ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 November 1910

10T1I & BROADWAY OAKLAND LSON, Egare. Home 1 elefon A 5434. Alla slags VINER, LI KÖR EI och CIGARRER till atheuitning såväl som förtäring på stället. Importerade skandiRANKLIN STREET, hörnet af 7th, OAKLAND, erna. (Förut å Main St. i Sail I rancisco.) BAR lsi Skiimlinavlskc ras. Pythian Castle, 225 12tli St., OAKLAND Oakland 2559. Horne A 3595 Getost och Svenska gula Ärtor. katesser m. m. till betydligt nedsatta priser, ismjöl ni. m. ständigt på lager. Home 1")8!!. EET, WEST BERKELEY dffäljande affärer: Oakland: Olsons Market, 10th & Broadway. Bergquist, 8tli «§• Washington sts. Washington Market, 9th &. Washington sts. C. T. Peterson, 19th & San Pablo Ave. A. Sutherland, Sth & Washington sts 11 owland, 16th & San Pablo A v o till salu i iö h & Co., Kansas sts. I so, De Haro edeils. ära Castro st. ön & Meyer, Dolores sts. s Market, larrison sts. För en ny kostym besök den välkände Svenske...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 November 1910

iSCi THE AMERICAN TOBACCO CO. 11 ■" 6. VESTKUSTEN. Töfsdagen Jen 24 November 1910. —— 11 y Af ClIV Öfversättning (Forts. fr. föreg, nr.) Jag återvände lill vår sida at' linnet, och sedan jag förvissat mig om all ingen syntes lill. klättrade jag upp på muren litet lill höger om det ställe, der jag stått, då främlingarna knackade på porten. För att lätt uppfatta vidden af den fara jag ämnade kasta mig i, må man taga i betraktande, att muren öfverst var knappt mera än aderton tum bred. På ena sidan hade den till stöd byggningen, livars vägg böjde sig mera än tolf fot öfver mitt hufvud och icke erbjöd någol slags fäste på sin släta yta, och på andra sidan ett bråddjup, som mätte minst trehundra fot, En fullkomlig orkan blåste på bergstoppen; sa länge jag likväl befann mig bakom klostret, var jag ej utsatt för hela dess styrka, men då jag kom fram till gården, der jag kunde se ljuset från fönstret, förmådde jag knappt stå på fötterna. Hakande mig tast vid de minsta slöd, klättrade jag ne...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 November 1910

El». GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS o. s. v. Leverans till familjer och föreningsfester fullgöres skyndsamt och bestämdt. 2279 MARKET ST., (nära 16th), San Francicsco. Telefon Market 3041.- ' , i —i i ROMAN. AF EUGÉNE SUE. det, att ni må vara anständigt och passande klädd. Slutligen får ni ända till er myndighetsålder, för hvilken tidpunkten i kraft, af ett familjråds bemedling kommer att i oändlighet uppskjutas, ej ega den allra ringaste penningesumma till ert, förfogande. Sådan är min vilja. — Man kan i sanning ej annat lin lemna ert beslut det lifligaste bifall, sade baron Tripeaud och man kan ej annat än uppmuntra er att visa, den största skyndsamhet, ty del är alldeles nödvändigt att. sätta en gräns för så många oordningar. — Det iir hög tid att göra et I -Jut på dylika skandaler, tillade ab bén. — Del sällsamma och öfvenfvifnr i karaktären kan likväl ursäkta mån jahanda, vågade sig doktorn säga i :>n inställsa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 November 1910

8. VESTETJSTEN. Torsdagen deS- _- v. i uth. Ebenezer kyrkan, lL»(ti & Doior^a Ht fl. Stitidu K-> i III il f'- . m., AflofnSi»£« lij. s iSärulugsskoiu i-1 n *4!» t ni. Lirigii«»marno ft- nvar l 'i edatfflkväll. TVI, Market 88«;- '- i. Tr«»l. I»r. Hh. Andenen, 1'afli. Hoftdiil: 2us I >»- ■- »!« »res St., vid kyrkan. Svenska Mfctluullstkyrkan, Guerrero och C;i mp st. Su n Francisco. Miitefll Ider: Söridnsflflkola. kl. 10 r. ni. Predikan kl. II f. in ITngdonismötf- l\l. f» c. in. «m• 11 predikan kl. (.1"- » a. in. Bönemöte hvarje onsdaj'ykvall l<l 8 Alla ii ro hjert.li^en inhjndnn. J. H. Levedahli Pastor. Hostad: •IL' > Guerrero Street. Svenska Tabernaklet, 155 Dolores st.: Söndagar. IM.-.likan kl. Jl f. ni. och 7,4f» e. ni. Söndagsskola 0,45 f. in. Tisda»sa ii nar niigrinmsinöt e, tnrsdagsaflnar predilyin nch li.lnein.ite kl. S. Tabernaklets kapell. K» College Ave. Söndagsskola söjid. i),30 f. m. Predikan o. Uinem....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 December 1910

I LÖFFÄLLNINGEN. Som ekot till oil melodi af veuiodssjungna sånger Går vinden genom lönnanio på stig och hemlöst ströf. Det skäl fver som af instängd gråt oeli snyftar som i ånger I aspens gula, darrande ocli ängsligt rädda löf. Stelt regna lufven ner och lalla i; den vattenfyllda bäcken, Som blänker mellan tufvorna i hagens gröna sal. Som blod i törnekrona rönnens bär hängts fast i hagtornshiicken. Och vägens pupplar döda stå som stelnade i kval. Wot årets sorgsna tåretid allt närmare vi skrida; — som tecknad af i kol och sot stod skogens kam i kväll Och spökade så mörk och hemsk mot himlens nordvestsida. Och ljusen brunno vinterlikt rundt om i bygdens tjäll. Den kalla höstens sträfva röst har ropat sitt "Fullkomnadt!" Dess stämma genom vindens brus i nattens kyla skalf. Med lemmar, som i regnets fukt och frostens famntag domnat, Naturen bidar döden under himlens bleka hvalf. 1 natt gick frostens hvita vålnad ; j i Och Do Och Det mordisk genom parken bet de sista gröna blad till me...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 December 1910

SVENSK-AMERIKANSKA ELITKÖRENS SÄNGARFÄRD I SVERIGE 1910 Terkelsen & Henry FOTOGRAFER 1220 MARKET STREET, Atelier å första våningen. .uidtcinot 8tli Street Telefon Market 303') Allt arbete under vårt personliga öfverinseende. I PORTOLA-LOUVR E I EE=CAFE==E •> * ❖ •> ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ * * * $ 18 Powell St., hörnet af Market t DET STÖRSTA OCH ELEGANTASTE SVENSKA CAFE i VESTERN ❖ t ❖ ❖ ❖ Extra Business Men's Lunch 50c. Fint konsertprogram. Carlstens Porter och äkta Svensk Punsch på lager. ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ <- ❖ t <* *1* *!* 'C' •:< £ *5» *1* -t* *t* *1* *?• v •> -t4 * v * *J* *1* * * 'I4 'I4 "i* *:• *!■ **• *J* 'I* *'- s 'I' fy ,rf 'i* t' £ * * * * t Kontor: 350 Post Street Cypress Lain Cemetery RUM 305 Telefoner: DomduS 1515. llomc ('. '*516 Lokalkontor: Colma, San Mateo Co.,Cal. T el. Mission 3341. Besök.eller (iUskrif oss lör pamflett, l.onna begrafningsplats är den vackraste pä kusten. Grafvarne eg...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 December 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 1 December 1910. 3. Det Svenska Bryggeriet CARL, TORNBERG, Egare. 3070-23rd St., S. F. Tel. Mission 5791 Svenskt öl och Porter. Maltextrakt, Steam- och Lager Öl. Fri leverans till alla platse i staden SFri leveraI ' ) ) R. F. McKESSON CO. s ^67 Mission Street, 2:dra våningen. öblMMöbler, Mattor, Madrasser, Kaminer 8®" "FRÅN FABRIKEN TILL KDER"- . Jpfa Någonting nytt i Möbelaffär. Vi ; sälja direkt till våra kunder som fabrikens agenter. Snabb leverans. Vi kunna spara eder pengar. R. F. Mc KESSON, 2:dra vån., 667 Mission st., i San Francisco. C. E. Force, förest. "THE UNION STORE.- " 490 CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafningskransar till lägsta priser. JohnsonFloralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. Telefon Market 6668. Pucketts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och äldre. Lokaler uthyras för ealer och fester. PROF. Q. R. PU...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 December 1910

San Francisco. artad karneval för Missionförberedes den 15 decernelektrisk automobilparad, ' en karnevaldrottning m. En storartad karneval för Missionm 'p;0 Sdistriktet | ber med kröning a m. m 'p;0 S|0ia silfverpokaler komma I ; att,utdelas som priset, j San Francisco Sun, den för 3 må- | ber med kröning a m. elektrisk automobilparad, ' en karnevaldrottning m. nåder sedan upprättade demokratiska : dagtidningen, har gått all verldens i ; väg enligt samma naturlag, som afgjort så många amerikanska såväl i som svensk-am. och andra tidningars öde: brist på understöd och brifct på kapital.- ' Bolaget sökte operera med "papper" i det längsta påstås det, imen då det icke fanns kontanter, |- komma checkarna tillbaka "slokörade"- . Slutligen nekade typografer och andra arbetare att utföra det nödiga arbetet och lade beslag på kvarlåtenskapen efter den sjunkna "solen"- . Direktionen påstår, att den har hopp om ätt framdeles kunna återupptaga affären. Med tre dagliga morgontidningar och tre a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 December 1910

John Hansen Skandinavisk skräddare. 1219 BROADWAY, Midtemot Ye Liberty Theatre. Rum 7 och 8. Oakland, Cal. SALUBRIN Såväl vanligt till 50c. pr flaska som toalettsalubrin till 75c pr flaska hos * - - ■ ■ -■— h MARTIN PETERSON, 627 H Street, EUREKA, CAL. Hörnet af 9th & Broadway Enkla bad för Damer och Herrar, öppet dag och natt. Första klassens hetjening. HAMMAM BAXHS TURKISKA ocli RYSKA BAD Klectric Vibration Massage O. F. Lindberg 1262 Broadway. Tel. Oakland 8851 Sv. Notarius Publikus Fastighets oeli försäkringsafftir. Legala handlingar af alla slag uppsättas. Förbindelse med dugande advokat. Upplysningar fritt. ANDREW ANDKRSON hos John J. Andersen Skräddare 463 10th Street, Oakland, Cal. Alltid ett sorteradt lager af utländska och inhemska tyger. Nytt lagc^r lor höstsäsongen ! Jluni'i 1583. ET, WEST BERKELEY (ill salu i följande affärer: OaklaOakland: Olsons Market, 10th & Broadway. Bergq nist, 8tli & Washington sts. Washington Market, 9th &...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 December 1910

6 VBSTFOSTEH. TorsäaSen dsn 1 Beember 1&10. The American Tobacco Coc 111 "Fiftk Ave* f'c.v Ycrl; C!ty -rxptK» CIGARRETTER med KORKMUNSTYCKE. Tänk blott! Tio Cigarretter af iin-fin tobak med korkmunstyeke för endast 5 cents. Den värdefullaste cigarrett, som- ' någonsin utbjudits. En kvalité, som endast vår årslånga erfarenhet och storartade möjligheter kunnat frambringa. Säljes öfverallt. SALUBRIN THE SALUBRIN LABORATORY GRAN-TOILET-SALUBRIN och SALUBRININHALER UBRIN LABORATORY GRAND CROSSING. CHICAGO, ILL. Dr. Josua Lindahl - . . Manager Dr. Peters Kuriko och Ole Oid Dr- Salubrin FINNAS STÄNDIGT PÅ LAGER i No. 30 Sharon Street, San Francisco. CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market 482. San Francisco. Om er apotekare ej har dessa varor p& lager, fordra att han skaffar dem åt Er fråfc sin jobber; och se efter, att Ni får den äkt* varan, med uppfinnarens namnteckning i fac-simile & flaskornas eti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 December 1910

F. MAYER BOOT (SL SHOE CO. MILTWAUKEE, j j . j j med uti vårt lands historia, leke kunna vi nil utreda i sin fullhet delta stora ämne: huru det lilla Frihetsbarnet, som föddes under strid och storm, vuxit, blifvit en makt, och gjort detta land till det bästa och förnämsta land i verhlen. Det har skett i lugn utveckling: allt, sundt lif utvecklas sakta. Borgmästare Gaynor i New York sade i fråga 0111 tillämnade reformer för några dagar sedan till 011 del pastorer: "1 ären för otåliga, reformerna skola komma. I hafven predikat Kristi lära i 2,000 år, oeh ändå iir icke allt så, som Mästaren önskar. Det skall komma; men vi måste öfva tålamod.- " Innan vi nu börja visa, huru Guds hand i särskildt trenne afseenden, 1) i den religiösa friheten, 2) i utvecklingen af landets resurser, och 3) i visandet af Guds nådiga ändamål genom att höja oss till vår närvarande framskjutna ställning öfver alla andra folk, låt oss ett ögonblick betrakta folkens nuvarande ställning. England fruktar anfall oc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 December 1910

B. VESTKUSTEN. Torsdagen den 1 December 1910. Viking Cafe and Restaurant 499 Ilaijjlit Street, hörnet af Fillmore Restaurant, Bar och Grill Förstklassig Matsedel, goda Vitter och Likörer. Ingång för damer å Fillmore St. Toleton Market 12U5 SVEA ,s eiioiage1 Göteborg, Sverige. TILLGÅNGAR: $12,502,879 ♦ EDWARD BROWN & SONS, Ciencralaj;cnlcr 1202-204 SANSOMli STREET, hörnet af Pine San Francisco. % % Assurans mottages af 1'- . R. 1'OULSSON, 75 Sutter St., S. F. + Agent i Sacramento, Cal., II. A. McCELLAND CO. Svenskt Apotek — OCEAN SHORE PHARMACY t pMission Street & Onondaga Ave., San Francisco. Alla sla^s receptor fyllas. Full ständigt lager af svenska husmediciner såsom amykos, salubrin, krones sens, torsk-, prinseus, nerv-, Ifoscns, Hoffmans, lijertstyrkandc droppar, Riga balsam, Lovens blandning, sonsalva, slagvatten, suudhetssalt ni. ni. diSänd efter fullständig kaltilog. CHASEANDERSONSänd efter fullständig kaltilog. CHAS. E. ANDERSON. , Order från landsort...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 December 1910

BOLIVAR. 1 Simon Bolivar föddes 1783 i Caracas i Venezuela, som då ännu var en spansk koloni. Ättling, af en rik kreolsk slägt, skickades han som gosse till Spanien, der han studerade i Madrid. Efter att vid 18 års ålder hafva gilt sig med en förniim spanska återvände lian till Sydamerika. Men inom kort afled hans unga hustru, o. Bolivar begat sig ut på resor till Frankrike, Tyskland, England, Förenta staterna. Först 1809 återkom lian till Venezuela. ' Der hade under tiden uppstått en af de franska frihetsidéerna fostrad revolutionär rörelse, riktad mot den spanska despotismen. Bolivar stod nu vid skiljovägen. Antingen kunde han ställa sig på despotismens sida, i lugn och ro sköta sina stora plantager och förkofra sina rikedomar. Eller också kunde han förena sig med revolutionärerna. Den tappre och oegennyttige frihet sväunen valde den senare vägen, fastän han insåg, att om revolutionen misslyckades, skulle hans cgendomar konfiskeras och han sjelf nödgas gå i landsflykt eller sluta ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 December 1910

2. VESTKUSTEN. Torsdagen den 8 December 1910. NIO AF TIO utaf de vanliga krämporna nu för tiden härleda sig från orent blod, livilkct försvagar lifsorgancrna. En pålitlig blodrcnarc botar dessa sjukdomar. OR. PBTfiR'S Kontor: 350 Post Street Cypress Lawn Cemetery RDM 305 Telefoner: Douglas 1515, Home C. 6516 Lokalkontor: Colma, San Mateo Co.,Cal. Tel. Mission 3341. ■OTEKWiaKSH&W "J.*?*»' Bosök oiler tillskril' oss lor pamllctt. I lonna bografningsplats är ilen vackraste jtå kusten, (inifvnrim cj;nas ständig vard. (irnlvnr lur -*lö till högre priser. I HAFF. i % 18 Powell St., hörnet af Market % | | DET STÖRSTA OCH ELEGANTASTE SVENSKA CAFE I % 1 VESTERN 4 4 %- 4 Extra Business Men's Lunch 50c. Fint konsertprogram. Carlstens Porter och äkta Svensk Punsch på lager. m ❖ # * * * t # »j» >}♦ «$» «$< »jf«$» <$» fj» «j» «*» ♦£« »j» »j» »j< »$» »j» »*■» »*♦ »j» *$» »j» »*♦ »*« «$• ♦♦♦ »j« * TOK Terkelsen & He...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 December 1910

VTISTKUSTEN. Torsdagen den 8 December 1910. 3. R. F. McKESSON CO. 1667 Mission Street, 2:dra våningen. Möbler, Mattor, Madrasser, Kaminer 8t8T"'FRÄN FABRIKEN TILL EDER".«j©9 Någonting nytt i Möbelaffär. Vi sälja direkt till våra kunder som £aI brikens agenter. Snabb leverans. Vi kunna spara eder pengar. R. F. Mc KESSON, 2:dra vån., 667 Mission st. San Francisco. C. E. Force, förest. i Det Svenska Bryggeriet CARL TORNBERG, Egare. 3070-23rd St., S. F. Tel. Mission 5741 Svenskt Öl och Porter. Maltextrakt, Steam- och Lager Öl. Pri leverans till alla platse i staden "THE UNION STORE.- " 490 CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafningskransar till lägsta priser. Johnson Floral Co. Skandinavisk ^Blomsterhandel, Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. Telefon Market 66G8. Pucketts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och äldre. Lokaler uthyras för baler och fester. PROF. G. R. PUCKETT. Danslärare. Pucke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 December 1910

Ett ar $2.00 Ett halft Ar *1.25 Ett <vart« Sr 65c. Ett helt ar till Sverige $2.50 Alla prenumerationer miste åtföljas af kontant Ukvld. I annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. t TRAOEäPMcoywciL i 38 Fisktrustens medlemmar blefvo nyligen förklarade skyldiga och dömdes att betala en ofantlig bötessumma: $250! Antagligen får den stora allmänheten snart sina "fiskar varma" för att ersätta ti*usten för böterna och andra obehag. I sin rapport öfver resan tillFilippinerna, hvilken krigsministern nyligen företog, framhåller han att han företog undersökningar af ställningar och förhållanden på öarna i fem veckors tid och att han på det högsta sympatiserar med befolkningens ambition för sjelfstyrelse oeh oberoende, men att de ledande männen anse, att ett sådant steg skulle blifva ödesdigert för befolkningens framtid om det skulle tagas nu. Det finnes visserligen en hel mängd bildade filipinos...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 December 1910

LOS ANGELES. Oakland office, 45 CHANNING BLDG., OAKLAND. VET NI AF att det största och finaste lagret af Amerikanska och Importerade POSTKORT i Oakland finnes hos Edwin P. Scebolim, 1228 Broadway, näst till Liberty Theatre Lager af Svenska Vykort, Jul- och Nyårskort. Stort urval af Vykortsalbum och direkt importerade Svenska handmålade slöjdsaker. The POSTAGE STAMP CO., 1228 Broadway, Oakland. Edwin P. Seebohm, Manager. Största affär i brancheti på Stilla Hafskusten. Pri märken från alla länder för samlare till priser från 5<?. per hundra till lop dollars stycket! Frimärksalbnni, kataloger och fackliteratnr från alla förlag i östern och Knropa. Samlare inbjudas att bese vårt lager af frimärken till ett katalogvärde af trettio tusen dollars. u Ramona"&"St.Elmo POPULÄRA SVENSKA HOTELL I TURLOCK, CAL. J. SAMUELSON, Egare. I dessa begge välkända hotell kan den resande allmänheten alltid erhålla bekväma rum och goda måltider till resonabla priser. Torsdagen d.°...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 December 1910

8. VESTIHTSTEN. Torsflagen rten 8 7>eceiyiber 1910. The American Tobacco Co. Ill Fifth Ave., New York City San Francisco. i No. 30 Sharon Street, CIGARRETTER med. KORKMUNSTYCKE. Tänk blott! Tio Cigarretter af fin-fin tobak med korkmunstyeke för endast 5 eents. Den värdefullaste cigarrett, som någonsin utbjudits. En kvalité, som 1 endast vår årslånga erfarenhet och storartade möjligheter kunnat frambringa. Säljes öfverallt. SALUBRIN THE SALUBRIN LABORATORY R-TOILET-SALÖBRIN och SALUBRIN INHALER AOGRAND CROSSING, CHICAGO. ILL. Dr. Josua Lindahl - « » Manager Dr. Peters Kuriko och Ole Oid Dr- Salubrin FINNAS STÄNDIGT PÅ LAGER CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market 482. San Francisco. Hill Ät ii! Om er apotekare ej har dessa varor på lager, fordra att han skaffar dem åt Er flår. rfjn jobber; och se efter, att Ni får den äkta varan. med uppfinnarens namnteckning i fac-simile å flaskornas etiketter. — L&t os...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 December 1910

DEN VANDRANDE JUDEN. R OM- VESTKUSTEN. Torsdagen den 8 December 1910. 7. KD. URKtiOKV'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS o. u. v. Leverana till familjer och förcniiigBfcater fullgörea skyndsamt och beatämdt. 2379 MARKET ST., (nära löth), San riancitseo. Spar- och Handelsbank. 108 Sutter Street, San Francisco. AUKT. KAPITAL $1,000,000: • INBETALT KAPITAL .... 75(J,000: RESERV & ÖFVERSKOTT 166,874: TOTALA RESURSER 5,231,686: Embetsman: Charles Carpy, president; Arthur Legalist, vice president; Leon. Bocqueraz, vice president; A. Bousque», sokr.; John Ginty, kassör; M. Girard, bitr. kassör; P. Bollemans, bitr, kassör; P. A. Bcigerot, advokat. Kfk ill gKassafack till uthyrning. KURIKO OLE OID, V1G0R1 och UTERINE till salu hos MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) French-American Bank of Savings. Telefon Hartet 3041. August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 December 1910

Viking Cafe and Restaurant 499 lliii^hl Street, hörnet af Fillmore Restaurant, Bar och Grill Förstklassig Matsedel, goda Viner och Likörer. Ingång för damer å Fillmore St. LTclpfon Market IL'0.5 ■HM Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, loth & Dolores Sts. {Söndagar: Högmessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.45 f. m. ungdomsmi)t.e ti var Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: iiub Dolores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Camp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola, kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f. in. Iingdomsmöte kl. 5 o. m. och predikan kl. 7,45 e. m. Bönemöto hvarje onsdagskväll kl 8 Alla äro hjertligen inl judiia. J. H. Levedahl, Pastor. Bostad: •II'- .) Guerrero Street. Svenska Tabernaklet, 155 Dolores st Söndagar: Predikan kl. 11 f. .- ni. och 7,45 e. in. Söndagsskola 9,45 f. m. Tisdagsa l't nar , ungdomsniöte, torsdagsafUiar predikan och bönemöte kl. 8. Tabernaklets kapell, 46 College Ave. Söndagsskola ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x