff Brown, en välkiind ung man och medhjelpare till sin fader, Hon. Frank Brown i Conn- ty Clerks ofiice af Travis county, dog i Houston i går på morgonen af en kort sjukdom i tyfusfeber. Mr O. A. Bahn, egaren af den största juvelerarebutiken här i staden, nödga- des i onsdags glfva upp staten. Mr A. Schusterman blef utniimd som godeman. De första kreditorernas summa uppgick till en summa af $10,180. Ett besök hade vi för några dagar sedan af handelsresanden herr Hen- ning Björklund från Manor,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 January 1897

/ TEXAS POSTEN NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVEN SK ARNE I TEXAS. 1 Arg. Austin, Texas, Fredagen den 8 Jan., 1897. Vol. 1. No. 39. ■ ■ ■ ■ For man, gossar och barn, YTTERROCKAR EN SPECIALITET! Yi äro nu redo att emottaga eder och att till eder försälja mäns, gossars och barns kläder till de lägsta priser som någonsin existerat i vår stad Vårt lager är nytt och rikhaltigt, som ni för öfrigt sje'fva veta; samt försedda med de allra senaste moderna. Våra priser kan ej öfverträffas i bil- lighet i staden Austin. Kommen och gören ett besök hos oss. Högaktningsfullt, DON WILSON EN NYÅRS HÅN O. Det gamla året har försvunnit. Ett nytt år har inrunnit. Må vi nu alla I Guds hand oss befalla Och må vi allt det gamla förglömma, Men det nya i hjertat gömma, Att Gud oss unnat har Ett godt nytt år. Må vi nu alla, I det nya årets ingång, Som har något att befalla, Sjunga vår nya sång Och hvad den sången är, Att uti allt rättvist handla Är hvad den innebär. Må vi det för evigt samla I det nya är...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 January 1897

_ f ämne* ,<v 1 V ? Ml il TEXAS POSTEN. piynets oeh Annonstidning fön svanskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) 1'ubttshed every w <;o k, *1 nA u s t i n, Te xitH. i vä tan på den slutliga domen till- bringat i fii gelset varit str.iff nog? Pappa visste inte om det. Guver- nör Drakes, af Iowa, unga dotter Mary gifte sig den 28 oktober i hem- lighet i Denver, Colo., med George Stuidiva t, från Centerville, Iowa. 1 UUU li< <1 o oij . .. .. 111 by the swkdibh amkkican Pitbmhhing. co. J)å guvernören nyligen nelsade pa The only swedlsh uaper In Texas. and the ,11 1 be«t advertlsing moalurn to roach tbls cltts." <Jottern, ofverraskade hon honom citlzens. imeucn— man. De båda unga hade Eichaud Johnson Manager, varit bekanta frän barndomen och f gjor()e Upp affärcn i hemlighet, för Entered at the post office in Austm,; )|t nkijg| säkra pft aU ((få hvar. andra". Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - - 1 00 Ett hal fl. är ----...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 January 1897

€ Q *) Uno vonTrasenberg, BERÄTTELSE AF FRIHERRE DOLK. om far cch make, med en älskvärd friherrinna, njöt han der den husl ga och upphinna stundom «j ängden ; f ett finger. Salig assessor Svedenhoig sällhetens lugna behag, så sällan dej såg dem vid Stockholms brand, 1759 högas lott, men dubbelt afundsvärd |-å små som myror pi Ja så! j 1. Ehuru jag icke fullkomligen till- tror mig at: såsom en annan Pering- skjöld kum aäi da ti 1 Adam leda den Traseri bergska h.miljens ättartal, ä d ck ganska säkert. att densamma onekligen måste räknas bland de för- ^ sta slägter. w I allra äl 'sta tider lef>'e, här i nor- den, en flicka, s im hette Goa Tors- dott r (så beiätta våra tillföll ti ga-te histaritskrilvaie: Snorre Sturl. son, m. fl ) Denna Goa blef, vid ett To rablot, verk ig. n bergtagi n, elle b rtiölvad af ■ tt berg. M<n att hon me l d tta berg afl de en son, hafva häfdateckm me \ö di a*lsfullt, i anse ende till a a'dudets heder, förtegat; dock kan man, o ktadt deras tystlå- tenh...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 January 1897

AUSTIN. y v i Shg ej bättre ut. En "hobo" San Antonio. En obekant mexi- pressman, sagts Even ing News här kanare var den 4 deruies ute och gick Observera I St-in & C", annons i i staden haft i tjenst«ör>ng Mstlidne på Aransas Puss brnan, då en lås dagens nummer för billiga priser och lö dags afton. Han b;.r sig ?å åt, kom fr. inrusande, samt öfverkörde utmärkta varor. att under tiden han skötte pressen och dödade honom på fläcken. Landförsäljningen. Senaste vec- medan tidningen trycktes på aftonen Wells. En stor ångsåg tillhöran- kans landförsäljning uppgick till en lät han sin venstra arm blifva fasita- de W. H. Spinks, belägen två och en summa af $39,380 och 25 cens. Ken > presr iul'en, Ii vilket så godt som haif mjj j-r^n stil{jen, brann ned den Arresterade. Sistlidue söndag gjorde blårockarne 1 j mindre än arresteringar här i staden. Alla voro arresterade för lösdrilveri. tio tio krossade hela handen, lian sade han december i grund och botten kände när olyckan hände, m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 January 1897

TEXAS 4 j t—— i NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. w - - ■ — 1 Arg. Austin, Texas, Fredagen den 15 Jan., 1897. Vol. 1. No. 40. For man, gossar och barn, YTTERROCKAR EN SPECIALI1 ET. Vi äro nu redo att emottaga eder och att till eder försälja mäns, gossars och barns kläder till de lägsta priser som någonsin existerat i vår stad Vårt lager är nytt och rikhaltigt, som ni för öfrigt sje'fva veta; samt försedda med de allra senaste moderna. Våra priser kan ej öfverträffas i bil- lighet i staden Austin. Kommen och gören ett besök hos oss. Hogaktningfsf ullt, "M in skall ej sparka kon då hon mjölkar", sa' Forsgard. "Den mjölkar så litet", sa' Blom. "Nej, inte ett dngg", sa' Haldin. "You are right", sa' Mas, and then the band played. Mas. DON WIL IIAU AJ FSLL IN LO VV VITT BÖR Dl. Aj satt in ä granbuske singing And shi i en hängmatta svinging. Indid aj remember det väl! Hörr ajs voro brajta som sola, Hörr lipps höllo på med att gnola A hymn to de blossoms on jola;— It konq...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 January 1897

. Telegram. TEXAS POSTEN. T ii i k jSynets oeh Annonstidning för sVenskorne i Texa . TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) PubllHtaed evory woek, ln Austin, Texas, by tlie Hwedihh Amekican Pdbwmuho Co. llid only hw. dlsli paper In Toxas. tn ' best adverttslng medium to roath tills clasb lf cltlzens. Richard Johnhon Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ettftr - - - - - " - - " $, 0°- Btthalflilr ------- 00- fött ftr till Sverige - - - - ~ 15°- Prenumerationen är betalbar i förskott obli penningar böra sändas medelst lo- stal Note", "Mon y Ori.ers" elleri i cents frimärken under adress. JJ TEZAS 3POSTE3ST, 811 Congress Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephono 279. Advertising Ratos. 1 On larger advertisements råtes will be made on application. OBS ER VERA /- Thx as-Postens kontor och tryc- keri är nu flyttadt till 817 Congress ave. öfver Austin Furniture store, en trappa upp. Vi önska der emottaga alla vänner biide i staden och på lan-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 January 1897

Uno von Trasenberg. BERÄTTELSE af FRIHERRE DOLK. (Forts, från föreg. n:o.) i dunkel, eller lik en möik blodskif- va. Då fi amglindradc med ett kla- rare sken, Karlvagnen, Orion, Sju- stjernorna jemte den ljusa vinterga- tan och myriader andra stjernor, vid midnattens högtidliga timme. Allt var t)st; endast någon vandrings- mans fot, som k arkade mot den jemngnidna snögatan, eller den tr«f- vande hästens skoslag, afbröt nattens stillhet. Tyngda af snömassor stodo de un^a granarna vid vägen, och med sina nedtryckta genar liksom fälde händer vid första å-ynen af den frimodig*' ynglingen, som med ena benet utanför släden, och en bonde (med luden mössa och rimbetäckt hår) vid sin sida, fortskyndade. En herre, i så kallad lappmudd, jemteett, som det i skumrasket tyck- tes, ungt fruntimmer, hade kort före Uno afrest ifrån sista gästgifvaregår- den och olyckligtvis, under åskådan- det af förmörkelsen, kört omkull på halfva stationen, der han upphann dem, och stannade, för att låta sin skjus...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 January 1897

i J F H" ■ " i; I 'i AUST1N. Pastor Ojerholm från Decker var i onsdags i staden i och för affärer. O. L. Thörnbladh förfärdigar nu fina kabinettsfotografier för $2 per dussin. Observera I St'-in & Co. annons i dagens nummer för billiga priser och utmärkta varor. Landförsäljningen under sis lid- na veckan uppgick till en summa af $62,805.19. En ganska god affär. Observera O. L. Thörnbladh's an- nons i dagens nummer, hvilken nu nedsatt priserna på fina kabinettsfo- tografier till $2 per dussin. Pastor Scwerin från Fort Worth kom i måndags ner till Austin och han ämnar stanna här en veckas tid för att närvara vid bönemötena i Sv. Methodisfkyrkan. Inbrottstöld. Sistlidne måndags natt behagade en tjut träda in bak- vägen till mr Th. Ledel's skrädderi- butik och stjäla tre par fina byxor, hvilka voro värda $20. Mr K. E. Whitelock från Fort Worth är nu här i staden och har sitt hufvudqvarter i Avenue Hotell. Mr Whitelock representerar både af- ton* och morgontidningen i nämda stad. Arr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 January 1897

\ Sf o o G / / )/ ■D /> 0 7% ST4" r a--' TEXAS * - '. i; ..X'-'- POSTEN. • NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. 1 Arg. Austin, Texas, Fredagen den.22 Jan., 1897. Vol. 1. No. 41. • f ■ ■ ■ ■ For man, gossar och barn, YTTERROCKAR EN SPECIALI1 ET. Vi äro nu redo att emottaga eder och att till eder försälja mäns, gossars och barns kläder till de lägsta priser som någonsin existerat i vår stad Vårt lager är nytt och rikhaltigt, som ni för öfrigt sjeifva veta; samt försedda med de allra senaste moderna. Våra priser kan ej öfverträffas i bil- lighet i staden Austin. Kommen och gören ett besök hos o^s. Hogaktningsf ullt, BON WILSON riHterl UTFALL och INFALL. Lille P. H., född och uppväxt i en liten små istad-giänd i Vgatn a" landet, fick en gång åtfölja s:n mam- ma ut på landet. Åsynen af några kor var det första som väckte lille P. H's förvåning och utaf s'n mamma erhöll han tillbörlig underrättelse om dessa djurs förträfliga egenskaper. Efter ankomsten till ett "lanJstä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 January 1897

< r v '* r\ i i / i TEXAS POSTEN. flyncts oah flnnon*tidning föl (veoikavne i Te* . TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) PubUslied every week, In Austin, Texas, by the Swedihh Amkkican Publibhino Co. *rhe onlv swodlsh pap«r lo Ttixiu. and the best ttdvortlsluK ruoalum to roach tlils class if cltlzens. Richard Johnson Manager. Entered at the post office in Austin Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: KU år - - - - - - - - - *1°°- Ett hälft är ------- G0- Btt år till Sverige - - - - " 15°- Prenumerationen är betalbar i fo^ott obh penningar böra Händas medelst I o stal Note", "Mon y Orcers" eller i 2-cents frimärken under adress. ITEXAS POSTEN, 817 Congress Ave. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertlslng Råtes. ' On largcr advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. 7venne svenskar finnas i Nebra- skas legislatur, nemligen E. Söder- man från Phelps county och Frank Burman från Omaha. Snöstormens offer. U nder den starka snöstormen i nordvester...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 January 1897

fr Uno von Trasenberg berättelse af FRIHERRE DOLK. • 9 <« u (Forts, från föreg. n:o.) hvarje näsa, var en mindre tillförlit- lig utväg 111 statsbidragen, och kro- nan esomc ftas biet lidande derige nom att s'iidsmän mistat sina näsor under vikingafärder, eller andra till- fälligheter, uppkom en annan mera pålitlig bt skattning, under namn af Rumpskatten, hvilken äfven kallades Ledungslama, Fråga: Bibehålli s den ännu? Svar: Nej. Fråga: Kan herr von Trasen- berg påminni sig om det ej är nå- gon lemning qvar af Rumpstatten? Svar: Nej, om ej Örebro gamla vapen, eller det så kallade O ebro märke, kan vara en lem ning deraf. Kamreraren: Nej. Örebro mär- ke bar e'.t helt iinnat upphof, under drottning Margare as tid. Högbe- mälta drottning gaf, under en vinter- resa, staden sitt v.ipen, eller ett den tiden kalladt märke; men vi ega, fast under andra namn, i de nu utgående kronoutskylder: t. ex. till kongl. tea- terns underhå 1 m. m., ganska säkert lemning af samma skatt. Fråga: Är en m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 January 1897

HSB IVn j. AUSTIN. Kommen ihkg att öfverse I & Co's annons i dagens nummer. O. L. Thörnbladh förfärdigar nu fina kabinettsfotografier för $2 per dussin. Observera O. L. Thörnbladli's an- nons i dagens nummer, livilken nu nedsatt priserna på fina kabinettsfo- tografier till $2 per dussin. :! Vigde. Herr Aug. Petterson och fröken Augusta Boström, båda från Walnut Creek, blefvo i onsdagsqväll sammanvigde i Sv. Methodistkyrkan af pastor Öländer. Utlofvad belöning. Guvernör Cul- berson utlofvade i måndags åter en belöning af $300 till den, som kan arrestera den okände person, hvilken mördade McKey i Bowie county. Bisök på vårt kontor har vi på de senaste dagarne haft af följande: C. L Karlson från Manor, sair.t Gustal Falk och Frank Olson, härifrån sta- den, samt John Ekström från Fisk- Olyckshändelse. Mr Simon Gold- stein höll ganska nära på att mista Stein sitt lil vid en sammanstötning mellan en spårvagn på Surburbän linien och hans bug«ie. Han var ute och åkte med sin dotter och ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 January 1897

4* K> / / t TEXAS PiHRHl NYHETS- OCH ANNONS - TIDNING FOR SVENSKARNE \I TEXAS. 1 Arg. Austin, Texas, Fredagen den 29 Jan., 1897. Vol. 1. No. 42, Kläd mwl El o För män, gossar och barn, YTTERROCKAR EN SPECIALITET. Vi äro nu redo,att emottaga edtr och att till eder försälja mäns, gossars och barns k'äder till de lägsta priser som någonsin existerat ^vår s*ad Vårt lager är nytt och rikhaltigt, som ni för öfrigt sje fva veta; samt förse Ida med de allra senaste moderna. Våra primer kan ej öfverträffas i bil- lighet i staden Austin. Kommen och gören ett besök hos o?s. Högaktningsfullt, DON WIL UTFALL och INFALL. Olas' Först och främst vill jag medela läsare och lä-arinnor, att ''Onkel adress nu mera är. Jeruslem, Palestina. Palestina får emellerstid icke lör-1 dentlig p«no-tol att sitta p&! koitas ti'l "Pa.", ty då går "gamlin-; * * * gens" pa-t åt, åt "skoven". Jag kunna nag lfara tre potater—medan [ en annan, hvem som htlst, skalar en. £ • Och derför är jag tre skålpund och tret...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 January 1897

w TEXAS POSTEN. (lynets osh Annonstidniog föl" svenskoxne i Texos. TEXAS POSTEN. (THE T EXAS PUST.) Pulilisliod overy wttok lo Auntin, Tftxas. bv the SwKDisn Amkkican Pijblihhing Co. JL / t«iv swcdisli papor ln Texas, lind Wjö tKJht advortlsiuK medium to reach thls clast if citleens. Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. ttiCHAr.u Johnson C M. i söndags där i staden professor Carl $1,000 och för hans sårande $1500. I Scandia, Minn , med p stor I heo- B CHristensen från Waterloo Col- Anbudet gä'ler för hela Aret.—Hem- dor Kje Igien såsom ordf. lege i Watenoo la., hvilken af tid- lancfet. I Mjbu«, I med pastor C. A. Lin- ningarne uppg ifs wara svensk. j synjagS en vecka sedan ingick Christensen är 36 år gamma i och sä-.frjn Menomonie, Alich., underrät- ger sig vara "lödd och uppfostrad i]telse om att nio män, skandinavernaj ™,".""T\t u 1 . . 1? it Sverige", samt lär vara väl känd i i Nels Mattson, 0tto Christianson| Ed. °rP3S °' Västern. En...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 January 1897

-■•Srm v § #/ 5* • (I Uno von Trasenberg BERÄTTELSE AF FRIHERRE DOLK. för att piöfva om han ville sk\nda till deras hjelp, men sådant föll ho- I nom icke ens in; om någon sitter fast, kommer han väl lös igen, tänk- te han, äfvensom att rågon vaktmä- j stare i sådant fall alltför väl kunde bispiinga den lidande kamraten. Hastigt upplystes rummet af tren- ne bländande lampor, hvi'ka, 1 k-om (Forts, från föreg. n:o.) ,afsig sjelfva, nedsänktes och stanna —För öfrigt, fortfar han, fordras de i en triangel omkring Uno. Nu en så hög grad inom orden för att skådade ynglingen i hvad sal skap upply-a detta, att, mig vetterligt, ■ han befann sig: Trenne mörda 1> blott en enda peison i verlden kun- och rakade grisar lågo på en svait nat upphinna d^n. Jag uppger der- kata'a!k vid hans fö ter och grinade för allt hopp att lyckas, och slutar ida; stelnadt blod syntes äinu om- mina mångåriga forskningar i detta kring de dolkar, som djupt intiäng ämne. ' der£|s späda hjertan, deras små Enligt tr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 January 1897

AUSTIN. få uti efter ett godt och välsmakande kok Brandy, vin, -whisky, gin och al- stryk, hvilket helf vis-t låter h <nom' kohol, renadt, för att beg gua son> Kommen UAg att öfvtrse I. Stein betänka sig två gånger innin hau &• Co's annons i dagens nummer. härnäst uppta< er stiiden. Z>ylika Fl vi sända er "Hemmets Drott- episoder läja inträfta allt som ofta-. 1 a vi sanu , vårt eljest så fi edl'gasamhal!e, man Läs annonsen å tredje sidan 'c b medicin i fam^jen, fins att Morley Bios. diug store. Thorubladh förfärdigar nu:behö[vet pAkaHadt, och skalar na- . a & ^ . ( \r Hto npr . • . fn ! 0 ö ningr Ö. L fina kabinettsfotografier för $2 per dussin. Arresterad. Oltieer Grizza^d ar- resterede i lördag-qväll Henry Wil- liams, hvilken är anklagad för tjuf veri. det kanske för en och annan är al Gå och se på det utmärkt fina la- ster af st) fva hattar för män och gos- sar h«-s Don WiUon, hvilken säljtr turl'gtvs i >te att emellanåt få liumö' et uppfriskadt, såvi la in...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 February 1897

o n a o D TEXAS 1 Arg. % W. J. BRTAJf. MENING Hans tal hållet i Austin den 28 Jan. Bryan började sitt tal med atl påpeka, att ehuru han sjelf talar till fördel för 4'Dubbel-Standard", han önskade icke hafvu det så förstått det hans åsigter vo- ro ofelaktiga eller hans theorier voro öf- ver krelik; atl han hade sina åsigter och uttalade dem, medan han gaf en mo - ståndare samma rätt att uttala sin åsigt; jag är har. i ändamål att tala för ''Dub bel-Standard" och för hvad jag anser är rätt, och hoppas att iå andra att hylla mina åsiirter. Jag vill diskutera några frågor här i afton, men jag har ej för afsigt att på- truga mina ideer på någon, person som har annan åsigt. Jag må vara misstagen i mitt omdöme, hvarje man kan feltaga sig, men -min önskan är att vara i rätta afsigten. Jag tror att jag skulle känna mig sjelf g'ad af mina åsigters tvifveiak- tighet., om jag vore öfverlygad om att de principer mina motståndare förfäkta vo ro bäst för landet. Wi måste halva en klar ide af en är...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 February 1897

f * ^ 1 TEXAS POSTEN. Jfynets och flnnonstidnlng föt> svenskfifne i Testas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlsbed every week, ln Austin, Texas. Äthe Bwbdibh ambbican Poblishino Co. e only wedtsb jjaper ln Texas. aud the bQHt adverttslnK modlum to reach thl clttbb >f cltlzena. Kiohard Johnbon Manager Entered at the post office in Austin Texas, as second-class mail matter. Prenumeratlons-prls: Ku Sr - - - - - - - " " 8100 Ett hälft är ------- 00. Ett 4r till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penninpar böra sändas medelst "Po stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cenU frimärken under adress. jTEXJLS POSTEN, S17 Conorena Ave. AUSTIN, TEXAS, Telephono 279. Advertlalng Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Amerikanska Nyheter. Med flaggan p&. halj mast inkom till Gloucestej, Mass., den 16 Janu- ari fiskeskonaren Hustler, förandt ombord liket af en af besättningen, norrmannen Andrew Johnson, hvil ken aflidit på tisdagen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x