ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

•221 Sebeochrana rostlin by nebyla celá, kdyby se spokojovaly jen o- chranou listů a květů a símě necha- ly bez úbrany. Všecka dosavadní práce byla by zbytečnou, neboť celkem směřuje veřkeren život ro- stliny k plození potomstva. I sí- mě je vydáno na pospas mnohému nebezpečí a rostlina dovede se brá- niti i proti nim. Polovičaté práce nezná. Símě musí dozrát, toho nelze za vlhka dosíci, proto jest učiněno o- patření, aby se množství malých o- tvorů, jež shledáváme v ochran- ných obalech mnohých zárodků se. menných, uzavřelo ihned, jakmile není vlhkost vzduchu normální. Před deštěm skulinky ty se zalepí a otevrou se až je zase vzduch suchý. Jenom suchému vzduchu jest dovo- len přístup těmito průlinkami k zr- níčkům seinenným. Obal obklopující símě jest ovšem také vydatným cliránidlem, jež tím více dlužno ceniti, čím tvrdčí a pevnější je takový obal (skořábka) nebo čím více bodlin neb jiných o- branných zařízení má 11a sobě. Aby se vyhnuly všemu nebezpečí nad zemí, zakopávají některé...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

a — 222 — Bavlna a střídání plodin. (j. II. Turner v čas. Southern Pia liter. Ačkoliv jsem rozhodným odpůr- cem intensivního polaření, to jest pěstování jedné a téže plodiny na jedné a téže farmě po celou řadu let, přec nesouhlasím s takovým spůsobem hospodaření, při némž pěstují se během roku různé plodi- ny beze všeho ladu a skladu, bez ohledu, jaký vliv na úrodnost pů- dy mají. Nejsem odpůrcem obchodníků a prodavačů strojených hnojiv, ale rozhodně zatracuji namnoze ne- smyslný nákup a používání hnojiv strojených, jaký poslední dobou do zvyku přišel. Odporučuji a pro- vádím sáni správné, systematické střídavé pěstování plodin a věřím tomu. že úrodnost pozemků našich nedá se bez něho dlouho udržeti. Ochotně přiznávám, že jediná zá- chrana jihu a jižních pozemků, na jichž úrodnosti závislým jest bla- hobyt obyvatelstva ve státech již- ních, spočívá právě v rozumném a střídavém pěstování plodin, ale při tom při všem nesouhlasím a nemo- hu souhlasiti s jakýmkoliv odporu- čovaným "žele...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

- Tli - Coloradttký bronk bramborový* Brouk bramborový jest nejvíce i rozšířený hmyz ve Spojených Stá- tech a nalézá se v prostoře od Ti- chého oceánu a:v'. po stát Illinois a ; od Montany po záliv Mexický. Jest to brouk prostřední veliko- j sti s šesti běhadly, krátkým málo sploŠtělým tělem, na hřbetě pruho- vaný, žravosti tak vynikající, že po- le ním napadená potýdni jsou listí a slabších větviček prosta. Samička z jara vylézá ze země a klade vajíčka na bramborové listí ze spod, od 10 — 50 vajíček na list. Vajíčka mají barvu tmavo-oran- žovou. Vylíhnou se z nich asi za g—12 dní larvy barvy tmavší va- jíček a žravosti takové, že je málo který hmyz předčí. Vyhubiti je z pole napadeného je dosti snadná věc, neb jsou lehko jedem k otrávení. Já je trávil následujícím spúso- bem: Vezme se 3—5 liber londýnské červeně(London purple) a smíchá se to se 2—4 librami mouky neb přesátého popelu. Mouka jest lepší, neb lpí lépe na rostlině. Pak se tou směsí popráší brambory ráno, když jest ještě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1906

Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází I n 15. každého měníce. Předplatné ročně 60 ctíi. Zasílá ho jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural | ournal in tlie Bohemian language in the South. Puílistal semimoíittily tiy F, Fabian. Xdvertising rates on application. Entered as sccond-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Nesejme husto žádnou plodinu, zejména však ne zeleninu. Vzej- dc-li houšť než je přiméteno,ihned - přebyteční rostlinky, a sice vždy slabší, nedochftdčata odstraňme. Jenom tak dočkáme se zdravých sazenic silných z nichž pak vypě- stujeme zeleninu zdařilou. Nesejme do volné půdy, dokud je země studená a mokrá a za semeni- ště, na němž sazenice pěstujeme, volme vždy výsluní chráněné a pů- dou kyprou, velmi úrodnou, ale ne čerstvě hnojenou chlévským hno- jem neprohnitým. Semeno před výsevem n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

OBZOR ř. ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, 1. BŘEZNA IQ06. L01US MATULA vlastni hojni zásobený obchod smíšeným zbožím v Hallettsville, Texas* mA stále nu skladě velký výběr jrrocerle, střižné- ho zboží, Šatstvu u obuvi. Za bavlnu, máslo, vejce drůbež a Jiné farmářské produkty platí nejvyššl tržni eeny. H L HAVERLAH vlastní kovářskou dílnu \ Hallettsville, Texas. KAŽDOU práci do oboru kovářského spadající vykoná správní* a levní*. Kováni koni věnuje zvlá- štní pozornost. Hospodářské nářadi a stroje nejlepšich druhů nu skladě. Za práci a zboží ručí. ! J. 1>. STOKES,! í CALDWELL, TEXAS, j ! první třídy sedlářský obchod,! J MÁ na skladě nejlepší zboží toho druhu v Caldwell za ceny ? Í časům přiměřené. Sedlářské zboží zhotovujeme doma. + | Postroje, chomouty, sedla, kočáry j Í můžete si zde vybrati každou dobu dle chuti. Obstarává J veškerou sedlářskou práci vždy rychle, správně a levně. t J Krajany ochotné obslouží Tom. Mikeskn. 1«j> J | Přesvěčte se o našich cenách kočárů dřív | $ ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

— 22tf Proti vnčjSí otraYÓ škumpon jedovatou. Kdo měl lidy tp "potěšení" při- jití do styku s jedovatotou škum- pou (poisonivy), ten zajisté podru- hé všeho styku s rostlinou tou se vyhne. Prostým dotykem ruky ne- bo obličeje vyskočí na kůži palčivé a svrbivé p.uchýřky, jež neschladí ani led, ba mnohdy ani voda olově- ná. Před několika roky také měli jsme potěšení na škumpě jedovaté se spálili a trvalo nám to přes deset dnů, nežli mohli jsme zase mezi li- di vejiti. Tehdy na radu lékařovu natírali jsme si ruce a obličej, silně zateklý, olověnou vodou, kyselinou karbolovou husím sádlem rozředě- nou, však nyní dočítáme se o jiném nejbezpečnějšíiu prostředku, jaký používají dřevaři v lesích východ- ních. Jest to olejícelíkový, anglicky zvaný oil oř golden rod, nímž se za- nícená kůže natře a po něm bo- Jest i otok v malé chvíli zmizí. PRŮTRŽ|P pnnf« SF TP í PÍ TP PROČ SE TRÁPÍTE ! ... NENÍ VÁM TOHO ZAPOTŘEBÍ. JÁ V.Í.V ZAŠLU 15 DENNÍ ZKOU- ' W Na tom nezáleží, jak mnoho léku jste již vy...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

m Vesnická tragedie. Když starý Dubina odstoupil své- mu synu chalupu v Oubilicích, ne- ^ bylo snad jednoho starousedlého ™ souseda, aby byl neřekl:* "No, tedy přece konečně jednou." Ovšem po- dotýkali tak právem, "mladý" Du- bina byl už dávno ženat a měl šest dětí. Nebylo takového případu na celé vesnici, aby starý tak dlouho držel hospodářství. Nyní tedy starý odešel na výměnek. Starý Dubina nezadal nic — cha- lupa s polem mohla dobře uživiti všechny. A s takovým přesvědče- ním starý qdstoupil mladému vše— až na skrovný výměnek. Dubina mladší práce se nebál, ba byl pro ni zrovna zrozen. Jeho pluh leskl se často jako stříbro, rezavina uká- zala se na něm jen v kolně, kde v £ zimě odpočíval, a v době práce mo- tyky ostřit naleželo ke každodenní večerní "zábavě" Dubinově. A sta- rého také nenechal zahálet. Měl se k němu uctivě a nejuctivěji, když mu starý hodně pomáhal. Za dobré slovo starý pomáhal až do úpadu. Tak hospodařili Dubinovi po ně- kolik let spokojeně a byli by suad hospod...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

I Tak dlouho se chodí se ibánem pro vodu. až se ucho utrliue. V dílní obuvnického mistra Bran- zola pociťovaly těžce úíinky vedra tři osoby. Pan mistr, jeho žena a učeň Tonda. Každý z nich toužil, aby si mohl ulevitisvým spůsobem. Paní mistrova ráda by si zdřímla, ježto v noci pro vedro nemohla a zítra už je závěrka na Prahu. Brá- nila jí však krutá povinnost uvařit pro všecky tři oběd. Tonda by se zas nejraději rozběhl k řece, aby spocené své tělo ponořil do chlad- ných vln Vltavy. Bohužel do volné řeky bránil mu zákaz a na plovár- nu kapsa. Nejskromnější požadav- ky měl náčelník a živitel této tří- členné společnosti, pan mistr sám. Byl by mu stačil ku osvěžení jediný jen litříček piva. Z toho důvodu byl by také zamhouřil oko nad tím, kdyby si jeho polovička dopřála toužené své úlevy, aby totiž asi na hodinu zamhouřila oči obě. O peníze se mistrovi nejednalo. Dovedl vždycky při odvádění prá- ce ňákou tu korunku schovat, aby žena nevěděla, ale hůř bylo jak ji utratit. Paní mistrova...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

ÍVJ - West, 12. února.—Zajisté každý člen naší Jednoty se zájmem otvírá náš orgán a přehlíží, zdaž něco v něm najde ze svého okolí a řádu, ale obyčejně bývá zklamán, neboť bratři jsou jaksi liknaví v dopiso- vání. Nevím, co je toho příčinou, ale nejspíš nedbalost. Již mnoho- kráte jsem slyšel bratry mluviti o tom mezi sebou, že žádný uic ne- píše, avšak na to nikdo nevzpome- ne, že také je členem a sám by měl něco v tom směru udělat. Obzvlá ště náš bratr dopisovatel se nám vyznamenal. Možná, že mu vyschl inkoust a péra ještě nosí husy v křídlech. Doufám však, že dá o so bě slyšet, jak tam na východě po kračují při té Šrubařové prohibici Nyní však abych napsal něco o našem řádě a jeho pokroku. Řád pokračuje stále, ač zvolna, přece zdárně. Některý čekanec co chvíle se přihlásí a proto jsme se vzrůstem úplně spokojeni. Dne li. t. m. při pravidelné schůzi přišlo na přetřes několik návrhů, z nichž jeden byl, aby sobě řád pořídil knihovnu. Zajisté to návrh dobrý, neboť jednotlivec so. tva...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

230 — Z úřadovny tajemníka Hlavníbo Mu. Kuzpiiirt un úmrtí íís. (Ml. a ilnilmu polovin íík. NB. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že se- stra Karolina Suchma od řádu Vol- nost, čís. 46., zemřela dne 2. února 1906, v stář! 31 roků na zápal plic. K Jednotě přistoupila 14. ledna 1906. Číslo certifikátu 4718 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce $1000. Tento rozvrh jest také udélán na druhou polovici úmrtní podpory zemřelého br. Jos. Kocourka od řá- du Moravan,čís.42.,v obnosu $500. V měsíci březnu bude placen pravidelný měsíční úmrtní poplatek a taktéž i čtvrtletní poplatek na výlohy H. Řádu v obnosu 20 centů na mužské a 5Ct. na ženské členy. Poplatek H. Řádu budiž zaslán na tajemníka toho tělesa. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Ř. Fayetteville, Tex., 1. března 1906. Cat Spring, 15. února.— Začá- tkem února máme střídavé počasí. Na 4. t. m. přihnal se severák a tak nás hezky usadil 11 kamen, že si to už třeba někdo nemyslil, neb to lednové počasí nebylo s náz...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

— 231 - Smithvllle, 22. února.—Přichá- zím zase s několika řádky do na- šeho orgánu, neboť je to pro nás radostné, když v každém čísle se nachází taková řada nových členů a členkyň. Náš řád učinil znameni- tý pokrok za minulý rok, neboť zí- skal přes 30 členů obého pohlaví. Těšme se, že i nastávající rok bude pro nás stejně šťastný. Bratři řádu Světlo jsou žádáni, by se všichni dostavili do příští schůze, poněvadž nám připadá čtvrtletní pořádek a máme hodně jiných důležitých záležitosti k pro- jednání. Členům, kteří nebyli v mi- nulé schůzi, budou zdělena nová hesla a znamení. Doufám tedy, že se všichni dostaví. Dále chci něco napsati z mého výletu do okresu Lavaca. Dne 3. t. m. s manželkou vypravili jsme se 11a návštěvu k rodičům a zná- mým v okolí Bílé Hory a Halletts- viile; šťastně jsme cíle našeho do- stihli. Druhého dne jsme se ode. brali do kostela v okolí Vsetína, kdež jsem měl příležitost se shledat se všemi mými kamarády. Po služ- bách božích jsme se zase se všemi rozlouči...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

Výňatek z výroční zprávy t^j. a pokl. 11. Ř. státníuiu komisaři. Stav S.P.J.S.T. 31. prosince 1905. Předseda I. J. Gallia, místopředseda J. N. Vávra, tajemník J. R. Kuběna, Jednota inkorporována v červnu 1897. dle všeobecného státního zákona. Obchod započala provozovati 1. července 1897. Obnos čistého příjmu dle hlavní knihy 31. prosince předešlého roku $22.428.60 Příjem za rok: Úmrtní fond $17.305.61 reservní " 3*. 123.54 výlohy 1.952.00 Vydání za rok. Na úmrtí $15.200.00 Služné tajemníka 390.00 Oznámky a tisková prače 60.30 Poštovní, expressní a te- legrafní výlohy 34. ío Řiditelům 10.00 Úřední tisk 1.194.00 Pojišťovací odbor 7.00 Rozmanitosti 111.60 Celkové vydání $17.027.00 Obnos čistého příjmu dle hlavní knihy 31. pros. 1905 $27.782.75 Položky v hlavní knize. Reservní fond $12.605.95 Hotovost na ruce $15.176.80 Celkem $27.782.75 Rozdělení hotovosti dle fondu. Úmrtní $14.751.67 Reservní. 12.605.95 Spolkový 425.13 Úmrtní podpora nevyro- vnaná 3.500.00 Zbytek k zajištění zá- vazků...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

— 233 — Šebesta, n. února. —.Aby sobě bratři snad nemyslili, že jsem dostal strach z onoho bratra od Ennis, co mne to chtěl vyzvat na souboj, tedy musím čtenářům zase prostředni- ctvím našeho orgánu něco zdělit. Dnes bude většina bratrů ve schů- zích a já musím být doma, neb schůze zdejSího řádu Slovan mne nezajímají. Když se nemohu súča- stnit jednání, tak jsem si z dlouhé chvíle předsevzal něco napsat. Do- stanu-li z některé strany zase něja- ký kopanec, však ho snesu. Dne 4. února pořádali bratři řá- du Slovan maškarní ples, který ná- sledkem špatné pohody se nevyda- řil. Měli objednanou Navrátilovu kapelu z Kenney. Doufám, že jim to bude nahraženo podruhé. Dnes asi členové zdejšího řádu pilně pracují ve schůzi o postavení nové síně a myslím, že záležitost tu přivedou tentokráte ku konci. Máme též naději na okázalo' slavnost. Náš oblíbený učitel školy Washington, bratr Jos. Dědek, při- pravuje pilně žáky ku zkoušce, kte- rá ustanovena na 17. února. Bu- deme míti dost limonaby, so...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

— 234 -- Sebesta, 20. února. — Do řádu Slovan, čís. 9., uvedeni byli Josef Nedbálek, Františka Nedbálek a Rozalie Heil. Sestry Františka Heil a Anna ElŠík zvýšily své po- jistné. Nékolik sester bylo schůzi přítomno, a do příští schůze jich hodlá přijít více. Jen přijďte, milé sestry, budete nám vítaný. Bude-li se náš dopisovatel stále tak držet jako poprvé, tak si za- slouží lepší prémii než sladký bram- bor nebo zlámaný hřebík. Jen se drž, bratře, a bude-li ti někdy látky chybit, tak přijď ke mně, já mám někdy látky hojnost, ale jak vezmu péro do ruky, tak se mi to rozutíká na vše strany. Dne 17. t. m. pořádali občané školy Washington zkoušku školních dítek. Přes den dítky odříkávaly deklamankv, jež všechny dobře uměly, začež všechna Česť našemu panu učiteli, že dítky tak dobře připravil. Večer byla taneční zába- va. To se bylo radost dívat, jak ta naše drobotina tančila. Novinek je zde teď hodně ale všecky vám povědět nemohu, abych j si našeho br. dopisovatele nepohně-> val, al...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

Hr 235 — Z úřadovny taj. Ú. S. V., R. V. 0. S. Waller, 24. února.—Tímto ozna- muji, že dne 19. února založeno! našinci v Lovelady, okres Houston, nové odvětví R. V. O. S. pod ná- zvem Šupák, co číslo 36. Osada založena s povolením úřadovny U. j S. V. p. F. Křenkem, členem osady 1 čís. ig. Zakládající členové jsou:' L. J. Šupák, Jan Slanina, Karel Čermák, Ferd. Abraham, Jan Sla- nina st., Jan Pecha, Ignác Janák, Frank Křenek. Adresa tajemníka nově založené osady jest: Ignác Janák, Lovelady, Houston Co., Texas. Nové osadě přeje mnoho zdaru znamenám se s pozdravem Ant. Kulhánek, taj. Ú.S.V. Department of Agriculture, Insu- rance and History State of Texas. Austin, February 15ti) 1906. To all whom it may concern: This is to certify, that the Far- mers Mutual Protective Associatiou of Ocker, Bell county, Texas, has in all respects fully complied with the laws of Texas as conditions precedent to its doing business in this State, and that said Company holds a Certificate of Authority from ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

— 28ti — Floresvllle, 25. února.—Povin- nost mne volá, bych chopil se péra I a několik řádků napsal do našeho listu. Počasí máme teď pěkné. Kdož ví, jak se ukáže nadále, ale okolní rolníci již sejí kornu. S potěšením zaznamenávám, že náš řád Vesmír pomalu sice; ale přece kráčí ku předu. Při založení našeho řádu bylo r5 členů obého pohlaví a v minulém měsíci při- stoupili tři členi, a do příští schůze máme opět jednoho čekance. Přece však počet členů řádu našeho nijak neodpovídá co do počtu zde bydlí- cích našich rodáků. Mnozí snad nepochopili ještě, jaký význam a účel má S.P.J.S.T., jiní zase se snad obávají, že svým přistoupe- ním do spolku našeho přišli by o to své posmrtné blaho. Snad poznají v krátkém čase pravdu a přijdou k tomu poznání, že jedině v Podpoře, Lidskosti a Bratrství jest spása našeho lidu. Co se týče článku "Zlepšujme peněžní správu naší Jednoty", uve. řejněného v posledním čísle, nemám nic proti tomu. Jen že již teď se přijímají členi, kteří nejsou mocni jazyka n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

— 2 i 7 — Pudzemiiiťc j. W. H. z College Station píše; "Podzemnice (peanuts) sázíme až do i. července. Daří se dobře i na půdě chudé, ale v zemi úrodnější při dobrém obděláván! davá pře- kvapující úrodu. Podzemnici pě- stovat! možno po prvé sklizni zem- čat a tak dostaneme za rok dvě skli- zně. Sází se do řádků 3 stopy od sebe vzdálených, 12 palců od sebe, Sázíme ručně a obděláváme právě tak jako kukuřici. Podzemnici zi mní dlužno sázeti od posledního května do 1. července. Tak brzy, jakmile podzemnice dospějí a pře- stanou nasazovati, pustíme na pole prasata a ta o ostatní se postarají. Ničím jiným je nepřikrmujeme, vyjma ony kusy, kteréž v brzku prodati chceme a kterým něco ku- kuřice se dostane. Prasata pone- cháváme na poli od 1. srpna do 1. února a po celou dobu tu nedosta- nou nic jiného.Dbáme však při tom, aby prasnice příliš neztučněly. Pod- zemnice jsou bohatý na protein, z něhož vytvořuj! se kosti, svaly i krev a to vše dobrá prasata míti mají. Zde obyčejně sází se tři dru...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

Slepice málo a pozdě nesou, když je krmíme příliš hojně, takže ztuční. Aby se tomu předešlo, po- skytněme slepicím příležitost k hra- bání. Čím více hrabou, tím lépe po- nesou. Ovšem chybila by hospo- dyně, kdyby krmila drůbež nedosta- tečně a domnívala se, že hrabáním mohou nahraditi nedostatek zobu. Řádné krmení a čilý pohyb potře- bují stejnoměrně, mají-li snášeti hojnost vajec. Ve kurníku však nesmí býti zima. Klesne-li teplota pod 40 stupňů F.,slepice nenesou. Také průvan velice škodí. Proto opravme kurník tak, aby v něm prů- van byl zamezen. Podlahu vysyp- me ložinami, řezankou, lupením anebo drtí rašelinovou. Dáme-li z rána teplé krmivo měkké a častěji vlažnou vodu, ponescu záhy, dosta- nou-li občas trochu zeleně a masi- tých odpadků. « Ktilhavka drňbeže jest touž cho- robou, kterou 11 lidí křivicí neb měknutí kostí či t. zv. "andělskou" nemocí nazýváme. Vyskytuje se jen 11 drůbeže mladé a vzniká násled- kem nedostatku krmiva vápenitého. Kuřata kulhavkou stížená téměř stále l...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

Ií39 - Připravil loiisianskjcli cukrem nakládaných šunek. Může-li se Iowa honositi pověst-1 nými šunkami Morellovými, může se jihu zase Louisiana pochlubili i šunkami Shulerovými, kteréž Mo-1 rellovým úplně se vyrovnají a mno-! lid)' je i předči.Na nedávném rolnic-! kém kongresu sdělil Shuler přítom- ným spůsob, jak pověstné šunky připravuje a poněvadž v brzku již zabiječky ustanou, uvádíme zde Shulerňv spůsob přípravy šunek jak následuje; Jakmile krmník se zabije, očistí a vyvrhne se tak rychle, jak jen to možno a to dříve nežli vychladne. Na to se rozčtvrtí, maso dle li- bosti se rozkrájí a nechá se vy. chladnouti. Kyty třeba co možno zhledně a hladce okrájeti. Na to připraví se následující směs: Půl bu- šle soli, libra dobře mletého pepře, půl libry salnytru a šest liber dobré- ho cukru nebo na místo cukru půl galonu dobrého syrobu, smíchá se pozorně do hromady. . Vychladlé šunky se dobře směsí tou natřou, na to ukládají se do čisté bedny nedo sudu a prokládají se čistou jemnou s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 March 1906

-- 240 Obzor Hospodářský. - Časopis vfnovaný rolnictví, zahrad• | ničiví, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvim. Vychází 1 a 15. každého račsice. ! Předplatné ročně 6o ctů. Zasílá hc jcu přcdplatitchim Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in tile Bohemian language in the South. PnílisM semiraonttily ly F, Fabian, Advertising rates on application. Entered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Ovesné seno V mnoha krajích jest již jaksi ustáleným zvykem, ve snopkách svázaný oves ponechati ve stohu nebo složiti na patro stáje a v zimě snopky takovými krmiti. Způsob ten je dosti dobrý, leč odporučuje se, že v takovém případě lépe by vždy vyhovělo ovesné seno, totiž oves posekaný tehdy, kdy zrna je- ho jsou v mléku. Na takové seno hodí se nejlépe oves, jehož použili jsme jako plodiny ochranné pro traviny a to proto, poněvadž dříve jej sklízíme a ve strništi zbylá tra- vina ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x