ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

v pátek, dne 19. prosince 1941. předvídané okolnosti nemůže v pro- «m ledna. Odvotoime proto ve- preaviaane oK-uniuau -— --- . nwi wiii řili jsme jim. Teprve to náhlé ticho, kolády a koláčků, dvé dámy od Ar- sinci Texas navštíviti a doufá, že škeré přípravy je o ^ J .... - . cwnn r n1r í Ifll- i nřiiafi Irnn. 1 • bude moci do Texasu přijeti kon Štědrý večer v Le- Duc. Bar- sta, TÍuLÍ js^fvšIctaťmatiStj jež jakoby přímo píchalo do uší, nás mády Spásy síayěiy svou^polm ku Vzpomínky veterána z první světové války. (Psáno pro vánoční číslo Čechoslováka.) babička, Yvonna, a já. Moji matič- ku jsme museli u cesty zahrabat hlí- ! nou, protože usnula a už se nepro- budila . . . babička řekla, že prý šla do nebíčka. Potom jsme utíkali už | jen my dva s babičkou. Jednou ve- čer, než jsme v lese usnuli, měli ! jsme už jen malý kousíček chleba, a jaft.uujr pmnw —w., * —«— • ... . '■ přesvědčilo, že přiměří bylo Skuteč- chyňku v jiném koute jídelny, pri- né podepsáno. - pravujíce se k smažení je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

V pátek, dne 19. prosince 1941 Texas koná svoji povinnost. PETR RABŠTEJNEK Předně vám všem v Texasu a ct. čtenářské rodině t. L přeji šťastné a veselé vánoční svátky a šťastný nový rok 1942 — aby se vám a nám všem splnilo naše horouci přání — aby všecko šťastně skončilo v na- stávajícím roce pro náš ubohý ná- rod československý. Redakci a vy- davatelstvu t. 1. a celému personá- lu přeji mnoho zdaru a též finan- čních úspěchů, neboť přátelé musí- me pamětlivi býti toho, aby redak- toři a vydavatelé vlasteneckého tis- ku — nemuseli zápasiti s financemi, — Vánoční číslo Čechoslováka jest jakési shromáždění písmáků — kteří se svými příspěvky do téhož přijdou. Já chtěl jsem v této schůz- ce být jen host sedící na galerii — a pouze sledovati jednání Vás Te- xaských a od jinud shromážděných. Proč? — Já vás tam v Texasu dobře znám a vím, že nejradši si spravu- jete vaše záležitosti jak nejlépe ro- zumíte. Leč byl jsem pozván mezi vás, tedy se přihlašuji též do schů- ze vaší. Jest to naší po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

v pátek, dne-16. prosince 1941. s K SVÁTKŮM VÁNOČNÍM! Přeji si poděkovati všem našim milým příznivcům za podporu nám udělenou v roce přítomném a zůstává- me v naději, že nám bude dovoleno Vám sloužiti i v bu- doucnosti. Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný Nový Rok 1942! Vám vždy k službám, ROBERT ČERVENKA Pozemkové Jednatelství, Půjčky a Notářská Práce. WEST, —!TEXAS. PŘEJEME VŠEM KRAJANŮM A NAŠIM PŘÁTELŮM Veselé svátky vánoční a šťastný Nový Rok! Přejeme si touto cestou poděkovati všem krajanům za podporu, které se nám dostalo od doby započetí naše- ho obchodu. Skutečně sl vážíme přízně, kterou nás poctíváte. Sli- bujeme Vám nejlepší obsluhu vždy. Zůstáváme v naději, že nám bude dovoleno i v bu- doucnosti Vám sloužiti. LOUIS KRAMR WEST, TEXAS. VESELÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! Dříve nežil uplyne tento rok, přicházíme, bychom vyslovili náš upřímný dík za podporu udělenou našemu ob- chodu. Ujišťujeme Vás, že si hojné přízně a podpory od na- šich přátel skutečně vážíme a vždy ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

V pátek, dne 19. prosince 19*1 Čechoslovák Všem Američanům Provolání k americ- československého původu, Drazi krajané: Jsme ve válce. Spojené Státy byly úskočně napa- deny Japonskem, které zahájilo zá- kým občanům čes- koslovenského pů- vodu v Texasu. tu amerického lidu, musí zvýšiti morálku a dobrovolnou kázeň, mu- sí přispéti k zvýšení produkce toho materiálu o který bude nás naše vláda žádat jak v dílnách tak na farmách, musí přispéti Americkému Červenému kříži v jeho velkých ú- kolech, musí přispéti finančně k 1 podpoře těch Spojenců a českoslo- venských vojínů, kteří na ostatních Krajané! I vciwajwi Tujmu, bvm* .— — uch; oatiu.ionv...., -- v neděli dne 7. prosince 1941, by- bojištích bojují proti společnému keřný útok na nás ve chvíli, kdy je- zák€řně napadena naše nová a- nepříteli. Každý na své místo kam ho vviednávači vyjednávali na oko meriCká vlast jedním členem "nazi- patří a kam ho povinnost volá . . . stické osy". V době, kdy v úřadov- se slovy našeho presidenta F. D. n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

CBTÍHOSLOVAK V pátek, dne 19. prosince 1941. "V: * * Jsme vděční a šťastni že bydlíme v Americe Naš národ a naše země napadena byla zá- keřně Prušáky Východu hanebným útokem na naše državy v Pacifiku v neděli 7. prosince 1941 — v době předvánoční, kdy civilisovaný a kře- sťanský svět chystá přípravy k oslavení posel- ství z nejšlechetnějších a to Pokoje a Míru na zemi. Totalítární mocnosti zavrhly zásady práva, spravedlnosti, odhodily do starého žele- za naukv křesťanství, mravnost a posvátnost úmluv a dodržování smluv nahradily právem hrubé sliv? znásilňováním malých národu, vý- bojem a ničením lidských práv svobodného lidu. Náš veliký vůdce president F. D. Roosevelt s veškerým úsilím, v předtuše hrozícího nebez- pečí svobodám amerického lidu a jeho země, ko- nal přípravy k vybudování patřičné obrany Sp. Států, nedal se v této snaze zviklati jedinci ne- prozíravými, svedenými ba metáliemi či jiným způsobem podplacenými. Většina amerického lidu vystihla zdravý a jedině možný program...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

v s >š SECTION 2. ČÁST 2. VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2 00 Na půl roku — $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. iw V REMEMBER PEARL HARBOR! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. <NQ.> ČÍSLO 51 Entered as second-clEuss matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 19. PROSINCE (DEC.) 1941. FILM "THE STORY OF THE VATICAN". Delší obsažný film "The Story of the Vatican", vypravený March ofj Time za slovního doprovodu Msgr. Fulton J. Sheena, o němž bylo tolik mluveno, promítán bude po prvé v divadle "Plazza" ve dnech 23. a 24. prosince 1941. Dílo bylo zpracováno a filmováno se schválením a součinnosti nej vyš- ších autorit státu sv. Otce, obraz "The Story of the Vatican" jest prv- ním úplným filmem zhotoveným u- vnitř Vatikánu, který podává na plátně jedinečný a doposud neod- halený duchovní jak občanský život ve státu sv. Stolice...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

Čechoslovák X pátek, dne 19. prosince 1941. Milosrdný skutek. ' ce nemocnou divku, ale nyní, když snoubence a na matku, kteři dosud! jsem zde, zapomenu na chvíli na ob- ™ c mmi *<m w=> lonchi tCIl *** tíže svého povoláni, abych se úplné nevěděli, co s nimi učini. Na jejich; "Maminko, co asi zdrželo dnes ve- věnoval těm, kteří mne milují, čeř Julia? Je už devět hodin a jí sté Julius pronesl slova ta s velkým nepřichází." 1 pohnutím, zatím co pohledem objí- •• Neznepokojuj se, moje drahá, mai ztepilou postavu Luciinu, neboť lékaři často i ve svých vol-; Dívka se zamysl.la. Snad Julius je ných chvílích jsou zaměstnáni, a zde za cenu oběti oné nemocné dív- zvlášté v nemocnici, kam každou jjy. chtěla to zvědět, proto se dota- chvili může býti dopraven někdo, ZOvala, vyzvídala. Chtěla zvědět, kdo je vážné nemocen, a lékař ne- proé nemohl nemocnou zanechat smi bo tak hned opustiti Dce- péči sester-ošetřovatelek. A Lucie ruá>:o drahá, musíš si zvykat na stále hovoříc, dotazovala se...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

V pátek, dne 19. prosince 1941 ČECHOSLOVÁK Starý Verda. Hajný Vlček byl všeobecně znám jako zlý člověk. Chudým ženám, kte- ré si vyšly do lesů na trochu su- chých haluzí, rozšlapal nůše nebo přeřezal provazy, a sprostě vynadal jim i jejich mužům. Vyháněl z lesů lidí, kteří hledali houby, a děti i že- ny, které sbíraly buď borůvky nebo jahody, a rozbíjel jim nádoby. Byl nebojácný, neboť byl vysoký a sil- ný člověk. A Tonda Kudrna byl mladý zed- ník, také vysoký a silný a při tom, jak ženské (a zvláště svobodná děv- věděli k čemu by je použili a co by jim nařídili; a ti policajti sami si nebyli jisti pakli to nebude zase zrušeno z nedostatku potřeby. Alej snažili se v té službě; bůhví kolikrát za den překráčeli vesnici od jedno-j ho kouta ku druhému, a na všecky strany hleděli přísně, a běda staré- mu žebrákovi nebo žebračce. Ale i na to si lidé po čase zvykli a mladé- mu Vlčkovi neřekli jinak než mladý Verda, který však brzo zkrotí; plat byl malý, osada česká, a aby si zí- skal příze...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 19. prosince 1941. Vzkaz za more českou Amerikou hlasu Československá Amerika (sta- nice WRUL v Bostonu) tento vzkaz naším drahým doma: Drazí krajané: Ve chvíli, kdy japonský imperial- , , _ ism zahájil nový svůj výboj zákeř- Chicagt, 10. pros. (T8Č.) Ce- ným přepadem naší nové vlasti a- skoslovenská národní rada poslala merické posíláme vám svůj bratr- prostřednictvím krátkovlnného roz- ský pozdrav a obnovujeme svou pří & ■ Přejeme vám Veselé Svátky Vánoční m m m m m m m m & m m m m m & m ® m i a sahu, že neustaneme ve společném' bétech neslýchaného násilí v Evro- jor Ab Jenkins, president statni u- zápase dokud nezvítězíme. \ pé. Nejsou to výplody propagandy, niversity LeRoy E. Cowles a biskup Od nynějška jsme spojeni ještě' neboť tyto zprávy přicházejí z úřed- episkopální církve Arthur W. Moul- pevněji a nerozlučnéji. Jako Ameri- nich pramenů těch, kde se hrozných ton, jenž shromáždění předsedal, čané a jako Čechoslováci máme zvěrstev sami dop...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 17 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

V pátek, dftě prosince 1941 CECHOSLOVAK \ N pohádka o sněhových vločkách. Tisíce sněhových vloček se vysy- palo z chundelatého mraku. Vločky, bílé panenky, si natřásaly sukýnky, jedna se nad druhou nakrucovala, že její jsou naškrobenější. Nejpyš- nějši se dala do tance a ostatní do kola za ní, točily se, vířily, za ruce se v kruhu držely. Tolik se smály a pískaly, že sluníčko nakouklo přss mrak, co se tam dole děje. Ale jak v zasvítilo na vločky, jejich heboun- ké šatičky se rozzářily, jako by by- ly posety nejdražšimi kameny. Tfločky, sestřičky, se s úžasem dí- valy jedna na druhou, i na tanec zapomněly. Konečně se jedna vzpa- matovala a řekla: "Myslím, že tako- vé šaty mají jen princezny v pohád- kách. Ale kdopak nás tu ve vzduchu vidí, poletím raději na zem." Zamí- řila dolů a ostatní za ní. Jen v letu se domlouvaly, kam se která pustí. "Já chci spadnout támhle do to- ho velkého města, právě na námě- stí, kde je nejvíc lidí. Ti se mi bu- dou jistě obdivovat." — "To já ra- ději ně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 18 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

V pátek, dne 19. prosince 1841. Postup události ze světové katastrofy Ruské vrchní velitelství také dnes jakož i ty, ku."i byli vyloděni na poprvé prozradilo všechno o němec. břehy ve čtvrtek. Boje trvaly něko- ké strategii a náporu Hunů na rus- i lik hodin, ale když byly skončeny, ké hlavní mésto, při čemž popr-' ostrov byl prostý žlutých vetřelců, ve přiznalo se, že Némci dostali se Parašutisti, kteří se spustili na Fi- tak daleko k Moskvé, že byli pouze lipiny, méli u sebe menší nádržky 65 míl východně od Moskvy, ale ny-' s gasolinem, dle čehož se soudí, že Ve čtvrtek. — Úřední komunistic- přítomná. Válka Itálii byla schvá- ky orgán Pravda přinesl ve čtvrtek lena 399 poslanci a žádný proti. | nj hunské hordy jsou na útěku zprávu, na kterou jisté čekal celýj Odbor námořnictví oznámil ve ^ nová íáze války že začíná. demokratický svět — co učiní Rus- čtvrtek večer, že vrchní velitel asi- střízlivější londýnští pozorová- ků? atické ílotily Thomas C. Hart sdé-1 však varuji před příliš...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 19 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

v pátek, dne 19. prosince 1941 CSCHOSLOVÁK A Vl y'V ho Francouzů bylo posláno do vý- chodní Evropy na těžkou práci. Sovětská informační Kancelář sděluje nové výtržnosti proti ose v Řecku, v Československu, Holand- sku, Polsku a jinde. Dr. Eduard Beneš, československý president ve vyhnanství na rozhla- su z Londýna vyzýval "V" armády v okupované Evropě, aby udeřily všude na nepřítele. Zprávy z Moskvy v sobotu sdělu- ji o dalších velikých porážkách hunských hord v Rusku. Rudá ar- máda u Leningradu zahájila také ofensivu, a dále na jih Huní jsou zatlačováni zpět až k Černému moři. Rusové obsadili dalších 34 vesnic a mést v sobotu a celkem rozdrtili 30 nazistických divisí, neboli asi 450,000 mužů. Pouze u Moskvy, jak sděluje rádio z hlavního města Rus- ka, 51 divisí, neboli více jak 750,000 mužů, ustupuje, a z těch mnoho jed- notek jest rozprášených a zdrce- ných v krvavých bitvách. Sobotní večerní depeše sdělovala, že Rusové znovu dobyli 25 vesnic a měst, zahrnuje v to děležitou spoj- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 20 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

Čechoslovák V pálek, dne 19. prosince 1941. V červáncích svo- 1914-1918 neb rakouské "udatné armády" do- stávaly pořádný nářez na ruské ■ i i AI y| 1 Q1 O fronté, a tak náš Jan Š. ocitá se v DOdy 1"14 l"l0 okolí Cernovic, kdež Rusové hnali rakouské pluky přes prúsmyky Vy- "Mobilisace"! — Dne 28. července sokých Karpát na uherskou stranu. 1914 jako blesková rána zasáhla ná- Naši v zázemi museli si radit jak rody rakousko-uherské říše zpráva, ^ dalo. I u Š. v prvních chvílích i že následník trůnu arcikníže Ferd.- bez hospodáře šlo vše jaksi ochabit, nand byl zavražděn v Sarajevé, a neb hospodyň s uplakaným obliče- __ Win. ^em y prvnjch týdnech nemohla takřka sama sebe najít. Nebýti en- ergického výměnkáře a staříčka a hned na to byla vyhlášena mobili sace branců rakouské armády. "Vy hláška mobilisaci", jak osudné slo Jaký účinek takový lístek měl na' tevřou a tři četníci vstoupí do "iz- celou rodinu, laskavý čtenář si ne- by", ručnice s bodly napřažený na představí, jtn ten, který pro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 21 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

V pátek, dne 19. prosince 1941 CECEJSLOVAK ■í Vánoční črta z doby poslední války. KAMILA FOJTÁŠKOVÁ Byl Štědrý den vánoční. Se za- chmuřené báně nebeské; která byla potažena šedoolovněnými mraky, i sypaly se husté vločky sněhové. To však nevadilo chodcům, kteří plnili Pražské ul ce, za nákupem vánoč- ních dárků pro své milé. Před boha- tě vyzdobenými výkladními skříně- mi hračkářských obchodů bylo snad nejživěji. Ta dětská drobotina div svými nosíčky sklo nevymáčkla, jak je měla na něm opřené. Nebylo ta- ké divu, vždyť tam bylo vyloženo tolik krásných hraček, že jejich zá- řící očička nestačila ani vše pře- hlédnout. Co tu bylo žádostí a přá- ní, co ten neb onen by si přál. A přec pro mnohé ta přání byla nedo- stižná, zvláště dětem chudých rodi- čů, kteří sotva pro své dítky mohou opatřit nsjnutnější oblečení a na- sycení. U jedné z těch krásných výklad- ních skříní stojí chudě oděná žena, držíc za ručku 31eté děvčátko a sed- miletého synáčka. Děti, ač chatrně oděné, jak se zdá zimy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 22 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

C®CHO«LOVAJL V pátek, dne 19 prosince 1941. Křižovatka. faltu nedotýkaly, jen tak se vzníie- I ji pod křídly zářících blatníků. i Stojím u chodníku a čekám na Snad tak už chodím celou hodinu zelené světlo. Nepospíchám. Mám s chodníku na chodník, do cizích u-; fůru času. líc a divných čtvrtí, zastavuje se| "Prosím vás, mohu s vámi přejit? Xic a aivnycn tmu, — n> iu. • -, — ---■ - - - Dřed červeným vykřičníkem na pře-1 ozvalo se za mnou. Skoro jsem se to- mentám. .. i__ :i .. I . . . V>n/linif n-7 n O * A HVStP ball? Footballovou ligu nebo Holly- wood?" "To neříkám, ale trápením niko- mu nepomůžete a nic na véci ne- změníte. Odpoutejte se od toho, ta- dy jste v Americe, žijte tedy jako A- čhodech a zase znova, chodníky, u- lice, křižovatky. Šedivý, smutný den. Dlažba zvol- na kropenatí kapkami deště a par- číky doutnají žlutavou parou; nebe visí nízko nad hlavou, propadlé tí- hou nadutých mračen, a zdá se ti, ho hlasu 1-kla. Celé hodiny už na mne nikdo nepromluvil a teď ... o- t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 23 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

V pátek, dne 19. prosince 1941 ČECHOSLOVÁK Shledání dvou přátel po 40 letech. > v KOUTEK PRO BEČLÁKY Milé shledáni dvou spolužáků po 40 letech, a dvou členů B. K., a to — p. Pavel Filip, zpravodaj B. Koutku ze západního Texasu a p. Joe Shipula, předseda B. K. z východního Texasu, vzato u p. P. Filipa, když se odbýval Bečlácký sjezd v San Angelo, Tex., 13. srpna 1941.' Milá chaso B. K.! i To čumíte, he? — Víte, já jak jsem Tak na Vánoční hod něco pro za- tož P^é židovka nařizova- smání neškodí, tož si dnes tak vzpo- la Francce aby jak bude 9 hodin minám, co asi bych načrtl. Ono ví- vy ahla toho housera ven z trouby te, že nemohu akorát vždy na něco a "<?aj ho na okno nech ho tam a- šikovného kápnout, ale náš Brada- hod.nu, ať pěkně vymrzne. - vička psal jak si šikovně potáhl na Tož J.:m si jenom pral, skoro-hpri- to štěstí i s celou tu bečláckou rodi- a Jo^uisemřekalzvlašt, nou v tom West na tu tetku Prohi- f on ma taky svaty ksich vzdy- bici, tož jsem si hned vzpoměl, že cky m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 24 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

CECHOBLOVAK V pátek, dne 19. prosince 1941. Besídka Čtenářů i li budou vidět velkou účast. ' slovaks of Texas. Tím způsobem na Zároveň vám musím prozradit, že nás upozorníme a budou védét, že | náš režisér br. J. Kašpar již pro- my Češi zde v Texasu pomáháme jektuje příští divadlo na naše 7. ze všech sil. výročí a jest to zpěvohra, tak dou-1 Zase jsme zabalUy dvě velké bed- fám, že se již nyní budete připra- ny a následující přispěli k jejich vovat abyste měli druhou neděli v naplnění: únoru volnou, neb obyčejně naše 1 balík pí. Fr. Wolvcek, St. Pe- líiád Pokrok Houstonu, čís. 88. i výročí jest oslavované na tu neděli, tersburg, řia., 1 baak pí. M. Mali- Houston, Texas, čtenáři dovolí, že smíchám moji ňdk> Houston; 1 muž. oblek p. R. Ctěná redakce a čtenáři:— zprávu kroužku Hlaholu a pomoc- Sveter, Houston; mužsky oblek p. Těmito pár řádky vás uctivě zve- né akce Schúze, která svolána by- J- Krusinsky(byl novy) z Corpus me na náš vánoční program v síni ]a -d tim ten mésíc, odbývá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 25 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

SECTION 3. ČÁST 3. VYCHÁZÍ K.A2DY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $100 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány •na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. V:= V REMEMBER PEARL HARBOR! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 51. Entered as second-cla^s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 19. PROSINCE (DEC.) 1941. Velitel pacifické flotile a dva generáli odstraněni Washington, 17. pros. — Vrchní velitel americké flotily a dva ar- mádní generáli, kteří veleli ameri- ckému vojsku, které nebylo na strá- ži před překvapujícím útokem Ja- ponců na Havaji 7. prosince, byli zbaveni velitelství ve středu večer v jedné z nejdrastičtějších změn v armádě a námořnictví v historii Sp. Států. Propuštěni byli: Podadmirál Hu- band E. Kimmel, velitel americké pacifické flotily. Odbor námořni- ctva vysvětluje, že úleva Kimmela jako velitele pacifické flotily auto- maticky zbavuje jej s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 26 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

Čechoslovák V pátek, dne 19. prosince 1941. . * | « jich propagandě pro Spoj. Státy ří- Jak KdO. kalí stále Američanům: "Angličani nám vypověděli válku, a hned dru- Hledim na veliké ohlavení v če- hý den čekali na Ameriku, že jim ji choslováku: "Peklo propuklo v ce-' vyhraje a zaplatí." V propagandě lém světě". A to v době kdy se kře- pro Anglii a její kolonie říkali: fťané připravují uctít a oslavit pa- "Wall Street a američtí židé chtějí mátku příchodu Toho, který hlásal ovládnout celý svět a připravit vás lásku k bližnímu. "Pokoj na zemí li- o všechen obchod a poslední zlato." dem dobré vůle?" Místo pokoje a A přivedli to tak daleko, že něme- radosti otevřený jícen pekla. čti protestanti i katolíci vraždí, mu- Když se Bismarckovi podařil je-! či a olupují všecky, ať protestanty, den z jeho hlavních plánů — sjed- katolíky, židy, nebo jiné. Bílou rasu sko — nebo může být, že někdo u notit Německo — po porážce Fran- štvali proti rase žluté, tuto proti ra- dělal chybu cie v roku 1871...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 27 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

if V pátek, dne 19. prosince 1941 ČECHOSLOVÁK ► — 1 ku 1892, kdy tehdy a několik násle- dujících roků též byla ta tak zvaná deprese, která ty přistěhovalce ze staré vlasti mnoho netěšila. Ačkoliv ; sklizeli dosti obstojné úrody všeho, mnoho jim to neprospělo, neb cena všeho byla nízká, za bavlnu dostá- vali od 3 do 4*4 centu za libru, za West, Tex., 14. prosince 1941. korn 12 centů za buši, a všechno co Ctěná redakce a čtenáři mně mi- měl rolník ku prodeji bylo laciné, lého Čechoslováka! Tehdy u mnohých rodin byl finanč- Na žádost mého přítele, bych též ní nedostatek, neb byly i případy, že přispěl aspoň krátkým dopisem do když některý chtěl koupit sud mou- vánočního čísla, tak abych tomu ky, to jest 196 liber, která časem přání vyhověl, tedy se osměluji tak byla v ceně až $12.00 za 196 liber, tu učinit, avšak prvně prosím za pro- aby si mohli na ty vánoční svátky minutí, že píši tužkou a to proto, Ž3 upéct koláče, tedy se společně složili moje ruka na pero je už trochu též- penězi ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x