ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 October 1910

25:te årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 6 Oktober 1910. VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" la the oldest Swedish Newspaper published om tha Paclfio Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Bates: !>0c. per inch each insertion. Reading notices 10c. per lino. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications.- - WEST COAST PUBLISHING COMPANY, ' 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning lur svenskarne å Rtillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. VKSTKUSTEN Är spridd utmed liela Stillaliafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: GOc. pr turn; Wand läsning 10c. pr rad. PRENUMR RATIONS PH 1S: Helt år $2.00 | Fjerdedels år $0,65 Halft år $1.25 | Ktt år till Sverige $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör re...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 October 1910

% SVEA PLANTAGE CO. ❖ ^ » inbjuder härmed till aktieteckning. T Aktiekapitalet ill- liiffst $150,000 ooli liiitfst $150,000, och af detta belopp <£ & äro $105,000 tecknade af stiftarne, återstoden utbjudes till allmän för- ♦ ❖ säljning i aktier å $10 pr styck. Företaget, som är grundadt pä prak- * ^ tisk erfarenhet och solid ekonomi, har fått de bästa omnämnanden af 4, 5 bank- och fackmän i såväl Cuba som U. S. A. och Europa. <S> T En bok, innehållande fullständig redogörelse för företaget, sändes fritt ♦ a på begäran. 4. ♦ t Tillskrif: PER WILDNER, % ♦> Adressera; 129 E- 28th St., New York HURRAY HILL PUB. CO. NORO B DÖDE I SVERIGE. Statsbanornas trafikinkomster under driftåret, 1900—10 ha uppgått till IOI/2 millioner kr. mot 18,1 Vnillffn året förut. Norges sillexport till Tyskland är i år kolossal. Under augusti har från Trondli.jem afsändts 2,129,200 kg. färsk sill mot 527,820 kg i fjol. Verldens största lax...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 October 1910

North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda ALBANY ÖL och PORTER. CARLSON & ANDERSON, Egare. från San Cat*los Daipy För vidare upplysningar besök, tlllskrlt Jler telefonera. N. S. Nelson, Egare. 143—145 NOE STREET. mellan 14th och Henry sts. Order mottagas och levereras. lioais Liindstt*öm Svensk Damskräddare MERCEDES BLDG., 251 Post St. mellan Stockton och Grant ave. Telefon Kearny 3097 Mjölk, Grädde, Ägg och Smör John A. Halpin Attorney at Law Rådfrågningar fritt. Behandlar skilsm essoin ål Fastighets, och inteckninsfrägor, fcstebref, te stamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. DEAN BUILDING, 964 Market Street, höf , hörnet af Turk & Mason Sts. Home C 6473 Frankiin 1577 RUM 33. Telefoner: Home C 6473 P. R. POULSSON Alla slags ASSURANS 75 Sutter Street, San Francisco. Telefonera eller sänd postkort och Jag skall infinna mig. Tel. Kearny 26. VESTRA CANADAS J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare 2473 MISSION ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 October 1910

4. VESTKTJSTEN. forsdagen den 6 Oktober 1910, Entered al th« öan Francisc®. Cal.. Poat Offlc# Second Clas* Matter Vestkusten, frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne pA Stlllahafskusten UTGIFVES HVARJE TORSDAG frän 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO nelian 16th * 16th Church & Sancbe? PRENUMERATIONSPRIS Ett ar $200 Ett halft är $1.25 Ett <varts år 65c Ett helt är till Sverige $2.50 Alla prenumerationer mäste åtföljas af Kontant likvid I annat fall fästes» Insen uppmärksamhet vid desamma "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. j> 38 Att tänka först och tala sen är ett gammalt godt råd. Att tillika en smula innan man skrifver, är en uppmaning, som en viss högt uppsatt man siiges ha gifvit sig sjelf vid läsning af ett af honom i söndags publiceradt bref till allmänheten här i staden. I dessa arbetslöshetens tider skulle det kanhända vara på sin plats att påmina dem det vederbör om löftena under fjolårets valka...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 October 1910

SALUBR1N Såväl vanligt till fific,. pr flaska som toalcttsalubrin tiil r- . Tjc pr flaska hos , MARTIN PETER."O"- .- '- , 627 H Street, EUREKA, CAL. Stillahafskujften. SAN JOSE, CAL. Född. At mr och mrs Streiffoi'il, Lick avo., San .lose, en soil. Till Californiasuffragetternas president liar Storvalls mrs Elisabeth Lowe W atson Iran San Jose. SACRAMENTO, CAL. En extra legislatursession hölls hiir i listings för att ratta ett fel i redigeringen af ett föregående beslut, lin annan extra session hålles niista måndag. PORTLAND, OREGON. Af ett kullfallande träd dödades häromdagen i ett skogsläger vid Deep River svensken Victor Anderson. Skandinaviska brödraförbundets nästa årsmöte skall hållas i Portland. TACCMA, WASH. I en automobilolycka häromdagen skadades svårt hl. a. miss Elsie Isacson från Ml. Vernon och handelsresanden A. C. Nelson från Portland. En duktig flicka. Hanna Wickström anlände till Tacoma, för I re ar sedan och liar under denna tid arbetat i en "overalls"--fabrik dersl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 October 1910

§gi?r 59 r 59 Dearth ♦ DOKTOR NIKOLA At COY BOOTH11Y. ttfveisätlning (Forts, fr. föreg. nr.) VTL En allvarsam tid. Dot viii' ljusan (lag,Må jag återfick medvetandet, . Solskenet strömmade in i mitt rnm, och fåglar kvittrade i träden utanför. Jag satte mig npp och såg mig omkring, men kimdo oj göra reda för hvar jag befann mig. Mig tycktes, att min bädd Var lägrad på golfvet och bestått af kinesiska materialet*- , när jag somnade, och nu låg jag i en vanlig engelsk säng med resårmadrass, lakan, filtar, och täcke. Sjelfva rummet var sig oj likt. Det fanns matta på golfvet och åtskilliga vackra taflor på väggarna. Jag var säker på att det ej varit likadant på eftermiddagen. Då jag emellertid var Alltför svag för alt länge fundera öfver dessa förhållanden, lade jag mig nod på kudden igen och slöt ögonen. Efter några minuter hade jag åter somnat in och vaknade ej för an framåt kvällen. Då jag iindtligen blef fullt, vaken, såg jag, att ett fruntimmer satt och lii st o vid fönstret. Först ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 October 1910

VESTRUSTEN. Torsdagen den G Oktober 1910. 7. J E K Nil AN D E L 25b2l5(JburchSt..näni Muikri. Tel. Market2521 Alla niaga verjitjg & j<;ni>;nker. Oljyr, målarfärg, glas m. 111. Moderata priser 5, M. ISING SKANDINAVISK TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUtyCH HOUSE. Färska Äg g direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larson, Egare. HOTEL LARSEN 56 licltlj St., San Francisco. (öfver Tivoli (iafc) KURIKO OLE 01D, Y1G0RI och UTERINE till salu hus MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) Spar» och Handelsbank. 108 Sutter Street, San Francisco. AUKT. KAPITAL $1,000,000: — INBETALT KAPITAL 750,000: — RESERV & ÖFVERSKOTT 166,874: — TOTALA RESURSER 5,281,686: — Embetsman: Charles Carpy, president; Arthur Lcgallet, vice president; Leon. Bocqueraz, vice president; A. Bousquct, sekr.; John Ginty, kassör; M. Girard, bitr. kassör; P. Bellenians, bitr. kassör; P. A. Bergerot, advokat. gKassafack till uthyrning. August Johns...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 October 1910

Dr. A. J. Knox Tandläkare <3t GRANT BLDG., 1095 MARKLf Sr.. Rum 202, 203.Förstklassigt arbete till låga priser. Lindström Telefon West H78 " Home S 2(M2 Dr. A. O. I.indstrom Institute Dr. A. Einarson IliailllllC Dr. A. O. I.indstrom Dr. A. Einarson Mag-, Lefver-, Nerv- samt Ledgångssjukdomar. Timmar: 8—12 f. m., 1—6 e. m. 1515 SCOTT STREET, Mellan Geary och Post Streets. Karin Klint BARNMORSKA i (f. d. BHörestånderska för Södra Barnbördshuset i Stockholm.) 868 Valencia Street, mellan 19th & 20th Sts. EDWIN J. HANSON Praktiserar .vid alla domstolar. Umbscn Bldg., 20 Montgomery St. Tredje våningen. Tel. Douglas 346 San Francisco. Charles Francee SVENSK NOTARY PUBLIC. Chronicle Bldg., l:a våning, Rum 118Kontorstiuimar: 9 f. m. till 5 e. 111. Telefon Douglas 1S15 Rea. 1115 Castro St. Timmar 6—8 e. m. Telefon Market 4835. Marion Vecki Advokat (Advokat för Svenska Konsulatet.) Rum 401 och 402, 381 Bush StreeHörnet af Kearny. Telefoner: Kearny 28. Home C. 6328. M...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 October 1910

VESTKUSTHN ' on skarn fl ;t Stilla VÄSTKUSTEN ar ch utgör ilerför ott pr tum; bland liberal Politisk Veckotidning lor > hafskustGn. Utgifves hvar jo torsdag spridd ut ined hela Stilla.haf.sk usten präktigt annonsmedium. Annonspris: lysning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt flr.. I $2.00 | Fjerrietlel» är $0.65 Halft ar $1.25 | Ett är till Sverige $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "V.ESTKIJSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på 'Stillaliafskusten. EN STÖRTAD DYNASTI. EUROPAS NYASTE REPUBLIK. Revolutionen i Portugal har lyckats utan några större svårigheter. Som vi meddelade i förra numret hade revolutionen i Portugal då hunnit derhän, att insurgenterna satt sig i besittning af kungen* person och proklamerat landet som .republik. Konungen har sodan tillåtits att draga sina färde och lär lia funnit skydd hos engelsmännen i...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 October 1910

Sverige-nytt. STOCKHOLM. Lektor P. Waldenström har återkommit från Amerika. En direkt export Sverige—Island torde komma till stånd nnder den närmaste framl iden. Civilministern grefve Hamilton och expeditionschefen von Sydow ha såsom Sveriges ombud deltagit i arbetslöshetskonferensen i Paris. Ander på Långholmen. Den dödsdömde mördaren Andersson-Ander liar nu- * frun Stockholms rannsakningsfängelse öfverforts till kronohäktet på Långholmen. Ander har ännu ej inlemnat någon nådeansökan. Näpst slyngel. Lagerbiträdet V. Nyström har dömts till 150 kr. böter för det han en natt å Drottninggatan slagit disponent Kihlbom från Nyköping, då denne sökte skydda sin dotter, som blifvit ofredad af svaranden. Emigrationsutredningens kostnader. Professorn i statistik G. Sundbärg hemställer hos k. m :t om ytterligare ,- 'i,000 kr. för afslutande af emigrationsutredningens arbete. Kostnaderna för utredningen uppgå förut till öfver 70,000 kr. En kyrka till skänks. På Saltsjöbaden har i dagarna grundl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 October 1910

MELLANSLAG. FÖR VESTKUSTEN. Som ett glädjande tidens tecken betraktar jag utan tvekan, att det äfven för denna tidnings läsare kända barnamordsmålet i Sölvesborg, i hvilket en 18-årig flicka dbindes till lifstids straffarbete, tilldragit sig en så enornj uppmärksamhet, som resulterat i en nästan enhällig förkastelse af den hårda domen. Genom att dragas inför pressens och den stora allmänhetens forum har målet framkallat en folkopinion, som ej skall ge sig, förrän ändring på ena sättet eller det andra sker. Äfven från juridisk synpunkt törs man ta ett nappatag med utslaget och den damstol, som fällt det. Juristerna med justitieminister Peterson i! spetsen försvara utslagets laglighet,1 Dock kan jag icke tänka mig att yngre jurister, för hvilka lagstudium blifvit något, mera än ett nödvändigt ondt för examensändamål, sknlle finna utslaget lagligen grundadt. Snarare hvilar utslaget på en juridisk doktrin, än på lag. Och det är en himmelsvid skillnad mellan dessa båda begrepp:. Här i Am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 October 1910

MECHANIC'S BAR Telefon Market 6715 1417 - 16th STREET Nära Church Street Alla slags amerikanska viner och spirituösa samt äkta importerade skandinaviska likörer alltid på lager. Tobak och Cigarrer - :: :: :: :: JOHN A. RENSTRÖM, Egare. Ter*kelsen & Henny FOTOGRAFER 1220 MARKET STREET, Atelier å första våningen. midtcmot 8tli Street Telefon Market 5039 Allt arbete under vårt personliga öfverinseemle. Speciell anl$ud! För en kort tid erhålles vära berömda "Paris Panel Photos" till det billiga priset af endast $6 per dussin. Wm. A. Jensen L. J. Leonard Merchants National Bank CHRONICLE BUILDING Efterträdare till The Scandinavian Savings Bank erbjuder siiui depositörer fördelarna .af en inkomst från penningar deponerade och den säkerhet, som erbjndes af en Nationalbank .... Intresse betalas på terininsinsäitningar. •> i- "Okerblads"- , Among the well known places of the district is"Okerblad's" at 718 Fourtenth st. near Market st. This splendid family liquor st...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 October 1910

10 i n & BROADWAY OAKLAND ON, Kgare. Home Telefon A 5434. Alla slags VINER, LIKORLR ocIrCIGARRER till afhojntning såväl som törtäring på stället. Importerade skandiREET, hörnet af 7th, OAKLAND, å Main St. i San Francisco.) Skandinaviske KliU fetas. Pythian Castle, 22S 12th St., OAKLAND Oakland 2559. Horne A 3595 likatesser ni. 111. till betydligt nedsatta priser. tismjöl ni. m. ständigt på lager. Home l.m ET, WEST BERKELEY till salu i följande affärer OaklOakland: Olsons Market, 10th & Broadway. Bergquist, Stli & Washington sts. Washington Market, 9th & Washington sts. ('- . T. Peterson, löth & San Pablo Ave. A. Sutherland, Stil *SL- Washington sis I lowland, Kith & San Pablo Avfo Piedmont Baths Saltvattens säväl Simbad som Karbad samt Turkiska Dad. 241L St, nära Broadway, Oakland. AL. JOHNSON, Egare. För en ny kostym besök den välkände Svenske skräddaren AMHU2W ANDERSON hos John J. Andersen Skräddare 463 10th S...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 October 1910

6. VESTKUSTEN. Torsdagen don 13 Oktober 1910. —■■■ " M DR. PETER'S KTJRIKO är husmedicinen. Den åtskiljer alla orenheter från systemet och alstr;ir nytt, rikt, rödt blod och bygger solida ben oeli starka muskler. Tillredd af helsogifvande rötter och örter är den särskildt lämplig frtr bnrn och pefsoncr med svaga konstitutioner. I bruk öfver ett hundra är, är den cj längre ett experiment. I olikhet med andra mediciner kan den icke erhållas ä apitrken, utan tillhandahållen allmänheten direkt af dc ende tillverkarne och cgarnc. Adressera DR. PETER FA HR NEY Éc SONS CO., |0-?Ä S". tlnync Av., CHICAGO, II.L. i ?« Friska, Lyckliga Barn och Fullväxta finnas i dc hem, hvarest I- !«■ Pris: Salubrin 50c., Toilet Salubrin 75c. Inhaler 25c. Säljas pä apoteken. H . 71 .f i ?« Blodförgiftning |j®viillas af vissa sjukdomsfrön, "bakterier"- , som inträngt i 1 kroppen, oftii genom en obetydlig skråma eller ett litet sär i '- •kudeu eller ii en af de slemhinnor, som bekläda kroppens inre organ. Följd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 October 1910

Spar» och Handelsbank. 108 Sutter Street, San Francisco. AUKT. KAPITAL $1,000,000: — INBETALT KAPITAL .... 750,000: — RESERV & ÖFVERSKOTT 166,874: — TOTALA RESURSER 5,281,686: — Embetsman: Charles Carpy, president; Arthur Legallet, vice president; Leon. Bocqueraz, vice president: A. Bousquet, sekr.; John Ginty, kassör; M. Girard, bitr. kassör; P. Bellemans, bitr. kassör; P. A. Bergerot, advokat. Kfk ill gkaKassafack till uthyrning. August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post, "Vestkusten" till salu Salubrin. French-American Bank of Savings. Svenska Föreningar. PATRIOTISKA FÖRBUNDET nrtiftlte-r sina reguflii r:i. nioten 4:»I o måndagen 1 11 län: i < I «*! i i Swedish -A mer iean flii.ll, 2174 Market. Street. A. O. Lindström, Ordf. Alex. Olsson, Sekr. SVENSKA DAMSÄLLSKAPET af håller hädanefter sina reguliiira möten i Swedish-American Hall, 2t71 Market St., tredje torsdage...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 October 1910

Svensk-Am. Banken, BILJETTER som innehar agentur för Scandinavian-American Linien. SVENSK-AM. BANKEN, 54—56 Geary St., nära Kearny, S. F, <• titt ocli frijfri SKANDINAV! MX ä »> .♦. Scandinavian American Line * t. Hamburg American Line % Nord Deutscher Lloyd Line K J SVEA * | Göteborg, Sverige. ? TILLGÅNGAR: $12,502,879 | EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter | 1SFi| | | 1202-204 SANSOME STREET, hörnet af Pine San Francisco. | !* f PRPOULSSON75 SStSF- | !;- * Assurans mottages af P. R. POULSSON, 75 Sutter St., S. F. * Agent i Sacramento, Cal., H. A. McCELLAND CO. <£ *$*•>* »>*<$>*♦*** **************************** Svenskt Apotek — OCEAN SHORE PHARMACY pMission Street & Onondaga Ave., San Francisco. Alla slags recepter fyllas. Full ständigt lager, af svenska husmediciner såsom amykos, salubrin, krones sens, torsk- , prinsens, nerv-, Rosens, Hoffmans, hjertstyr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 October 1910

VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning' fftr svenskarne & Stillahafskusten. Ifrglfves hvarje torsdag. VESTKITSTT3N är spridd utmed hela Stil 1 ahafskusten oeh utgör derför, ett präktigt annonsmedium. Annonspris: f»0o. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. P R R NUMERA TION S PRIS: ITelt fl.r $2.00 | Fjerdedel» Ar $0.65 Hal/t år $1.25 | !•! 11 år till Sverige .... $2.f»0 Agenter erhålla liberal kommission. Allt. soru rör redaktion s&väl som expedition adresseras: "VRSTK'ITSTIW.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTCIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne pa Stillahafskusten. Svensk- Amerika. Hur svenskheten hedras. Andra pris för tre oljemålnnigar erhöll miss Victoria Norrbom i Sioux City, la., under statsutställningen. Fyrmästaren John Anderson i Makena på ön Mani drunknade häromdagen i det lian föll ned från en klippa, från hvilken han åsåg sin hustru sysselsatt med fiske. När murfveln fick pengar. Redaktör Bergström vid Str...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 October 1910

% i * ■* * * * * t t ❖ I Suecia Plantation Co. Turiguano I ♦ * SVEA PLANTAGE CO. inbjuder härmed till aktieteckning. Aktiekapitalet är lägst $150,000 och högst .ftriO.000, och af detta belopp äro $l0.ri,ÖQ0 tecknade af stiftarne, återstoden utbjinles .till allmän försäljning i aktier å $10 pr styck. Företaget, som är griindailt pil praktisk erfarenhet och solid ekonomi, har fAtt1 de bästa omnämnanden af bank- och fackmän i s&väl Cuba, som IT. S. A. och Europa. En bok, innehållande fullständig redogörelse för företagel, sändes fritt pil begäran. Smärtfri behandling. Förlorade tänder iilerslälhis utan '• plate" eller ''bridge work"- . Delta sir vår stora specialitet. Genom denna metod kunna vi insalta tiinder som synns naturliga oeh kännas som sådanu, utan att afsäga den naturliga tanden och.utun sitt fylla munnen med den sedvanliga plattan. Vi fästa, lösa tänder och beband la "Pyrrhea"- . Tiinder utdragas utan smärta kostnadsfritt när löständer beställas; Aflägg ett besök...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 October 1910

ED. GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar al XARAMELLER, KONFEKT, GLASS 0. s. v. Leverans till familjer och föreningsfester fullgöres skyndsamt jch bestämdt. 2279 MARKET ST. (nära 16th), San Francicsco. Telefon Market 3041. Dr. Gibbon Denne gjunle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla köns sjukdomar såsom Gonorrhaj, Gleet, Str.kturSyfilis i alla dess former, £ £ udsj 11 kdom a r, N e i rösa åkommor, Sedlighetens väktare i Grästad. Fröken Älfrida Karlsson öfverraskar stadens poliskonstapel da han genom en springa kikar in i badhuset, hvarvid frökon Alfrida ropar: — Kossi,jess! Hvad får jag se! Står inte sjelfvaste konstapeln och tittar! Konstapeln: ;—- , Håll löst hon..,s jag inspekterar bara om damerna ha simkläder på sej, som påbjudet ä' åf borgmästarn. Obehaglig jemförelse. Fru Blomsterblad skrifver bref till sin make i staden: ' Älskade Johan! Vi må alla utmärkt här på badorten. Lillen växer kolossalt och tilltar för hvarje...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 October 1910

Commercial Banking Vi inbjuda hrr handlande, fabrikanter, handelsfirmor oeh bolag såväl som individuella affärsmän oeh enskilda att insätta sina pengar på upp- och afskrifnrngsräkning hos oss, och skola erbjuda dem alla fördelar förenliga ined sunda bankmetoder. SWEDISH-AMERICAN BANK, 54 Geary Street. Huru att spara. Sparsamhet börjas i hemmet och grundvalen för ett sparbankskonto är det fasta beslutet att spara regelbundet. SwedishAmerican Bank betalar 4 procent intresse på alla insättningar i sparbanken, stora såväl som .små, från $L upp till tusentals dollars. San Francisco. Arf i Sverige och andra fordringar inkasseras af The Swedish-American Bank, 54 Gcary Street. Sångföreningen Lyran kommer att gifva aftonunderhållning och bal i Veterans hall, 435 Duboee ave. lördagen den 2G nov. Beställningar på äkta svensk lutfisk för helgdagarna mottagas i Nyströms fiskhandel, 840 Valencia st. Förstklassig vara endast. Prins Ferdinand, hertig af Moutpensier och morbror till den afsatte konu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x