ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 28 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

v pátek, dne 19. prosince 1M1. í Nepřestaneme až bu- de vítězství konečné Washington, 15. pros. — Presi-: dent Roosevelt slíbil svému národu v pondéli večer, že naše zemé neslo- ží zbrané, až "opét bude svoboda za- jištěna na světé, na kterém žijeme". President učinil tento slib ve své ře- či na rozhlasu v den 150. výročí schválení desíti dodatků k federál- ní ústavé, které jsou pojmenovány "Bili of Rights". "Za to bezpečí se modlíme", pra- vil p. Roosevelt, "Za to zabezpečení bojujeme nyní a co nejvíce." Mocnosti osy obvinil z pokusů ob- novení barbarismu a uvésti do celé- ho svéta absolutní poslušnost, dik- tátorskou vládu a potlačení pravdy. "Čemu nyní čelíme, není nic více nebo méné, nežli pokusy zavrhnouti a zrušiti lidskou svobodu, kterou za- ručuje hlavné americký Bili of Rights; přinutiti lidi na zemi a me- zi témi lid na této polokouli, aby se podrobili opět absolutní poslušno- sti a despotické vládě, které naší předkové svoji odvahou a obětmi nás zbavili před mnoha a mnoha...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 29 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

r V pátek, dne 19. prosince 1941 Čechoslovák ZPRÁVA O POMOCI ČECH6SL0- VÁKÚM, PODANÁ ODBOČKOU V MARSEILLE. Marseille, v říjnu. (ČTK.) — Od počátku založení "Centre ďaide Tschecoslovaque" snažíme se po- skytnouti veškerou možnou pomoc Čechoslovákům v nezabrané Fran- cii a jsme ve styku se všemi možný- mi středisky, požádavše je o veške- rou možnou pomoc, avšak Čechoslo- váci se musí předem obrátiti na na- ši kancelář, čímž zamezujeme jaké- mukoli duplikování v jednotlivých případech. Tuto pomoc poskytuje- me komukoli, kdo se patřičné pro- káže československým pasem, bez rozdílu národnosti, náboženství ne- bo politického přesvědčení. Od po- čátku naše pomoc se soustřeďuje na demobilisované vojáky, ale stále po- skytuje pomoc mnoha civilistům. V případech demobilisovaných vojá- ků nebereme v úvahu ani vojenskou hodnost ani délku vojenské služby. Ačkoli jsme byli okolnostmi při- nuceni zavésti systém denní peněž- ní pomoci pro velkou většinu těch, kteří pomoci potřebovali, snažili jsme ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 30 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

v pátek, dne 19. prosince 1941. I KOUTEK PRO BEČLÁKY BEDŘICH SOCHA San Angelo, Texas. ^ Ctěná redakce a bečláctvo vespolek!j ku a já ti jej daruji. Jelikož nám bude vyhraženo větší í Nepamatuji jestli jsem poděkoval místo na naše vejšplechty ve vánoč- a jak jsem poděkoval, ale té chvíle Český film 'Rozkošný příběh" ním čísle, tak se tady dostavuji a představuji. UUII1U. DUi/IllItU, Y iui ■"" J" — V roku 1900 už jsem byl čtyři roky druzi kluci nosili jen cajčoky (po staré chlapsko a moje kariéra zača-| palkovsky)i nu a já mám krásný la pasením hus hned vedle školy v černý soukenný oblek a tento mně Palkovicích u Místku, kdež jsme ^obře siušel. To se ví, že jsem jej vlastnili asi 30 měr pole. Tam jsem jinecj prVní neděli narazil a pln pý- vychodil obecnou školu a zároveň chyi rovnaje se nějakému baronu, pásl krávy. Vyššího vzdělání jsem kráčel do kostela. Tam jsem si my- nabyl u zedníků při stavbách v Mí- slel; vidíte, vy kluci usmolení, já su stku, kterým jsem donášel maltu, ba zdai0...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 31 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

V pátek, dne 19. prosince 1941 CSCHOSLOVÁX V,, VŠELICOS J. P. Morávek, Robstovm, Tex. do Galvestonských mlýnů, kde jest sportu hlavně upravených. Tam mě- pšenlce semleta a mouka potom po- li i tak zvané zhřívárny, kde mohli silána spojencům a do Jižní Ame- po brusleni sobě odpočinouti a kou- riky. Pšenice jest dovážená po vo- pit si sklenici horkého daje. Též ten dé a již bylo dovezeno 500,000 bush. kdo nevlastnil brusle, mohl si za po- Argentina má 12 tisíc mil pobře- Plátek zapůjčit, tam také vjhráva- ží. — S. "What are you laughing la hudba bruslícím na kolovrátek, Věru, máme to pěkné naděleni s _ D „j just locked a woman čili tak všeobecně zvaný flašinet, těmi šilhavými japonskými kluky. in a room with a thousand hats Někteří byli pravými umělci v brus- Ti byli a jsou věrní a poslušní žáci and nQ mirror.. líní. Uměli v párech všelijak se pro- Hitlerovi. Jemu v Rusku už "teklo '... , . plétat a opisovat různé kruhy na do bot" a proto museli Japonci pro- N.a konec . V ^ redakci za...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 32 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

CSCH06L0VÁK V pátek, dne 19. prosince 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIPAY 'The Parson cf Panamint" wlth Charles Ruggles A1SO MOVIETONE NEWS ! Z města a okresu RKTORDAY — ONE DAY ONLY "Bad Men of Missouri" ALSO 3 STOOGE COMEDY SUNDAY AND MONDAY Dorothy Lamour —In— "Aloma of the South Seas" IN GLOWING TECHNICOLOR ALSO MARCH OF TIME AND MERRIE MELODY TUESDAY—ONE DAY ONLY "She Knew All The Answers" AND ANOTIIER PICTURE "Retům of Daniel Boone" — Obchodníkům ve Waco bylo policii zapovězeno prodávati prs kavky za účelem zabráněni ohňů a — SI. Alice Svrčkova nechala si výbuchů. Který obchodník by tam vyndati mandle v pondělí. ' byl přistižen prodávati ohňostroje v v bude pokutován. Máme za to, že jest Marcella, dceruška manželů to dobré opatření, zvláště ve vel- Jos. Pustéjovských, jest v lékařském kých městech, kde by střílení ve ošetřování. i svátky mohl využitkovati nějaký sa- v v , botážník osy a mohl by zpusobiti Df* Darujte k Vánocům Maytag ztráty na majetku. neb Speed Queen p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 December 1941

vychází kazdy týden. předplatné: Ročně $2.oo Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ,^'v1 Ife -<f\ <,<■*" - • mm -t.MBER PEARL HARBOR! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.1 ČÍSLO 52. Entered as second-cla^s matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 26. PROSINCE (DEC.) 1941. VÁLCE NASTAL-PRAVI CHURCHILL Japonci vyioďují proti Manili Huni prý táhnou na západ Maršál Petain vystrčen, Dar lán převzal jeho místo.—Němci nadhazují tážení do Turecka. Obránci Filipín očekávají těžkou ránu.—Japonci vylodili na os- trově Wake — Americké lodě napadá- ny ponorkami u břehu Kalifornie. •A / Washington, 23. pros. — Vrchní ministr Velké Britanie Winston Churchill, sedě po boku presidenta Roosevelta, pravil americkým novi- nářům v úterý, že poslední události — německá porážka v Rusku a vstoupeni Ameriky do války — měla za následek obr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 December 1941

Čechoslovák v r itoir Hio *>fv nrosincp 1941. i , ANUŠE MITTENHUBROVÁ: ZLATO V román "Nelibí", potřáslo dítě rozhodné hlavou. "Vždyť jest Př-ce mužem velmi krasným." | ^j^^^XTele" Viděla pojednou skutečné v jeho všed- illiotu \J ... . „ njAln ií ctólp RVTT Rozmlouvala sice velice ráda s Kvapilem, vážila si Je- j ho rozhledu i jeho krásných vlastností, ale více nic. . Na matčino upozornění dávno zapomněla. Samo j srdce neprošlo ještě ohněm poznání, že největsi zkuse- „íu vykupují se nejtiže . nejbolestněji. MM ukdy neuvěří zkušenostem stáři, samo si je musí vydobyti a získati někdy za cenu štěstí celeho svého života. Iva skutečné nalezla také dlouho hledanou přítelky- ni v sestře mladého lesního, Zorce Zacharove. Sb zi y se velmi rychle, a třebaže jejich přátelství nemelo dlou- hpho trvání mély se srdečně rády. ,-x^x ta Sík" milovala les a " Sobéhrd bI"y " a krásné BSSéb"SX"éW«.n. Ty byly M —epSta dopo- Tento docela rozdílný posudek o Houdkovi, než jaký si zvykia slýchati od bratr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 December 1941

V Dátek. dne 26. Drosince 1941. ČECHOSLOVÁK , | f Starý Verda. n. 1 Jednoho večera přišel k němu "mla- A na ten okamžik čekala pani lesni. dý Verda", stěžoval si na nejistotu Ptala se ho, proč je proti tomu člo- mista, a řekl mu o plánu otce požá- věku, vždyť má pěkný domek, a je dat o výslužbu a o tom, aby on se u- tak hezky, byl by z nich pěkný pa- Vlčková byla už kus cesty od há- cházel o hájovnu. A Tonda že by se rek. jovny, když Vlček za ní ještě zvolal: mohl ucházet o službu obecního To slovo "hezký" jakoby Vlčka "Nepospíchej tak jakoby hořelo, ať strážníka. Tonda mu řekl, že o tako- bodlo. Vyhrknul jen v rozpacích: si nezlámeš nohy", a šel k synovi vou službu s tak malým platem ne- "Ale je to socín, rebelant policajtovi, aby šel s ním. Na pro- stojí, že povahou se k tomu nehodí, "Ti socíni ještě nikde nesbořili svět, hlídku, ku Špírkovi, chalupníkovi, že by nemohl vyhánět staré žebrá- a úřady j.m dovolují schůze, spolky který měl několik dětí. Špirek měl u ky, porovnávat pero...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 December 1941

ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVIN* Publíshed every Friday by Čechoslovák publishing co WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President joe F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription P«ny oznámek sdělí se na požádáni Advertising rates on application IÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejni. Vánoce 1941. Truchlivé noviny z otčiny dálné, co jest tam zármutku, útrap a běd! Otrávil vánoce celého svéta, Zlověstný nazistú, germánský jed. "ZAHYNEME?' Zprávu nám poslali ze starých vlastí: "Ač u nás slyšet jen — okovů chřest, národ náš vyvolil heslo si nové, | které nám posilou v odboji jest: "NEVZDÁME SE!" Vzdálený Orient proti nám brojí, kol šíří zděšeni, hrůzu a strach, odplata zločinů rychle se blíží, a bude pokořen japonský vrah. "ZVÍTĚZÍME!" ííejlepší oslavou vánoční doby, setřít! slze jest, rozjasnit líc, ubohým trpícím pomoci štědře a k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 December 1941

V pátek, dne 26. prosince 1941. Čechoslovák /♦v V V- v /x V Enniský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznájmte Jemu. BOHEMIAN SHOEMAKER. Když jsem žil ve starém kraji, tak zen můj starší bratr Karel, byl usa- zen jeden Němec a již bydlel v Di- vácích mnoho let a měl občanství — Skorém až od Národní síně se! — v pondělí zemřel po delší ne- táhne pásmo, které lisují pro ten o- moci všem známý Moravan John Trlica st. ve stáří 69 let. Poslední dobou zůstal po kdysi statném řez- nickém mistru jen stín jeho, tak ze- mřelý John Trlica se ztratil. Jeho manželka ztratila v její chorobě lej u nás. Vede čára ůdolim na Creechville až za pozemek F. W. Pe- tra, a čtyři tisice akrů již maji se- hnato a také čtyři tisice dolarů vy- placeno, většinou naším českým rol- níkům, a proto budeme čekat až ně- jednu nohu, což zemřelého trápilo jaká ta divoká kočka vybuchne z té Zesnulý narodil se na Moravě v o- země, jak to udělala v Oklahomě, br. kolí města Zlína dne 22. října 1...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 December 1941

CkchoblovAe i přesile. I Japonci sami na rádio roz- i Walthera von Brauchitsche, ktere- i hlasu zmiňuji se o hrdinském vzdo-1 ho Hitler zbavil vrchního veleni. I ru posádky, "která svým odporem Badio rozhlas z Berlina hlásil v Postup události ze „Xf/MrA Ir o fa ctmfv oddálila nevyhnutelný pád této ko- neděli večer, ze Hitler převzal vrch-1, P' světově Kcll<*SirOiy lonie" ni veleni sam osobné, vydal rozkazy si 1 mil jižně od místa, kde Japonci by- li vyloděni. V nátek. — Ostrov Hongkong na- i Americké lodi byly přepadeny _ Ka- krátce na to, co odbor námořnictví Knox v neděli vydal po- odhodláním. v i armádě, "aby bránila naši východ V neděli. — Sekretář námořnict- ní frontu na východě s fanatickým V pátek, dne 26. prosince 1941. Kdyby Hitler byl uposlechnul Brauchitsche, německá armáda by- la by se zastavila a zakopala na zi- mu již 1. října, ale on ve své na- foukanosti naléhal na další tažení a když ještě se Brauchitsch vzpíral, nejméně tři transportní lodi byly hrozil mu již te...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 December 1941

V ošt?k. dne 26. prosince 1941. ^ —— — Čechoslovák Ý I farmerů ale že se ho nezeptají, aby posledního dne v roce př jde vzpo- trestáni nebyli, ba pak na Nový rok movent, exepla trahunt", slova hý- jim pověděl co pro malé farmery už minka, jak moji strýcové z toho nás jeho soused za provedeni toho baji, ale příklady táhnou. | udělal. P. Smeták už dlouho odebí- kvéru vždy vystřelovali a při tom dobře pohostil. Ten tak lakomý far- Ochotníci Sokola připravují a cvi- rá Nový Domov, a několikrát už se vždy vzpomínali, že jak to mohl je- mář od toho času nechal sousedy či veselohru "Podařené panstvo", již zlobil na to Malcovo štvaní a chlu- jich otec v té bitvě vydržet, střelbu na pokoji. předvedou 18. ledna, což oznámíme bení co dělá pro malé farmery. A z toho kvéru, neb ten vydával veliké No už vidím, že jsem toho hodně podrobněji. posledně mi řekl, že dal zástupci je- rany, dle toho jak jej nabil, a pak napsal a abych s tim pak sazeče ne- -x- - j-- j-i xto ha' «« /iriot o nnhmi nph nnhn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 December 1941

CKCH06L0VÁK V Dáť°k- Hn® 26 orosinoe 1941. w M ^ g: Veselé Vánoce a šťastný Nový Rok! sss % s& & SK R * ■ B g ?ss přeji všem krajanům a všem svým příznivcům. Obraťte se na nás pro grocerní zboží, pivo, studené ná- poje a ten — DOBRÝ GULF GASOLIN A OLEJ CGTTONWOOD GROCERV VÁCLAV KNAPP, majitel, — Rt. 2, West, Texas. í,.< ■ýf. kíi 1§i ií«i m $ m a | Přejeme vám veselé vánoce a § úspěšný Nový 8EST TKEATRE PROGRAM CHRISTMAS DAY ONLY Matinee and Night "Time Out For Rhythm" with Rudy Vallee Ann Miller AND 3 STOOGES ALSO CARTOON AND NEWS m r & m m 5 m m s 6 st $ $1 •23 £ H I s 5S? Dříve nežli uplyne rok přítomný, přejeme si vysloviti náš upřímný dík za podporu věnovanou našemu obchodu. Ujišťujeme Vás, že si Vaši ctěné přízně také vážíme a přáním naším zůstává, by tato byla pro nás zachována a nám dovo- leno sloužiti Vám i v roce novém. Capital Garage ADOLF GERIK, MAJITEL West, • • Texas. m & & m m 8 8 m m m s m $ 8 ®\ Sriar. ' i i &j u K P &! s FRIDAY—ONE DAY...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 January 1942

Ct^'..IBER PEARL HARBOR! J> o* AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXXI. (NO.) ČÍSLO 1. Entered as second-class matter January 2. 1920. at the post ofice at West. Texas .under the Act of March 8. 1879. — 2. LEDNA (JANUARY) 1942 HLAVNÍHO MĚSTA FILIPÍN JE BLÍZKY vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Zranění obránci Filipín " do Austrálie . _ I r ■ Churchill jistý, že Siingapor se udrží. — Nazisti nechávají za sebou raněné ve zmateném útěku. — 16 hunských di- visí rozprášeno. — Kaluga dobyta Ru- v sy. — Řecko a ostrovy opevňovány V roku 1942 "musíme znovu do- padnouti tohoto nepřítele 1 dstva a porazíme ho." (Hitler tentokráte1 nesliboval Němcům úplné a dokon-j ceně vítězství, jako v novoročním1 poselství před rokem, kdy slavnost- í ně prohlásil, že "rok 1941 přinese Česká dívka usmr- Spojenci udeří v cena nedaleko Ennis 1943 - Churchi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 January 1942

CBCH06L0VJB V pátek, dne 2. ledna 1942. ANUŠE MITTENHUBROVÁ: ZLATO V ROMÁN "Uvažujte jen — rozvažte vše dobře, mile díte, nechci na vás naléhati", ozval se laskavý hlas vedle ni. "Vím že není možno, abyste se rozhodla hned a takena vas nespěchám. Chci, abyste se drive přesvědčila, ze jsem Zachara neposuzovala klamné. — Co jsme si nyní p - véděly, zůstane mezi námi. František se nik y ne ov , i když mu podáte ruku, že jste se musila tak dlouho rozmýšleti. Já to dobře chápu a proto jej předcházím, abych zmírnila hořkost zklamaní, n ysiyšite-h jej. Vi- dite jsem i na to připravena. Ale nedovedu si prcdsta viti jak by bylo "Na vyhlídce" smutno bez vas, jak by- ste nám všem - všem velice scházela. To vsak nema bvti pobídkou, abyste se rozhodla pro nás. Posečkám na SCodnutí, až .se vam podaří Zachara lepe pozna- ti Abvste méla za tím účelem vétši volnost a nebyla o mezována přítomností Blančinou, vyjdete si do mysliv- ny kdykoli budete chtíti -bez jejího průvodů." Ivanka sklonila se dojat...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 January 1942

v nátek, dne 2. ledna 1942. V pátek, dne 2. ledna 1942. CECH08L0VAK I ' I Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. Boy Scouti ve West sbírají papír. Předem chci poděkovat touto ce- stou všem četným přátelům za tolik vánočních gratulací, kterých se mě v té době předvánoční dostalo. Ne- bylo mně možno všem včas oplatiti a proto jim tímto projevuji svůj dík. Věřte, že jsem byla potěšena, že jste si na mě vzpoměli. Vím, že jste všichni milí čtenáři byli překvapeni a potěšeni tak bo- hatým číslem Čechoslováka, které vám redakce co vánoční dar věno- vala, za což patří p. redaktorovi nás všech srdečný dík. Vánoční svátky máme již za se- bou a s nimi spojené různé ty drob- né starosti s nákupem dárků pro naše milé. Každý hledí v tu dobu vánoční své drahé nějakým vhod- ným dárkem překvapit a potěšit. Nyní též mají hospodyňky trochu oddechu, po vší té práci s úklidem domovů a vařením, pečením sváteč- ních jídel na vánoční oběd. Je těch různých prácí v domácnosti to...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 January 1942

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 2. ledna 1942. BENEŠOVO VÁNOČNÍ POSELSTVÍ. ČESKOSLOVENSKÝ rozhlas v Londýně vysílal toto vánoční poselství dr. Ed- varda Beneše, presidenta Českoslo- venské republiky: Občané českoslovenští, drazí přátele! Obra- cím se dnes k vám s vánočním poselstvím po- druhé v exilu a jsem šťasten, že mohu opako- vat ještě s větším důrazem a jistotou to, co Jsem vám loni o vánocích prohlásil, ftekl jsem vám tehdy doslova toto: "Vánoce roku třicátého osmého byly u nas Již vánoce válečné a pro nás nejsmutnější. Vá- noce roku třicátého devátého byly nadějnější, neboť ty nám přinesly po vypuknutí války prv- ní víru v nevyhnutelný pád nacismu. A vánoce roku 1940 můžete trávit v jistotě, že nám jako národu je již lépe. Máme již zase svůj stat, sve vojsko, svou vládu. Vítězství německé je již de- finitivně znemožněno a dnešní nacistický bar- barský systém padne se strašlivými důsledky pro všechny ty dobrodružniky, kteří ho dnes drží a jemu slouží." Co bych vám měl k tomu Hel, po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 January 1942

V pátek, dne 2. ledna 1942. ČECHOSLOVÁK \\ I 11 y ! X' B Postup události ze světové katastrofy Ve čtvrtek. — Nepřátelská po-, Z Londýna se sděluje, že podge- norka, která pronásledovala ame- nerál Sir Henry Pownall převzal rickou vodní dopravu u pobřeží Ka- britické veleni na dalekém východě lifornie od 18. prosince, byla od- na místo náčelníka letectví maršá- straněna ve čtvrtek s cesty bombo- la Sir Roberta Brooke-Paphama. vacim letounem, jenž ji bombami Změna v britickém velení na Dal- rozbi' na t.amé kousky. i něm východě byla očekávána ná- Z Londýna přichází zpráva, že sledkem kritiky, že dosavádní jest posádka na Hongkongu se vzdala neschopné. Minulou sobotu Sir Japoncům, protože dalři odpcr ť.yl Charles Vyner Brooke, bílý vladař marný následsim nrlivttku vody | Sarawaku, prohlásil v Sydney, že a veliké •rfw.te neprán!, kterým se britické posice jsou ohroženy na Britové bránili zoufale 11 dni. O- Malaji následkem neschopné a ^" frontě a celé hromady mrtvých Ja bízeli, že uznaj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 January 1942

Čechoslovák V pátek, dne 2. ledna 1942. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVIN* Published every Frlday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: aug j. Morris, President Joe. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug j. Morris, Jos. F. Holásek, f. j. čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Pěny oznámek sděli se na požádáni AdverUsing rates on application všem li Novému roku jest, aby jim Žádný nebude moci koupiti nový přinesl všeho hojnost, hlavné zdra- ráf, jestli že "edQkaže. že^bud^autó ^ ^ šljanskéhQ a p. Jedí.a čtenářka Čechoslováka se pv o i -nJiníL tázala, zdali může se odraziti z příj- UO 01* rOCíllKll, mu splátka na farmu a urok při ^em~ČÍěčhoslovák zaoo- " a aby cely svét byl zbaven bar" P°třebovati Pouze udávání přijmu, podléhajícího ie- dna #J_ rQČnlk svého putováni dQ barismu a zavládl na celé zemi ne- službě: derálni dani. Splátka na farmu, ne domovu našich krajanů> roztrouše. skonaly mír, rovnoprávnost a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 January 1942

V pátek, dne 2. ledna 1942. Čechoslovák Z města a okresu /A \y v v y N S* — Sbor dobrovolných hasičů bude jse učiti první pomoci a v patek 2. — Jackie Poppová popálila se na 'et*na VTecer bude míti první hodinu vánoce na ruce, ale popálení není i U<?en.1' 24 hasičů se přihia- ' silo k učeni. vazné. v v — Emilie Fazzio, dceruška pí. Sam Fazziové, které přijely z Dallas na svátky k mamince pí. Anton Ježko- vé .onemocněla a jest v lékařském ošetření. V v — Frank R. Marek s rodinou dle- li na návštěvě přes vánoce v Cald- v v — Vojín George A. Marek z Fort Benning, Georgia, ztrávil sedmi denní dovolenou u své matky pí. August Markové u Abbott. v v — Ženy z West a okolí jsou žádá- ny ,aby se dostavily do schůze v městské radnici ve čtvrtek večer dne 8. ledna v 7:30, v které vypra- Bryan, Tex. Ctěná redakce Čechoslováka! — Zde Vám posílám $2.00 co předplat- né, abych měla co číst. Nemohu se ho ani dočkat. Také bych souhlasi- la, aby dvakrát týdně vycházel. — S úctou, Františka Chytil. K...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x