ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

15 Southwestern University v Georřetown, Texas je nej- lepší školou pro českého mla- díka a českou dívku. Mimo jiné vybody máte zde vyučo vání ve Vaší české mateřštině a nestoji vás to ani o cent více. Tato škola je první vyšší školou v Texasu, která povýšila naši mateřštinu na roveň jiným moderním jazy- kům. Dejte i Vy jt přednost O bližší informace pište če- sky nefco anglicky na Dr. BISIIOP, Georgetown. Tex V potřebě střižného a hotového zboží nezaponu ňt£ navštiviti velko- obchod pánft A. & S. Levy ve Victorii, kteří nízkými cenami a do brýtn zbožím vás vždy uspokojí, eský prodavač p. Josaf Ilnátek 25 a úsporu míní to pro každého, kdo u nás nábytek a potřeby do domácnosti koupí. Máme vždy na Skladě velký výběr do- mácího a kuchyňského nářadí, nádobí a kamen všeho druhu. Pište si pro náš cenník. Náš pohrobnický odbor je pa- třičně zařízen. Rakve a jiné přísluš- nosti máme vždy v zásobě. F.A. MAREK&SPOL Box 111. CAMERON, THXAS. Dr. R. Heller český zvěrolékař a spolupracovn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

rtšfamtl 16 NelsotivUe, 16; října. — S pře- stupní listinou byl přijat br. J. J. Bravenec od řádu Hvězda Míru, č. 33, v Bleiblerville. V příští schůzi budeme míti k uvádění 2 nové čekauky, tedy jest žádoucno, aby se i sestry v plném počtu dostavily. Též budeme mí- ti volbu úředníků, tedy žádný ne- zapomeňte druhou neděli v listo- padu se schůze súčastniti a sobě dle přání úředníky pro nastávající rok zvolili. Br. Fr. Matějka a sestra Alvína Matějka byli suspendováni pro ne placení poplatků řádových. Fr. Bednář, taj. Stávka v tMe# Stávka v činnosti kteréhokoli 11* strojí lidského těla jest vždy ne bezpečnou, trvá-li dlouho, zvláŠě však stávka v činnosti jater. Na- stává tehdy, když přečetné žilky jater naplní se zhoustlou krví nebo kd>ž buňky jaterní přeplněny jsou tukem. Nejvíce tím trpí lidé dobře žijící a nemající dosti pohybu a tělesné práce a lidé nedbající zdra- votních pravidel, Tu bývá barva obličeje a Často i oči nažloutlou, výraz obličeje mdlým a smutným, tělo slabým, hn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

VOL. XXI. IIAIiLKT fSVIM.t. TEXAS, TlIVltKUAY (H TOliTIt 1911. NO. 18. Enlered as accund-rlnop matter Novcmhťr 11', 190*, at tlu- ROČNÍK XXI. pnut ufljce at Hallettbvillp, Toj.bb, under ihe mt oř Marcb 3, 1879. HALLETTSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 20. ŘÍJNA 1911. ČÍSI.0 13. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍÚhADOVNA: Jopcf Dufek jr., ph ilsedtt, Culdwell, Texas. Josef Mikt-Hku, íniítopředsodu, Wesley, Texas, J. K. Kuběna, tajemník, PayettovUle, Texas. J. J. trnka, pokladník, Nuw Utni. Texas. Ofetni vjt t>r: Jun Kučera, Kllingvr, Texas. J, M. Halamífck, Ksi.vcttuvilli' K. 1, Texas. Alberl 1'íenčík, rillin, Texas. Dii/.nrei: Tom. Krajta ml.. Cnldwell, T«xa , Frank stefka, Uran^er, Jan Dumek, Sealy, Tex. Met. 1'u/drul, právní rádc.o, Méaičnf poplatky do úmrtního fondu. Doba přiatoupení na *2.r>0 $500 $1000 Od l8do2l rokft,... ift ctu 30otfl.. ř ,«u M " .... 1H ' 88otft.. I -70 2« 1 30 " .... 33 " 45 •• .. | .9tí 31 " 85 M .... 25 50 " .. 91.00 30 " 40 " .... 3tí " fltí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

Projme vám levněji než kdo jiný, PRKNA ŠINDEL D YERE OKNA a jš M stawtal maltu. N 5 p. F. B. DrjJač vás ochotuě a dobře obslouží. M£ RTIN-TAYLOR LU V8BER COMP'Y. Caldwell, Texas. Dr.Iraň WiHian Stoittie ť.lLDWKLL, TEXAS. Telefon: (office 195, i obydli 97. LÉČÍ katar plic, Zcnsl- stele, krvác návšt. raka, rivmatism, otravu krve, clavé nohy,choroby kožní, srdce, t i, ledvin, žaludku a vnitřností, neraoce, zácpu, močení do po- jatou žílu, zapáchající dech, i; z nosu, zimnice, atd. Koná vy ve dne i v noci. Léky dodává z vl.tstui laboratoře. Mluví česky. Ea Ude Lumber Oo ítjvětší dřevosklad v Shiner, Texas STA V I liNÍ Ilflívf, NÁTĚRY OLIUE, CEMENT, ŽELEZNÝ iM ATEiUÁL PKO STÁVKY "Jednatelé pro "Sherwin Williams" nátěr. GieseckeBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. Klempířské práce vykoná rychle a dobře. Díemklad v WJ.Wood&Co největSí sklad v městě: prken, latí, šindele, dveří, okenic, cementu, vápna, ciliel, stud. rour, ostn. drát...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

Ý : Neposílejte peníze zesílatelským : t obchodům za střižní zboží a šatstvo, ♦ i š J. F. COBB COMPANY,! £ Caldwell. Texas. ^ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ když mňžete koupit! v našem storu lepší -/.boží za ty samé peníze. Dali jsme o tom diikaž vždy, kdykoliv jsme měli příležitost. Můžete ušetřit snad peněz na Jiném zboží objednaném u zasílatelských obchodil, ale ne pvl druhu zboží jaké my prodáváme. Mimo to kdykoliy nejsto s naším zbožím spokojeni, můžete je vrátit rub vyměnit, za Jiné,které se Vám hodí. Můžete tak učinlti u obchodů zasílatelských, aniž byste měli výloh? Hjii)iiii:!iii!ii!iiiiiiiiiiii!ii;iiiiiiinni iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiíiim Bank of Somerville SOMERVILLK, TEXAS. 1 Kapitál a přebytek - $30.000.00 ® vyžaduje si Váš bankovní obchod. Poskytujeme naSím zákazníkům veškeré E g výhody slučitlnó se zdravými bankovními zásadami. NezúroČenéa nc2aji3tč- Ě né vkladly v této bance jsou záručním fondem Státních Bank státu Texas. fjt K. E. B. BLEDSOE, předseda. Ú...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

T EX Onu Imvlny. - Ga veston, 23. října. — Bavlna "nm iliog" prodávala se zde dnes za 9 •) 16.—Zprávy o studené po- větří osli neoznamuji mrázy, které by v růst bavlny zastavily a pově tmo ní stanice předpovídá stou- pání eploty. Spotřebovatelé bavl- ny 1 isledovnč nespěchají s náku- pem. Kabelem došlé zprávy z An- glick předpovídají možnost stávky na ž* leznicích v uhelných dolech a s ri mi spojených odvětvích ná- sledl* :m toho l<leslá cena bavlny v Ntw ťorku 14 až 22 bodů. Mid- dling prodáváua za 9-43ct. Nevv- Yors ý trh též si pochvaluje, že od té do y, co letos začala cena baví- ny ki' sati, spčchají s ní farmáři do trhu \ že je uízkou cenu lehko u- drŽeti. 0 Nove druhy dloudovliikué bavlny. Vzorky dlouhovlákné bavlny,vy- pěstované při Cedar Bayon v o"" křesu Harris vzbudily všeobecnou pozornost shromážděných živnost- níků .1 farmářů v Cotton Exchange v Hon sloně. Bavlnu vystavil rol- ník Leon Van Meldert, aby ukázal jak příznivou je pobřežní krajina texasské pro pěstováni d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ Yorktown, 22. října. — Ozna tnuji vSem členňm řádu Texasští Bratři, čís. 104., že příští schůze se bude odbývali v sobotu dne 11. listopadu, přesně ve 2. hod. odpo- ledne, do které byste se méli, bra tři, a zvláště sestry, v plném počtu dostaviti, neboť máme 5 fekanek a 1 Čekance k uvedení. Na počest těmto uvedeným dá- mám bude večer uspořádána koší- čková večeře a taneční zábava. Tak, bratři, rozšiřte to mezi našin- ce, aby se ve velkém počtu dosta- vili. Též dámy neČlenkyně jsou uctivě žádány, aby též nějaký ten kolíček přinesly, neboť čím víc ko- šíčkň budeme mít, tím lepší to bu- de pro naši pokladnu. Minulý týden ve středu večer překvapili jsme našeho br. Franka Rohana. Měl narozeniny, o čemž ani nevěděl, ale za to jeho paní to dobře věděla a připravila mu skutečně krásné překvapení. Též jsme měli malého kocoura a hojnost zákuskň takže jsme byli všichni v dobré náladě. Bratře, přeji ti je- ště jednou mnoho zdaru na dalším tvém putování. Jan Eineigl, taj. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

i - Janovi. Napsal Karel Táborský. Nastal měsíc prosinec a s ním zaletěla do krajů tuhá zima. Sně- hu bylo někde až po pás a mrzlo, jen praštělo. Chudí lidů naříkali; neboť pro nedoslatek paliva mnoh- dy třásli se zimou i ve světni- čkách. Kdysi k večeru po velké chume- lenici notně přituhlo. Obloha by- la jasná, plna hvězdiček; lehký vě- třík, ostrý jako meč, proháněl se nad bilým příkrovem spící matičky země. Pod hustým keřem, jenž byl ce lý zasněžen, seděl v pelechu statný zajíc. . Ač k němu nedopadl snad ani jediný vloček sněhový, přece chudáček zimou se chvěl. Už ani ten kožich nestačil k zahřátí. Zi ma, hlad — oj, což se* nasoužily ubohého uŠáČka! Již od včerejška nerozhlodaly jeho zuby aui sousta. •'Jak bídnými tvory jsme my, zvířata!" povzdechl si zajíc a stulil se j^Ště více. "Přál bych si býti člověkem, neboť lidé přec jen mají se vždy lépe než myl" Po některé době zašustilo ve křoví. Zajíc se ulekl a chtěl utéci, ale byl už tak'ztuhlý, že se nemohl ani hnout. Jíle, k zají...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

"A není možno změniti tě zase ve člověka?" ptala se Blaženka, roníc horké slzy. "Je to možno, ale nikdo neodvá Ží se takové oběti," řekl po chvíli zajíc. "Jen to pověz," naléhala Bla- ženka. "A byť bych měla nejkrut- Ších muk zakoušeti, ano i život ztratiti, podniknu vše k tvému vy- svobození." "Ty drahá duše!" zvolal zajic vřele. "Tedy^poslyš: Král skřítků, jenž dal mi radu, kterak bych do- šel vysvobození, má na vysoké, li- dem nepřístupné skále ohromné zásoby , zlaté rudy. Dříve mleli rudy skřítkové sami a prášek pak tavili na drahý kov. Že však jed- nou provinili se něčím proti králi vzduchu, nesmějí od té doby mleti. Pouze člověk; může otáčeti klikou u mlýna rudného." "Proč tedy nepožádá král skří- tků někoho z'tlidí?" divila se Bla- ženka. "Zajisté nalezlo by se do- sti takových, kteří by za odměnu podnikli tuto práci." "Ovšem," odvětil "zajíc; ,4lidí by bylo dost, ale nikomu nechce se do díla, poněvadž nesměl by s vrchu odejiti, dokud«by nesemlel všechnu rudu. Na té skále býv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

OBZOR. časopis hospodářský, pmini.v 11 Mlmvii} Orgií ii S. I', J. s, 1, , Vychzi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A<lresui"OBZOIt", IIíiIIcHmíIIo.Tmus. OB5KO A Hcnrrnl Karin mul Fnmlly Ni-nspupor. Organ «ř tlíc S. I'. ,1. S. T. Published Kvery Thursday F. G. Fabian, Proprietor. Hallettsville, Texas. Snbscription,$1.00 pcrycar. A.lvcrlisinji ratcs on application. Tlwrsday, October26,1011. Vzájemné styky Hlav. Úřadovny a členstva. Hlavní Úřadovna a členstvo S. P.J.S.T. nacházejí se ve stálém styku, ne-li přímo, tedy prostřed- nictvím řádových úřadníků, a že tento styk bez vetší neb menši mr- zutosti se časem neobejde, jest ji- sto. Příčinou takové mrzutosti o- byČejně bývá nedorozumění, a aby se tomu předešlo, třeba rozvahy a trpfclivosti na obou stranách, neboť nikdo není vševědoucí a nejasný dopis lil. úřadovně zaslaný - lehce může být i touto jinak vykládán ne? zasílatel si přeje, a vyřízení záleží tosti se buď zdrží nebo beře se ji- ným smírem. Hlavní úřadovna nemá pouze ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

VZHURtr DO WACO! Druhá velká manifestace Cecho-Slovanů texaských V ÚTERÝ DNE 14. LISTOPADU 1911. Výstava koní, ho- V ětší, dokonalejší a rozsáhlejší než loni. Dvě nové obrovské budovy pro rolnické plo- diny, nářadí, atd. Bohatý program pro ten den. Pro- minentní řečníci. Snížené jízdné na všech dráhách. ÍM I'■/ ' i ..i. ' ■ - ; ■ - 1 ■ líi R f ?■/. vězího dobytka, i vepřů, ovci, kůr, j rolnických plodin i květin, hospodář-1 ských strojů atd. 20 největších za- jímavých divadel 4 volná předsta- vení. Snížené jízdné na všech dráhách! Sejdčnie se ve Waco na den Čechoslovanů 14. listopadu! Na zdar! TEXAS COTTON PALACE ASS N. Dotazy zodpoví: Method Pázdral, West, Tex., předs., Rev. W. Skoček, West, Tex., místopředs., Victor Buňata, Waco, Tex., tajemník. Další podrobnosti a program se oznámí později. W.J. Mazanec a ■ salon, hotel, restaurant, kde dostane se našincům posilněni tekutého i hmotného a odpočinku po denním namahání čerstvé pivo staré whisky, dobré doutníky chutně upravená jídla ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

10 Od našich dopisovatelů. • Dlrne Box, 18. října, — již delSí dobu pozoruji dopisy, v nichž si bratři pochvaluj!, že jejich řády po- kračují ku předu. Náš řád, Texas- ká Orlice, byl již delší dobu v dří- motách, ale nyní se trochu probou- zí. Je tomu již hezky dlouho, co vyzvednul jsem si přestupní listinu od řádu Český Prapor k řádu Te- xaská Orlice, a za dobu mého po- bytu u tohoto řádu, získali jsme teprve jednoho nového clena, ačko- liv vím, že jich je ještč tnuoho, co by se mohli k nám př dati. Ne- vím, z jaké příčiny se ternu tak vy- hýbají. Slyšel jsem j; X některý bratr vybízel a vysvčtl val nžkte rému naše výhody a sá1 jsem hle- děl zisleat nového Clen-', ale víte jaká byla odpověď? " iám na to času ještě dost." Slyšel jsem jak jeden stařičký muž povídal, že on též mohl býti členem S.P.J.S.T., že ho vybízeli bratři od 'řádu, ale že neměl do toho chuti a nyní prý toho lituje. Takových případů je více. Jsem již delší dobu členem Te- xaské Jednoty a tu mohu říci, že nikde nen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

K ČESKÉMU DNI. PrňbMi třetí neliňze, pořádám'1 ve West v nedéll (lne 15. Hiuu. Schůze zahájena byla případnou řečí předsedy, p. Methoda Pázdra- la, který nadšenými slovy povzbu zoval přítomné, aby vsí silou pra covali o úspěch Českého Dne a předpovídal, že letošní Den bude lepším, krásnějším a dokonalejším, než byl roku minulého. Jeho řeč skutečně povzbudila všechny pří- tomné. Tajemník ústředního výboru p. V. Buňata, podal zprávu, že na- vštívil osady:l7ayetteville, LaGran- ge, Graňger, Temple, Caldwell a Cameron v zájmu Českého Dne a že hodlá ještě navštíviti Yoakum, Shiner, Schulenburg a Flatonii. Byl čten a přijat protokol z mi- nulé schflze. Výbor k vyhledání místnosti pro shromáždění prftvodu byl požědán aby podal svou zprávu; výbor po žádal o více času, který mu byl povolen. Výbor na české oddělení výstav- ky podal zprávu, že pí. W C. Pit- rová ve Waco přijala úřad před- sedkyuě výstavního výboru a jí musí býti všechny věci určené k vystavení, odeslány. (Adresa:Mrs. W.C. Pitt...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

12 Val. E. HERBST Caldwell, Texas. *> na tom samém místě od r. 1886 ZVE našince kteří do- sud u něj neobchodují, aby jej navštívili a přesvědčili se o hodno- tě a levných cenách Í'eho zboží, 'etr Mikeska a slečna Anna Kraj čar jsou vždy ochotni kra- jany obsloužiti. iJmu R. V. O. S. odznaky vyprodávám za velice snížené ceny (lřtve stály $1.00 a nyní je vyprodávám za liO ot. kus poklid Jicli zásoba stačí. S.P.J.S. T. a zlatí *1.0 '. (*'lstě zla- tí pro sestry stoji $2.50 A. Y. Sci:vab BEEVILLE, TI XAS Konrád Kataser, Caldwell, Ter:as, Vykoná spolehlivě veškeré práce za levnu cenu. Zaměst- nává p. John Mareše ml., kte- rému je vždy potěšením své krajany přivítat. The Fairmont Hotel J. A. MATCEK, řldltel 3<r>9 Kant ťommerce St. SAN ANTONIO, TEX. ČenkA kuchyně, činté vzdušné uvít nice a poho- dlné poMcIe. Ceny mírné. Krajnnv hnilou vidy dohře ohHlouíeni u potřebné rudy doutane se jim nn požádáni. Česká zahradnická firma L. E. Chovanetz Go Nabízí premie v ceně od $1 do $10 na ve...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

13 Proč peníze uložené — vc — State Bank of El Campo, jsou úplně jisté? Ponevač její záruka obnáší přes čtvrt- milionu dolarů. V Čem pozůstává tato záruka? V dobí'e zajištěných dluhopisech a hotovosti. Průměrné vklady v této bance obnáší $150,000.00 Záruka čtvrt milionu; takže každý uložený dolar je zaručen $1.05* Mimo tu nezúročené a nezajištěni vklady jsou chráněny zajistným fon- dem vkladatelů státu Texas. Uložte peníze, kde jsou jisté. ŘEDITELE: J. F. Kubela, Mack Webb, C. M Hudson llarry tíoon 6. A. Ki ves. Tato banka byla založena r. IDOU. Y. Nastoupil, — vlastní - českou pivnici jedna z uejlepších pivnic v Hallcttsvillc spojená s pohodlné zařízenou verandou, hajkem a ohradou k pokrmení koní. Zákusky ve spojení. Nejlepší obsluha se zaručuje. Otevřeno od 7. ráno do 8. hod. večer. Přes cestu od pošty 5,000 akrů pozemku výborných pro rol- ničení v kusech oď 110 do 500 akru blízko Poth, okres Wilson, Tex. levně prodá J. V- Marr POTH, TEXAS. Kluh "kartáček na zuby. Prazvláštní klub...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

14 Prodám dva Černé koné 5 a 6 roků staré, krotké do veškeré prá- ce, nebojí se strojů ani automobilů, Ručíni za nČ. Prodávám je proto, že nemám pro ně práce. Pište na: F. E. Zidek, Floresvílle, Texas. Nejlepší příležitost přchlčdnouti si pozemky tc nej- lepší jakosti v okresu Fort Bend. O další informace pište na FRANK MATULA, ROSENRERG, TEXAS. Kvitance a plnomócenství do Rakousko Uherska správně vyho- ' tovuje firma f. Brodský a Sovák, 1389 2. Ave-, New York; popla- tek Í4 i s konsulátním ověřením; rovnéž vymáhají podíly a pohle dávky. KONĚSE SPLflSÍ obyčejně, když některá čásť postroje se stihá a- nelio povoz se zláme. Přerušení pravidelného tahu poleká koně. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby u nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdoruj! prudkým nára- zňm. Přijďte a prohle- dněte si naše zboží a po- rovnějte s jiným. U nás je vše k dostání, co vidí- te ve vašem katalogu, a to za levnější cenu. Váš ve vší úctě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

15 Southwestern University v Georřetown, Texas je nej- lepší školou pro českého mla dika a českou dívku. Mimo jiné výhody máte zde vyučo vání ve Vaší české mateřštině a nestoji vás to ani o cent více. Tato škola je první vyšší školou v Texasu, která povýšila naši mateřštinu na roveň jiným moderním jazy- kům. Dejte i Vy ji přednost O bližší informace pište če- ^ sky nebo anglicky na ™ Dr. BISIIOP. Georgetown. Tex V potřebě střižného a hotového t zboží nezapomeňte navštíviti velko- obchod pánů A. Sí S. Levy ve Victorii, kteří nízkými cenami a do brým zbožím vás vždy uspokojí eský prodavač p. Josaí Hnátek a úsporu míní to pro každého, kdo u nás nábytek a potřeby do domácnosti koupí. Máme vždy na Sklade velký výběr do- mácího a kuchyňského nářadí, nádobí a kamen všeho druhu. PiSle si pro náš cenník. Náš pohrobnický odbor je pa- třičné zařízen. Rakve a jiné přísluš- nosti máme vždy v zásobě. F.ň, MAREK &SP0L Box 111. CAMERON, T£XAS. Dr. R. Heller český zvěrolékař * a spolupracovník "...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 October 1911

I 16 Snook, 21. října. — V minulé schůzi řádu Slovan, Čís. 9. bylo hlasováno pro 10 následujících če- kancft: V. Kulhánek, Julie a Her- mima Kulhánek, Františka Skra- bánek, Marie a Jan Smotek, Jin- dřich Šebesta, Anna Rubach, V. Kovář, J. Bláha. Hlasování do- padlo příznivě. Pak byli navrže- ,-ni 4 čekaoci: Františka Šebesta, J. Valoušek s manželkou a I)r. Ko- zar. Jak vidčt, řád náš mohutni. Bratři a sestry, dostavte se do příští schůze v plném počtu, neb byl požádán iotograf p. Mareš, by nás vyblejsknul. Dne 28. t. m. pořádá v naší síni čtenářský spolek taneční zábavu provázenou solovými výstupy a kuplety, ku které je kažký srdečnč zván. F, Vajdák, t?j. Podškubávání husám škodí. Ú- tržek za peří nevyrovná se ztrátě na ceně za maso a k tomu ještě zvíře se trápí. Ovocné stromy na podzim dobře pohnojte, abyste mohli Čekati na rok pěknou úrodu. Pravdivé oznamování. "Často vidťfn a čtu vaše ohlášky v novinách a líbí se mi poctivý zpiisob, jímž před veřejnost uvádí- te pravdu o vlastno...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 November 1911

<0 V0I,. XXI. IIAJ.LK1 ÍSYII.I.K, TEXAS, Tlil liSKW MIVKMItKK 2, 1N11. NO. 14. Entered nrt M-rond-rllKii matti-r Nnvťmlu-r 19,1908, lil the put offlfe tu llnllc!ltvi!lc, Telím. utitltT Iht od of Mnrch .1.1S79. ročník xxi. hallettsville, texas, VE ČTVRTEK 2. LISTOPADU 1011. číslo 14. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: JoHcf Ruhck jr., předsedo, Caldwell, Texas. JoHi-f,Mikcnkn. miulopKulsodií-, Wealey, Texim. J. K. Kuběna, tajemník, Knyettevllle, Tes na. J. J. trnka, pokludnlk, New Ulm, Texas. Úfotni výbor: Jan Kučeru, Klllnger, Texas. J, M. Halnmlt-vU. Ivi.v-tteviíle li. 1, Texas. Albert ťéenílk, IMiím. Texas. iJn/.orei: Tom. Krnjfa ml.. Caldwell, Texas, Frank Štefka, (i numer, Jan Damek, Souly, Tex. Met. Par.dral, právní rádce. Mtaffnf poplatky do úiurtnllio fondu. Doba přistoupeni Ud 18 do i\ roku... • 30 ' 35 na <250 15 ctít.... 18 ' ... 25 " ... 30 " ... $500 $1000 30ctu.. * .00 36otft... t .70 45 " .. ř ,W) 11.00 11.20 ♦ 1 30 50 ' 00 ' Ailifsái- ht...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 November 1911

Pro láme vám levněji než kdo jiný, PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA a m laveDii nati Náš p. F. B. Drgač vás ochotnč a dobře obslouží. MARTIN -TAYLOR LUMBER COMP'Y. Caldwell, Texas. OKRES LAVACE. Dr. Fraicls Witliaio SMIe IALDWELL, TEXAS. Telefon- 1 office ,95- ,eleron-1 obydli 97. LÉČÍ rcvmatism, otravu krve, raka, katar, bolavé nohy,choroby kožní, srdce, plic, jater, ledvin, žaludku a vnitřností. Ženské ncmoce, zácpu, močení do po- stele, oplatou žílu, zapáchající dech, krvácení z nosu, zimnice, atd. Koná návštěvy ve dne i v noci. Léky dodává z vlastní laboratoře. Mluví česky. Gaibade Lumber Co Největší dřevosklad v Shiner, Texas STAVEBNÍ DŘfVÍ, NÁTĚRY OÍ.E.IE, CEMENT, ŽELEZNÝ MATE1UÁL PRO STAVBY Jednatelé pro Sherwin Williams" nátěr. GieseckeBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. Klempířské práce vykoná rychle a dobře. Dřevosklad v Brenham WlWood&Co nejvetší sklad v městě: prken, latí, šindele, dveří, okenic, cementu, vápna, cihel, s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x