ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Further Purges in Estonia [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

iti ■ Estonia ' AlthQu^h the so-calie^d' Estonian ^Guards Rifle Corps was disbandfici al ready: in 1946 and the men sent to la bour* battalions in Russia, nothing definite was heard so far of the fate of its officers. The corps was /recruit ed fr(om Estonians deported to the USSR in 1941 under the pretext oi "conscription." They worked, as. slave labourers until 1942-1943,-^ wh^jti the desperate situation at the front com pelled the Soviets to remember this source of cannon food. The Estonians ' who were still alive Were given a. short course of training and sent into bkttle., Thecorps* was commaiiided by Lt. Gen. Lembit Parn, a Russifieiil ."Es tonian from the USSR, and although Soviet Estonians predominated among the command, a number of fellow travelling peace time Estonian officers were given commissions. According to a book on the corps published,in TalJ linn in 1945, this unit had fought; bravely, especially at the "liberation" of Estonian and in Courland. Almost all the offic...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

Möödunud nädal Korea tandril; möödus punaste jõudude koondamise ja, uue rünnaku ettevalmistamise tähe all.. Kui siis nädala teisel poolel nai laskid käiku oma järjekordse "otsus tava rünnaku" kolmes rindesektoris, oli esimene mulje, et yäliearvulised USA üksused ei suu*da tõkestada seda uut raskelt veerevat laviini. Kuid juba; järgmisel päeval selgus, et materjaal selt ei ole Põhja-Korea punaväed enam rõhuvas ülekaalus. . Kui vare malt ameerika Sherman tankid, - mis ristiti sakslaste poolt"tikutoosideks" ei suutnud võistelda, venelaste T34-ga, siis nüüd selgus, et kindral Pattoni ni melised USA tankid ön suutelised purustama vene T34. Ka USA raske patareide tulejõud ei jää enam maha punase vastase koondatud patarede tulest. Kõige selle tulemuseks oli, et punaste suurrünnak suutis ainult vähe pinda võita esimesel päeval, ta kerdudes juba teisel päeval "amide" vasturünnakuisse. ; I Punaste ..rünnakute raskuspunkt näib olevat koondunud keskriride vötmepunkti-Täegu sektorisse, kuhu nad ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

Nädala sündmusi ★Ameeriklaste poolt peeti kinni ■Ida-Saksamaä piiri lähedal 30 veo autokoormat terasekaupu mitmesu .guste. masinaosade ja sõjaliselt täht sate toodete näol, mis määratud Vene maale ja tema satelliitidele. ."Amide" haarang järgnes kuuldustele, et vii maste nädalate jooksul on iile Ungari ; piiri "libisenud" . täiusliku teraseva briku" seadmed. ★Inglise ajalehe "Daily Heraldi" korrespondendi andmeil Stockholmist teostavad venelased praegu intensiiv set treeningut tulevaste allveelaevade «ohvitseride ettevalmistamiseks. Selleks pifeavad mehed pikemat aega maailma meredel ririgi sõitma mitmet tüüpi laevadel, alates vähemäist kalalaeva dest, vaalapüügi laevadest ja lõpetades sõjalaevastiku ' abilaevadega. Sõitude kestel tulevat. esmajoones koguda rohkesti tähelepanekuid lääneriikide laevaliiklus teede jä sõjalaevastiku baa side kohta. Praegu olevat venelastel 380 allveelaeva, nende hulgas 130 mopdsat kaugesõidu "shnorkelit." Kaugfesõidu latvadest olevat 60 koon datud Vaik...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALLASED VÖITSID DAVIS CUPI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

I AUSTRAALLASED VöITSIDl *.; U*,.. DAVIS eUBI -. _ r Aastate vahemiku järele võitis Aus traalia meeskond Dayis Gupi, võites USA-d punktide vahekorraga 4:1, Rootsit 3:2 ja Mexikot 4:1. Austraa lia meeskonna koosseisu kuulusid: Jofrn Bromwich, Ken McGregor, George Worthington ja Frank Sedg mari. Edükaimäiks mängi j aiks olid Sedgman ' ja McGregor. Turniiri suuremaks üllatuseks oli Austraalia tennistahe"' Frank Sedgmani kaotus roptsläsele Lennart Bergelinile. Kuid Šedgrrian võitis siiski "amide" kuul sust Ted Schröederi 33 minuti jook sul. Omaette üllatuseks oli ka noore Austraalia' tennisemängija McGregori

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Venelaste suured villaostud [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

Sellejuures meenutatakse, et ka rah üleskruvijaks on- Venemaa; See on äratanud segaseid tundeid Austraalia; lambakasyatajäte ringkonnis, sest j kommunistlike maade villaostu pala-; vikku seletatakse sõjakonjunktuuriga. Teatavasti-on Austraalia tähtsamaks) väQaveortikliks vill; Eriti suurt huvi; Austraalia villa vastu oa viimasel ajal | Rutanud kommunistlikud maad] fesotsas Nõukogude Venega; Nii os teti möödunud aastal Venemaa ja te^ ma satelliitide poolt enam kui 20 milj:; naela väärtuses Austraalia vpla. : j tänavused vülaofesjonid qii al^-| jiüd suure tähe all, kusjuures suuremais h.indadej üleskruvijaks on Venemaa. See ori: ,äratanud segaseid: tundeid lAust^äalia^ lambakasvatajate ringkonnis, sest kommunistlike maade villaostu pala vikku seletatakse sõjakonjunktuuriga. Sellejuures meenutatakse, et ka rah vussotsialistlik Saksamaa oli enne teise maailmasõja algust agaramaid villä östjaid. Viktooria osariigi Mansfield karja kasvatajad võtsid oma organisatsiooni koosqlekul isegi ots...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

"Kuidas Sulle meeldib minu eestipä: raseim maja Austraalias?" '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

"MEIE KODU" TOIMETA JAILE ' - "Meie Kodu" esimesel aastapäeval palün vastu võtta Meilboürnei Eesti Ev.-Lut. koguduse ja minu'südamest tulevad õnnitlused ja ühtlasi ka palve Kõigevägevamale— Et ta hoiaks ja kaitseks Teid ja annaks Teile palju jõudu ja tervist kä edaspidi võidelda meie ühiste "ideaalide eest. Eks see käsk on meile "lastele sil laks vanemate kaudu oma rahva juurde" (piiskop Kõpp). Võidelgem siis, et "see sild ei jääks nõrgaks- ja et ka uus põlv ei jääks eemale sellest kännust- millest temagi on ^võrsunud Jumala tahtmise järgi" "Sest eks see ole tõsi, et ka oma rah va'liikmeks oleme saanud igaüks Ju mala, aga mitte iseenese tahtel, kuid sideme katkestamine oma rahvaga on süü neljanda käsu vastu." (Piiskop J. Kõpu karjäsekiri 9/3/49). Uno Stockholm, Melbournei EELK Õpi ' v '•

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti käsitöö paraad [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

Eesti käsitööde, kui selle sõno all mõista rakenduskunsti, kunstkäsi tööde ja . käsitööde eriliiki, areng Eesti käsitööde, kui selle sõna all peale kodumaalt lahkumist on pa kutsele, sammunud pidevat tõusuteed Selle ala harrastajate read on täiene nud ja tööde tase üha arenenud. Käsitöökoondisel ja selle ala har rastajatel seisavad lähemal ajal ees kaks suuremat üritust, mille heaks kordaminekuks kõiki käsitööharras tajaid käesolevaga kaasa kutsutakse. Need kaks üritust on tähtsad eest laste nime, rahvuskultuuri ja nägu sate tööde tutvustamiseks ja on väl javaateid, et sellega kõigi asjaosaliste lahkel kaasabil edaspidine tööde müügi probleem soodsalt laheneb ja tekib vajadus praeguse produktsi ooni tõstmiseks ning uute jõudude rakendamiseks. Varem teatatud Immigratsiooni Ministeeriumi üldkorraldusel toimuv uus-aüštraallaste kunsti ja käsitööde rändnäitus on lükatud 1951. aastale. See toimub Austraalia kui Commori Svealth'i 50 aasta juubelipidustutse raamides, Austraalia peaministri...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Rahvuslaagrid Saksamaal [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

Rakvuslaagrid Saksamaal Läärie-Saksamaa valitsuse poolt pee takse õigeks rahvuslaagrite organisee rimist, millist seisukohta teatavasti ei jaganud IRO. Et . aga baltirahvaste liikmete arv, võrreldes teistega, on suhteliselt väike, siis koondatakse eest lased, lätlased ja leedulased tavaliselt ühte laagrisse. Ümberpaigutamisele ei kuulu põgenikud, kes on seotud tööga koha peal. Näiteks on Lõuna-Saksa maal, Baieris baltlaste laagriks Mem mingen' Bergi laager, kiis viibis augusti alul 48 eestlast, samal ajal kui laagri elanike üldarv oli 616. Teiseks baltlaste laagriks Baieris on Wieland shag, kus asus 26 eestlast 92. lätlase kõrval. Üldse oli eestlasi IRO poolt Baieris üleantud laagrites vaid 159.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI MUUSIKUD USA-S ORGANISTIDEKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

EESTI MUUSIKUD ÜS A-S ORGANISTIDEKS Eesti Abistamiskomitee ja kiriku ringkondade kaasabil on eesti muu sikakunstnikud Ameerikas leidnud rakendust organistidena koguduste juures. Vanema generatsiooni muusi kamees Adalbert Virkhaus töötab or ganistina Lauderdaleis. Helilooja' Leo* Virkhaus töötab organistina ühes Augustana sinodi, kirikus. End. Es tonia ooperi dirigent Peeter Paul Lüdig, kes tuntud ka yäljendusrikka pianistina, on organistiks New Yorgi osariigi põhjaosas." Samuti teotses or ganistina klaveriõpetaja Adele liauge. Lübeki eesti koorijuht Augiist Ruut; kes on New Yorgi eesti hari-A diisseltsi meeskoori juhatajaks, sai organisti koha ühte Brooklyni kogu duse kirikusse. New Yorgi eesti kor guduses teotseb- organistina Meeta Noorkukk.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ENDISI SÖJAMEHI AMEERIKASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

-ENDISI SÕJAMEHI AMEERI KASSE Teatavasti oli USA pea ainus emi- • gratsiooniraaaj kuhu ei võetud endi si, sõdureid, kes võtnud osa võitlus test punase Venemaa vastu. Hooli mata eesti abistamiskomitee pingu tustest New Yorgis püsis küsimus siiski pikemat - aega surnud punktil. Küsimust selgitas USA võimudele Sak samaal. ka minister Selter. Viimaks jõuti nii kaugele, et muu deti DP-seaduse paragrahvi 13, täien dades seda lõiguga, et USA-sse ei pääse isikud, kes on kannud vabätaht- / likult relvi USA vastu. Et eesti põge nik-sõdurite hulgas pole ühtegi sellist isikut, siis on loomulik, et ei peaks enam olema takistusi endiste sõja meeste siirdumiseks USA-sse emigran tidena.. V

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LIIKLUSÖNNETUS EESTLASEGA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

LIIKLUSÕNNETUS ' EESTLASEGA Mildura perekonnalaagris töötava Ülo õunapuuga juhtus Mildurast Adelaidi sõidul mootorratta õnnetus. Ratas paiskus kurvest välja, mille ta gajärjel õunapuul murdus rangluu ja muljuda sai vasak jalg. Ratta tagais tuja, kes paisati kukkumishoos üle .kümne yardi eemale, pääses Õnnekom bel vaid põrutusega. Õunapuu viibib ravil Mildura haiglas, kusjuures ta vi jgastused kuuluvad raskete liiki. Ü. õunapuu saabus. Austraaliasse möödunud aasta veebruaris Nea Hel ladega, te^ aasta märtsiqi Bonegilla läbikäigulaagris, kust ta siirdus Mildura perekönnalaagpsse. U.M.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAS KULTUURAUTONOOMIA EESTLASTELE SAKSAMAAL? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

imimimiimiiiuiiiimiiiiiimiiiiumiiimii KAS KULTUURAUTONOOMIA ^EESTLASTELE SAKSAMAAL? Minister Selteri Saksamaal viibimi sel esitati eestlaste esindajate poolt Saksa Liiduvalitsusele ettepanekranda eestlastele Saksamaal kultuurautonoo mia, mis võimaldaks eesti lastele ema keelse hariduse saamist Saksamaal, na gu selline võimalus oli iseseisvas Eestis antud saksa vähemusrahvusele.- Saksa Liiduvalitsuse esindajad pooldasid põhimõtteliselt kultuurautonoomia mõtet, paludes eestlaste esindajaid ko guda andmeid kooliealiste eesti laste arvu kohta Saksamaal ja koostada vastavaid kalkulatsioone Liiduvalitsu sele esitamiseks. Peab aga siiski arvama, et eestlaste vähese arvu tõttu kultuurautonoomia mis eeldab võrdlemisi kulukat apara tuuri, tegelikku rakendamist ei leia Saksamaal. i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KUNSTIPÖLLULT AUSTRAALIAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

EESTI KUNSTIPÖLLULT ÄÜST&AALIAS Augustikuul Melbourne'is peetud kunstinäituse kohta märgib kunstnik Gunnar Neeme, et õlimaali tase on siin võrdlemisi madal, kuid akvarelli tase sellest märksa kõrgem. Varasemad tööd näitavad tugevat saksa tehnika1 mõju. Kunstnik on näitusel esinenud kahe tööga ja saanud väga sooja vastu võtu osaliseks. Samas on talle ette panek tehtud joonistusõpetaja koht vastu võtta. Joonistusõpetajana tegut ses muide Neeme Saksamaal USA sõ javäelaste koolis Nürnbergis juba va rem;. Edasi märgib kunstnik, et ta vii masel ajal on hakanud huvi tundma piibliainelise maali vastu ning tal sellel alal rida joonistusi tussi-pintsli tehnikas valminud, mida nüüd, kavat seb Õlis valmis teha.' Melbourne'is peetavale kevadnäitu sele kavatseb esitada kompositsiooni, mille kallal praegu tõotab. Neeme se nist loomingut jälgides jääb mulje, et viimane on tema lemmikalaks, kuigi olenevalt tellimistest ta just Austraa lias palju on tegelnud portreede loo misega. "~ Kodumaise...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VÖIMLEJATE TOETUSEKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

VÕIMLEJATE TOETUSEKS Rootsi eesti võimlejate välismaise esiriemisreisu toetuseks on senini Austraalias laekunud ORTO esindaja hra G. Seck'i kaudu organiseeritud korjandusest 116 naela ja "Meie Kodu" kaudu organiseeritud korjan dusest 73 naela. Kokku 190 naela. Summa pole' veel lõplik, sest korjan duslehti on tagasi saatmata umbes paarkümmend. Senini tagasi saatmata korjanduslehti palutakse ühes laeku nud summadega tungivalt kiiremas korras kohe tagasi saata. "

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUNSTINÄITUSELE, [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

mis pühapäeval, 3. septembril Sydney Sesti Majas korraldati, olid omi töid esitanud' varem siin asunud eestlastest kunstnikud, St. Gteörge Art Society liikmed ja teised kunstisõbrad. Näitus oli neljas järjekordne kunsti aasta näitus. Esines 16 kunstnikku umbes 40' tööga. Esitatud oli rõhuvas enamuses õlimaali, vähem akvarelle, monotüü piaid ja pastelli. Esitatud tööde järele otsustades jäi mulje, et näitusel esine jad on enamuses maastikumaali vil jelejad realistliku koolkonna kunstni kud. Ä. Jäkobsoni töödest tuleks mainida kahte Tallinna vaadet, neist eriti ühte tema juba noorpõlves valminud tööd ja mõnda maastikku. A. Põllussaar-Kompuse esitatud tööd on juba varem eelmise aasta jõu-, lunäitusel nähtud peale ühe pastellvi sandi. V. Liibuse töödest paistis eriti välja "Suvehommik sadamas"—Õlis. N. Rätsepa monotüüpiatest näitasid head taset "Vaidlejad" ja "Must lanna." * Võõrastest esinejatest vääriksid esile tõstmist kreeklane A. Karafilakis jä austraallane C. Parker. Kärafilakise ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI FILATELISTIDE SELTS NEW-YORKI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

EESTI FILATELISTIDE SELTS NEW-YORKI New Yorgi Eesti Majas toimus 12. aug. Eesti Filatelistide Seltsi asuta miskoosolek. Koosolekut juhatas end. Tallinna Filatelistide Seltsi esi mees Harald Plaks, protokollis Aksel Kollist. Uue seltsi nimeks otsustati võtta Eesti Filatelistide Selts, kus juures põhikirja alusel võivad seltsi tegevliikmeks olla kõik eesti filatelis tid 18. eluaastast alates. Seltsi juures on ka noorliikmete instituut, kus juures noorliikme vanuse alammää raks on 12 eluaastat. Liikmemaksuks määrati 2 dollarit aastas. Juhatusse valiti: Al. 'Vahter—esi mees, Charley Murley—abi-esimeesj Arnold Marvits—laekur, Aksel Kol list—sekretär ja Harald Plaks—^ ringsaadetiste korraldaja, Valter Sirgo—kandidaat. Revisjoni komis joni valiti: Adolph Lell, Aug. Pensä ja Boris Trelin. Kuni kindlate ruumide saamiseni palub EFS'i juhatus liikmeks astu mise sooviavaldused ja kirjad saata järgmisel aadressil: Al. Vahter, 706 Riverside Drive, Apt. 3D, New York 31, N.Y., ÜSA.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÖIENDUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

ÕIENDUS Meie lehe eelmisse numbrisse on . sattunud eksitav viga kohanimesse, mida . palume lahkelt, vabandada. Ni melt on Eduard Tondi surmakuülu tuses märgitud: ; ; / Sängitatud Rooty Hiili kalmistule. Selle asepael peab olema; ; Sängitatud. Rookwoodi kalmistule; . "Meie Kodu."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VALMIS UUSI KUNSTITEOSEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

VALMIS UUSI KUNSTITEOSEID JLõuna Austraalias Woodside laagris .elaval kujur Kalju Lindsaarel on valr minud kolrii portreebüsti gipsis. Need on Miss Hawke, pr. Läanekõrb ja (kujuri) poja portree. Oma igapäe vast leiba teenib kujur präegu ehitus töid tehes.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

iiiiiiiiiiiimiiiiiimjfiiiiufiiiiigiiiiiiiitiHii s TEATMETEOS 'ÄSll" ' uus saadetis saabus. fomnaga T sh. saatekulu.:Ci&odii" talitusest. : EE$"TtÄN'NÄb AUSTRAALIASr'. k^s, qm^b elujooTne ja soovib / eüy,j^ltlll kfrftftatjä •! ^ ''Meie Kodu";^^fe^ - , H. Põhjalaine. Eesti majas . 1 laupäeval, 16. septembril 1950 algu sega täpselt:. kell 7- õhtul Sydney Eesti Seltsi näitetrupi ettekandel ' 'MIKUMÄRDF' H. Rauidsepa komöödia 5 vaatuses. TANTS !; Pääsmed 6/- sh. Eelmüük einelauas alates 2. sept: Laudades kohad tant suks -eraldi l/Ö sfc. k«ordüseteiidu& öii IkiiÄvkl, ^espteihferir 'ai&seg# MELBOURNEBST PEREKONDLIKKE TEATEID Viimase kuu jooksul sündis Mel bourneis .kolm eesti last (kaks ^poissi ja üks tüdruk). Öp. U. Stockholmi poolt kuulutati eelmisel pühapäeval kantslist 6 paari. 28. aug. laulätati Mäffra St. Johni kirikus: Arkaadius Kõlin. Theodori .pg. ja Hilda Tiisler, Eduardi tütar. Pulmapidu peeti pruutpaari kodus kaunis Stratfojrcli linnakeses, mis aset-, se...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x