ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

1 f vysvětlitelným," ujišťovala udive- ná, hlavou pokyvujíc. "Není ji- nak možno, než Že jsem v rychlo- sti sebrala cizí kufřík — vSak již vím," dodala po krátkém uvažová ní, "ten jistě patří vašemu bra- tránkovi." JPři tom zachvácena rozmarem zažitého dobrodružství, klesla do židle a spustila do upřímného smí- chu. ••Našemu Lvíčkovi?" tázala se LuŠa, "jak by to bylo možné?" "Ta věc jest zcela jednoduchá: Váš bratranec přistoupil na cestě do vlaku a zaujal jediné místo vol- né v mém oddělení. Poznala jsem jej hned dle vašeho popisu v po- sledním psaní a pak se mi svěřil s cílem své cesty, Nebylo pochyb- nosti. Já však se neprozradila. Bavili jsme se znamenitě. Zdá se, že on při svém náhlém výstupu v předposlední stanici chopil můj kufřík, čemuž neuí se co diviti. O ba se podobají jak vejce vejci, í klíč je totožný k oběma. "Kde zůstal ale vězeti Lev?" "Řekl mi jen v rychlosti, Že se na krátko staví u svého přítele, málem byl by však již promeškal zastávku, nebylo tudiž mnoho Času k ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

OBZOR. ČiiHU|)is li(K[ )tli*ti'ský, piniiin a gulmviiý* Orgiin S. 1*. .1. S. T. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailresn!"((IIZ()lí", IInllcttsvillo,Texns. OBZOR. A (Icuoral Farm um) Family NiMvspappr. Organ ofllicS. I',S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. Hallettsville, Texas. Subscríption,$l,00 per year. Advcrlisinjí rales on application. Tltnrsdny, OctoberS, Stalou prací k pokroku. Naše Slovanská Podporující Jed- nota Státu Texas zbudována jo na těch nejlepŠích základech a posky- tuje všechny výhody, jaké nalézti možno i v těch nejmodernějších spolcích amerických. Ve S.P.J.S. T. každý jednotlivý člen vidí z mě- síčních výkazů, jak a kolik pění/! řádových bylo upotřebeno. Do- brá a šetrná správa naší Jednoty je uznávána, kdekoliv řeč naše zní a proto také členů hojně přibývá. Zejména je potěšitelným, že mladí členové, náš dorost a naše naděje, k S.P.J.S.T. se hlásí. Jednota naše skýtá stejných práv obému pohlaví, ale ovšem zá roven též ukládá stejn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

VZHUR U DO WACO! Cccho-Slovanů texaských . LISTOPADU 1911. Výstava koní, ho- vězího dobytka, vepřů, ovci, kůr, Druhá velká manifestace V ÚTERÝ DNE 14 Větší, dokonalejší a rozsáhlejší než loni. Dvě nové obrovské budovy pro rolnické plo- diny, nářadí, atd. Bohatý program pro ten den. Pro- minentní řečníci. Snížené jízdné na všech dráhách. Snížené jízdné na všech dráhách! Sejděme se ve Waco na den Čechoslovanů 14. listopadu! Na zcjar! TEXAS COTTON PALACE ASS N. Dotazy zodpoví: Method Pázdral, West, Tex., předs., Rev. W. Skoček, West, Tex., místopředs.,'Victor Bnňata, Waco, Tex., tajemník. Další podrobnosti a program se oznámí později. rolnických plodin květin, hospodář- ských strojů atd. 20 největších za- jímavých divadel 4 volná předsta- vení. Wl Mo7annnÉ Přijďte do Waco na "Český Den" v Cotton : T U U/fl ITPI/ 1 i y i IVIdiLdilUU 1 Paláce a navštivte ten velký store j f, ||i «T Ull I Ll\ : \ salon, hotel, \ ancjer Bros.,! restaurant. : kde najdete nejvěiší výběr v městě ■ ■ ' lasínců...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

10 Čtvrtletní zpráva taj. H. Ř. Xwi řleuoré. i. Rud. Bača, Fr. Martiňák, J. Tschiedel a J. F, Kainer. 6. Jan Křížalu 8. Fr. Hrabal, Fr. Mazoch. g. L. K. Junek. io. Jos. Hrubý, Jan Sypták, Miloš Grossmann. 14. Jan Závodný. 17. Jan Urban, V. Teplík a Fr. Adámek. 19. A. Zapalač, E. V. Gallia, E H avel. 22. Jerom Batla, Karel Volčík. 23. Jan Blahuta, Jan Kalíák, Jos. Rektořík, J. V. Rektofík, Jan Šupák, J. B. Koehler, Jan E. Ctauděj, V. E. Hájek' Vilem E. Holub, R. Blaschke, F. J. Stro- pek. 24. J. H. Matulík, Ant. Vitásek. 2j. Jos. W. Vaverka, Jos. Ranger, Jos. Hejný, Fr. Janoušek, J. R Cikánek, F. F. BobáWk, Ant. Brožek, F. C. Nektiža a Pavel Prda. 26. Jindřich Lauer, 28. E. Polynský, Kar. Noťosad a Jan Gajevský. 29. Jos. Kocurek, Fr. Volter, Fr. Tkáč, Fr. Smolik, Karel C. Za- palač, Ed. Zimerhanzel a Elo David. 31. Vine. Mareš. 32. Alois R. Bena. 33. Kadleček, Jos. Slovák. 35. Aug. M. Morris. 39. B. Severa. 45. Fr. Mikeska. 47. Jos. A. Hurta. 51. Jos. a Frant. Konvička, Josef Mužný. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

ii i * I Poéťt členil. Dle poslední zprávy Nových r; ..... . Jan Kajš od řádu čís. 20 , omylem oznámen vyloučen 3989 141 Celkem 4131 Odpadlo Vyloučeni Zemřelo 5 3 5 T Zbývá 4118 ťleiikyni' Dle poslední zprávy 2001 Nových 66 Odpadlo: Vystoupla 1 Zemřely 3 Celkem 2067 4 2063 6181 Zbývá Počet členft obého pohlaví S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. II. Rádu. Minulou neděli odpoledne svo- laná orgamsační schůze ve Waco za účelem pojednání o zamýšleném Českém dni, jenž má připadnout! na den 14. list. v bavlněném palá- ci a o slavnostech s ním spojených. SchAze zahájena v residenci p. F. Kv.ětonč, ji?, se súČastnilo na 30 ^vlivuplných našiticň. Pan Jos. Fa- rek byl zvolen za předsedu a p. K. Zapalač z West za tajemníka, na to p. předseda ustanovil sedmičlen- ný stálý výbor, jeho?, zpráva po přečtení byla jakož i úředníci zvo- leni. Pan Meth. Pázdral, předse- da; rev. V. Skoček, msítopředse- da, V. Bunata, tajemník, L. J. Su- lák, výpomocný tajemník, Fr. Květoň, pokladník. Před. p. M ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

12 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦myt* Výživné a lahodné ZA. těchto parných dnu, kdy horko vysiluje telo a vysuSuje hrdlo, chladicí a oživující vlastnosti Plzeňského lahvového piva + f i I činí jej pochoutkou potícího se lidstva. Poptávka po našem pivu se stále vzmáhá, ne proto že vařeno je v HOUSTONU, ale ie obecen- stvo uznává jeho hodnotu co zdravého a příjemného chladícího nápoje, "čisté jak sliincf-ní paprsky".- NejlepSí nápoj rodinný. AMERICAN BREWING ASS'N. HOUSTON, TEXAS. Shiner Oil Míli and Manufacturing Co. (Olejárua v Shiner) Koupí veškeré vaše bavlněné semeno a zaplatí nejvyšší tržní cenu. Slupky a moučka bavlnová vždy v zásobě Prodejte Vaše semeno domácí olejárnč a podporujte tak domácí podnik. D. C. DANIEL, ředitel. Úplný výběr Edisonových fonografů, zároveň českých, | anglických a německých re-1 kordů. Pište si pro seznam. Moje rekordy jsou zřetelné,] každé slovo srozumitelné. M.TOMEK Hubbard City, Texas. Všem krajanům a přátelům oznamujeme, že společnost Loutko- vého Divadla, bu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

13 ZDE jest, máte příležitost zakoupili nejlepší pozemky v osazené části okresu Victoria. Vlnitá černice a černá písčitá půda. Akr $30.00 až $40.00. Mc Cutchcnova ranč, která leží v čeruicovčm pásmu, nyní se prodává. Máte nejlepší příležitost k zakoupení piidy v průměru jaký potřebujete, proto neod- kladejtc. Pozemek tento je blízko dráhy má dost dobré vody s dostatečným odtokem. Není zdravější krajiny. Dostatek děstč. Katolický kostel 4 míle od tohoto pozemku. Je to dobrý pozemek k pěstěni tuvluy. Osada česká hraničí na severní straně tohoto pozemku, kde je asi 12 českých rodin z Hallettsville usazeno. Jiná osada leží 2 mile ua zapadni straně. Někteří z osadníku bydlí v této osadě 13 roku. Proč platit nájem, když můžete tyto pozemky tak lacino a na mírné splátky zakoupili. O další podrobnosti pište na majitele: BROWN & DODD COMP'Y ) VICTORIA, TEXAS. Proč peníze uložené State Bank of El Campo, i sou úplně jisté? Na novém místí'. Známý český lékař a operatér | Dr. Karel H. Breuer...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

_14 Toulon, 26. září. — Na palubě bitevní lodi ««La Patrie" byl včera večer nedaleko skladiště prachu objeven malý oheň. Byl ihned uči- něn alarm a požár byl uhašen, nežli mohl způsobit větší škodu. 'Příčina vzniku ohně není dosud zjištěna. Vzrůstá však hrozné po dezření, že strašlivá katastrofa na lodi "Liberté", jakož i následující na to požár na bitevní lodi "La Patrie" byly výsledkem zločinného spiknutí. Dle posledních úředních zpráv počet mrtvých, poraněných a zmizelých z posádky nešťastné lodi "Liberte" páčí se na 350 až 400. % V Anglii panuje velká nouze o vodu. I KONĚ SE SPLAŠÍ obyčejně, když některá Čásť postroje se strhá a- nebo povoz se zláme. Přerušení pravidelného tahu poleká koně. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby u nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdorují prudkým nára- zům. Přijďte a prohle- dňěte si naše zboží a po- rovnějte s jiným. U nás je vše k dostáuí, co vidí- te ve vašem katalogu, a to ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

15 !* 9 Southwestem University v Georgetown, Texas je nej- lepši školou pro českeho mla- díka a českou dívku. Mimo jiné výhody máte zde vyučo vání ve Vaší české mateřštině a nestojí vás to ani o cent více. Tato škola je první vyšší školou v Texasu, která povýšila naši mateřštinu na rovefl jiným moderním jazy- kům. Dejte i Vy ji přednost O bližší informace pište če- sky nebo anglicky na Dr. BISHOP, Georgetown. Tex V potřebě střižného a hotového zboží nezáporní ftte navštíviti velko- obchod pánii A. 6c S. Levy ve Victorii, kteří nízkými cenami a do- brým zbožím vás vždy uspokojí, esky prodavač p. Josáf Hnátek cký řepový cukr nemohl sem býti dovážen laciněji, než jak se prodá- vá i nyní zdražený cukr domácí, ale proto přece jen by přispél k rozmnožení světových zásob a měl by za následek snížení ceny. Když naděje ta se nesplní, tu cena cukru vystoupí asi ještě výše. a úsporu míní to pro každého, kilo u nás nábytek a potřeby do domácnosti koupí. Máme vždy na Skladč velký výběr do- mácíh...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

16 Fort Worth, i. října. — Řád Svaz Cechoslovanft, čís. 92., odbý- vá schůzi v téže místnosti co po- sledně a sice dne 8. října. V této schůzi budou uvedeni následující čckanci: Pavel Dědek, Emil Ku rovský, František Kominský, Anež- ka Wrobel a Avram KričKovich. Bratři, dostavte se v pravý čas a v plném počtu. Rud. Kočí. Ettiporlum, Pa. 30. září. — Na tisíc lidských životů bylo zničeno následkem velké povodni, a 15 mil odtud vzdálené město Austin bylo odplaveno. Austin leží v údolí Sinnemahoning Brook. Před ně- kolika lety vystavěla v tomto údolí • Bayless Pulp and Paper Compa- ny" továrnu na papír a vystavěla též velkou hráz, aby nabyla větši vodní sílu. llrá^ tato postavena byla z betonu dle nejnovějšíbo vzo- ru. Před rokem bylo však pozo rovati, že úskalí, na kterém hráz vystavěna, není bezpečno, a tu vy- naloženy tisíce dolarů na opravu této hráze a obyvatelstvo cítilo se bezpečno pléd jakoukoliv kata strofou. Avšak osud rozhodl ji nak. Včera časně z večera, když mlýny přestaly ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

VOL. XXI. HAM.K'1 1'SVIM.ť, TKXAS, Til lCSlt A V (MTOltKK IS, lttll. M>. 11. _ En«ercd m ffi)nd-ťln i nt.ltrr No,tmb.r 19. ItiOf. it Ihc |wal nl HuIUUmIMc. Tg? au. umlet Itiť ml of Mnrth ROČNÍK XXI. HALLETTSVILI.E, TKXAS, VK ČTYKTEK 12. ŘÍJNA 1911 ČÍSI.O II. V Doba přistoupeni na f-'.rK) $500 Od 18 (i«> 21 rokli... . 15 ctil.... „ 30clii. 22 "25 " .... 18 ' .... .. 35ctii. 2 l 1 30 " .... 23 " .... .. 45". 31 " 35 " .... 25 " .... .. f>0 " . 3tl " 40 " .... 30 " .... .. 60". 41 " 45 •• .... 35 " .... .. 65". 45 " W " .... 40 " ... .. 75 " . W " 51 " .... 45 " „ 51 " 52 " .... 50 ' " 52 " 53 " .... 55 " " 53 " 54\ " .... IH) " 1 54 " 55 " .... 65 " Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNI ĎhAUOVNA: JoHeř I)u?ck jr., phtdbťda, Culdwell, Telaa. JoHvf.MikťHka, miitopfťdscdtt, Wťiley, Texns. J. K. Kuběna, tnjeliinlk, KnyettMVlIle, Texas. J. J. trnka, pokladník, New Citu, Těsna. Účetní výlmr: Jun i*učera, Kllinger, Terna. J, M. Iluliiniflck, Kiiyttuivllle U. I, Texns. Al...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

Pro;]áme vám levněji než kdo jiný, PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA Náš p. F. p. Drgač vás ochotné a dobře obslouží. MARTIN -TAYLOR LU V1BER COMP'Y. Cnldwell, Texas. Dr. Francis Williani Stoeltie 4'ALDWELL, TEXAS. Telefon: Office 195, i obydli 97. LÉČÍ revmatism, otravu krve, raka, katar, bolavé nohy,choroby kožní, srdce, plic, jiter, ledvin, žaludku a vnitřností. Žcuskt nemoce, zácpu, močení do po- stele, zlatou žílu, zapáchající dech, krvácení z nosu, zimnice, atd. Koná návitévy ve dne i v noci. Leky dodává z vlastní laboratoře. Mluví česky. Maile Lumber Co Nejvštší dřevosklad vShiner, Texas STAVEBNÍ DŘÍVÍ, NÁTĚRY OLEJE, CEMENT, ŽELEZNÝ MATERIÁL PRO STA V BY Jednatelé pro ' Slierwln Williams" nátěr. GieseckoBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučiije cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. Klempířské práce vykoná rychle a dobře. Dřevosklad v Brenham W.A.Wood&Co uejvětSí sklad v městě: prken, latí, šindele, dveří, okenic, cementu, vápna, cihel, stud. rour. ostn. drátu, hosp. st...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

: Neposílejte peníze zasílatelským : obchodům za střižní zboží a šatstvo, když můžete koupit i v našem storu lepší zboží /.ji ty samé peníze. Dali jsme o toni důkaz vždyv kdykoliv jsme měli příležitost* Můžete ušetřit snad peněz na jiném zboží objednaném u zasílatelských obchodu, ale ne pii druhu zboží jaké my prodáváme. Mimo In kdykoliv nejste s naším zlnižím spokojeni, můžete je vrátit iub vyměnit za jiné.které se Vám hodí. Můžete tak učinit! u obchodil zasílatelských, aniž byste měli výloh? 4 J. F. (OBIJ COMPANY, Caldwell,' Texas. liank oř Somerville SOMKItVILl.K, TEXAS. Kapitál a přebytek - $30.000.00 vyžaduje si Váš bankovní obchod Poskytujeme naším zákazníkům veškero výhody slučitlné sc zdravými bankovními zásadami. Nez úročené a nezajiště- né vklady v této bance jsou záručuím fondem Státních BaTik státu Texas. R. E. B. BLEDSOE, předseda. ÚŘEDNÍCI: J. D. GIDDINGS, místopředseda, gJllllli J. A. JONES, | pokladník. gj ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

ALOIS JIRÁSEK. PCPRAVA KOZINOVA. I I Še«o listopadového večera zaha- lilo k.álovské město Plzeň. Bylo mra/ vo a vítr pohvizdoval. Ná- měst. jako vymřelé, všude ticho a pusto. Venku nebylo nikde svě- tla; domy, tmavá, vysoká radnice, naprc.ti mohutný chrám, stojící 11 prost ed triměsti, vše zahaleno te- mnými stíny. Smutně prorážel gothickými okny chrámovými mi liavý svit věčné lampy. Před rad- nicí přecházel strážní voják, plá- štěm zahalený. Opodál stálo ně- kolik žen v c hnědých chodských kožiších. Mlčely a sotva sebou hnuly, upírajíce zraky své ku ko- stelu, nad nímž Čtrná, špičatá věž trčela ku tmavým nebesům. Ale teď jako na dané znamení v právo ku radnici se obrátily, kdež vrata vrzla. Vyšly odtud dvě ženské a každá z nich nesla děcko. Chod- ky, mezi nimiž byla Manka Příb- kova,zamířily přímo k nim, k Han- Či a staré Kozinové. Obě se vra cely z vězení, kdež dnes poslední večer trávily^s mužem a sytiem. — Poslední večer! A |iž nikdy více! Již nikdy se nevrátí ty večery, kdy vši...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

vzlykal jako Jiskra. Zahlédl je, zahlédl i ženu, matku — ale teď hledí tam k pánům — Poznal tam toho na vraném koni, poznal Lam- mingera, jenž Žebříku očí ne spouští. Kozina se vzpřímil, po- díval se mu do tváře, jako tenkráte na rychtě 11 SykOv — A slySl Vše. mi to trhlo, páni, kat, všichni byli překvapeni. — "Lomikartl" zvolal Kozina ja- sným, zvučným hlasem, jenž chvěl Ae posledním vzrušením a v tu chví zněl hrozně. — Naposled mihla se červtň bledým lícem, naposled ^ oko vzplanulo. "Lomikarel Do roka budeme státi spolu před súdnú stolicí boží, h n se hukáže, kdo z nás —" Y tom se velící důstojník vzpa- matoval. Obnažený jeho meč se zaleskl vzduchem, kat podtrhl, a Kozinův hlas umlkl. Jana Slad- kého, nazvaného "Kozina," neby- lo na živu. Krajský hejtman,„ všecek popu- zen tím, co se stalo, promlouval k panu Lammingerovi. Ten na smrt bledý naslouchal, sotva však co z řeči hejtmanovy věděl. Na jeho rtech bylo viděti podivný úsměv. 0 A teprve když krajský hejtman po- dotekl, Že všec...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

I 1 Čtvrtletní zpráva tajemníka U. 8. V. R. V 0. S. \wi- iiíijíí i dnem 29. července 1011, n komici dnem 20. zálí 1ÍU1. ťftíJEJI. Oil novjclt ('lenil přijato po vstupné: Číslo. pojiřttii liti ' H proč z toho: 11 J. F. Liška Í1315 # 6.57 52 Ferd. Šiška 4OO 2,00 52 Jos. Tesař 250 >■35 52 Jos. Ondruch 420 2.10 52 Mik. Jureček 575 2 88 52 jos. Valčík jr. 490 2.45 5 Fr. Lešikar 775 3.87 51 L. Grych 2300 1150 16 J. Luhojacký 1000 5.00 6 Ant. Pinter 200 1.00 66 Frank Mužný 500 2.5° 69 Ant. Lopur Soo 4'00 96 Jos. Orság 75° 3-75 96 Dom. Regoni 425 2.12 20 Fr. J. Pilčík 282 >.41 20 Jan Valčík 900 4-5° 20 Jan Šabršula ^ 1582 7.91 20 Jan Minařík 1103 5-52 24 Ant. Kulháuek 250 >-25 24 Alois Dvořák 262 1.31 52 Fr. Vicenik 425 2.12 21 Lud. Ščatka 332 1 66 80 Jos. Kopecký 2227 11.13 28 Lud. Holub 860 4 3° 51 Jan Chrástecký- 600 3.00 35 Rud. Neuman 800 4.00 14 Václ. Chalupa IOIO 5 05 49 Toin. Přikryl 800 4 00 64 Wm. Vanjura 900 4.50 39 Jan P. Havel 700 .3 5° 23 Jan N. Maretli 600 3.00 59 Fr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

Služné tajemníku za 3 měs. 180.91 Celkem 5874.91 Příjem $1182.38 Vydání 874.91 Zbývá *307.47 Stav pokladn) í. S. V. Dne 20. června 1911, nalézalo se v pokladně na hotovosti celkem ^725 85 Zbytek z příjmů tajem- níka za 3. čtvrtletí 307 47 Peníze záložního fondu bývalého spolku Kenney, íís. 32. R.V.O.S., kterýžto spolek se rozešel 14.17 Celkem $1047.49 Vydáni. Července 31. Číslo poukázky 34. Jos. J. Šimkovi, členu čís. 94., Fayetteville, Texas, za shořelé domácí nářadí, slaninu a potravu. Cel- kem bylo zasláno... . 266.30 Po vyplacení této částky nalézalo se u pokladní- ka dne 20. září na hoto- vosti celkem 781-19 Noví členové. Číslo. 5 Fr. Lešikar. 6. Ant. Pinter, V. Balcar (za ko- stel), V. Klimiček, V. Balcar, (za sífl;. 11 Frank B. Štefka, J. F. Liška. 13 Petr Kofiařík. 14 Václav Chalupa. 16 Jos. Ltibojacký. 19 Josef Kašpar. 19 Jan Kočen, K. A, Kulhánek, za školu. 20 Fr. J. Pilčík. 21 Ludvík Ščatka, Frank Hlaváč, Štípán Ludna. 23 Jan N. Maret. 25 Frank R. Prašivka, J. Orsák. 28 L...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

I ' i i I OBZOR. č.isupis lh>s|H>ilúi'sliý, poučný ii /iiliavuj'. Orgán S. I*. ,1, S, T. Vyehzl každý čtvrtek. Předplatné ročně $1,00. Adresa:' 'OllZOlť', lliillcd-vlllc,Texas. OB2SOK. A Umernl Parm mul Kamily Nnvopapot. 0 rif a n of lliť S. T. ,1. S. T. Published Every Thursday F. G. Fabian, Proprietor. Hallcttsville, Texas. Subscription,$1.00 pcrycar. Advcrtisín^, ratcs on application. Thursday, October12,1911. Svépomoc v Jednotě. Pomalu a jistě zapouští kořeny myšlénka svépomoci v řadách na- šich. PřemýSlení a uvažování o tom, jak trvale upevnili základy S.P.J.S.T., vyznívá v rozličných návrzích neurčitého rázu. Uvažujeme-li o celé té směsici, přijdeme k náhledu, že nejjistější svépomoc mimo rozmnožování zá ložního fondu, může nám přijíti jen ze stálého získávání mladých sil. Bylo by záhodno, aby bratří u všech řádů chopili se práce v tom směru, neboť v poměrech našich a podpůrných spolku vůluc jen na nové Členstvo, jen na dorost náš jsme odkázáni. Se vzrůstem ro. dinného s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

I tVZHURÚ DO WACO! ♦ ♦ ♦ ♦ ■ Vetší, dokonalejší £^a rozsáhlejší než ♦ I loni. Dvě nové obrovské budovy ♦ i pro rolnické plo- ^ i diny, nářadí, atd. ♦ " ❖ ♦ ♦ . * | Snížené jízdné na Druhá velká manifestace Cecho-Slovanů texaských V ÚTERÝ DNE 14. LISTOPADU 1911. Výstava koní, ho- Bohatý program pro ten den. Pro- minentní řečníci. všech dráhách. :• . : ."jfríí-w- V •'••-i."' * v v- *, h'V| ^ /'* >' ' • • •. • ; «. MÁ " ' *\: TJ-l A t.-a ffiii in fif iiní. i .c«íiL ■ i UHř*" l ítt ^frrtt"™^ vézího dobytka, i vepřů, ovci, kůr,; rolnických plodin květin, hospodář- ských strojů atd. 20 největších za- jímavých divadel 4 volná předsta- vení. Sejděme se ve Waco na den ČechosloTOnů 14. listopadu! Na zdar! ♦ ^ j Snížené jízdné na všech dráhách! Ť j TEXAS COTTON PALACE ASS N. Dotazy zodpoví: Method Pázdral, West, Tex., předs., Rev. W. Skoček, West, ^ [ Tex., místopředs., Victor Buíiata, Waco, Tex., tajemník. Další podrobnosti a program se oznámí později. ♦ i W.J. Mazanec! i F. H. WOJTEK i sa...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 October 1911

10 ÍQ.... 60 . . . 61.... 72.... 63.... 94.... 65.... 66.... 67.... 68 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 76...... 77 79.... 8 0 8 1 82 «3 s4 8 5 8 6 8 7 8 8 89 yo 9' 50.20 I20.I4 12.64 62.95 44.08 62.25 41.67 15.87 27.43 25.24 10.21 4I.0Ď 13.65 50,82 62,36 50,06 11.74 48.99 H2.45 10.67 45.2° 89.OO 9.69 42.44 61.78 18.57 18.29 39.22 11.44 lS.5l 2I.84 10 06 Celkem $4221.54 1'oziiiínik) tntťmnlha V.S.\. ohlední rraoluco fldlltlň It.V.O.S. uvořcj- ln ut' v OI)Zi>rn dno 27. čer- vence lilii v {, 52. r. 20. jest to poprvé za dobu 7 rokň, co zastávám mňj úřad co tajemník U.S.V., že přicházím do neshody s řiditeli v některé záležitosti. Ne- činil bych tak ještč ani dnes, kdy- by mně během poslední doby neby- lo došlo více dopisů, jal: od iSlenů tak i některých ťifadufkA Jednoty R.V.O.S., kteří mně žádají, abych jim podal některé vysvětlení t)'ka. jící se oné resoluce. Jelikož mně mnoho Času nezbývá, abych každé- mu odepsal zvlášť na jeho dopis, činím to zde veřejně, neb nejsou v tom žádné tajn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x