ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

rozpočet zašlu k otisknutí. Nebyl- li otištěn, nebyla to moje chyl a. Dále jsem shledal v resoluci ři- ditelň, že mne neoprávnili ku kou- pi oné ohnivzdorné skříně na kni hy. JI bych rád ale věděl, jak ji- nak možno jest rozuiňěti výroku p Eug. Pollacha, když v naši schftzi pravil, když se o objednání oné skříně jednalo, doslovně toto: ••Bu- de nejlépe až Kulhánek pojede do Houstonu za nějakou záležitostí, podívá se při tom do obchodu s podobnými skříněmi a jeclnu, která se mu bude hodit OBERE. Coby mně to ale bylo platné, abych otiu skříň sobě obhlédnul? Já ji ob hlédnu, bude se mi hodit dobře na uschování knih, ale co jo mně to plátno, když nemohu onomu ob- chodníku dáti nějaký závdavek ne ho záruku, aby onu skříň podržel do té doby až bude schflze řiditelů. A bez záruky nebude obchodník onu skříň držet bezúčelně pftl roku na skladě, ale prodá ji prvnímu kupci který přijde. Za takové "obírání" děkuji. To ať dělá ně- kdo druhý, kdo má k tomu chuť. FroČ na konci oné resoluce jest po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

Ir. is ii 12 Výživné a lahodné 7.A těchto parných dnů, kdý horko v*ysiluje tělo a vysušuje hrdlo, v chladici a oživující vlastnosti , | Plzeňského lahvového piva «i činí jej pochoutkou potícího sc lidstva. Poptávka po našem pivu ^ se stále vzmáhá, ne proto že vařeno je v HOUSTONU, ale žeobeceu- ^ stvo uznává jeho hodnotu co zdravého a příjemného chladícího f nápoje. "Čisté jak sluueení paprsky".- Nejlepší nápoj rodinný. I AMERICAN BREWING ASSN. * HOUSTON, TEXAS. ❖ | ^(&(S(!!)®®®®®8®®®gXB®(B®®ag®®<s®98®®®889®a®80ffi8S0S8a8e | Shiner Oil MIH and Manufacluring Co. (Olejárna v Shiner) 8 Koupí veškeré vaše bavlněné semeno | a zaplatí nej vyšší tržní cenu. 1 Slupky a moučka bavlnová vždy v zásobě 'i ProdcÍfe semeno domácí olejárně a podporujte tak domácí podnik. D. C. DANIEL, ředitel. Val. E. HERBST Caldwell, Texas. na tom samém místě od r. 1886 ZVE našince kteh do- sud u něj neobchodují, aby jej navštívili a přesvědčili se o hodno- tě -a levných cenách jeho zboží. Pan Petr Mikeska...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

j ZDE jest, máte příležitost zakoupiti nejlepší pozemky v osazené části okresu Victoria. Vlnitá černice a černá písčitá půda. Akr $30.00 až $40.00. Mc Cutchcnova ranč, která leží v čeruicovém pásmu, nyní se prodává. Máte nejlepší příležitost k zakoupení půdy v prúmirn jaký potřebujete, proto neod- kladejte. Pozemek tento je blízko dráhy má dost dobré vody s dostatečným odtokem. Není zdravější krajiny. Dostatek dčštč. Katolický kostel 4 míle od tchoto pozemku. Je to dobrý pozemek k pčstčiií bavlny. Osada česká hraničí na severní straně tohoto pozemku, kde je asi 12 českých rodin z Hallcttsville usazeno. Jiná osada leží 2 míle na zapadni stranč. Nčktcří z osadníku bydlí v této osadě 13 roku. Proč platit nájem, když můžete tyto pozemky tak lacino a na mírné splátky zakoupiti. O další podrobnosti pište na majitele: BROWN & DODD C0MP'Y VICTORIA, TEXAS. Proč peníze uložené | — ve — State Bank of El Campo, 13 Bez risku. Anglické slovo risk znamená od- ; vážný pokus v případě nebezpečí....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

14 l Prodám dva černé koně 5 a 6 roků staré, krotké do veškeré prá- ce, nebojí se strojů ani automobilň, Ručím za nč. Prodávám je proto, že nemám pro ně práce. Pište na: F. E. Zidek, Floresville, Texas. Nejlepší příležitost přehlednout i si pozemky tc nej- lepší jakosti v okresu Fort Bend. O další informace pište na FRANK MATULA, ROSENRERG, TEXAS. Kvitance a plnomocenství do Rakousko Uherska správně vyho- tovuje firma F. Brodský a Sovák, 1389 2. Ave , New York; popla- tek $4 i s konsulátním ověřením;' rovněž vymáhají podíly a pohle dávky. I KONĚ SE SPLflSÍ ol)yčejně, když některá Čásť postroje se strhá a- nebo povoz se zláme. Přerušení pravidelného tahu poleká koně. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby u nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdorují prudkým nára- zňm. Přijďte a prohle- dněte si naše zboží a po- rovnějte s jiným. U nás je vše k dostání, co vidí- te ve vašem katalogu, a to za levnější cenu. . Váš ve vš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

15 15 ouihwestern University v Ceorgetown, Texas je nej- lepší školou pro českého mla- díka a českou dívku. Mimo jiné výhody máte zde vyučo vání ve Vaší české mateřštině a nestojí vás to ani o cent více. Tato škola je první vyšší školou v Texasu, kteťá povýšila naši mateřštinu na rovefl jiným moderním jazy- kům. Dejte i Vy ji přednost O bližší informace pište če- ^ky nebo anglicky na m. BISHOP, Georgetown. Tex V potřebě střižného ;i hotového ^boží nezapomeňte navštívili velko- obchod pánů A. & S. Levý ve Victorii, kteří nízkými cenami a do- brým zbožím vás vždy uspokojí, eský prodavač p. Josof Iluátek E!N£ ss 3E5 a úsporu míní to pro každého, kdo u nás nábytek a potřeby do domácnosti koupí. Máme vždy na Skladě velký vyber do- mácího a kuehyňskélio nářadí, nádobí a kamen všeho druhu. Pište si pro náš ccnník. Náš pohrobnický odbor jc pa- třičně zařízen. Kakve a jiné přísluš- nosti máme vždy v zásobě. F. A. MAREK&SPOL Box 111. CAMERON, TEXAS. Dr. R. Heller Jr předmět; prvému čl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

61 C ros by, 2. října. — ^Ctěné se- stry 1 Chci vám sdělit smutnou zprávu. Zas nám odešla jedna sestra tam, odkud není návratu. Byla zdravá a pracovitá, třeba mě la hodně drobných dítek, najednou onemocněla a více se neuzdravila, jelikož byla ve spolku, tak ji se- stry opatrovaly ve dne v noci. Ne- moc její stála hodně peněz a krop lidělali slabý, avšak jako člen spol- ku obdrží pár set a dluhy se zapra ví. Milé dámy a matky, které má- te dítky a nejste ve spolku, tak se přidejte k naši Jednotě. Když ně- která ouemocníte tak vás budou druhé sestry ošetřovat, ale nejste li vc spolku a onemocníte, tak dru- hé sestry si řeknou: Když nechce vstoupit do spolku, nemusíme ji opatrovat. V posledním čísle Ilopodáře pí- še jedna paní z Moultonu o jedné rodině, kde matka onemocněla a po delší době zemřela, zanechavši manžela a tři malé dítky. Nejstarší dítko (4 roky staré) jest stále ne- mocné a ošetřuje jej ošetřovatelka z lioustonu. Otec, který je 60 ro- kli stár a chudobuý, je také nemo- ce...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

VOI,. XXI. IULLK'1 ISV1LLK, TKXA.N, TIlUltSDAY OCTOliKl! 17.1911. SO. 12. ROČNÍK XXI. weond-cl.M willř, No.rtib.rlt.IW. .lltlwUlM«t tun nic. T.>.u, .nj.r U .,t ,f M«„h J. tm. HALIETT8VILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 19. ŘÍJNA Í9U. ČÍSl.O 12. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍÚkADOVNA: Josef Iluřck jr., předsedu, Cnldwol], Texas. Joief.BUkc.Hka, ínistoplodsedii, Wesley, Texas, J. It. Kuběnu, tujemuik, Fuyctt«ville, Texas. J. J. trnka, pokladník, New Ulm, Texas, tffetul výbor: jan Kutcrn. KllinRar, Texas. J, M. Ilalamiťťk, Ivivettevllie l{. |, Texas. Albert 1'fonffk, 1'lum, Ttxiis. ., Dozore i: Tom. Krnjfa ml.. Caldw<'ll, To.v as. Frank Slefkn, Ciraii-i-r. Jan Damck, Sealy, 'IV'1. Met. 1'azdral, pravili rádue. Mónit ní poplatky do limrtnflio fondu. Doba prititouDťiii na $250 $501) $1000 (Jd id do si roHrr.. 15 ciii SOotíi.. í .00 33 "36 " .... 18. ' 86ctQ.. I .70 2«1 ' 80 " .... 33 " 45 '• .. « .00 31 " 35 " .... 25 " 50 " .. 91.00 11.30 II 30 30 '• 10 " .... 30 " v 00 1 ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

Prodáme vám levněji než kilo jiný, PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA a?E Náš p. F. B. Drj ač vás ochot uč a dobře obslouží. MARTIN-TAYLOR Lt-MBER COMP'Y. Ciildwcll, Texas. li Jrmcis Villii Sloellie CA LDWKIJIí, TEXAS. Telefon-1 office ,95- ( oJjydl, 97 LÉČÍ revmatism, otravu krve, raka, katar, bolavé nohy,choroby kožní, srdce, plic, jater, ledvin, žaludku a vnitřností. Ženské neinoce, zácpu, močení do po- stele, zlatou žílu, zapácliající dech, krvácení z nosu, zimnice, atd. Koná návštěvy ve dne i v noci. Léky dodává z vlastní laboratoře. Mluví česky. : Domácnost a hospodářství. Sarbade Lumber Co Největší riřevosklad v Shiner, Texas stavební dříví, nátěry oijr.1 e, cement, železný materiálpro stavby Jednatelé pro Shenvin nátěr. Williams" GiesedlIeBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odpcručuje cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. Klempířské práce vykoná rychle a dobře. Dřsvosklad v n ' W. S. Wood & Co největší sklad v městě: prken, latí, šindele, dveří, okenic, cementu, vápna, cihel...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ : Neposílejte peníze zasílatelským : Ý obchodům za střižní zboží a šatstvo, ^ ❖ ♦ když můžete koupit! v našem storu lepší zboží za ty samů peníze. Dali jsme o tom důkaz vždy, kdykoliv jsmo moli příležitost. Můžete ušetřit, snad peněz na jiném zboží objednaném u zasílatelských otítliodu, ale ne při druhu zboží jaké my prodáváme. Mimo to kdykoliv nejste s naším zbožím spokojeni, můžete je vrátit tu b vyměnit za jiné,které se ATáiu hodí. Můžete tak učinit! u obciiodů zasílatelských, aniž byste měli výloh? X J. F. COBB COMFANY, I Calclwell,' Texas. * O ^jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii-Siiíiiiiiiisiiir.iinpiiiiiiiiiiiiiiťi^ E= !v Bank of Somemlle S0MKKV1LLK, TEXAS. Kapitál a přebytek - $30.000.00 yžaduje si Váš bankovní obchod Poskytujeme naším zákazníkům veškeré £• výhody slučitluése zdravými bankovními zásadami. Nezúročenča nezajištč- íl né vk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ El Cittípo, 13. října. — Řád Bra- trská Podpora, čís. 43., v El Cam- po, oslavoval své 1 oleté trvání. Tak, bratři, jak to bude na druhý rok? Ale mám za to, když příští rok oslavíme Qleté trvání, že se to vyro ná. Náš řád byl založen ro- ku If 02. Ve ice nás potěšilo, když jsme dosta i zprávu, že přijedou výletní- ci až i Victorie i s hudbou. me z- to, že zásluhu o tuto výpra- vu 11 1 br. Václav Kučera, bývalý člen našeho řádu, který byl zalo- žen jřičiněním jeho otce. Všech výle: 11'kft bylo 34 mezi nimiž bylo 8 žtrských. Hudebníka bylo 14 a všii hni naši bratři. Nechci chvá- lit, al? když já řeknu hudebníci, tak jsou to už hudebníci a ne jen muzibanti. lir. Hnátek, ač ještě mlad k, jest jejich kapelníkem. Když spustili s naší taitonskoi ka- pelou, jichž bylo 10, tak se Area dia Paik jen otřásal. Po průvodů náš br. předseda J F. K ibala přednesl řeč o začátku naší i-iilé Jednoty a její zakladate lích. Pak přečetl nčkolik včt z Čerto -6 knížky (obřaduíku), jak...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

: Z kruhů R,. V. O. S. : Íiiiiuiiuniiiiim >uiiihi>iihm! Odpověď br. A. Kulhánkovi, tajemníku R.V.O.S. Tvé poznámky uveřejněné ohled- ně resoluce řiditelft R. V. O. S. v Obzoru dne 12. října, pAsobily na nás tak jako rudá barva na kroca na. Ty všeliké pikle a dopisy z jed- né neb druhé strany nevěští nám nic dobrého pro budoucnost našeho Vzájemně ochranného spolku, ne boť není nemožno, že by i při do- sti malém nedorozumění, jež ani na váhu nepadá, mohlo býti polo- ženo símě k vážné roztržce našeho R.V.O. spolku a ztráviti poněkud poklid naší zdárné práce. To blý- skání se v novinách s každou ma- ličkostí za mnoho nestojí. Přá- telské naše styky s br. Kulhánkem pž dosud přinášely vždycky stejnž náhledy. Tentokráte však nesou hlásím v Tebou, tentokráte se roz- cházejí náhledy naše jako den a noc. Pamatuj, že to vonné kvítí také uvadnel V naší schftzi řiditelů nebylo nic takového ujednáno, co jsi uveřej- nil v Obzoru a proto náš protest musel následovat. Protest onen již byl uveř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

_p._' KRAJÁNKOVÉ. Humoreska od B. Smíchovského. Už aby do toho! Od rána ne- mít sousto v žaludku, ani skývu chleba. Hlad, žízeň, a krejcaru ne v kapse! To poslední je nej- horší. Už aby do toho! " "Bídný životl Všechno se mění na úkor člověčenstva, o nic neza vadit. A teď musíme ještě přes dva vrchy než přijdeme ke mlýnu A tam, kdož ví, ty staré mlýny pře stávají klapat, a v těch velkých hnedle ani mlynářští nebudou!" Tak stČžovali si navzájem dva krajánkové na hořkosti pouti slza- vým údolím pozemským. Položil každý svých pět švestek do trávy, usedli k nim a zatím lapali Čerstvý vzduch. Nedaleko byla vesnice, ale bez mlýna, co tam? Jeden cí- til útrpnost s druhým. "Což abychom to tam přece zku- sili!" ozval se jeden. "Snad se najdou dobří lidé." "Co pak jsme žebráci?" rozdur- dil se druhý. "Chceš li jdi sil' "Žebrat? To mne ani nenapad ne! Ale počkej, snad se dá přece nčco dělat!" důvěřoval první. "Když myslíš, zkusíme to," svo loval druhý. Zdvihli hubené ranečky a hajdy ke vsi. Ur...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

výma očima s obdivem stopovala jednání Lojzovo. I pro ni přišel si hoch, který pa- trně byl cizí, poněvadž Lojzu ještě neznal. '•Z toho, příteli, nebude nic," odvětil mu Lojza. "Co vy máte poroučet?" zahučel hoch. "Jen ne tak s vrchu," smál se Lojza, "nebo dostaneš se brzo dolů." "To bych se podíval!" "Tak koukejI" a Lojza chytil svalnatého hocha a již ho sypal se schodů. Ostatní se smáli. "Což pak Loj- za, s tím nejsou žádné žerty 1" A nyní zalusknul prstem, zadu- pal nohou, chytil Anči v náručí a již vznášela se s ním radostí záříc v kole; neboť byla si vědoma, že tančí s nejlepším tanečníkem a nej- švarnějším galánem, jakého kdy Praha zrodila. Na Lojzovi bylo vidět nejen mistra v tanci, nýbrž i rozeného vojevůdce. Když Napo- leon přišel na bojiště, bylo ihned pozorovat přítomnost jeho ze zvlá- štních důrazných pohybů kolon. Tak bylo i s Lojzou. On nedopu- stil tlačenici, silnými prsty uváděl páry v pořádek, a kdo neposlechl, pozdě pykal. Tančilo se až podlaha praskala; Lojza líta...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

\? 8 OBZOR. Oah |>ík lins|)oiIái'ský, poučný a znbímiý. Orgií n S. I\ J. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Aaresai"OBZOB ,IIallctlsv«Íp,Te«Mi. OBZO 3E2L. .1 (iiuií'1'iil Kiirni mul Family Nowspnpcr. Orftnii oř tlíc S. r. .1. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycnr. Advertisinj! ralcs on application. Thursday, OctobcrlO, 1911. .Ve S P J. S. T. nalezneme podporu a povznesení. Všeobecně se naříká na špatné Časy. Nespokojen jest teď nejen rolník, nýbrž i dělník, řemeslník, průmyslník, úředník ba i sám ka- pitalista. Bedlivému pozorovateli veřejné- ho života, neujde i jiná okolnost. Místa, kde se zbytečná vydání činí a přepych pěstuje, jsou přeplněna. Mnozí zaopatřují si zbytečné věci a postrádají toho nejnutnějšího. Těmto okolnostem následuje tře tí všeobecně známá skutečnost, to- tiž nedostatečné zaopatření vlastní rodiny. Mnozí rolníci umírají, za nechávajíce své rodiny pouze na nuzné příjmy ze zad...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦>♦♦♦♦♦♦❖♦❖❖❖♦♦ VZHUR U DO WACO! Druhá velká manifestace Cecho-Slovanů texaských V ÚTERÝ DNE 14. LISTOPADU 1911. Větší, dokonalejší a rozsáhlejší než loni. Dvě nové obrovské budovy pro rolnické plo- diny, nářadí, atd. Bohatý program pro ten den. Pro- minentní řečníci. Snížené jízdné na všech dráhách. Snížené jízdné na všech dráhách! Sejděme se ve Waco na den Cechoslovanů 14. listopadu! Na zdar! TEXAS COTTON PALACE ASS N. Dotazy zodpoví: Method Pázdral, West, Tex.,,píeds., Rev. W. Skoček, West, Tex., místopředs,, Victor Buňata, Waco, Tex., tajemník. Další podrobnosti a program se oznámí později. v/ gpvť . -V'""1 1 v> -in. .JI ?!.! f. TTtH !í.jf- r, Ift ir v n fi f. t V ýstava koní, ho- vězího dobytka, vepřu, ovci, kůr, rolnických plodin květin, hospodář- ských strpjů atd. 20 největších za- jímavých divadel 4 volná předsta- vení. : O : O I ❖ i s O ■ ! <► : $ : ♦ • * ■ t : ❖ I! 5 ♦ : ♦ ''f i O i W.J. Mazanec! : : salon, hotel, restaurant, S kde doslané se našincům po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

IQ Trestanecká práce ve Spojených Státech. Problém trestanecké práce ve Spojených Státech, jež vším prá- vem jest solí v očích organizova- ných i neorganizovaných svobod- ných dělníků, bude snad už brzy rozluštěn, neboť všecko nasvědču- je tomu, že neuplyne tuze mno- ho času, nežli americké žaláře a vězení přestanou býti továrnami, soutěžícími se svobodnými občany. Je sice pravda, že trestanci musejí býti nějak zaměstnáváni, neboť poneebati je zahálce v plen bylo by nelidské, ale bude zapotřebí najiti pro ně práci, v níž by se svobodnými dělníky nekonkurova- li. Ku chvále a cti některých státfi dlužno uvésti, že už takovou práci pro trestance našly. Ve Virginii na př. už nebudou trestanci v Rich- mondu hotovili obuv jako do nedá- vná, kdy byli majiteli veliké továr- ny na výrobu obuvi pronajímáni za tolik a tolik na den, nýbrž bu.lpu pomocí strojft drtit kámen a stavě- tí veřejné cesty a silnice. Každý okres v tom státě, který bude chtít své cesty zvelebit, bude se moci dovolávali s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Shitier, 6. Hjna. —- Minulý tý- den jsme dostali pozvánku od mé- ho bratránku Tom. Hrušky, aby- chom přijeli na výroční slavnost, pořádanou řádem Čechomoravan, č. 105. Č.S. P.S. v Ellinger, 2. října, Tedy v neděli dne 1. října já a moje lepší polovice, nejmladši dcerka a baby vsedli jsme na vlak a uháněli jsme k Westpoint, kdež jsme čekali na druhý vlak a jeli pak dále do Fayetteville, cíli to naší cesty. Tam nás již očekával syn Tom. IIruŠky. Bylo mi nemilé, Že byla noc a nemohl jsem dobře pozorovat ce- stou tak dávno známou krajinu, ve kteréž jsem vyrostl. Ale hovorný synek Karlík, který měří, nemýlím- li se, tak asi stop, nám při svitu měsíce vše, co sem sám do bře neviděl, vysvětlil. Ale školu, ačkoliv se ve tmě černala, jsem hned poznal. Trochu mně zabo- lelo, že je ošumělá, ale pomyslil si, však též stárnu, ale aspoň jsem měl novy kabát. Do této Školy jsem chodil před 36 roky a již ten- kráte nebyla nová; tamnější osad- níci ji chtějí opravit a přestěho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

13 ♦: * +*•!• «t* ❖ * * ❖ v v * •:• '!* v •!• v ******* •!• *+v * *+-S* *1' * •> J | Výživné a lahodné ZA tčchto parných dnů, kdy horko vysiluje tčlo a vysušuje hrdlo, chladící a oživující vlastnosti 4 t | Plzeňského lahvového piva činí jej pochoutkou potícího sc lidstva. Poptávka po našem pivu ^ se stále vzmáhá, ne proto že vařeno je v HOUSTONU, ale žeobecen- stvo uznává jeho hodnotu co zdravého a příjemného chladícího 4 nápoje. "Čisté jak sluneční paprsky".- Nejlepší nápoj rodinný. ! AMERICAN BREWING ASSN. * HOUSTON, TEXAS. 4* Shiner Oil Míli and Manufacturing Co. (Olejárna v Shiner) Koupí veškeré vaše bavlněné semeno a zaplatí nej vyšší tržní cenu. Slupky a moučka bavlnová vždy v zásobě Prodejte Vaše semeno domácí olejárné a podporujte tak domácí podnik. D. C. DANIEL, ředitel. Val. E. HERSST Caldwell, Texas. na tom samém místě od r. 1886 ZVE našince kteří do- sud u něj neobchodují, aby jej navštívili a přesvědčili se o hodno- tě a levných cenách jeho zboží. Pan Petr Mikeska a ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

13 ZDE jest, máte příležitost zakoupiti nejlepší pozemky v osazené části okresfl Victoria. Vlnitá černice a černá písčitá půda. Akr $30.00 až $40.00. Mc Cutcheuova ranč, která leží v černicovém pásmu, nyní se prodává. Máte nejlepší příležitost k zakoupení pudy v prúmčru jaký potřebujete, proto neod- kladejte. Pozemek tento je blízko dráhy má dost dobré vody s dostatečným odtokem. Není zdravější krajiny. Dostatek dčštč. Katolický kostel 4 míle od tchoto pozemku. Je to dobrý pozemek k pestční bavlny. Osada česká hraničí severní stranč tohoto pozemku, kde je asi 12 českých rodin z Hallcttsville usazeno. Jiná osada leží 2 míle na zapadni stranč. Nčktcří z osadníku bydlí v této osadě 13 roku. Proč platit nájem, když můžete tyto pozemky tak lacino a na mírné spiátky zakoupiti. O další podrobnosti pište na majitele: BROWN & DODD COMP'Y VICTORIA, TEXAS. ' Proó peníze uložené State Bank of El Campo, i sou úplně jisté? Poněvaě její záruku obnáší přes čtvrt milionu dolaru. V ěem pozůstává ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 October 1911

7 14 Prodám dva černé koně 5 a 6 rokft staré, krotké do veškeré prá- ce, nebojí se strojů ani automobilů, Hučím za nč. Prodávám je proto, že nemám pro ně práce. Pište na: F. E. Židek, Floresville, Texas. Nejlepší příležitost přehlčduouti si pozemky tc nej- lcpsí jakosti v okresu Fort Bcnd. O další informace pište na FRANK MATULA, ROSENBI£KG, TEXAS. VŠEHOCHUŤ. Kvitance a plnomocenství do Rakousko Uherska správně vyho. tovuje firma f. Brodský a Sovák, 1389 2. Ave., New York; popla- tek #4 i s konsulátním ověřením; rovněž vymáhají podíly a pohle dávky. KONĚ SE SPLAŠÍ obyčej uč, když některá Část' postroje se strhá a- nebp povoz se zláme. Přerušení pravidelného tahu poleká konč. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby u nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdorují prudkým nára- zům. Přijďte a prohle- dněte si naše zboží a po- rovnějte s jiným. U nás je vše k dostání, co vidí- te ve vašem katalogu, a to za levnější ceuu. Vá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x