ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 October 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 20 Oktober 1910. 5. O. F. Lindberg 918 Broadway. Tel. Oakland 8851 Sv. Notarius Publikus Fastighets oc.li försäkfingsaffiir. Legala handlingar af alla slag uppsättas. Förbindelse med dugande advokat. Upplysningar fritt. hos John J. Andersen Skräddare 463 10th Street, Oakland, Cal. Alltid ött sörteradt lager af utländska och inhemska tyger. Nytt lager för höstsäsongen ! Piedmont Baths Saltvattens säväl Simbad som Karbad samt Turkiska Bad. 24th St, nära Broadway, Oakland. AL. JOHNSON, Egare. För en ny kostym besök den välkände Svenske skräddaren ANDREW ANDERSON The ORDER of the GOLDEN SEAL OIF V Kli KN DOKAKS VÄIiUK A K ASSURANS FÖR HVARJE DOLLAR DEN MOTTAOER AF SINA FÖRSÄKRADE MEDLKMMAR. VI BETALA INTRESSE l'Å 1NBETALTA PREMIER HVARJE Ali. DESSUTOM KAN KAPITALET UTTAGAS AF DEN FÖRSÄKR-ADE OM HAN Sa ÖNSKAR NÄR SOM HELST EFTER ö Ali; Närmare genom Harold Lundberg, Mgr. Albin Johnson, Sckr. Dr Bradley Plymirc, Läkare. Telefon Mission 513. ATT HYRA. Ett 4-rtuus ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 October 1910

B°ÖstN8t«G CO., ♦ , ❖ « ♦ * blodförgiftning * ❖ t ♦> 4* * ❖ ❖ «> * ❖ [vållas af vissa sjukdomsfrön, "bakterier"- , som inträngt i Ikroppen, ofta genom en obetydlig skråma eller ett litet sår i (huden eller å en af de slemhinnor, som bekläda kroppens inre Borgan. Följderna kunna bli mycket allvarsamma, ofta bringa Ide dödeii. Dock kan all fara lätt förebyggas genom att i tid ■använda, det utomordentligt välgörande och kraftigt antisemitiska preparatet "Salubrin"- , som under de sista tjugo aren jvunnnit sa stort, och sä välförtjent rykte om sig i Sverige såIsom den yppersta af alla husmediciner. För hälsans bevaIrande är det af vigt att man-dagligen begagnar Salnbrin till jgurgling, till tändernas rensning, till tvättning af de yttre ocli ill sköljning af "dö inre organen, och om det onda redan inrangt i blodet, bör det utrotas derifrån genom alt taga Salntäffibrin invärtes. Följ Bruksanvisningen rörande Salnbrincls ut[.spädning 6. s. v. f ❖ t t * ❖ « t ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 October 1910

VFiBTfffJSTTlN. Torsdagen den 20 Oktober 1910, 7. * • ROMAK Knnf(Foris. fr. föreg. n:r) — Frökon, sade Agrieol djupt rörd, jag har er at I laeka för min mors litgn. måhända för hennes lif.... lin mig, jag skall aldrig blifva otacksam. -— J)et I,ror jag visst; men nu en annan sak: de, som ha för mycket} ega väl rättighet att hjelpa dem, soni oj ha nog.... Marskalk Simons döttrar tillhöra samma släkt .som jag; de skola bo här, tillsammans med mig, hvilket blir bättre passande för dem. Ni skall förbereda er goda mor härpå, äfvensom att jag i afton kommer att hemta dom, då jag på samma. gäng vill tacka henne för den gästfrihet, hon bevisat mina släktingar. Plötsligen fick man se Georgette lyft a upp förhänget, som skilde salongen från ett närbeläget rum, och mod en bestört min inrusa, ropande: - Ack, fröken, det tilldrar sig någonting besynnerligt här ute på gatan ! — I had då? Förklara dig. — Jag gjorde min sömmerska sällskap ända ned till den lilla porten, da jag fick syn pä några kar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 October 1910

BlIidETTEl^ till och från SKANDINAVIEN säljas hädanefter af 525 CASTRO ST., mellan 18th & 19th. "The store that gives the value.- " Svensk-Am. Banken, "Okerblads"- , nL*T som innehar agentur för Among the well known places of the district is "Okerblad's" at 718 Fourtenth st. near Market st. This splendid family liquor store and bar is conducted by Mr. Fred A. Jacobson a genial host who numbers his friend.» by the legion, and here will be found the finest brands of domestic and imported wines, whiskeys, brandies and ales. The business is conducted along upright and modern lines and the splendid reputation in which Mr. Jacobson is held speaks for itself. Scandinavian-American Linien. SVENSK-AM. BANKEN, 54—56 Geary St., nära Kearny, S. F. UNG SVENSK MAN mellan 20 och 25 år kan få aflönad anställning och tillfälle att Jära masI sage och svensk gymnastik i Lindströms Institute, 1515 Scott st. ATT HYRA. En liten lägenhet på 2 rum och kök. Hyra endast $10 i månaden. ii82 Kureka...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 October 1910

VESTKUSTliN Liberal Politisk Veckotidning for svcnsUiiriii' ä StiliaiiafBkuSten. Utglfves hvarje torrfdafe. VICSTJCUSTKN är spridd utmed liela Sllllaliafskuslen ocli uts'jr derför elt prtiktigt annonsmedium. Aunonspris: r,(k\ pr tum; bland läsning 10c. pr rad. r-tUONUMRRATIONSIMilS: Helt är | fMerdedels ur Jd.nr, Halft år $l.L'5 j JCLt Ar till Sverige $2,r.u Agenter erhålla liberal kommission. Allt »om rör redaktion såväl som expedition adresseras: "V KSTKIJSTKN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. TSAREN HAR TALAT. FINSKA LANDTDAGEN UPPLÖSES. Dc konstitutionella formerna mot förväntan iakttagna. Den 8 oktober telegraferades från Helsingfors: "Monarken har i går befallt att landtdageu i dag skall upplösas och nya val företagas den 2 januari. Den nya landldagvn sammanträder den 1 februari. Vid landtdagens plenum i afton uppläste talmannen upplösningsdekretet oeh förordnandet af nya val, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 October 1910

EMU. M;I,SON Slaiiagcir. parken i Kolka eu Matti Erikitipoika Manninen poliskonstapeln Heikki Turnneii, som fiirsökte föra Manninen till polisvaktkontoret. Mördaren undkom och kunde icke anträffas: Nu liar emellertid till polismyndigheten i Kolka ingått telegrafiskt meddelande 0.111, att fran Kotka utsända detektiver: gripit Miinuinen vbl Lappi station i närheten af Uleåborg. Frånstulen 15,200 mark blef häromnatton agenten Villman,- " anställd hos firman Oulzeit & Co. i Joensuu. Såsom misstänkta för stölden grepos sex personer, bland dem fyra gamla poliskunder, Taavetti lliutsanen från Viborg, Koope Huttunen från Villmansl rantl, Alvar Ueiuikainen, okänd hemort och Antti Väisiöd fran N iboig. De två öfriga häktades namn vägrade polisen tills vidare uppgifva. Vid verkställd pplisundersölcliiug bar framgått all Villman blifvit trakterad med något slags sömnmedel och derpå bestulen. Eventuella tidningsförbud. Med unledfiing af ryktat om atl en kejserlig likas skulle interim...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 October 1910

Pucketts Cotillion Hall !59 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och aldre. Lokaler uthyras för baler och "ester. PROF. G. R. PUCKETT. Danslärare. Det Svenska Bryggeriet CARL, TORNBER», Egare. 3070-23rd St.. S. F. Tel. Mission 5791 Svenskt öl och Porter. Maltextrakt, Steam- och Lager öl. Pri leverans (ill ft]la plntse i stndet». Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. Eagle Saloon C.A.JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. O.W.JENSEN KOL OCH VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, Church och Dolores. Telefon Park 6541. Market St. Florist (SAHLINS Efterträdare.) Blommor, Kransar, Buketter, Plantor etc.. Dekorationer. 2105 Market Street, San Francisco R. CAIXOW. t North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Aoenter för det berömda ALBANY ÖL och ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 October 1910

Commercial Banking Vi inbjuda hrr handlande, fabrikanter, handelsfirmor och bolag såväl som individuella affärsmän och enskilda att insätta sina pengar på upp- oeh afskrifningsräkning hos oss, och skola erbjuda dem alla fördelar förenliga med sunda bankmetoder. SWEDISH-AMERICAN BANK, 54 Geary Street. VIKING CAFE, Ingång frÄn Fillmore. Lunch och smörtill billiga priser. Likörer, öl och ViFullständig matsedel. Smakfulla måltider rar och damer i det nya och eleganta JOHN A. RENSTRÖM, Egare. i» ii »< ratarmanxKmm ägelbanan • • • • vUt.s, Kti'are. it, hörnet af Haight. ing Allies- Cigarrer, Tobak, Snus MECHANIC'S BAR th STREliT Nära Church Street uösa samt äkta importerade skandinaviCigarrer :: :: :: :: :: Huru att spara. Sparsamhet börjas i hemmet och grundvalen för ett sparbankskonto är det fasta beslutet att spara regelbundet. SwedishAmerican Bank betalar 4 procent intresse på alla insättningar i sparbanken, stora såväl som små, från $1 upp till tusentals dollars. Fred ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 October 1910

VESTKTTSTEN. Töradagsn 'dsn 11 Ottr.fcr lfflO. -V SALUBRIN Såväl vanligt till 50c. pr flaska som toalettsalubrin till 7öc pr flaska hos . . , MARTIN PETERSCL 627 H Street, EUREKA, CAL. John Hansen Skandinavisk skräddare. 1219 BROADWAY, Midtemot Ye Liberty Theatre. Rum 7 och 8. Oakland. Cal. The Compass Saloon 379 12TH STREET, OAKLAND Alla slags importerade skandinaviska spirituosavaror. Carnegies Porter, Punsch ni. ni. Merchants lunch. Smör, bröd, anjovis. Telefoner: ilome 4861, Oakland 3516 Phone Oakland 742. Förut i firman Hansen & Matthiesen. Hörnet af 9th & Broadway Enkla had för Damer oeh Herrar. Öppet dag och natt. Första klassens het jeiiing. HAMMAM BATHS TURKISKA oeli RVSKA HAD Electric Vibration Massujfe J. MAY Oaklands tillförlitlige OPTIKER Kontor: 1228 Broadway, midlemot First National Bank. t>Kon undersökas noggrannt. Glasögon afpassas, Resonabla priser o. belåtenhet garanteras. Förstklassiga guldfyldii glasögonsbågar jemte läs- oe...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 October 1910

Modesto, Cal. Rosberg-s Saloon 23 fit.li St., hörnet af Stevenson St. San Francisco, Fullständigt lager af inhemska oc.li importerade svenska likörer såsom ' svensk Punsch, svenskt Bränvin, Malörtbränviu, Cariiejries Porter etc. FLOR A?) O RA BAR äkta importeradt Svenskt Brännvin, Punsch och Porter. Jackson steam och Acme lager pä fat. 233 Church Street, nära Market, San Francisco ss. r. peterson a. f. brandstedt ALBERT NIELSEN •: HÄSTA Viner ocli Spirituösa ACiKNT l\)t! III \\ /■;J,, ^ A det bästa öl i marknaden, WieianCSS O i, samt andra ölsorter. Dansk Akvavit, Svensk Punsch, Porter och Dubbelöl. Familjeorder en specialitet. 1029 TREAT AVE., Nära 23rd St. San Francisco. Tel. Mission 5369. R. M. DONNELLY C. M. 5 EC K. röka RED SEAL CIGAR Tillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Telefon Mission 'i'i'i mellan Castro ocli Noe, 18tli och 19tli. För val af Julpresenter ÄÄ enar vi ha största ocli hästa lager. Under liten inbetalning kan ni nu försäkra er om hvilken artike! ni ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 October 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 27 Oktober 191». 7. KURIKO OLE 01D, Y1G0RI och UTERINE till salu how MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolorfes Market.) behandling. ihvkild Jj»-; edui! för a« i kunna d lolr.k oeh rå tobak, mod sr.chrt n;, i:. i:,_rs|>!'»< < ■ • a 'ller sjolfva sM'hf«»r vin. MFÖR ANDRA TUGGTOBAKS- .- -ironi. f >éa bib'-hiilier l>ad<- aram •j. .-'»iir (I'll '- .i na;::as nian ♦•inlasl a i. l.- '- .li-j;- ef'ersiaak. !>en iir lohak korn-k; I »I .' * - \ ' hvari il! : hlif-it a ::n»ni ■ ::! ' •: • • Snusnialuiii-;a>n<> s'and. :«•!;• . sbni linna - i nalie.; ■ f "Coireuh anna-s ! aaa-r Ni eddelar d«ai tuba! • I.an e.e-ra ia ka f'v' >r. :\a!.a< Kal'!'- " än A TUOC.TOBAK. !;: för de! v;; ni i ga prise I I i!U :>c. r. Avenue, Nrw York. N. Y- JERNHANDEL 215 Churc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 27 October 1910

8. VÄSTKUSTEN. Torsdagen den 27 Oktober 1910. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 5h y, jv 15th & Dolores Sts. Söndagar: iluv.messa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. ÖontiagsskoIm kl. 9.4T) 1 .til. ungdomaniö- , te hvar Fredagskväll. Tel. SL Market 3305. Teol. Dr. Ph. AdPtBtd2U8 Andreen, Past. Bostad: 2U8 I.»olores St., vid kyrkan. 'Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Camp st. San l^raneisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. in. Predikan kl. 11 f. m. (Jngdomsmöte kl. 5 e. ni. oell predikan kl. T, 1c. in. Bönenföle hvarje onsdagskväll kl S AJla liro hjertligen l'.indna. J. H. Levedahl, Pastor. Bostad: •12» Guerrero Street. Svenska Tabernaklet, Dolores st.: Söndagar: Predikan kl. 11 f. ni. och 7.45 e. ill. Söndagsskola 0,1.- " f. ni. Tisdagsalt n;Tr ungdoinsni«- "- )tf>- . torsdagsaftnar predikan och bönemöte kl. 8. Tabernaklets kapell, l<; College Ave. Söndagsskola sönd. !>,30 f. ni. Predikan o. bönemöte hvarje oildagsafton kl. 8. Sjöm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 November 1910

= VESTKUSTEN = (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Polities and General News. "VESTKUSTEN" Is the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific ('oast arid is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications' WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUS TEN Liberal Politisk Veckotidning för svcnskowic å. Stillahafskustcn. Utgifvea hvarje torsdag. VKSTKUSTEN är spridd utmed hela Stlllahafskusten och ufgOr derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 60c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Holt år $2.00 | Fjerdedels år $0.(15 Halft år $1.25 | E*4 A- ~ Agenter erhålla liberal kom* tion såväl som expedition £ .* ALEX. OLSSON, RE •- „ .» vHE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på St...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 November 1910

2. VESTKUSTEN. Torsdagen de n 3 November 1910. i Portola Cafe } A 4i }- A / -4* IX PM Shöf Mk- / -4* IX PoweM St., hörnet af Market | | DET STÖRSTA OCH ELEGANTASTE SVENSKA CAFE % 1 VESTERN t Extra Business Men's Lunch öOe. Fint konsertprogram. t Carlstens Porter och äkta Svensk Punsch på lagn. S w Wat»******"»#**** t Terkelsen & Henry FOTOGAFFOTOGRAFER 1220 MARKET STREET, midtemot 8lh Street Atelier ä första väningen. Telefon Market 5039 Allt arbete under vårt personliga öfverinseende. Speciell anbud! För en kort tid erhälles vara berömda "Paris Panel Photos" till det billiga priset af endast $6 per dussin. t SVENSK-AMERIKANSKA ELITKÖRENS SÅNGARFÄRD I SVERIGE 1910 SVENSKA BYGDER 200Sidor-70Bilder. J*- , Iusiiud besttillifiufcär jemte remissa i 1'- . M. Order till Sängarförbmidets president HALMAR NILSSON, 1723 Elliot Avenue, Suite 9, MINNEAPOLIS, MINN. ETT TRIUMFTÅG GENOM Liberty Bell Bar M. NEWMAN & CO. EMIL, NELSON Nordöstra hörnet af 6th och Mission Sts. S...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 November 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 3 November 1910. 3. Det Svenska Bryggeriet CARL TORNBERG, Egare. 3070-23rd St., S. F. Tel. Mission 5791 Svenskt öl och Porter. Maltextrakt, Steam- och Lager öl. Fri leverans till alla platse i staden "THE UNION STORE.- " 490 CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafnlngskransar till lägsta priser. SPRECKELS MARKET Miss Hilma S. BAKERY Carlson. Yi tillhandahålla ett fullständigt lager af de bästa franska bakelser i San Francisco. Hembakade cakés och .kaffebakelser. Skorpor o. knäckebröd JohnsonFloralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, ESCALON, CALIF. Alameda Cafe 7^Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. Telefon Market 6668. Nytt Bevattningsdistrikt angående vattentillgång: ett utaf de gynnsammast lottade i staten. Jordmån : endast rekommendera land af bästa beskaffenhet, är vår princip. Tillskrif vår farmareförening under adress: Swedish Colonization Society, Pucketts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dans...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 November 1910

Leonard & Jensen Skandinavisk Skräddarefirma 212 COLUMBIA BLDG. 832 MARKET STREET 35 ELLIS STREET MIDTEMOT 4TH STREET -L . .. Noggrannt arbete till resonabla priser. Telefoner: Douglas 4748; Home C 4748 Kontor: 350 Post Street Cypress Lawn Cemetery RUM 305 Telefoner: Douglas 1515, Home C, 6516 Lokalkontor: Colma, San Mateo Co.,Cal. Tel. Mission 3341. Hesök eller tillskrif oss 1'ör pamtlett. Denna begrafningsplats är den vackraste på kusten. Grafvarna egnas ständig vård. Grafvar för #15 till högre priser. : senberg Co. i Chicago. Antalet af i dem under året behandlade sjuka är utomordentligt stort. N. Rosenberg | Co. begagnar nya metoder, okända för de flesta här bosatta läkare, och detta är väl en af orsakerna till dess stora , framgång och lyckliga , kurer. Boken "Lifvets Hemligheter,- " sändes fritt till en livar, utan att man ens behöfver sända porto. Billigare i pris, men bättre i kvalitet till hela den stora publiken. ITalft pris till läsarne af dessa rader. Easy De...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 November 1910

Sverssk Passage Ansikts- och Skalp-behandling. Manicuring ges af utexaminerad ocl» prakticerad sjuksköterska o. massörs ku .Nervösa åkommor en sprcia ilet. Timmar: kl. 11 f. m. till 0 c m. 1226 Broadway, nära 14th, Gal.land. Oakland, Alanieda och Berkeley. ; j r g e . e r r n , f r g e r , g i g n a n n r n s e d s s r Chefskapet lör vattenbolaget i Oakland har 1111 iifven nominellt öfverI gått till Frank C. Havens. Åttiofemte årsdagen af mrs Susan Mills födelse kommer all högtidlighällas af Mills College den IS.dennes. Byggnadsverksamheten i Oakland har tagit j\v fail under den sisla veckan och efterfrågan på tomter har blifvit lifligare. Intet fusk med folkräkningen har förekommit i Oakland efter livad 1111 'vidtagna undersökningar gifvit vid handen. Halloween fröjden i Oakland var 1 år, mindre itu vanligt, säga tidningarna. Pel är ju ändå ett bevis p.; civilisationens framsteg. Vid en gasexplosion blef dr T. P. Tisdale i Alameda illa skadad häromdagen. Han erhöll inyckrtt svåra b...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 November 1910

ACME BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA ÖLSORTER ml, W3 Juvelerare och Optiker. 715 MARKET STREET, nära Call-Byggnaden 2593 MISSION STREET, nära 22:dra gatan. 22, 18 och 14 karats Vigselringar säljag efter vigt. James Jt. tjoronscn "* Srcs .and Jroas Alla Ur-reparationer garanteras för två år. För val af Jul- £. - Udlitibtlitillfälle, enäJulpresenter erbjuda våra butiker bästa - tillfälle, enär vi lin slurstu ooll bästa lager. Under liten inbetalning n kan ni nu försäkra er om hvilken artikel ni f.n«k«r kJhvilken artikel ni önskar Ueliten inbetalning n i'- .- ■ kan ni nu försäkra er om TS~ O Cpil C . fMlml, WSk. hvilken artikel ni f.n«k«r kJvl VilOVll 3 hvilken artikel ni önskar R M. DONNELLY C. M. BECK. kök A red SEAL CIGAR Tillverkas af HED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Telefon Mission 232 mellan Castro och Noe, 18th och I9tli. FLORADORA BAR äkta importeradt Svenskt Brännvin, Punsch och Porter. Jackson steara och Acme lager pä fat. 233 Church Street, nära Market, San Francisco 15. R. P...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 November 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 3 November 1910. 7. Hl». GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLA.SH o. b, v. Leverans till familjer och föreningsfester fullgöros skyndsamt och bestämdt. 2271) IM ARKET ST., (nära 101b), San Fraucicsto. Telefon Market 31)41. Spar- och Handelsbank. 108 Sutter Street, San Francisco. AUKT. KAPITAL $1,000,000: — INBETALT KAPITAL 750,000: — RESERV & ÖFVERSKOTT 166,874: — TOTALA RESURSER 9*281,686: — Embetsftiän: Charles Carpy, president; Arthur Legallct, vice president; Leon, Bocqueraz, vice president; A. Bousquet, .sekr.; John Glnty, kassör; M. Girard, bitr. kassör; P. Bellemans, bitr. kassör; P. A. Bergerot, advokat. Kk ill gKassafack till uthyrning. KURIKO OLE OID, VIG0R1 och UTERINE till salu hos MRS. KATE OLSON. 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) French-American Bank of Savings. JERNHANDEL 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg & jernsaker. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 November 1910

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 3 November 1910. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, liitl» Dolores Sts. Söndagar: lUigmessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. a.45 f. ni. Ungdomsmöte livar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. I'll. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Gamp st. Sån Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. ni. Predikan kl. 11 f. in. Ungdoinsmöte kl. 5 o. m. och prortiIwM.n kl. 7,45 e. in. Bönemöte hvarje onsdMuskviill kl 8. Alla iiro hjertligen inI'judna. J. H. Levedahl, Pastor. Bostad: Ii!» Guerrero Street. Svenska Tabernaklet, 155 Dolores st.: Söndagar: Predikan kl. 11 f. ni. och 7.45 e. m. Söndagsskola !). 15 f. m. Tisdagsai'luar nngdömsmöte, torsdagsaftnar predika n och bönemöte kl. S. Tabernaklets kapell. 4(5 College Ave. Söndagsskola sönd. 9.30 f. m. Predikan o. .bönemöte hvarje ondagsafton kl. S. Sjömanshemmets kapell. hörnet af Dnimin- och Conimercialgatorna. Predikan söndagar 3,45 e. m. Värt ska...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x